รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  วราสินธุ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญตน โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงเขมิกา  เตชะมา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวพลอยชมพู  สินทรัพท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวนภัสนันท์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวนัทธ์หทัย  ชุ่มศรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงสวรรยา  ดิษฐ์ปรีชา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงญาชินัญ  สุนทราภัย โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงภรัณณภร  แก้วพิกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงไอรดา  กีรติเสนีย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาผล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  หอมปลื้ม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงศรีสวัสดิ์  แซ่เช้า โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงบวรนันท์  เผือกวัด โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธนพร  คล้ายพันปี โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงรสริน  ลายอักษร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวมติมนต์  ฉัตรทวีรุ่งโรจน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวณิชา  พรหมมิ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวภัทรหทัย  ยศปัญญา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจณิตรา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวปัฐนิช  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงยสุตมา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงรุ่งรวี  เนตรพิศาลวนิช โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธัญธิตา  ประดิษฐผลเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงวงศ์นภา  เลิศเสริมสุข โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โลหณุต โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงเปมิกา  ชัยปราการ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงโมณีก้า  หลิน โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอมลวรรณ  ณ สงขลา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวอชิรญา  อึ้งตระกูล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธัญชนก  ธัญจิรสกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวธนิดา  วงษ์ภัทรกร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกมลรัตน์  เชษฐรตานนท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาววริยา  รุ่งเรืองสุวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวปาณิสรา  ธรรมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลัภนะก่อเกียรติ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงปวริศา  รัตนะ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงวริศรา  จันทรประยูร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณดา  ไกรชิต โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงอลีนา  หมัดชา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพลอยนภัส  บวรชัยศิริ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณัฐธิดา  มงคล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวนฤนาท  แย้มบุปผา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงมนัสชนก  อุตรวณิช โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวสมิตา  ตลิ่งทอง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจิรัชยา  ประยูรทอง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพิชญา  ศรีอุทัยศิริวงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงศรุตา  ศรีเจริญ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธัญชนก  คงมั่น โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธีริศรา  ตันสกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงฉันชนก  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวรรณปรัชญ์  อภิปิติอนันต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพชรพร  เหรียญทอง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีนพรัตนกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกชพร  ติวสร้อย โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงวทัญธร  วทัญญสกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนลิน  แผ่เกียรติวงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงภัทรพิชชา  ยอดนาม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพิชฌาย์กาญจน์  วิเชียรเทียบ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ชู โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงอรรัมภาส์  สิตนา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงญาณสินี  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงวรัชยา  อุดมดิเรกวรกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงสวิตตา  หิรัญญากร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิมพรรษา  แพงมา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงเปรมภัสสร  แซ่ตั๊ง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกนกญาดา  ไหมศรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปพิชญา  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชุ่มศรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณปภา  บริบูรณ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงโชธิพัฒน์  พื้นผา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธนเณจฉ์  อุดมก้านตรง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงขวัญชนก  จุ้ยสกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพัทธนันท์  เจริญงามวงศ์วาน โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนงนภัส  ภูแม่นเขียน โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงอชินี  โกศล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสนอุ่น โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงภัคพร  ศุภวาที โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงสารินี  ขันติธรรมกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงศิระกานต์  เลี่ยมใข่ต่วน โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวหทัยชนก  กาญจนานนท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นันทโก โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกัญชพร  แจ้งโห้ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสรัลชนาพร  เชิดชู โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวธีริศรา  ลิมป์รุ่งโรจน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรรณปิยะรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงภวิกา  ฉิมประดิษฐ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกณัฐชญา  เส้งสุ้น โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริประจักษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงมทินา  บุญเต็ม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงฐาปนีย์  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เตียววณิชกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุดมธนกูลชัย โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ไกลกลาง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองจินดา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงธนพร  พรหมบัณฑิต โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนไกวัลวงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  ธนันท์หิรัญสุข โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายปัณณวิชญ์  