รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายดรณ์  เปล่งแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายณัฏฐนิติ์  ดีอ้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงชานิสา  อาลิแอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพัชธนษา  สิทธิคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงธัญวรรณ  สุขศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายมนัสวี  ก้าววุ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงบุณณดา  ฤทธิ์เพชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงศิริญากร  พลพัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสุธีรา  แซ่โค้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายภาสวร  ว่องธนาพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายอริยวงศ์  คงนคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายปกรณ์วิทย์  รักสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายสุรวุธ  ฉูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปาติโมกข์  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกอบการย์  พีระภิญโญกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลันดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงมณิสรา  ตั้งทวีพูนทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพริมา  รองเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงปภาวี  ถิ่นพฤกษ์งาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสุชานันท์  พูลพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายพงศกร  พรหมภักตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงคณัสนันท์  อัครภาณิชย์กร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงภัทรานิ  แก้วเสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณฐศร  ถิระพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายสิรภพ  ลิ้มไกรสรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐริกา  คงมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชลพินท์ุ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชูช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงรุจิรดา  เกตุประกอบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอรวรรณยา  นุ่นเกตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงพิมพ์พจี  คำศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงตีรณา  แซ่เขา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายพชร  ดำเนียม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  รักษารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายนวพล  อู่ไพบูลย์สิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกฤษฎากร  ชูเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธฤตวรรณ  ชูแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงธัญญ์นนท์  รุ่งเชวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอิสสริย์  เมฆสกุลวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายแสงภูมิ  ธีระกิจไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชวิน  เกปัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายศิรภพ  มากมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธิญาดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วปาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชยังกูร  สักกะพลางกูร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มะลิวัลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายปรมัตถ์  อุ่ยเต็กเค่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายโพธพงศ์  แซ่ตัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปิยาพัชร  เพชรหิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงวรรธวรี  หลงขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายสุรยุทธ  คงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงภวรัญชน์  โกวิททวิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธีรวัต  บุญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายทศพร  จิตรแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนวัฒน์  รักซ้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชานนท์  ตกจีนต้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายอันน์  ชุนหบดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธารไท  เสียงหลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกัลยกร  ทองส่งโสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐสินี  แสงแก้วอนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงมนต์ณิศา  ดาราฉาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงลิลลาฮ์  เพียรมิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายสิริปิยวัช  สนธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายโกษม  พาหุมันโต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงฟารีดา  สังวระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โตนด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงอันดา  บุตรเลี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายอภิวิชญ์  บุญคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายกษิดิส  กอเซ็ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายธาดา  คล้ายบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนาตาชา  ศุภศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายอัครวินท์  ชมพูพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายภัทรดนัย  บุญแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปวริศา  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงฉัตรกมล  จันทนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผดุงวิทย์วัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงลลิตา  พิชญ์ปรีชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสิรภพ  แสงรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศิตศาสตร์  สีสาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอาภัสรา  สุทธิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชินพัฒน์  ต่อฑีฆะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพุฒิชัย  ถือแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวนนทวรรณ  เหมือนพรรณราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวปาริชาต  ทองแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายก้องภพ  สุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายจิรกร  นวลศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชินกฤต  คงนคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธีรพล  แซ่น่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธีรวัต  แซ่น่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปัณณ์  เกี่ยวพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายภัครพงศ์  ท่าห้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายยุติวิชญ์  จำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายศิระ  อามาตย์เสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายศุภกฤต  ทับทิมเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกัญธรส  แอสบิลลี่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกัณฑีรานุช  คำหนู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกุลภัสสร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณิศศา  ธำรงค์เทพพิทักษณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงทัณฑิกา  พลฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงธนันท์  วรรณบวรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโควงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทองถิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอมลวรรณ  รักคู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ตัณฑศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายปัณณทัต  คิ้วฮก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปุณณวิช  รัตนบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพศิน  เขมวุฒิพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายวราภิเชษฐ์  จันทร์ชูวณิชกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายอธิป  สุจริตกุลธร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชนัญธิดา  ช่วยธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพรรณภัทร  คงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพราวพรรษ  กลั่นสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพลอยนภัส  คงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงภชารัตน์  โตรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงภูริชญา  พรพาณิขพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงรดาณัฐ  สืบสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงรวิษฎา  เชียงสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวิรดา  ปะดุกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงสายวรรณศิลป  เสียงหลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอภิชญา  วาสิการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงสุพิมพ์กาญจน์  ลิ่วรุ่งเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายกาจพล  สุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชัชวาล  ศรีไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายฐากูร  ชิตจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายณภัทกรษ์  ณรงค์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายต้นกล้า  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายศิวกร  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนัช  หวังอุดม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธีรพล  ปาดุกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายภาสวุฒิ  ไม้แก่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายภูผา  จันทรชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงโชติรส  ไพรพยอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงธัญสินี  บุญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูมิทักษิณากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนีรชากร  รักห่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงบุญญาพร  ไล่กสิกรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิมพ์ฉาย  สันติสกุลวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวรันธร  เครือจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศิวัชญา  ขุนนุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกรศุทธิ์  สุขการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกันตินันท์  เศรษฐธราวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายโกสุมิญพัฒน์  รักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายจิรัฐิติ  จริงบำรุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายฐิติ  พรมสมปาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายแทนคุณ  สิมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายแทนไท  สิมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายแทนธรรม  โออินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายปวรุตม์  ดำชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายภาคภูมิ  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายสิริวัฒน์  เหลือแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกฤติยา  มิสเกตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกัญจนพร  บริโท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณฐภัทร  สังข์หิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณฐมน  ใจตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปวันรัตน์  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภัครพร  จริงจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงภัทรา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงศิรินากรณ์  รุณแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุทธภา  ปิยะพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอรชา  สังข์พรามหมณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวปุญญตา  คล้ายบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวภัทรดา  สุชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวทัตสรวง  มีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นายยุทธพงศ์  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปรียธาดา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุยสุย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงนริศรา  ชื่นแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงอรวรรณ  ศุขศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายเกริกชัย  ศรีหมอก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวณัฐวรา  ศรีพล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวนัชชา  ไชยยะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวชุติมณฑน์  สว่างเเจ้ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฐชยา  บินมาดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวสิรินทิพย์  ปานสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวภัทรานิษฐ์  ดำทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสุณิสา  ปราบโรค โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชญานิต  ชำนิธุระการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเอกมณี  ชูแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงฐิตาพร  จีนเดิม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงฐิติกานต์  เย็นทั่ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชาครียา  คำทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกรภัทร์  เกลาแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงซอลิหะฮ์  หยังหลัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายกรวิชญ์  มะหมัดเบ็ญแสละ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกุลธิดา  กิมเอ๊ะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกัญญานัฐ  หนูคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายวชิรวิทย์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มันทุ่ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสิราวรรณ  ขันนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายชินาธิป  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงไอศิรา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอนัญญา  ขันเงิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายโชคนิพัฐห์  สินสุภางค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธันยากร  จันเเก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปัณณภัทร  เกตุบุญนาค โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงบุณฑริกา  รักเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงชญาน์นันท์  หนูคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงไอยลดา  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายฤทธากร  พลรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธันยกานต์  เขียดเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพรนภัส  อริเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงวณิชชา  จับปรั่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนทบุษร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉายนิ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงทิพาภรณ์  เอียดนุช โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์  เบ็ญจกล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงทรงพร  จันทร์ฝาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ลิ่วสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพรรณทิพา  นิลรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์อินทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปัณณทัต  สมแสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายศตคุณ  ดับพันธ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายดนาย  สุนทรนนท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายคมสัน  มณีโชติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายศิวกร  เหนียวย้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายจิรายุส  ทองดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายมาตุภูมิ  สันติสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายกฤษกรณ์  ปราบภัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายกิตติธัช  แก้วละเอียด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายศรศิลป์  พันธุศักดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภัคพล  สุทธินนท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพัชรพร  เกี่ยวม่าน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปาลิตา  เวลาดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงศราสินี  รัตนนำไชย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงนาราภัทร  หนูฉ้ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงทิพย์กัญญา  เลื่อนแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงจิราภา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวสุธิดา  สุขผอม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงภัทธิรา  ทองฤทธฺื โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวธันยพร  นิลภู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปนัดดา  ชายภักตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวสิริยากร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนวพร  ทองรอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวอุมาภรณ์  ปากบารา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปานไพลิน  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายมลวิศญ์  ดกโบราณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายสุทธิภัทร  ลัทธิพรหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพ็ชรมา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายวรปรัชญ์  คงศิลป์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปนัสยา  กันธาทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายทรงรัตน์  จันทร์ฝาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพัชญา  มนตรีพิศุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพรสินี  ขุนอินทร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวรนุช  ช่วยสงคราม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณิชารีย์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงภัคจิรา  เสนขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายโชติเมธ  จันทร์ฝาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณกัญญา  รักซ้อน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงจิรดา  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวสุวิรนันท์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงทิฆัมพร  รอดทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกรรยมาตุ  จันทร์พุ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายธนกฤต  มงคล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายชวกร  พงค์เกื้อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นายอุดมเดช  ปริวัตรพันธ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นายพลวัตร  บรรสาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ทองโอ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวสิริมา  งามขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวจันทิรา  ง่วนสน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธนัชชา  ทองเอียบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวเกวลิน  ฉิมเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงเกศกนก  รักราวี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงสุชานัน  จันทร์ชื่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกฤติมา  นาคพล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอัญชลี  ชาตรีวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงธิติมา  บุณโยดม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงศวรรยา  หนูชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวภารดี  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฏฐิกา  แก่นจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงนัชชานันท์  วิเชียรโสภณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธันยภรณ์  พลสังข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุภัสสร  ทองเอียบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงรุ่งทิวา  รองเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงชนันธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงธนัชชา  จันทนา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูนวล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงสุพรทิพย์  คีรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงวัลนภัส  พลศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุดเมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกนกนิภา  สุดเมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพัชฤนาถ  ชัยมี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายอธิภัทร  ตาลาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงธารารัตน์  ชัยชนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คงเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงนิชาภา  วิภูษิตวรกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงวิวัลย์ยา  จันทร์ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพงศกร  แก้วกำเหนิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสรัลพร  ทองนอก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงเขมจิรา  พูลภิรมย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสุวิษา  คงเเจ้ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอนัญญา  วันแรก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงศลิษา  แก้วกำเหนิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยศิริ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยอารยะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 นายณัฐนนท์  นนทบุษร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ใจสมุทร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายสุรภัฎ  เอียดตรง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงเบญญทิพย์  หนูพินิจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอรปรียา  บุญเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายไชยวุฒิ  ชูทวี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอลิสรา  พลประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกันติชา  ย๋องชา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงศศิกานต์  อินทรทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสมใจ  ทองระหมาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงวันวิสา  แก้วชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสิรินดา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คุ้มเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงเพียงนภา  เเซ่โง้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงศรีธีรา  อุยสุย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอรทัย  พลประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสันต์สินี  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงชนัณดา  จันทร์หนู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงภธิดา  เรืองขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพุทธรักษ์  เเก้วเพ็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงรัญชิดา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสุรัชนา  แจ่มใส โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงภัณฑิราพร  สิทธิชัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงภูริชญา  บุญเจริญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงรัตนาพร  เพชรทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายศิวกร  ตั้งสถิตพร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายสิวารักษ์  นวลแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธุวชิต  อมรลักษณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพัชรพร  หยงสตาร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายชวัลวิทย์  เยาดํา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายชนกันต์  จิตเที่ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายณฐชัย  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกรวิชญ์  รอดทุกข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายวรภัทร  เพ็ชรฉุย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายนฤเบศ  นุ่นแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกิตติภัฏ  นิลปัทม์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายนกุล  เพชรประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงธนสร  ตะบูนพงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายภานุรุจ  อนสุนัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายนราวิชญ์  ซ่อนขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงศุทธินี  ธนะภพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายทรรศนธรรม  ลอย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวธัญชนก  พลอินทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกัญญาภัค  กิจชล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวประภัสสร  บุญเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวชนากานต์  หวานสนิท โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวฐิติรัตน์  บุญมา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงฤทัยชนก  เดชอารัญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสิรินยา  ไพบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  นิลวรรณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงยุศวดี  เทศนอก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุธิดา  มัธยันต์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพิชามญช์ภรณ์  ขาวดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  โคกเขา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงปุณยาพร  ไพพงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอนัญพร  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงน้ำทิพย์  รองเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวริศษา  บำรุง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงธราญา  รัตนกานตะดิลก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วละเอียด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นายศรัณยพงศ์  เอี่ยมอนงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสิริมนต์  นวลนิ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวณิชา  ทองย้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวณัฐธิดา  อินทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวพิมพ์วรีย์  บุญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวสุกานดา  เต้งชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายณัฐวุฒิ  โกเอี้ยน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธวัชชัย  แซ่โค้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายเอกราช  บุญยัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปุญญิศา  คงสะอาด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงชัญญา  สุจริตธุระการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพศิน  วุฒิพงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายสัมปชัญญ์  สมาธิ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงสิริวิมล  รักษาทิม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงฐิติพร  จังพานิช โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์จันทา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงฟาริด้า  สุเหร็น โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวสุชัญญา  สีสุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงญาณิศา  คงเมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงวัลนภัส  พศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกัลยาณี  เพ็ชรย้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสโรชา  ชูชะนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายอธิภัตย์  ศรีช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงจันทิมา  นิรัญกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายสรศักดิ์  ตั้งคำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายปฏิณภัทร  เกตุบุญนาค โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกษิด์เดช  สุขอนันต์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวจิดาภา  ด้วงนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายวริศ  จิรธนีวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายกรดล  รักษ์ไทย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวธมลญลักษณ์  ส่งแสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวณัฏฐณิชา  แข็งแรง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวภาสินี  โต๊ะหมาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวณัฐชยา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงเกษราภรณ์  รักษ์นุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวศศิกานต์  อมัสกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงจัสมิน  ทองใสพร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงปภาวรินท์  คงสิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอารียา  เรืองขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณัฐรดี  เจริญชล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กังแฮ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายชิษณุพงศ์  ซุยกิม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญโยดม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงศุศิริ  วันแรก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวชลณัฐดา  ทองเม่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายภูวฤทธิ์  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายพิทวัส  สุนทรนนท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายกฤษณ์ธิพงศ์  กล้างาม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายภาณุวิชญ์  หล่อสุพรรณพร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายฐิติกรณ์  เบญจกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายปรเมศวร์  ตันติภิวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายอัษฎาวุธ  บุญโยดม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายปิยวัฒน์  จันทร์เกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงฟ้าใส  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปาริศา  ศรีรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงวสิตา  ชูเนตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ควนวิลัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงตรีวิภา  เทพพิพิธ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงนิรมล  กังแฮ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกันตวิทย์  ศรีเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสิรภัทร  คงชนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายสังกมา  ขันเงิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงณีรนุช  ฉิมเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสาวรย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวเลื่อมภัสสร เต็มสังข์  ไอเก้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงณิชนันท์  นวลพงษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพรนภา  สมฝ้าย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงศิวพร  ปลอดแก่นทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงศิรินภา  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงศรุตา  ปลอดแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงปฐมาพร  ทองฤทธฺิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายพนาสินธุ์  หยงสตาร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  รักสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 นายณัฐชาติ  ไทยตรง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณัฐพร  โปซิว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงศุภนารี  ตาเตะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงธัญรดา  ทองสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงผัลย์ศุภา  แก้วหนูนา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวพิชญ์สินี  เอียดกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนฤทัย  ปั้นทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายจิรันธนิน  เยาดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นายธนวัฒน์  กาญจนาศรีโรจน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายคุณานนท์  ทองผุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกนกพร  ลิ่มดิลกธรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธันวา  ฤทธิมา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายภูธิป  ไชยยะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงนิตยา  จินดาประสิทธิ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองเเจ้ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวณัฐณิชา  นวลแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวฟาริดา  ฤทธิหมุน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวชุติมณฑน์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวอัยริณญา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายวิศิษศักดิ์  ชูเนตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวพัทธ์ธีรา  หมั่นทวี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นายพงศ์พิสิฏฐ์  รักษารัก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นายไทฑาทิพย์  อรชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายพงศ์ภีระ  เหนียวย้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นายเสรีวุฒิ  นุขสมัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายวรากร  ปานเหลือ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวณิชาภัทร  พริกหอม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีพล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวนฤภร  พลหลา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาววิมลวรรณ  รังสี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายทิวากร  จิตรหลัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นายภัทรดนัย  น้อยหนู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวสิริวิมล  ตั้งสถิตพร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวกัญญาพัชร  เกลี้ยงสงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวชนิสรา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวพัชรีพร  เทพสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพร้อมศิริ  ตะหมัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงนภาพร  เที่ยงธรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณัฐ  ภิรมย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขเลื้อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกฤตภัค  หลีกภัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาววิริญาธร  ยอดทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายชวิศ  อนุตรพัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายสุขสันต์  วรรณงาม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายมูอำหมัด  หนูวงคื โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายจิรกร  อุ่นอบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายสุรพัศ  คงไชย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายศิริพล  ชุมฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสุวิจักขณ์  เสียมไหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายจีรวัฒน์  ไชยมนตรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายศักดิ์สิริ  นิลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายณปภพ  รักษ์จันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นายภูวิศ  นาทะสิริ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายสธน  ทวนดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จิตรหลัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกานติมา  ข่ายม่าน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายเกียรติศักดิ์  ดอกรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีทวีป โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายธนพล  กาญจนาศรีโรจน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายวรานาวี  เจียงยี่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายกนกพล  แก้วเกื้อกูล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายกฤษฎา  เอียดชะตา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธัยชนก  สงสุวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายชัยสิทธิ์  เพชรสุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงธัญชนก  สงสุวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายสัณหวัช  แท่นบัตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายคีตภัทร  โปซิว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายมนัส  ศิลา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นายณภัทร  พันธ์เกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายภาณุวัชร  นพรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงณัฐชยา  ยมรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายพัฒนายุ  ขวัญดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวสุรพิชญา  สามทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวเบญจวรรณ  ตะหมัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวจุฑามาศ  ดำสว่าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาววัชราภรณ์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวพาฝัน  สังยวน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายศรเทพ  เพ็ชร์พราว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงภัทรพิชญ์  ไทยนกเทศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายนนธวัช  นุ่นปาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายพิชญุตม์  ขำแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นายพีรวิชญ์  ขุนทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายอรรถชัย  ชุมเชื้อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกฤษพล  ซุ้นฮ้อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายปุระชัย  หนูนุ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธารทอง  จิตรเที่ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายศิรวัชร  จำปา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายสุวิจักษณ์  ช่วยชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายธนกร  แซ่หลี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายพงศภัค  แก้วนาง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกฤต  พลประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายภาสกร  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายอภิรักษ์  อานัน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพิชญ์นรี  มีสิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงนาราภัทร์  รักราวี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงสุชานันท์  เพ็ชรสนั่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงนลินพร  วัชโรทัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงลลนา  บุญดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายอดิชาต  นวนศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพิชญา  สองทิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธนารีย์  เเก้วยอด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงเกวลิน  ชูอ่อน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงนันท์นภัส  ซ้อนสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกรรณนุศา  ระเบียบโอษฐ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงภคพร  พลวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชูเชิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงฐิตยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธนกฤต  กำแหงกิจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายคีตศิลป์  ทองเอม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงธันยพร  ร่วมพล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์เกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวบุษยมาศ  มณีนิล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายนรวีร์  ไกรเทพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงประไพรัตน์  สักกะพลางกูร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงณัฐชรินธร  ชลากรทรัพย์กุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายมนัญชัย  ชัยแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายสุพศิน  ฟุกล่อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงภัทราวดี  คงเพิ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงชนิษฐา  นิลภู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายธนกฤต  ตราวุธ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงนฤภร  อินทองชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลิ่วสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวอภิญญา  ถิ่นพันธ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นายวรธน  กังแฮ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายธิระพัฒน์  เรืองคลิ้ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายนนทพัทธ์  สุวรรณมณี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายปองคุณ  เอียดเอก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายภูวนัย  รองเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายจารวี  พีรัชสากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายจุลเทพ  เกตุแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายรณกฤ  แซ่เฮ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายศุธนัย  ถิ่นนัยธร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โชคสกุลวัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงธนารีย์  ใสเกื้อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รองวัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงบุษราคัม  ชัยวิรัฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงเปมิกา  เอี่ยนเหล็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงอริชญา  ระวีชา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงระวีชา  งามรัตนกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายเจสซี  คิง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายเชิดชัย  เพชรเล็ก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายณัฐดนัย  บุญอินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายธีธัช  ศุภศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายปิยังกูร  แดงสมศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายพิรชัช  จันทร์แจ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายอภิพรรค์  ภัตศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงทิพย์วิมล  สายนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายณภัทร  ศุกลรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายพลกฤต  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายพิพัฒน์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายพีรัชชัย  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายวรรณบวร  ลีหะสุนนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายวัชรนนท์  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงชัญญาภัค  เชี่ยวภู่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงนลิน  เวชโช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายกฤตยชญ์  ลันดา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายกนต์ทัศน์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายกฤตนัย  ชูบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายกฤตนู  ชูบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายชัยกร  สามสี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายณเชิดพันธุ์  รำภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายธนภัทร  ยอดแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายปณิธิ  บริพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายพงศ์ปณต  แสงอาทิตย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพัชรพล  ช่วยสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายศิกวิชญ์  คันธมาทน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายศิรนนท์  นะวะกะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายสิทธิเดช  ชูกระชั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงจันทกานต์  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจารวี  ตี้พั้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณฐพร  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุยสุย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ร่างมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธนิตา  มุทามาศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธิดาทิพย์  แท่นด้วง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงนวพร  ยอดจิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงปัญจพาณ์  อานุภาพเสถียร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงปุณยาพร  วิทยพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงฝันสิริ  เหมมาชูเกียรติกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพัทธนันท์  มุขวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  พูลเพ็ชร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพิชญธิดา  สมสู่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพิชญาวี  สิทธิการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายกฤษฏิ์ติณณ์  ตั้งคีรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายกฤษณะ  ขันธ์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายกษิดิศ  ไกรเทพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายฐิติปกรณ์  บาโง้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธนพันธ์  หนูเริก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายนาบุญ  ปานคำรงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายบุญญพัฒท์  บุญโยดม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายปพนพัชร์  ปิตรธำรง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายปัณณธร  สิทธิ์ุอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  รักราวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดำจุติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงภัทรนิชฐ์  เสียมไหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงมณีรัตน์  หนูเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงมุทิตา  บูลการณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงรินรดา  รองเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสุพรรณี  หมื่นชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงอริสวรรณ  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายกฤตพล  เพชรศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายกีรติ  ชูเพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายจิรภัทร  พรหมมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายชัชพิมุข  รองเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายชิษณุพงศ์  สมชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายพุฒิพันธ์  สัญกูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายไชยวัฒน์  บุญชิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายณัฐชนน  ไทรจำเนียร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายเตโชดม  เคนซา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทรัพย์วราพร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายธนธร  พลสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายธฤษณัช  บัวแดงดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายภควัต  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายปองเดช  อานันทสฤษฎ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายปิติภัทร  จิตรเที่ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายภูริพัฒน์  สุวรรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายวีระภัทร  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายศฎาศักย์ศรณ์  อนันท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายสิทธินนท์  เพ็ชรศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายสิรธีร์  เที่ยงธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายเสริฐศักย์  ด้วงเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายอัมพุ  นาพอ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายเอกณเรศ  จิตพิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงกรวีร์  พิมพสุต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกฤติยา  ชัยวิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงกัณณิกา  อินนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงกานต์ธิมา  ช่วยแจ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมผดุงวิทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายกิตติภัฏ  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายคณาธิป  บุญเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายดลนัย  จงดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายตนุเชษฐ์  พลอยเพชรงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายแทน  รักษ์ภู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายธันวา  แก้วกำเหนิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายธีรพรรดิ์  ดำรงค์พรพิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายนิธิ  ชูเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายปฏิพัฒน์  ปานแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่ขอ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายมนตรี  นาวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายยศภัทร  ภัททิยากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายศิรวิทย์  บุญนำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายสิรภพ  กฤษณภักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายสิริดนย์  เยาดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายอภิชัย  เมืองแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ขันเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงชมธนัญญ์  สันติวิสัฏฐ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงชัญญพัชร์  ธนัทร์ชรุจินันท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูจักร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิไล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธัญธร  นิธินรเศรษฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงปิยกานต์  โอทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พัชรพจนากรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงศรีณยา  จันทรศาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงศิริรินทร์  ศิลปสังข์เลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสิริยากร  ข่ายม่าน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงหยาดเพชร  ลิ่วรุ่งเจริญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงชนาภัทร  รักฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงณัฐณิชา  กำเนิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงณิชารีย์  อินทรวิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงทิพภักดิ์  ทิพย์วิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จงรักวิทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงผกามาศ  อรรถชัยยะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงภัทรธิดา  กรดกางกั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงมัณฑนา  หมุนแทน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงสวภักตร์  อักษร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงสิริพรรณวดี  สุริยกาญจน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงสุขิตา  เหลียวพัฒนพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงสุชาวดี  พลบุญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงสุธาสิณี  วิรุลศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงอนันตยา  เลิศลักษณพันธุ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงอภิรดี  พลัดทองศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงอมรวดี  เสนี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอริสา  จำปา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายกฤตญชญ์  กิริยา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายคณิศร  สองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายชยธร  แร่ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายชาคริต  เจือกโว้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายฐานเมธ  เซ่งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายถิรพุทธิ์  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายธนกฤต  มณีสิงห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายธนวินท์  นิจผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายธนาวุฒิ  สวัสดิวงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายธีรนันท์  ทองดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายนัฐพงศ์  กัญญาพัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายนัทธพงค์  ก่อเกียรติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายปภังกร  ช่องรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายพีรณัฐ  ช่วยแจ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายภูริพัฒน์  ช่วยพนัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายวิเศษศักดิ์  อินทรวิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายสิทาธานต์  คงเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายอรรถภูมิ  พักตร์จันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงกมลพรรณ  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงเกวลิน  เลาหะสราญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำแท้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงต้องตา  พลพระ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่คู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ล้วนกาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงนิธิวดี  อินสว่าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนิรัชพร  นุ่นชูผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงพรรณวดี  โชติกเสถียร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงพัณณิตา  อวนข้อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพิมพ์ศิริรัศม์  ฉิมเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ไพบูลย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงมธุรดา  รักษายศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงรินรดา  ณ นคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงวาริณี  โมทิม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูมิมาตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายกฤตัชญ์  ชูวุ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงอรนุช  อภัยพงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายกอบชัย  คงหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายจตุภัทร  พรมดาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายโจนาธาน  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายชานนท์  สงเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ตั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายศุภณัฐ  ตั้งเคี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายศุภณัฐ  อีนหมัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายสรยุทธ  อาตเต้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกัญจน์ชวัล  แก่นอินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญลือ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกันติชา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกัลยกร  ขาวดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงจณิสตา  ศิรเศรษฐบุตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงชนนิกานต์  สีนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงชมพูนุท  อรรถชัยยะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงชวิศา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงญาณินดา  บาหลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินขัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงณัฏฐนรี  อันธิรส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงณัฐวรา  บัวผุด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปัญญิศา  เพ็ชร์สว่าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงปัณชญา  เลอเลิศวิเชียร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณคีรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงวราภรณ์  ดับพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงศิรดา  สีใส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงอนัตตา  เกตุพงษ์พันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงอภิชยา  ศรทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงอินทุกานต์  เรืองแสนสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เพิงรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงอุษา  ชาญยุทธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายกวินเทพ  ชอบทำกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายกีรติ  สมบัติมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชยธร  นกแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายทิวากร  ทวิสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายธนพล  คงเมฆ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายธราดล  วงค์ชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายนธนนร์  วีรประเสริฐสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายภัทรพล  ช่วยชนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายภานุกร  กาสาวัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายยศกร  พัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายยศพนธ์  ช่างสาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายรักเกียรติ  พันทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายวัชรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายศิรวัฒน์  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายศิวกร  ขาวช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายศุภวิชญ์  เปรมทวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายสรศักดิ์  อินนุรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายสวิช  จินดาวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายอติวิชญ์  อนันต์เมธากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายอัศม์เดช  จิตรหลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงจิรัชญา  คู่วงศ์ไพศาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงจิราพัชร  พนมวัลย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อั้นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงญาณิศา  สมศักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงณฐิตา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดแกล้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธนพร  คงประสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงธุวพร  จิตรหลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงนภัสสร  ลายละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฐิติภรณ์พันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงปิยธีรา  สายวารี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิ้วตั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงภัทรธิดา  สำเภาทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงมนัสวี  วรตันติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงรวิสรา  รอดแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงรินรดา  พูลภิรมย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงรุ่งฤดี  รัญจวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงวัสสวดี  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ตั้งเคี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงศิรดา  ส่งแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงสิริรัช  รัตตมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสุนันทา  ดำราษฎร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงสุพนิต  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงสุรัสวดี  พันธุเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายพัชรพล  ศรชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายเพลงเอก  ลายดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่ลี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายวนันต์ชัย  ทองสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายวรเมธ  งามดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายวรรณพัฒน์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายวีรพล  ซุ้นสั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายศิรพัฒน์  กาญจนพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายอนุชิต  กะเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายอิงครัช  วรรณบวร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงเกศวริณ  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงจารุมน  บัวสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงชนัญญา  เพชรทองด้วง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงชนาธิป  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงญาตาวี  ทองย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงณัฐนรี  มากนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงทอขวัญ  ทองรักจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงทักษพร  ตรีรัตนประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงธนพร  บุญนิตย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงธนัชชา  ทีปกรเศวต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงธัญสิริ  คมขำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทองเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงนับดาว  คงจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยเนื่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงเพ็ญยุพา  วุฒินันทวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงศศิวรัตน์  บุญพา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงศิริประภา  อั้นซ้าย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงอัญมณี  จาวิสูตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงอุรัสยาน์  ออมสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายธนพรรณ  แกล้วกล้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายธนดล  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายกันต์ธีร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายจารุเดช  เครือเตียว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายชุมพล  ตุลยสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายทนุธรรม  นรายรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายนดิศวร์  ดิษฐสระพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายปรวิชญ์  โสทร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายปัณณทัต  หนูทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงเกลื่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายปัณณวิชญ์  รองวัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายปารมิต  พรหมจรรย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายพชร  ล้อมคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายภวัต  นวลใย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายภาณุพงศ์  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายภูริทัต  เกื้อบุญส่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายยศวริศ  บุญแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายรามเทพ  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายวชิรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายวฤษฎ  นวลแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายศักดิธัช  รักยิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายศุภโชติ  เซ็งยอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายสธรรดร  ทองประดับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายอัครพล  วุ่นศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงกมลธยา  คีรีรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงเขมธณัช  ประทุมชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงจีระนันท์  ละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมเชยวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงชนิษฐา  ทองจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงชินานาง  สุขช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงธัญกร  บุตรทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงนพวรรณ  จรรยาสฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงนลิน  กตัญญู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเปารยะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูชื่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงบุณฑริก  ทองเสน่ห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงปราญชลี  ทองงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงปริศณา  ศิริรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงปัญจมาพร  คำศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อ่อนละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงเปรมมิกา  พุฒนวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญยะศิลป์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงภัทรภร  สิทธิลีลา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงรุธิรา  อยู่คง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายกรินทร์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายกฤตเมธ  สุด-สวาสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์แก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายจิรเมธ  สินธุเพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายชวนากร  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายชัยธวัช  จิโรจน์เศรษฐกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายณรรฐพล  นิลสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายธนะรัตน์  อ่อนคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายธีรไนย  พิทยะชัยวงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายนพรัตน์  แซ่ลี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายปกป้อง  ปราบปัญจะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายพฤฒิพงศ์  นุ่นเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายพีรดนย์  เดชภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายรัตตพงศ์  แก้วละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายเสฎฐโชติ  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายอัคคเดช  รักสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงกนกรัตน์  สุระกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ดุลยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงกัลยา  สุนทรเต็ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงคีตภัทร  สมาธิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงโชติกา  พลสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงดารารัตน์  อุปกา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงปัญณกัญ  กุลยุทธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงปิยะมาศ  ช่วยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชูดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงภัคจิรา  สหกิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงภัทรมล  เสนีย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงโยษิตา  เพชรหล่อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงวรางคณา  บุญเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงวันติยา  ลุงกี่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงศิริกานต์  ทองบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงศุภิสรา  ชูจักร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงโสรัจจา  สังข์แก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงอัญมณี  จันทสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงอาทิตยา  เทียนศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายเกษมสุข  พันพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายจักรพันธ์  พงษ์แพทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายจารุวัฒน์  ส่งเสริม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายธนากร  รอดสุด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายปิยพนธ์  แก้วกูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายพงศภัค  ทองมั่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายพงศ์ภาณุ  ซุ่นสั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายมหรรณพ  ศรีนารักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายมุห์ซิน  อาหรับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายยศพนธ์  มุขวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายราเชนทร์  ศิริสุวรรณภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายวิชยุตม์  รอดริน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายศุภรณัฐ  อนุเคราะห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายสรวิชญ์  ทกแง่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายหฤษฏ์  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายอดิศักดิ์  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายอภินัทธ์  ว่องวัฒนาศิลป์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงกวินนาฎ  จันทร์บุญแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงกัณฐ์ลดา  สงชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงครินาถ  อนันต์ประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงชาลิณี  จันทร์แสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงญาณิศา  สวัสดิพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงณัฐชิตา  ปิยกาญจนานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงณัฐธิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิวะเพ็ชรานาถ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์โหนง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงนุชนาถ  อุยสุย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงบุษกร  รามรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงปพิชญา  ประทุมสวัสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงปาริชาต  ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บัวดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงเรียงร้อย  ราชบุรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงวนิดา  ท้ายห้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงวรนิษฐา  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงวรัชยา  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงสวรรยา  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงสิริวรรณ  วรรณแสงทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรตุก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงสุนันทินี  กาญจนพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่จี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงสุภานัน  พลฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงโสภิดา  จันสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายกวินภพ  พัฒนกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายกันตวิชญ์  บุญชากร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายณฐกร  สองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายดรัณภพ  พรหมดนตรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายทวีศักดิ์  หนูอุดม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายธนพัฒน์  เพชรย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายนภสินธุ์  แสงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายพิทยุตม์  บัวเเก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงกษมา  จันทร์มา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชุมทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงชุฌิฌาร์  วีรประเสริฐสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองสงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงณินทิรา  พัฒนวิทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงธริณญา  จ้องโก้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงธริณี  ทองช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงนริสา  มืดมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงปพิชญา  พรพงศธร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงพรพิพัฒน์สิริ  พลรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงแพรไหม  กาญจนพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงภัณฑิลา  ดำเดิม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงวริศรา  ว้องกี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงสิริมา  แซ่อั๋ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงอารยา  รัตนมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงอารียา  รัตนมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายไกรสิทธิ  เรืองรอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายจิรพนธ์  แซ่เจียม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บรรลือสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายธรรมชาติ  รองเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายกรวิชญ์  สีแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายบุญยเกียรติ  โอฬาร์รัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายพีรวิชญ์  ตรังค์สุทธิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายภาสกร  สมทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายยงยุทธ  อภิรัตนกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายศุภกิตติ  เดิมหลิ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายวิศิษฏิ์  วิประกษิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็งเฉี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงกฤตาณัฐ  อินพฤกษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงกัญญาดา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงกิตติยาดา  รุ่งแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงกุลยา  มรดกเกษม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงกุลวดี  จับปรั่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงกุลิสรา  ฐิตโชติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงเกษศิณี  จิตไพทูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงจักษณา  ลั่นสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงจุรีรัตน์  เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงชนากานต์  จันทรเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงณัฐนิช  โชคสกุลวัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงณิชารี  คงนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นวลศรีทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงธันยพร  ฤทธิมา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงนทีทิพย์  เฉี้ยนเงิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีปรางค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงเบญญาภา  ฤดูดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงปริณดา  นุ้ยช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงพรรษชล  ชูมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงยวิษฐา  เพ็งเล็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงวรัญญา  แสนรักเลิศภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงวรินรำไพ  ปานแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงศวิตา  ซ่วนยุก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายกษิดิศ  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงศิรามล  กุมุดา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายกันตศักดิ์  อุไร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงษมาพร  ยังอุ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายณรรฐพล  ไชยภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงสุกัญญา  รองรัก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ศรทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายจิรภัทร  พรหมเจียม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายนรินทร  จันเซ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงอธิชา  วงศ์แข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญตะหล้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายพชร  กลับดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงอลจพร  ด้วนราม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายธนากร  พลสุทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายพรพิพัฒน์  อ้นชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายภัทรพงศ์  ใจจ้อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายภานุวัฒน์  ราชดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายศุภกฤต  เพชรอาวุธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายอภิรักษ์  ทวนดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงจิติมา  แสงสีจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำเนียม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเชิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงญาณันธร  วัชรมุสิก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงณิศศิพิมพ์  ฉิมเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงนิศารัตน์  บ้านนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงปาณิศา  อดออม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงปาณิศา  เอียดวาณะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กังแฮ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงพิชชาพร  สินไชย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพิมลสิริ  ตุ้งติก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยุทธนาชัยกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงยุพารัตน์  มากชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงเรวดี  วรรณศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงวัตติมา  ปิ่นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงศศินา  ภู่จิรเกษม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงศิริรัตน์  บรรจงคชาธาร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงอธิชา  มุกดารักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุดกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงอัญชิตา  เต็มสังข์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงอาริษา  คงเพ็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงฮนาน  มาน๊ะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายกฤตย์อังกูร  กาวิยะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายจิรุตม์  ชนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายฐนันต์  นุ่นเกตุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายฐิติวัฒน์  ภักดีโชติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายณัฏฐากร  แซ่เอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายณัฐดนัย  เสือย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายนพณัฐ  ช่องรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายนฤสรณ์  นุ่นชูผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายนิคโคลาส  เริห์ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายบุณยฤทธิ์  พรหมมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายปภังกร  ช้างกลาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายปิยพัทธ์  วิโสะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายพสุธร  แสงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายพิชญุตม์  แดงนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายภคินธร  สงหนอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายยสุตมาส  แป้นไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายวิชชากร  ทองชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายศิรสิทธิ์  มั่งสูงเนิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายสิรภพ  ศิริธีรโชติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงกชมน  เหนือคลอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเหมือน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อั้นเต้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงปริยากร  แก้วประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงปารวี  เถาธรรมพิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงพรกช  คงวิทยา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงพวงชมพู  เรืองคริ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงพิมพ์ระพี  แร่ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงพิริยา  บุญเจริญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงเมธชนุตม์  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงวรัญญา  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงอาภาภัทร์  แท่นอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายชนสรณ์  ชาวชื่นสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายชรินทร์ธรรม  ชูเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายชลดรงค์  แก้วท่าพญา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายชัชพงศ์  คงทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นายธนวัฒน์  มีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นายธนากร  อิ่วสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 นายธีรโชติ  สุขสมบัติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 นายนัทธพงศ์  ท้ามถั่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 นายปิตุวลัญช์  ผลธรรมปาลิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 นายพัทธดนย์  ชัยเพชร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นายพูนสวัสดิ์  นาดอน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 นายภูตะวัน  เพชรรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นายภูมิภาส  ชอบชูผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาวกมลชนก  ขวัญเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นางสาวกฤติณี  ภัทรธันยพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นางสาวกฤติธีรา  จิตรใจภักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นางสาวการะเกด  บัวเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 นางสาวเก็จมณีฑ์  วรวัฒน์หัสดิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงชาลิสา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แต้มเติม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาวณัฐธิดา  หวังดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวตีรยา  ย่องซื่อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นางสาวธนัชชา  ทองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวปิยธิดา  ตันวโรภาส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงพรชนก  จำนงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวพรปวีณ์  อรรฆยานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงพิริยากร  ทองสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาวภานรินทร์  รัมณะกัจนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 นางสาววรินทร  หมั่นกสิกรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวศรีตรัง  สุขอนันต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวอชิตา  ไชยชิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวอภิญญา  ไชยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงอาภาศิริ  แก้วแสงศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนน้อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายทัศไนย  เสริมพันธ์วรกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายณรรฐพล  จิโรจน์เศรษฐกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงธนกาญจน์  ศิริภักดิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ทองมี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงกิรติ  พรรณแสง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 นายณัฐปคัลภ์  ลูกเด็น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 นายกฤชณัท  บุญธีระเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงนาราสิริ  สะมาน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 นายเจตนิพัทธ์  ขาวล้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 นางสาวบุญญรัตน์  ว่องเกษฎา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นางสาวญาณิศา  แสนยาพันธุ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 นางสาวอธิณัฏฐ์  กูลเก็ต โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวธดากรณ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวสุชญา  มณีสิงห์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวพรชนก  แก้วทวี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นางสาวอัมนันต์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงชาคริยา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 นางสาวบุญญาภา  เพชรานนท์กุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 นางสาวธนพร  หิรัญบูรณะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงอรณิษา  อินพรหม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงเบญญาพร  แซ่ลิม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงปริฉัตร  เพชรคง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 นางสาวธัญญาเรศ  แสงเพ็ชร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 นายสุกฤษฎิ์  ชูหนู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายหัสจินดา  เอียดพลับ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงกิตติกา  บุตรหง้า โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงชุตินันท์  ปิยธรรมคุณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นางสาวอักรีนา  นายาว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวรินรดา  พงพันธุ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงหัซวานี  เหมบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงฐิติพร  เนียมภิรมย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 นายปวรปรัชญ์  สุขลิ้ม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นายราชัน  นวลศิริ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายภัคพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายภูสิทธิ  พรพาณิชพันธุ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงชิตนันท์  เจ้ยจู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นางสาวกัลยกร  มณีรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นายศิวกร  ศิริยานุรักษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นายรชานนท์  ก่อแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นายสิทธิโชค  คงมาก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 นางสาวยุไซเราะฮ์  ใจสมุทร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 นายเจริญชัย  หนูรินทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 นายณัทภพ  กุลจิตติชนก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 นางสาวรัตติกาล  กิ่งเล็ก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 นางสาวรุ่งกิรติ  ขุนฤทธิ์เอียด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นางสาวจุฑามณี  แก้วเพ็ง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวอารณีย์  อังสุมาลี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายภัทร  มณีวัฒนา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 นายธนกฤต  ไกนนรา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 นางสาวภัควลัญชญ์  อั้นเต้ง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงยุพดี  กูลดี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 นางสาวสร้อยสน  ลาชโรจน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 นายชยุต  ลิ่มถ้อง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 นายณัฐเสฐ  ณ ถลาง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 นายผไทเทพ  บัวดวง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงกรรณญ์ชนก  เพชรพัว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงกวินธิดา  แซ่กั๊วะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผกาแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงชลนกานต์  ชีวศุภกร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 นางสาวณภัค  บุนนาค โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญมี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงเขมจิรา  ขวัญแพ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงเก็จมณี  แฟงฟัก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายอภิวัฒน์  ดวงจิตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงจิราภร  แก้วมณี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายชนาธิป  มุนเนียม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงพรนภา  จักรแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หลานไทย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงนิสสรีน  สายนุ้ย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ป่ากว้าง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายชาลิฟ  หวันโส้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายธนภัทร  ศรีวิทยานันต์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายณัฐชนน  ลายแบน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 นางสาวพุทธิชา  ท่าไคร้กลาง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงอจิรวดี  ไชยบุญ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายหัสดินทร์  ชินชำนาญ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายชลากร  รัตนคช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายปภาวิน  ชูดำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงสิริกร  ชูมณี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงธดากรณ์  ดวงจิตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายภัทรวัต  คีรีนารถ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงภคพร  สมศักดิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงอภัตร์ณี  ศรีทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงรสิตา  ขนานใต้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงป.พีทฌา  ประสานการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงนิชานาถ  มาศโอสถ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายคณิศร  ศรีสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายวรากร  พูลเกิด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จินะอุด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชนะกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงชาลิสา  วังลำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงปองกานต์  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายตฤปตฤท  ไชยวัฒน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงวรัทยา  เดชะราช โรงเรียนวิเชียรมาตุ3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น