รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายภูมิรักษ์  ชัยมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายปัณณวิชญ์  ผาผ่อง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายสุริยกมล  ทัดมาลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายมรรษ  บุญรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวณุกานดา  สารวิทย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ดำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปุญญิศา  คำพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายจักรภพ  บูรณศิริวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาววิลาสินี  สงครามภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจิราวัตร  พวกขุนทศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายณัชชพัฒน์   เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นายณัชนันท์  ลักษณะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปพนวัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวกนกพิชญ์  สินเธาว์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  พยัคฆพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวณัฏฐณิชาดา  เรืองกิตต์ชัยกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายนิรวิทธ์  ปฏิภานรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวอัญชิสา  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวจิดาภา  ประภาธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายวรัญญู  ไชยฉัตรเชาวกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวมลทการต์  ชูพรหมวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวธรัลรัตน์  เหมวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาววดีลดา  วงษาเนาว์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงธมกร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสวรส  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงวริศยาณัสร์  บาลไธสง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปาณัสม์  สนั่นไทย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเกวริน  นิติมงคลชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงอรกนก  อ้วนศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวแพรชมพู  พิทักษ์ทิม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวปัญญาพร  จิตรศิลป์เจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชนม์นิภา  จอมชีวิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวพิมพ์พัดชา  เมธาณัฐยศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวชญานิษฐภัค  เกียรติรัศมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายทีปกร  ชำนาญพล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงพีรดา  หวานชะเอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงญาทิชา  จันทรศรีสุริยวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  กิจรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงบุณยานุช  ธาดาเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงเจนจิรา  สินทิพลา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวณัชชา  เพชรดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัชชา  เหล่าชัยสงค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธีราพร  ธีระสาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปุณยาพร  แพนน้อย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  รินทร์วงค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงภัทรศรี  ภูสีไม้ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวริศรา  กาหลง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สวยรูป โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงศราวณีย์  ชุมพล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวสุพิณญา  แก้วเมืองน้อย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอนัดตรา  บุญมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกชพร  แก้วสมบัติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาวาปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวเกวลี  จันทะศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจันทกานต์  สุดน้อย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชนม์นิภา  สอนอ้น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  กายสิทธิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้วมาตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฏฐ์ธา่ริตา  ศรีมงคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แสงทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงทิฆัมพร  ไกรจันทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธนพร  ตรีวิเศษ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธมลวรรณ  เงินกลม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปิ่นสุดา  บุญวิเศษ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวผกายแก้ว  ปัญญางาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงภัคจีรา  ชมชื่น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงมณีรัตน์  เคนคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีวิชา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายศิริรัตน์  นารัตน์โท โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงศุภิสรา  สายทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงสุภาริดา  ประชามาตย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงไอยรา  กองผ้าขาว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงจีรนันท์  ผิวผ่อง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชลญาดา  วิชาชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปิยธิดา  กังสกุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกัญญรัตน์  มะปะทัง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอุษมา  พริกจำรูญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ฉิมมาแก้ว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธารดา  หอมขจร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพัชชา  ซากุระ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงมลฤดี  เผือกมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงมันทนา  วงประเทศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  อุรัญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธันยกาญจน์  ใจซื่อ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงขวัญมน  สีลาโคตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คุ้มคง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุภารัตน์  กิ่งมิ่งแฮ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงวสวดี  ชาวดร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกฤติยา  คำโมนะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงจิดาภา  ใจบุญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงจิรภิญญา  มิลี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงชลิตา  ใจสุข โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงชัญญานุช  หนูทองอินทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฐลดา  หอมขจร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้อมประกาย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงทักษพร  บัวลอย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธนวรรณ  วิสิทธิเมธีกร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธนาภา  นารีโพด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงธีมาพร  วงษ์เคน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงนัฐพร  บูรพันธ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสุชัญญา  สุพรรณศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนิสากร  ศรีมงคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปรียา  สุริยภักดิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ตะระชู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุระเทวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพัตธรา  อัครบุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพิณัฐเอม  ม่วงคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงเพ็ชรัตน์  วรพุทธะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวระภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงมาริษา  คันธระโก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เฉลียวดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงวรวรรณ  อนุวงศ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวริศรา  กอบเกื้อ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงศศินภา  อินทรกำแหง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงศิริรัตน์  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อวังคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  โคตรชาลี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงสิริวจี  ทรัพย์สนาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงเสาวนีย์  ชีวะนอรรถ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอักษราภัค  พินิจ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พะสุนิ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมเงิน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกฤติมา  กรพันธ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชาญนารา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงขวัญฤดี  ตรีเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจรรยพร  พูลพรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจามจุรี  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เสตะรมยะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงจุฑามณี  นารินทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงชริญา  นิมิตวงศ์ศิริ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธนัญญา  นุชเกิด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธนัญญา  สุวรรณบุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงธัญชนก  สืบกองแสง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธิดารัตน์  พุกคำแปลก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนรินทร์ลักษณ์  บดสูงเนิน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงเนติมา  ศรีสารคาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภูครองทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงบุษกร  บุญหนุน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงเบญจพร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปนัสยา  ผาบุญมี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงประภากาญจน์  จงย่อกลาง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพรลภัส  แปะทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพัชราภา  สุระเทวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขัตติยะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญสุข โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวนิภา  สมเพชร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงวศินี  นฤสรณ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงศศิภัทชา  เจียรเจริญกิจ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงศิรินภา  เทพศิริ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสกาวเดือน  บัวบาน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสรณ์สิริ  พากุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงสโรชา  บัวผัน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสิริยากร  กุลศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสิริลักษณ์  คงดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสุปรียา  หล่องบุตรสี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนประกอบ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงหยาดชล  ภูสนิท โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงชนิดา  อุบลหล้า โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายสรสิทธิ์  สมิงพยัคฆ์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธราเทพ  สุวรรณจำรูญ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายเชิงชาย  ปิ่นใจ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น