สินค้ำ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธันวา  รุจาคม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายภาสวิชญ์  วงค์เมฆ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายวรธนา  กันตอนันตพร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายภัทรพล  ศิริฉัตรนันท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายสรสิช  กังอี้ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสิรภพ  ยอดปิ่นไกร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายชนสิษฏ์  แพทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มุ่งหาทรัพย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภาคิน  เดือดสันเทียะ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอิทธิดุล  ณ ป้อมเพชร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายนวปฎล  ศิริพรม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณัฏฐพัชร  ปัญญา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพุฒิปัณณ์  เทพเลื่อน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธีรภัทร  สินเธาว์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายศิวาภณ  นิธิศบุญกลาง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสิรภพ  แพรสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนากร  เธียรเอี่ยมอนันต์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายภูวดล  กล่ำใย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายชยพัทธ์  มิกขุนทด โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายน้ำมนต์  ชัยปัน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายปวีณวัช  คำศรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายปัณณธร  จิรากูลสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนกฤต  จิตต์บรรจง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัฐนันท์  จึงธนศิริกูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชาคริณ  เสมอพงษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนิก  วรรณเสวต โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิลธรรม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายปฐมพงศ์  แสงซอน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายปางธรรม  สวนเจริญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายศตพล  นิธิโรจน์ภักดี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายภัทรพล  กิ่วแก้ว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายณัฐฏ์กฤศ  กองแก้ว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธนดล  เหล่าเคน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนกฤต  ทองเพ็ง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกฤติน  จ้อยลี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายรวินท์  โกศล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายปิยภัทธ์  ธนูถนัด โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูบดินทร์  โพธิวรรณ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายสิรภพ  จึงประเสริฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายพันธวัสส์  จุลละมณฑล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายจักริน  ก๊กศรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณธีทัต  พุทธรสุ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธาวิน  เทพณรงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายปฐวี  เฉลิมพานิช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพิสิษพงษ์  ชลพิพัฒธนานน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายศุภกร  เสียงเย็น โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธีร์กวิน  คำภักดี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายรักษิต  จิตสิรไพศาล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายณภัทษร  สุกใส โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธวัชนนท์  พูลสาทรกูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายสิรวิชญ์  สีม่วง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายสิรพัชร์  ลลิตเลิศล้ำ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายแทนคุณ  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปวริศ  ลัดลอย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพิชชากร  โพธิ์ทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศิรวิชญ์  กรกชมาศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนัท  ชีวางกูร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายบูรพา  ธนทวีรัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายจรัสกร  จิตเป็นธม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายวัชรธร  กระจ่างมล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายเอกนฤน  ฉิมมณี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายพีรณัฐ  จำเนียรศิลป์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายภูริทัศน์  สว่างมงคล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายคุณานนต์  ทองมานะเสถียร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายชานนท์  เชาวน์ชะตา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายวัฒนศิลป์  อัศวนนท์วิวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายชนทัต  ถิรสุนทรากุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายจักรวุธ  ภัทราวุธ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายทรัพย์ตะวัน  โสมบ้านกวย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายภวัต  จึงรัตนะประเสริฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายชนาวีร์  พุ่มไม้ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายศุภวิชญ์  คงธีรภัทร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายศรัญญ  เสม็ง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธีรภัทร  เนินปลอด โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายวีรศิลป์  สินาวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายพิตตินันท์  คุ้มหินลาด โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายวรชิต  งามโชคชัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายศรัณย์  นิลสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายเสฏฐกานต์  สกุลคุณสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายชลชาติ  อาษาสนา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นายธนกร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายรัตนิน  มินธารา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธีรเมธ  เพิ่มพานิชเดช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายอัครชัย  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายวัชระวิชญ์  หมื่นเมือง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายตฤณ  ผลถาวรสุข โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายกษิดิ์เดช  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายสุวิจักขณ์  เจริญศิริโสภาคย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพรภวิษย์  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 นายอัครชัย  มั่นเจริญพร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพีรวัศ  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายรชต  รัตนเทวมาตย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายพิภัทร  บุญมั่น โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายพบธรรม  อายุวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นายภูธน  นามวงษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายชาคริต  หลวงจันทร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นายฤทธิพร  