รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวิทยา  จอมเศรษฐี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกฤษณ์ปาณัสม์  พ่อค้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายวิรัสย์  สุวรรณศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายเก่งการ  รัตนคำสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายคุณณ์  ผลจรัญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวอรปรียา  เตชะจิรานุวัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายชยานันต์  สุวรรณรักษ์กูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวนันท์นภัส  มาแสง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายณชพงศ์  คำแผง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายศรุต  นครารมย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายณภัทร  ศิลป์ไพบูลย์พานิช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงธนิชา  ก๊วยสมบูรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวศศิกานตร์  พวงพิกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณัชพล  วังวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชัยวัฒน์  ทาตุการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายณัฐศิษฏ์  ฉิมพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงโชติกา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายทศพร  แตงระย้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชัญญณัฐ  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธนกฤต  ศรีถัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นายรังษิภัสมิ์  สร้อยเกษร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายวชิระวิชญ์  สิริเรือนทองดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธนชัย  จันโท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายวรัญญู  โพธิ์รัง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธรรมรัตน์  จันภาวะ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายนพพร  ธีรนนท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญฐภา  พันธุ์มาดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายนภัทร  ศรีอินกิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวพาขวัญ  ลักขณาพินิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวกรกนก  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายพงศ์ภีระ  สินทรัพย์บวร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วปานกัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิรายุ  สุพรรณโรจน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายบดินทร์วัตต์  กุลชนะเชาวน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปัญญา  ธรรมสามิสรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีทโชค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายศุภกฤต  พินนาพิเชษฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจิรัฏฐ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงศุภวิชญ์  ทวีวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายศุภศิษฏ์  ดีปลอด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพิชญุตม์  เพ็งรุ่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายสหวุฒิ  ขำขม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงอุษฎาณิษาอร  สุกแสง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายสันติ  ภูเหมือนบุตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวพิมพ์มาดา  กูดอั๊ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวรรณกานต์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิเชียร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวพรหมพร  วงศ์จุฬาลักษณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชนิกานต์  มีวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณภัทร  ชินสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นายจารุกานต์  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐณิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธิชา  แช่มช้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนันทกานต์  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปภัสสร  กล้าหาญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพรรษา  หมอยาดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงมัชฌิกา  แบนประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวรรณพร  พลายระหาร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวราลี  สว่างศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงอรัญญา  คำนวนศิลป์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายชัยทวัฒน์  ลี้เปี่ยมวระกูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพัชรพจน์  วีรภัทร์ปกรสิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกฤติน  ศรีชมภู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 นายวสุธร  ทาสี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายวัชรินทร์  สระทองจุติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายรวิภาส  จันทร์จริยากุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจรัญวัฒน์  มัลฑากาญจณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นายจิรภัทร  เสถียรถาวร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชนาธิป  เรือนใจมั่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายจิรภัทร  จิรวาณิชกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายเจษฎา  อันฐาเชษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชยพล  เชาวนสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 นายธนอนันต์  ตฤณชาติวณิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชัยวัฒน์  ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปาลพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายดุสิต  คนทน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายปราบดา  บุญมียงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเตชภัทร  พัวประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกีรติ  เรืองวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนนรินทร์  ตฤณชาติวณิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธีรภัทร  สุนทรวิภาค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปัณณสิทธิ์  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายฐิติวัชร์  วงษ์บุญเพ็ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพงศพล  พันธุ์พฤกษชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพรพิพัญน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณฐพงศ์  วงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภูกิจ  วิพุธบุณยภัท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณัฐพนธ์  แป้นแจ้ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายภูริ  มาลัยเล็ก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีทองกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายวีรกร  ประจงการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอรินดา  นาคทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โฉมงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายอาชวิน  ลีอารีย์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกานต์นรี  อนุศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงจุรีรัตน์  จูมศรียา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชญาดา  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชานิสา  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพรกมล  กล่ำจตุรงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายตรีเพชร  สมน้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภัทรชรียา  อุทัศน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกฤติน  เมตตาจิต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนภัทร  คล้ายคลัง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นายกฤษระวี  แสงทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธีรภัทร  เฉลิมฤทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายก้องภพ  เลี้ยงถนอม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายนพคุณ  ดิษดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงยมลภัทร  ลัยวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายจิณานนท์  เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเจษฎากร  บุญมา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีคำแหง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นายชิษณุชา  ร่วมชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปฐมพงษ์  พุฒิเนตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสุภพรรณนีย์  ภู่มาลา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายปิติภัทร  เรือนวิลัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพสิษฐ์  สวนดอกไม้ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภพธร  ชื่นใจดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณฐภรรท  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายณัฐฐินันท์  ชาวโพธิ์เอน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธงชัย  คล้ายฉ่ำ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภาวัต  บุญประจวบ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนาธิป  มั่งคงดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายภาวินท์  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธีรพล  บัวเพชร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภูวิศ  อ๊อกศิริ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายนริศพงษ์  มณีอินทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายยุทธนา  พงษ์สูงเนิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปุณพล  บุญมา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพสุวัชร์  แก้วปาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายเริงชัย  ฉัดฉาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพีรพัฒน์  เหมหงษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายศศิวัฒน์  กลั่นแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสตภัษ  ขวัญเพ็ชร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายสิริโชติ  แซ่อุย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอดิศักดิ์  แหวนทองคำ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาลพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกรวรรณ  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงจิดาภา  ทำจะดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงจินตนา  จ่าพันธุ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงฐาปณี  ขันธ์มั่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงดารุณี  ตันติพรนพคุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงนภสร  จารุทิกร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกรวิรัชย์  จันทา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกัณษพิชญ์  เพ็งรุ่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนภา  คำจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายกิตติเดช  เพิ่มวิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ธงชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายคเฌศ  นามรักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายจิณณะ  สุธาพจน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายกฤตภาส  กำลังทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายจิรัฎฐ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณภัทร  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณัฐพล  แสงอรุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปาณิศา  แก้ววิชิต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณัฐพัชร์  แสงอรุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพรรณนารา  กลัดกลีบ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศีลประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิมนทิพ  บุญเมฆ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายทศวรรษ  สุดสวาท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิยดา  มหาชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนกฤต  โสมภีร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนันชัย  หงษ์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภัณฑิลา  บุรงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงจุฬารักษ์  เรืองวรเวทย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายบุรินทร์  ปีตรังสี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัทรวดี  พลภักดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายปฏิพล  แซ่วี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปัณณธร  ศรีแจ้ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  โค้ไพอินทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภูธนดล  หงษ์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภูวเดช  ร่มพฤกษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงวรรณวนัช  วงษ์ศรีเพ็ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายรัตนโชติ  อ่ำสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายวรินทร  ชินวงษ์ทัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายเกื้อกุล  เชานสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกตุคง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นายวัชระ  สถิตโสฬส โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิทธิเกรียงไกร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศศิกานต์  ใจสุขดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายศุภณัฐ  บัวแตง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายสุทธิชัย  โชคสุขนำชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงณัฐธิดากร  แสนสิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุดดาเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายสุพัฒน์  บุตรแสงดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชนม์ชนันทร์  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 นายไอราวัตต์  รัตนธนาพัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงธนัญชนก  ขวัญอ่อน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอรวรินทร์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐกิตติ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจินต์กมล  ทับพวาธินท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงออมสิน  สิงห์ขจร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวรวลัญช์  สุระตโก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสุพรรณิก์กา  อภิวัฒนะสิริสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอภิษฎา  แท้สูงเนิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอรปรียา  อากรชี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พันธุ์ขะวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชัยโสม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวฑิฆัมพร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอาภรณ์  รุ่งราตรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวณัฐกมล  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวทัตพิชา  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวนิราภร  สุวรัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญแต้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายทิวัตถ์  วังกรานต์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ้มยวน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มันมณี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเมธาวี  สระทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนกฤษ  ไตรสังข์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวลลิตภัทร  เพชรอุด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอณัชฌา  สังขพันธุ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอนัญญา  พลอยสุกใส โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายนพอนนต์  พินิจพานิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนิธิภัทร  รู้รอบดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปีใหม่  เจริญสม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพีรพล  สำราญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายเพชร  อยู่โพธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายภคพัฒน์  ปทุมสูติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายรพีพงศ์  ตั้งธโนปจัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายสรวิชญ์  นันทปิยะวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายสิทธิภาค  สุนทรวิภาค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธนภรณ์  พูนดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงธมลวรรณ  แดงประเสริฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพรกนก  สุระนันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงภัทรภร  สว่างอารมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุชะรักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงรัตติการ  เรือนแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวรภัทร  พลายละหาร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงศรัญญธรณ์  กายทิพยเดช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงสรัญญาพร  ใจเด็ด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอภิชญา  บุดดาเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอัจจิมา  มั่งลิ้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายทินภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีธุระวานิช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายยศพล  ข้องม่วง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวอัญรินทร์  นราประวัติพงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกรศิรินทร์  พาเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกษมา  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกัญจ์นภัส  ผาสุข โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกีรติกา  ทนุการ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงครองขวัญ  ล้วนเนตรเงิน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงชมตะวัน  ปุ่นนิ่ม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันฑ์ประภาพกุล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณัชชา  พิมใจใส โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฐกมล  โรจน์บุญถึง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฐนรี  วังเสาร์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปนัสยา  จันทร์เทศ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปวริศา  ฉิมวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพลอยชรัตณ์  เมฆขาว โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพุทธรักษา  เขาแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงรวิสรา  โค้วอุดมประเสริฐ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐวรา  พลมั่น โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงศุทธินี  อินสว่าง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงศุภรัชตา  คูหาพัฒนกุล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงสุชัญญา  สถาปนพิทักษ์กิจ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพรรณทิภา  พันธ์ชูชาติ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เจนประเสริฐไกร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายนวนนท์  จันทร์วาววาม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกนกรดา  แหวนทองคำ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงญาณิศา  นาคนิยม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปารมี  อ้วนเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภมรสุพรวิชิต โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกมลชนก  อัปมะเย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงจิรัจฌา  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชยาภรณ์  นาคยศ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชลันธร  ศรีภุมมา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณภาภัช  ช้อยเชื้อดี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หงวนตัด โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณฤชล  จงสมจิตร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียนสว่าง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณันฑวรรณ  ศรีคำ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณิชาภา  แช่มวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธนัชพร  คงเปีย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธันยณัฐต์  ขลังธรรมเนียม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตันพิรุฬห์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงเบญจพร  ฉัตรมงคลพาณิช โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปายหนาว  คุณากรกุล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพัสวี  ดวงดาว โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพิมพกานต์  เกตยืนยง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงภควรัญชญ์  ทองบุญเหลือ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงรัญชิดา  อสัมภินพงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงลลิตภัทร  จันทร์ดัด โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงศุภิสรา  ฟักอ่อน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสิตาภา  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงเกวลิน  หิรัญกิตติกร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจารุศิริ  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงชลฑร  ไชยชนะ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงชาคริยา  วิไลเนตร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณัฐนิชชา  เชื้อเล็ก โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธนพร  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์แตง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคยศ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปานชนก  ปรีชาวิทย์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์  ธีระกุลนิศุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพัชร์อริญ  นาคะประเสริฐ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  ปัญญาเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพีรดา  บุญครอบ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงภทรภร  อุทัด โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อนุสรานนท์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงสจธฬ  เที่ยงธรรม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุปรียา  คงมั่น โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงอิงครัตน์  วัฒนชีวโนปกรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยรัตน์เมธี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภัทรพล  กลั่นสุภา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญแย้ม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงชัชชญา  สะอาดดี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใคร่ครวญ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฐภัทร  อารมณ์สวะ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงธัญชนก  อุรินคำ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนันทวัน  แก้วกล้า โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนานา  กุลจิตติพิริยะ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปุญญิศา  รัศมี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพรศิริ  สดบัวงาม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพัทธนันท์  นุชนา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรวงศ์เลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพุทธิดา  วัฒนาไพศาลตระกูล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงมุกอันดา  เรืองหิรัญวนิช โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงโยษิตา  โฆษิตเกษม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงรินรดา  จริยารังษีโรจน์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงศรุตยา  เสือเมือง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงศุภิกา  ว่องทรัพย์เจริญ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสิริกาญจน์  วงษ์ปรีดี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทับทิมดี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอริสา  แก้วพานทอง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวกมลพัชร  ทำมา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกรวรรณ  ราชคฤห์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวกานต์ณพิชญ์  จำปาเงิน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกุลปรีญา  สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจันทวรรณ  ชาวนา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวศิรินนภัส  แต้ธันยพงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงรภัสสา  จีนขจร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวรัทยา  อุ่นอ่อน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวสิตานัน  วิเชียรศรี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสิปปกร  เทพทอง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสุชานรี  คล้ายสังข์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุพิชชา  บริสุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอชิตา  เกตุแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวอาภัสรา  ภูฆัง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศตวรุตย์  ศรีวิไลเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวกนกพิชญ์  วงษ์เกิด โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวกัญญ์นิษฐา  พงษ์พิละ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบัติเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  รชตพิตรพิบูล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงฐาปณิกร  ศรีวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณะ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวธนิษฐา  พรวิศณุกูล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวธวัลรัตน์  ทวีสิงห์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงธันย์ณภัทร  อภิวัฒิธรรม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงเบญญาภา  ครองสวัสดิ์กุล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวปัณฑิตา  เล้าศิลป์ไพศาล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยนต์อยู่ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวภคนันท์  ศรีจันทร์บาล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวภัทรานิษฐ์  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวภัทราวรรณ  ศาลยาชีวิน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวยลกมล  โพธิ์ศรี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงลลิตภัทร  ช่างเกวียนดี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวศรัณยา  ศรีโปฎก โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงศุภรดา  ภัทรเสน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศุภสุตา  อุ่นอิน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวสิรินทร์ทิพย์  สังข์วรรณ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุนิสา  ใจแสน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายณัฐวุฒิ  โรจน์บุญถึง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายปณิธาน  วราเอกศิริ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญาภู โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพลอยพิชชา  เฉลิมเตชวงศา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริสกุล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ้มช้อย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงศาศวัตรา  ศรีเหรา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงชาลิสา  แตงทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  บรรจงศุภมิคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณัฐชนน  แสงสว่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุลจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายสุรทิน  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุรัมภา  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายสุภทัต  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงแพรวอัมพรรณ  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอธิชา  มีประเสริฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงชนัญชดา  ห่วงวิไล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วปานกัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายณภัทร  วงศ์สุบิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกัญจน์นิกข์  สมบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงภูษณิศา  ชำนิปั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงจรัชยา  เพ็งแข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มณีอินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงไอศิกา  ปรึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฐนันท์  สามารถรัมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายทักษดนย์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปรางเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงนภิศสิริ  งามสอาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงธัญรดา  ข้องเกี่ยวพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวรรณกานต์  บุตรงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปริยพิชญ์  คู่บุญประเสริฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายจิรวัฒน์  ทำดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายพชรดนัย  โปเล็ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงเณศรา  ธิกุลวงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สิงห์อุดร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายอนุพงศ์  แก้วพวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงปุญญิศา  อนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอาภัสระ  รุ่งเรืองแก้วมณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงรมย์ณัฐธีรา  ว่องกิจพูลผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายพศวีร์  ดาบธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณัฐฒ์ปวีร์  เถื่อนใหญ่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงญาณิกา  เหมกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายภาวิช  ยาสุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพชรวรรษ  ศรีกัลยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสวิตตา  จำปาเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงขนิษฐี  ดาวเรือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างแพทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงจิภาอัณณ์  ช่างดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณธษา  สังวาลเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายปฐวี  สุวรรณคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนกฤต  สุรพานิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายนพธนดนย์  พงษ์พิละ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายวัทธิกร  หนองน้ำขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพีระวัฒน์  มนต์วิเศษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายจตุรภัทร  ธนบูลย์ทวี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายทีทัช  พัชเชวลิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายกิจรุ่งโรจน์  นันทาธิราช โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายชลสิทธิ์  ออละเอี่ยม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายณฐกร  ปทุมสูตร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธนวัฒน์  