รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเอกมงคล  มีดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกฤตภาส  ฐิติธนสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกอบกฤต  เจริญภาณุพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายคณาธิป  วงษ์แสนชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายชาติรุ่ง  แสงจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายธนกฤต  โยธิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายธนภัทร  ทิพยสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายปภังกร   บวรศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภูริณัฐ  หงษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายสิริไชย  เร่งศิริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายสุรวีร์  ราชกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายอริย์ธัช  คุณวิศรุต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายอามีนทร์  มหาศิริพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ฤทธิ์นายม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงไปรยา  สุทธากรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณภัทร  เสาวภาคย์ไพบูลย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขำดวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฐวลัย  ลี้สมบัติวัฒนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงธาราธาร  สิมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนฤนาถ  วิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงพรรัชดา  สุทธิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงพรลภัส  ชัยอาวุธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงริรัลดา  นภาสกุลคู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวรินทรา  ชัยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสุคนธวา  สุนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสุพิชญา   แก้วลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณรงค์  อักษราภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายเทพทัต  ไชยชิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธนชาติ  ขวกเขียว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายธนพล  พรหมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายนัทธพงศ์  สุนทรชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายปองภพ  ศรีสูงเนิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพรทิพ  เตนากุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายพิเชษฐ์  สิงหัส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายศุภกร  ฝ้ายขาว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายศุภกิตติ์  อิทริฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายสรยุทธ  โคศรีเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายสหรัฐ  ศิริศักดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายสุธรรมมา  แสนยีน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองพูลพัฒนกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  เดชะคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจารวี  สีหาสุทธื์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชนาภัทร  จันทะโคต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงฐิตาภา  ต้นนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัฏฐา  มาตะวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณัฐมน  ลักขณากรกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงธนิดา  เฉยเมล์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนัชชา  ถาวร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนัฐนันท์  เธียรธนเกียรติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยอาวุธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพิชาญาภา  แสงฟ้าม่วง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพิริศา  โสภิณธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสายสวรรค์  กันชะนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงสิริสารามา  พุดนอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงสุทัตตา  รุ่งโรจน์รังสิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงอรวรรยา  สำราญชื่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงอุศณิษา  ชมภูนาวัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายไชยพงศ์  อธิคุณวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายพรหมมินทร์  บัวพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกีรติ โรสแมรี่  เวสท์เกท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจิตรานันท์  ศรีนุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชวิศา  ผาณิบุศย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงญาณภัทร  เทศศรีเมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงฐานิดา  เหวย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แหยมตุ้ย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนิศมา  ยาพรหม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปณิตา  เสมอสมัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปัญญาพร  รุดพิมาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ดอนโพธิ์ก้อม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงโมนัย  เชื้อสาวะถี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงวรดนู  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามบุรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอนันตญา  สุโพธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงอภิชญา  สุไลมาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐวัตร  นันทะศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายศรัณย์  พรมแก้วสี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชนาภัทร  แสงวรรณา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธัญญานันท์  ประเสริฐทวีพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอรณิช  หัสสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนพนธ์  เวชเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายอิรวัฒน์  สุดจริง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณภัทรกาญจน์  ผานิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงดวงกมล  คำชาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปภาวรินท์  ชมภูนิมิตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงภัทรวดี  จุลปาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงสุชาวดี  เทพพิทักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงุอุมาภรณ์  บับพิบูลย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงวรัตรา  สารีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวริศรา  ชลันบุรึธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงศิริภิญญา  คำแพงศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอภิชาดา  พลภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกรพจน์  สิทธิภาพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายคณาธิป  ไกรยะราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงทองคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายนิติ  ตรีดำรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกรกวรรษ  สุทวิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะแพงพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมธาสิทธิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงติชิลา  เรืองกิจพิสัยกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธันญาพร  มณีศิริรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปทิตตา  ชาวชายโขง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปนัดดา  พระประเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญณัฐรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสิริยุพา  รัตนคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงหทัยชนก  นามโบราณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณฐวัฒน์  ปานมีศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจีอู  คิม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงฐิติยา  กุลคำแดง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณิชารัตน์  มูลมานัส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชลธิชา  พัดบุผา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายเกริกฤทธิ์  พัฒนภูทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายปฏิวัติ  ไชยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายปุริต  กันโสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายภัทรากร  สมดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายมังกรทอง  ปัทธรรมราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ภากรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายศุภฤกษ์  เศษรักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ปัตทะนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายไอยรา  สุคนธรังสรรค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกนกรัศมี  มณีแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์โสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกฤติมา  เรียงลาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงขวัญจิรา  กูลาสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงขวัญพร  อาจเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชุติมา  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัชชา  สาศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาทัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิจินดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปัณณธร  ศิริกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปินภาฎา  ไศลบาท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปิยะธิดา  กาหวาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงเยาวพา  รัตนสุรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันเทพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอาทิมา  ไพวงศา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนทัต  กาสกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสรายุทธ  บุญชม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยจิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงจิตรทิวา  แสงรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญการี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพัชรพร  อัมภวา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพัชรากร  อาจสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพิยดา  คะณะโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุลลิตา  ทองขันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงอริยา  โพธิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงนุศรา  สิมมาหลวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกิตติโชติ    มนัสทิพารมณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชนาธิป    ลำพุทธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายฑีฆทรรศน์    สุวรรณสินธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนกร    พงศ์มานะชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนพล    วงศ์จันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายปพนวิตร     จังคศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายพีรพัฒน์    อินทะวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายฟาฮัท  มัสโอดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายเมธาสิทธิ์    ป้องคำสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายวายุพัฒน์    บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกนกพิชญ์    แก้วรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกานติมา    สุวรรณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงจิรัชญา     เลืองยวี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐพร    นันทโพธิ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธัญญารัตน์      อัคราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธัญพร    เถื่อนโยธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนิศารัตน์    ชมโลก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปาณิสรา     พุทธามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปิยาภัสร์   รัตนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพรชนก   