รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายสิริเชษฐ์  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายคุณัชญ์  คงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงดนิตา  เชิงสมอ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายวริทธิ์นันท์  ทั่วด้าว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายณัฐภัทร  พันธุ์อุไร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงปาณิศา  สังข์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาววาสิตา  ด่านสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกษิดินทร์  หมัดดะอี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายสรวิศ  ไทยเกื้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธรรมธรณ์  บูลภิบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายพันธ์ชนน  แก้วประจุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายคมชัด  รัตนสุรการย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงปนาลี  แก้วเขียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายวรินทร์  โฆษิตรังสิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายปวรปรัชญ์  ลีลาสุวรรณสิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  วงษ์ปรางค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพิริยา  ชุติเดโช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายพิชญุตม์  เห็นประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงปานชีวา  พรหมอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนันทนัช  เดชรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขชล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายราเมศวร์  หวังหิรัญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายภูวณัฐ  ทุมสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงปนัณญา  สังข์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพรรวษา  นิลสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายอภิสัณห์  จงเพิ่มวัฒนะผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บำรุงผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงศุภิสรา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงภัณฑิรา  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพัทธญาดา  ชูกลิ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปวิศรา  ฤกษ์ดิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธัญวีร์  หิรัญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณปภัช  เลิศนาคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฐิตานนท์  เบญจพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชนานันท์  ชัยคชบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิดาภา  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกชรัตน์  ชัยวรานุรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกชพร  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายสรรเสริญ  คล้ายทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพรภูมิ  แก้วช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพชรพล  รอดเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายปัณณทัต  กันตังกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายนิธิศ  นรังศิยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายนันทภัค  กว้านเมธากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายก้องกิดากร  ทองมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกฤษฏิ์  ปัญจเวสารัช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายภวดล  มานะจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายเปรมมากร  อารีผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายสหรัฐ  อายุบวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายสุกมล  บางโชคดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปัณฑิกา  อิสรทะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายรัชช์ศิร์  มณีโชติรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สุทิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายนนทพัฒน์  วินิจผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายพัทธฤทธิ์  อินทรพิบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปัญญากร  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปัณณพร  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงนันทนุช  ชุมแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปุญญิศา  สุทธิศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพัทธนันท์  เส้งส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปทิตตา  ฐานิสสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะคุ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงทองณภค  ดุลย์เภรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวญาณิศา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวครองขวัญ  คงอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัจฉรียา  พุ่มบุญฑริก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวเพ็ญพิชชา  ทับทิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจิรพัส  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชยุต  แก้วละเอียด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวเพชรลดา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวกมลพร  อักษรนำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รัตนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายณฐกร  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธีร์  เหมจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นายชนกภัทร์  จุลนวล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายวรยุทธ  นาคเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวษัณา  พรหมดนตรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวชุติกาญจน์  สุภัทรากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงอภิชญา  เณรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวรุ่งวราภร  อรรถพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวยวิษฐา  เมฆสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวณัฐกฤตา  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวปริยาภัทร  สุทิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาววิชชุลดา  ยิ่งดัง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ช้างกลาง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวณัฐฌา  หนูน้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายปุรัณ  ประเสริฐไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายกฤตภาส  แช่มช้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาววรัทยา  มีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายชยุต  โกฏิรัชญ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวสาริศา  กมลอเนกคุณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธีรกานต์  คำพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวศุภสุตา  ดวงแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฐวีร์  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนรัชต์  เลื่อนจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นายพอพัน  คำเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภาวิดา  ดวงขวัญ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกวิน  ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายภูวพัฒน์  จันทร์เอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายศิระณัฐ  มูสิกะเจริญ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณฐนนท์  ณ พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายบรรณสรณ์  ชูแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวปาริชาติ  สำแดง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาววรลักษณ์  ทองขุนดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปริมณาลี  บุญช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นายอลังการ  ณ กูล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวสุจารี  รัตนมณี โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายสรวิศ  ชูทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  นวลขวัญ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอัจฉริยา  หมวดจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวมติมนต์  ปล้องไหม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวสุวิชาดา  มาศตันติพร โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาววริศรา  อาจทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาววริศรา  ทองดีเพ็ง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพรหมพร  ยูงทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็งนิล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวปานภัส  วสิษฐ์พล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงศุภิสรา  หนูในน้ำ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศิริกัลยา  อ่อนคง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภาอนงค์  รัตนานุกูล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวอัชฌา  ไชยชนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงญาณิศา  อินตะจักร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวณัฐธิดา  กาลกัญจะ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณฐิตา  เรืองพุทธ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพัณณิตา  มณีโชติ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวปัณฑารีย์  เกิดแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปัณฑิตา  นุ้ยด้วง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงโชติกา  ชูอินทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายวรพงศ์  ทองขุนดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงอัจจิมา  พุมนวล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงชัยรัมภา  บุณยะวันตัง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธัญชนก  มิตสุวรรณ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงสุภัชชา  ชุมทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปัณฑา  สุขเกษม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายเขตต์ฐภูมิ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงญาณิน  สิริบุญญาวาส โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงรสิตา  ด้วงเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายพงศ์สฤษฎิ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณัฐชนน  ดำช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณิชาภัทร  สูงสุด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐนันท์  ติเสส โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชวกร  ทองบุญ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนิชานันท์  เพชรน้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงวิมลรัตน์  หลิบแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณัฐพล  จันเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธันญ์ขวัญ  ด้วงคง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปวริศา  สุตตะคาร โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองติก โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอภิษฐา  ตุ้ยนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพัทชล  ปานแจ่ม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอัญชิสา  ดวงจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกานต์รวี  ทังศิริ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเดชาธร  หนูชู โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายณฐรักษ์  สว่างนิพันธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพิชามญชุ์  น้ำทับทิม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายอเนก  ขุนพล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราบปรี โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายฐปนวัฒน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนกร  แก้วดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ขุนนุ้ย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายปิติฉาย  ทองคง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายโพธิกร  เกื้อสุข โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายศิวพัชร  จันทร์มณี โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พันธ์คง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพิรพัฒน์  ดำชู โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกิตติธัช  เม่าทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายปกป้อง  คงอิ้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธรากร  จันทร์เอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายพัชญศักดิ์  มะลิวงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายภูวเนตร  เกตุแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายฐปนวัชร  บัวเนียม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนันทสิทธิ์  หมวดอินทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธานัท  รักษ์เกลี้ยง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชยุต  สมจิตต์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธนดล  แก้วด้วง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายศิวัช  ชูดวง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอามานี  สันอี โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายศิวกร  บุญเลิศกุล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีชูทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองชูดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายธนิสร  พรอภิรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายยศกร  คงเกลี้ยง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกวิสรา  พึ่งแพง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงหทัยกานต์  ศุกลพัฒนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงนฤกานต์  ร่มเจียม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอติกานต์  ภักดีวิจิตร โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชยนันต์  ยายมาก โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอภิลักษณ์  จินตาคม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงศศิกานต์  อำลอย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองมาก โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายอนุวัฒน์  พรหมบัญพงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายวุฒิพงษ์  จันทมาศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเหมือน โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชนัญญา  เรืองแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงศาปาน โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงภัทรลดา  ศรีเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สุขใส โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปาณิสรา  ทรัพย์จิตร โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกัณฐิกา  สุขรุ่ง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงกานติมา  ชูจางหวาง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชินกฤต  ด้วงชู โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชูรักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงรวิศรา  ดำชูพราย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธาริการ์  ชูบัวขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพิชาภรณ์  รอดปาน โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงศรุตา  คงย้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกรรณิการ์  เม่าน้ำพราย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงรัชนี  อินทรแป้น โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสุชาดา  เด็มเพชรหน้อง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายสุทธิภัทร  ชูเก็น โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวัลญา  เหมือนเมือง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสใบทอง  เต็มยอด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงธันย์ธีตา  สงคง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดำราม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสุภาวรี  ยูงทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงเกศินี  ชายเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงบุปผาวัลย์  สงแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 นายปรมะ  พรอภิรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายสรยุทธ  ขอนแก้ว โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกฤษศิณีย์  ชายใหม่ โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกชวรรณ  จันทร์เจริญ โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงหงส์เหม  ตั้งฉัตรทอง โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปานิษรา  สิวะสุธรรม โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกัญญญาพัชร  บุญยพันธ์ โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายเนติธร  ขาวมะลิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายณฐพงศ์ธร  ศิริพันธ์ุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายณัฏฐ์  ชูเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนพัฒน์  ดวงมุสิก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายนิธิกร  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปพนธีร์  ขนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายพชรวิชญ์  ว่องไวรัตนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพีรวิทย์  ขาวสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายศิวกร  สองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสธรรดร  บดีการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกีรตี  กียะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณัฐวดี  ลีภัทรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธนัชพร  เชยบัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงมนรดา  ศรีภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขสงวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายชยุตพงษ์  พิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายณฐพงศ์  วังปรีชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายดีเด  บิลโหด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธนกร  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายนราวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายปณทนนท์  บุรณนานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายปิยังกูร  ชูบัวทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกรกช  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เจยาคม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฐนันท์  เลขะธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธนภรณ์  พุทธรักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพรปวีณ์  แหวนเพ็ชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงภัทริน  รินากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีหมุดกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายกันติชา  สุขนิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายจตุพล  สุขวิเชียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายเชษฐกานต์  สมเขาใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธฤต  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายนิติธร  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปวิตร  อัครวนิชกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิทักษ์บูรพา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายปิยศักดิ์  คงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายปุณยวีร์  สุขกลับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภควัต  สวัสดิวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภูมิรพี  ปุณยวาทะงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายวัชระชัย  ชาญณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายหัฏฐกร  หัตถการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงขวัญหทัย  เอารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โหสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปรมาภรณ์  นุ้ยศรีราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปรินทร  ศรีทองกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงรมิดาดีน  ทองคำเสก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงอธิชา  แก้วพรรณราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกฤษณพัฒน์  แก้วกิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายคณิติน  เกื้อนุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองอักษร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปรเมศวร์  ชำนาญเเป้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่หลู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายรัชชานนท์  ธราพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายวชิรวิทย์  พจน์จำเนียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายศุภวิชญ์  ประดิษฐ์อภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกชกร  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกฤชญา  หมวดอินทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงจิณณพัต  หิรัญรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจิรัชญา  ไพฑูรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปทิตตา  กองประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรโกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงรสิตา  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงรสิตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงศรีทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายเมธัส  สีเผือก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายกรเทวา  ก้งเส้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวขนบพร  เพชรชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพุทธิมา  สิงหเสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอัคริมา  ใจสมุทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  จารุสิริรังษี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายนิธิวัชร์  พรอนันตโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายภควัต  โรจน์โมสิก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายภูชิชย์  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงธมน  จิรวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนชนม์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำปล้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงแทนฝัน  คงศร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภูรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงครองขวัญ  บุญหาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงศศิร์ธา  อุ่ยสุ่ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกันติศา  สอนดอนไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงบัวบูชา  รัตนบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เพียรแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายปิยกร  ศรีประทุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงดลพร  กนแกม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภูริพัชร  สุขแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยศิลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายธนาวิธ  รามแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายคุณานนท์  ชูวิจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูปลอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงอรวรินธ์  บุญมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายศิรวิทย์  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวิวิธวินท์  แสงเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศุภกร  ยี่มี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงปภาวรินท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายปิติณัช  คงแป้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายวรพล  แก้วบุญญานุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายกฤดิ  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพันเพชร  พัชนี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปริยภัทร  ภักดีเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองนอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพิชชาพร  ฮั่นวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวิมลณภัทร  สงค์ดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณภัทร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงธัญชนก  ปาณะบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพัชรากร  สุขดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจุฑากร  เข็มตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายฆฤเณศ  คงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายทนุธรรม  แซ่ตั้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองหยู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกันต์นพัช  บุญช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปาริสุท  เนาว์รุ่งโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศุภิสรา  วิชช์วัฒนางกูร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริวาณิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายณธรรศ  ธิบดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกิตติพัฒน์  ชูแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชัยธวัช  ธานีรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายติณณภพ  เพชรอนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชิติพัทธ์  กรองแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายเศารยะ  พงศ์สว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายศรีภูมิ  ศรีไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายศรวิษฐ์  หนูเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวชญานิศ  คงพูล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงณัฐวรา  นุชิต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวชนัญชิดา  เพชรบูรณ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวธนพร  กรุงภักดี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวพัทลบล  แท่นจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวศุภรดา  แก้วแฝก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวสุทธิดา  ชูปาน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวนฤภร  ลำแดง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวอรวรรณ  คงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวภูริชญา  ไชยเดช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวเปมิกา  ชูเส้ง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงโศภิสรา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงจิรัชยา  ชนะสิงธิ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวชวิศา  นุ้ยเล็ก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวกมลลักษณ์  ภักดี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงทิพย์วรินทร  รุจิดาสกุลศิริ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายเฉลิมวงศ์  สุขมิ่ง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวชิรธร  กิติเศวตจิต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวพฤษณีญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นายชยกร  คะภะสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ศรีราชยา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นายยศกร  คงสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกฤติน  เกตุชู โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายชัยภัทร  ประชุมทอง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายวัชรพล  วงศ์ชู โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายณภัทร  อินถิติ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวพัชรพร  บุญชรัตน์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นายธีรไนย  นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวกริญญา  นาคช่วย โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายนภน  ทองวิเศษ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายสุรภาพ  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงบุญรักษา  กองสินพิพัฒน์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวกัณฑ์เกษม  หนูเกลี้ยง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสิริคุณ  กองสินพิพัฒน์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นายปุณณกริช  การพานิช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวพิชญาภา  อักษรพันธ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายธมณัฏฐ์  แสงแพง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายปุณณวิช  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นายณัฐนันท์  ไชยรักษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวกมลนัทธ์  เทพขวัญ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ทองเที่ยง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวสิริยากร  จันทร์ไข่ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธีรัช  เกื้อวงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวเนตรศิริ  รอดผล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายเด่นพงศ์  คงหวัง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวนพัสสร  หนูมาก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนวลนาถ  ทับยัง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวรรณรดา  บุยมณี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพรปวีณ์  นุ่มนวล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายมังกร  พรหมจินดา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายณัฐชนน  ไพณุจิตร โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงวริศรา  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณรัฐชริญ  รักชุม โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุดสังข์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภานุวัฒ  รักจำรูญ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายเจษฎา  คงสีปาน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายศุภกร  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายณภัทร  อนุจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายสิทธิโชค  จุลรอด โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายกฤตนัน  ภักดีวานิช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายวรินทร  ฉิมวงค์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงธิดาวัลย์  รัตนพันธ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิตติเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงชัญกฤตญา  พชรพงศ์กฤต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายศิริวิศว์  คงหนูเกตุ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปรียนันทน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณัชชา  นิลรัตน์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงชื่นชัญญา  ทองคง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงนภเตน์  นามศรีอุ่น โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายณฐพัฒน์  จงหวัง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสิริประภัสร์  ศิริธร โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงชยานันต์  ทองสลับล้วน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรหมหมวก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายคารธิกเกยะ  โลเกช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพลอยชมภูธ์  เขมะวนิช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองขุนดำ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อนันต์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอมลณัฐ  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชูแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชาลิษา  พรหมเดช โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอนุธิดา  สุขหวาน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวนภัสวรรณ  เทพทอง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวนันทวัน  ประชุม โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวนิภาพร  ทองอร่าม โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวนงนภัส  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวจุฑาทิพย์  บุปผาสุวรรณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาววรันธร  โสภาเจริญวงศ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นายธัชนนท์  สมเก่า โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาววรรณวิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวจันทร์จิรา  ผ่องท่าไม้ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวธดากรณ์  ชามทอง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวนุชรีย์  จับจันทร์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นายชยากร  เอียดเหตุ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวนารีรัตน์  อินทรณรงค์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายผดุงเดช  เพชรอ่ำ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวนพรดา  จิตรสำรวย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวจุฑามาศ  อิวิโส โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวธนพร  ไชยานุพงศ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวชุติมา  สุขโม้ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวดิฐาพัทธ์  พรหมมา โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายชิตดนัย  วิเศษประไพ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวศิริธิดา  รักเถาว์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวอรวรรณ  จุลเรือง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น