รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกฤติยา  แก้วบุตร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงอัสรีนา  ยุโซะ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองกอบสม โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วขุนจิตร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤษเดฎ  ปราบกรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกันตภณ  จันทชูโต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายชยุตม์กร  แก้วคงทน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธนชาติ  แย้มสระโส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธีรภัทร์  ชูสง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายพรภวิษย์  มากจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายพีระทอง  หมื่นสา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายวรรธนะ  พรหมมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายวิลดานน์  โซะหะแว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายศราวุธ  วิริยะกริ่มกมล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายศุภณัฐ  สงทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายสิริพงษ์  แซ่หลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายอานันต์ดา  นาคนาวา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายอาฟี  หะยีเลาะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงเขมิกา  ขำเผือก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงโรสนา  มามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  วิเศษศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจิรชยา  เพ็ชร์ปล้อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชญานิศ  ฐานานุกรม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณ แก้วรัสเกล้า  รัตนพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณดา  เจ๊ะนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นวลศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณิชาพร  พงษะพัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงธันย์ชนก  บัวงาม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนภษร  ภูนุชอภัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เต๊ะกาแซ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนิชานันท์  นันทเสน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงนิพัทธ์ภา  พิศวง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปาณิสรา  ผูกพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงพิชญ์สินิ  ปราโมทย์ภิภพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงภูริชญา  เฉียงตะวัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงมัยซาน  เจะดีรอกี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงรังสินี  พิมมาตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวริศรา  อ่อนแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสิริกร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงอภิริสา  ศิริเพชร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอัลวาณีย์  แนหะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกรวิชญ์  อุเซ็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกลวัชร์  ไชยเสวต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายคุณานนต์  ไชยขวัญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงจอมพล  ธรรมสะโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชณัฐนนท์  แก่นแท่น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธนกฤต  พรหมแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธรรมปพน  พิมเสนศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายบัสรี  สามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายพชรวิชญ์  ทองทา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายฟุรกอน  ชูพุ่มพัว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายรัชอานนท์  เจ๊ะแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายศุภวิชญ์  กาญจนภูมิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายอภิรักษ์  ทองคำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายฮานีฟ  มูซอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายฮาริส  ดือราแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปัณฑา  วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงโชติกา  ลิขิตสาธรสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงโรสนานีร์  เจ๊ะอะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองรมย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกมลรัตน์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกฤษณพร  ภัทรวงษ์วิเศษ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ตุดเกลี้ยง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  เขียวแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงฐิติวรดา  มะกูวิง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรโรจน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณิชกุล  ไชยแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงทักษอร  ศรีวิทัศน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธณัชชา  ใสยผุด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนาราภัทร  จินดารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงนูญูม  สุไลมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปุณยนุช  เก้าเอี้ยน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพรพิมล  รอดมา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพรรณฐิตา  สุขจันทรา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวอ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงมธุรดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอัฟนันร์  กรียอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงอัสวานีย์  เจะหลง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกฤติกา  พงศ์เกษตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายกฤษกร  ชูเอียด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายจิรพงษ์  กาญจนสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายซีนอร์ดีน  ปาลกาลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธนนท์  แจ่มจรัส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนากร  กันธะวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธรรมปพน  ทองนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายนพรุจ  ชุมศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายปัณณธร  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปิติรัฐ  สุขแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายมฤคพล  นกเกตุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายอานันท์  ตะเย๊าะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายอานิส  แซ่เง้า โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายอินทัช  แก้วชูด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกฤติธี  โชติมารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายจิรทีปต์  กูลณรงค์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายโชกุน  โยธี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณราช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัฐวรรธน์  วรรัตนนุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายเดชาธร  จิตนาธรรม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนธร  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายนพคุณ  สุจวิพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายบุณยกร  แดงกระจ่าง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปฐวี  จงกลพืช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายปารย์ปรินทร์  รุธิรโก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายฟารุกซ์  อารีบุหงา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายฟาอิฟ  เจ๊ะมาด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายภัทรพล  ภูวไพศาลกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายภัทรพล  ได้รูป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายภาคภูมิ  เอี่ยมศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายภาณุวิวัตน์  รุจิจินดาวรรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายรัชพล  เพชรซ้อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายวีรพัส  มหาโชติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายวุฒิภัทร  หุ้นเอียด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายศุภณัฐ  ภาชโน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยชนากานต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายออมกฤษฏิ์  ธรรมสะโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอัชชาฟ  อัลฮามาดีย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกชพร  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ส่งสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐวรา  ช่องชะนิล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนิตย์รดี  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปดิวรัดา  ปริเปรมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ประทีป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงภิรญา  นาคบรรพ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คูนิอาจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์สุวรรณศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงอริสรา  แก้วสิโน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงอลิน อากาฌา  อามิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงอิซดีฮาร  มุขยวัฒน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายกูฮัสซานัล  ง๊ะกูหลัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายคณิน  โปติบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธัญญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธาม  ปรุงเลิศบัวทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภูริณัฐ  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสหรัช  จันทร์์อินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พยากรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกรรณ์ติชา  ธุระพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายกฤติมา  พุ่มทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  คงพัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกันต์ฐิฌา  บุุญสะกันต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงเขมินทรา  บุญทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงคีตา  ภาคธีร์ธวัช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชนากานต์  ตระกูลพานิชย์กิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชลภัทร  ขัจรกิตติยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตำแอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลผล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐชา  ถมทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพรมมาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปัญฑารีย์  กิ้มแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีเลิศไพบูลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิมพ์ดาหลา  แห้วขุนทด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขุนศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงเมธาพัชร์  แซ่เซีย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวารีซ  อดุลยศาสน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปฏิเวช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงอรรพี  สังข์ศรีสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอรชัญญา  เรืองยศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอัครภา  อิสโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอามาล  กือลือแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงฮาซูน่า  สามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายกอร์ดาฟี่  แวอาแซ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกันตพิชญ์  แก้ววิชิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายชาจิภัทร  แก้วเรือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายฐิติศักดิ์  แซ่แต้ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณัฐพัชร  เพชรมณี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณัฐพัชร์  ไม้จันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายทองทัต  ยานุทัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายบุญลือ  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปฏิพล  ปิ่นทองพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายปุญญพัตน์  พร้อมสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพชรดนัย  วัชรวิภากร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายพลัฏฐ์  วรศักตยานันต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายภูริวัตร  นิยาแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายมุฮซิน  ซาเฮร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายมูฮำมัดยุสรี  รอเกตุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายรณชัย  เพิ่มพูนมหาศาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายรวีโรจน์  ตนายะพงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายรัชพล  แซ่ฮ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญญรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายวชิรวิทย์  จอมงูเหลือม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายวรชิต  แท่นทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายวรดร  สองแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายสุวพิชญ์  เบญจกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายอธิภัทร  จิราภารัญชน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงแก้วสวรรค์  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกรกนก  เทพบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงจิตรทิพย์  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฐฑิพา  ทองวิเศษ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสิริยาพร  สุวรรณ์รัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุคนธา  แก้วสุกใส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอนันตพร  สุภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายฟิรเดาซ์  ยูโซะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีจันบาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมัดหลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงตัสณีม  สกุลาใบ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงบุปผา  บุญราษฎร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญแสร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสิริภา  วรรณกวินโกมุท โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธนพัฒน์  ปัญญาวัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรบุญยัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายรติพงศ์  สิงห์วี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชญาดา  รอเกตุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วหวาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดนวล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปัฑมปาณี  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอังศุมาลี  สงสุรินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายชญานนท์  นิธิวิสุทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายบุรพร  สรรพสิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายบุรพล  สรรพสิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายปรัญชัย  แซ่หยง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปัณณธร  หมื่นเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายฟัยรูซ  เบ็นอับดุลเลาะห์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายฟาฎิร  ลีม๊ะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณภัทร  จิระอำนวยเวทย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงฮากีมะห์  สาลามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายจารุภัทร  อุ้ยดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายจิรภัทร  วรรณทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายจีรวิชญ์  มุนินทร์นพมาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายชยธร  ศิริไชย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายณชพล  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายดนัทธ์  แก้วแดง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธิติภูมิ  มีจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายปรวัฒน์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายประเมศฐ์  วรโชติหิรัญศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพิศวัส  บุญสืบ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพีรพล  แก้วทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายวัชรพงษ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายวิรัตน์  ยี่สุ่นดนตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายศิวกร  ทองหลิม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายสรัช  เลขาลาวัณย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองฉีด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงจิราพร  พรหมดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงณภัทรจรี  อาจอาสา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธารทิพย์  กางพาพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนภสร  อนุรักษ์กวิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนิอัยนาอ์  หะสาเมาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอาธิติยา  แซ่จื้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้งหุย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่จื้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงมัศริญาร์  เรืองประดิษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงรุสนีตาร์  สือแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวริศรา  ศรีไชย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงศรัญรัตน์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสุจิรา  สุวรรณะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงอภิริยาภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอภิสรา  ศิริวรรณดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอรณิชา  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายกิตติภพ  สุทธิชาเจริญพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายบารเมษฐ์  บุญปถัมภ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายปณัยกร  อรัญดร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายภาคภูมิ  ไชยหมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายภีมพิสิษฐ์  ธรรมพิธิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายมุขมนตรี  คงสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายสิรภพ  กิ่งอนุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายอัฟฎอล  เปาะอีแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกฤติยากร  คงคาเนรมิตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงเขมิสรา  ค้ำชู โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงชณพร  บุญส่งนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชนัญชิตา  พีระเมธา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กั้งเหล้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณหทัย  อินทองเพ็ชร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณิชากร  กฤษฎาวัตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงทักษอร  หนูดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธิรวรรณ  ชุมช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนดา  สังสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนัศณีนท์  เด็งระกีนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปณาลี  จิตร์บรรจง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปณิธี  สุวรรณอักษร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองวิเชียร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงไรวินท์  แขวงเมืองปักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวรุณยุพา  ทองแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสิริรัศมิ์  จันทศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสุพิชชา  หอมสมบัตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงอนินทิตา  วรรณชาลีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอนุธิดา  ขั้วแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายกฤติกร  มีสีดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายกษิดิ์เดช  ไชยนรินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายเจษฎา  จันทรศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายณัฐภัทร  ทองด้วง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธนากร  ทองร่าหมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธราเทพ  แก่นแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายธีรภัทร  แดงมณีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายธีรากร  พรหมโลก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายนิอานีส  วัฒนศิริวณิชช์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายปิยวัฒน์  อุฬารศิลป์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายปุณยวีร์  พร้อมสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพีรวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายพลพิทักษ์  รัตน์น้อย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายภัค  เทพาสิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายมูฮัมมัดเพาซี  เซะบากอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายราฟิกซ์  อารีบุหงา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายสริศ  ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายสิรยุทธ  เจ๊ะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงซูเฟียร์  วานิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชุมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงดุจพร  กว้างสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธนัชชา  มณีวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธัญชนก  จินดายล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงธัญวลัย  เนาวสินธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธิญาดา  แซ่ฮ่อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปณิชามาส  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงไปรยา  ทัดแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงฟาตูน  หิเล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงวรรณวษา  อรุณรัตนวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวรสรณ์  แซ่หว่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวรัญญา  ยิ่งยงสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงศวิตา  เบ็ญมะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงหริณยา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกิตติธัช  คงฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายชาญชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายปริวิช  แย้มอิ่ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสุวิทย์วงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภานุพงศ์  ศิริพันธ์บุญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายสันติสุข  ฉิ้นเจริญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายอาลีฟ  สะมะลอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงเกทลฎา  แก้วกระเศรษฐ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงนาดา  หะยีสาอิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนิตัสนีม  ลีอะละ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนุชนาฏ  ตรีรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์ร้อยเอ็ด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์แก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงฟิรดาว  ยือราน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสมทรง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวันอัยมี  แส๊ะเด็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยสุขทักษิณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์ทิตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายคฑาวุฒิ  วงศ์งาม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีคง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายเตชินท์  แพงป้อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธนิสร  จิตรหมั้น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายบัญญพนต์  จันทร์สมมิตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายพัสกร  สู่สุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายภควัต  หนูสีคง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายวิวรรธน์  ปัญญะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชูช่วยคำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายอัฟฎอล  จุลยานนท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงกัลยาณี  มุขสีฟ้า โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกุญแจ  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงณัฐชนก  ล่วนล่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงตวงทอง  สุตินกาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงธัญรดี  ตันติวัฒนกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนภัสสร  กลบกลิ่น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงนัซมี  ดิษฐาภินันท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงภูริชาญา  เลิศพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงรชฏ  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสร้อยสุดา  