รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวิทยา  จอมเศรษฐี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกฤษณ์ปาณัสม์  พ่อค้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายวิรัสย์  สุวรรณศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายเก่งการ  รัตนคำสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายคุณณ์  ผลจรัญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวอรปรียา  เตชะจิรานุวัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายชนานันต์  สุวรรณรักษ์กูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวนันท์นภัส  มาแสง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายณชพงศ์  คำแผง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายศรุต  นครารมย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายณภัทร  ศิลป์ไพบูลย์พานิช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงธนิชา  ก๊วยสมบูรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวศศิกานตร์  พวงพิกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณัชพล  วังวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชัยวัฒน์  ทาตุการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายณัฐศิษฏ์  ฉิมพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงโชติกา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายทศพร  แตงระย้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชัญญณัฐ  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธนกฤต  ศรีถัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นายรังษิภัสมิ์  สร้อยเกษร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายวชิระวิชญ์  สิริเรือนทองดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธนชัย  จันโท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายวรัญญู  โพธิ์รัง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธรรมรัตน์  จันทาวะ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายนพพร  ธีรนนท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญฐภา  พันธุ์มาดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายนภัทร  ศรีอินกิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวพาขวัญ  ลักขณาพินิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวกรกนก  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายพงศ์ภิระ  สินทรัพย์บวร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วปานกัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิรายุ  สุพรรณโรจน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายบดินทร์วัตต์  กุลชนะเชาวน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปัญญา  ธรรมสามิสรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีทโชค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายศุภกฤต  พินนาพิเชษฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจิรัฏฐ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงศุภวิชญ์  ทวีวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายศุภศิษฏ์  ดีปลอด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพิชญุตม์  เพ็งรุ่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายสหวุฒิ  ขำขม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงอุษฎาณิษาอร  สุกแสง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายสันติ  ภูเหมือนบุตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวพิมพ์มาดา  กูดอั๊ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายอคิราห์  เพ็งชะตา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวรรณกานต์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิเชียร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวพรหมพร  วงศ์จุฬาลักษณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชนิกานต์  มีวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณภัทร  ชินสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นายจารุกานต์  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐณิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธิชา  แช่มช้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนันทกานต์  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปภัสสร  กล้าหาญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพรรษา  หมอยาดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงมัชฌิกา  แบนประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวรรณพร  พลายระหาร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวราลี  สว่างศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงอรัญญา  คำนวนศิลป์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายชัยทวัฒน์  ลี้เปี่ยมวระกูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพัชรพจน์  วีรภัทร์ปกรสิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกฤติน  ศรีชมภู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 นายวสุธร  ทาสี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายวัชรินทร์  สระทองจุติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายรวิภาส  จันทร์จริยากุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจรัญวัฒน์  มัลฑากาญจณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นายจิรภัทร  เสถียรถาวร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชนาธิป  เรือนใจมั่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายจิรภัทร  จิรวาณิชกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายเจษฎา  อันฐาเชษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชยพล  เชาวนสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธนอนันต์  ตฤณชาติวณิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชัยวัฒน์  ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปาลพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายดุสิต  คนทน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายปราบดา  บุญมียงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเตชภัทร  พังประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกีรติ  เรืองวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนนรินทร์  ตฤณชาติวณิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธีรภัทร  สุนทรวิภาค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปัณณสิทธิ์  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายฐิติวัชร์  วงษ์บุญเพ็ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพงศพล  พันธุ์พฤกษชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพรดิพัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณฐพงศ์  วงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภูกิจ  วิพุธบุณยภัท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณัฐพนธ์  แป้นแจ้ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายภูริ  มาลัยเล็ก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีทองกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายวีรกร  ประจงการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอรินดา  นาคทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โฉมงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายอาชวิน  สีอารีย์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกานต์นรี  อนุศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงจุรีรัตน์  จูมศรียา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชญาดา  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชานิสา  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพรกมล  กล่ำจตุรงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายตรีเพชร  สมน้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภัทรชรียา  อุทัศน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกฤติน  เมตตาจิต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนภัทร  คล้ายคลัง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพนัสนันท์  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นายกฤษระวี  แสงทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธีรภัทร  เฉลิมฤทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายก้องภพ  เลี้ยงถนอม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายนพคุณ  ดิษดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงยมลภัทร  ลัยวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายจิณานนท์  เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเจษฎากร  บุญมา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีคำแหง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นายชิษณุชา  ร่วมชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปฐมพงษ์  พุฒิเนตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสุภพรรณนีย์  ภู่มาลา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายปิติภัทร  เรือนวิลัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพสิษฐ์  สวนดอกไม้ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภพธร  ชื่นใจดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายนฐภรรท  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายณัฐฐินันท์  ชาวโพธิ์เอน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธงชัย  คล้ายฉ่ำ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภาวัต  บุญประจวบ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนาธิป  มั่งคงดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายภาวินท์  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธีรพล  บัวเพชร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภูวิศ  อ๊อกศิริ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายนริศพงษ์  มณีอินทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายยุทธนา  พงษ์สูงเนิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปุณพล  บุญมา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพสุวัชร์  แก้วปาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายเริงชัย  ฉัดฉาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพีรพัฒน์  เหมหงษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายศศิวัฒน์  กลั่นแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสตภัษ  ขวัญเพ็ชร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายสิริโชติ  แซ่อุย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอดิศักดิ์  แหวนทองคำ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาลพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกรวรรณ  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงจิดาภา  ทำจะดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงจินตนา  จ่าพันธุ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงฐาปณี  ขันธ์มั่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงดารุณี  ตันติพรนพคุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงนภสร  จารุทิกร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกรวิรัชย์  จันทา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกัณษพิชญ์  เพ็งรุ่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนภา  คำจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายกิตติเดช  เพิ่มวิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ธงชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายคเฌศ  นามรักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายจิณณะ  สุธาพจน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายกฤตภาส  กำลังทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายจิรัฎฐ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณภัทร  ยศศักศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณัฐพล  แสงอรุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปาณิศา  แก้ววิชิต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณัฐพัชร์  แสงอรุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพรรณนารา  กลัดกลีบ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศีลประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิมนทิพ  บุญเมฆ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายทศวรรษ  สุดสวาท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิยดา  มหาชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนกฤต  โสมภีร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนันชัย  หงษ์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภัณฑิลา  บุรงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงจุฬารักษ์  เรืองวรเวทย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายบุรินทร์  ปีตรังสี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัทรวดี  พลภักดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายปฏิพล  แซ่วี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปัณณธร  ศรีแจ้ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  โค้ไพอินทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภูธนดล  หงษ์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภูวเดช  ร่มพฤกษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงวรรณวนัช  วงษ์ศรีเพ็ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายรัตนโชติ  อ่ำสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายวรินทร  ชินวงษ์ทัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายเกื้อกุล  เชานสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกตุคง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นายวัชระ  สถิตโสฬส โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิทธิเกรียง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศศิกานต์  ใจสุขดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายศุภณัฐ  บัวแตง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายสุทธิชัย  โชคสุขนำชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงณัฐธิดากร  แสนสิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุดดาเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายสุพัฒน์  บุตรแสงดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชนม์ชนันทร์  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายไอราวัตต์  รัตนธนาพัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงธนัญชนก  ขวัญอ่อน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอรวรินทร์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐกิตติ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจินต์กมล  ทับพวาธินท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงออมสิน  สิงห์ขจร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวรวลัญช์  สุระตโก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสุพรรณิก์กา  อภิวัฒนะสิริสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอภิษฎา  แท้สูงเนิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอรปรียา  อากรชี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พันธุ์ขะวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชัยโสม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวฑิฆัมพร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอาภรณ์  รุ่งราตรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวณัฐกมล  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวทัตพิชา  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวนิราภร  สุวรัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญแต้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายทิวัตถ์  วังกรานต์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ้มยวน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มันมณี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเมธาวี  สระทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนกฤษ  ไตรสังข์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวลลิตภัทร  เพชรอุด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอณัชฌา  สังขพันธุ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอนัญญา  พลอยสุกใส โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายนพอนนต์  พินิจพานิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนิธิภัทร  รู้รอบดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปีใหม่  เจริญสม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพีรพล  สำราญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายเพชร  อยู่โพธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายภคพัฒน์  ปทุมสูติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายรพีพงศ์  ตั้งธโนปจัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายสรวิชญ์  นันทปิยะวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายสิทธิภาค  สุนทรวิภาค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธนภรณ์  พูนดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงธมลวรรณ  แดงประเสริฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพรกนก  สุระนันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงภัทรภร  สว่างอารมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุชะรักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงรัตติการ  เรือนแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวรภัทร  พลายละหาร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงศรัญญธรณ์  กายทิพยเดช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงสรัญญาพร  ใจเด็ด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอภิชญา  บุดดาเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอัจจิมา  มั่งลิ้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายทินภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีธุระวานิช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชาลิสา  แตงทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  บรรจงศุภมิคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณัฐชนน  แสงสว่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุลจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายสุรทิน  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสุรัมภา  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสุราทัต  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงแพรวอัมพรรณ  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอธิชา  มีประเสริฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงชนัญชดา  ห่วงวิไล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วปานกัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณภัทร  วงศ์สุบิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกัญจน์นิกข์  สมบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภูษณิศา  ชำนิปั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจรัชยา  เพ็งแข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มณีอินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงไอศิกา  ปรึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐนันท์  สามารถรัมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายทักษดนย์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปรางเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงนภิศสิริ  งามสอาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงธัญรดา  ข้องเกี่ยวพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกิจรุ่งโรจน์  นันทาธิราช โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชลสิทธิ์  ออละเอี่ยม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายณฐกร  ปทุมสูตร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธนวัฒน์  ชายสีอ่อน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนวัฒน์  เปี่ยมสุข โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธิติพันธ์  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายรัฐภูมิ  ลีสุขสาม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายวสันต์  กิจทวี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงญานน  จนารจน์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงฐิติวรดา  จารุรัชตเมธา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฐภัทร  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองยินดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงนภัส  รักษาผล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงนฤมล  นาคทองอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงบุญยศิริ  มณีกุล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมลเกตุ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปรีดารัตน์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปิยธิดา  คล้ายสินธ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพรพรรณ  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพาขวัญ  อมรธรรมวุฒิ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเพชรลดา  หลีพันธ์ุ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงรินรดา  จงไพบูลย์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงว่านฤทัย  ขันทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวิจิตรา  เพียรทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงศุภรัตน์  คชฤทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงศุภิสรา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสิริยากร  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุทธิดา  รุ่งแย้ม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ศรีดา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุพรรษา  กาญจนะ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงอรพินท์  บัวงาม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอังควิภา  ผิวนวล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายกมล  พันธ์รัตนานนท์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนธรณ์  แสนชา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธนพงษ์  เกรียงไกร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายธนันศักดิ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธรรมศักดิ์  เหมเวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปริญญา  หอมบานเย็น โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปัณณวิชญ์  ว่องเจริญพร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายภากร  หอมไม่หาย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภูริณัฐ  บุญศรี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายวรพล  เด่นชัยประดิษฐ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงกาญจนิกา  หลักเพ็ชร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงครองขวัญ  แสวงหา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงชญานันท์  หวังทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงญาณิกา  ทองยิ้ม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณญาพล  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงณัชปภา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดาสม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงทิพรัตน์  ชมชื่น โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพ์อุบล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รุ่งแจ้งดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงปิยภรณ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปิยะธิดา  รักอู่ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงพรพิมล  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพาณิภัค  กาญจนากาจ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงภัททา  ระย้าย้อย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยระย้า โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงเมวิสา  นนท์อ่อน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวรดา  ดอนไพรเพชร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวรัทยา  เชื้อโพล้ง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวิชญาดา  ชูวงค์วาลย์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสิริปรียา  จำปาดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอรัญญา  ทะนารี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายจิรพัฒน์  เอี่ยมใจดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนธรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธีรพัฒน์  อุทัศ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายนนทพัทธ์  พานทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายนาวี  กองม่วง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยกิจพัฒนากุล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายรชต  ศรีลาดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายวณัฐพงศ์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายวรโชติ  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายวีรภัทร  เหลืองอ่อน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ทองดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอมรเทพ  บุญเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายอิทธิพล  ขำดวง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชญาพัส  วีระเสนา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงณกัญญา  ปานดอนลาน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงธัญรดา  เกษสง่า โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงธิติมา  รักราษฎร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดอนหงษ์ไพร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปาริตา  ศรีภุมมา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหล่าสกุลสมบัติ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงเปมิกา  คล้ายกระแส โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์เทียมฟ้า โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพรรวินท์  จักกภูมิ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงภัททียา  คงเจริญ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงมธุรดา  คนสะอาด โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงรัตนาวรรณ  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชยากร  เกิดจาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายชยางกูล  เกิดลาภ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงมุกตาภา  พัสดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพิชริฏา  เกิดไทยดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงมณฑิรา  อัจฉริยวนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนากฤต  โชคบุญญาวาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายศุภกร  จำปาจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงปุณณภา  คงเกรียงไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงลลนา  แจ้งสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงศิรกมล  สุขีวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกันญาภัคฐ์  พฤกษ์ธาราธิกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปาณิสรา  วานิชาชีวะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 นายวิชญะ  ศักดิ์อิสระพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภิเษก  ไชยแจ่มจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพัชรพร  เครือสินธุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์มั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงวรัฐธภรณ์  คูณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธนดล  ธีรภาพสกุลวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงมทินา  ชื่นประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายสุรฐะวิชญ์  จุลวนิชรัตนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวสุพัดชา  สวัสดิ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงธัมมณัช  เลิศวิจิตรจรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น