รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุทธสินี  แสงจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่เมธากุล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงฉัตรฤดี  ศักดิ์พรม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงนภัสกา  กระจ่างวงศ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงวิชญาพร  หนูปลอด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงภคพร  ศรีวัฒนวรัญญู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงปรีดิ์รินันท์  ทองรักษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจุฬาบดี  ชอบกิจ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงณัฐณิชา  เปียฉิม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพิชญากร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงปาลิดา  บุรีศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงวิมลสิริ  ขวัญแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเกิด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงธนัชชา  มานะชำนิ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงสุจิรา  แก้วเรือง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพิชชาอร  บุสิกโร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงรวิภา  อุกฤษฏ์อัสดร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงฐิญาดา  บุญกูล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงราชาวดี  วิรัชวรกร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วมณี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชิตพิทักษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายอัครวินท์  รัตนวงศ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนม์นิภา  นุชพุ่ม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกานดิศา  มานีมาน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกรภัทร์  ทองน้ำเพ็ญ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายปัณณวิชญ์  นัครา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายปกรณ์  สายคุ้ม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายศิวัฒม์  ทองเพชร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสิรยากร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงรมพิชา  ปลอดทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐวรา  มิตรช่วยรอด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงลักษิกา  ท่อประสิทธิ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายปราบดา  สอิ้งทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายทรงวุฒิ  สรงวารี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธิติพัฒน์  สุขขัง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปฐมพงศ์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายหาญพล  พรหมสมบัติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนวัฒน์  ชูแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายนวัต  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายปภิงกร  อนุราชา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงนันท์นลิน  วงศ์พระจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายปัณณวิชญ์  บิวเสนาะ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงทักษิณา  พลอาชา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกันติทัต  ปาณะศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงพิชญา  เชวงกิจวรกุล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายศุภวัชร์  เหย็บหมัด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพฤทธพล  ผดุง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงธฤษวรรณ  บุญไทย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพัณณิตา  ศรีเพชร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนวพร  ราญฎร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงบุญยานุช  รัตนมณี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงอร  สุวรรณโน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวอรวรรยา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายภูเบศ  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวดำ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงฉันทิศา  ปรีชานุกิจ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวพาขวัญ  ปานทองคำ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาววริศรา  มณีรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาววรัทยา  ผสมโอภาษ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงศุภจิรา  พรหมเพรา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชญานี  สาสระ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงทอฝัน  นนทะเสน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายอัสลัน  ขะเดหวี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพิชนาฏ  หนูคำสวน โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายณัฐพล  ขำด้วง โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายทวีชัย  ทองสุข โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวอริญชยา  บุษบงค์ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธราดล  จิตซื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอาทิตยา  ดิษโสภา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีวิสุทธยานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงอิสรีย์  สังขพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงภัค​ธิ​มา​  โรจน์​กิจจา​นุ​รักษ์​ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์  ตรังคานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซิมธวัธชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงนิตา  จงไกรจักร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงภูริชญา  พรหมอินทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ซั่ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอาภาพิชญ์  พรหมหิตาทร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายชุติเทพ  อ๋อง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธัญกมล  โพธิ์มน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพงศภัค  จิตณรงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณฐมน  แซ่หลี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายจิรัชธรณ์  สิงหพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายภูมิรพี  อยู่พูนทรัพย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณฐกร  จารง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายสิรภพ  ศรีรัตนโชติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงภวิภา  อ่องพัฒนกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพงศกร  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวิภาวี  เอกไพรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงมติมนต์  พรหมปลอด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์พายัพไพบูลย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองใส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสิรินทรา  รุ่งเรือง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายเตชทัต  ทัศญาณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณฐกร  หนูเจริญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธนเมศฐ์  เลิศหิรัญสหกิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฏฐพัฒน์​  มนัสวานิช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธีราทัต  ฟูพงศ์ศิริพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปัญญพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปกป้อง  สท้านวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุเมธินี  เดือนจำรูญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายปรเมศวร์  แสงแก้วสุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงนภสร  ชนะนนทกานต์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอัศว​รัตน์​  ฆังคะมะโน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงลลิตภัทร  มณีกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสถลัชนันท์  พรหมแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงประริชญา  ประสิทธิ์พรม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ก้วย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิยนันท์จรัสศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอรวรรยา  ผดุงศักดิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายภูวิชญ์  