ชายสีอ่อน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธนวัฒน์  เปี่ยมสุข โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธิติพันธ์  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายรัฐภูมิ  ลีสุขสาม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายวสันต์  กิจทวี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงญานน  จนารจน์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงฐิติวรดา  จารุรัชตเมธา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงณัฐภัทร  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองยินดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนภัส  รักษาผล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงนฤมล  นาคทองอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงบุญยศิริ  มณีกุล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมลเกตุ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงปรีดารัตน์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงปิยธิดา  คล้ายสินธ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพรพรรณ  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงพาขวัญ  อมรธรรมวุฒิ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงเพชรลดา  หลีพันธ์ุ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงรินรดา  จงไพบูลย์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงว่านฤทัย  ขันทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงวิจิตรา  เพียรทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงศุภรัตน์  คชฤทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงศุภิสรา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงสิริยากร  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสุทธิดา  รุ่งแย้ม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ศรีดา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงสุพรรษา  กาญจนะ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอรพินท์  บัวงาม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอังควิภา  ผิวนวล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายกมล  พันธ์รัตนานนท์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธนธรณ์  แสนชา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธนพงษ์  เกรียงไกร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนันศักดิ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธรรมศักดิ์  เหมเวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายปริญญา  หอมบานเย็น โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปัณณวิชญ์  ว่องเจริญพร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายภากร  หอมไม่หาย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภูริณัฐ  บุญศรี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายวรพล  เด่นชัยประดิษฐ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกาญจนิกา  หลักเพ็ชร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงครองขวัญ  แสวงหา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงชญานันท์  หวังทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงญาณิกา  ทองยิ้ม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณญาพล  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัชปภา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดาสม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงทิพรัตน์  ชมชื่น โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพ์อุบล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รุ่งแจ้งดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงปิยภรณ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปิยะธิดา  รักอู่ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงพรพิมล  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงพาณิภัค  กาญจนากาจ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงภัททา  ระย้าย้อย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยระย้า โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงเมวิสา  นนท์อ่อน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงวรดา  ดอนไพรเพชร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงวรัทยา  เชื้อโพล้ง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงวิชญาดา  ชูวงค์วาลย์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสิริปรียา  จำปาดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงอรัญญา  ทะนารี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายจิรพัฒน์  เอี่ยมใจดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายธนธรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธีรพัฒน์  อุทัศ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายนนทพัทธ์  พานทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายนาวี  กองม่วง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยกิจพัฒนากุล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายรชต  ศรีลาดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายวณัฐพงศ์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายวรโชติ  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายวีรภัทร  เหลืองอ่อน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ทองดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอมรเทพ  บุญเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายอิทธิพล  ขำดวง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงชญาพัส  วีระเสนา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงณกัญญา  ปานดอนลาน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธัญรดา  เกษสง่า โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงธิติมา  รักราษฎร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดอนหงษ์ไพร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปาริตา  ศรีภุมมา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหล่าสกุลสมบัติ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงเปมิกา  คล้ายกระแส โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์เทียมฟ้า โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพรรวินท์  จักกภูมิ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงภัททียา  คงเจริญ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงมธุรดา  คนสะอาด โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงรัตนาวรรณ  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายเจษฎา  ชำนาญกุล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายชัชพงศ์  วิวัฒน์ภาสวร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายฐิติพันธ์ุ  โลห์ประเสริฐ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายทศพร  แสงศรี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  มากสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายภูริทัศน์  ตั้งพัฒนาสมบุญ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายอติชาต  พันธุ์ขะวงษ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอัษฏา  ชูสาย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกรชนก  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกาญจนา  ห้วยกระเจา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงคณัฐชา  สมานมิตร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงชลธิชา  สุขสุนทรี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงช่อผกา  จีนอนงค์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงญาณิน  ศรีระวัตร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาสูงเนิน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงทิพรัตน์  ห้อยมาลา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงนิชานาถ  ชาวสวน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่อนศรี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงปนัดดา  ปะโมทาติ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงประกายรัตน์  