รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกฤติยา  แก้วบุตร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงอัสรีนา  ยุโซะ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองกอบสม โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วขุนจิตร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายศิวกร  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายปัญจพล  ตันวัฒนะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายเพิ่มยศ  สุจริตธุระการ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายวารัซ  อุสมาน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกิตติญา  แสงตา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงจิรฐา  เทพรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเต็มแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงตุแวลานี  นิแน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูเมือง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงอโนชา  หน่อแดง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูเรือง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงปาณิสรา  บำรุงชู โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกฤตยชญ์  กาลวรรณา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายทิชากร  แก้วสุรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธนกร  จันทรมณี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายนิธิฤทธิ์  จันทวาศ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจณรงค์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงขวัญชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงญาตาวี  จินตรา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงญาศินันท์  แสนโยชน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเบญญาภา  เมืองสว่าง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปัญญดา  ทองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงยุวกานต์  มะสง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณภัทร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายปวีร์  กุลธรรม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายหรรศรัณย์  สองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายอารีฟ  แวหามะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิรศรัณย์พร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสมทรง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงดลนา  กันหะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธนัญชนก  ทับใหญ่ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปภาวรินท์  วิรุฬห์ตั้งตระกูล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงวรรณทิพย์  อิสโร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวิศรุตา  พรหมทอง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงศิรประภา  มังสังข์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุวพิชชา  พิณนุกูล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงอิษฏา  กระจ่างยศ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เกียรติจรเดช โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธรรมโชติ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายจารุวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายพุทธพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายภัทรนิติ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายมิ่งแมน  จันทร์พิธาร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายราฟฟี่  ไชยบุญมา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายสรวิชญ์  เลี่ยนจ้าย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายสุรจักษ์  ทองมา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายอภิเดช  แก้วลือ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิณห์วรา  รักบุตร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชรินพัชร  ชุมใหม่ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธนาภา  บุญสนอง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธันชนก  จันทรโชติ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนพรัตน์  เพชรศรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนันทนัช  วรรณะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงรัตนาวดี  เงาศรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงอภิชญา  กุฏิภักดี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายรัชชานนท์  ภัทรนันท์สกุล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายวรานนท์  แซแต้ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายวิจิตร  อุศมา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนนทกร  กาญจโนภาศ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายมูฮัมหมัดฮูไซฟี  ลาเตะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายหฤษฎ์  แววทองคำ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายนพณัฐ  ยิ้มซ้าย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายนิธินันท์  ธรรมสะโร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองมา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงอัสรีมา  หะยีหวัง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียรบุตร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชนิกานต์  นุ่นปาน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพิณกวี  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงธัญชนก  ประสงค์สุข โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงสิริกร  สองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสุภญา  วิกรัยสกุล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธนวรรณ  ปุริโต โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงภูรีตา  สันหรีม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอริสา  ศรีวิริยะธรรม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงวิริสรา  ขวัญทอง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธัญชนก  จันทมุณี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงทิฆัมพร  รักจุ้ย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงธีวรา  ขุนแผ้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกวินธิดา  ศักดิ์ถนอมศรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณัฐชา  พวงแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพัสกร  เงาศรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณภัทร  ถาวรกานน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายปราบดา  เจริญศิริวรวุฒิ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชตินนท์  บรรจงละเอียด โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายภูริภัทร  สันหรีม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกชกร  ช่อมณี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธัญชนก  สมประสงค์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพิริษา  กิติชัย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ภู่ขจีตระกูล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อักโขมี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสุพรรณษา  ใหม่พุ่ม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอัศวินี  วิสุทธิ์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงรมย์วรัท  สงเคราะห์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชินภัทร  เบลเลอร์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงญาดา  เกลี้ยงรส โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐภัชศร  เทพบรรจง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายสรวิชญ์  จิตซื่อ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น