พ่อบาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงวรัชยา    เบ้านู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวริศรา  สุทธจรรยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศรีเชียงสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภีศเดช  วลีพิทักษ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงมนต์นภา  วงศ์พรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพุฒิพงศ์  กลัดณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพียรภายลุน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายปวเรศ  ทรงเกียรติศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วเต็มคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงดลนภา  บุผาสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงภัทรธิดา  รังษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงศรุตา  นาตาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทรเกษม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงสุวิดา  เจริญทรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปณดา  กิจวัตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายศิวกร  วงศ์นุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอลิศรา  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสรณัฐ  ไกรยราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสุดาวรรณ  พรหมกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงสุชาดา  มินะสิงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงทัตพิชา  ผาทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนิภา  แก้วศรีสังข์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพรชิตา  หัสสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงนิรัชชา  หินะสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัถถาศีรี  ภมรศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวรษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงผกากาญจน์  ณ สุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เอี่ยมขัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกัลญา    มั่งมีไพศาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกัลยาณี  มิสักขะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาราวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนุษบา  นิลเกตุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพลอยชนก  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงศรัญยา  สีหไตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ด่านระหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสุธาสินี  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอณิสร  โคติเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอำพร  สีอ่อน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอุมากร  ชัยไพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กลัดเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายจักรพรรดิ์  เยือกเย็น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายชนาธิป  อินมะตูม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนิรชา  นิยะนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพิยะดา  แข็งแรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงภูวศา   เกษมสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุภัสสรา  นันท์โพธิ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสุวพิชญ์  คู่เรืองรัมย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายมัฆวัน  พลศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงเกวลิน  งามเหลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงธัญพิชชา    คงเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงนรมน  ถมพลกรัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนันทิยา  อุ้ยอั้ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพัชญาภา  ตาดำดวน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พุทธมนตรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงภัทรธิดา  จอดนอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงรตินาต  มีเคลือบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงรสมินันท์  วงหาจักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงศุภนุช  สิงสีทา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีนารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอัมภิกา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกันตินันท์  ประทุมชาติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายจุฑาภัทร   พรมวงษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธันวา  วันงามวิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายภูริณัฐ  ยุพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายสิรภัทร  ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกรกนก  คำสุนันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  หารวรวิรุฬห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงชมพูนุท  อรรคราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชลิตา  สุประพนธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงญาณิศา  วรวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงญาณิศา  สะวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐพร  ทิพยธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงประภัสรา  ศรีสร้างคอม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิมพ์ลลิตภัทร  เกตุกันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงมณีทิพย์  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงวิจิตรา  บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงศจี  ตั้งสมบัติสันติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงศศิตา  เตโช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สาวะรีพล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายจีรภัทร  สนิทกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายพชรพล  จันทร์ดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสุปรียา  หงษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุพรรณี  หงษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิชญาลักษณ์  เทียงมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายเสฏวุฒิ  อุทุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุ้มเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปฑิตตา  เตินเตือน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วอุ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอรพินท์  แสงเอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  หาญศักดิ์ดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงจรรยพร  แก้วรอด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมจารีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงทองประภา  พรรณะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายคมชาญ  หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายณภัทร  ดวงสิมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายปรินทร  สงวนบุญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพัสกร  พรชนะรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพิสิษฐ์  อิงไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพิสุทธิกมล  จ่าพันธ์นา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายภูดิท  สหัชพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายมนทกานต์    วีระคุณาพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายศตวรรษ  ตรีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายศุภกิจ  สุกทน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายศุภเมธ  เครือวัฒนเวช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายอรชุน  รัชตเมธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกนกกร  ชัยเนตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงกานต์ชนก  ปู่วัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกีรติกา  จันโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงจิดาภา  โชติกานต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงชนิสรา  แสนสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณญาดา  สอนกุลภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สินสืบวงศ์ธาดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปิยนุช  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพิมมาดา  คิดเห็น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงโยษิตา  วิจารณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงรวิภา  ปุริวัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงวรวีร์  สิทธิภาพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวริศรา  อารยะรังษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวริสรา  แสงจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวิชญาดา  ไตรยางค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงศิรดา  จันทรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  บูชากุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสุปรียา  ภัทรชนน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงสุภพัชร์  ธรรมวงศา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายกฤษฏิศักดิ์  เลิศธนาปรีชา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สกุลวันธนพัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายคณน   เจริญภาณุพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายถิรเดช  ปิ่นกมล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธนพัฒน์  เสนะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายปรุฬห์  แสงโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายปิยังกูร วิชิต  ปิยังกูร วิชิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายพรภวิษย์  สกุลคู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายภรัณยู  ใสมรรคา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภานุวุฒิ  พิมโยธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายสุรวิศ  นิลเกตุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกนกพร   คำลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงชวิศา  ติยะพิพัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงธิญาดา  ธนาสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  กงนาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปาณิศา  ปานิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิตะสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพนิตนันท์  เกิดสุขตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพรพรรณ  พัวตนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาวชายโขง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงรสิตา  อนุการสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอรกานต์    พึ่งโสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงเอมอร  กิ่งคาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายจิรวิทย์  แสนพาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายดนัยวิชญ์  ศรีตะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายดนุเดช  ศรีตะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายทยากร  พันชุรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายนราวิชญ์  ทิพย์สุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงชญาดา  จันทะสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงชนิตา  วรสิษฐ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงดนยา  ศรีตะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธีราพร  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงนลิน  สินโพธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงนิศานาฏ  แก้วหิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปาลิตา  โชติทุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสุธาสินี  ทิพย์มะณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพลอยสวย  บุบผาสังข์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายเทวา   เรืองเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายโชคปริวัฒน์    บุญพรหม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายโสภณ    บุระเนตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายกิติกร  อาคม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายคณพศ  อุณาพรหม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายณัฐนนท์  