รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกวีวัธน์  ชาติโสม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายจิรกิตต์  นามกอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายณัฏฐ์รพี  ศรีนาราง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธรรศธรรม  นพรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายธีร์  ม้าทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายนิธิกร  อินทมาตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายพณภัทร  ไมตรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภูริภัทร  แก้วทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายวริทธิ์  คุรุวาสี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายวุฒิภัทร  ยังพึ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายศุภพล  ภักมี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายสมประสงค์  วรรณชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายสหสวรรธน์  หอมตระกูลขจร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญจนภรณ์  จันทริมา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุคนธทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐนันท์  สำราญเจริญพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงพรรษา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงภรณ์รพี  แก้วผ่าน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณัฏฐภัทร  ยึนประโคน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงภัทรธีรา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติอัมพรกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายภูริชพัฒน์  รูปสอาด โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายอิทธิกร  เจริญ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุพิชชา  นาราศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกานดาภร  แก้วระเวีย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชวิศา  โชติพิชญกานต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงญาตาวี  ชาวกระลึม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐนิชาพร  ปินปัด โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงเนตรนภา  เกษทองมา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปวริศา  ปานันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจิรโชติ  จันตะนี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปานระพี  ปิตตุลา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายชัยชนก  วังคีรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพิชชาภา  ป้องนาลา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวริศรา  ชัยพร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธนกร  แสนกิตตะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายภาณุพงศ์  คำผิว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภูวเดช  เป็นสุข โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายวีรภัทร  พิลาออน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายศรัณย์  วิรัญจะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเพ็ง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธัญกร  อาศัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายวราวิชญ์  ขอบทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกนิษฐา  มั่นเพ็ชร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกนกพร  สีทอนสุด โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายกิตติพัทธ์  มีแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีราชอินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชนสรณ์  ดวงดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญมีวิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายนวพรรษ  จันทร์อ้วน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจารุภา  ทองภู โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนัชชานันต์  สาวิสัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพัทธดนย์  อึ้งธนาธิป โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิตรลดา  กรีกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปลายฝน  กุลวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โปร่งมณี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายวิษณุ  วุฒิจักร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปานตะวัน  วรินทรา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายสิทธินันท์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงฐิติวรดา  อะโน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพิชญา  สารมะโน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขเกษม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพิชญาภา  จำปา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐพิชญาณ์  บุตรทา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจิดาภา  วางอภัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงธนพัชร  เสมอเชื้อ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงรวิภา  จันทวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงนัทธมน  สันติวรากร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงศศิภา  ชอบดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงเนตรดาว  ทองปลิว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงศิริพันธ์  ครองดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปาลิตา  นามเขต โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพรนภา  ไชยเดช โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงภกาวรรณ  จำเริญทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พิศาลอัครวรากุล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงสิริยากร  นิคมภักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงสิริวรรณ  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงญาดา  ดวงไพชุม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนิรมล  โสดวิลัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงอจลญา  จันทนา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เมธาชัยกรกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอนุธิดา  โพธิ์มา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปานตะวัน  หว่างกลาง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอนแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธนัญชนก  กงภูธร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  บุญเรือง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพาขวัญ  สาวิยะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอภิสรา  ขนะทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกนกอร  ยนต์ดัน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐชยา  สุชาดา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นายกฤชชานนท์  เหล่าลาภะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณิพิชญา  สุนา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายขวัญแก้ว  กันยายาว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โคตรชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นายทวีโชค  วิจิตรชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงภัณฑิลา  อุทธังชายา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพชรอาภา  ศรีแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงรุริยาพร  แก้วกัณหา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวอภัสรา  จำปาตา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงลลิตตะวัน  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บัวบาล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจิดาภา  ทองมาก โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงลลิภัทร  แถลงกัณฑ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวนิดา  อุปฮาด โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวีรยา  โสวรรณ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงศตรัศมี  แสงแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวพิมพ์ลดา  จันทะทูน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงสมฤทัย  มาตรกลาง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสิริภัทร  นาพรม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวชมพูนุท  บุตรโคตร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุปวีณ์  เหง่าศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมอินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายนพฤทธิ์  ฤกษนอก โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอรปรีญา  จันทร์ชนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอุมากร  มะแสงสม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 นายธนัชชา  รัตนวุฒิชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ภักมี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นายเจษฎา  บุตรทา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายนนท์ฐกานต์  บุตรเต โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธนทร  อังคปัทมากุล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 นายติณณ์  อุสาพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธัชพล  คำกำจร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายทัตธน  มณฑา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายสุรจักร  ระเบียบบนาวีนุรักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 นายอเล็กซ์ซันเดอร์  ไรยะเซน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายอชิรวัฒน์  พนมผา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์พัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสุพรหมพล  สร้อยพรม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายวรเมธ  อ่วมจันทะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัญดา  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชินาธิป  มีวันคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายนารถนที  จิตมั่น โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปพิชญา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นายสรยุทธ์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพิชญาภา  อาจปาสา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงอินทิรา  มาตมูล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพีรยา  ดวงวงษา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายอดิศร  เวศมะโน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงรติมา  อุทานนท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกีรติรัฐ  ระยัน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงกตัญญุตา  ทองแย้ม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกีรติกา  ชินบุตร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำบูชา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงเขมจิรา  ลิภา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวเขมิสรา  วัฒนราช โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวิชยา  แก้วโบราณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวพรนัชชา  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวชันม์ชุดา  อาจแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดิ่งวัน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวสายรุ้ง  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ปาระ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวณัฐณิชา  เดชขันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกุลญาดา  มาตราคิด โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณเกษม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงทัศนีย์  ทองอินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธีราพร  แสนมหาชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสุทธิดา  อุธิโท โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนพจุฑา  เทียนสว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวบรรธิตา  บรรพลา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวปภานัน  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกิตติกานต์  โสกัณทัต โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวปรีดารา  ผุยแสงพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนันท์นภัส  วทัญญคุณากร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปัญชิกา  โคตรบัว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนภูมิ  กล้าขยัน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงหทัยชนก  บาลลา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธนัชพร  จำปีกาง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพิชญา  พวงจำปา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพิมพ์รพี  ผลสลัด โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงไอริณ  อินทร์มณี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีไตรภพ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวแพรวา  บุตรดีศักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวมนัสนันท์  จิตไธสง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายนนท์ปวิธ  เชื้อบุญมี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงมาริสา  ร่องชาติ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงรัฐญา  ผุยขันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงศิริกาญจน์  จันทร์สม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงลภัสรดา  ผกากรอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงฌิโนทัย  ไชยยันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสุธิมนต์  ลครพล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุภามา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวอธิชา  วิไลลักษณ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชัชชฎาพร  สันพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายสิรวิชญ์  สถิตชาญวุฒิ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวรัญชิดา  พลซา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายจักรภัทร  รัตนวาสนา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธนภัทร  อักษรประเสริฐ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงฐิติมา  สัตยานุรักษ์วงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายปรัตถกร  สุขวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพัฒน์ธวัช  ไกรศรีวรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธนพร  แซ่เติ๋น โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีพล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธนวรรณ  เยรบุตร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงขวัญณภัทร  พาภักดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงชญาภา  วงศ์มีฤทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงเต็มศิริ  อัมพาผล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศิรษร  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณัฐนิชาช์  ลีทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณัฐวิภา  รบไพรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปรียาภาสุ์  สารทัศนานันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปวิชญาพร  ไชยอุตม์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายภัคพล  กาญจนเรืองกิตต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวชิรดา  สุขมารมย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงขวัญชนก  ใจวงค์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงเวฬุริยาวดี  ยศสูงเนิน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวชิรวิทย์  อุดจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสิริกร  บัวอ่อน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพีรญา  จันทนา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงอัจฉริยา  สง่าทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายเอกภวิษย์  นิติกรไกรพจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสิริกร  บัวเวียง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภานุพงศ์  จิรเกษมสุข โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงรัญญาภัสร์  ปลัดนู โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นายภูบดินทร์  รามศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงญาณิศา  ชัยจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงแพรวา  นามเข็ม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเทาพิษ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวอมราพร  ชนาราษฎร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์นาม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นางสาววารุณี  อิ่มเอิบ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงวราทิมา  ศรีสันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายชิษณุชา  แพนไธสง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภรภัทร  เลิศอุดมโชค โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐวดี  นามโคตร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพีรวัฒน์  สวนสุรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นายสานตวัน  แก้วมณี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกษพร  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกฤษติธี  โสกัณทัต โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายคาร์ล เฟรดเดอริค  บาห์น โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายคุณธรรม  เหล่าเจริญ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายจักริน  จบดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธนภัทร  ชลาชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนโชติ  นันทะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพีรธร  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพีรพัฒน์  กุตัน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายภคนนท์  กาศมณี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายรัตน์วิโรจน์  จันทะศร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายวรรณกฤต  ผาระพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายศาสตรา  พีรกมล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตรีนิธิรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเขมลักษณาจ์  เขมะประสิทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายจาระภิญญา  ต้นก่อหลวง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชนกานต์  ขำชู โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศเกียรติคุณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงธนัชธร  จำปาอ่อน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนาดาว  พรหมมี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปิ่นปวรรณ  ลิ้มสุวัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพุดธชา  ศรีจำปา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงมนปริยา  ปิ่นโสภณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวรรธนัญท์  สิริโพธินันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญทะวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุชัญญา  อาจศัตรู โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอนันตญา  สุจิมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอินทิยา  ขจรกิตติยุทธ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายภูวดล  ธาดาอิสราพานิช โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ลีกระจ่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสุธาศิณี  จิรมงคลไทย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงสุพิชา  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอังค์วรา  ภูดานุ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงอารดา  ฟอลเล็ต โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธรรมนูญ  ปัดถม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจจรักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภวัต  โขเจริญผล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนสิริกาญจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงภานุชนารถ  สุจิมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายก้องกิตติ  วงษ์ศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายช้างเอก  ฉัตรวงศ์ทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายภูเบศ  แก้วธรรมชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายสิรวิชญ์  สุโนภักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณัฐฑริกา  สุขราช โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงมณฑิกานต์  เฉวียงวาศน์ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวลัดดาวัลย์  สมรัก โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวสโรชา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาววรลักษณ์  หวดชัยภูมิ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวนุชนาถ  ชาภักดี โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นายจตุรพิธ  ดวงแสนพุด โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวปานวาด  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทนาม โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวุฒิพงษ์  ใบบ้ง โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น