รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายกรฤทธ์  สูญทุกข์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายกฤษณะ  สงวนหงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายก้องภพ  ประทุมเมศร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายจตุพล  มงคลนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายชวิศ  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายดนตรี  เต็งสุวรรณ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายพชร  สุขกสิ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายพีรพันธุ์  สถิตวิภารวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายศรายุท  ศิลปแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายศักดิิ์นฤน  สิมลา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายศุภสัณห์  เพ็งกระจ่าง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายอชิระ  ตรีวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายอธิษฐ์  ธรรมวงศ์ผล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวชมภูศิลา  เขียวขจร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวจารวี  ไหลพิริยกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายพัทธดนย์  ปิยทัศสึ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายอรรถพร  สัมมา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวชนชนก  สวัสดิชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวรุ่งฤดี  ยี่หวา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวศิริภัคสร  พรมพิราม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชนมน  ทัตภิรมย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรทองสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนุจรี  ฉุยฉาย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปิ่นมณี  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงเพรียวรินย์  เมธีพันธพงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงหัฐยาพร  แสวงศิลป์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอภิรดี  เหม็งหยิม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปิยพัทธ์  ลิขิตสถาพร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายพัสกร  มิดชิด โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายศุภกร  ถาวะโร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายสิริภัทร  ทัศวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีนาวา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจิระนันท์  ชำปฏิ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายนิธิวุฒิ  แสงแข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงศิขริน  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอลิสรา  คำใส โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นายปิติภัทร  หัตถแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจิรเดช  สิกบุตร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายเจริญพิภัช  เจริญผล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชนนันท์  เสียงเสนาะ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณธรรศ  จันทร์แสนโรจน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัชพล  อำภา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายปัณณทัต  กิจเถกิง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายเปมทัต  วงศ์เฉลิมสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายพฤฒพงศ์  งาเจือ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายพศิน  พรหมสัมฤทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชีวะสุขะ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายพุทธิพล  วิมุกตานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายสิร์รัฐ  แสงแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันสา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนฤกันยา  ทองปาน โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขันนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงภัษราภรณ์  พิกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงรวีพร  สิทธิถาวร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงสุพัชชา  เวชานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น