รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนุชนาฏ  ณ นรินทร์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงระพีพรรณ  อินศรีนวล โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงสรธร  แซ่เอียบ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 นายมอ  ชาน โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวอภิญญา  อินพรหม โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงจุฬารักษ์  ชาติทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายชวกิจ  กองแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงพริมา  น้อยนาดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายแสนตะวัน  สงวนพันธ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงศุภิสรา  สงวนนาม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญภัส  จีนเอียด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายต้นสัก  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤตบุญ   แสงรัตนากุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  อินทรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกันติภัช  อันชะนะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกิตติคุณ  อาแว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชานน  มาดนนท์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุกำเนิด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุจำนงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปัน แพททริค  คีช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชนพัฒน์  ยมนา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายรัชพล  บรรจงอักษร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงเสาวรส  ชมขวัญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสุทธญาณ์  หลิมสกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประสมกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอกชัย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชลลดา  รักบุญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงธัญณิศฌาย์  เนื้ออ่อน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายก้องภพ  เทพณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชนิกานต์  หลีทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายตันติกร  สุจำนงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดกอบ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  ศรีอันยู้ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อันเพ็ชร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงธารัณดา  บุนนาค โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุญมี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงอัจจิมา  มีศิลป์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายระพีพงศ์  ทองพัฒน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายปาณัสมุ์  ไกรเทพ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณโณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงบุษน้ำเพชร  ศรีเชย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกฤศกร  จาระกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณภัทร  ศิริประภา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธนกร  เงาะผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายภูวิศ  ทองเจิม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภูวิศ  ทองด้วง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกันติชา  ผลแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกิตติมา  พลประดิษฐ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจอมขวัญ  ณ นคร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิรัฐตา  ธรรมเพชร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูนุ่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัชชะวณิช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เมืองภักดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฐณัญ  จุลพันธ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเนียม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงถิรพร  คงสม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธีรเดช  แวรอนชักตี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธนพร  จันทร์ทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธัญพิชชา  โก้ยกิ้ม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายวีรภัทร  เกิดสมนึก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนภัสสร  ปรีดาผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนิสริน  โบบทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอภิภู  อัยรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพรลภัส  ดำฉาย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพลอยขวัญ  ใจเย็น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปรียวัลย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพัฑฒิดา  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภิญญาดา  ประกอบศิลป์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงจิณห์วรา  จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงเจิมพระพร  อุยสุย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชนาภา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงอัญชลี  สุมาลี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยุทธกาศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงอันนา  อนุรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงฐาปนรัชฎ์  แย้มยิ่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกัณตพัฒส์  อนันต์ธนวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายชัยณภัทร  ไพยศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธจิตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธราเทพ  วรุดมสุธี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงรตนกร  จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธีรภัทร  ทิศเมือง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายนวพล  เพ็ชทูล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายปภังกร  พรหมช้าง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงศุภิสรา  เจตนานนท์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปาราเมศ  บุญเกื้อ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสุภาวิดา  กะลาสี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอภิสรา  อาจปรุ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอุทิมพร  พระสี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพีระภัทร  ทองกวม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายรัชพล  ธูปทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายกฤตานนท์  ดิษโร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุขช่วง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายจิรพัฒน์  ทองภูธรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายอลัญจกร  ศรีรักษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกชพร  บุญมี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายฉัฏฐ์ปิยะ  กลิ่นเกษร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฐดนัย  ชูวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายนนธวัช  สำลี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กวดกิจการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายนันทวัฒน์  คงเพ็ชร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงเจนติตา  เสมอภาค โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายปกรณ์  อนุรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชนิสร  ขลิกคำ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณิชาบูล  แท่นหิรัญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปราณปริยา  จิตตะพันธ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายพิชญางกูร  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นศรีวิโรจน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปาลิกา  จันทะฟอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายคมกิจ  แซ่ตัน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายตันติกร  ทองสกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาราวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเวศน์วศิน  สงวนทรัพย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกชกานต์  ทองเพชร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงเพชรลดา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายจิรโชติ  สมชัยยา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายศิวกร  เพชรบูรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวริศรา  บุญแต่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายฐปกรณ์  ภูมิสัย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายกิตตินันท์  ทองเหลือง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขชุม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายฐิติวัฒน์  แสงคง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายคณาธิป  เจอะสุข โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายอิศรเดช  ขนาบแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายคมกฤษ  หัตถการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอตินุช  แท่นทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นายธนภัทร  ศรัทธาธรรม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเอกลักษณ์  สุมาลี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายทิโทธี  ใจกระจ่าง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงอังคณา  พลายชนะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธนวิชญ์  จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจิดาภา  ธนาวุฑฒ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายปัณณธร  นาวง์ศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปกรณ์  พลสาย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงญาณินท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพัรณัฐ  โกยกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายรติกร  เทียนงาม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 นายภูริณัฐ  มิตรป่าเว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภูธเนศ  บวรจิโรภาส โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายวรนันท์  ธรรมนา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นายมงคล  แซ่ก่อง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงดาราวรรณ  แสงมณี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายวีระชัย  หมวดทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 นายกฤษติเดช  โคตรสมบัติ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธัญภัค  วารีรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายสัณหณัฐ  ชูบาล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนวพรรณ  ชูดวง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขวโรดม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสุธิพร  ภูพวก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวนัชพร  ทรายทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสรธร  โพธิสาร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายเสวี  ชุ่มชื่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายสุนิติ  ทับเย็น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นนุช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวรัญญา  มณีกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกรกนก  กลิ่นผกา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายอาณกร  ศรอินทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูดวง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงศุภนิด  นพฤทธิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หินน้อย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรวิเชียร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงเข็มทอง  แสงศร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุพิชชา  ธนูอินทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงชนาภัทร  บุญเรืองโรจน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกัณภัส  เดินหน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงสุรภา  หงษ์นวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวโชติกา  สวัสดิ์วงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วาหะรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวญาณิศา  คำอ่อน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอภิญญา  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัชพร  แต่ประเสริฐ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอัญชนก  ก่อสุข โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวณัฐธิณี  รักษายศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เช้าฉ้อง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณิชา  ชูวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวธนาภรณ์  ศรีวงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวปรารถนา  พาภักดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปรียาภัทร  บัวเพ็ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงภัทนฤน  โบบทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวมณีรัตน์  ชูวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงมาติกา  ขำกลิ่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวมิ่งขวัญ  มีสิทธิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวมิรันตี  หลีขาว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสกุนตลา  ภูมิรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสัญจิตา  บัญชาญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสิริกร  ประไพ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวสุชญา  แย้มสงวน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวสุนิสา  คงปาน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวสุนิสา  อักษรเงิน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสุวนันท์  วาหะรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงไอริณ  รักมิตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มาทลุง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวอรัชพร  บุษย์เพชร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายวชิรวิทย์  จิ้วสกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายสรวิชญ์  บางทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายชุมพล  ไชยมา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสุริยาวุธ  เสนอินทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแดง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชลิตา  มาสังข์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฐชา  คณะบูรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุชัญญา  สิงห์แก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายอนันดา  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายก้องภพ  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายกฤตภาส  เกตุกำเนิด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายกฤตภาส  ทองเฝือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญศิริพันธ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายชโนดม  ไพลอย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายณภัทร  หนูขาว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนโชติ  เพชรจำรัส โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธนภัทร  ลิ่มโลหะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธนากร  รักตน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายนันทิช  บำรุง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพิพัมน์พงษ  พรรณราย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายโภคา  หินรัตน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายมาฆวัตร  ถาวร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายวรากร  สุรียพันธุ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายวีรภัทร์  บุญโกย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอัมมาร์  อุมาสะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกรกช  อาชญาทา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกรณิตฐ์  แสงสว่าง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกฤตพร  สวัสดิกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกฤติยา  บ้านนบ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวกาญจน์ษิริ  บุณกานนท์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชนากานต์  พุกพิบูลย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงซิมยาอ์  เหมมินทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวญาศิณา  บัวเผียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฐนรา  ฉิมมี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงเธียรเธอ  สวนเสาร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  จันทร์ทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จินดาวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพิยดา  แพทย์ขิม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวรัฐพร  พัฒนสุพงษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาววริศรา  ไชยผดุงนิรันดร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวิมลวรรณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศศิธร  อนุศิลานนท์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงโศภิชากรณ์  นามสงวน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายคณนาถ  จิระกร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายคเณศ  จุลยก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายฆ้องคมน์  รูปสูง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายชิษณุพงษ์  ลิ่มหวี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายณภัทร  ณ ถลาง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายติณณ์  ศิริประภา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายไตรวิช  คำเอียด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนกร  แซ่จั้ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธนโชติ  ธนาวิวัฒน์สกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธีรวัฒน์  มะโนการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธีรุตม์  บุญมา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพาชนะ  โลหกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายอชิตพล  จันทร์พุธ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายอติเวธน์  แท่นทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกมลนัทธ์  กำลังฟู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกรกนก  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกฤติยาณี  ทองมาก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์แฝด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจิติมา  จุติสกุลวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฉิมกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชลิตา  สุขพัฒน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ผลยิ่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงธนวันต์  มณีรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงบุษกร  บุญรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปราณปริยา  รุ่งเรือง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปาริชาต  จันทนานนท์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพัณณิตา  โกยกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพิชญา  ตันวิวัฒน์จินดา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพิชญานิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพิชญาวี  วาหะรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงมณีโชติรส  สายคุ้ม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงมัทนียา  พรหมแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงเมธังกร  ภู่ทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงรัตนาพร  ขันภักดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสลัยลา  คาวิจิตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงสุกฤตา  ทรวงศิลป์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอลิสดา  หนูด้วง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอุฬาริน  ประสมกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายศุภสัณห์  โชติกะมาศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายชิตวัน  ไอยรา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงจารุวรรณ  สัมพันธ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงญาณิศา  วายวิ่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงฐานนันท์  เรืองนวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธัญวรรณ  บูรณะกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธันยพร  เจี่ยสกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนัสรียา  พลีตา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนิรชา  แช๋ขอ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงบัณฑิตา  บางคราม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงปริญญา  ทองเนื้อแข็ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปริมล  ศิลาอ่อน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปานดาว  โมรากุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญสิงห์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิริสา  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภิญญดา  ไชยยุทธ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงระพีพร  คชรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงวิริฒิพา  เชื้อสาย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงศิรประภา  ทัศการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงศิรินันท์  รอดแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุกุลยา  พูนพนัง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บำรุง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอภิญญา  ภูมิรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธณปสร  ไชยเดช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายบดินทร  ไชยยุทธ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพันวา  พวงจิตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายภัทรพล  ศิริชน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภูรินท์  แนมใส โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายรัญชน์ธีระ  ถวิลการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชนัญญา  ใจมัน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงชินานาง  เพ็งบุญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงชุตินันท์  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณิชา  ขาวทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงธัญชนก  สำลี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธิติญา  ประสงค์สุข โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนันทมนต์  ชุ่มจิตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปรมาภรณ์  อุดม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพศวีร์  อารีการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุชานันท์  กำลังศิลป์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายณัฐภัทร  อารีชนม์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงญาณิน  แซ่อ๋อ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอัญธิชา  ต่อระยับ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอภิชญา  หอมสมบัติ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนไวฑูรย์ชัย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสุทธิพจน์  สุวรรณสุทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงจิรารักษ์  ทองวล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ตัณฑวณิช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงบุณยานุช  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพิมนภัส  กลั่นแสงวัชพงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกุลนิภา  ตรีบำรุง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญคง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวัทนวิภา  เศียรอุ่น โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชัญญานุช  นวลละออง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณัฐนันธ์  ยิ่งเจริญภักดี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายคณภัค  ปัญสุวรรณ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายปรัชฐกร  อกนิษฐากร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอัชฌาพร  ศรีนวล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายศราวุธ  ดาหรา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอภิวัฒน์  ประภาวงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายภพธร  พราวศรี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอรอมล  ศุภมณี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงจินห์นิภา  จารุพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายอันดามัน  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกัลยกร  ก่อผล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายศารินทร์  ไชยารัตน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายปุณยวีย์  ตีรณอมรวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายอัครวินท์  จริยะเลอพงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไล่สกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงจิดาภา  จารุพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายอิสระ  ทวีธนบัตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกิตติมา  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงธีรกานต์  โตวรรณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปวริศา  โตวรรณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายกฤษณะ  ห้วยแสน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวรมิดา  บุญช่วย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายพันธมิตร  ลิ่มเล็ก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกษิดิ์เดช  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายกัณภพ  โล่สกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายทินภัทร  แสงไฟ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายทิวัตถ์  เหนือคลอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายธนกร  ปานถาวร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายธีรศักดิ์  พานิชกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายบดีศร  เอี๋ยวเจริญ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปาณัสกร  เชื้อชม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายยศพล  วิชิต โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายวรเศรษฐ์  กูลกิจ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวัชรพงศ์  สนใจ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ลิ่มเล็ก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกณิศา  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงเกตนิกา  รุ่งรัศมี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงขวัญข้าว อลิเชีย  ดีทริช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงจิดาภา  ตันสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชนันภรณ์  บุญเรือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงญาฐิภัคธ  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณิชกานต์  การขยัน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงธันว์ดา  วิไลลักษณ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงบุญญาพร  สุขใส โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงปานพิมพ์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพิมพ์สุรางค์  จักรกรด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงภคมน  กาญจนกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงเภาล่า  ไมเยอร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงเมธาภร  นิลเนตรศิริย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่เหลียว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงศศิโสม  ครองมัจฉา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงสเตลลา รัตนา  อาเฟียน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสาฐิณี  เพ็งจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โสพรรณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงอรนภา  เพชรในหิน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอาภัสรา  ฤทธี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญภา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายกษิดิ์เดช  พิมพ์โคตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายจองชัย  จองกฤษ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายจิรวัฒน์  นพฤทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายชนะชัย  วิไลนาท โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธนกร  วิทยธรรมโสภณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หนูช่วย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายปัณณธร  ทุ่งปรือ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายปัณณวัชญ์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพงศ์วิชญ์  หงอสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภัทรภร  ปั้นตะกั่ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงชลลดา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายพลกฤต  แก้วดวง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพันธกร  สุขเกษม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภาณุวิชญ์  นาวาล่อง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายภาสกร  จงสุข โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายเมธิกร  หวานดี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศุภกิตติ์  เชี่ยวหมอน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายอัฑวิชญ์  ศรีเทพ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงกัญสุชญา  วิริยะเจริญรัตน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงขวัญข้าว  รัตนโชนะ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงชนัญชิดา  สูงปานเขา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อเอี่ยม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงธนาพิรดา  ชูชีพ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปานคง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงธัญชนก  ลิ่มสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงธีมาพร  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนาดา  เส็นบัตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงนิชาภา  พลอยขาว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงนิรชา  เสรีวงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงมุกสิริ  ชูพล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์เปี้ยม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวรรณธนา  วงค์ศรีชา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสุตาภัทร  โล่ทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุพิชชา  นิยมเสน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสุภางค์พิมพ์  จักรกรด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณัฐริกา  ราชานา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พรมปุระ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงรุ่งณภา  บุญทองอุไร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายชิษณุชา  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายภัทรพล  ทองขาวบัว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายวงศ์สดมภ์  บุรีภักดี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายศุภเสกข์  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 นายกิติพศ  เศียรอุ่น โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายชาญชัย  คุณะโคตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายณฐนนท  นวลเอียด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชารีวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงณฐกมล  นุสุวรรณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงดุษณียา  รอดมินทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงนิพาดา  เอกมงคลพงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวพลชนน์  แสนพล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  ช่วยชัย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวภัทฑิรา  แปโค โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายเดชวีร์  พร้อมปฐมวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายทิชานนท์  อนุกูล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายนนทภัทธ์  เอียบสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายนพรุจ  บานเย็น โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายนราธิป  สืบบุตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายปวินท์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายภพกร  พิชญางกูร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายสิทธินนท์  ฉิมมี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอธิช  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวกชกร  จรมาศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกรรณิการ์  คงชู โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขาทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงเจนจิรา  วงค์ยา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงฐาปนี  วุฒิการ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวธิดามาศ  ใจหลัก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงปพิชญา  พลันการ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ้ยสิน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงพีรดา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ปัญจะอนันตชิน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอภิชญา  สุขนุช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอาภากร  เพชรดำ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวกนกอร  สุทธิคณะ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวณัฏฐณิชา  เทียบพุฒ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายธงชัย  คุระวรรณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายธีรเกียรติ  กิจสวน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายนพนันท์  คชบก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายภาณุวิชญ์  ทรายทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายรชต  แถมใหม่ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายศุภพล  จันทร์ใหม่ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นายศุภวิชญ์  หงอสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายสุประวีณ์  สุวบุญประภัทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวจารุวรรณ  ลิ่มศิลา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวจีรภัทร  พิกุลทองอำไพ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  มากระจัน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวกัญญภา  ศรีสว่าง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงธนวรรณ  คงแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวปรมาภรณ์  คงจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวปัณฑารีย์  วณิชยาพณิชย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพิมพ์ชยา  สุริยะภูวรัชต์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงภัคจีรา  รักษ์ทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงยุวภรณ์  ภานุโศภิษฐ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญถาวร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายจักรพงษ์  วัยวัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายเฉลิมชัย  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายชยุตม์  คุ้มเกิด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายธรรมีนา  เพ็งชัย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายรัฐวิศ  ไกรลาศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายสิทธินนท์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายอธิพงศ์  กนแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงมนปริยา  คงเทศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงศุภรดา  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงเปีย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เตี๋ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายธนกฤต  เทียบพุฒ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายธนกฤต  หลิมพานิช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายธนัชชา  สาลีคงใช้ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพงศธร  อิ่มเขียน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายศิรสิทธิ์  หลีหวัง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายศุภกิตติ์  มหาแร่ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายสัณหณัฐ  จุลแสน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายอานุภาพ  องค์สันติภาพ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงเจนสุดา  อ่อนหวาน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงชญาภา  บุญเกิด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงชุติมดี  สุรภาพ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขาวเขว้า โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ณ นคร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงนลัทพร  ศรีคะเณย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงบุญยาพร  สุทิน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงปิติพร  ศรีฟ้า โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพิมพิศา  บุญมี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงภิมลรัช  หิรัญ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงรุสณี  หงะหงอ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกฤตนู  ปั้งวณิช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายจิรพิพรรธ  วิจิตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายณัฐภัทร  แซ่เจี่ย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายธนาธิป  เชื่อมทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายพชร  เตี่ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงอุไรทิพย์  วังกะธาตุ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 นายคมสัน  คงผล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายณัฐกรณ์  โบบทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายกิตณภัส  คงทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  บุญสูง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายแทนไท  บุญล้อม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายณรงค์​เดช  มาศรังสฤษดิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายศุภฤกษ์​  พรมพิลา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายเกรียงณรงค์  เสนเกื้อ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายภคพล  ชินโสภณพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายกษณ  บุญญกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายจิรสิน  มากบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 นายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัครกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 นายกันตภณ  ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายคณพศ  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายชนะภัย  พรมนิยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายชินดนัย  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 นายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 นายณัฐดนัย  หนูบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธ์ุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 นายธีรติ  ชมบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายธีรภัทร  เเจ่มฟุ้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 นายปรัชญ์  ศิริพราหมนุกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นายภูบดินทร์  บ่อทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายวรภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 นายรพีภัทร  ดำใส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 นายเสฎฐวุฒิ  เสวตานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายกัญจน์ภณ  โสภณเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 นายอธิภู  พิมพิศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวชิสา  เพชรขจี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายเขมรัฐ  แสนพิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวธนพร  หลักบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายปัณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวปริชญา  สิทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวโศภนิศ  สมนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายกรณ์  พฤกษ์อมรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงภวิกา  รอดแถม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายกษิดิศ  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายก้องภพ  ติรัตนะประคม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงศิขรินทรา  คัลลาห์นะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไทยนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายกิตติธัช  บุญแสวง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงโศจิรัตน์  เเซ่ส้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายรัชชานนท์  ธีระตระกูลชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายชยธร  สิทธิบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายวงศ์วริศ  ศิลปพิพัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายชัชชน  แซ่อ๋อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายจิรภัทร  ทัศนกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายอัชรอฟ  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 นายชัยนันท์  สมมุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายต้นธรรม  เวียงคลังทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นายธนภูมิ  แก้วหนูนวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 นายพชร  กัลยาณศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 นายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 นายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณภัทร  ประธาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายภาสกร  ซุ่นสั้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณัฐชา  ภริงคาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงติชิลา  ศุภพฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายรชต  นิโครธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายนภสินธ์ุ  หะรารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายสรวิชญ์  นฤนาท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชูจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายสิรคุปต์  เจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงศจีรัตน์  แซ่มัก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณฐนันท์  ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายอนัญ  ฉันทอุไร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงอนัญญา  ทรงยศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอภิชญาน์  สืบสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายเอกกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวจิตบุญ  ตันติกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงอัญชัญ  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวณัฏฐกานต์  ช่วยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายกีรติ  สอนมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวนิชาภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธนดล  แพทย์ขิม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวปริยากร  ขันติพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายปราณนต์  กิติศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปานปิญชาน์  ฐิติวร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 นางสาวปิ่นจุฑา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายจิรัฏฐ์  เตราชูสงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวพนิชชา  เริงนพดล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวพรชนก  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายอัฑฒกร  ทองเอียด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนกาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวรภัสลดา  คงสุด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงภิณญาดา  เลียบทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 นางสาววชิรญาณ์  ราชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิ่นถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสุวภัทร  ตันตินิติธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวอภิชญา  เพชรอาวุธ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นางสาวอัญชิษฐา  ส้มแป้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายรุ่งรดิศ  ทองมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายกนิษพงศ์​  วิกรม​ธ​ี​รา​นันท์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นายกฤตธรรม  หวังสุทธปิติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงกชพร  พริ้มพราย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 นายกิตติภณ  สุทธิประภา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายกฤตพจน์  ชุมพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 นายชัชพล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายณัฐชนน  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 นายณพกรณ์  สอนเสริม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นายณัฎฐ์วิชัย  พุ่มจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นายณัฐวุฒิ​  ทับไทย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายภรันยู  เชาว์สิทธิชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วเสน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายณัทภพ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นายธีทัช  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวชัญญานุช  นบนอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายนพรุจ  ส่งบุญแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายปรมินทร์  ธรรมสะโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายปวเรศ  ทองมีบัว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายภีมากร  อุคระวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายวิชยุตม์  บุ้งทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 นายวัชรพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายวันรัฐ  พงษ์สนิท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นายศิรเชษฐ์  สว่างเย็น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นายเสฎฐวุฒิ  วาฑิตศุภผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองหยู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นายหัธพงษ์  นิสิตโยธากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวกชนันท์  เทพทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวกมลพรรณ  อังศุพิสิฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นายจิรเมธ  เจริญขวัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวชนิกานต์  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวอัญชิสา  สินชลสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งทับสุนทร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวสุประวีณ์  คงปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงณิชกานต์  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวภรพรหม  วงศ์บันเทิง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวนงนภัส  แซ่หลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวนดา  ทองจันทร์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวพูนนภา  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวนะดา  หิมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงปุญญาดา  สุทธิมาลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวบัวบูชา  เชื้อกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงปพัฒศิรา  วงศ์วิทยาภิรมณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายกฤษฎ์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายขวัญเกล้า  หนักเเน่น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายทัตธนดล  กองรักษเวช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายธนภัทร  จิตรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายธิติ  ยีโหนด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายชาภูมิ  ชัยทวีทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นายณภัทร  อ๋องสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวกันติชา  ทวีพันธุรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายปิยังกูร  เทพพิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายณัฐดนัย  จงไกรจักร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวธันยพร  ศรีชะรัง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวธีมาพร  สุดตะเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวณิชชา  นวลจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายธีรภัทร  กมลวิทย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายนราวิชญ์  เก้าแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายปัณณธร  ตรีอัญชุลีธาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายภัทรกร  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญฮก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงนันทินี  ซี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงปรินทรา  ตันติปาลีพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงพชรพร  โกยแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงภัคจิรา  หินน้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสิริยากร  สุริยัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายศุภกิตติ์  มลิวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงชนิสรา  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายธรรมรัตน์  ต้นเตย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายพัชรพล  มิตรเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บุญสุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงณัชชนา  อ๋องสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณัจฉรียา  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายชวนันท์  พรหมจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายศิวกร  ว่องไว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงสิริน  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายกฤติน  ประกอบกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายทีปกร  พิมลจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายโจนาธาน  จอห์น เชอริยาฟารามบิล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายรภัทกร  โกยกิจเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายติณณภพ  ภูววิมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายธนภัทร  บุตรโสถา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายปัญญพัฒน์  เปรียบปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายปัณณธร  คำเเหง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายภูริณัฐ  ฐาปนะกิตติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายศตธรรม์  แจ่สกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์เเช่มช้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายโศภณ  ปานสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายอภิชาภัทร  ทองตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงเกตุชนา  มณีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงนิชาภา  ช่วงชุณห์ส่อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงมัญชุ์ธีรา  ลิ่มสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงวรวรรณ  รักเหย้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสิรินดา  ราชวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงไอริณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายจิรปัญญา  ศรีฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายชัยชนะ  จันทร์เลาะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายณฐพงศ์  ทองทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายธนพล  ธีระอัมพรพันธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายธีรสิทธิ์  ชูวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายนะบีล  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายพงศธร  แคล้วพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายภัทรินทร์  มาตรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายภูบดี  ชื่นบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายศรัณย์  เกียรติเรืองวิทย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายสมภพ  คุ้มบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายส่องพงศ์  บุษยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงจินตภา  เฟื่องโกศล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญลือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงฑิราพร  ซ้ายเบี้ยว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงณิชชาอร  กิตติ์ธนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงพันดาว  บุญญฐี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงวลิสรา  วิชชาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงอรวรา  คีรีรักษ์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงนภัสสร  วังซ้าย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถาวร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงศศินิภา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชอายุมนตรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธรรมสะโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายณัฐพล  หนูอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงชนิตรา  นิลวัฒน์วนาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นายกิตตินันท์  รู้ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายภานุ  อุมาสะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวอนันตา  เทพณรงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นายพีรพล  พรหมมา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นายพชรพล  ถิ่นทะเล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวปภาพร  งานสถิล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวชญานิศ  ทองวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายภุมภพ  ธีรวาทีกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายณฐศร  บุญเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงสิริธนพร  สุขแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายปภังกร  พรผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพัฒนวดี  ใจปินตา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายคเชนทร์ชัย  ใจกล้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงวรางคณา  วัชรีบริรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงคันธารัตน์  หนูเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายชวิศ  สิทธิกรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายพชร  เพชรเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายพิชญุตม์  ลีธนศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายภิรภัทร  สิทธิบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายฉัตรตะวัน  เกษมสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักดิ์ทวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายนครินทร์  บุญแจ่ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวารินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทมโณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายฉลองราช  ภริงคาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงภัสธนมนท์  สมใจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงกชพร  พลสมัคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงศศิญดา  สิทธิไชย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายหิรัณย์  มัตสยาวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายปุณณภพ  ยมมาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงพัชรี  อุดมทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงอนันตญา  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายธัชทร  พิทยาณิชกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวพนารัตน์  สร้างลิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงรัตนา  สมบูรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นายจักรภัทร  เจริญเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงสุภาวินี  วงศ์ดียงชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่อ๋อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพัชรนันท์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นายอิทธิฤทธิ์  เขื่อนศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายชนสิฏฐ์  พงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายอภิวิชญ์  จุลพูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายธราเทพ  งามเรียบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงอภิษฐา  บุญชู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงพฤกษา  อุปนันท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงอภิญญา  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายทีปากร  หมายเเร่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายจักษ์มณฑน์  ม่วงยิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายศุภกร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายคณิศร  จงคิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงจิรัชญา  สุรียพรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายชยพล  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายศิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงณัชวดี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงปาลีลักษณ์  อินทรไชโย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงกาญจนธัช  พลประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงปรีชญา  เพียรประเสริฐศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงจิราพัชร  โสมสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงชลธิชา  ศรมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงนันท์ณภัส  เกตุหิรัญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่ยี่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงพัชราพร  วงศ์ศุภชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงรสินทรา  สารธิยากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงศศิกานต์  เต็มสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงกชพร  พึ่งสุริยะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงชนัญธิดา  หนูกลับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงกนิษฐา  หนูปาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงกันธิชา  เผือกแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงหยกฟ้า  วัยวุฒิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลกานิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงเขมิกา  วังช่วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงธนัญญา  ทานิล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงรสิอร  ศรีอนันต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงรัชนียา  ชัยชุติมานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงณิชา  กุลพ่อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงปวริศา  ผกามาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงจิราพัชร  ถิรวิทยานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงญาณิกา  วงษ์สุนทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงชนานันท์  ทันเพื่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วกระจก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงก้องกฤดากร  จันทร์เมือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงพาณิภัค  ศรีพรห์ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงมณีนุช  แซ่หลิม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาบหา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงปริณยาฎา  ชูวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพรรณกวี  นพรัตน์โมรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงชนารดี  นันตโลหิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงณัชชา  พรมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงลภัสรดา  หลิมพัฒนสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงไปรยา  วารีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงวรางค์ฉัตร  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงแพรวา  เสียมเหล็ก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงโรเวน่า  โรดริเกซ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงวรินทร์  เชาว์วัฒนาพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงสิริรินทิพย์  จรรยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ธิดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงอิงกมล  มีแต้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงบุณยาพร  ณ บางช้าง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายชินาธิป  พงษ์เดชา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงชลิดา  แสนเดชมงคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายชุติพนธ์  เอียดมุสิก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงปัทมพร  เปรื่องการงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายณัฐภาส  คลายทุกข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายพิชญุตม์  หาญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงดุจดาว  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โชติเชาวน์ชวลิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายวัชรสินธุ์  เทพสุนทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงจิรัญญา  พลวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สืบแถว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายสุกนต์ธี  เอียดชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงพัฒน์นรี  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายสุวรรณภูมิ  บริเวธานันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงรวินันท์  โกบแม็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงรินลดา  อยู่บุญวิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงกนกณัฐ  นาคเผือก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงอภิรดี  แซ่ตั้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงกันตยา  บิลอับดุลล่าห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงกรวรรณ  อภิบูลย์สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชร์อาวุธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงอรอนงค์  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงชองคิวแฮ  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงกันทิมา  เสมอเพื่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงชัณธิญา  ใจเจริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  การวิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงนภาพร  คงประสม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงปิ่ณปวีณ์  ทองขาวบัว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงธัญสุดา  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงอภิชญา  ภักดีใหม่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงนฤชยา  ยิ้มสถาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงกนกนุช  โฮงทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงชัญญา  ไสรินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงบุสดี  ปิยะรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงภัทรีญา  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงภัทรวดี  หิรัญญพิบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงวศินี  เจริญรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงลลิภัทร  สุรภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงลักษมณ  บุตะเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงมุทิตา  คงขันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงกรกนก  จันทร์ลอย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงปณิดา  มากละเอียด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงพัชรอาภรณ์  พงษ์เตรียง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงนฤมล  อรรถธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงปลายฟ้า  แดงงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จินดาวงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงสุดธิดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกรกช  ก่อเกิดบุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงจนิสตา  สาลิกา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณรินดา  โบบทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงอลิสา  สกุลทับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงวาสนา  วนาวรสุขรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์รักษ์งาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงสุวรรณภา  พงศ์ประยูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงหทัยรัตน์  รัตนชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ณ ระนอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงอภิสรา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงอันดารา  จิตต์รุ่งเรืองชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงอาภากร  เลขาพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายฐิติ  ศรีประจง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายณัฐวีร์  พรหมวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายนฤเบศร์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชิดเชี่ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายรัชพล  บุญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงกรองแก้ว  อึ๋งสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริสัณฐิติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงแก้วฤทัย  กลีบแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงเขมจิรา  ขจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงชนาภัทร  สุมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงชนาภา  ไกรเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงชัณญานุช  จิระโร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงณัชชา  จันทาเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงณัฐกานต์  ณ นคร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงตุศิตา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงนาวีย์ดา  บินฮายีอาแว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงนิชาฎา  คะหะปะนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์อุไร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์นวล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงปิ่นญาดา  สงวนพงศานุกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงพรรษชล  บุรพชนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภิรมย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงภารดี  ซุ่นสั้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงรัญชกร  สรรเสริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงรีฮาน่า  เจริญจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสุภัคสิริ  มหันตมรรรค โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงสุรีพร  เดชอรัญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงหงษ์รัตน์  บุญโยดม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงอภิชญา  ทองด้วง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอภิรุจี  รักษาราษฎร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายณภัทร  แก้วอินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายณัฐดนัย  วรรณบวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายไตรวิชญ์  คูณระพีพัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายธนภัทร  หวามา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายภาคิน  ปุญญาธัญญกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายวิวรณ์  แสงเรืองชูสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายสิทธิกร  วายุเหือด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายสุรเกียรติ  วรกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายธรณินทร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายพิชญะ  ส่องแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายภาวิน  เวชพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงนุชวรา  แซ่หลี่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายลภัสกร  หนูเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายวรพล  ปุพเพตะนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายณัฐวัชต์  มหันตพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายต่อตระกูล  พรหมอยู่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนบรรเทิง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงเกศชนก  ปางสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงเคียร่า แมกดาลีน่า  คอช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงชนากานต์  ไกรเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงณภัทรียา  จันทร์คง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงณัชชา  จินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงณัฏฐรินทรา  โกยศิริพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนสิทธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงนภัสกร  ภูผา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงนันทิชา  พูลทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงนาถชิดา  นาบาร์โร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงบุณยวีร์  กิ่งมาลา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงพรชนก  หนาวเยี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงพรปวีณ์  พงศ์ยุโสะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงพลอยชมพู  มูสิกธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองพั้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงแพรพลอย  ภาวศุทธิรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงมิโดริ  ซูเซะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงวิษณุมายา  คาพปารัต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงสุกฤตา  สิทธิชยางกูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงไหมมุนา  หมัดตะหมีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงอวิกา  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงปิยธิดา  สุวรรณวิเชียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงขจีพร  ถิ่นพังงา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงกัญญวรา  วงศ์สกุลวิทยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงกวิสรา  จำปาดะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงมนัสวดี  คงเพชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงซาร่า  เออร์ซินแคนลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถาวรพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงณัฏฐณิฐ  เอกกิตติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนุมาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงปาลิตา  คหาปนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงศลิษา  เจี่ยสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงโรสนี คอดการ์  บุญตามช่วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงลิซ่า  ประสารการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงสริญญา  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงอรชพร  นาวิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงสุนิสา  เลขอาวุธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายคงษณ  แซ่เห้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงสุลาสินี  สร้างจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายพลวัฒน์  กาลพัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงชลลดา  แก่นเหล็ก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายอัครเศรษฐ์  อัคสินธวังกูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงชีลา มาเรีย  คอช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงสุธนี  ปิยะวิสุทธิกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  เวชยันต์วุฒิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มิ่งแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงหทัยภัทร  เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงพิชชานันท์  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงธนพร  คุ้มเครือ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์เมธา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงชนนิกานต์  สิทธิโชค โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงฐานิดา  สีแก้วเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงอาทิตยา  รื่นสุคนธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองเอียด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงรพีพรรณ  ธงชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงชนิศา  วิยาสิงห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาญศึกแคล้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ฉันทาลุนัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงพัสนันท์  ช่างเหล็ก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงลภัสรดา  พิทยาณิชกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงศิริภา  เปกรัมย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงอชิรญา  ชโลธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงอัญชิสา  มโนขวัญหทัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงบุษยมาส  งามจิตต์เอื้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงสปัญ  ศรีการุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงฐิติกานต์  แจ้งเจ็ดริ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองพัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงธมลวรรณ  ก้านกนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงกชอร  แก้วอินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงกนกขวัญ  มุ่งดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงพรรธิชา  ทองจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงวรินทร์กุล  กุสมินิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงนงนภัส  สระบัว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงบัณฑิตา  ว่องวุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงรัตนวรรณ  มณีรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงพิยดา  เชื้อฉลาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงศกมลวรรณ  ฤทธิเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงอาดีล่า  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงนภัสนันท์  ไชยวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงอภิชยา  แก้วตาปี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือชา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงภีมรดา  ร่าหมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานพรหม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงคุณัญญา  อ๋องสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาเม๊าะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ไชยวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงธัญเรศ  เพชรดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงปทิตตา  สุทินวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงพชรศิลป์  อัยรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงพลอยชมพู  อภิชาตตระกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรายทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงยุพารัตน์  ชูคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงวริศรา  บุดดีคำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงศศิกานต์  ละออเอี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงศุจิมนัส  เดชรักษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงสิรีธร  ทวีปรีดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  มีมานะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงศรัณย์พร  อาจหาญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงศุภกานต์  ชัยภิบาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงสรสิชา  สรรเพ็ชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงสุพรรณา  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงสุรีวัลย์  วงศ์เหลี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงอัยลีนร์  หวังผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงศุภกานต์  คงสำราญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนน้อม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงจิรสุตา  เดชภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงชเนตตี  สินค้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองไทย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงเบญจภา  ริมดุสิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงมะลิวัลย์  จีนจิตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงสุภัค  องค์บริรักษ์กุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงสุรภา  ภัฏปฏิเวธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงอัจฉรวรรณ  เดชะคำภู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  องค์สันติภาพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีเกตุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงนงนภัส  คงราช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูทิพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงอนัญญา  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงจินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงธนิษฐา  ปิ่นทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงนันทัชพร  ตั้นสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงศศิประภา  นวลนิ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงเปมิกา  คงสงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงรวีพร  ภูกาบเพชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เอี่ยวเจริญวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ตาเพชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงกัณฑ์พิชญา  คงสา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนศิริเนตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงจิตติมนต์  สูงเกียรติกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงจินจุฑา  พลรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงจิรัชยา  นุ่นขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงชยามล  ส่องแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงชุติมา  ทวีสมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงณฐกมล  คุณาพรประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงธริษญา  อารีย์พงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงนภัสศรัณย์  งานประเสริฐกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงนรารินี  ดารายนต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงนันท์นภัส  หลีสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงนิศานาถ  โกศัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงบัณพร  วรรณบวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงปทุมวดี  สำเนาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงปวริศา  แซ่กิม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงจริยภา  รัตโนภาพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงพรไพลิน  ตันสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงจุฬามณี  ขาวทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงภูษิดา  เสียงซ่วน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงรัชฎากรณ์  อัยราคม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงชญานิศ  ตันติพงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงลักษิกา  สมศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงชนัญญา  มุสิกะสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงจานีล  ชมิทซ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงวรณัน  ตันนิมิตรกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วราม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงศุภสุตา  ทิพย์วงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงชนัญฑิตา  โอชะพนัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงธัญชนก  ติตะปัญญา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงกฤตพร  อังกูรจีรทีปต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงณิชกานต์  ลิ่มบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงศุภัทรธิดา  สุวิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงธัญชนก  เยาดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ตรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงณิชา  ชูเพ็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงกิตตยา  ชุมช่วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงกุลณัฏฐา  ไชยยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงธัศนียา  หลิ่มมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงกัญญาภัค  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงณิรชา  มุ่งจิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงกรรณ์วรินทร์  พลนิกร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงกุลปริยา  เอี๋ยวศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงกันยารัตน์  บาคเตอร์เซน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงณัชชา  คุ้มบ้าน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงธนภร  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงกัลญาณี  แจ้งจุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงธนภร  สมศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิทักษ์โชติวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมรส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงกานต์ธิรา  สุขคุ้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงธัญชนก  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงจัสมิน อลิชา  เธอะเซร่า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดำทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงนันทิกา  หงอกภิลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ส่องแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงภัทรวดี  สมบัติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงชนานันท์  พรหมมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงนันทวัน  จุติศัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงมุกอันดา  ดำเกลี้ยง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงธนกร  จันทโชติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงปณิตา  ประดิษฐ์แท่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงธิติพร  สีขันตี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงณัฐฐ์ชาช์  อ่อนละเอียด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยวสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงธิษตยา  ไชยชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงเมษิตา  สมานมิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงปาณิศา  ฤทธิเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงนัทชา  สิทธาชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงรัตนดารา  สุขศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงปารวี  สว่างจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงพัทธิรา  ศรีอักษร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอักษร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวีรยา  จรสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงนิษฐ์ณัฏฐา  หัตถกิจการกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เครือมะละ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงนวรัตน์  ทรงประจักษ์กุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ขอซู่ฮก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงศศิธร  ทวนทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงพรปวีณ์  ตันยาวุฒิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงพิศชา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงมินิพัชร  สังข์ทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงสิริยาธร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หนูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงภัทธิรา  พวงมะลิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงวริศรา  สุขเนียม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงอมิตตา  วิณิชยกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงนัสนีน  ศรีรัฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงภัทรมาลินทร์  รุ่งโรจนวานิช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงฮัซนา  นิลจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงศิรดา  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงรมิตา  สงเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงสุวดี  เขียวย้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงวรัทยา  มณีเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงวริยา  ไอยรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงอารยา  คงเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงวาลีรัตน์  อินทรไชโย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงศินรินทร์  สมใจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายชนกันต์  จันทร์สิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เกื้อรอด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงสมฤดี  กลยณีย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายณัฐพล  แก้วยัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงกชพร  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงนิจสิรี  เบ็ญจศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วยัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักษาชล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายณัฐวัตร  ทวีสมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงนลินี  แก้วกวย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงพิชาภัทร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายพุทธรักษ์  นิตยบงกช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายภูฟ้า  บุญชมภู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายมุสตอฟา  คามาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงราชพฤกษ์  มณีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงประภาสิริ  มโหฬาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายวชิรวิทย์  พวงมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงปานวาด  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงภวิชญ์พร  ภวัตคุณาวุธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงพริ้มกมล  น่านโพธิ์ศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงกรจรส  กุลลิมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธรรมปัญโญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงยศวดี  ทองขำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงภาสินี  แซ่ซือ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงอนัญพร  โชติเชาวน์ชวลิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงรุ่งกานต์  อ่อนนวน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธรรมพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงอาภัสรา  กริชกำจร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงสุธาสินี  วิเชียรสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงอริญชย์  สินอุดมพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงวรรณวดี  ถิ่นเขาต่อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงอรัชมล  ศรีรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายกษิดิ์เดช  วงค์ไทย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงธนาภรณ์  นามเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงศุภิสรา  อภิรักษ์เวศน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายไกรวิทย์  ลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายชนาธิป  แก้วศรีขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงสุวิชญา  นฤนาท โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายธนกร  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายพงศ์พล  ปุพเพตะนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายภานุพงศ์  วุฒิสารวรนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายโภคิน  วรรณะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิฐมหาผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงณัฐกมล  ถิรตันตยาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายวัชรินทร์  รักเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงพิชชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงอนัญญา  นิธิศักดิ์เสถียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงรุจิรา  กริชสั้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายอโณทัย  จันทนู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงวิกันดา  เสมศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงกุลธิดา  กงทา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงปภาวินี  ตะสถิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงสมพร  จำนาญศิลป์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงเกสรา  รัตนเฉลิมรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ขุนหลำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงธัญวรรณ  จันทร์มา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชะนะศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ๋ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงอรอมล  มิตกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีลาโพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงกมลณัชย์  สีสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงธารวิมล  เพิ่มวิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีราษฎร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงนวพรรษ  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงณัฐธิดา  มุสิกพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงปภาดา  อำพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงรวิสุดา  อุตสาหมงคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงปัณณพร  อรภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงศยมล  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงปรียานันท์  ทวีธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงสิริยากร  บุญเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงพิชชาอร  ภูมิพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงปิยาภัสร์  หมัดแหละ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงเมธาวี  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงแพรวา  แว่นนาค โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงวัลภา  วงศ์บุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงเปรมิกา  ถึงสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงสุดารัตน์  พนมธีรเกียรติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงกุลปาลี  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงฐิติมา  กองสาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงอภิญญา  มณีนูน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงสุทธาวินี  ก้านกนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงดาวประกายฟ้า  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่กิ้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงบุณยพร  เปรมรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงวรยา  ธาดากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงนภรัฏฐ์  สถิรสัตยานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงพรรษชล  พิศาลวานิช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงชลธิชา  นวลนิ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงมนัญชยา  สิงหสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงกชนิภา  ชังอินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงนลินนิภา  ก้านกนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงเมธิณี  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงปิณฑิรา  เกยทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงญาณิศา  เอมโอช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงวรกมล  แก้วแก่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงพรชิตา  อุทัชกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงภคพร  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันเพชรรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงอนัญพร  มณีรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงสกุลพร  กิจเกษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงชญากร  หาญศึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายกุลปคัลภ์  วิชายานุรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงจัสมิน  หลานหลงส้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงธันยพร  แซ่ล้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงจิราพัชร  เทียบท่าทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงณัฐนันท์  มุกดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงสุปรียา  เรืองศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงพลอยชมพู  แจ่มนุช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงศรัณย์พร  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายณัฏฐพล  ทัยคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงบุษยมาศ  หอมหวาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงอติกานต์  