รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพัดชา  ผดุงนาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงรมิตา  รัตนสัจะรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายโชติพัฒน์  ทรงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายพีรพัฒน์  เฉลยไข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายวราวัฒก์  ปานมีสี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายวารวัต  บัณฑูรรังษี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายสิทธิพล  คลองคต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงพิชญาภา  บำรุงสวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กูรุ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สนสูงเนิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์กำปั่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงอรไพลิน  ทับสีรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤษพัชร  วงค์ขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกิตติภณ  แสงมุกดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายจักรเพชร  ไชยวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายปูรณ์  ประภาโส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายพรรษวุฒิ  นพกูลวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายภูผา  มูลผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายภูมิภัทร  อภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายศิรสิทธิ์  ดอกไม้เทียม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกนกณัฐ  ตองอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัลยกร  ยุติวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงญาณิศา  ตั๊นงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัชชา  ปรียานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปณิดา  นิตย์จินต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนพฤกาชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กุลพาณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงปุญยวีร์  บุญช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงพรธีรา  งามการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงรัษฎากร  สีเผือก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงวรัทยา  สิทธิพาชัยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงวรินยุพา  รักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสิริพร  ธัญญาหาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกิตติภพ  เจริญพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายปัณณวัฒน์  กุญแจกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายพลัฏฐ์  พึ่งบารมีอุปถัมภ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายคณิศร  สว่างไสว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายดุสิต  เจียมโฆสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธรรมธร  น้อยสง่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายเวโรจน์  บุญราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายศุภกร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจันทรัตน์  กนกรัตนไพศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจิดาภา  ทองนบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงวิรัทธา  วิรประพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงบุษญาวดี  วงศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงลลิตา  ศิลสังวรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงวรินทร  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นายเจ้าพระยา  บรรจงการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายชยกร  อุณหศิริกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายณภัทร  พบสมัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายเปนเอก  สุขสุดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายภาสวีร  บุญเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายภูณภัษฐ์  สิงขร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายรัชตพล  คติทองเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายศุภณัฐ  ขุมโมกข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายปุณณวิชญ์  สุทธิพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวกัลยากร  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวจุติมน  บานเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชนณัทชา  สินสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชนาณัติ  หัสรังค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวชาลิสา  ปัจจุสานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวบุรัสกร  ตั๊นงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวภทรพรรณ  พลอยประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายชนะชล  มรกต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงญาดา  พฤกษ์เจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงฬุริยา  ชูวา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทุมทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวณัชชา  จิราษฎร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงโชษิตา  ริมท่าม่วง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวจิรัชญา  เจริญวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวสาวิณี  แสงทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวนันทกร  ดีวงกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวพัทธนันท์  เสือแพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงจิดาภา  เทียนเงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปวีณวัชร์  สัมเภาพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวณิชาดา  วงค์สุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงวิศรุตา  ผลอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวจิณห์ณพัจน์  อนันตกฤษณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวณัฐกานต์  โซ่เงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศุภรางค์  วารีนพฤทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวณัตฐวัลย์  สร้อยระย้า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพรรณวลี  ร่วมญาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวเจตนิพิฐ  สุรนันท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวสิพร  ศฤงคารเพิ่มพูน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐพร  ทองใบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวรนิษฐ์  แสงสุธา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงภัทรวดี  หมื่นศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวเบญญาภา  แก้วขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงรัตติยาพร  ญานี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปริชญา  ชำนาญชล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวศศินภา  โสพรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวสุชารัตน์  เพไร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภุมรากูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวสวิชญา  เครือทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงอัญชุลี  ประชุมวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณกมล  คนมีเก่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวณัฐวดี  โตศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงธิญาดา  วงษ์ภักดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิชญา  ปราชญ์เปรื่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงรมิดา  นิลพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวประภาพร  ภู่จำศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวภิญญดา  ประมาณพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณิชานันท์  เดิมกะยอม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอธิติยา  ชาวพิมาย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงจิรัชยา  จิระพงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวณัฐนิชา  ชยางคานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวรัศมีจันทร์  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิรญาณ์  พร้อมมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวกฤติมา  สละชั่ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวจุฑามาศ  เงินมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวบุญณิสา  ป้อมอาษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวณัฐวดี  อ่อนตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวนนรวรรณ  พยัฆวิเชียร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงมลิสา  ปิดตานัง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวญาณิกา  แซ่จง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปนัสชยา  ศรีไพรินทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวสิริรัตน์  สาคเรศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวสิริลักษณ์  รอดอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงจิณัฐสิกา  มนต์ชัยสิงห์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวปพิชญา  ปริญโญกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวสรัลพร  คลังสิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวสุปวีณ์  พัฒนผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวบัณพร  ดีเกตุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวสุทธิดา  ปู่โท โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวจิดาภา  เซี่ยงว่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริเมฆา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงภัคจิรา  เวชสรรเสริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชุตินันท์  สุวรรณเปิ้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงมุกดา  หนองน้ำเย็น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสุชญา  จิรฐิติโชติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวอภิญญา  อินธิราช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกฤติกา  พิทยาวิริยะพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวทิพย์วารี  อุตรชน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสุธาสินี  อิ่มกมล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวปานฤทัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวณัฏฐิมา  สารเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปัญจรีย์  เทพวรสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงจิราภา  บูรพาพาณิช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนิรุชา  ด้วงมาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงศิริวรรณ  รสฟุ้ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงรุ้งชาดา  มามีไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวธัญพิมล  สังข์ทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวชัชชนันท์  โตมีศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวโชติกา  อ่อนโพธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงมนสิชา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงศุกลิน  อินนก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอรกมล  หลายกนก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงอรจิรา  หมอยาดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศศิณา  ปัจจัยโก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญเสริม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกัญจิรา  สุทธิเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกนกรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกนกกร  ประทุมวี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัชยาภา  สุพรชัยวิวัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงมโนชา  บุญเรือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีทองคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงเมธินี  ทับทิม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนณี  อนุศัพท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงศลิษา  ธัญญกรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงลภัสรดา  ใจตรง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอรปรียา  ค้าผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อามพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงภัฏชภรณ์  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงเมธาวี  วิไลพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขวัญเย็น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญทะการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพิชญา  เข็มทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงวรางคณา  คูณสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปภัทรสรญ์  ยมยิ่ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงวนัชญา  บุญแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงลภัสนันท์  โรจวิรัลรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวแพรวพรรณ  ปานจันดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นเรือน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงวริยา  เกิดผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณิชกานต์  หอมอุทัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะชัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัชชา  ตาหน่วย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงธนพร  เสนะกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอรนลิน  เรือนดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำอาจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปิยะธิดา  ประชุมสาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงทรรศยา  อังคะณา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกันตธีร์  แซมหิรัญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปีเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงภูริชญา  ถิติปัญญา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวรณัน  ปะญาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพิชญ์สราธีร์  จันทนกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวรรณพร  แก้วละมุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอินทุอร  อัญชลิสังกาศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวรินญา  ชาวประมง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงวินยาวดี  ผิวบาง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสาริศา  อย่างสง่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสรัลดา  บุตรหนัน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปภัตพิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอชิรญา  ชาวนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอติพร  ไตรสุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอนุสรา  ยศคำลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงโชติชนิดา  สุสมวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสุนิสา  แช่มล้วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงจิรัชญา  สยามประโคน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงแทนพร  ตาตะคุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสิตากาญจน์  เขียวอ่อน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงวรัชยา  ปุริเส โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงภคพร  กุศลส่ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์เมือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชาลิสา  สุขสุโฉม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงศิริญญา  รอดดำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงโชติกา  ชัยเจริญพงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  รมรื่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอนันดา  นามวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปริชญา  เล็กวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทะประสพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชนารดี  บุญตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงบัวบูชา  บุตรอุดม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงรพีพร  ภาพสิงห์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงยุวรินทร  ใจสุทธิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงมนพร  คงสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอรปรียา  หวังผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกันตนันท  หงษาชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนภสกร  การพานิช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกัลยกร  วัฒนกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวาชนก  เพ็งผ่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพรรวินท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงบุษบาภิเศก  กระจ่างศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพัชนิดา  ธรรมลิขิต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงวริศรา  บำรุงศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชวัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตางาม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนรมน  รอดปรีชา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงวรัชยา  สายทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจิรปรียา  ยังเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทองคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงฐิติวรดา  สังฆวัตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงณัตฐนันท์  เกตรา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงสว่าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงธนภรณ์  มีไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนะวิรุณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนรมน  ผดุงสัตย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนัทธมน  แถวเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่อ๊วก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปวริศา  สุริยวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปาณิศา  นิจสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปิยากร  เทพภิบาล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปฐมพฤกษ์วงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงภัทรดา  บุตรทะสุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพลอยเพทาย  พทคิด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงศุภมาศ  กาญจนวิจิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปภณิสา  บุญณัทน์นท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมบูรณ์ศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงฝนทิพย์  อินสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงภัทรียา  สรศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  ยศคำลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงภาวนา  ศิริพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนลัทพร  บาศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกมลภัทร  ธรรมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวาสิตา  วิทูธีรศานต์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัชชา  เจริญชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกรณิศ  เพช็รคง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกชพร  สุมิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงจิราวดี  แววดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชญาดา  วุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงภวิษย์พร  สุคนธรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชัญญนัท  ชำนาญชล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกชกมล  บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอนันตพร  มาสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงชาลิศา  สุขเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงเปมิกา  เจรฺญพรรค โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณภัทร  เจตน์มงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกชพร  บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธนัชญา  พิทักษ์โกศล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงดารารัตน์  สมผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธนัชพร  กูลนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธิติสุดา  สีทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปทิตตา  ดำรงกิจอุดม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปพิชญา  เสงี่ยมงาม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปภาสินี  ประจงการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปาริชาต  เอกปัจชา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมจริยา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพรมณี  กลมเกลี้ยง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินนาหอม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  กุลวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญนธิกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงภรภัทร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงรินรดา  รุ่งอร่ามศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวริสรา  บุญคงมาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ทองม้วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศรุตา  ต้นแผ้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศิริวรรณ  อาษาพา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงศุภิสรา  กันทะบุตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสรวีย์  กิจสุวรรณรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอรชพร  ทิพย์อุทัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุศลศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงกัญณิภา  เทือกขันตี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงกัญธิชา  ศิริเมฆา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงกัลยากร  คุณเจตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงจิรชยา  นิลชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงจิรนันท์  วัลลิสุต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกิตติกาน  เพิ่มพูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงประภาวีร์  จันทิบุตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงนัทร์วรินทร์  มั่นศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปภัสรา  จอมหงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงกชกร  วงศ์สีใส โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงชุติภา  สมารักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพัทธ์นันท์  รำพึงพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสุวภาพ  เพชรแพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  โหตรภวานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสุวรี  นภาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงญาณศิริ  ถิ่นชีลอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงฎาร์วินทร์  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงมนชนก  ยุติธรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงธันยพร  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ริมสันเทียะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงธัญธิชา  อูปปรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงเบญญาภา  อาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสโรชา  โฉมเฉลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอชิรญา  อุทัยรัศมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิชชาพลอย  ชัยทวีมงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงมีวรา  พงษ์คุณาวุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอุทุมพร  ฉวนฉิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงกานต์สิริ  โฉมเฉลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดมาลี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปัญญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงจิดาภา  แย้มงามเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปริณดา  กอบศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงณัฐชา  พินผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุภัทรา  อนันตสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงชุติภา  บำเพ็ญผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงสุภัสรา  ธงไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอิสราภรณ์  วามะกัน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกานต์สินี  พบสุขธนทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงชนิกานต์  จาดแจ่ม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 นายกรฤทธ์  สูญทุกข์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายกฤษณะ  สงวนหงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายก้องภพ  ประทุมเมศร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายจตุพล  มงคลนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายชวิศ  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายดนตรี  เต็งสุวรรณ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพชร  สุขกสิ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายพีรพันธุ์  สถิตวิภารวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายศรายุท  ศิลปแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายศักดิิ์นฤน  สิมลา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายศุภสัณห์  เพ็งกระจ่าง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นายอชิระ  ตรีวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายอธิษฐ์  ธรรมวงศ์ผล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวชมภูศิลา  เขียวขจร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงจารวี  ไหลพิริยกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นายพัทธดนย์  ปิยทัศสึ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายอรรถพร  สัมมา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงชนชนก  สวัสดิชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวรุ่งฤดี  ยี่หวา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวศิริภัคสร  พรมพิราม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชนมน  ทัตภิรมย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรทองสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนุจรี  ฉุยฉาย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงปิ่นมณี  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงเพรียวรินย์  เมธีพันธพงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงหัฐยาพร  แสวงศิลป์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอภิรดี  เหม็งหยิม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นายปิยพัทธ์  ลิขิตสถาพร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพัสกร  มิดชิด โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายศุภกร  ถาวะโร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายสิริภัทร  ทัศวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีนาวา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายจิระนันท์  ชำปฏิ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายนิธิวุฒิ  แสงแข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงศิขริน  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอลิสรา  คำใส โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายปีติภัทร  หัตถแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายจิรเดช  สิกบุตร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายเจริญพิภัช  เจริญผล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายชนนันท์  เสียงเสนาะ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายณธรรศ  จันทร์แสนโรจน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายณัชพล  อำภา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายปัณณทัต  กิจเถกิง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายเปมทัต  วงศ์เฉลิมสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพฤฒพงศ์  งาเจือ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายพศิน  พรหมสัมฤทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชีวะสุขะ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายพุทธิพล  วิมุกตานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายสิร์รัฐ  แสงแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันสา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงนฤกันยา  ทองปาน โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขันนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงภัษราภรณ์  พิกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงรวีพร  สิทธิถาวร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุพัชชา  เวชานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 นายชยุต  กิจเถกิง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายชัยวัฒน์  ชาครโกวิทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นายญาณวรุตม์  บำรุง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์ส้มจีน โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นายปภัส  นุกูลกิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวปริยากร  ยั่งยืน โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวสริตา  วิจิตธรรมภาณี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวกุญชริกา  บุญญทลัง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงเบญจพร  สร้อยระย้า โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงฑิตยา  สุนทวนิค โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายกิตติ์วิวัตติ์  เรือนงาม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวราภรณ์  ถวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงรสสุคนธ์  วงศ์อยู่ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายมงคล  ปั้นแบ่ง โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวประภาพร  สูงสุด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกนกพร  ไตรภูมิ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวณิชา  รัตนะ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายกิตติภพ  แสดงผล โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูคำ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายพีรวัส  เที่ยงทางธรรม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวอรปรียา  อรัญวงศ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แถวกลาง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงศยามล  แก้วทรัพย์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเชอรี่  ทอง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงชนิกานต์  สืบวงษ์รุ่ง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงศลิษา  แก้วทรัพย์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงปาริชาต  หรรษาพันธ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวโสสุวรรณ  สังข์ทอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีวงษ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงพัชญา  หอยสังข์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงญาณิศา  ขุยขำ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายสุรวุฒิ  ไชยพิณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอัยริน  รัตนพลที โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงสราญจิตร  พุ่มสุข โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงนาตาลี  เขียวขจี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงทิฆัมพร  เพิ่มเจริญ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายพีรพัฒน์  เดชกล้า โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายทักดนัย  แก่นพิทักษ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอรรถพล  ยอดพรหม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายฤทธิชัย  ฉุยฉาย โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น