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงพรณิภา  ขันทองดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพิมพ์บูรพา  สุวรรณคีรี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงภัททิยา  สอนจันสี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงภาวิณี  สุดใจ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงยุรฉัตร  ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสร้อยสุดา  บูรณะสุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุนันทา  หอมนวล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงสุรีพร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงอรจิรา  งามดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอริสรา  สุขอร่าม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายชลศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิจิต โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายทักษิณ  พ่วงขำ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายพัสวี  ชินพัณณ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายวิชญะ  วีระเสนา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายสมภพ  กัลยา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายสุประวีณ์  แสวงนอก โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายอธิคุณ  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายอโนทัย  สระทองหน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกาญจนา  ทองดีพันธ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกุลสตรี  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชนิกานต์  มั่นใจดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชลธิชา  ช่างเรือนกุล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชาลิสา  จงรักษ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงญาดา  คำภาเกะ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณัฐชา  อาสน์สถิตย์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองรังษี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี้ยวนาลาว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนิรชา  พูลเสมอ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขวัญศิริมงคล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงปภัสสร  ร่วมชาติ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงประภัสรา  แสงทองดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพรพรรณ  สืบพลาย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพิมพกานต์  เตียะเพชร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงภรภัทร  อินทรทองคำ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงภัทรวดี  ละอองนวล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงมนัสญา  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงริชาภัทร  ศักดิ์มงคลชัย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสโรชา  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุภัชชา  ขจรทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เพ็งพาลา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงอรพินท์  คัดชา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงอริสรา  สืบพลาย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายชยางกูร  กรุดูมณี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายชวกร  เหมือนแก้ว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายชาติวัฒน์  พันธ์ล้อม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณัฐภัทร  รักอู่ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายณัฐภาส  หล้าพรม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายนิธิพัฒน์  มีภาษี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายพงษ์ธร  เกตุทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายพัสตร์ฐกร  พันธ์เพชร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองขาว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายวีรวัฒน์  วัฒนา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายสุวิทย์  ทองช่วง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วลาวขวัญ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกัลญากร  สุนทรวิภาค โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจณิสกานต์  เดชดี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วแกมทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สีนวล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงจิราภา  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงญาณิศา  พรน้ำเงิน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงณัฐภรณ์  อุ่นใจ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณิชา  นักใจธรรม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงวรารักษ์  หาญกลับ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงศรุตา  บัวสองสี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงสริตา  แสนชา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงสิณาภรณ์  เกตุงาม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงสุภรดา  มาตรวิจิตร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงสุภัชชา  คำตุ้ย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงอโรชา  มั่นพุฒ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มณีอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงอาภาพร  นิลพัฒน์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงธนวรรณ  กาญจนะ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงนฤมล  แจ้งธรรมมา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินดาเกียรติ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงเนตรลดา  ปรีสงค์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพรชนัน  จันทะเวช โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพัชรินทร์  มากระจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพัชรี  กัณพัทธณะ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุข โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพิชชาพร  จ้อยศรีเกตุ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงมนัสนันท์  มาโสมพันธ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงมยุรฉัตร  สร้างยืนยง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงวรัทยา  กรเกษม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงวัณณรัตน์  ชัยมณีการเกษ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงวาร์ธินีย์  ต่ายสกุล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงศรัญญา  มีสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงศศวรรณ  แย้มสำราญ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายศิวกร  คำไพเราะ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายกอบเกียรติ  คำภา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายกิติวัฒ  แซ่ตัน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายคุณากร  เชื้อหนองปรง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายทัตพงศ์  แคล้วคลาดศัตรู โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธนพล  จำปาทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บัวบุตร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายธีระพันธ์  เชยล้อมขำ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายพงศ์ธวัช  ปทุมสูตร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายวณภณ  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายสิขเรศ  ชัยณรงค์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายอดิศักดิ์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญนาค โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกรรณิการ์  สาสุข โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงกวิสรา  พรหมสว่างศิลป์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ตั้งทีฆกูล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงกัญญารักษ์  