รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  วราสินธุ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญตน โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงเขมิกา  เตชะมา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวพลอยชมพู  สินทรัพท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวนภัสนันท์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวนัทธ์หทัย  ชุ่มศรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงสวรรยา  ดิษฐ์ปรีชา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงญาชินัญ  สุนทราภัย โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงภรัณณภร  แก้วพิกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงไอรดา  กีรติเสนีย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาผล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  หอมปลื้ม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงศรีสวัสดิ์  แซ่เช้า โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงบวรนันท์  เผือกวัด โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธนพร  คล้ายพันปี โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงรสริน  ลายอักษร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวมติมนต์  ฉัตรทวีรุ่งโรจน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวณิชา  พรหมมิ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวภัทรหทัย  ยศปัญญา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจณิตรา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวปัฐนิช  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงยสุตมา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงรุ่งรวี  เนตรพิศาลวนิช โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธัญธิตา  ประดิษฐผลเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงวงศ์นภา  เลิศเสริมสุข โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โลหณุต โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงเปมิกา  ชัยปราการ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงโมณีก้า  หลิน โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอมลวรรณ  ณ สงขลา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวอชิรญา  อึ้งตระกูล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธัญชนก  ธัญจิรสกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวธนิดา  วงษ์ภัทรกร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกมลรัตน์  เชษฐรตานนท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาววริยา  รุ่งเรืองสุวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัชชา  จุลวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชาติภัทร  มาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายปภังกร  ว่องไว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพิพิธพล  สุทธิสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชาคริยา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนภัทร  ทองสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงอชิรญา  ภักดีงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงมีนา  เรืองศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชญาดา  โรจน์อมรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปวีณภัทท์  จำปาทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายฐปนรรฆ์  พลับไพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอริสรา  ณ นคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตราชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โยคะวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงถิรนัทธ์  เจริญวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายวฬัสพล  โหระโช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายวรวรรธน์  อรรถพรพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายสหรรษภูมิ  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกชศร  ปิยะกิตกำธร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวราลี  อาษาสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนภสร  น้อยคงคา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายกิตติพงศ์  สมคิด โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปราชญ์พิริยะ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงเกณิกา  ละอองศรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายรัชวิน  กาญจนบัตร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายวรภณ  พันธมิตร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงหทัยภัทร์  เผือกพูลผล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพิชชากร  ตังเจริญ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปรัชญ์ธณัชกร  สังข์ทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพชร  บุญทา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณัฐวัฒน์  กาญจนนิธิ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายจิรภัทร  ติยะแสงทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีรัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวนริศรา  อยู่เจริญ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พานทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงลลิตา  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายศักดิธัช  วโนทยาน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีพันธุ์สานต์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูสนุก โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอภิรดี  พฤกษ์เพิ่มพูล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงภัควลัญช์  พุทธมงคล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชนาพร  กำจัด โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรักษา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐชญา  จารุขจรรัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุชัญญา  เกาะมั่น โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายคมกริช  สง่างาม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณภัทร  นุไชยรัมย์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวรวลัญช์  อภิสุทธิสาร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายวัชริศพล  ยงยุทธ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงศริญรักษ์  รตินันทกร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายศุภวิชญ์  นิศาพฤกษาชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพลวัต  ภูวรัตนกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายจักรภัทร  โคตรนารา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายณัฐปภัสร์  เอกอัครพรพล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธณกฤต  รุ่งแจ้ง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนิชญาณี  โจนา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายรัฐธนนท์  อริยรัฐรังสี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอภิชญา  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิยวรเดช โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายฆนัท  บุญจง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปิยะพัชร  ต้นแก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวฐานิตา  ปิตาลีมาพร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชธิสาร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายสิงห์คาร  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายสุนิรุตติ์  ภาวงศ์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มคร้าม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงเกษพิชญา  รจนา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงมัธยา  หุ่นศรีสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปวริศา  รนที โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายพิศณุพงศ์  ภูเดช โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนวัฒน์  ตันสุธิกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายรัชชานนท์  คำตา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายสิรวิชญ์  เกิดโต โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงหทัยทัติ  ิพิณเขียว โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายสุรพัศ  จิตรชื่น โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงกุลชญา  ไพพินิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชนวีร์  จันทรักษา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายกริชเพชร  โคตรหลักคำ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพิณนารายณ์  กันตะกนัษฐ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกฤษณะ  มณีรัมย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์เดือน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวณัฐนิชา  สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายณภัทร  แป้นเนียม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพิชญาภา  ขวัญเมือง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปานชีวา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธนาภรณ์  นาควิจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายก่ออิชย์กรณ์  จันทร์ฉาย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายวุฒิภัทร  ประสพชิงชนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชลิภา  เขมวัฒน์เดชา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายปภังกร  ธีรปิติกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิพพ์มาดา  นิ่มเจริญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายศุภณัฐ  อัมพรมหา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกีรติภูมิ  หอประยูร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณัฐภัทร  วิศิษฎ์วรณัฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายณภพ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัฐชานนท์  รองเดช โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายวีรภัทร  เลิศเจริญวรกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนากร  ศรีสุขโข โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายไตรรัตน์  มะลาด โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายชนธัญ  น้อยคำ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายฉัตรดนัย  ประเสริฐวัฒนะ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธณกร  ทิวาวัลย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายนาวิน  เขจรไข โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายวรชัย  วัฒนะกิจ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แก้วนอก โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณวัต โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายสุรพัศ  วันเพ็ญ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปทิตตา  สุขมหา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภัทรธาดา  สิทธิชัยฤชา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวีธรา  เสียงใส โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกรองกนก  ทรัพย์แสง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธวัลกร  มั่นแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุดสาคร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงชาลิสา  แสนสุข โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บูรณกิจ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงถิรดา  ศิริคำ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงปรานปรียา  บุสดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธิญาดา  คชสาร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสิริกร  กมล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสิมิลัน  ประจงจิตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนัชชา  สาริการินทร์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงการเกตุ  กล่อมแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์กลาง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงสิริวิมล  คิดละเอียด โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจิรชยา  วงศ์คงสัน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงริณรดา  จีนโน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธนัญญา  ทองดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพิชชาพร  สมสาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเจนจิรา  มิตรสนิท โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรืองสาคร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปราณปริยา  เปลี่ยนศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงอนันดา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายนลธวัชร  สกุลสุรารักษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีเจริญประมง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมหรรษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณสว่าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิทธิโชค โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเบญญทิพย์  หอมรื่น โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธนวรรณ  ละมัย โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงชนัญธิดา  สายบุตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสานิกุล  พฤกษานิตย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอนงค์นาฏ  นิตยพล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสพิชญา  พิมพ์ไทยสง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงบัณฑิตา  อุทา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ดวงจิตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณสว่าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายกิตติชัย  พรหมสุภา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธนกฤต  มีสังข์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชินาธิป  ชาญนคร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธนิต  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปองภพ  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายอนพัทย์  เยื่อทองเทศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธนทรัพย์  วรวงศ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายภานุกร  สุนทรประเสริฐ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายชิษณุชา  ทนศิริ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายภานุพันธ์  วงษ์สมุทร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายวรินทร  ทรงศรีสง่า โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายเทพประวิณ  พฤกษชาติ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายภานุกร  ชนปราชญา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปฐมวรรณสุดา  เกื้อหนุน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพชรพรรณ  ดีมาก โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกรธันวา  วงษ์ภักดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงวินิธา  สุขเกษม โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงกุลจิรา  สุขแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสิรีธร  ตัณฑเกียรติ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปาริตา  สโมสร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงวรินธร  พูลผล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกฤติพัชร์  รัตตะรมย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขศิริมัช โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น