รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีชวิชญ์  ป้อมแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงอรวรา  สาริพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายณภัทร  ลายประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงโอปอ  อุสิทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงเกวลิน  หริณะรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงพรรัชชา  อนุรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชลภทร  ศรีเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงธิญาดา  เตชะเรืองสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูศักดิ์เกียรติกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงศวิตา  ศรีนิล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงทรรณรต  มณีรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธนกร  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์สืบสันตติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายบุณยวีร์  ดีช่วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรพรหม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศเลิศรัตนวิไล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกวิน  ชัยยศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายทัตพงศ์  พรพุทธศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงนารีรัตน์  เดชเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณฐกมล  กู้เมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายวชิรวิทย์  ปันฉิม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปุญญิศา  สุขประสิทธิพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอารีญา  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวณัฏฐาวีรณัน  อั้นเต้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปริยากร  ศรีศักดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงธิดารัตน์  แมนเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสิริกร  เดชรัตนวิไชย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงวิภาพร  อุ่นเรือน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงญาณิศา  ภู่วัฒนา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงหทัยภัทร  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  โพธิ์เพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีน้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นายพัชรพล  นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายวินธัย  ฐิติฐานุศักดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปสุตา  อุบลสถิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปารณีย์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายเจนกิจ  จิระจรัส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปฏิพล  สุขขี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายเศรษฐ์  ลายประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวฟางนภิศ  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวพิงนภัส  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงพรนภัส  เตี้ยงตุ้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายตะวันฉาย  คุณมารินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกรวิชญ์  กรทิพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายแทนกาย  จินดาวรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงภัทรภร  รัตนพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนกฤต  หลิมกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมมาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใหม่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงทัตพิชา  นาคกลัด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวภคมน  เนตรรุ่ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกรกมล  กลับแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธนภรณ์  จิตรโอวาส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายนภนต์  เลาหะสราญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายเตชินท์  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกฤติธี  นวลขาว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกัญญ์สิริ  เนาว์นาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธีธัช  ประสิทธื์วิไล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงจิดาภา  วีระไวทยะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณภัทร  ด่านชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธันยวงศ์  บุญแสวง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายปัณณวัชร  วิโนทกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธีร์  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายรัชพล  เกษตรสุนทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายติสรณ์  ณ พัทลุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธรรศ  ตั้งพิรุฬห์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนลพรรณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธราเทพ  พัฒน์มาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงอรชพร  คงเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายบุณยกร  สำเภา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายอัครินทร์  เอกเลิศศิริสิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์แก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงภิรญา  ใจเปี่ยม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายภูมิวชร  ภูมิจิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกฤศ  มงคลนิมิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงบุญระพี  สุจีรพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวจาฏพัจน์  จารุโภคาวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวลลิตภัทร  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวชุติกาญจน์  ผลแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายธัชศุทธิ์  วิโนทกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวกรณัฏฐ์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธัญปราณ  ศรีสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นายภูดิส  เจ็ดวรรณะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายอัมพร  แดงดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายณัฐชนน  เวชเตง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายตรัยรัตน์  เป็งวัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกัญญ์นนัฐ  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัทธิญา  อรัญไสว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงวศินี  บุญณมี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงศิลปากร  คงยืน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอัยยาวีร์  แน่นแผน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงบัว  จันทรังสิกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกมลนัทธ์  กลับรินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอติพร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชนาภัทร  เฉลิมพิพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงวรัญญา  หนูแย้ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงตะวัน  นิลพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงฐิชาภรณ์  ขจรบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพิมศิตา  ประทุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเขมทัต  คงวิจิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธรรมรัตน์  สมสนอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปุณณมา  แก้วทองดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายทิชากร  นุ่นทิพท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายอรรถพล  สุขสนิท โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำผอม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงตรีลดา  สุมิพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพัชรนันท์  ชูมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงอรอนันต์  คุณสมบัติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายกฤษฎา  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวรภัทร  โชคคณาพิทักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัชธิชา  เพชรชำนาญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายฑีฆายุ  พัฒน์คล้าย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรกรุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงจีรวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวริศรา  สำลี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพิสิษฐ์  ขำเกิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายภคธร  มีนะพงษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภีรพงศ์  จอนเอียด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายศรุต  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โมธารา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกนต์ธร  โกละกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายกิตติพศ  รักปาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณัฐพล  เพ็ชระ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญรักษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายพัสกร  บัวชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปวันรัตน์  นุ้ยบุตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพิณิชฎาวรรณ  ฤทธืกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงเมทินี  พิมพา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุขศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงศิริญญา  ช่วยคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงจันทนภา  ทับหิรัญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายวรกานต์  อินทมาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนภสร  กอบวัฒนกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพรนภา  กอบวัฒนกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงศศิประภา  ชูเมฆ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงจิณห์นิภา  แก้วแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณิชารีย์  ไพริน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เดชศักดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์มณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชมเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงรสิตา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณัชชา  เปลี่ยนสุนทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงยัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงศิริพร  ศรีเปาระยะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวทิพปภา  สุขกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวพรรณภัทร  ปลีแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงชญาฎา  จันทร์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวณัฐกาญจน์  บุตรทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวทิพวรรณ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวศศิวิมล  อินทรพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวณัฎฐณิชา  ทศเวช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวอพิชญา  แก้วมีวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสุธิษา  แก้วสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงลลิตภัทร  บุญเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญสิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักชาติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงปณิตา  เรืองอุทัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอสมาภรณ์  คงสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงเบญญาภา  อั้นเต้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์คง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงฐิติพัชร  ชิตเดชะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายภูวเนศวร์  หมั่นถนอม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายจงภัค  หาญกลับ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายจักรพัฒน์  เผ่าพะโต๊ะ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายนภพล  นาคสิงคราญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายนันทิพัฒน์  สถิระพจน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายนิธิกร  พุกบัวขาว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวพัชรินทร์  หอมจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสุภาพร  จันทรกานต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงศุภัชญา  เกาะมุก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศิริมา  อาสน์ทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศลิษา  รัตนพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาววรรณิดา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงรุ่งรวี  มงกุฎวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงรียากร  เกรียงไกร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงรัตนาพร  จินดาชื่น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงรัตติกาล  ลาภผล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวพรรณกาญจน์  วรรณเผือก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวเปรมิกา  พรหมกำเนิด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงเปมิศา  สังขมุรินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวปาณิศา  ศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวดาวประดับ  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวณัฐวดี  ศรีทวี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวฐานิกา  สุนทรหงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวชวัลลักษณ์  ทองคละ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชนัญญา  บุญคงมาก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวชญาดา  คงทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวจิดาภา  ชมภูนุช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวกานต์พิชชา  มีแสง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พรหมภินันท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกัณฐี  มะเย็ง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกรณ์ณัช  บุญญากร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวกนกพร  แสงสุข โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายภากร  นพชำนาญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายพีรดนย์  เสงี่ยมวรกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายพรปิยะ  ศรีแสงแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพนธกร  ปากจั่น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายนรวิชญ์  อุ๋ยประสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายนภัสกร  ปิตะสิงห์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายธีร์จุฑา  ยิ้มแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายณัฐตนนท์  ภู่เจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายชุติภูมิ  ยังมี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายคณิติน  อุดมศรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายกฤตพณ  เชาวนะสินธุ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายนนท์ปวิธ  ไกรเกรอะ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกัญจน์  ชุมวิสูตร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศศิธร  อัครมโนไพศาล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปุญญิศา  สังข์กล่ำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปิติพัฒน์  ธีรชาติอนันต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชโนทัย  จันทร์ศรีนาค โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายกันตภูมิ  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นายพัทธนันท์  ผุสดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนกิ้ม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชุติภา  ช่วยพินิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายวรภาส  ไทยนุกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายนราวิชญ์  ไกรนุกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายชยุตม์  โชติคุต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนภัทร  รอดอุนา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขวัญพุฒ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกฤตชญา  พีรฉัตรปกรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสิรภัทร  พัฒนศิริ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณภัทรสิริ  สมบัติบริบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปริณดา  สังข์ชัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายทีปกร  นันตวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายนพรุจ  แสงสุริยะ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปัณณวิชญ์  นนทพัฒน์ทินโชติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายรัชชานนท์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธันยานิษฐ  อินทนาศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณฐกาญจน์  