รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายภูมิรักษ์  ชัยมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายปัณณวิชญ์  ผาผ่อง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายสุริยกมล  ทัดมาลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายมรรษ  บุญรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวณุกานดา  สารวิทย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ดำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปุญญิศา  คำพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายจักรภพ  บูรณศิริวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาววิลาสินี  สงครามภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจิราวัตร  พวกขุนทศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายณัชชพัฒน์   เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นายณัชนันท์  ลักษณะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปพนวัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวกนกพิชญ์  สินเธาว์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  พยัคฆพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวณัฏฐณิชาดา  เรืองกิตต์ชัยกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายนิรวิทธ์  ปฏิภานรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวอัญชิสา  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวจิดาภา  ประภาธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายวรัญญู  ไชยฉัตรเชาวกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวมลทการต์  ชูพรหมวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวธรัลรัตน์  เหมวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาววดีลดา  วงษาเนาว์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงธมกร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสวรส  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงวริศยาณัสร์  บาลไธสง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปาณัสม์  สนั่นไทย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเกวริน  นิติมงคลชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงอรกนก  อ้วนศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวแพรชมพู  พิทักษ์ทิม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวปัญญาพร  จิตรศิลป์เจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชนม์นิภา  จอมชีวิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวพิมพ์พัดชา  เมธาณัฐยศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวชญานิษฐภัค  เกียรติรัศมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายทีปกร  ชำนาญพล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงพีรดา  หวานชะเอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงญาทิชา  จันทรศรีสุริยวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  กิจรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงบุณยานุช  ธาดาเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชาญพัฒน์  ธนโวฬาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวพิชญาภา  คงสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงธิชา  โคตรมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปารียา  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงโชติกา  สิริจิตวานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ใต้ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธนพล  แก้วศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายปฐมพล  ศรีแสงทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายณัฏฐพล  วรสกุลกาญจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกฤติมา  สิริจิตวานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวณัชชา  พลภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงลลิตสุดา  นาระกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายกันตพิชญ์  ภูจอมจิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายทิวัตถ์  ฉัตรคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงศรินญา  ยังสีนาค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกฤษณะพงศ์  คงตระกูลพิทักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายกันตธี  โฮซิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกำพลพัฒณ์  แดงนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพงศ์ธวัช  สวรรยาวิสุทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพีระกานต์  สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายภูเบศวร์  ช่อผกา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงวิภาพร  จาตุรงค์กร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายวิโรจน์  ทองลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโสภา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายแทนไท  ธาตุทำเล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชัยจักร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปริชญา  กองมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพรนภัส  สิริธนสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายพิชญพงษ์  สายพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธัญชนก  มักโกมินทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนดล  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายภูริภัทร  เพ็งสา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงวิภาดา  ดารารัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงศิรฏา  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงทัตพิชชา  พระสว่าง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงรมณ  เหลือวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิชญา  อโนชาเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายคณพิชญ์  แสงงาม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกวินทิพย์  แสงแก้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัญญาวชิรพงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายไพรภูธาร  ชูชีพ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงภูชณิศา  อภิญญาภิชน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายปวรปรัชญ์  นิยมเหลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงภิญญดา  บุญโสม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเปรมปะวีร์  บุญญาพิพรรธน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงแพรไหม  อุณแสงศิลป์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณชญาดา  ศรีสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพีรชญา  สุปัญญา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชโนดม  เมฆวัน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชวิศา  โพธิ์ศรีสม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริวรโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวพัชราภา  วลัญชพฤกษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปรวีร์  ปัญจนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวศลิษา  ชาญชิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายภูมิบดินทร์  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวชัยรัมภา  แซ่นิ่ม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกันตศิริ  กลิ่นถนอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวกิตติมา  พนาลิกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงฉัตรสุดา  จุฬารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายเศรษฐโชค  ตาราช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายศรัณยภัทร  พิทักษ์สกุลพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวรกมล  ทานะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายทิวาพัฒน์  รัตนศรีวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงฟ้าม่วง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงสาวินี  ยอดไพสง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธรารัตน์  ไชยเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงอาริยา  สีมาวุธ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวรรณภา  สุรชนม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพีรรัฐ  โถบำรุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายสุจิณณ์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายอัศวิน  ภูชูธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายวฤทธิ์  ไชยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวภรภัทร  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวณิชาภัทร  โนนคู่เขตโขง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูธรศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวอัมพาพัฒนันท์  รุ่งเรืองวรโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวอมรรัตน์  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวพิชาดา  ทองนิล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวณัชชา  ศรีกสิกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไพรตื่น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สร้อยสน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกฤติญา  พงษ์นิล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองเศรษฐี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงษ์ศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวเกศราภรณ์  ต่านภูษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณิชกมล  วรรณขาม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงภัสรา  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายศิรวิชญ์  ชาวดร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสุภาวิตา  มื่งวัฒนชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธรรมสรณ์  ประภาธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวริศรา  ชนะพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงวรัทยา  ก้อนคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สาครขันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงชนกนันท์  อันทฤทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณฐมน  วังธนากร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอภิสุตา  อัคเนตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงภูริชญา  กลีบรังค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีโบราณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายวรัญญู  ปานมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายกฤติฌาน  สมศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายศิวัช  ขวัญเจริญศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวชนาพร  เรืองทิพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงชญณัฐ  ภูวศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีวัฒนทรัพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปิยพัชร์  เรืองนรพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธีรวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณชนกพร  พงศ์นพรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงมุทิตา  บุญเสนาะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวอารยารัตน์  รุ่งศรีรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสิริพร  คิดสง่า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชัญญาภัค  อัญโญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวจิณณพัต  ภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวศิริอร  พรหมคุณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวยุวรัตน์  ริยะวงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปัญจรีย์  ปีเจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวชลธิชา  ศรีมูลเขียว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพิชชาอร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายอรรถกฤต  พุฒิปัญญากุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวพานิภัค  ภัทรศุกล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวมินท์ธิตา  ศรีประใหมมั่น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายกันตภณ  มากพิสุทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายคุณากร  บุญยืน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายชานนท์  นันทะรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปราโมทย์  อยู่บัว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวศิรดา  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงชลนิภา  ศศิวิลาสกร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวณฐภัค  โฆษิตนุกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงภูชิตา  โชคเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวณัฎฐวริญท์  ตั้งศิวพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายชนิณทร์  ใจช่วง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวปัณณพร  วิลัยมาตย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงฟ้าใส  อุปลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายก้องภพ  ใจกล้า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายณฐพล  จารุกรโสภณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวณัฐนิชา  นิรานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวธันยพร  สังฆศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายชวิน  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายสรวิชญ์  ชุมพล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายวิธวิทย์  เนาวจรัสโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวมนัญชยา  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายธนภูมิ  จันทรัตนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายธนภูมิ  กงพาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายณภัทร  สระคูพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายนนท์ปวิธ  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายเสกสกุล  แตงทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอติคุณ  มีจันที่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสิริกร  คามะปะใน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงเรืองเอก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปรมะ  ตั้งศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปัณณทัต  มาสันติสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงเจนจิรา  สินทิพลา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวณัชชา  เพชรดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงณัชชา  เหล่าชัยสงค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธีราพร  ธีระสาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปุณยาพร  แพนน้อย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  รินทร์วงค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงภัทรศรี  ภูสีไม้ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงวริศรา  กาหลง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สวยรูป โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงศราวณีย์  ชุมพล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวสุพิณญา  แก้วเมืองน้อย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอนัดตรา  บุญมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกชพร  แก้วสมบัติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาวาปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวเกวลี  จันทะศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงจันทกานต์  สุดน้อย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงชนม์นิภา  สอนอ้น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  กายสิทธิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้วมาตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฏฐ์ธา่ริตา  ศรีมงคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แสงทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงทิฆัมพร  ไกรจันทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธนพร  ตรีวิเศษ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธมลวรรณ  เงินกลม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปิ่นสุดา  บุญวิเศษ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวผกายแก้ว  ปัญญางาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงภัคจีรา  ชมชื่น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงมณีรัตน์  เคนคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีวิชา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายศิริรัตน์  นารัตน์โท โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงศุภิสรา  สายทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุภาริดา  ประชามาตย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงไอยรา  กองผ้าขาว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงจีรนันท์  ผิวผ่อง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชลญาดา  วิชาชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปิยธิดา  กังสกุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกัญญรัตน์  มะปะทัง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอุษมา  พริกจำรูญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ฉิมมาแก้ว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงธารดา  หอมขจร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพัชชา  ซากุระ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงมลฤดี  เผือกมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงมันทนา  วงประเทศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  อุรัญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธันยกาญจน์  ใจซื่อ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงขวัญมน  สีลาโคตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คุ้มคง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสุภารัตน์  กิ่งมิ่งแฮ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวสวดี  ชาวดร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงกฤติยา  คำโมนะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงจิดาภา  ใจบุญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงจิรภิญญา  มิลี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชลิตา  ใจสุข โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงชัญญานุช  หนูทองอินทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฐลดา  หอมขจร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้อมประกาย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงทักษพร  บัวลอย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงธนวรรณ  วิสิทธิเมธีกร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธนาภา  นารีโพด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงธีมาพร  วงษ์เคน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนัฐพร  บูรพันธ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงสุชัญญา  สุพรรณศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนิสากร  ศรีมงคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปรียา  สุริยภักดิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ตะระชู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุระเทวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพัตธรา  อัครบุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิณัฐเอม  ม่วงคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงเพ็ชรัตน์  วรพุทธะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวระภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงมาริษา  คันธระโก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เฉลียวดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวรวรรณ  อนุวงศ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงวริศรา  กอบเกื้อ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศศินภา  อินทรกำแหง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงศิริรัตน์  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อวังคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  โคตรชาลี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสิริวจี  ทรัพย์สนาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงเสาวนีย์  ชีวะนอรรถ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอักษราภัค  พินิจ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พะสุนิ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมเงิน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกฤติมา  กรพันธ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชาญนารา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงขวัญฤดี  ตรีเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงจรรยพร  พูลพรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงจามจุรี  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เสตะรมยะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงจุฑามณี  นารินทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชริญา  นิมิตวงศ์ศิริ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธนัญญา  นุชเกิด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงธนัญญา  สุวรรณบุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงธัญชนก  สืบกองแสง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธิดารัตน์  พุกคำแปลก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงนรินทร์ลักษณ์  บดสูงเนิน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงเนติมา  ศรีสารคาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภูครองทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงบุษกร  บุญหนุน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงเบญจพร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปนัสยา  ผาบุญมี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงประภากาญจน์  จงย่อกลาง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพรลภัส  แปะทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพัชราภา  สุระเทวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขัตติยะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญสุข โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวนิภา  สมเพชร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงวศินี  นฤสรณ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศศิภัทชา  เจียรเจริญกิจ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงศิรินภา  เทพศิริ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงสกาวเดือน  บัวบาน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสรณ์สิริ  พากุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสโรชา  บัวผัน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสิริยากร  กุลศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสิริลักษณ์  คงดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุปรียา  หล่องบุตรสี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนประกอบ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงหยาดชล  ภูสนิท โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงณัฐนรี  ทะคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงศรัญญา  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  พรมสอน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพาทินธิดา  ธานะราช โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณคร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอภิญญา  ภูวเดชากุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกุลชา  ศิริวรโชติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวณิรชา  โพธิ์ษาราช โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวรินธีวา  ศรีเชียงสา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวศุภฉัตร  เนื่องชมภู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวนิภาภรณ์  จันสุภีร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกมลชนก  กาสินธุ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกฤติยา  แก้วดวง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกฤตินี  สมบูรณ์มณีโชติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงธวัลพัฒน์  แสงหมี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจอมสุดา  นาคใหญ่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชนิดา  อุบลหล้า โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายสรสิทธิ์  สมิงพยัคฆ์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธราเทพ  สุวรรณจำรูญ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายเชิงชาย  ปิ่นใจ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงนิภาพร  วงษาทร โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงปวิชญา  ภูฉายา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงวนิศรา  ต้นกันยา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวมานิตา  สมป่า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวกัญญาณัฐ  พรมโท โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวจรรยาภรณ์  ลาเสือ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นายปิยศักดิ์  กันยา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายนิติคุปต์  ฝักฝ่าย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายชาญเศรษฐ์  สถิตโพธิ์ศรี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธนกร  สาริศาโสภณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นายจิรายุทธ  ล้ำสัน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายชุมกวินทร์  โคตะมะ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงจีรณา  เสือคำจันทร์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายแทนคุณ  ประภาโส โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงปราณปรียา  บัวศรี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์หล้า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงศิรัส  พึ่งอวยผล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายเนมิราช  พานเงิน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอารีญา  แก้วกล้า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น