ชุ่มสนิท โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจิรัชญา  กู้วรกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องไพบูลย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนัชชา  บุญชูมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูมาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงจรรยพร  เจือบุญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงสริตา  สงแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิชญเวทย์วงศา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงฐิมาภรณ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณิชากร  จันทวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชมพูนุท  ซิ่วห้วน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายกัญจนจักก์  สุขประเสริฐ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงอันนา  แสแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงเตชินี  อนังคพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายฐิติวิช  เอกกะยอ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทันตสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปานแก้วตา  ย้ายตั้ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายวชิรวิทย์  วีระสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธีร์ธวัช  พิมพา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนภัทร  เอียดเหลือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายคณิศร  แก้วเจริญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงจิดาภา  มั่นศรีจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายไท  ถาวรลัญฉ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายต้นปี  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสิริเชษฐ์  วรรัชต์จงสิริ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงรมิดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายภูรินทร์  มุกสง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชนกานต์  คังคะโร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นเจริญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกัญชพร  วัฒนพงศ์กิตติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณัฐวงศ์  จุทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงไปรยา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปัญชรัศมิ์  ไตรเวทย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงทิชาฎา  ทิชินพงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงสงวน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงวรวลัญช์  มูสิกะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกวินนาฏ  ปัญญานุกิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายฐิติศักดิ์  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีคุณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายทาธฤษ  วรวรรณเศรษฐ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวนัชพร  สมพร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายชัยกฤต  ศุกลรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธณชนม์  มณีรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเจษฎากร  แซ่ลี่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิภากุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพสธร  จินดาวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณฐกร  จันทรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกรวิชญ์  เทพธรรมรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภคพล  ลัดดาวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายสหัสา  ธรังสฤษติกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกันต์  เพชรสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายยสินทร  จุลานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายศุภวิชญ์  ถือแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายณัชพล  พานิช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงดนุภา  ธัญภักดิโชติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภวิศ  บูรพัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอรอินทุ์  จันทบุรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงปิติรัตน์  จุ่งรุ่งเรือง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายอัฑฒวิชญ์  พิชญังกูร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอิสรีย์  ลีลาสินเจริญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงบุษปภัทร  เกียรติโสภณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกวิ​ณ​ตรา​  ตันท​โอภาส​ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปวริศา  แสงแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายนิธิพัส  สุวลักษณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธนัตดา  ชนะศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายกรวัฒน์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทมะโน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงวรัชยา  บุญสะอาด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธนพร  เศรษฐเสรีกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายคามิน  อัตตาสิริ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายภูมินทร์  ดิษสุวรรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปวรวรรณ  ไชยวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงโชติญา  ช่างสาร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เยี่ยมพานิช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวังวโรดม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพชร  ลิ่มไตรรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธนัชกฤศ  คล้ายแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายภูธนะ  หงษ์มณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศุภากร  มุสิกวงส์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธิติวัฒน์  บุณยพิพัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายชยุตพงศ์  วิธธีระ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธารา  เกียรติคีรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพงศ์ธร  ทิพย์บุญทรัพย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปุณณวิทย์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณัฐนนท์​  สุขเกษม​ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายทศวรรษ  ทองมา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายสายฟ้า  นิรันดรรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพัชชราภรณ์  เเหวนเพชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายพีรดนย์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลสังข์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนพรดา  ชูเหล็ก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณิภัทรพงศ์  เด่นศรีเสรีกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพรหมคุณานนต์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอชิรญา  บุญธรักษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกัญญ์ภัทธ์  เหล่าเท้ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงเกรซ  วงศ์เทศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงรสิตา  หมันหลี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายภาวัต  คันธฬิกา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัชชา  โกวิทวนาวงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพาสกุลวงศ์  สุภาพร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพุฒิกร  สีสุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อุ่นนวน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงเกศพัชร  ลัภกิตโร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงเนตรดาว  อนุสาร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณภัค  สินธทียากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงภัสส์ศา  หวันเก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสดงมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพลอยณภัทร  ใหม่น้อย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงธนัญญาภรณ์  วรกรกิรวัจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานมงคล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณิชาดา  ศิลปธีรธร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวิรัลพัชร์กุล  วัชระชุติมานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพศ​วีร์​  แก้วทัศน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายกฤษณบดินทร์  เหล็มสะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนกฤต  ขวัญนิมิตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายปิยังกูร  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพศิน  สมพงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายนนทกร  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายสรวิศ  นามพรชัยสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วเพ็ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นายอภิชา  ว่องเจริญไพสาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายกิรวิชญ์  ประสาทแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงเกศเพชร  ลัภกิตโร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายภูผา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นายก้องภพ  ชูคลี่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปัณฑิกา  มุนินทรวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายฮันนาน  หลีสหัด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธารนลิน  จิตซื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายยศพัฒน์  ศิริพัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกฤตติกา  รังสฤษฏ์พิพัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวนนทรมย์  ทวีรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นายจิณากร  จิตณรงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงเบญญาภา  รอดสาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภทรภณ  ขวัญแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนภัทร  มธุรพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนวพรรษ  ติ๋วตระกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธัญพร  เดชายนต์บัญชา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงวริศษา  ลีลาไพบูลย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุคนธมาศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภัคคมล  องค์เทียมสัคค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายรุ่ง  แสงทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายวรัญญู  สุวรรณโชติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายชวกร  ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายทักษ์ดนัย  เถาถวิล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาติวิทยาภรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายปานนท์  สุนทรวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณัฐนันท์  กิตติเจริญสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายพรหมสกุล  เดชบุญญาภิชาติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงอังศิกานต์  แก้วสมทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวเปรมธิดา  รัตนพรหมเมศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ทองส่ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวิชภูมิ  หนูเจริญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปวินท์วิทย์  ไพโรจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอมลิน  พิชญังกูร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณิชาภัทร  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายประกฤษฏิ์  สันตจิตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายสิรวิชญ์  จันทศิริ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพิชญาฎา  ปฐมาภรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายปาณัสม์  หอมบุตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ทิพย์รองพล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายวิธิสรรค์  ผสมพงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวรัชญา  พิเชฎฐ์แพทย์ศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายชัยวรรธน์  มงคลพิทักษ์สุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายนาอิฟ  จิงา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงธัญพร  กอบเกื้อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัชพล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายตนุภัทร  ภูริวัฒนกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นายกานต์นภัส  จินดารัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวปัณฑิตาช์  ผลึกเพชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปุญชิดา  ธิติธำรงเวช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงนคร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวบุษยมาศ  ขาวคง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายธรณ์เทพ  แสงเกตุ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายนัดวีย์  หมัดยูโส๊ะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณิชชา  สวัสดิกานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นายธนกฤต​  วชิรอนันต์​ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวณัฏฐภัทร  กอมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายธนเดช  หนูชัยแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงอรกัญญา  หงษ์มณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวปวริศา  มั่นคงพิทักษ์กุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายทัตเทพ  หลักเมือง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายรัชพล  พฤกษ์ธนากุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงภริตพร  วรรณชาติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธนกฤต  สังข์จีน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายพงษ์พิพัฒน์  แซ่ซั่ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายอภินันธร  ตันติวิวัฒน์กุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรกาญจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 นายสิทธิศักดิ์  ชูประสูตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพลอยชมพู  หงษ์ทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นายจีราวัฒน์  พงศ์ธนาเอก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยูระวงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เกียรติโสภณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอมแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวชัชชญา  เลิศไกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวบรรณสรณ์  สุขธร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสิริวรา  ส่งวิสุทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวลดามณี  ศิปิพงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายภฤ​ศ​  กุลอภิรักษ์​ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงศุภิสรา  โกฏิรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทวียุจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายชัยนฤทธิ์  ปรางอ่อน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพลพรรค  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 นายสายเพชร  รามวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายพศวัต  ด้วงเขียว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายพนธกร  ศรอินทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกชพรรณ  ภูมิอภิรดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงจีรณา  กัลยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายบูรณศักดิ์  สอนสงวนวงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงชญานิน  แก้วขำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายคามิน  ลิมป์กันเอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวฟ้าสร้าง  ธีรธรรมวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นายภูตะวัน  ศรีสุขใส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภูมิพิริยะ  พิริยกิจกำจร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพลกฤต  จงไกรจักร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงมนัสวรรณ  ว่องจิรกิตติ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายธนพัฒน์  คุปต์ธรรมสาร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายปรมี  ชอบธรรม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวนภัสสร  วิพลชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นายอรรฆพล  พละไชย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นายพงศธร  พุทธสอน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายฐาปกรณ์  ไชยรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายสรสิช  รักษ์วงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาภพงศ์ธร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงแพรทอง  เภสัชเวชการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพิชญาวี  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวโชติกา  แก้วพิชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวกัญญาภัค  โสตถิพันธุ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวธัญธร  วัฒนะถาวรวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายวสุพล  เคี่ยมการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุภิชยา  หอยเเก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงสุธีรา  หอยเเก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงรดา  รักเกียรติสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณิชาภา  ลออวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายชาญ  เมฆพิรุณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภูวดล  แซ่โหล่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายศวัสกร  โรจนวานิชกิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวปุณณภา  คงดำเนิน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายวสวัตติ์  เหมือนขาว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายชวัลวิทย์  จรูญศักดิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายภูธี  แสงจันทร์ท โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายฉัตรเมธา  ฉันทวิบูลย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุยยะพัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงรมิดา  อรชุน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายชวินธร  แสงเพชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพรชิตา  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปานชนก  นิคมรัตน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรละออ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปุณณาภา  ช่อผกา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายสิงหา  จุลจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายชยากร  สุวรรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวงศพัทธ์  อภิวัฒน์กิจธนา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายภาคพิริยะ  พิริยกิจกำจร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนากร  ชูสอน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ธารารักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 นายจักรภัทร  อรุณทัต โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงปภาวรินท์  นามวงศ์ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายชยางกูร  สุวิชญางกูร โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธีรวิทย์  บูดีนุ้ย โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายนาวาวี  ปันจอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สอาดแก้ว โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายอดิศักดิ์  ผลบุญ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกรวรรณ  สุยสุทธิ์ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงญาณินท์  ผลมาก โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงธาดา  สุขแก้ว โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธารารัตน์  ขันเอียด โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงนภัทรทสร  ณ พัทลุง โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปนัสยา  สุดเหลือ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงไปรยา  ชูสังข์ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวรัญญา  เจริญ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงศตรัศมี  บัวเพชร โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสุวิชาดา  งามหนัก โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอนิสา  ดือราแม โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายอรทัย  วุ่นดี โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอรวรินทร์  อรชร โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอลิสา  จันทร์สกุล โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกฤตยชญ์  ติ้นสั้น โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายกฤติน  ตันติพยัคฆ์ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายกามิน  หมัดหลีเจริญ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายณัฐวัตร  กาสาและ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายธีรวีร์  ทองคำ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายนวัตกรณ์  อาดำ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายพงศกร  ชุมประยูร โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพันธกานต์  ลาดิง โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายมูฮัมหมัดอับบาส  แก้วสลำ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายศราวุฒ  ห้องเม่ง โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายสรศักดิ์  ชุมประเสริฐ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายสิทธินนท์  ณะนวล โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายหริวงศ์  ประถังธานี โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายอัศม์เดช  รังษีสว่าง โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองคำชู โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงเขมมิสรา  อนุพงค์ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงเขมิสรา  พูลรัตน์ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงจุฑามณี  เดชณรงค์ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษ์หนู โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วทองมา โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณิชา  หาญศิริสถาพร โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงธนพร  เรืองสิริวนา โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนภัสนันท์  เพ็งจำรัส โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายเมธัส  บุญแช่มพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนัซนีน  นุ้ยไฉน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงบัซลา  เกปัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายฟูรซาน  บาซอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายสิทธิศักดิ์  หวันสมัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงนิบูซลา  หะยีกอเดร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงนลินี  นนธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงแพรวา  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงฮัซซูน่า  เศษระนำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงนวพร  แซ่ห้าว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายอลิฟ  อามีเราะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายอานัส  สุยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอิรฟาน  ปาทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงวัชรากร  จันทรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายณัฐชนน  จันทร์เพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายกฤตยชญ์  สุกป่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวรภพ  พงษ์พานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายซาฮิล  มรรคาเขต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายณฐพร  จันทร์นวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายเนติธร  แหละหมัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายพัชชนม์  บุญช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายพันธกานต์  รงค์รัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายยศวรรธน์  สัจกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายรัฐนนท์  จันทร์แดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายรุซดี  หมาดสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายฮาฟิซ  สาริปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายปัญญพัฒน์  อังสุภานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอาวณีย์  อิสลามกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงไอร์รดา  อาบู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายจักรพงษ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวัชริศ  คงเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น