แกมไทย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายศตวรรษ  วรสายัณห์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายธนทร  วงษ์ธนากร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายวัชรพล  แสงพลอยสุข โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายธีรัตม์  แก่นแสง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นายภาคิน  อุดมมงคล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายสิทธิกร  วิชกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายอัศวัศ  บัวจงกล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายศักดิพงศ์  หล่ออุดมพันธ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นายดิดดนัย  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายอัคคดิฐ  ณ ป้อมเพชร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  โต๊ะวิเศษกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายนวชาต  องค์เจริญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายณัฐดนย์  พราหมณ์พุฒิคุณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายสมิทธ์  ทรงธรรมบวร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายศุภกร  สาระรัมย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพัฒนเดช  สังขรัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายสรวิศ  ธารานิธิ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายฌาณธิส  อภิมงคล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายคุณาสิน  เจริญวานิช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธีรภัทร  เหล็กบังวัน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงจรรยาพร  ประสพโชคอำนวย โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายเตชนิธิ  แก่นพรมสุภัช โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณัชชา  จุลวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายชาติภัทร  มาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายปภังกร  ว่องไว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพิพิธพล  สุทธิสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชาคริยา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนภัทร  ทองสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอชิรญา  ภักดีงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงมีนา  เรืองศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงชญาดา  โรจน์อมรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปวีณภัทท์  จำปาทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายฐปนรรฆ์  พลับไพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอริสรา  ณ นคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตราชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โยคะวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงถิรนัทธ์  เจริญวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายวฬัสพล  โหระโช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายวรวรรธน์  อรรถพรพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายสหรรษภูมิ  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกชศร  ปิยะกิตกำธร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวราลี  อาษาสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชาคริยา  ไชยวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ญาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภูดิศ  เจนรักมาตุภูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่องแสงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุกัชญา  โสภณภิรมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนรนรร  กุลจิตติพิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงบุญญิสา  เพ็ชรเก่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายศุภวิฎ  เสริมสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภัทรพงษ์  น้ำลึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายณัฐภัทร  เตชะทวิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจิรัชยา  ตั้งนามประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสุพิชญา  ธีรกันทรากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวรรณพร  ธีราทรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชัญญา  ไชยอาดูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมนิยมกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณิชาภา  สิงห์ขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวิรัลพัชร  จิรัฐิติเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงชุติพร  ศรีชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงญานิษฐ์ศา  หอมสินธ์ุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนิธัชกัญญ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายบูรพา  ภวินทุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงญฎา  สิงห์เขตต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุฒศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงชญานิษฐ์  โอทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงผาณิต  จารุกาญจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงอจลญา  แสงกล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสุธีกานต์  ปอกะเจา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ดำรงค์พิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายณัฐพงศ์  จิตรประเวศน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปิยะวัฒน์  เลิศงามมงคลกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภัทรดนัย  เนื้อทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เสมราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงญาณิศา  อัศวไมตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์อุปละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายกิตติธัช  สุรัตนชัยบุญเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายคุณานนต์  นาใจคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสุกฤตา  ทีหอคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพัชชาอร  เกียรติณัฐกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงฐิติมา  ทรัพย์ถาวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายญาณิน  กูรมะสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายปรินทร  เด่นดำรงกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงณัฐติญา  บุญรอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงสขิลา  โมกขะเวส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิจิตรปิยะกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญแฟง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงรินรดา  ณรงค์วณิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงนภาดา  ประสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงรัชภร  สถาพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมเฮียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสิริกร  บุญสำเร็จ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายจิรกิตติ์  จิระเจริญรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายศุภกฤต  ปลายเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายนิธิกร  พลประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปิยะวัตน์  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพีรวิชญ์  ตันหยงมาสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศ์จรัส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิรญาณ์  โกสัจจะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธีญจิรา  ประชุมแพทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภูวรินทร์  วัฒนาชัยยงกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายพิริยกร  เต็งการณ์กิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวตูม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายนฤเบศวร์  ผ่องสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายปีดี  ประทุมเมศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศิริพัธร์ทรา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงโยษิตา  จักกระหวัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงโชติกา  แนบพลกรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเปรมยุตา  วีรทัตประภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงณัฐพร  ตันทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงเปรมยุดา  สุรินทร์ศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายณัฐกร  นุโชยรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชินัญญา  ภูรีวัฒนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตันติภูมิมร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกันตินันท์  หุตะจูฑะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงธนัชชิญา  อุระเกต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายวสุรันย์  คงกิติมานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอาคิรา  เชี่ยวพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวรรณวนัช  บุญพรานชุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายชยุตม์  วรรณบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายศิวกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายเตชินพิพัฒน์  ทานสุพรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกฤตัชญ์  กวดวงศ์ษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปิยทัศน์  ทิมแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปานชนก  โฉมเฉลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายปรัตดกร  ธนพงศ์พัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงรินรดา  ศักดาเพชรศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพสธร  โฉมอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายประภากร  ทรัพย์พิพัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์พงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงนภสร  น้อยคงคา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายกิตติพงศ์  สมคิด โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปราชญ์พิริยะ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงเกณิกา  ละอองศรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายรัชวิน  กาญจนบัตร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายวรภณ  พันธมิตร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงหทัยภัทร์  เผือกพูลผล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายพิชชากร  ตังเจริญ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายปรัชญ์ธณัชกร  สังข์ทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพชร  บุญทา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายณัฐวัฒน์  กาญจนนิธิ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายจิรภัทร  ติยะแสงทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีรัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวนริศรา  อยู่เจริญ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พานทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงลลิตา  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายศักดิธัช  วโนทยาน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีพันธุ์สานต์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูสนุก โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงอภิรดี  พฤกษ์เพิ่มพูล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงภัควลัญช์  พุทธมงคล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชนาพร  กำจัด โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรักษา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัฐชญา  จารุขจรรัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสุชัญญา  เกาะมั่น โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายคมกริช  สง่างาม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายณภัทร  นุไชยรัมย์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวรวลัญช์  อภิสุทธิสาร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายวัชริศพล  ยงยุทธ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวรดา  อัศวจารุวรรณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นายจิรันธนิน  โชติธนอธิวัฒน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศุภธิดา  ยิ่งแก้ว โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงคุณัญญา  อิสรายุวพร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงจันท์สนันตน์  มีสมบัติ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงธนัชพร  พานทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายศุภวิชญ์  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายณัฐภัทร  พรพัฒนะสกุลชัย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงทัสดา  แก้วนิรมิตร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายญาณภัทร  อิทธิเทพพนา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวกันตา  วีระพงษ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายภูดิศ  ทองนพเก้า โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงจิญาดา  จึงเจริญรัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงจุไรพร  สิงหา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวพีรยา  สุวรรณกุมาร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวาสิตา  โพธิ์เงิน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายณัฐวรรธน์  อุษาฟ้าพนัส โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงแพรพลอย  พิกุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอภิชญา  ก้องเวหา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัชฐกิติภรณ์  ดวงเพียอ้ม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงเปมิกา  วิรเศรษฐ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกันติชา  สุวรรณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงฐะนิดา  นามคำ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวจิตต์เทพ  ปุ้งข้อ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ริยะศานต์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวอรกมล  ชลารักษ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวศรุดา  นางาม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายณุรัตน์  สุวรรณเสน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายนิธิกร  จุฬารัชศิลป์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงบุศยรินทร์  พงศ์พิเชฐกุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวอิสราภรณ์  พุทธโธทา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวชลธาร  ปานพายัพ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงนาบุญ  เกษี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวชญาณ์นันท์  ปิยะบวรกฤษฏิ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวธีราภรณ์  รุ่งรัศมีวิริยะ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายศุภณัฐ  ระจิตดำรงค์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายคณพศ  ราชบุรณะ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงจินตนา  กลิ่นคำหอม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงรัชต์ชลิดา  บู่ทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงชนัญชิดา  ละม่อม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุนทราวิฑูร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายอชิรญา  สมใจ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกธร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงฉัตรนภา  สมคิด โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวิชญาดา  พึ่งบัว โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงณัชชา  ฮึ้งเบี้ยว โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงญาณกร  พูลเพิ่ม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวณัฏนรี  สืบแก้ว โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวธารารัตน์  ทองพันชั่ง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวฌัชชา  อัญชลี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวณิชารีย์  รวีไพฑูรย์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวอุปริมา  อิทธิอนันตเกษม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวทิพยวารี  ธวัชชัยไพศาล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวภูษณิศา  อนันต์สิทธิพร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาววัลศิริน  เปี่ยมศรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวชัญญานุช  อังศรวณีย์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นายภัคพล  โพธิสรณ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวชมชนก  พูลเจริญ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายภัทรกร  พาตน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายอภินันท์  สุภาผล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพชร  สรรพเศรษฐ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงภัทรภร  ฉิมมา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 นายธนโชติ  ผลไพบูลย์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวรมิตา  ศรีพนมธนากร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายนภสินธุ์  รุ่งเรือง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นายวิศรุต  ก่อเลิศรัศมี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวอารยา  สุขศิริบวรกุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายธนภัทร  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นายวศิน  รุ่งทรัพย์วารี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายอภิสร  ยิ่งเจริญนาน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายนพรัตน์  สุวิสุทธิมนตรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายณภัทร  ทองศรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายวศิน  อินทโสติ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวชญานันท์  วรชัยยุทธ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวกัญญาพัชร  ด้วงเงิน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายพันธวรรณ  ผสมทรัพย์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายวริทธิ์นันท์  สกุลกลาง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายก้องภพ  มโนวรรณา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงชยากร  แก้วนิรมิตร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงอารยา  โยชูวานนท์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  พาณิชยูปการนันท์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงจุฑาทิพ  เจริญกนกชัย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงศริญรักษ์  รตินันทกร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายศุภวิชญ์  นิศาพฤกษาชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายพลวัต  ภูวรัตนกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายจักรภัทร  โคตรนารา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายณัฐปภัสร์  เอกอัครพรพล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธณกฤต  รุ่งแจ้ง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพิชญาณี  รจนา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายรัฐธนนท์  อริยรัฐรังสี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงอภิชญา  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิยวรเดช โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายฆนัท  บุญจง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายปิยะพัชร  ต้นแก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวฐานิตา  ปิตาลีมาพร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชธิสาร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายสิงห์คาร  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายสุนิรุตติ์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มคร้าม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงเกษพิชญา  รจนา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงมัธยา  หุ่นศรีสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปวริศา  รนที โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายพิศณุพงศ์  ภูเดช โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายธนวัฒน์  ตันสุธิกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายรัชชานนท์  คำตา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายสิรวิชญ์  เกิดโต โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงหทัยทัติ  ิพิณเขียว โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายสุรพัศ  จิตรชื่น โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงกุลชญา  ไพพินิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายชนวีร์  จันทรักษา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายกริชเพชร  โคตรหลักคำ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพิณนารายณ์  กันตะกนิษฐ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายกฤษณะ  มณีรัมย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์เดือน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงณัฐนิชา  สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายณภัทร  แป้นเนียม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพิชญาภา  ขวัญเมือง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงปานชีวา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงธนาภรณ์  นาควิจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายก่ออิชย์กรณ์  จันทร์ฉาย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายวุฒิภัทร  ประสพชิงชนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงชลิภา  เขมวัฒน์เดชา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายปภังกร  ธีรปิติกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงพิพพ์มาดา  นิ่มเจริญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายศุภณัฐ  อัมพรมหา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายกีรติภูมิ  หอประยูร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายณัฐภัทร  วิศิษฎ์วรณัฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายณภพ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายณัฐชานนท์  รองเดช โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายวีรภัทร  เลิศเจริญวรกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวปานฤทัย  ไชยสัจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธาวิน  อยู่แจ่ม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสุชานาถ  ทองทวน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงชนันรัตน์  ตีรณัมพงศ์วนิช โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปพิชญา  มหมาศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังผล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอติกานต์  ไชยะสุ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายนิธิสรณ์  ศรีโอฬาร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายภัทรดนัย  ถนอมสิทธิกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงแพรวแพรวา  จันทร์สอน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวเปมิกา  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณิชากร  สุวรรณพยัคฆ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีโอฬาร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายพันษพัฒน์  พุฒิธนะสุนทร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงวิรากานต์  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงณวินดา  นามสนธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายณภัทรชนนม์  นามสนธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายจิรวัฒน์  พรานนท์สถิตย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศุภจิรัฐ  ทองกอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงนวพร  ดอกไม้เพ็ง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายกษิดิ์เดช  อิ้วศรีสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีคลหนู โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายธนภูมิ  สันติกันต์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายนาธาน  แจ้งจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายชัยธวัช  เอี่ยมชม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพิสินี  สังข์สุวรรณ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงเขมจิรา  อินทร์สุวรรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงเพียงขวัญ  กระจ่างโยธิน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปุณยวีร์  นิติสัมพันธ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 นายชัชพงศ์  คงภิบาล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายศุภิณัฐ  หาญวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธรรมวรุตม์  วรรณเชฐอิสรา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายนิธิ  ภาณุทัต โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายเตชสิทธิ์  แก้วสมุทร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวปณาลี  ทองเต็ม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวพรปวีณ์  พรมฮวด โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายลัญฉกร  ตั้งศรีไพโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายธนกฤต  สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงนวพร  อ่ำน้อย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายติณภัทร  เนียมเตียง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายปฏิญญา  สุขพรหม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายนพณัช  วงศ์อนันต์นนท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้ววิเชียร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายณัฐภัทร  จิตต์ถาวร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปรียากรณ์  เอกอัจฉริยกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงธนัญญา  บุตดาพวง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงเพ็ญพิชชาพร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงรมย์ณิชา  สารวงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายปัญญ์นที  วิจารณาญาณ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายนนทัช  ลาชโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายกฤตภาส  ธงชัยชยากร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายภูริณัฐ  ศรทณะวงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพรชิตา  ตระหง่านศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 นายรัชชานนท์  ขะพินิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นายณดล  ปัญญานาม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายกตัญญ์  พลรัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงวาสิตา  กล้าหาญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายกรวิชญ์  หลีล้วน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 นายสักสรณ์  สิงหเสนี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นายธนพรรณ  กรูพิศไตรย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวรินรตา  พรหมทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายวริศนวัช  รัชพงษ์ไทย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชนิดาภา  บรรจงอักษร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายธนากร  ศรีสุขโข โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายไตรรัตน์  มะลาด โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายชนธัญ  น้อยคำ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายฉัตรดนัย  ประเสริฐวัฒนะ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายธณกร  ทิวาวัลย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายนาวิน  เขจรไข โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายวรชัย  วัฒนะกิจ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แก้วนอก โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณวัต โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายสุรพัศ  วันเพ็ญ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปทิตตา  สุขมหา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงภัทรธาดา  สิทธิชัยฤชา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงวีธรา  เสียงใส โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงกรองกนก  ทรัพย์แสง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงธวัลกร  มั่นแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุดสาคร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงชาลิสา  แสนสุข โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บูรณกิจ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงถิรดา  ศิริคำ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงปรานปรียา  บุสดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงธิญาดา  คชสาร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสิริกร  กมล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสิมิลัน  ประจงจิตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงนัชชา  สาริการินทร์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงการเกตุ  กล่อมแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์กลาง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงสิริวิมล  คิดละเอียด โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงจิรชยา  วงศ์คงสัน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงริณรดา  จีนโน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธนัญญา  ทองดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพิชชาพร  สมสาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงเจนจิรา  มิตรสนิท โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรืองสาคร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงปราณปริยา  เปลี่ยนศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงอนันดา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายนลธวัชร  สกุลสุรารักษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีเจริญประมง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมหรรษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณสว่าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิทธิโชค โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงเบญญทิพย์  หอมรื่น โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงธนวรรณ  ละมัย โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงชนัญธิดา  สายบุตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสานิกุล  พฤกษานิตย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงอนงค์นาฏ  นิตยพล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสพิชญา  พิมพ์ไทยสง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงบัณฑิตา  อุทา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ดวงจิตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณสว่าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายกิตติชัย  พรหมสุภา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธนกฤต  มีสังข์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายชินาธิป  ชาญนคร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธนิต  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายปองภพ  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายอนพัทย์  เยื่อทองเทศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายธนทรัพย์  วรวงศ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายภานุกร  สุนทรประเสริฐ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายชิษณุชา  ทนศิริ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายภานุพันธ์  วงษ์สมุทร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายวรินทร  ทรงศรีสง่า โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายเทพประวิณ  พฤกษชาติ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปฐมวรรณสุดา  เกื้อหนุน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพชรพรรณ  ดีมาก โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกรธันวา  วงษ์ภักดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงวินิธา  สุขเกษม โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกุลจิรา  สุขแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสิรีธร  ตัณฑเกียรติ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงปาริตา  สโมสร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงวรินธร  พูลผล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกฤติพัชร์  รัตตะรมย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขศิริมัช โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายกฤตภาส  เพียรอนันต์สกุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธนพล  เพ็งปาน โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายพรหมพิริยะ  ยังคง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงจิตาภา  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  โพธิราช โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงจีรนันท์  สีม่วง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงชลีวรรณ  ชาวผ้าขาว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงฐมน  จุมพรม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงนิธิพร  ภูคำไพร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงบุณยานุช  พวงเขียว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  คงศักดิ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงไปรยารัตน์  มะริด โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงภควดี  ยิ้มเจริญ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงภัททิยา  ทิพย์มาตร์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงมาติกา  รอดพ้น โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงยลรดี  ศรีแว่นแก้ว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงวิชญาดา  เชื้อชาติ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงสุภัสสร  หวังข้อกลาง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงหัทยา  ห่อเพชร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอภิชญา  เจิมดี โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงรัดเกล้า  ละอองดี โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายสิทธิพล  พลเมือง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายกุณวัชร  จันทะนะ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวสุจิรา  หอมหวน โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 นายพชรพล  คล้ายทอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายณัฐชนน  ถิรประกอบกิจ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นายธณพัทร  ชาญยุทธกุล โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นายสมรักษ์  สาเหม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายธรรมมณฑล  แสงมา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงสุชัญญา  คำสุข โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายธนภูมิ  ทองจันทร์นาม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงวาสนา  ปานทอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงนิชานันท์  กิจประยูร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายปัณณวัชญ์  เอี่ยมพันธ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงประวีณ์นุช  เจริญหิรัญ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤาชัย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นายนนทกร  เตชะบัญ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นายณัฐนนท์  บุรีนอก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายกฤติน  ภู่สรีสลับ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกมลพรรณ  หินทอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงนภกร  กลิ่นเกษร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายพีรพล  ท่าเสม็ด โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงยศกมล  ฉายอรุณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงชาลิสา  บุยเต็ม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวกชกร  พลอยโตนด โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธนวรรณ  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงปริยาภัทร  เข็มเพชร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวชลทิพย์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงจันทกานต์  วรอินทร์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายศิระ  อันพิมพา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายพิสิษฐ์  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายเตชสิทธิ์  ชาติพจน์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นายอชิตะ  สุริยาประชานันท์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายโสภณ  ศึกษา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นายณัฐนันท์  บุรีนอก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นายณัฐดนัย  บุราณสุข โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นายสิทธิกร  ฤกษ์ดี โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลเวช โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายนิพนธ์  พึ่งพรหม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายภูวิศ  พึ่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านพึ่งแผ่นดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงชนัญดา  ถมเขียว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงรมยกานต์  วรวุฒิ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงรสมาลิน  ปิ่นเกตุ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงกฤตพร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนุตประวีณ์  โพธิ์บางหวาย โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น