โฆษิตธัญญ์นนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธีรภัทร  พิทักเขต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายนนท์ธรัฐ  ธีระพัฒน์ธัชกร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายพาทิศ  ชวนชูใจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภากร  อนันตคำนึง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายลัทธพล  เปรมประสพโชค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายวรพจณ์  พรหมมาศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายสุวิจักษ์  ธีรกุลชัยกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายอภิวัฒน์  ราชาดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงเขมจิรา  สมิทธิ์ภากร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อุณาสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำสุนัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงกุลณพฤกษ์  อาจสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงณัชชา  สิทธิผล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงตวงภาณัช  อินมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เป็นพร้อม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปราณปรียา  นวลสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงภคพร  แก้วรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงศิรประภา  สินไชย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสรินภา  เห็มสมัคร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอารดา  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงลักษมี  จุลละสุภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงญดา  สิทธิบดีกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นกมล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทักษิโน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพรสินี  หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายดิลก  อุณารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนกฤต  ช่างเหล็ก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงณิชกานต์  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนิติชญา  กลางคาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกิตติธัช  บุตรแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายชินดนัย  พิชาลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายณภัทร  คลังเงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายทิวเมฆ  สิทธิโชคกิจสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนภูมิ  ไตรยะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธีรวิชธนิน  ธนิกศุขนิธิพัชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายพรภวิษย์  ขำสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพัทธดนย์  ปัดสาแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายยศกร  วิไลพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายเอกศิษฐ์  จุมพฏสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนวินทร์ดา  ดีมาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงปณิชา  แสงอาวุธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงปทิตตา  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงปราณปรียา  เย็นเหลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพัณณิตา  จันธิราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประสงค์เสรีนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภัทรภร แอนจี้  อินทะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตุลยวรรธน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสภาพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายอาณัติ  บุญยืน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายเอกเพชร  เอกอุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศิรภัสสร  โหราฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายกฤตธนโชติ  กำหัวเรือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธราเทพ  โสภาเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายพีรณัฐ  รัชตเมธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกมลวรรณ  โหราฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงกัลย์ธีรา  รุ่งเรืองวรโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงชญานินท์  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงชนกนันท์  จำปาสิม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชนาภา  สิงหศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธนัชญา  แซ่ตั้ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวริษา  นันทพรสิริพงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเอกรัฐ  แต้สุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงกมลชนก  โหรานิตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงชนิสรา  ทิพย์สุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินตนานันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงณัฐริกา  สารีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงนุชวรา  สมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงปพิชญา  หอมขจร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงพิสินี  ยางสุด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ชัยศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอาคิรา  เนาวรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายรชต  นันทา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายภูมิพัฒน์  รุ่งศรีศรัณย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายภิญทิพย์ภากร  ทุริสุทษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายอาทิตย์  ดวงมณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงกิตติญา  จิตประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงจุฑามาศ  โสภาพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปณิตา  สุระคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายกฤตนัน  คุรุอังกูร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายกฤษฎา  บุตรสีทัด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายนิติศาสตร์  ศรีจุลโพธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายพงศ์วสิษฏ์  สิงหานิล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายภคพล  สีหานนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายรัฐชานนท์  ขุนใหญ่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายวิษณุ  ถันชนนาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกชามาส  ปลื้มรุ่งโรจน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกรพิน  หงษ์อาจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงจงกลพรรณ  วงศ์โสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณฐนนท์  แก้วสาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันเทพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงธนาภรณ์  ปทุมสาครกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนัฎฐา  เนาวเพ็ชร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงบัวชมพู  วงศ์ไชยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงประภัสสร  แสงทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปารีวา  อามาตย์มนตรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปิ่นหยก  แสงหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปิยวรรณ  เคหฐาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงปิยะพร  อัฆะรา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพรทิพย์  เหมาะชาติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพัชรินทร์  เตนากุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงภัททิยา  กลัดเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ราชบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงมนัสนันท์  ช่วยชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวรัญณัฏฐ์  แข็งแรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงวิจิตรา  พันธ์เพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงสุธารัตน์  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสุวิชาดา  คำภูษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอรณียาพร  โลจันทร์ต๊ะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  แสนแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายจีรศักดิ์  สวนเสน่ห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายจิรายุ  สุวรรณทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายฌานณัช  เคหฐาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธนดล  เพ็ญกุลกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนาธิป  ฉัตรมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายราเมศวร์  แก้วเมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีดารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายสุภกิจ  ศิลธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอธิษฐาน  โกมิล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายอรัณย์  วัชรชันย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายอเสข  ปัญญาวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายฉัตรณรงค์  แสงศิลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงจินดามณี  สีพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงธีรดา  พรมสูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพรตระการ  วิภักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพศิกา  วิเศษสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงพัชราภา  สมัยงามสิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงภัทรดา  ลือดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงวาสิษฐี  ศรีสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงวิชญาพร  แสนสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงวิรัตติญา  สว่างโสดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศรันญา  เรืองฤาหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงสุจิตรา  บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงสุภาวดี  มาลีหวล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยปัญญา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงเอื้อมพร  วาปีสิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายกรกด  ไชยวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายกรวิชญ์  ลบแย้ม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายชญานนท์  ศรีสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายชนันวิทย์  บุญกว้าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายชนาธิป  ขุนศักดิ์ณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณัฐนนท์  วรแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายเตชทัช  โสรมรรค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธนกร  ทองธิราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธนเกียรติ  อุดมโรจน์รุ่งเรือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายนวพล  ชุมพล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายบรรณวัชร  เอกภพธนนันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพัชรชัย  บุญทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายสุชิน  บุตรแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายอภิสิทธิ์  กิจประเสิรฐ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงชญาดา  ภาษาเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงฐนิดา  ฉวีวรรณภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงฐานิดา  สีสวยหูต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปดิวรดา  สะวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นนท์ไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอนันตญา  อุปวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยทองคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปฏิพัทธ์  ศิลาคม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายพานุกร  ยามดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายสิทธิกร  ฉาไธสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายพีระพล  พิมพา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายภูมิพัฒน์  กะตะศิลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายรังสิมันต์  พลาหาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมทพงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายคมสัน  อยู่ทุ่ง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายภูวนากร  อ่อนนอ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายชลสิทธิ์  จิตมาตย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายกฤษฏา  อำนวยการ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายกิตินันท์  จรเสถียร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายอัธรพล  เครือสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายธราดล  สุขสำราญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายนราธิป  พรหมประกาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายปิยพัทธ์  พรมภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายพชรพล  ชนประทาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีใจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายภูริพัฒน์  เกิดกลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายรวิสุต  วงษ์คำซาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสุวรรณรอด  สระโสม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอนัญญา  สิงทิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสุพินญา  งามลุน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพัชราภา  สมสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพัทธมน  สิงหศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสุภาพร  สอนบุญมี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงมณฑกานท์  เรืองโสภา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาติทุ่ง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงวริศรา  บุญยะรัง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงพิราภรณ์  ทันศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงชญาดา  สิงหอำไพ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสุกัลยา  บุญจันที โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงประภัสสร  ประยงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงปิยะดา  บุญกลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิโสกเชือก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอัญมณี  สังข์เขียว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนียมสกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกัณฐกรณ์  อุตส่าห์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงวรนุช  บุรัตน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ถุงแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจิราพัชร  หลอดทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงเขมิกา  มุสิกา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงสริดาพร  อัคฮาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายกริชนพคุณ  กองแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายอานุภาพ  สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายนันทเดช  วงศ์ไชยา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายเจริญชัย  รัตนพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายอนุชา  กันธิมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายพิรัตร์  ศรีอุดร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกณวรรธน์  วิภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายจตุรภัทร  พรมบุบผา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายชิษณุพงศ์  โพนพุธ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายสรยุทธ์  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ธินาธุวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงชลธิดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอัจฉรา  สรรพวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิริภูวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงวรินดา  อินธิยา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพนิดา  งามวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกนกพิชญ์  นนทะเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปริชญา  นาศฤงคาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายธนภูมิ  สีชมภู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายสรวิชญ์  ดาวยัญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายศิริวัฒน์  โลหะปาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายวีระภัทร  ฐานะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายพรจักรี  โสภาจร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายวิริยะ  บัวบาล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุวจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายภูมิรพี  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายมงคล  โคตะวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายอภิรักษ์  สังข์เมื่อง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธนาทร  โพธิจร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายตันติยาวัฒน์  มูลหอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายสิรวิชญ์  พิสัยพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายเจษฎา  ชาวยศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายฉัตรพล  เอิบกมล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายญาณภัทรชวกร  ผาทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายเนธาน  นอร์ดควิสท์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายวชิรวิทย์  มะลิลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายสุวรรณชาด  เศษสุวรรณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงปานอรุณ  ศรีภักดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายเอกรัฐ  ทับชา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายกษิติ  สมาขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายณฐกฤต  แพงแสนทรัพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายสหรัฐ  ศาตสมบูรณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายแมก  บิกเคิร์ท โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายวิศรุต  แสนบึง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงศิริดนยา  กุนเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงสุมนรัตน์  เหรียญทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่โง้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงเจียระไน  อภัยภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงพรรรณกาญจน์  อุทัยแสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงณัฐพร  พงศ์ษากลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนภัส  นามกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงจิรภัทร  ยอดแก้วพิสัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกฤษณาพรรณ  วรรณหินทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงณัฐวดี  อ้วนแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงนาราญา  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงบุบผา  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงปฎิมากร  พลศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงภัทรนิชา  สมจิตพิจารณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงจารุพร  ธรรมสนอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงพิณพาทย์  อาจหาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงลวิตา  ทองดอนเปรียง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงชลิตา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เจ็ดกลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงจณิสตา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายกวีวัฒน์  ดรน้อยโม้ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายณัฐ  แก้วละคร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายตะวัน  นาคทัศน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายจิรายุ  นะที โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายธเนศ  สุริสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายนนทพันธ์  พิมพา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วกำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายธนากร  สนิท โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายธนพงษ์  สะภูทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายอลงกรณ์  ต้อนโสกรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายปริญญา  มะละเว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายศุภกร  หอมทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายสิรภัทร  แสงดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายปฏิภาณ  วังคะฮาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยหงษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายภาคิน  ดาสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายพีระภัทร์  พิรักษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายเมธัส  ฟองสารี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ไหวดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปัณฑวรรณ  สุวรรณชาติกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีศิลป์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนติสร้อย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงภักณิภา  แก้วอุดม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงสุทัตตา  กองธรรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณัฐธิชา  ฝ้ายขาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพรลภัส  อ่อนโคกสูง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงดาวนภา  ภูวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปริศนนันท์  ลาภคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงทัณฑิกา  เจริญธรรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงอริสา  บุญมีประเสริฐ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกาญจน์ณอร  ผสมประโยชน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสุนิสา  ธิมาชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรราช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงอธิตยา  งามประเสริฐ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงหทัยทิพย์  เคนาพิมพ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกนกพร  ลาสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงอภิญญา  สิมสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปาริษา  อนงค์ชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายนภัส  โถแก้วเขียว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายพัทธนันท์  พรมแพงดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายคงกระพัน  ลือชา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายธนบดี  ภูจอมดาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายศุภโชค  ชัยชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายสุวลักษณ์  ศรีสุภะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายวงศธร  ธรรมขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายกิตติภพ  ประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธนัช  ใจทัศน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายกิตติศักดิ์  นพเก้า โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายชิตวัน  ชำนาญมะเริง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายภูมิภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายศรัณยู  เวชสิทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยเพ็ชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายเอื้ออังกูร  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายเอกสิทธิ์  สุววรณวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์ภูมี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงชญานิศ  ชื่นใจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คงศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธิดาพร  ศรีสร้างคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงอรณิชา  มิตรภาพ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงชฎิลดา  ภักดีเจริญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณิชาวีร์  ม่วงจันทึก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงบุณยวีร์  คำมันตรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงจิรนารถ  แสนอุบล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงณทนน  แก้วกระจ่าง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงณัฐสิชา  คำสอน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปทิตตา  แฝงวงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพรชนก  สิงห์ดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงมาลิษา  ทัศนัส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงวรดา  นันทขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงศุภานัน  เบ้ารักษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพิชญาภา  คำปัญญา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงจัสมิน  ทร็อทมัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เวียงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงอาภรณ์  ศรีจักร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงทิพรัตน์  แก้วรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงโชติกา  มูลสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงภณิดา  สระโสม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอรณิชา  สูฝน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงชนิตาภา  รูปขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงศิริอาภา  พิสัยพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงชรัญญา  คนล้ำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณัชชา  พลอยสดใส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงนมัสญา  บุตรสาระ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงชนัญญา  ค้าขาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงทีรยา  สุขมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงธนพร  โยธะวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงธิดานันท์  ผิวเงิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงธิติยาพร  ปักขะพล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงนริศรา  วุฒิชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินกง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงอจิรวดี  รางศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงอนันตญา  นามดวง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงน้องนภัส  รงค์โสภณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงแก้วเก้า  เพ็งเก่ง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงยุวธิดา  โคตรธิสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอริศรา  อนุสรณ์ประเสริฐ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงเอมี่ วีเวี่ยน  นีดแฮม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงภัทรณิษฐ์  ภามัง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายชญานนท์  พะหา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายณัฐพล  แซ่เอี้ย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายธีรพงษ์  สีเสมอ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายก้องภพ  ทันเยี่ยม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายกฤษฎา  วิชาชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายปภังกร  แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายกฤตวิทย์  คำฉ่ำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายภูมิพัฒน์  จินโจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายจาฏิพัศย์  วังสีคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายนพวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายธานัท  นุชนางชูสิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายปองพล  วงศ์ศรีชา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายอภิวิชญ์  หงษ์ษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายธีรวัฒน์  เมืองหลวง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภูรินท์  บุญพา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงมณีรัตน์  สีแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงฐานิดา  น้อยมงคล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองเจริญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงธนิสร  สุขา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงศรีวราภรณ์  อินทพาษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงปิ่นมุก  แก้วนามเมือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนภาโชค  โคกสถาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกัณฐิกา  ชาติดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญกลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงธัญชนก  ประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอารียา  ดงแสนสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงอภิสรา  พิมพ์ภักดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงปภัสรา  นิบรรพต โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีนิล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงศศิธร  ใจสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงพิชญาดา  ภักดีวุฒิ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงพิราวัลย์  สวาทวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงจิรประภา  สารธิราช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงวรรณวรี  โสนาเรือ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงกนกวัลย์  จันทะผล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพรศิริ  บุสุวะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงชญานิน  สุขา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพัชรินทร์  เคนาอุประ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงดวงตะวัน  ขันคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายศุภโชค  ลือคำหาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายกิตตินันท์  ขันตี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายพีรพัฒน์  ประจันนวล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายอัครพล  นาเจิมทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายภูรินท์  จันทร์หล่น โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายสิฬายุ  เคหะฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายฉัตรมงคล  กมุทศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายณัฐวัชร  อินทร์กา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายธีรดนย์  ชานุบาล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายอรรถพล  แดงบุดดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายภาคิไณ  มุระดา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายธนภัทร  อัคฮาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายปรวีร์  คุ้มไทย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายวุฒิชัย  แพงโคตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายอนุชิต  เคหะฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงณัฐพร  ตระกูลพริษฐ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงมาลาชาติ  แก้วสิมมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงอรนุช  ศรีสุขจิตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอรพรรณ  แท่นหิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสร้อย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงอรปรียา  โทบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงธีรนาฎ  รัตนมงคล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิมมากุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงจีรวรรณ  กมล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุระ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงสลิลทิพย์  วรรณสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฉาไธสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงธรรมพร  สงวนพฤกษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงสิริมาพร  สมวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงสิริวิมล  จอมทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงมะลี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปริชญา  ทระทึก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงปัณณพร  สีสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสงศิลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงปพิชญา  เคหฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  สุพมาตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงเกสรา  กาสังข์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงณิชารีย์  ภูอกิจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีพุทธา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายนครินทร์  อินทรเนตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายภานุพงษ์  พรมกัลย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นายณัฐนันท์  พันธ์พิมพ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นายภาณุพงศ์  เมืองแสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นายพงษ์พิสุทธิ์  กับบุญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นายกฤษฎา  พลสุวรรณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นายธันวา  ฝ้ายขาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นายกายภัทร  แสงเพชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นายธนพล  กมล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นายจักรพันธ์  มาศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นายอดิศักดิ์  สามา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายเบนจามิน  กรีนเวล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นายพงศธร  สูฝน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายณัฐภัทร  เหล่าพุทธา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายธนกฤต  กินเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นายกฤษพล  พิมพาศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายเนติวุฒิ  มณีมนต์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นายณฐพล  ภารจรัส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นายภัทรพล  โพนทัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นายนัฐพล  ลัทธิรมย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวณัฐชยา  จันหล่น โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงธมนวรรณ  ดงนอก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวอมรรัตน์  เจริญวัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวพรประภา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวปิยธิดา  บัวบาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวพัชรนันท์  บัวคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวณัฐณิชา  ศรีหาบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวธนพร  ปัจจิมพฤกษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทรัสสะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวฐิติมา  โคตพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวพิยดา  ริ้วทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวปฏิพร  หงษ์ทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สารศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงทิวาพร  พลราช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวเพ็ญนภา  คุณปัญญา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวปัฐทิชา  พาสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวพาราพร  ปาละสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงภัคธีมา  หมื่นคำแปง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาววันวิสา  โคตะวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยโคตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงณัฐฐาพร  บรรณบดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงจิรภิญญา  มาตนาคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงชุรีย์ทร  สายทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงนฤมล  นนทะแสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวอนันตญา  สกุลพงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายวรพงศ์  พฤกษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายจีรภัทร  ปานแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายนันทพงศ์  ชุมศร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายกันต์นภัทร  แก้วม่วง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายธนพล  แซ่แต้ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายภาณุพงศ์  นามวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายยงยุทธ  เวียงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงตรีรัตน์  เรืองรงณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงชนาพร  พันลำภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงดวงฤทัย  ออระศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงณัฐนันท์  