เหนียวแน่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงประสิตา  เตชะวรรณโต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงพัชราภา  ชื่นบาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงมารีอา  ศรีจันทึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงศดานันท์  นาคพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงณชิกา  วัลยะเพชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงกัลยา  ชูศรีวาส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงพรรณไพลิน  นวลจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงคิมเบอร์ลี่ย์  เปเยอร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงรภิญาอร  สีมานอก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงเอมิกา  วิจิตรจินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงฉัตรชณา  ปิ่นมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงภิญญดา  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายณรุจ  ลิ้มนันทพิสิฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงปุณญิศา  ชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายกฤตภาส  อินทานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงอภิภรณ์  เลือดสงคราม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายชนสรณ์  สืบอ้าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายวีรภัทร  จงจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงพรรษชล  ไสวศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ธำรง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงอภิสรา  เก่ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงธนิตา  พัฒนกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายอติคุณ  เจนกิจรุ่งเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงธนารีย์  หงษ์คู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายภิรภัทร  สิทธิบุตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 นางสาวกัญญาภัค  ชูขันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายกฤษฎา  พินิจการ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 นายจักรพันธ์  ไกรเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 นายรชต  เจริญกิจ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 นายอนพัช  บุญรักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 นายอรรจน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 นางสาวกัญญาภรณ์  จันทร์วงศ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 นางสาวขวัญฤทัย  รัตนกาย โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวชุติกาญจน์  ขวัญทอง โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เทพบำรุง โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงสิมิลัน  สุภาพกาญจน์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 นางสาวอรอุมา  เมฆตรง โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายธงชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายธชาวิช  เมืองนิล โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายปุรเชษฐ์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายสิทธิโชค  เสงี่ยมศักดิ์ศรี โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายอภิวัฒน์  ขาวทอง โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆตรง โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงฐิติมา  บุญยฤทธิ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงปิญชาน์  เพ็ชรวิเชียน โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงพรทิพา  คงสุทธิ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงพัทธิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงอติลวดี  วงค์สุนา โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงอนันตชา  เวชสาร โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงอายารี  ราเขตต์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงอุบลรัตน์  ศรีสว่าง โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายกันต์  แสงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายชนสิษฎ์  ชุมทองมา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายชัยภัทร  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ผยองศักดิ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายเด่นภูมิ  ศรีสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายธนนท์อิศม์  อ่องสมหวัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายธนภัทร  พิณวานิช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายพัชร์ฐเอก  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายพัชรพล  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมทรัพย์ศิลา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายภูมิภฤศ  ขวดแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายวงศธร  รักรัตนไพศาล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์ลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงกานติมา  รักกลิ่น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงจารุพร  ลือชา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงจิณัฐตา  จินา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงจิรัชญา  ลักขณาสิริกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงฐิตารีย์  นิยม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำอางค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงนัทพร  พัฒนพันธุ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงบุลภรณ์  อินทร์เต็ก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงพรรณราย  ประสมพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงพิรดาฐ์  ตลับทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงภัทรภร  สงัดศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงภูริชา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงวรางคณา  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงสิริวิมล  ยวงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงสุภาพร  ปิ่นอมร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงอรรัมภา  เฉลิมพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายกิตติโชค  ถิ่นพังไกร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงชลรภัทร  ทองทับ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายผดุงศักดิ์  คุ้มเจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายีพีรณัฐ  ศรีบุรมย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงขวัญจิรา  รัตนเทพี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธาจารย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายณัฐยศ  สิริโรจน์วรกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงพิริยกร  เพชรไทย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงลสิตา  เจนโชติ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 นายกรวิชญ์  เหล่าทวีสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 นายกิตติธัช  บุญทองสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายกิตติธัช  โศรกหาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายคเณศ  แจ่มใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 นายธนทัต  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายปรเมศ  ศรีสุกใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายปีติภัทร  หนูพุมเรียง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 นายพงษ์เทพ  ไชยวาที โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายพิรภพ  ภาสะเตมีย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จันทร์แดง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญถนอม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายทัตพงษ์  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงพิชฎา  ถิ่นพังงา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 นายวชิรวิชญ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 นายวัฒนพล  วัฒนาดังก้อง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 นายวิศารุต  ภูศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 นายศาสตรา  พลวิริยะสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 นายศุภนัฐ  แก้วเงิน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 นายสหรัฐ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 นายสุธีกานต์  คชสิงห์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 นางสาวกัญชพร  อินทบุตร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 นางสาวเกตนิภา  รักวงศ์ไทย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงจารุลักษณ์  รุ่งรุจจิรพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงดรัลลดา  เจียกวัฒนา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงบุรัสกร  รังศิลป์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 นางสาวปิยะธิดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงพนัชกร  ณ นคร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 นางสาวพรนัชชา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 นางสาวพรรณพร  เดชศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 นางสาวมนสิชา  แพ่งยัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงรดา  ศรนรินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 นางสาววิรัญชนา  วัชโรสินธุ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 นางสาวศตกมล  จิตรกวี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 นางสาวสุขุมาล  สงเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 นางสาวอภิษฎา  ศรีธรรมา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 นายเจตนิพัทธ์  รุ่งเรืองพันธ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายพชร  มณีโอภาส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1582 นายพีรพัฒน์  จันทร์แดง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงลลิตภัทร  หนูพุมเรียง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายกฤตภาส  สังวาลวงษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายชยธร  พลพิชัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายฏังกบดี  มัคสิงห โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายฐปนวัฒน์  ธนาชีวิต โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายทัตพงศ์  พรมมานอก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายธนาธิป  มณีศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายธีรภัทร  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายนนทวัฒน์  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายวิจิตร  คำแพง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายศิวกร  แสงศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายสิรภัทร  พิณธุรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายสุวิจักขณ์  อัครจิตตานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายอนุภัทร  ฉายากุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายอิทธิพล  แอตล่า โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงเกศราภรณ์  รถแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงคันธารัตน์  ดีศรีนาคโจดโจน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงชนาภัทร  พุทธัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงชมพูนุท  ล่องลม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศรีประทุมวงค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงฑิคำพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์  เหลาหเรณู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงธนัญชนก  เศรษฐพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงธัญชนก  นวมะชิติ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงนภัสสร  อุดม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงนิสิตตา  สำอางค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงปดิวรัดา  ศรีสุนัน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงพรรณพัชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงมัชฌิมา  ยอดพรหม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงมุกมินตรา  แซ่นึ่ง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงวะละอ์  พลายพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงสินี  ศรีสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ตัน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงอินทรา  เปี้ยสา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วแสงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายวิรากร  ธนบัตร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายปุญณการ  โชคกิจการ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 นายยงวิทย์  มาตราช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 นายธนกฤต  ฉันทกิจก้อง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายกัณต์  เกื้อกาญจน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 นายกฤติธี  วิภาคกิจเจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงณัฐกานต์  วิรัชวงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 นางสาวกัลยาณี  ปรีชาชาญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงปัณณพร  นาคบุปผา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 นางสาวเนรัณฌรา  ไพศาลพัฒนกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงกษมาวดี  จันทร์ทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 นางสาวศศิณา  ไขวารี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญโกย ศูนย์การเรียนวิถีธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น