ทองเหลือง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณิชนันท์  มหาเจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬาร์กิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 นายธีรวัฒน์  ง่วนชู โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาววีรยา  พรหมยก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวพรลภัส  สุขประวิทย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวทักษวดี  ก่อกิจเถกิงกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวนิชนันท์  ภาษยะวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวถวัลยา  ปลพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวญาณิสา  อภิสนทสมบัติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายพัทธนันท์  ญุทันธีธนันท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายสุทธิโชติ  ม่านทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวรกมล  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวชนาภัทร  ดำทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวชญานิศ  เล่นทัศน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวธนัชพร  เพชรแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายกันตินันท์  เพชรพิรุณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สังวรกาญจน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายมนภัทร  ศุกลสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นายวชิรศักดิ์  ผิวนิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายอาณัติ  มเหศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสุวิชญา  พุ่มพะเนิน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงธมนวรรณ  คชสีห์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชลธิชา  หอมลาภ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงสินัชชา  เมืองสง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงแพรพิชชา  วัฒนกิตติภากร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เกิดสุข โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์ทัพ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสโรชา  นุ้ยพ่วง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวพิมพ์มาดา  สมัยแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวพิยดา  ขนอม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นายธีรภัทร  หัสไทรทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วสวี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปิยวัฒน์  สกุลตธนิชย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายนิธิพงศ์  เจี่ยกุลธร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายตาบเพชร  ยังพลขันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายภัทรชัย  ลี้ยุทธานนท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายปฐมพงศ์  ปานเกลี้ยง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายเศรฐพงษ์  จันทรตรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นายทัศน์ธนิน  เพฃรไฝ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุไรวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวปรางวลัย  อพันโท โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวธนชพร  เนียมสมบัติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวสุทธิดา  เย็นสนิท โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงศศิธร  เนตรประไพ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวปิยะธิดา  วานมณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายชโลธร  รัตนจินดา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายศุภากรณ์  ทับเนียม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นายสุประดิษฐ์  มิกขุนทด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพงศพัศ  เจียมสุชน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพรไพลิน  สุชาติพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงภัทรทิยา  ตั้นตี๋ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวณิชา  ธารีรัตนาวิบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวพรรษพร  บุญธรรม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวณัฐพร  หญีตน้อย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงณญาดา  รัตตะมาน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณัฐฐิตา  พิกุลเงิน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปัทมพร  ครรชิตวิทูร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวปณศร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาญชัยวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวภีชญา  ชูธิบัติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายก้องภพ  โควันนา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายวีรภัทร  สิทธิราม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายอธิธัช  วิทยาประภากร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายจุลจักร  ยังวัฒนา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมใจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสุวภัทร  ทิพพาหล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณัฐนรีย์  เศลาอนันต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แจ่มสุข โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงเบญจพร  กรดหนู โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสิริกมล  ชุมพงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายอนุศิษฏิ์  บุญเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงตวงรัตน์  คงอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงญาดา  อุ้ยหา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวริยา  วรรณครอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายวรรธนะ  ไทยปฐมพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายกฤชเทพ  บุญรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนันทิชา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายปิยังกร  สุวรรณวิธี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายเอกธนา  ทองประดู่ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายณัฐภัทร  หมุนสนิท โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงปานระพี  นาคเล็ก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตนกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพิชญาภร  ไชยบัณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายช่วงโชติ  ไทยเจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงนุจรินทร์  ง่วนชู โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 นายคุณาธิป  หมุนสนิท โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายชนกันต์  บุญชื่น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายชนุดล  เถาเล็ก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นายณัฐสิษฐ์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายชยพัทธ์  ครุฑนิ่ม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายฑนพรพงศ์  สุทธิผล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณัฏฐกฤติ  เลาหโชติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายณัฐนนท์  ภู่ทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายณัฐภัทร  ทับเเสงศรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายอนุศิษฎ์  บัวพึ่ง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายแดนไทย  รักเมือง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธนาธิป  จินตรานันต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 สามเณรอิลยาส  ยุมาดีน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวกานต์พิชชา  เพ็ชร์สงฆ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกนกพร  พูดดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวิภาวี  วาทีเส้ง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวธนัชญา  เหลืองประภาศิริ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปิยฉัตร  รักทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายภูริภัทร  อุชุภาพ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายสิทธานต์  สุกรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงภิสชา  นักดนตรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายศิวกร  สุวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวโกลัญญา  ฝอยทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงณฐมน  เลขบรรจบ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงกชกร  เจริญจิต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายพชรพล  