รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนุชนาฏ  ณ นรินทร์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงระพีพรรณ  อินศรีนวล โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงสรธร  แซ่เอียบ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 นายมอ  ชาน โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวอภิญญา  อินพรหม โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงอัญธิชา  ต่อระยับ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงอภิชญา  หอมสมบัติ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนไวฑูรย์ชัย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายสุทธิพจน์  สุวรรณสุทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงจิรารักษ์  ทองวล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ตัณฑวณิช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงบุณยานุช  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพิมนภัส  กลั่นแสงวัชพงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกุลนิภา  ตรีบำรุง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญคง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงวัทนวิภา  เศียรอุ่น โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชัญญานุช  นวลละออง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฐนันธ์  ยิ่งเจริญภักดี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายคณภัค  ปัญสุวรรณ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายปรัชฐกร  อกนิษฐากร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงอัชฌาพร  ศรีนวล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายศราวุธ  ดาหรา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายอภิวัฒน์  ประภาวงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายภพธร  พราวศรี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงอรอมล  ศุภมณี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจินห์นิภา  จารุพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายอันดามัน  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัลยกร  ก่อผล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายศารินทร์  ไชยารัตน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายปุณยวีย์  ตีรณอมรวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายอัครวินท์  จริยะเลอพงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไล่สกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจิดาภา  จารุพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายอิสระ  ทวีธนบัตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกิตติมา  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธีรกานต์  โตวรรณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปวริศา  โตวรรณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายกฤษณะ  ห้วยแสน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวรมิดา  บุญช่วย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายพันธมิตร  ลิ่มเล็ก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกษิดิ์เดช  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกัณภพ  โล่สกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายทินภัทร  แสงไฟ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายทิวัตถ์  เหนือคลอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธนกร  ปานถาวร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธีรศักดิ์  พานิชกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายบดีศร  เอี๋ยวเจริญ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายปาณัสกร  เชื้อชม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายยศพล  วิชิต โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายวรเศรษฐ์  กูลกิจ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายวัชรพงศ์  สนใจ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ลิ่มเล็ก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกณิศา  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเกตนิกา  รุ่งรัศมี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงขวัญข้าว อลิเชีย  ดีทริช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจิดาภา  ตันสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชนันภรณ์  บุญเรือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงญาฐิภัคธ  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณิชกานต์  การขยัน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธันว์ดา  วิไลลักษณ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงบุญญาพร  สุขใส โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปานพิมพ์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพิมพ์สุรางค์  จักรกรด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงภคมน  กาญจนกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงเภาล่า  ไมเยอร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเมธาภร  นิลเนตรศิริย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่เหลียว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงศศิโสม  ครองมัจฉา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงสเตลลา รัตนา  อาเฟียน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสาฐิณี  เพ็งจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โสพรรณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงอรนภา  เพชรในหิน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอาภัสรา  ฤทธี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญภา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายกษิดิ์เดช  พิมพ์โคตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายจองชัย  จองกฤษ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายจิรวัฒน์  นพฤทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายชนะชัย  วิไลนาท โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนกร  วิทยธรรมโสภณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หนูช่วย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปัณณธร  ทุ่งปรือ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปัณณวัชญ์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพงศ์วิชญ์  หงอสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกษณ  บุญญกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายจิรสิน  มากบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายกันตพัฒน์​  นิสภัครกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นายกันตภณ  ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายคณพศ  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชนะภัย  พรมนิยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายชินดนัย  ณ​ ตะกั่วทุ่ง​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 นายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นายณัฐดนัย  หนูบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธ์ุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นายธีรติ  ชมบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธีรภัทร  เเจ่มฟุ้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นายปรัชญ์  ศิริพราหมนุกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายภูบดินทร์  บ่อทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายวรภพ​  จิรศานต์​ชัย​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นายรพีภัทร  ดำใส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายศุภวิชญ์  ณ​ ถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 นายเสฎฐวุฒิ  เสวตานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายกัญจน์ภณ  โสภณเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นายอธิภู  พิมพิศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวชิสา  เพชรขจี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายเขมรัฐ  แสนพิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวธนพร  หลักบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปัณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวปริชญา  สิทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวโศภนิศ  สมนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกรณ์​  พฤกษ์​อมร​กุล​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงภวิกา  รอดแถม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายกษิดิศ  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายก้องภพ  ติรัตนะประคม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงศิขรินทรา  คัลลาห์นะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไทยนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายกิตติธัช  บุญแสวง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงโศจิรัตน์  เเซ่ส้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายรัชชานนท์  ธีระตระกูลชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายชยธร  สิทธิบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายวงศ์วริศ  ศิลปพิพัฒน์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายชัชชน  แซ่อ๋อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายจิรภัทร  ทัศนกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายอัชรอฟ  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 นายชัยนันท์  สมมุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายต้นธรรม  เวียงคลังทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายธนภูมิ  แก้วหนูนวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นายพชร  กัลยาณศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 นายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 นายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณภัทร  ประธาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภาสกร  ซุ่นสั้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฐชา  ภริงคาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงติชิลา  ศุภพฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายรขต  นิโครธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายนภสินธ์ุ  หะรารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสรวิชญ์  นฤนาท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชูจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายสิรคุปต์  เจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงศจีรัตน์  แซ่มัก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณฐนันท์  ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายอนัญ  ฉันทอุไร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอนัญญา  ทรงยศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอภิชญาน์  สืบสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายเอกกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวจิตบุญ  ตันติกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอัญชัญ  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวณัฏฐกานต์  ช่วยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายกีรติ  สอนมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวนิชาภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธนดล  แพทย์ขิม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวปริ​ยากร​  ขันติ​พงษ์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปราณนต์  กิติศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปานปิญชาน์  ฐิติวร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวปิ่นจุฑา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายจิรัฏฐ์  เตราชูสงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวพนิชชา  เริงนพดล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวพรชนก  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายอัฑฒกร  ทองเอียด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนกาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวรภัสลดา  คงสุด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงภิณญาดา  เลียบทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 นางสาววชิรญาณ์  ราชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิ่นถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสุวภัทร  ตันตินิติธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวอภิชญา  เพชรอาวุธ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวอัญชิษฐา  ส้มแป้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายรุ่งรดิศ  ทองมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายกนิษพงศ์​  วิกรม​ธ​ี​รา​นันท์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายกฤตธรรม  หวังสุทธปิติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกชพร  พริ้มพราย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 นายกิตติภณ  สุทธิประภา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกฤตพจน์  ชุมพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นายชัชพล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายณัฐชนน  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นายณพกรณ์  สอนเสริม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายณัฎฐ์วิชัย  พุ่มจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นายณัฐวุฒิ​  ทับไทย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายภรันยู  เชาว์สิทธิชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วเสน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายณัทภพ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายธีทัช  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวชัญญานุช  นบนอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายนพรุจ  ส่งบุญแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปรมินทร์  ธรรมสะโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายปวเรศ  ทองมีบัว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายภีมากร  อุคระวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายวิชยุตม์  บุ้งทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นายวัชรพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายวันรัฐ  พงษ์สนิท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายศิรเชษฐ์  สว่างเย็น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายเสฎฐวุฒิ  วาฑิตศุภผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองหยู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นายหัธพงษ์  นิสิตโยธากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวกชนันท์  เทพทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวกมลพรรณ  อังศุพิสิฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายจิรเมธ  เจริญขวัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวชนิกานต์  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวอัญชิสา  สินชลสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งทับสุนทร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวสุประวีณ์  คงปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณิชกานต์  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวภรพรหม  วงศ์บันเทิง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวนงนภัส  แซ่หลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวนดา  ทองจันทร์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวพูนนภา  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวนะดา  หิมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปุญญาดา  สุทธิมาลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวบัวบูชา  เชื้อกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปพัฒศิรา  วงศ์วิทยาภิรมณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกฤษฎ์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายขวัญเกล้า  หนักเเน่น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายทัตธนดล  กองรักษเวช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนภัทร  จิตรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธิติ  ยีโหนด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชาภูมิ  ชัยทวีทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นายณภัทร  อ๋องสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวกันติชา  ทวีพันธุรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นายปิยังกูร  เทพพิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณัฐดนัย  จงไกรจักร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวธันยพร  ศรีชะรัง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวธีมาพร  สุดตะเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวณิชชา  นวลจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธีรภัทร  กมลวิทย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายนราวิชญ์  เก้าแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปัณณธร  ตรีอัญชุลีธาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภัทรกร  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญฮก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนันทินี  ซี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปรินทรา  ตันติปาลีพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพชรพร  โกยแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภัคจิรา  หินน้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสิริยากร  สุริยัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายศุภกิตติ์  มลิวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงชนิสรา  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธรรมรัตน์  ต้นเตย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพัชรพล  มิตรเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บุญสุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัชชนา  อ๋องสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัจฉรียา  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายชวนันท์​  พรหมจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศิวกร  ว่องไว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสิริน  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายกฤติน  ประกอบกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายทีปกร  พิมลจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายโจนาธาน  จอห์น เชอริยาฟารามบิล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายรภัทกร  โกยกิจเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายติณณภพ  ภูววิมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธนภัทร  บุตรโสถา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายปัญญพัฒน์  เปรียบปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายปัณณธร  คำเเหง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภูริณัฐ  ฐาปนะกิตติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายศตธรรม์  แจ่สกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์เเช่มช้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายโศภณ  ปานสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายอภิชาภัทร  ทองตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเกตุชนา  มณีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนิชาภา  ช่วงชุณห์ส่อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงมัญชุ์ธีรา  ลิ่มสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวรวรรณ  รักเหย้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสิรินดา  ราชวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงไอริณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายจิรปัญญา  ศรีฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายชัยชนะ  จันทร์เลาะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายณฐพงศ์  ทองทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธนพล  ธีระอัมพรพันธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธีรสิทธิ์  ชูวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายนะบีล  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพงศธร  แคล้วพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภัทรินทร์  มาตรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภูบดี  ชื่นบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายศรัณย์  เกียรติเรืองวิทย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายสมภพ  คุ้มบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายส่องพงศ์  บุษยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงจินตภา  เฟื่องโกศล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญลือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงฑิราพร  ซ้ายเบี้ยว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงณิชชาอร  กิตติ์ธนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพันดาว  บุญญฐี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงวลิสรา  วิชชาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงอรวรา  คีรีรักษ์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงนภัสสร  วังซ้าย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถาวร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงศศินิภา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชอายุมนตรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธรรมสะโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายณัฐพล  หนูอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงชนิตรา  นิลวัฒน์วนาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายกิตตินันท์  รู้ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายภานุ  อุมาสะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวอนันตา  เทพณรงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นายพีรพล  พรหมมา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายพชรพล  ถิ่นทะเล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวปภาพร  งานสถิล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวชญานิศ  ทองวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายภุมภพ  ธีรวาทีกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายณฐศร  บุญเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสิริธนพร  สุขแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายปภังกร  พรผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพัฒนวดี  ใจปินตา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายคเชนทร์ชัย  ใจกล้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวรางคณา  วัชรีบริรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงคันธารัตน์  หนูเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายชวิศ  สิทธิกรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพชร  เพชรเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพิชญุตม์  ลีธนศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภิรภัทร  สิทธิบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายฉัตรตะวัน  เกษมสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักดิ์ทวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายนครินทร์  บุญแจ่ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวารินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทมโณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายฉลองราช  ภริงคาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงภัสธนมนท์  สมใจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกชพร  พลสมัคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศศิญดา  สิทธิไชย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายหิรัณย์  มัตสยาวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายปุณณภพ  ยมมาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงพัชรี  อุดมทรัพย์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอนันตญา  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธัชทร  พิทยาณิชกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวพนารัตน์  สร้างลิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงรัตนา  สมบูรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายจักรภัทร  เจริญเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสุภาวินี  วงศ์ดียงชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่อ๋อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงพัชรนันท์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นายอิทธิฤทธิ์  เขื่อนศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายชนสิฏฐ์  พงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายอภิวิชญ์  จุลพูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายธราเทพ  งามเรียบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอภิษฐา  บุญชู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพฤกษา  อุปนันท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอภิญญา  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายทีปากร  หมายเเร่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายจักษ์มณฑน์  