รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงภัสจิรา  ช่างนิ่มนวล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวศิรภัสสร  รัตนาศิริภิรมย์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวพรประภา  แซ่โง้ว โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวสิริพร  แสงสุวรรณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายณัฐเจษฎ์  ฝอยทอง โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงเพ็ญพัชร  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายปุรพงศ์  สุคนธ์เขต โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงศวิตา  ลิ้มสัจจาพาณิชย์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธนณัฐชัย  คุ้มครองเลิศสิน โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงรินรดา  โหงวสกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงบัวชมพู  ประทักษ์นุกูล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายณชวิศ  สุวรรณโชติ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงฐิตาภา  ดำรงคุณาวุฒิ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายวรเทพ  ฐิติธนากุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายคุณากร  อยู่คง โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวปัณณ์วิปัศย์ศรณ์  พูลละม้าย โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพรภัสสร  ลื้มสกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงรัญชน์  รัตนพงศ์เลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวขนิษฐา  ประสงค์สุข โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงอาณัชฌา  กุลวงษ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสุพิชชา  ขันธ์สกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวสุพรรษา  ขันธ์สกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวศุภานัน  นุรัญชา โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงญาณิศา  ต่านเเตง โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงฝั่งฝัน  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายรัชชยุต  อุดมศิริ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธัญญพงศ์  ลิ้มบรรจง โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงธัญจิรา  อุดมโภชน์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายพุฒิสรรค์  ติยะพิบูลย์ไชยา โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายปุณณรัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายสายชล  อยู่เชื้อ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธีร์  สุมาลัย โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายพัสกร  ยังมาก โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นายธนพงศ์  เติมธนะศักดิ์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายพีรณัฐ  แมลงทับทอง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายสรรเสริญ  ขำดี โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงรุ่งนภา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พรมมา โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงเมลดา  เวชกิจ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกันยกร  คชาชาติ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเปรมาพร  พูลเพิ่ม โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงนภัสสร  ผึ้งภุมริน โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นจิตต์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงอุมาริน  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐปกรณ์  นาคคีรี โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพชรพล  จาระนัย โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายไกรสร  คเชนทร โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภาณุวิชญุ์  ระเบียบ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายศรวิสุทธิ์  จันทร์ตรง โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงศิรินาถ  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงหิรัญญาภรณ์  เงินมา โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกัมพล  จักรกลัด โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกิตติธัช  ศิริพจนาทิพย์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายปัญญวัต  วีรชัยเสวิน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงอรัตธิดา  ฦาชา โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นสักโก โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายคุณาสิน  พูลเพิ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชยพล  ภัทรเมธาวรกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชิดชนก  ทรัพย์สิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณพวรรธน์  ทันสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อังสพัทธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปนาวิน  รังผึ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายปภิณวิช  พิมลศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายปริญญา  รังศิโรภาส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปัญญาวุธ  จันทานี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายผาเพชร  สุขเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพลพล  คนงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายพัชรพล  นาคอนุเคราะห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายวีรณัฐ  อังคตรีรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายศรัษกร  สุขงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายศุภณัฐ  แววนิล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายสุวิจักขณ์พล  ผาบุญมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายอนุวัฒน์  บุษบาบาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายอนุศิษฏ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจิตรลดา  บูรณารมย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชนิกษ์นิภา  ล้ออิสระตระกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชนิกานต์  คุ้มรักษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณฐกชกล  กุสุมาลย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธนวรรณ  นาเวชวนิชกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนงนภัส  บุญพูลมี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงนันท์สินี  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปภาวิน  อุดมนาค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพัณฐ์ฐิชา  คล้ายคลึง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภิงคารวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิมพ์ณาภา  ลาเซ่นท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพิริยากร  พิมพ์รส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงภัคธีมา  ดีเซ็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวรวีร์  โพยมรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงศศิมา  กรกุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสโรชา  สุ่มอ่ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุภัชญา  ไวยพงษ์ศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายกฤติณัฎธ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกสิณธรณ์  พรายมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายจุมพลภัทร์  โรจน์บวรวิทยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายญาณเดช  เอี่ยมวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธนกฤต  หงวนศาลา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายประวีร์ณัฐ  สังข์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปวริศร์  เทียนทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายพัสกร  เสียงล้ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายรชต  ปราณโสภณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายสิทธิรัตน์  ทองศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายสุธนัย  ทางทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายอภิรักษ์  หอมจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายอรรถกร  อานามวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทร์สมบุญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงคุณามัย  พัชรานุกูลการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจิตต์ทิพย์  พุฒจร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชาลิสา  ทองจันดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงโชษิตา  อุบลน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงญวิภา  ป้อมทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงฎีกาแก้ว  พุทธรักษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงฐิติรดา  ภู่เงิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณภัทวดี  จิตไมตรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมหวาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงเตชิตา  เลิศนิรันดร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธนารีย์  คล้ายเพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธัญพร  อินมี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนิรดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงเนื้อแพร  หนองมีทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพิมพิศา  จันทศร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงภัชชญามณ  ทองตัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงวรกาญจน์  หลิวเจริญกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงวรรธมน  ยวงใย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงอริสา  นฤภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายกรองเกียรติ  กานุวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชัยนันท์  คล้ายทรง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายติณณภพ  พูลสำราญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธนกร  ชนมนัส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธนลภย์  พรามคุ้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายนนทวัชร์  หอสุวรรณานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายนิธิศ  ใจชื้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายปิติณัช  ร่ายเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายปุญญพัฒน์  สรยุทธยรรยง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพาทิส  ตันติสุขารมย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายรัชพล  ศรีทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายศิลาฤทธิ์  หนูแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายศุภวัฒณ์  สุวรรณโน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสรศักดิ์  คชเกตุ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายอัศวิน  นวมภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายอิทธิศักดิ์  เรืองสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นายศรีรวิชญ์  ทันวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายศักดิ์สิทธ  ทิมทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายณภัทร  ขวัญชุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงกีรติ  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายภัทรพล  แสงสุริยงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงญาณิศา  สุขเฉย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงณหทัย  หทัยรัตนานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธนพร  ผิวขำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิชชาพร  หอมสุด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพิชญภาส์  ตราชูวณิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  มาตรสุริย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงรวิสุดา  นุ่มสวน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงวรพร  อักโข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวราลี  ภูรัต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงศิรประภา  รื่นเกษม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ครึกครื้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอริสรา  นฤภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกีรติ  ปานเนียม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายเจษฎา  ศรชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายชณณ์รพรรษฐ์  เข็มเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายญาณโชติ  เอี่ยมวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธนสร  ธนมาศชัยเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธันย์ธาดา  วิเวกจิตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธิติกร  ฉ่ำมะนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายปวร  แย้มสรวล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายภูมิภัทร  วงศ์ขยาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายวรโชติ  กฤษติชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายวสุ  สุขศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายศรัณย์  สระแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอธิวัฒน์  สร้อยมาลี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกวิสรา  วงค์ตาผา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  สุขแจ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  จันทร์สุก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนภัสนันท์  โยธะกา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงนรีกานต์  พันลำภักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปณาลี  อ้นดิสถ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปรียาภา  จินดาไทย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปวริศา  ตันสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปัญญิศา  นิลประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทร์จุติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพรณภัทร  ช่วยบำรุง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงพิทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ถ้ำแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ม่วงเสม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงภัคจิรา  โอษฐ์แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปั้นเหน่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงมนทิชา  เฮงภู่เจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวรฤทัย  ม่วงคราม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงวิภาวินี  ละมั่งทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงศกลวรรณ  บุญอยู่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสิตางคุ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสิรภัทร  ธนันทา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายกฤตณกร  เส้นทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายกันต์  ลิ้มวรางกูร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายคณพศ  ศรีสอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชยางกูร  แซ่ตั้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายโชติวิชช์  ดังสะท้าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณัฐภัทร  วาสินานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธรรม์ธีร์  รอดชูแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธัญวัสส์  โมกกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายนนทพัทธ์  ปองรัก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพงศ์ธเนศ  ยี่สาร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายไมเคิล  คลอส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายศุภวัฒน์  แซ่ภู่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายสันทัด  สว่างแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายอนุภัทร  คงกะเรียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกนากานต์  คงกระพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงจรรยกรณ์  คำดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงจิณห์นิภาดา  ธนาพิบูลพงศา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงจิตรลดา  สาธุการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ศิรเมธีศักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงชนิดาภา  วาณิชธรานัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงญารินดา  ทองสอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงฐิติมา  สนธิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัทกาญจน์  เอกรัตนโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงทฤษมน  มุมอภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปัณณพร  ทะลือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปุณยวีร์  เหมโส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพรชนก  คิดประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพรศิริ  อนุอินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพิณชมพู  อินทรักษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงเพชรฟ้า  เดชอุดมวัฒนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงศศิณา  บุษบาบาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงศศิพัชร์  กุลอิทธิโภคิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสรณ์เกตุการณ์  เกตุการณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสรัลชนา  รอดภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอริสา  บุญคมรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกฤตธัช  ไทยสงฆ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกฤตเมธ  เจ้าอินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายกฤติน  อมรโมฬี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกันต์ธสิษฐ์  คงทิพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกานต์ธัช  มหาบุญปีติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองย้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณเวโช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายนันท์นภัส  ตั้งวงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายปภังกร  ชุ่มมะโน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพชรกมล  เปรินกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายพรหมพชร  เย็นจิตโสมนัส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพิชญุตม์  ลาภมงคลนิติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพีรศักดิ์  เหมสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายรูปศิริ  รูปสม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายวัชรสิทธิ์  นาควัชรานันท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายวันชนะ  ลาภสถาพรกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายศดานนท์  รัตนาไพบูลย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายศิวนาถ  พราหมณ์น้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเพชรภูมิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นายกฤตลักษณ์  ลิ้มสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกฤษกร  ศตรัตพะยูน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นายจารุกิตติ์  สุขสำราญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายเจษยุคคล  นกงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายชัชนันท์  คำสิงห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายวิญญ  นิรันตรานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสุขใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายณัฐรัชต์  ฉิมเฉย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายตาณ  อุดมสุด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธนานพ  หล่อภูมิพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธีภพ  เจริญศิร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายบุณยกร  นิรันราย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายพลกฤต  สุขประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายพัทธดนย์  พิมาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายเพชรเงิน  เดชอุดมวัฒนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นายภูดิศ  ผ่องผิว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายลัทธวุฒ  บุญมีโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายวริศ  เทียนไชย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายวสุรัตน  เล้าโลมวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายวายุภัทร  บุญมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายศุภกฤต  พูลสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายอธิชนม์  เฝ้ามั่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลับวังกล่ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวสุธีกานต์  จรุงธรรมโชต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมองค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฐรดา  จันทรเกตุ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณัฐระพี  อุ๋ยตระกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวธัญติตา  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงนาโอมิ  ฟาน เดอร์ พลาส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวพลอยพระยา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อร่ามทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงเพ็ชรพราว  เอมะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงมณีอร  อาจศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวรัศมิ์นิชา  มั่นหมาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวศิรดา  ยังอยู่ดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวสุวภัทร  หิรัญวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เอี่ยมภิรมย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงอรินทร์ชญา  เผือกทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ศุภภัชกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นายก้องภพ  นุชเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขอร่าม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายจิรภัทร  เปี้ยวน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงธนพร  บุญเต็ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธนาภา  แย้มเกษร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 นายชัยวัฒน์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปัญญ์ธิกา  ไชยโสดา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายชิษณุพงศ์  งามน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปาลิตา  ชื่นประภานุสรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายตติยะ  อินพรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพันดาว  เกิดหนู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนกฤต  เวทยนุกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพิชญาภา  อาจจินดา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นายธราธร  คำใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงภรภัทร  เที่ยวหาทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 นายนราวิชญ์  อินเทวา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภัทรกานต์  นกแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายปิยะพร  แนบชิด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวรกุล  จันทิมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายภาคิน  คงเสถียร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิชิตภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 นายภานุพงศ์  กรุดนาค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภูริภัฏ  อยู่สุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอ้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภูริภัทร  สุขเกษม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสุนิสา  รัตนศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นายวรพณ  สาทะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายกันตินนท์  นิรมลไพสิฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นายศักดิ์สกุล  เจริญสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายชนินทร  แก้วโกศล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายชินโชติ  ปัจฉิม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นายศุภสิน  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายดุจเพชร  สุพิทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายทยากร  ตั้งศรีวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นายสหรัฐ  อนุสนธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นายอติชาต  ทองเปลว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธนภัทร  แท่นมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทับ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายนัทธวัฒน์  ใช่ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายปรีดิณัฐ  ทองคำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงณัฐชยา  จูน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพงศ์พล  พุ่มจิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมกลิ่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายพชร  ศุกระศร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวณัฐมาพร  สมานมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายพสิษฐ์  สมสวย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงดลนิสา  จันทร์นาค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายมัณฑวิทย์  เกตุพันธุ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงตวงทอง  รักษาเวียง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธนวันต  คงพฤฒิโรจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่วมอุ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปณิดา  สีบุหง่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายศรีพิพัฒน์  สุบรรณภาพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวปพิชญา  ภู่เพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายอินทัช  สุนทรศัพท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวปัณฑารีย  แตกช่อ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายอิศวร์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอุกฤษฏ์  อ่อนทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวพริ้ม  แซ่ฟ่าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักขนาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงมุกตาภา  ชุมพรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงเกวลิน  ถาวร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศรันย์พร  ผวาผดุง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แต้มเรืองอิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงณัฐณิชา  แตงอวบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวสิตานัน  พุ่มเมฆ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสินีนาถ  พัดทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวสิรินดา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณัฐนันท์  ม่วงงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวอาภาภัทร  เดชศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงณัฐิดา  ภาธรกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปุณยพร  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงเพิ่มกมล  ขาวช่วง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงมณัสนันท์  ประสิทธิ์วรการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวรรณชภรณ์  พงศ์อร่าม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงสุภัสสร  มุ่งหมาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกรณ์ธิวุฒิ  พูลหิรัญธนกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายกษิดิ์เดช  นิเวศวรทานต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายกิจศิริ  สะมะทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายกุลกันต์  สหรัตนะโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายจิติพัฒน์  อารมย์ดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายชัชวาล  คิดอยู่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายณัฐดนัย  ช่อสลิด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายเตชิต  เผ่าวิจารณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธนภัทร  ป้อมสีทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธีรัฐพล  งามพงษ์พรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายนิติภูมิ  พันสายออ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายปภังกร  นวพาณิชศักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายปิยทัศน์  บูรณโถ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพรเทพ  วิวัฒน์วงศ์วนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายภูษณะ  ฉิมพาลี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายวิศิษฐ์  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายอดิศักดิ์  ชีพอุบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายอนุพันธ์  หอมหวาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกีรัตยา  พ่วงอำไพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงจริยา  สว่างเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงจิตรานุช  หินแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณฐินี  มณีรัสยากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนพวรรณ  อังคตรีรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงบัณฑิตา  อิศราธิกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปัณณลดา  อินทรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปารย์  คีรีวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิชญาภร  อาจจินดา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภิญญดา  สุขะวัลลิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงลภิศา  กอนสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงลักขิกา  สินฉาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศุภัสสิญา  แก้วโกศล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสิริกร  ทวีกาญจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอรกัญญา  เหมาะดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติโชคธนวัชร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายก้องภพ  รุ่งวัฒนานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายกิตติภณ  วงค์เลขา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายณัฐภัทร  เศวตสุวรรณกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายกณิศ  ดำรงสัตยาภรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายถิรวัฒน์  ทับทิมแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกรินทร์  เพ็ญสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายทิพวัฒน์  สินธุพัฒน์สุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นายจิระภัทร  รากทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายปณิธิ  ปรัตถจริยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายปาณัสม์  เล็กพิทยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นายชนพล  เขียวประชุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นายพงศกร  ฉิมเฉย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายณัทภพ  เพียรธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายธนภูมิ  อ่ำจิ๋ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายพัสกร  ฉ่ำแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายปริญญา  เข็มเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพีรวัส  ทศลา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายปวริศ  เหล่าช่างธน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภาคิน  บุญยะประสพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายภูริพัฒน์  นิลเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายปุณณภพ  พราหมณ์น้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นายภูวสิษฏ์  วิภาสชีวิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายพศวัต  รังศิโรภาส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายรุพัศน์พงษ์  อินชื่นใจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายพศวีร์  สายจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายวิสุทธิ์  ชูจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นายพีรพัฒน์  นาคเพ็ชร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายศุภกร  กล่อมอำภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายศุภกฤต  จงอ่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายเพทาย  นภนฤมิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายสรายุทธ  ม่วงอุมิงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายภานุพงษ์  กองแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายโสภณ  พุ่มไสว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายมคธ  หวังศิริจิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายมนต์ชัย  สนั่นแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกานต์สิรี  แก้วใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวีรภัทร  มาลัยเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงฉัตต์มณี  ระเริงทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชินา  รัตนจงจิตรกวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นายสิทธิกร  เนียมศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายอรรณพ  บุญศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวญาณิศา  เหมียดไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายอลงกรณ์  ก้องพจนารถ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงนภิสา  นิลผึ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกชพร  สมศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวนัทธมน  ชัยสิทธิ์สงวน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวกมลฑิตา  แผนสง่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนันทนัท  วงศ์สมุทร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกรปภา  เปี่ยมปาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวปัณณพร  มงคลกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวกัญญาวีร์  เกตุการณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพลอยระวี  เพชรงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวกัลยรัตน  สุวรรณเมศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวพิมพ์ชนก  เกษร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวกาญจณ์ระวี  ฉ่ำแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวภัทริยา  เป็นศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีสอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวรัชชานันท์  สุริโย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่เย็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงวรดี  ชลนภาสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงศุภมาส  มะลิทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงชนิตสิรี  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวชลหทัย  ตือสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวสาธิตา  อุทัยธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงญาณินท  อมรจุติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวสุชีรา  ขำทวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวสุรดา  ศุกระศร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวโสวรรณ  ลิขิตไพบูลย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทนนานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวนาริศา  หล้าสุดตา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวนิราวรรณ  หนูเทียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยินชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวพิมพ์ลดา  จันทร์วรศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรเพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงวรรณชล  วีระไพศาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสโรชา  นฤคุปต์ชาญชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีนพรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวสุชาสินี  บุญโพธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงภัททิยา  เขียวขำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพรษิตา  เพิ่มนาค โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงมาดาพร  สุกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงธัญพร  เนตรน้อย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงพิมนัดดา  มาสวัสดิ์ทิพวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพันธสรณ์  มีวาสนา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงภรภัทร  อินจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงภัทรวีร์  สายสุดใจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงกุลกันยา  บัวเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธารารัตน์  ชุนฬหวานิช โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงดลนภา  นกเทศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนภัสสร  พิมพ์ศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจบุญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พราหมณ์โสภา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายชนาธิป  แก้วกมล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายสิทธินนท์  ยิ้มรอด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายพศวีร์  โต๊ะถม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพีรดา  ชวนะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุธินี  จั่นศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงชาลิสา  ชินสุวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายชนะสรณ์  พวงไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายกฤษฏ์  แสงแดง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงเทวิกา  คำหอมกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพัีรดา  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ยวงผึ้ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  แสวงหอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงเกสรา  กลิ่นอุบล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธนกร  ก้อนวิจิตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายเป็นเลิศ  สุขเกษม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกิตติกา  มีสีดำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงวรพรรณ  แสงแดง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธีรดา  ไหมดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงฐิติพันธ์  สุวรรณภาณุ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงจิราวรรณ  กลิ่นพราหมณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายไกรวิชญ์  บัวบุตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญเร็ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปณาลี  สุดประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงศิรินภา  อังคุณี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงธััญญรัตน์  จันทร์โชติ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงภทรภร  เจริญผล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงนคนันทินี  คงคาเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อนุโลก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพิมลมาศ  แก้วไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธีรภัทร์  เจริญผล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงวรรณวณัช  ยิฎฐะสิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายภัทรพล  แตงพลับ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงธัญชนก  บุตรบุราญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายวัชรสิทธิ์  ปกป้อง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอารยา  สุขปานเจริญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงณิชกุล  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงกัญสพัฒน์  ฐิติพรขจิต โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสุวิชญา  เที่ยงตรง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกฤษกร  เอกนก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายณัฐพร  แสนสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายจิรภาส  พูลเกษม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายชนาเทพ  ศรีชนะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพรปวีณ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงกันต์ธิษณ์พิชชา  ณะเสือ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายพากร  เจริญลาภ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกษิดิศ  สุทธิคีรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายณภัทร  เกตุมั่งมี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายวีรภัทร  ชัยรูป โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายสิงหา  สุกสว่าง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายนิรวิทย์  ภู่เนตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงศิริพรรษา  ม่วงน้อย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์แก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงแทนรัก  รัตนโชเต โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงสิวพร  กำเหนิดเพ็ชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปภาวริญณ์  ทะลิ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอกินันท์  ศรีธัญญแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายพศุตม์  บุญประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายภูริ  รุทธิฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายดนุสรณ์  เดชกล้าหาญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงรวิกานต์  สมานมิตร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธนกร  กลีบสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงชนินาถ  สุขอุดม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงจิราภรณ์  ช้อยแสง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงวรรณวิศา  มฤคพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพลภัทร  ลิขิตขอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงสันทยา  จันจิต โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียนหอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงจิาภัทร  เสือนาค โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงสลิสา  ศรีสม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายกฤษปฤณ  สุวพรหม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณัฐนรี  รอดราษฎร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงธนพร  ชูบดินทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนพรดา  จันทร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงมานิตา  ลอยไสว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายพัชรพล  มาลัยศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายพชรวัฒน์  อินทร์ปรุง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวาสินี  เดชเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงศศินิภา  นามปักษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนันท์สินี  แก้วประเสริฐศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงปณัชชา  สว่างจิตต์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสุภาน้ันท์  อ่อนเรียบร้อย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอรวรา  อินดิษฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงรัตนาวดี  สดแช่ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงภรภัทร  รัศมี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญเร็ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงฟ้าใส  กองเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงณัฎฐนิตา  ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกุลนรี  พวงเพ็ญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายพานทอง  บุญผูก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงณิชนันทน์  อมรเมศวรินทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ผิวสวยคำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชนากานต์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายชัชพล  พระอินทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงภูมิริน  นวรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงชัชชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายสุชานาถ  ชมชูชื่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสุรินรัตน์  จารีย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงอัศมา  ทองสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงสราญรัตน์  เทพรอด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายณชพล  ชวนอยู่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปรพรัช  สายฟ้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายชนธัญ  เชื้อเวียง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายภูริพงศ์  เอี้ยวสกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายธีภพ  รัตนทรัพย์ศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทั่งทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงเกสร์จงกล  โพยมรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชยวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายธนกฤต  แท่นนิล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายพิชญุตม์  เกตุเอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายวรายุส  วุฒิธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นายทาวัต  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายรัญชน์  วงศ์พานิช โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายศุภวิชญ์  โชติมิตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงจิรสุตา  ศิลปสธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัฐทกาญจน์  พิโรดมภูพสุ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงธมนวรรณ  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงแอนนา  คำดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายพอใจ  กลิ่นงาม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงวีรวดี  อยู่ทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลินลา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายสราวุฒิ  มฤคพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวอานัสสิยา  โตแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายณภัทร  มณีรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงวาสนา  พูนน้อย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงกานติมา  สร้อยสม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีพรมเขียว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายทัตเทพ  ศิริรักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญเกิด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายกฤษฏิ์ฉาย  ชุติมาศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายจารุวัฒน์  ทับสี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายธนพล  สายันประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายพัชรพล  เปรินกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกิตติกา  กิ่มสิ้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชนิษฐา  บุญสอน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอรินธดา  ธำรงดิเรกฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงศิภาพัชร์  เจริญประภาศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงปนัสยา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพรรุ่ง  เลาหะสัมพันธพร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงเพชรลดา  จำปาป้อง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาญจนารัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ถมยา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงจันทกานต์  ดาราเมือง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชนิสรา  ปานสง่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงญาดา  เจริญศักดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงจิรัชยา  แสงสุด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นวมนาคะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายสุชานาถ  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปุญยวีร์  เอี่ยมสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายวัทธิกร  อภิสิทธิ์แก้วเจริญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงวรัญญา  ตันเจริญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงรัตนา  เหล็กคม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายอินทร  เทอดวงศ์วรกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายฆนวัฒน์  จอมทรักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงอภิชรญา  ศรีธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายยศดา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายมนนทกร  ขุนสุวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงศุภิสรา  คงสถาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงนภสกร  บัวไสว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปทิตตา  นิลเรือง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกานต์มณี  เกตุใหญ่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายวรากร  บำรุงพงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายภาคภูมิ  ฉ่ำฮวบ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงผ่องรพี  เงินระย้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธนนท์  แผ้วลุ่มแฝก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงปุลิน  ธนูทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงจุฬาภัค  แก้วโกศล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงณภัชนันท์  ยอดทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายธีรดนย์  อินจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปรีชา  กลิ่นอ่อน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นายมณชัย  วงศ์สวาท โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายวรรธนัย  สิ้นโศรก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงเพชรรัตน์  งามศรีขำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงสตตบงกช  ดวงเด่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงชนกานต์  ทองนิ่ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงธัญวดี  คำสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงภคพร  ชัยมงคล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพจมาลย์  สวัสดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงชวิสรา  หนูนาค โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายพัทธยากร  เทียนชัยทัศน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงจิดาภา  แสงพลอย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงกวินันท์  อภิรักษ์นันท์ชัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกัญชลิกา  รัชดาดาล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงธนาวดี  ม่วงงาม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวรพีพร  นกแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวพณณกร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายพีรพล  บุญพยุง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายจักรพงษ์  หอมฟุ้ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายพัทธนันท์  กลิ่นเพชรรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายจิรสิน  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงปานชนก  แก้วปาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอริสา  สมรักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจชื่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงปุณณิศา  หมีสกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บูรณารมยฺ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงศิริกัลยา  สารกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงจิราพร  คุ้มวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์ศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ลำเจียก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธิเบศ  ขำพวง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขุนทิพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงนุศรา  ถนอมรอด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงวนัชพร  พุฒิดำรง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพััทธมน  สร้อยเงิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงรัตนมณี  อุระทัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายสิทธิกร  อบอุ่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงนราภรณ์  ทวี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประเสริฐสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกันยรัตน์  บัวเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงชุติมา  ชูวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงกรกต  รอดทวีสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายภาสวีร์  แก้วดุก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญญัตฐิติ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงศิริวรรณรดา  บัวศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงนลพรรณ  แต่งชุ่ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายธีร์กวิน  เปลี่ยนสี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายธนวัฒน์  สมจิตต์รักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายศุภวิชญ์  ประภาสะโนบล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกมลชนก  อินทร์เทียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงปัณณพร  ต้วมศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอริสรา  เครื่องทิพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงธนภรณ์  ล้วนเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายธนพัฒน์  ทับทับ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงสิรินทร์  อิทธิพลกังวาล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงอริสรา  คลังสิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวรวรรณ  พงษ์สำราญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สุภา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงกมลชนก  เกตุแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงกันยากานต์  ธานีไกร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงนิรากร  รุ่งเรือง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายพิพัฒพันธ์พงศ์  คงดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงทิพย์มณี  พันธุ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายวิธวิน  ลาภมาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายธนโชติ  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงพัลลภา  กล้าสันเทียะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงญาดา  จีระดำรงธัญญา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงชัญญานุช  มีเนียม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายจีระวัฒน์  เหียมสันเที๊ยะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงจิราพัชร  พินพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายพานเพชร  บุญผูก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายจักรภัทร  วิไล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายต่อศักดิ์  เติมยศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายทวีชัย  คำคล้าย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธนกร  ศรีเมฆ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธนภัทร  ไสวรัมย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายธนารักษ์  พุศลพงษ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายปาณัสม์  รานไพร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขยันดี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายพีรพัฒน์  มานพับ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายภูธนพัตน์  ตากิ่มนอก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายภูริณัฐ  บัวเนียม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไหมละออง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายสรภัทร  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายสิทธินนท์  พวงมาลัย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วอำไพ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงกรกนก  สมุดใหญ่ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกวิสรา  กาญจนสวัสดิ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เจริญศักดิ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงจิรัฐิมณี  มั่นคง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสัตย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชลลดา  ใจดี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มไสว โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงชิดชนก  หินลาศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงธนพร  ทิพย์พิมล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงธนภัทร  ประสมศรี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงธาราทิพย์  ปรายเนตร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงรัชฎาภากร  สามนคร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นกรุ่น โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงวรรณพร  ทองขาว โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงวาเนสซ่า น้ำฟ้า  อรุณชัย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงวิลัยพร  พรหมมาลี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงศิรินภา  พราหมณ์คล้ำ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสาลินี  ปิ่นเพชร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงสุชัญญา  ส้มเทศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงอภัชญา  เพชรย้อย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงอินทิรา  พาณิชย์ศิรฺิ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายกมลภพ  เกตุมั่งมี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายกฤติเดช  สมบัติกำไร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายกษมา  ใจเก่ง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายกิตติพัศณ์  นักมหา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายชยุตพงศ์  พูลม้าย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่วมเครือ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายถิรายุส  ศรชัย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายธนโชติ  กุศลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายธิติ  รอดสิน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายธีรเดช  อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายธีรนันท์  ครบแคล้ว โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายนรภัทร  แก้วใหญ่ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายปุญญพัฒน์  เผือกเงิน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายภคพล  บุญทวงศ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายเมษา  สุขสิริ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายศิรสิทธฺิ์  สีพูล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองอ่อน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายสิทธิกร  สุจริตธุระการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สังข์สุข โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงชญานิศ  ทองทับ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงไหมทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ท้าวนารินทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงธิติวรรณ  ชาญทะเล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงนนทรมย์  บุญมั่น โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงนภัสศิตา  ม่วงไหมทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปาริฉัตร  อำพันทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พงศ์อร่าม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงภัทรพร  ทองมี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงวิภาพร  วรกลั่น โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงศศิกานต์  เรียงสันเทียะ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสุมนธกานต์  เรือนทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายจิรภัทร  ภัทรจินดา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นายชนิกร  นวมสุข โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายธีระภัทร์  พันใย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายนพรัตน์  คุ้มเขต โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายปริญญา  เกิดวัน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นายศุทธวีร์  อบแย้ม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นายอนวัช  ขำเพชร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์คง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวกรกมล  กลั่นปรุง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมเนียม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงกัญญาพร  กลั่นกล่อม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสริมทรัพย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวกุลณัฐ  กลิ่นมาลัย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวเกษราภรณ์  ศรีนอก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงัฉัตรแก้ว  ติยะบุตร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีทิพย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวณัชชานันท์  พรหมบา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวดวงนภา  ไชยสัตย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  สีสะอา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวธิติมา  สายัญ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวธีราพร  พุ่มแย้ม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงบุญยวีร์  พลศรีเมือง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงปภัสรา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงปัทมา  เปรมใจ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพันธิกา  ลีไทสง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวภัทรกมล  จิรวิวัฒน์ภัทร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงวรรณนิษา  บัวล้อม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงวรรณนิสา  พันแตง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงสิริยุภา  ฤิทธิ์บัว โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอรวรรณ  รอดจากทุก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอัชญา  แก้วชิงดวง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวอัญชลีพร  บุญกาญจน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงกฤตพร  ยี่สาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงขวัญฤดี  ลาภงามเพียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงจิตสุภา  ยิ่งเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงสุประวีณ์  สมานทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงปุณยนุช  กวดขันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพรณภัทร  ภูศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงภารดี  เวทยานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงร้อยตะวัน  มากจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงศุภากร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายกฤษฐิ์  อัศวัฒน์วิไกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายชยพล  วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายไตรทศ  จริยรักษ์วรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายธนกฤต  กันตพฤกษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายธนัท  ปานอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายนวรัตน์  ตันสถิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายพิรวิชญ์  อิ่มฤทธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายรวิพล  พลกรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายศตวรรษ  ศรีสังข์งาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายศุภณัฐ  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายอรรชชรัณ  เทวตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงกชพร  เครือมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงการะเกด  ปุริสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงชนิสรา  ศุภรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงญภา  เรืองประชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงณัทกาญจน์  ขันธคีรีวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงดาวรวงแก้ว  สาธิตศานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงนฏา  จำเนียรสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงนันทิช  วุฒิวงศ์อังคณา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณิชาภัทร  กำจัดภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงพิยดา  ไทยน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงมนสิชา  นาคปาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายกฤติพงษ์  ประเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายกันตินันท์  กุลจิตติจรรยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายจิรภัทร  บัวโรย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายชนกันต์  งามสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายณัฐพล  เชาว์พร้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายธนกฤต  พุฒิโชควัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายปุณศิกาญจน์  จงเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายพัทธนันท์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายยศธร  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายสิรวุฒิ  พิทักษ์ชัยณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงกรวรรณ  นิยมเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงชญานันท์  แจ่มดอนไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงชัญญานุช  หมื่นไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงณัฐทิดา  อินทบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงดารินทรา  วิจิตต์พันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทับพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงปณิดา  ฤทธิ์อินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เอี่ยมบุตรลบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงพอเพียง  กุลโลหะมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงภัคดาริน  พงศ์ภัคประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงลดามณี  จันทร์นุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงสุชาดา  โฆษะโก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงอาศิรา  จำปาจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายณภัทร  มณีศิลาสันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายณวกฤช  พานิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายณัชภพ  สุวรรณเสวก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายณัฐวิชช์  ศิลป์ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายธนวิชญ์  สว่างศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายประภวิษณุ์  ตันติวรสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายพงศธร  ปรางศร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายพนธกร  ประดิษฐ์ศิริงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายพัชรพล  ดอกรัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายสิรภพ  กาญจนรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายอารันดา  สมประสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงกชพร  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกรกฏ  สอนง่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงจริง  ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงจิดาภา  อาจศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงจินดารัตน์  ประทุมพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงชณิตา  บุญเสนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงมุนินทสินี  รุจจนเวท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงวรัญญา  พะลังเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงสุวิชาดา  กลิ่นสะโก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายกฤติน  แก้วมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายกันตวิชญ์  บุญแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายณฐภัทร  ลาภธีรวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายเดชวายุ  เครือหงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายนพดล  กุลธนสิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายพีรพงศ์  จิตต์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายศักร์สฤษฏ์  พงษ์สิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายศักรินทร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายศิวกร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายศุภณัฐ  สร้อยระย้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายอิสสระ  ตะกูลวงษาโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงเขมิกา  สุพาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงจุลเพชร  จันทร์แสนโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนมุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงธัญนัณร์  กันยาลอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงนภัสสร  ขจรศักดิ์ว่องไว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงนฤมล  ปิ่นช้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงเนื้อทิพย์  ศรีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงมีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงปราวีณา  พรมสี่หน้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงปัณณพร  เนียมพิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงพรลภัส  ชูพินิจสกุลวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นศิริเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายคเณศวร  น้อยเกิดมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายธนากร  ธัชคฤงคารสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายธัชพล  บูรณารมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายบูรพรรดิ  ชัยศิริพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายพงศธร  ชื่นกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายพิศิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายภูริภัทร์  สุขศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายมหาโชค  จุมพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายวชิรวิทย์  พ่วงพูน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายวรภวิศย์  เปลี่ยนปราณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายอัครวินท์  ชุมจินดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงกุลกันยา  สังข์สุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงฉันทิสา  กะล่ำพัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประเสริฐสุโข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงนันทิกานต์  เวทยานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงปนัดดา  โสภณพัชรธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงปัณณพร  ศิลปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงเปรมสินี  วรรณปลั่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงพรพรรณ  วีระโชติสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงพิมจันทร์  ศรีสุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงวรกมล  รุ่งโรจน์กิจกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงศุภิสรา  สีดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไขสะอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายคธาธร  จงเกาะโพธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายกฤตภาส  หรั่งวัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายกฤติธี  จงศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายคณิศร  สังข์คอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายเฉลิมราชย์  อาจธัญกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายธนกร  หูทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายธนวินท์  ชินพัฒนวานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายวุฒิชัย  มีทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายสรสิช  ตันยาลักษณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายสุทธิวัฒน์  ลาภวิบูลย์สุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงกนต์ธีร์  อินทร์พรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงกรณิศ  คำแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงจณิสตา  ธรรมบรรจง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงจิตตินันท์  จิตต์มนัส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงชาลิสา  ชอบอิสระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงณาดารีย์  ลอยพริ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณิชนันทน์  พะโยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช้อนใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงรักษิณา  เจนสวัสดิ์พงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงลักษิกา  ยี่รงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงลิสสารัตน์  ศรีงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงวริศรา  เฉ่งปี่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายก้องภพ  อ่อนคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายธนากร  สารธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายนฤปนาถ  แต่แตงเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายบุริน  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายพงศ์สิริ  แสงมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายพัชร์พล  วงศ์จตุพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายพีรณัฐ  งามเกียรติขจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายวขิรวิทย์  เลาห์ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายอริย์ธัช  สมประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงชนิกานต์  วีรกิโกศล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงชาลิสา  พิชัยณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงญาดา  มาลยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงธมลวรรณ  คงหอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงธัญชนก  เกตุสุรีวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงนิศาชล  โชคภิญโญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงปนัสยา  สินเขียว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงปารวีร์  สวาทห้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงรฐมณฑ์  มากวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงสาริศา  ขุนเอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงสิรีธร  ปิ่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายจิตติ  ศรีโพธิ์งงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายจิรเดช  อ่อนแช่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายณัฐพงศ์  กำแพงพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายนิติ  มะหะหมัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายปธานิน  ธีรธรรมนุวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายพงศกร  กลิ่นอัปสร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายพีรภัทร  ไพรอร่าม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายวงศกร  เยี่ยมยงวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายวิชญพงศ์  ถนอมนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายอชิรวัชร์  มนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เมธี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ผินเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงชิดชนก  โพธิ์ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรสุขสว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงฐิดายุ  กลับดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงนภัส  จำปาทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงปาจรีย์  นวมนิ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขนิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงศจีรัตน์  อุ่นวัฒนธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงศิวพร  สุพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงศุภากร  ฐิติพรขจิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่เล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์ดำรงศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงอริสา  บัวงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายชวกร  อาจสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายนิชพณ  ถือคำโสภากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายปาณัสม์  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายปุณยธิษณ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายมนัสนที  ชูทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายวิศรุต  สิงห์ปัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายสรวิศ  บุญมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นายสิรวิชญ์  ยิ้มศรวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงจิดาภา  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงชิดตะวัน  เพ็งอ้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงณัจยา  เกียรติกำจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เชื้องาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงธนภรณ์  ไทรหงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงบุณสิตา  สินชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลอสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณศรีจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงแพรวพิศณีย์  กนกรัตนนุกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงวรรณรัชต์  รินทรึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงวรรณวิษา  รุ่งเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงสิรินทร์  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายกิตติ  แสวงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายณัฐนิติ  คิว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายณัฐพัชร์  สตันยานันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นายตราภูมิ  ลักษณโกเศศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายธนกร  ขวัญแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายธนเวทย์  แจ่มนาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายธนาธิป  สันเพ็ชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายศศิฎฐ์  ดวงดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กิมไพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายสมัชญ์พล  เจริญสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 นางสาวกุลฑีรา  วรรณประวรรต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงคณิภา  ฤทธิ์อินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงปริชญา  ช้างเปี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงพิชญา  คำภีระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงโนรี  สมบูรณ์ผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงยุวดี  อวยพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงวราทิพย์  อาจฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ประสาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงศิริพร  สุวรรณศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงสิริกมล  คำดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสุพิชชา  พรมเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงสุพิชญา  ริ้วทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอภิชาดา  ศุภวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายกฤษฎา  สุขกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายการัณย์  หลวงปลัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายวัทธิกร  บัวหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายศักดิ์ระพี  นาคน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายศุภกร  สุรินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายสพล  ศุภธำรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายสรวัชร์  ศรีสุพรรณถาวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายสิรวิชญ์  บุบผา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายอดิเทพ  สำเนียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงกมลรส  ธีรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงกัลย์นภัส  ศรีกาญจนเพริศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงญาดา  ผิวขำทองดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงณัฐพชร์  สังข์สุขวรกิิตติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทนทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่เย็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงนับทอง  ทิมเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงเปมิกา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงเพชรชล  หงส์สทัตกานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงมนสนันท์  ลี้ไพบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงมันตาสินี  รุจจนเวท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงยลรวี  ศิริสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงวิชชาพร  โจโฉ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสรรศวิตรา  แสงเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายจิรพัฒน์  ชินพัณณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายชนะ  ชนะหาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงชนินทร์  บุญศรีวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นายชัชชาย  สังข์อาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายณัฎฐนันท์  รอดดีเพ็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายพีรกานต์  พลคณา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายภูริภัส  เรืองขจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายภูวิศ  กออภิญญากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายศิลาเมษฐ์  สมรมิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายปรรณพัชร์  ทิศษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายศุภณัฐ  อรุณศิริวัฒนา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงพิชามญธ์  เกลื่อนพันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายจตุรภัทร  อนุสรณ์พานิช โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายพงศภัค  เอกวัฒนเมธี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นายปุณยวัจน์  วรรณโร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายสรัล  ไทยถาวร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายปฏิญญา  แซ่ตั้ง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายกฤษณ  พราหมเกษม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายรุ่งทิวา  ปุกเนตร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงอภิชญา  ลูกอินทร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลายละเอียด โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวณัฏฐ์นารี  แจ่มยวง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายธนพัฒน์  ปณกร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภมรสูตร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงพรรณพัชร  นิลประเสริฐ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงดาราวดี  วงค์เณร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงชาลิสา  ขวัญยืน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงจิรัชยา  สุขบุญ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งรจนา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวกมลลักษณ์  สุรีย์เหลืองขจร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงบัญฑิตา  จันทร์สอน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงกรวรรณ  สุรีย์เหลืองขจร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายภูรีรัช  บุตรอินทร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายภูริณัฐ  เขมมารัตน์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูดีหิน โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงดวงกมล  สายสกล โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงภูริชญา  ไวงาน โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงปานทิพย์  พุ่มซ้อน โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายภู  คำลุน โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาวณิชชญานันท์  แตงโต โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มหาเอกอนันต์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายณัฐวุฒิ  นามวงเกาะ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายกฤตภาส  อิ่มทั่ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายชิษณุชา  หยิบจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายธนนพ  ลีละสุนทเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายธนัตถ์  รุ่งคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายธัชนนท์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายธีรนันท์  สุดยอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายนะโม  หนูน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายปฏิภาณ  เลือดแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายปริชญ์  อบรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายปวรปรัชญ์  ยิ่งสัมพันธ์เจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายพิสิษฐ์  อินทรสมมุติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายภัทรศักดิ์  รูปท้วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายเรืองศักดิ์  จิตต์เอื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายศิริโรจน์  ชุมเพ็ชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายสุรัสวดี  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายหฤษฏ์  เขียวไปรเวช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายอาชวิต  หินแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงกนกพร  ป้านนาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงกัลยากรณ์  กลิ่นกลั่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มูลโมกข์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงณัฐสุภางค์  ประสพโชค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอมโอษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาญเสน่ห์ลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงนภสร  ทะนันชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงนันทวัน  พวงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงปรียาพร  ทองโปร่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงพรพรรณ  ผสมทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงวรรณพร  วีรประเสริฐกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงวิมลสิริ  สามร้อยยอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงศศิวิมล  โอนรัมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายธนวัฒน์  เกลื่อนแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงอติกานต์  คล้ายพลับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงกนกกานต์  ไชยธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงกฤติมา  เมฆขยาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงธนารีย์  คงเหมาะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงบุญยรัต  เรืองศรีวรพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงไปรยา  เอี่ยมตระกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงพรทิพา  วงศ์น้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงพริริสา  เกตุอุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงพีรดา  สายน้ำทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงรินรดา  ขันทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงลาวัณย์  คงกะเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงสุธาสินี  นวมนิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงอัญชลี  อุดมศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงเอมอร  มองเพ็ชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงกวิสรา  สุดประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงนลินพร  กลิ่นหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงพิยดา  พุ่มพวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงศรัณยา  สุขทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงณัฐรดี  พิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงญาณิศา  ห้องเตียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงสาริการ์  พลับพลาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงกมลทิพย์  หน่อทิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงอริสา  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายณัฐพงษ์  ศศิธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายธนภูมิ  แสงจักร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงเสาวคนธ์  สุคนธมาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงสุวลี  พวงงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายเจษฎางค์  นาคสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายธนโชติ  เหล่าเกษม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายธนบูลย์  วันทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายธีทัต  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายธีรศักดิ์  คล้ายเพชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายศิรวิทย์  สายน้ำเขียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายศุภวัฒน์  ไชยธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายอภิวิชญ์  สมบูรณ์อยู่กมล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงจิตรานุช  แก่นทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงญาณิศา  เชาวลิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงนิดานุช  นิลกรรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงพัณณิตา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงภูริมนตรา  จันทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงมนัสวี  ทองก้านบัว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงรุ่งทรัพย์ทิวา  ปู่เงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงสิริมณี  พรมสะอาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงสุภิดา  เทียมทัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายวิชญ์  เต็งประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงวลัยพร  โตจั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงธนพร  นัครามนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงภัณฑิรา  วงศ์จารุวรโชต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงธิติมา  บัวคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงบุญปีร์  ชิโนวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น