ร่วมพรภาณุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายฉลองรัฐ  บุญช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายชยากร  สังข์วิชัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายณ กาลเวลา  รัตนพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายณัฐกร  จันทร์เมือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายณัฐภัทร  ไลวานิช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายนนทกร  จิมจวน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายนภัสดล  ได้รูป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปภพ  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายปราชญ์  ปริเปรมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายปัญจพล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายปาราเมศ  จุ้งลก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปุณยวีย์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพิชญ์พงษ์  พัฒนสมบัติสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพุทธิกร  โกมลตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสิรวิชญ์  มาถนอม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายอะเวรา  ร่วมพรภาณุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกานต์สิรี  ลัดเลีย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงจิรัฐิพร  สาธิตสิทธิพร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจุฑามาศ  กาซอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชญาดา  สมมาตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญลาภ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงณิชา  สงทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธิดารัตน์  ซาและ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงนัจมี  หมานหยะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนันทภัทร  นาคพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปูชิตา  จังหวัดมุนี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ดุลิยะนฤตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ว่องนาวี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวิธิดา  เพชรภักดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวุฒิพร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงสุชาดา  เจ๊ะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอภิชญา  คงเหล่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายบุลากร  พรพุฒิศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายคีตวรรธน์  มะโนมะยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายจิรกิต  สุวรรณรัศมี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายชิติพัทธ์  สุขาเขิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายณฐกร  โยมมาก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายนันทวัต  แสงมณี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปรเมศวร์  ทีฆะพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายวิชญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายศักรินทร์  สะดะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายศุภกร  ทองนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายสุธิกานต์  ศิริธรรมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายหาญ  จันทรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกนกนุช  วงศ์วัชรเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เนาวสินธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวยยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงชญาดา  ชูทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงชนิตา  จีนธาดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฐณิชา  จังโกฎิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงตวงรัตน์  ด่านนคเรศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงธันยา  เจริญไว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงไปรยา  หมื่นเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงพรนัชชา  เตโช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงพิมพ์วนา  ละอองผล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงฟาติญญา  วณิชชานนท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภัทธิรา  โต่นวุธ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงรุ้งแก้ว  อินทมิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอภิสรา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอัซนาฮ์  สือแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณฐวัฒน์  ตวงทองวัฒนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงนวมินทร์  เข็มสันเทียะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายวิทยา  มันอิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงฉัตรวดี  เทพบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงนาวาล  หะยีสาอิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงนุชนารถ  ช่วยกลับ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพรรพร  จงอ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพลอยนภัส  สกุลประดิษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงพาขวัญ  รัศมีอักษรสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงโสรยา  สุขบางนพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอินทิรา  หวังสุขเกษม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงโนรฮัสลีนาห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวซูใฮลา  มะเซ็ง โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงฮายานี  เจะโอ๊ะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงซารีนา  ดอเลาะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายรุสลี  มะดิเย๊าะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงปาริตา  เอียดศรีแก้ว โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงนัสเราะห์  มีซา โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอามาณี  ยะหริ่ง โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอาตีนา  แลยะลี โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายอิสเราะ  เจะมุ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวรุสนา  อาแด โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงฟารีดา  เปาะแห โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอดิศา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายศิวกร  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายปัญจพล  ตันวัฒนะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายเพิ่มยศ  สุจริตธุระการ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายวาริซ  อุสมาน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกิตติญา  แสงตา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงจิรฐา  เทพรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเต็มแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงตุแวลานี  นิแน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูเมือง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอโนชา  หน่อแดง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูเรือง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงปาณิสรา  บำรุงชู โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายกฤตยชญ์  กาลวรรณา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายทิชากร  แก้วสุรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายธนกร  จันทรมณี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายนิธิฤทธิ์  จันทวาศ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจณรงค์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงขวัญชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงญาตาวี  จินตรา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงญาศินันท์  แสนโยชน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงเบญญาภา  เมืองสว่าง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปัญญดา  ทองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงยุวกานต์  มะสง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายณภัทร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายปวีร์  กุลธรรม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายหรรศรัณย์  สองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายอารีฟ  แวหามะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิรศรัณย์พร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสมทรง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงดลนา  กันหะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธนัญชนก  ทับใหญ่ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปภาวรินท์  วิรุฬห์ตั้งตระกูล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวรรณทิพย์  อิสโร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวิศรุตา  พรหมทอง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงศิรประภา  มังสังข์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงสุวพิชชา  พิณนุกูล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอิษฏา  กระจ่างยศ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เกียรติจรเดช โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธรรมโชติ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายจารุวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพุทธพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายภัทรนิติ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายมิ่งแมน  จันทร์พิธาร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายราฟฟี่  ไชยบุญมา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสรวิชญ์  เลี่ยนจ้าย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายสุรจักษ์  ทองมา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายอภิเดช  แก้วลือ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงจิณห์วรา  รักบุตร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงชรินพัชร  ชุมใหม่ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงธนาภา  บุญสนอง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธันชนก  จันทรโชติ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงนพรัตน์  เพชรศรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงนันทนัช  วรรณะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงรัตนาวดี  เงาศรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอภิชญา  กุฏิภักดี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายรัชชานนท์  ภัทรนันท์สกุล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายวรานนท์  แซแต้ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายวิจิตร  อุศมา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายนนทกร  กาญจโนภาศ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายมูฮัมหมัดฮูไซฟีย์  ลาเตะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายหฤษฎ์  แววทองคำ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายนพณัฐ  ยิ้มซ้าย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายนิธินันท์  ธรรมสะโร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองมา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงอัสรีมา  หะยีหวัง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียรบุตร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงชนิกานต์  นุ่นปาน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพิณกวี  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงธัญชนก  ประสงค์สุข โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสิริกร  สองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสุภญา  วิกรัยสกุล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงธนวรรณ  ปุริโต โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภูรีตา  สันหรีม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอริสา  ศรีวิริยะธรรม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงวิริสรา  ขวัญทอง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธัญชนก  จันทมุณี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงทิฆัมพร  รักจุ้ย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงธีวรา  ขุนแผ้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกวินธิดา  ศักดิ์ถนอมศรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงณัฐชา  พวงแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายพัสกร  เงาศรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายณภัทร  ถาวรกานน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายปราบดา  เจริญศิริวรวุฒิ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายชตินนท์  บรรจงละเอียด โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายภูริภัทร  สันหรีม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกชกร  ช่อมณี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธัญชนก  สมประสงค์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพิริษา  กิติชัย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ภู่ขจีตระกูล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อักโขมี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสุพรรณษา  ใหม่พุ่ม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอัศวินี  วิสุทธิ์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงรมย์วรัท  สงเคราะห์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายชินภัทร  เบลเลอร์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงญาดา  เกลี้ยงรส โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณัฐภัชศร  เทพบรรจง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายสรวิชญ์  จิตซื่อ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายชญานนท์  ดีพาส โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายคณพศ  ธรรมา โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายฐานนท์  โออินทร์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายสิโรดม  ศรีชัย โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายวรพล  สุขสบาย โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงสัริรัตน์  กิ้มขู่ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงณัฐพร  น้อยสร้าง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายฮสัน  เบ็ญฮาฟีส โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงวิภารัตน์  สุขจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญช่วย โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เถาทอง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพิณรัตน์  เกตุเล็ง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขพันธ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายอลันต์  สะนิ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอัสวานี  อุเซ็ง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงตักวาย์  เจะมามะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงนัฏนันท  สุดรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพีรวรรณ  แก้วสุกใส โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญนาคม โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกฤตพร  พรหมชาติ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงศุภิสรา  ธนาวุฒิ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงฟิรฮานา  ยามะเเอ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงรัตนา  อินเอิบ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอะนีส  ยูนุ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงอัสรินดา  อาลี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงวาศินี  คงแข็ง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงขวัญข้าว  เวสวานิชย์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอาอิษะ  วาหะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงนันท์นภัส  อดิศัยนิกร โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสุภัทรี  พลอยศิลา โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงวารยา  การดา โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงฮัยฟา  มะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายคมกฤต  สกุลจีน โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายณัควัต  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงลาตีฟะห์  เล็งฮะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงจิรปรียา  เทพจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงรุสณา  ปิ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงอัฟฟา  สามิ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงนุรฟานีย์  สาเมาะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกฤตชญา  เชาวะเจริญ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายอารีฟีน  มาหิเละ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายณัฐนนท์  รับไซ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายณัฐวัฒน์  จงบรรณกิจ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายนนทพล  หิรัญ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายจารุภัทร  เงินมาก โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรแก้ว โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ขาว โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงฐิตาพร  จี๋คีรี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงชุติมา  เติมเศรษฐเจริญ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายนราวิชญ์  บุญให้ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายพัทธนันท์  นนทสิงห์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายฟารุส  สาแมง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายภัทรพล  หมุดตะเหล็บ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ยีดิง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายวาริส  แสเมาะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายสิรภพ  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายอัซรอน  อารมย์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายอาสาฬีห์  เปรมปรีดี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกฤตพร  พงษ์พานิชย์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกัญณิกา  กอมะมาโมง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองสีอ่อน โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถิระผจญ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงชลลดา  เทียนทอง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงชาริณี  มาหามะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงญัซมีน  มะหะมะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงธนภัทร  อินทมาศ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงนูเรีย  ยูโซะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพัณณิตา  ทองมาก โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วสุกใส โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงศศินิภา  สิทธิโยธา โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงภัทรวดี  เจ๊ะหะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงภิญญดา  หะยะมิน โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงวรพิชชา  รักราวี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงศลิษา  พุฒแก้ว โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงอดิศา  ศรีษะสังข์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงจันทปภา  ฤทธิวงค์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกิตติยา  พานิชธนาคม โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายก้องเกียรติ์  ดาววงศกร โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงนาฟา  หะยีหะมะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายพิชญุตม์  แสงมณี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกรภัทร์  วิชิต โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายวันอิลฮัม  ลูโบะเด็ง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 นายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงศุภัสราพร  เจตนากุล โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นายกรีทัต  ดวงคุระ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงนูรูไรนี  กาเด็ง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายอัลวาริษ  มะแซ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายธีรภัทธ์  ประยูรวงค์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายคอยรุลอามีรีน  นาวี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพิชชานันท์  อินทร์เหมือน โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวปรียวัลย์  แซ่ฮ่อ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสุพิตตา  แดงประสิทธิ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วโยธา โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นายพรรษกร  เยาวรางกูล โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวกัญญาพัชร  ขานโบ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนิฟาเดียร์นา  บินอาลี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงปิยธิดา  มณีวงษ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ยามา โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสุพิชชา  เนื้ออ่อน โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวิลดาล  ไทยสนิท โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงทองกนก  สุภาพาบ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 นายณัฐวุฒิ  กุลแก้ว โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายกฤษฎาภ์นันทน์  อิ่วหวั่น โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายจักริน  ชีวะวัฒนาสกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายซอฟรอน  สะอุ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายซาฟารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงฐิตาภา  วิลาศคีรีพงศ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายธนิสร  ทองกราว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธีธัช  พรมแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายพฤษวายุ  ทองไทย โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายไพศาล  มะรอเซะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายฟิตรี  สาแม โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายศิรชัช  ไกรคุ้ม โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายสรวิศ  พึงศรี โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายสิรภัทร  บุญมี โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายอณุรุต  คิ้วแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พรหมสุด โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงซูรียา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงญาณาธิป  บุญทอง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวานแท้ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงน้องธาร  เมฆม่วงแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาลัย โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงโรสริน  หมีนหวัง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  พลภมรเสนวงศ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงวีนัส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงแวซัรฟีน  ปราบสูงเนิน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสาธิตา  ชะดูแท้ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอลิชา  อับดุลรอมาน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงอารยา  สวยงาม โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงศศิวิมล  นุชภู่ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายธีธัช  เพ็งเจริญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายนนทกฤต  พรหมจันทร์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายบาซีร์  เจ๊ะแว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายปรเมษฐ์  คงรังษี โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายปวริศ  จุ้ยทอง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายฟารฮานคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายฟารุค  พลายด้วง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายรชต  มามะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายศิวโรจน์  ชูจันทร์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายหัสฟานดี  สันติวรกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายอภิรมย์  พรหมมานพ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอัฎดีน  บากา โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายอับดุลชาฟัย์  หมัดแสละ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงจิดาภา  สีจันทร์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงชนากานต์  รัตนกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงชนิตาภา  เวทมาหะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญสม โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงตัสนีม  สาโรจน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงนันทิยา  วงศ์วานโต๊ะขุน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงนูรซับรีน่า  สะอุ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนูร์ริศา  เบญยาลี โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงเปรมยุดา  ตั้งวีรชาตกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพรรณนารา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองคำ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงรวิพร  พงศ์สถิตย์ปิยะกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงโรสมีนีย์  มาหะมะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงแวโนรมี  แวอูเซ็ง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงศัซณีย์  มามะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงอันนา  อนันทมาศ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายจิรภัทร  พันคำ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายจิรพัฒน์  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายดาเนียล  มะยูมิง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายทรงพล  เส้งพา โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายธนากร  เขียวหลี โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายปัณณวัฒน์  อ่องสกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายพลภัทร  พัฒน์ธนกิจ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายหาญศึก  มังคลาทัศน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายอูมัร  โครมัส โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงกัลยกร  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงตัญติญา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงทักษิณารัตน์  กุนเสน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงบุณยานุช  มั่นคง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงพุตรีเดียนา  ดาเลโบ๊ะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงวรนารี  หวังวรลักษณ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงศุภกานต์  พันธ์ยอด โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงสุคณทา  มิ่งสุข โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอมิตรา  หริ่งรอด โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอาเรียณา  แวมูซอ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายคณพศ  หยกเจริญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายจิรกร  ศุภภัทรจินดา โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายชยพล  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายชาริส  ยาฮังเกียคาน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายณัฏฐพล  จินดาเพ็ชร โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายเตชิต  เจนพาณิชพงศ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายธนัช  พรหมศักดิ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายภูธเนศ  สันตะพันธ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายศาสตรา  ขวัญแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายศิริพงศ์  แดงบรรจง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายอนันตชัย  กิระโรจน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายอภิรักษ์  แก้วสองเมือง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายอิลฮัม  อนุศาสนบุตร โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงฐิติมา  วิรามสมบัติกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงณฐมนพัณณ์  สินคุณาธาร โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงนิศาชล  แสงแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงภัคจิรา  บรรจงช่วย โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงมาริษา  มณีโรจน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงวรารัตน์  วงศ์เซียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อำภัยฤทธิ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสโรชา  บุษบงค์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสิราวรรณ  ทัศนานุสรณ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสุทธิดา  ไข่มุกข์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงอัญชิสา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายจิรภัทร  ชี โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายชนพัฒน์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายเตชิน  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธนทัต  สุวรรณนึก โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายนครินทร์  จันทร์มา โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายนนน  จารุพงศา โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายพลพรรธน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายยศธร  วงษ์คลัง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงจิรวดี  คงคุณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองจีน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงธาราทิพย์  พันธ์โภชน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงนูรีนอัฟซา  เบ็ญจุฬามาศ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงปาล์มมีลี่  ฮารง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงภูษนิศา  ลายขวะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอุไรรัตน์  ศรีวิเชียร โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 นายจิรวัฒน์  วงศ์เดช โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นายจิรายุส  พันคำ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นายธีรศักดิ์  ขวัญใจ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายนรวิชญ์  ธนสมบัติมงคล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายนเรศรินทร์  ธาตรีนรานนท์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายพลกฤต  จินดากูล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายธัชชยุต  ดำรงธนกิตติ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นายภูธิชย์  เจริญกิจ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นายภูรินทร์  รัตนรุ่ง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นายศิรสิทธิ์  หวังคุณากร โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นายสิทธิสิน  ขุนนุ้ย โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงณัฐวดี  นามอยู่ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวนฤภร  บุญศิริ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงนันทกานต์  โชติจารุกิตติ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวนุรฮาดายู  สาและ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวประภาพิม  แซ่ลือ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวพลอยศิริรัตน์  ประดิษฐ์ธรรม โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุรุนุศาสก์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวพิมพ์ชนก  สะสาง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวแพรพรรณ  คงช่วย โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวมุฑิตา  จริยะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นางสาววราภรณ์  อินทกาญจน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นางสาววลียา  อาแซ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวศริญญา  ไสลเพชร โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวไหมแพรวา  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวอรกนิษฐา  ปานสุข โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวอรทัย  แสงแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอารียา  นันตา โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวอนัญญา  ทั่วถวิล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายเดชพนต์  ทองรักษ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายท่าน  จารุพงศา โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นายธีรธร  อุเสน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายภคพงศ์  พงศ์ธเนศ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นายวรพล  แมงทอง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายศิวโรจน์  วิไลเลิศพงศ์พันธ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นายศุภชัย  แซ่เอี้ยว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นายสุทธิพงษ์  นิสารพายุ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปริธัญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวพนัชกร  อุดมเพ็ชร์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวอภิรดี  อีซอ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวรุสมี  ละโตะนอ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงอรีสา  อีซอ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายรฐนนท์  เล็กใจซื่อ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงรวิพร  เซซัง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงศิริประภา  ศรีสองคอน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงธีร์วรา  ดือราแม โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงโนร์มีซัน  อาแว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงเอมิลา  เจ๊ะอุบง โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงอาริษา  มามุ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวฟารีดา  เจ๊ะนุ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวธัญญาศิริ  ศรีตระเวร โรงเรียนสุไหงโก-ลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น