ม่วงยิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายศุภกร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายคณิศร  จงคิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงจิรัชญา  สุรียพรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายชยพล  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายศิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงณัชวดี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปาลีลักษณ์  อินทรไชโย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกาญจนธัช  พลประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปรีชญา  เพียรประเสริฐศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงจิราพัชร  โสมสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงชลธิชา  ศรมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนันท์ณภัส  เกตุหิรัญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่ยี่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพัชราพร  วงศ์ศุภชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงรสินทรา  สารธิยากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงศศิกานต์  เต็มสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงกชพร  พึ่งสุริยะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงชนัญธิดา  หนูกลับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกนิษฐา  หนูปาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกันธิชา  เผือกแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงหยกฟ้า  วัยวุฒิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลกานิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงเขมิกา  วังช่วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงธนัญญา  ทานิล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงรสิอร  ศรีอนันต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงรัชนียา  ชัยชุติมานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงณิชา  กุลพ่อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงปวริศา  ผกามาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงจิราพัชร  ถิรวิทยานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงญาณิกา  วงษ์สุนทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชนานันท์  ทันเพื่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วกระจก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงก้องกฤดากร  จันทร์เมือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงพาณิภัค  ศรีพรห์ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงมณีนุช  แซ่หลิม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาบหา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงปริณยาดา  ชูวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพรรณกวี  นพรัตน์โมรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชนารดี  นันตโลหิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงณัชชา  พรมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงลภัสรดา  หลิมพัฒนสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงไปรยา  วารีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงวรางค์ฉัตร  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงแพรวา  เสียมเหล็ก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงโรเวน่า  โรดริเกซ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวรินทร์  เชาว์วัฒนาพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงสิริรินทิพย์  จรรยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ธิดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอิงกมล  มีแต้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงบุณยาพร  ณ บางช้าง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายชินาธิป  พงษ์เดชา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงชลิดา  แสนเดชมงคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายชุติพนธ์  เอียดมุสิก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปัทมพร  เปรื่องการงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายณัฐภาส  คลายทุกข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายพิชญุตม์  หาญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงดุจดาว  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โชติเชาวน์ชวลิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายวัชนสินธุ์  เทพสุนทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงจิรัญญา  พลวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สืบแถว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายสุกนต์ธี  เอียดชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงพัฒน์นรี  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายสุวรรณภูมิ  บริเวธานันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงรวินันท์  โกบแม็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงรินลดา  อยู่บุญวิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงกนกณัฐ  นาคเผือก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงอภิรดี  แซ่ตั้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกันตยา  บิลอับดุลล่าห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงกรวรรณ  อภิบูลย์สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชร์อาวุธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอรอนงค์  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงชองคิวแฮ  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงกันทิมา  เสมอเพื่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงชัณธิญา  ใจเจริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  การวิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงนภาพร  คงประสม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงปิ่ณปวีณ์  ทองขาวบัว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงธัญสุดา  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอภิชญา  ภักดีใหม่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงนฤชยา  ยิ้มสถาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกนกนุช  โฮงทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชัญญา  ไสรินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงบุสดี  ปิยะรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงภัทรีญา  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงภัทรวดี  หิรัญญพิบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงวศินี  เจริญรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงลลิภัทร  สุรภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงลักษมณ  บุตะเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงมุทิตา  คงขันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกรกนก  จันทร์ลอย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงปณิดา  มากละเอียด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพัชรอาภรณ์  พงษ์เตรียง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนฤมล  อรรถธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงปลายฟ้า  แดงงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จินดาวงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสุดธิดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงกรกช  ก่อเกิดบุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงจนิสตา  สาลิกา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณรินดา  โบบทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอลิสา  สกุลทับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวาสนา  วนาวรสุขรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์รักษ์งาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงสุวรรณภา  พงศ์ประยูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงหทัยรัตน์  รัตนชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ณ ระนอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงอภิสรา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงอันดารา  จิตต์รุ่งเรืองชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงอาภากร  เลขาพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายฐิติ  ศรีประจง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายณัฐวีร์  พรหมวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายนฤเบศร์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชิดเชี่ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายรัชพล  บุญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกรองแก้ว  อึ๋งสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริสัณฐิติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงแก้วฤทัย  กลีบแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงเขมจิรา  ขจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงชนาภัทร  สุมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชนาภา  ไกรเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชัญญานุช  จิระโร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงณัชชา  จันทาเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณัฐกานต์  ณ นคร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงตุศิตา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงนาวีย์ดา  บินฮายีอาแว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงนิชาฎา  คะหะปะนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์อุไร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์นวล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงปิ่นญาดา  สงวนพงศานุกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงพรรษชล  บุรพชนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภิรมย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงภารดี  ุซุ่นสั้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงรัญชกร  สรรเสริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงรีฮาน่า  เจริญจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสุภัคสิริ  มหันตมรรรค โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงสุรีพร  เดชอรัญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงหงษ์รัตน์  บุญโยดม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงอภิชญา  ทองด้วง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงอภิรุจี  รักษาราษฎร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายณภัทร  แก้วอินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายณัฐดนัย  วรรณบวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายไตรวิชญ์  คูณระพีพัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายธนภัทร  หวามา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายภาคิน  ปุญญาธัญญกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายวิวรณ์  แสงเรืองชูสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายสิทธิกร  วายุเหือด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายสุรเกียรติ  วรกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายธรณินทร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายพิชญะ  ส่องแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายภาวิน  เวชพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงนุชวรา  แซ่หลี่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายลภัสกร  หนูเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายวรพล  ปุพเพตะนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายกฤตภาส  อินทานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณัฐวัชต์  มหันตพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายต่อตระกูล  พรหมอยู่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนบรรเทิง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงเกศชนก  ปางสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงเคียร่า แมกดาลีน่า  คอช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงชนากานต์  ไกรเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณภัทรียา  จันทร์คง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณัชชา  จินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงณัฏฐรินทรา  โกยศิริพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงนภัสกร  ภูผา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงนันทิชา  พูลทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงนาถชิดา  นาบาร์โร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงบุณยวีร์  กิ่งมาลา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพรชนก  หนาวเยี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงพรปวีณ์  พงศ์ยุโสะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพลอยชมพู  มูสิกธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองพั้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงแพรพลอย  ภาวศุทธิรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงมิโดริ  ซูเซะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงวิษณุมายา  คาพปารัต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงสุกฤตา  สิทธิชยางกูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงไหมมุนา  หมัดตะหมีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงอวิกา  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายชนสรณ์  สืบอ้าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายวีรภัทร  จงจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายกันต์  แสงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายชนสิษฎ์  ชุมทองมา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายชัยภัทร  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ผยองศักดิ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายเด่นภูมิ  ศรีสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายธนนท์อิศม์  อ่องสมหวัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายธนภัทร  พิณวานิช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายพัชร์ฐเอก  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายพัชรพล  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมทรัพย์ศิลา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายภูมิภฤศ  ขวดแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายวงศธร  รักรัตนไพศาล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์ลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงกานติมา  รักกลิ่น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงจารุพร  ลือชา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงจิณัฐตา  จินา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงจิรัชญา  ลักขณาสิริกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงฐิตารีย์  นิยม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำอางค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงนัทพร  พัฒนพันธุ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงบุลภรณ์  อินทร์เต็ก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงพรรณราย  ประสมพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงพิรดาฐ์  ตลับทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงภัทรภร  สงัดศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงภูริชา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงวรางคณา  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสิริวิมล  ยวงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสุภาพร  ปิ่นอมร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงอรรัมภา  เฉลิมพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายกิตติโชค  ถิ่นพังไกร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงชลรภัทร  ทองทับ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายผดุงศักดิ์  คุ้มเจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายีพีรณัฐ  ศรีบุรมย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงขวัญจิรา  รัตนเทพี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธาจารย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายณัฐยศ  สิริโรจน์วรกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพิริยกร  เพชรไทย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงลสิตา  เจนโชติ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายกรวิชญ์  เหล่าทวีสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายกิตติธัช  บุญทองสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายกิตติธัช  โศรกหาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายคเณศ  แจ่มใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายธนทัต  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น