รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายสิริเชษฐ์  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายคุณัชญ์  คงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงดนิตา  เชิงสมอ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายวริทธิ์นันท์  ทั่วด้าว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายณัฐภัทร  พันธุ์อุไร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงปาณิศา  สังข์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาววาสิตา  ด่านสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกษิดินทร์  หมัดดะอี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายสรวิศ  ไทยเกื้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธรรมธรณ์  บูลภิบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายพันธ์ชนน  แก้วประจุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายคมชัด  รัตนสุรการย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงปนาลี  แก้วเขียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายวรินทร์  โฆษิตรังสิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายปวรปรัชญ์  ลีลาสุวรรณสิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  วงษ์ปรางค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพิริยา  ชุติเดโช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายพิชญุตม์  เห็นประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงปานชีวา  พรหมอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนันทนัช  เดชรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขชล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายราเมศวร์  หวังหิรัญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายภูวณัฐ  ทุมสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงปนัณญา  สังข์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพรรวษา  นิลสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายอภิสัณห์  จงเพิ่มวัฒนะผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บำรุงผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงศุภิสรา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงภัณฑิรา  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพัทธญาดา  ชูกลิ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปวิศรา  ฤกษ์ดิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธัญวีร์  หิรัญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณปภัช  เลิศนาคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฐิตานนท์  เบญจพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชนานันท์  ชัยคชบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิดาภา  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกชรัตน์  ชัยวรานุรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกชพร  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายสรรเสริญ  คล้ายทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพรภูมิ  แก้วช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพชรพล  รอดเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายปัณณทัต  กันตังกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายนิธิศ  นรังศิยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายนันทภัค  กว้านเมธากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายก้องกิดากร  ทองมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกฤษฏิ์  ปัญจเวสารัช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายภูวดล  มานะจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายเปรมมากร  อารีผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายสหรัฐ  อายุบวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายสุกมล  บางโชคดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปัณฑิกา  อิสรทะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายรัชช์ศิร์  มณีโชติรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สุทิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายนนทพัฒน์  วินิจผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายพัทธฤทธิ์  อินทรพิบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปัญญากร  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปัณณพร  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงนันทนุช  ชุมแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปุญญิศา  สุทธิศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพัทธนันท์  เส้งส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปทิตตา  ฐานิสสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะคุ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงทองณภค  ดุลย์เภรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวญาณิศา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวครองขวัญ  คงอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัจฉรียา  พุ่มบุญฑริก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวเพ็ญพิชชา  ทับทิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจิรพัส  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชยุต  แก้วละเอียด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฐวีร์  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธนรัชต์  เลื่อนจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายพอพัน  คำเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงภาวิดา  ดวงขวัญ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกวิน  ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นายภูวพัฒน์  จันทร์เอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายศิระณัฐ  มูสิกะเจริญ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณฐนนท์  ณ พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายบรรณสรณ์  ชูแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวปาริชาติ  สำแดง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาววรลักษณ์  ทองขุนดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปริมณาลี  บุญช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายอลังการ  ณ กูล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวสุจารี  รัตนมณี โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายสรวิศ  ชูทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  นวลขวัญ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอัจฉริยา  หมวดจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวมติมนต์  ปล้องไหม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวสุวิชาดา  มาศตันติพร โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาววริศรา  อาจทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาววริศรา  ทองดีเพ็ง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพรหมพร  ยูงทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็งนิล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวปานภัส  วสิษฐ์พล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงศุภิสรา  หนูในน้ำ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงศิริกัลยา  อ่อนคง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภาอนงค์  รัตนานุกูล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวอัชฌา  ไชยชนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงญาณิศา  อินตะจักร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวณัฐธิดา  กาลกัญจะ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณฐิตา  เรืองพุทธ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพัณณิตา  มณีโชติ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวปัณฑารีย์  เกิดแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปัณฑิตา  นุ้ยด้วง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงโชติกา  ชูอินทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายวรพงศ์  ทองขุนดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงอัจจิมา  พุมนวล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชัยรัมภา  บุณยะวันตัง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงธัญชนก  มิตสุวรรณ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุภัชชา  ชุมทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปัณฑา  สุขเกษม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายเขตต์ฐภูมิ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงญาณิน  สิริบุญญาวาส โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงรสิตา  ด้วงเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพงศ์สฤษฎิ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฐชนน  ดำช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงณิชาภัทร  สูงสุด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฐนันท์  ติเสส โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชวกร  ทองบุญ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงนิชานันท์  เพชรน้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวิมลรัตน์  หลิบแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายณัฐพล  จันเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธันญ์ขวัญ  ด้วงคง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปวริศา  สุตตะคาร โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองติก โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอภิษฐา  ตุ้ยนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพัทชล  ปานแจ่ม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอัญชิสา  ดวงจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกานต์รวี  ทังศิริ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเดชาธร  หนูชู โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายณฐรักษ์  สว่างนิพันธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพิชามญชุ์  น้ำทับทิม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายอเนก  ขุนพล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราบปรี โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายฐปนวัฒน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนกร  แก้วดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายสรยุทธ  ขอนแก้ว โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกฤษศิณีย์  ชายใหม่ โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกชวรรณ  จันทร์เจริญ โรงเรียนปากพนัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายเนติธร  ขาวมะลิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายณฐพงศ์ธร  ศิริพันธ์ุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายณัฏฐ์  ชูเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนพัฒน์  ดวงมุสิก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายนิธิกร  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายปพนธีร์  ขนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพชรวิชญ์  ว่องไวรัตนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพีรวิทย์  ขาวสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายศิวกร  สองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสธรรดร  บดีการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกีรตี  กียะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐวดี  ลีภัทรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธนัชพร  เชยบัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงมนรดา  ศรีภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขสงวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายชยุตพงษ์  พิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณฐพงศ์  วังปรีชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายดีเด  บิลโหด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนกร  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายนราวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปณทนนท์  บุรณนานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายปิยังกูร  ชูบัวทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกรกช  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เจยาคม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐนันท์  เลขะธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธนภรณ์  พุทธรักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพรปวีณ์  แหวนเพ็ชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงภัทริน  รินากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีหมุดกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายกันติชา  สุขนิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายจตุพล  สุขวิเชียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายเชษฐกานต์  สมเขาใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธฤต  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายนิติธร  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปวิตร  อัครวนิชกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิทักษ์บูรพา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายปิยศักดิ์  คงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปุณยวีร์  สุขกลับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภควัต  สวัสดิวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายภูมิรพี  ปุณยวาทะงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายวัชระชัย  ชาญณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายหัฏฐกร  หัตถการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงขวัญหทัย  เอารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โหสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปรมาภรณ์  นุ้ยศรีราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปรินทร  ศรีทองกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงรมิดาดีน  ทองคำเสก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงอธิชา  แก้วพรรณราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายกฤษณพัฒน์  แก้วกิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายคณิติน  เกื้อนุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองอักษร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายปรเมศวร์  ชำนาญเเป้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่หลู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายรัชชานนท์  ธราพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายวชิรวิทย์  พจน์จำเนียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายศุภวิชญ์  ประดิษฐ์อภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกชกร  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกฤชญา  หมวดอินทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงจิณณพัต  หิรัญรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจิรัชญา  ไพฑูรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปทิตตา  กองประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรโกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงรสิตา  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงรสิตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงศรีทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายเมธัส  สีเผือก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายกรเทวา  ก้งเส้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวชญานิศ  คงพูล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณัฐวรา  นุชิต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวชนัญชิดา  เพชรบูรณ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวธนพร  กรุงภักดี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวพัทลบล  แท่นจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวศุภรดา  แก้วแฝก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวสุทธิดา  ชูปาน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวนฤภร  ลำแดง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวอรวรรณ  คงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวภูริชญา  ไชยเดช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวเปมิกา  ชูเส้ง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงโศภิสรา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงจิรัชยา  ชนะสิงธิ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวชวิศา  นุ้ยเล็ก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวกมลลักษณ์  ภักดี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงทิพย์วรินทร  รุจิดาสกุลศิริ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายเฉลิมวงศ์  สุขมิ่ง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายวชิรธร  กิติเศวตจิต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวพฤษณีญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายชยกร  คะภะสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ศรีราชยา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายยศกร  คงสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกฤติน  เกตุชู โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายชัยภัทร  ประชุมทอง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นายวัชรพล  วงศ์ชู โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นายณภัทร  อินถิติ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวพัชรพร  บุญชรัตน์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายธีรไนย  นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวกริญญา  นาคช่วย โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายนภน  ทองวิเศษ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายสุรภาพ  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงบุญรักษา  กองสินพิพัฒน์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวกัณฑ์เกษม  หนูเกลี้ยง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสิริคุณ  กองสินพิพัฒน์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายปุณณกริช  การพานิช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวพิชญาภา  อักษรพันธ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธมณัฏฐ์  แสงแพง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายปุณณวิช  อุยีตยะกุล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายณัฐนันท์  ไชยรักษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวกมลนัทธ์  เทพขวัญ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ทองเที่ยง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวสิริยากร  จันทร์ไข่ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธีรัช  เกื้อวงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวเนตรศิริ  รอดผล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายเด่นพงศ์  คงหวัง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวนพัสสร  หนูมาก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนวลนาถ  ทับยัง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวรรณรดา  บุยมณี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพรปวีณ์  นุ่มนวล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายมังกร  พรหมจินดา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายณัฐชนน  ไพณุจิตร โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวริศรา  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณรัฐชริญ  รักชุม โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุดสังข์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายภานุวัฒ  รักจำรูญ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายเจษฎา  คงสีปาน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศุภกร  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายณภัทร  อนุจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายสิทธิโชค  จุลรอด โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกฤตนัน  ภักดีวานิช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวรินทร  ฉิมวงค์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธิดาวัลย์  รัตนพันธ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิตติเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงชัญกฤตญา  พชรพงศ์กฤต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายศิริวิศว์  คงหนูเกตุ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปรียนันทน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัชชา  นิลรัตน์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชื่นชัญญา  ทองคง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนภเตน์  นามศรีอุ่น โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสุรพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณฐพัฒน์  จงหวัง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสิริประภัสร์  ศิริธร โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชยานันต์  ทองสลับล้วน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรหมหมวก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายคารธิกเกยะ  โลเกช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพลอยชมภูธ์  เขมะวนิช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองขุนดำ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชาลิษา  พรหมเดช โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น