จินะไชย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงศศิธร  ลีระบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงณัฐชยา  เนาวสี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงธัญธร  คันธนู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงยุวดี  มางิ้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงฐิตาพร  ภูครองจิตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงกชกร  ประเทศสิงห์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญทัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอนิสา  อินทชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพรทิพา  คูจินดา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงพิยดา  นามกิจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงครองขวัญ  ช่วยสวัสดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงธัญญา  เทศศรีเมือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงปาณิศา  ชูบุตรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เหล่าชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงสิรีธร  แก้วรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงฉัตรญาภรณ์  ชารีวัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงลลิตา  กนมทำมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายกิตติกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายกันตชา  ธรรมดา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายเก่งกาจ  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายเกียรติก้อง  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายจิรวัฒน์  ทองโสม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายณภัทร  ผดาเวช โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายณัชชนก  พลชัยยา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายณัฐกิตต์  ใจหาญ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายไตรภพ  สุวรรณธาดา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนผึ้ง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายธีรดนย์  กวนพา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายนันทภพ  ระหารนอก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายพงศภัค  เกตุพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายพีรภาส  คำลัยวงค์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายอติเทพ  ศักดิ์แสงโสภา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายอาจอง  วงศ์หาบุศย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงญาณภัทร  นนยะโส โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญภา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงธนพร  ศรฤทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงธัญยพร  เชื้อเวียง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงธันยธรณ์  บุญธะรา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงนันทภัค  ระหารนอก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลโต โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงปิ่มประภา  สุจันศรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงพราวพุธธ์  สิงห์ลี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพัชรมัย  นิลวัลย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพิยดา  ขันอาษา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสีลา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงภาณิศา  สุวะศรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงมัญชพร  ชมภูพาน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์ละคร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงศรีสุรัตน์ทัศพรณ์  บุติมูลตรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงสลิลทิพย์  นิตยาชิต โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงสิริกันยา  วงศ์ก่อ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงสิริยากร  เพชรวิสัย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์อ้วน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายณัฐภพ  อึ้งตระกูล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยโภค โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายณัฐวัฒน์  บ่อสุข โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายธนดล  วงษ์ปัญญา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายธีรวัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายปฏิภาณ  ปานทะเล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายพัทธดนย์  โพธิ์ศรีน้อย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายพินธคุปต์  ต้นหา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายภูวเดช  ภูไชยแสง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายรวิพล  ธงชัยยศ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายสิรภพ  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงกนกพร  บัวถนอม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงกนกรัตน์  ยอดใสย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงกมลพรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงกฤษณา  ชมภูเขา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงขวัญชนก  ทันใจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงคกิรา  เศรษฐมวกุล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงจันทร์รยา  อุปเสน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงชลธิชา  ผิวขำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยโภค โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงณรัตมน  องอาจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณิชกานต์  พระสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงทิตาธร  กอบุตร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นโสม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรพต โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชาทุม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงพรชนก  วงค์พิพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงพีรดา  สีดาน้อย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงรินทร์ญดา  โมงขุนทด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงสุชาวดี  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ผาสุข โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกฤษกร  ดวงจันทร์ดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายกัมปนาท  พรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายกานตพงศ์  บัวละคร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายกิจเกษม  มาตจุฬา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายคณิศร  ศรีหาบุตร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายธนดล  รันนันท์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายพิทวัส  รัตนติสร้อย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายพีรณัฐ  วรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายภูตะวัน  ศรีทัพไทย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายรชต  มาพลาย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายวรกิจ  สมหวัง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายศุภเสกข์  ล่าฟองคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงกันยาวี  ทีหอคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงงามแสงเดือน  สายสุวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงจิรฐา  วารุกะ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงชิญญานุช  บรรณบดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงธนพร  แก้วใส โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปึวันนา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปัญโญกิจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงพิมผกานต์  พุทธาอามาตย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงมนทกานต์  แท่นประทุม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงรินลดา  ผดาเวช โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงวิรดา  สายตำลึง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงวิรากร  บุตรพรม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงปรวิศา  กัญญาจิตต์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงศุภธิดา  บรรเทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงสุภาพร  ไตรนิคม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงจณิสตา  เกตุพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงอรปรียา  ทุมสา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายพงศพัฒน์  สุพร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายพรพัชร์  หันดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายภัทราวุธ  โพธื์คำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายยศพล  โสภา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายวิทวัต  แก้วคำสอน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายสกลกร  กองแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายอดิเดช  ต้นเงิน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงคีฏาณภัสส์  หอมสมบัติ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงจิรภรณ์  บุญศรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงฉัตรฑริตา  ปานทอง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงชญานี  อัมไพ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงชมพูนิกส์  พิมพ์กรม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงช่อเอื้อง  เภ้าสร้อย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำรูญรัตนากุล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขโสม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ศรีสด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชหาด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงทัศวรรณ  จำเริญใจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงธนาพร  ดีท่าโพธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงนัฐกุล  ศรีพึ่งจั่น โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงนัทธกานต์  พิมพา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวเรียน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์ละคร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยสุระ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงปิยนุช  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงพัชราภา  พร้อมสมุทร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงภัคจิรา  ธงชัยธีรเดช โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงภัทติมา  ทองแดง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงมนันญา  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงรักชนก  แซ่โค้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงสุภานันท์  โดนโยธา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงอติกานต์  สมัญญา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงอภิชญา  แสนสีมนต์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงอรปรียา  รินทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอัญชัน  สอดเสน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายจิตริน  บำรุงศรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายณธพล  แสนเทพ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายตะวัน  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายปฐพี  บึงกาญจนา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายปัญญพนต์  สุขรี่ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายพีรวัส  พรมแดง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายภัคพล  ศรีหลง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายภาณุวัฒน์  กองเงินนอก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายภูณพัชร  ศรีลาวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายภูสิทธิ์  ชื่นชม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายรัชชานนท์  บุปผา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายวรชิต  ศรีเกษตร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายศุภชีพ  โดนโยธา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายสหภพ  คำชู โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายอชิตพล  ตรีศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงกชกร  จันทะนนตรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงกนกภรณ์  กิ่งคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงชิชา  มาปังโม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงณัชชา  พรหมมา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไพรนาทม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงทิพากร  เทศประสิทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงธนพร  เคหะนันท์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงปวริศา  ป้องนาทราย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงพรรวษา  สุภาสัย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงพิรดา  ทักษิณ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงพิรดา  สันติวิวัฒนพงศ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงภวรัญชน์  ปานิเสน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงภัทราพร  ธรรดาชัย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงรสธร  ปีวันนา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงศิริลักษณ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงสวรรยา  ปานทองสี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงโสภิดา  ผูพงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงอธิชา  พระไตรราช โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงอนินธิตา  เรียมแสน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  จันดาแสง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยรถ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายณัฐดนัย  อุทัยเรือง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายณัฐพัฒน์  เพชรคง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายธีรศักดิ์  สมบัติตรา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายปฎิพล  ทักษิณ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายสุทิวัส  สุรเกตุกิจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายเอกพันธ์  เสนสาย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงชนกนันท์  ปุนนา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วแสนชัย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงณัชชา  ัจันทร์ศรีนวล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงณัฐรดา  สุธรรมป๋า โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงธนภรณ์  ประเสริฐผล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมขาว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงนภาพร  สุขรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงนวนันท์  เลือดขุนทด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงปฏิญญา  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงปณิศรา  จินาวรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงพรรณชนิดา  สามาจักร์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงพรรณภา  กตสุริย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พันธ์หล้า โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงพัณณิตา  แสงคีรีเขต โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงพิมณภัทร  ติดทอง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงภัทรพร  เพ็งคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงมุฐิตา  คำมูล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงเมขลา  สอนโพธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงลักษณารีย์  เนตรภักดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงวนิชชา  แสนหมื่น โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงศศิวิมล  อินภิรมย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงศุภกานต์  เชื้อชม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงสรัญญา  นางาม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงสวรรยา  หาญคำหล้า โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงสายธาร  ผายพิมพ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงสิรินาถ  อภิบูลย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงสิริยากร  ทัพซ่ายขวา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงสุพัตรา  คะนะวาปี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  วิชา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงอรกัญญา  ผ่องใส โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงอิดศดา  ศรีเภ้า โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายกวิลพล  พิลาอาจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายจักรภัทร  โทสวัสดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายจิรวัฒน์  อะโคตมี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายเจริญชัย  พลคราม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายชรัลยวัฒน์  ใจดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายฐากร  ผิวผ่อง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายณัฐกฤต  ศรีคร่ำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายเด่นดนัย  แก้วนิล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายทีปกร  รุ่งจินดารัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายธนกร  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายปรีชาพร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายภาณุพงศ์  อุตรธิยางค์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายรณกร  เบื้องสูง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายวรวัส  วัลลา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายวิชญะ  ศรีสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายศุภณัฐ  หลักชัย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายสิรภัทร  สวนบ้านไผ่ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายสุรนาถ  นาใจคง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายอภิวัฒน์  มีแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงจิกะพร  ทวีลาภ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงซาล่าฟิน  อุ่นวิเศษ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แก้วสะอาด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงณัฐพิชยา  ภูพันนา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงตะวัน  อ่อนโก้ก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงนิโลบล  กมลเก่งเรียน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงปัญญารัตน์  อภัยโส โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงพัฒนาวดี  แสงเงินยอด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงพิชญา  เชียงคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทองมหา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงวิลาวัลย์  นาทอง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงสมิตา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงสุนิตา  นามวงศ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงอริชรา  คมขำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอนิญญา  เคหฐาน โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงปรมาภรณ์  คำกุลมี โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงรุ่งนภา  สงวนรัตน์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงณัฐนิชา  โทสาลี โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงลลิตา  วรรณวงค์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงชลิตา  ศรีวงษา โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ไสยศาสตร์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงณัฐนันท์  คำสิทธิ์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงมัณทนา  สุขแสวง โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงกรรณิการ์  เวียงวิเศษ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายกฤษณะ  บัวชาบาล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายณัฐวุติ  ภาคภูมิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายตนุภัทร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายธีร์รัชต์  ไชยคำภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายธีรวัฒน์  คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายปิยะโรจน์  ดอนละคร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายพาณาสน์  อุ่นจิต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายสรศักดิ์  คำเหลือ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายอภิญญา  นิยะนุช โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายรชต  คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายวีรภัทร  เทพนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชไกร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงกมลชนก  เทพอุดร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงชนมณี  ตรีธรรมกุล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงชิตาพัณณ์  ภูวศรุตประสิทธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณกัญญา  ศรีเชียงหวาง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลเขียว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงทนัชชา  พลแสน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงธัญชนก  ดงราษี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บัณฑิต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงธิตาภา  ประวิเศษ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงพันณ์ชิตา  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงพรสุดา  ทองแท้ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นิกรเทศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงยสุตมา  วาระเนตร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงรุจี  บุตรนนท์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงวนิดา  จำเนียรผล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงศรินธร  ลิ้มเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงศิรภัสสร  ฮังกาสี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงสรัลชนา  วรรณพรามณ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงสุพรรณษา  ทุงจันทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงสุพิชญา  สาริสุทธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายวิชยุตม์  เทพอุดร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายกาวินรัตน์  งามดี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายธนากร  สุทธิประภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายอภิวัฒน์  ทนหงษา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงศุภธิดา  สุกาวงศ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงเปรมมณี  คารมย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 นางสาวลลิตา  เทพสุริย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จันทร์ชัย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 นางสาวอทิตยา  ขำน้า โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงพรรณผกา  พึ่งกลาง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาววันวิสาข์  เฟื่องรัสมี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงธัณฒิกา  อาละพล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พัฒน์ปภพชัย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายวราเทพ  คำศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายวัชรเกียรติ  วงศ์ภูมิเมือง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายภคพล  เพชรศิริธำรง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงณัชฐิณี  โสดารัตน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงสาริศา  โสดาวัฒน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายวสุธร  ราชวงษ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายรัฐศาสตร์  สมเพ็ชร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายนราธิป  ชมเสียง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงพรทิพา  งอกทรัพย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงกุลธิดา  คำแหล่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงซาร่า  คอตแดนติ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นายเศรษฐพงศ์  แสนจำลา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีประสงค์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงพิชญา  นาใจนึก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงชนันธร  หมั่นคง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงจิรสุดา  คลังแสง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงพรธีรา  พ่วงนาง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงคณัสนันท์  คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงชาลิสา  มาคล้าย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวอนันตญา  ชำนาญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายเดชดนัย  วรรณคำโกฏิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายธนริศ  สว่างศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายธนวัฒน์  ผือฮีเขวา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายธีรธร  ยี่เข่ง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายพชรพล  แสงสุด โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายยศพล  ศรีพุทธา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายสุรยุทธ์  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงกชกนก  นวรัตนากร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัฐนิยม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงกุลณัฐ  คำแหล่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงแก้วดวงพร  ชัยวงค์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงขวัญจิรา  อามาตมนตรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทศศะ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงชฎาพร  โพธิ์หล้า โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงชฎาภา  ธรรมสุนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงฐิติกานต์  เรืองจันดา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กุตเสนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงธณัสญา  เครือทองศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงบุษกร  บุปผา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงปวรา  จันทร์สว่าง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงปัณชญา  พิเภก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงพรทิพย์  เว้นบาป โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงพรสินี  บัวพรมมา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงพิชชาพร  นาคอ่อนโพธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงพิมพ์กนก  จันทร์โยธา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงรัตดาวรรณ  บาดาล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงลักษิกา  คำจันทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงวรินทิรา  สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงวลัยพร  แก้วลา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยพัฒน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงวิรัลยา  ไชยรัตน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงศรุตา  คำเหลือ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงสิริวรรณ  ต้นกันยา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงสุวนิดา  ปะมะพุดโต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงโสธรา  นาสมผล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงเปรมิกา  บุญปก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ศรีหานนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงวศินี  พระสุราช โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงอาทิตยา  หอมใส โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  คำภูมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงอารียา  หาญกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงศรุตยา  โสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงณิชากร  วะลัยรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงอรณี  อาจทวีกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงชุติมา  ว่องไว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงสุภาวดี  สีพอ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงธนพร  สารสอน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงชนิสรา  โสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงวิภาดา  พรมโคตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงสุภัสสรา  สิงกันยา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงธิญดา  ภูผาสิทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชัยขันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงกรกมล  สาริกา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงอัญชลีพร  บุญทศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงศิริพร  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีปัตเนตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงธันย์ชนก  มะโฮงชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงอวัศยา  พ่วงจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงสุทิศา  บุญทรัพย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงสุพรรษา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายวรพงษ์  ธงษาราษฎร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงปลายฝน  ผงพิลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงพรไพลิน  บุตรสา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงพรวลัย  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงปาณัทพร  ถูระวรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงชาลินี  อินทปัทม์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงกัลยา  มีศรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายธนทรัพย์  ภูพานทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมหา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายธีรพัฒน์  โหตะรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายํธีรภัทร  พินิจมนตรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายณัฐพล  ราชโส โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายอภิวัฒน์  ยศม้าว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายภูริณัฐ  โต่งจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงภัทรภร  ฝาเฟี้ยม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงชิดชนก  ภูนาสรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงพรนภา  แก้วกล้า โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงพรรณนิตา  ยืนยั่ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงอภิญญา  นันคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายธารากร  ขอนแก่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายเนรมิต  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายธนายุธ  คนเพียร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายจักรกฤษ  อัคพิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงศรุตา  โคตรหานาม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญสงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 นางสาวนิสรา  ยุ่งพรมมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 นางสาวสิรินดา  วงชาลี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงสิริยากรณ์  คุณชื่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงทิพากร  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 นางสาวกรรณิการ์  ป้อมหิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงคลองทรัพย์  สุวรรณเนตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงวรรณพร  ลูกจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงมานิตา  ขานวงศ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 นายนลธวัช  ถนอมดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 นายธนวัฒน์  ปะสะจะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คำลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 นายภูวเดช  ไกยเดช โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 นางสาวปัณฑิตา  ศรีชาหลวง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 นางสาวสุภาวดี  ธรรมภักดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 นางสาวพรทิพย์  พันป้องซอด โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายบุณยกฤต  สี่แสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายภานุวัตน์  โคตะพัฒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงกษัตรตรี  ภูสามี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  มลสินธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายกัมพล  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายกีรติ  วัลยวงษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายเขมทัต  เลิศสงคราม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายนฤชล  ปิดตะคุ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายมนัส  สุนารัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายรัตนวัฒน์  ขันธชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายสิทธิกร  บัวเฟื่อง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายอุทัย  สุวรรณดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ดาพิม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงช่อผกา  ทุมรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงณิชากานต์  ศรีวิไล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงธัญจิรา  สุวรรณกูฎ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุขีคึมบง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงปนัดดา  แสนสุข โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงปิยภรณ์  นนชมภู โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงไปรยา  อักโขวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงภิรมย์ลักษณ์  พละวัฒน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงศศินิภา  มีบุญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงสุพัตรา  เพ็ชรูณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายกฤษกวีวัฒน์  โสดาภักดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายชลวิทย์  กลี่เตียง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายธนดล  บุตรพรม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายสรสิช  คำเมืองโจ้ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายอรรถพรๆ  ธรรมทาทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงเกสรา  ศิริการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงฉัตรพร  มั่นดอนเรือ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงฐิติมา  ปะสะจะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เนียมอ้ม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  โคตรสมบัติ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพียรกล้า โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงชริตา  ลีลาชวานนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงชลณิชา  เวียงคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงชลดา  สารวัน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงชุติมา  ชัยรักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภูมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญหล้า โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงทอไหม  ชื่นชม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์สะอาด โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงนฤมล  นาสินพร้อม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงนัฐจรี  นุพพล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงนิภากร  สมเชียงคง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงนีรัมพร  กองกาญจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงพรธันวา  กลอกกระโทก โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงวรรณภา  สุวรรณมาลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงศิรินภา  แสงพนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงอชิรญา  ภาคภูมิ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงอาทิตยา  พันธ์หลง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงจันทนุช  ลีเขียว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมขาว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงวรนุช  บัวอ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีภูธร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงสุนิสา  พวงเพชร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงทาริกา  แพทย์เมืองจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  นันทจักร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายเจษฎากร  โพธิ์สุวรรณพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงปาณิศา  โปะปานม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายโรจนศักดิ์  เวียงคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทองมหา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คำมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น