บุญรัตนไพโรจน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายพีรภัทร  มงคลรัศมีโรจน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายวีรพงศ์  แก้วเจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายภูมิรพี  กรีณะรา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายปรินทร  ตันบี่ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายเฉลิมพล  เนตรประไพ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกณัชชา  ลาภนิรันดร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายฉัตรดนัย  ชูสุริแสง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงณีรนุช  สุดดวง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงวรัญญา  ราชสีห์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศิรินภา  ศิริทัศน์ธนา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จันทะมูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอรจิรา  วัฒนานิล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงราชาวฎี  ชูแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพีรากร  สุพรรณดิษฐ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายปภินวิช  สังข์กล่ำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายจิรภัทร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายปราชญ์ธรรม  ยอดเจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวจิระชยา  ป้อมแดง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ทรัพย์โสภา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  อำพนพนารัตน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอริญชยา  จิตรรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงปวีณา  ลานเกษบุษย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงนัชชา  นามวงศา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วเกิด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงปลิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงทิพญาดา  เทพฉิม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายกษิดิศ  โสมนัส โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนพจน์  จางบัว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธนภัทร  สิมขาว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายณัฐดนัย  แย้มลังกา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภาณุวัฒน์  ท่าสว่าง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายสุทธิเกียรติ  จังต่อตระกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายอัครชัย  ชัยมาสพงค์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงณิชากร  เพชรคง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงวริษฐา  หัตถชาติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงนฏกร  จิตณรงค์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณัฐวัตร  มโนทรัพย์หิรัญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอรจิรา  รัตนภักดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวกชพร  สุขศรีแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายพสธร  มนต์นิมิตร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวปันนวรรต  เเขนรัมย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอัญชนก  พุ่มสุวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพาทินธิดา  เรนชนะ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสบันงา  รัตนศิลา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงภิญญดา  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรินจันทรกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงธนัญชนก  อเนกศุภพล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวชนิดาภา  ชิตรัตถา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวกัญญาณัฐ  อุปานันท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายศักดิพงศ์  ศรีเมือง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนริศรา  เพชรสังกฤษ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพรนภัส  คุ้มรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วเพชร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายด.ช.นิธิภัทร  สุจริต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายปิยวัฒน์  พรมยัง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายภูริณัฏฐ์  วัฒนกิตติภากร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวเมษินี  ศรีบวรประภา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวรดามณี  เกตุนวล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นายปวริศ  ธนสมบัติวรศิริ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงชลันธร  โพธิประสาท โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวสิริรัตน์  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงรตน์  รติพัชรพงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ระลึกเย็น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สุทธิศักดิ์ภักดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรรณนิยม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายธนกฤต  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายณัฐวุฒิ  ชูเยาว์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายรัชชานนท์  ไมตรีจิตร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงธมลวรรณ  บานไม่รู้โรย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายปริญญา  กนกวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นายธนวัฒน์  พรหมขุนทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวศิน  แก้วใจดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวพิญดา  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงณัฐกานต์  คำรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายสินทรัพย์  อินทรโยธา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอภัณตรี  สุขวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายกันต์กวี  เนตรใจบุญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายจิณณพัต  ศิริกิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวจิรนันท์  นาคเพ่งพิศ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายจามิกร  กรองเห็น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ผลพฤกษา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวพัชราภรณ์  ประเสริฐสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภูมิภากร  โกเมนไปรรินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายศุภนัฐ  เเพรสมบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นายธรณ์เทพ  สุขยิรัญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวณัฐวรรณ  พรหมรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงญานากุล  ธรรมสวาสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงจิราพัฒน์  ชูสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงสิริพัชร  ทรัพย์มีสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายอรรถชาติ  ชาญนคร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุ่มชื่น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงธิติกาญจน์  สุขขัง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายสิงหร  ิพินคง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายษณฑาลี  ธงพุดซา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวทักษวดี  พัธคาร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวชนัญชิดา  ภารชาตรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงวรินทร  ทองคำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงศิริณา  แฝงกาย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวณิชกมล  แซ่ล้อ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายนิธิพักตร์  สุจริต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายภูวเดช  นาคมณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายพงศภัส  เริงศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายศิรวิชญ์  ดวงสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายณัฐภัทร  ดิษฐแสวง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวเภณิชาพร  ธนากรพรสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปาณิสรา  นาชนเขตต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวอรณิชา  เพ็ญสมบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยนุกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพรนภัส  ธรรมณารักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงณปภัช  วัชรีคุปต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงเบญญาภา  ชมบุตร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงลลิตพรรณ  นุ่นรอด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงปวริศา  แป้นกลม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงเขมิสรา  เอียดดำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงรวงทอง  บุญรัตนไพโรจน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงศิริพร  อ่อนมุข โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงธนิสร  กู้ศรีสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวสิรินดา  ชังอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวจิรัสสา  สดากร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปิยังกูร  คลี่แก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพิชญ์ณิยา  สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายณพลพัทธ์  พระกะยาพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายณัฎฐพัฒน์  ศรีวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงฟ้าใส  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญกิจสิริคุณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจำนอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงนุสนา  ศิริทรัพย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงฐาณัชชา  อุมาบล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงอืสสริยา  ศรีบุรุษ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายคณิศร  จันทร์รุ่ง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายปรัญชัย  มาลารัตน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายอภิชิต  ปลพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรรัตนานนท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพณิชา  แก้วรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  องค์ไพบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงภคมนต์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายเทศ  เจนสวัสดิ์ชัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ตรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขำขาว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงกมลชนก  ธนบัตร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงศสิหงษา  กิ้มเซียะ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสิตานัน  เยาวยัง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงรักษิตา  จิตรอำพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงเมธิสา  สายทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองคำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายกฤตนัย  พยุหกฤษ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายกิตติภูมิ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายชยุต  โชคกิจการ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายญาณกร  ถั่วสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายณัฐธนน  มณฑิราช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายเดชาธร  เกตุมาลา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธนกร  ชูกลิ่น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธนาพล  อุส่าหพานิช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายพัชรพล  พลพันธุ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายพีรศิลป์  มุลกุณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายภูวเดช  จันแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายยศภัทร  ชลชลา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายวรพงศธร  เจียรพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายศิรวิทย์  หลักกำจร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายสุริยศักดิ์  เกิดเนตร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกรกนก  ทาตา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงเกศกนก  กำลังใบ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงจริยา  สมบุญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงจิรฐิพร  มาวัง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงฐิติยา  มีดีภาค โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงณัฐชา  รักขันโท โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒนศรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  หีตเสมียน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงีนันท์นภัส  รู้จำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงปัณฑิตา  โกฎเพชร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สวาสดิ์นา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงภัณฑิรา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงรมัณยา  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงวิมลสิริ  บูญยก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงศษิณา  สุขสุวานนท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์แก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงสิรนุช  กุศลประคอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสุรีรัตนา  ยนปลัดยศ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงสุวภัทร  เหล็กประเสริฐชัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงอรวรา  พยุหกฤษ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายจิรพัฒน์  คล้ายอักษร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายเจษฎาภรณ์  วิริยะอุดมกิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์วานิช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายปวริศร  ราชบัณฑิต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายปุลวัชร  ทับเคลียว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายพชรพล  สว่างมณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายพัชรพงษ์  อุไพศิลป์สถาพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายยศวิน  จงศรีวัฒนพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายรพี  ศรีนวล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองแดง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกมลฉัตร  กาญจนวิเชียร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงจิณณพัต  เกื้อบุญแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชวิศา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณัฐมน  อินทโก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงณัฐสินี  นาคแท้ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงธนัสถา  ซังทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บรรณคีรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงบัณฑิตา  กลักดวงจิตต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปภาพินน์  งั่นบุญศรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงปิยากร  สมพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงไปรยา  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิโยธา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายเจตดิลก  โชติกวนิช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายชนาธิป  การสมมุติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายชยธร  เณรวงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายชินภัค  เสนาเลี้ยง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายไชยสิทธิ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายณัฐกันต์  พ่มทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายธนกฤต  รักชุมคง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่พร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายธีรภัทร  ิศรีสนธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายวรวัช  การถนัด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายวิชยุตม์  พจนารถโกมล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายอิทธิณัฐ  บุญช่วย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงจิดาภา  พ่วงเเม่กลอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงจิราลักษณ์  อาสาจารย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงชนิสรา  สมเขาใหญ่ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงญาณิศา  สีดาคำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงญิบพันกานต์  ขาวสะอาด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงณฐวร  หนูฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วีรเสนีย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสมนึก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงณัฐชิสา  ทรัพย์มีสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงธนพร  เปี่ยมศิริ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงธมนวรรณ  โภคากร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปวีณนุช  พุ่มพวง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปาเจรา  เปรียบปราง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ศิลป์เสวตร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพณิชา  กลีบแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพลอยปภัส  ศรีพักตร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงภคพร  เดชแสง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงยลรดา  ลิ้มกิจรุ่งเรือง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวาสินี  แย้มมีศรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมเทพ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงศิริภรณ์  อำพันกาญจน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงอาจรีย์  สังเศษ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายณัฐกรณ์  จันทบำรุง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพินันทา  เพราแดง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชนิกานต์  ทศพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภูชิต  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายณภัทร  เพชรกำเนิด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายปิยังกูร  จันทร์มีอ้น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายนิพิชณ์พนธ์  แก้วเพชร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงบัวบูชา  คงสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายจักรพรรรดิ  ร่อนแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสว่าง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงภัทรพร  ม่วงแคล้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงปรีดาพร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงฐิติพร  มณีรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธีร์พิชชา  อาจหาญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายกฤตพรต  เสวตวงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายกฤติน  บุญเพียร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายกฤษณ์  ชาญนคร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายจันทรรัตน์  วัฒนไพบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายชาติธาดา  สายน้อย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายณัฐดนัย  ดรงพรวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายณัฐพล  วงศ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายณัฐภัทร  ผลทวี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายตรีรนันท์  เจียมรจนานนท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายทีปกร  ทอนทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายธนกร  เกตุสถิตย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายนฤโดม  จงกล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายบุญญพัฒน์  กิตติชนม์ธวัช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายปัญญ์  พันธ์ถาวรวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายปัณฑ์ธร  จันทรมณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายพีรณัฐ  เม้งหิ้นติ๋ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายศุภกฤษณ์  โกรัมย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายสราวุธ  เเสงสว่าง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทนนตรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงชนิภรณ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สามัญเมือง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นพชำนาญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภู่พร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงนัฐนรีย์  สินสมบุญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงปิยธิดา  จีนย้ง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เเพรสมบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงภาพิมล  ใจเย็น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงศตกมล  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศศิกานต์  เอียดเสน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสวรส  แก้วอ่อน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นิ่มถึง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงอธิชา  มากผล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอัญชนา  อ่อนละมัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงปัณฑนิษฐ์  บุญญอารักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธัญพร  ชุมเกษียร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงนันทรัตน์  เพ็ญสมบูรณ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นายชยกร  เข็มตรง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายนิธิวัฒน์  เจริญรุ่งวิภาส โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายภาณุพงศ์  พัฒน์นิล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นายภูรินทร์  สังข์ย่อม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นายวรวิทย์  ผลพฤกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายสิรภัทร  เอี้ยงมี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นายอภิชาติ  สิทธิภักดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายอภิรักษ์  เอี่ยมงาม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวกัลยรัตน์  ภักดีโทรกิจ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกิตติยากาญจน์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงเขมิกา  นนท์ฤาชา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวจิรชยา  ผุดเผือก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงจิราพร  เกตุแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวชมพูนุช  สุกใส โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงญาตาวี  อำพันกาญจน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเหลือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณัฐชยา  เทพมณฑา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวธนวรรณ  เพชรขจร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวธิดาพร  น้อยภักดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงนัชชา  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวเบญญา  ปู่อ้น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 นางสาวปวริศา  กาลพัฒน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวปิยธิดา  สิงห์วิชา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงปิยมน  เสรีกำธร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวปุณยวีร์  กลอยสวาท โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพรกนก  ครรชิตวิทูร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวแพรพลอย  ฮวดปากน้ำ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงภัครมัย  สังข์ปริเมนทร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวภัทรานิษฐ์  ทิพย์มงคล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวมิรันตี  เอี่ยมปรีดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวศรัณยา  นุ้ยไซล่า โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงอริสา  มงกุฎสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุพินิจ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสุข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายภัทรวินทร์  รุ่งพนารัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายณนรินทร์  ณ อาภรณ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวอริสรา  ผลประทุม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงภัทราพร  จันทร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวณัฐริยา  วรสิงห์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวฑิฆัมพร  ปวงราบ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวรังสิยา  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงมัณฑณา  บุญโนนแต้ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายนิธิศ  โถแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงนนทพร  คชหาญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงธนพร  กุวลัยรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นายศิลป์ธนา  พฤษกูล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงณิชนันท์  คชสิงห์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงธีรารัตน์  บุญลอย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวธีรพร  ปานพุมเรียง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวรัณปวีณ์  รังสีปัญญา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น