อุบลแย้ม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงจุฑานันท์  ประทุมสูตร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงชรินรัตน์  บัวสวัสดิ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงฐานิตา  วิเศษสุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงดวงหทัย  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงธณัฐวดี  บ่อบัวทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธิฆัมพร  แจ้งฉาย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงนันทิยา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนุจรี  โพธิ์พรม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ธัญญผล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพนิดา  จริยะตระกูล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพีชญา  คล้ายจินดา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงรสา  พึ่งโสภา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงสกุณา  ขันทอง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสุธิดา  ลานภูเขียว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสุพรรษา  จุมพรม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสุภักษา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงหัทยา  คนใหญ่บ้าน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอภัชชา  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงอรทัย  อ่อนส้มกิจ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอัมริสา  รุ่งกิตติศักดิ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงอรวรา  สืบส่วน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอรวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงอภิญญา  เยื่องกระโทก โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงเสาวณีย์  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวริศรา  พุทธสงค์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงลักษิกา  ชูสุข โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงรสนันท์  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงภัทรภา  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงภัทรธิดา  รัตนปัญญา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงภณิดา  เณรจาที โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แสงจันฉาย โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพาณิภัค  ประชา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดอนไพรมี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงปัทมา  ขาวลี โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงปณัฐฌา  บุญวานิชย์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงบุษกร  สุทจิต โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงบุญญิสา  ศรีภุมมา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงนีรนุช  คำป้อง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงนฤสรณ์  เขียวสวาท โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงธีรดา  พูลเงิน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงธีรกานต์  จันทร์แดง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธนัชพร  ภู่กัน โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงดาวดา  ตาลเพชร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลี่ยนเพชร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณวินทรา  นาบุตร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงชนิษฐา  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รุ่งเรือง โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายศุภกิจ  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายศรกรัณย์  ปรีเปรม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายวรัญ  แป้งหอม โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายวรภัทร  ส้มแก้ว โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายรัฐภูมิ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายภัทรพงค์  หลักเพชร โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายพรรณธร  ผันอากาศ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายจริวัฒน์  ศรีภุมมา โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายกันตพงศ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายพศิน  ดินประเสริฐสัตย์ โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สืบประเสริฐกุล โรงเรียนอู่ทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายวันเฉลิม  ปล้องบุญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายนาธาน  สะราคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายบวรทัต  เชียงทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เต็มหน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายนพกร  เพ็งสวย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายจิราพัชร  ขิงหอม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พณิชย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกิตติพัทร์  เปรมสมบัติ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายพชรพงศ์  เวชวิฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายพงษ์ทวัฒน์  หมื่นสิน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงเพชรดา  กุญชรกิตติคุณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงดวงพร  ปรึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงจิตติณัฎฐ์  อุทัศน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายปัญญพัฒน์  อินสว่าง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายพชรวริศษ์  ธูปแจ้ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูผา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายศตพล  เกิดสมนึก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปานฝัน  จันทรดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปิยากร  ปิยคุณากร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทีปะลา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายชยากร  เกิดลาภ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ฆายะนานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพิชชากร  แท่นทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายพันธกร  ชิตพันธ์ุ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายคุณานนต์  แป้งคุณญาติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายปฐมพร  เขาทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายพันธ์ุธัช  ปราการรัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงเขมอัปสรณ์  แก้วเกิดกิรกาญติ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายไกรสรธนายศ  อุ่นรั้วทิพย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายจิรวัฒน์  มากบุญงาม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายณัฏฐ์กฤต  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตน์พิศาลชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายณัทณพงศ์  คำฝั้น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายภัตรพยนต์  ลิ้มกิตติโชติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายสัญชัย  ขวัญแก้ว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญเชื้อ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงปวีณ์นุช  สุทธิ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงสุดารัตน์  เฮงสังข์วอน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายกันตภณ  สมพงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นายชยานนท์  จันทพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นายพุฒินาท  เคลือบเต็ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวณภัทร  ศรีวิชยางกูร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงนภาวดี  สิงห์โตงาม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายนนทกร  อมรลักษณ์ปรีชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายธีร์กวิน  บุญมาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายรัชชานนท์  สีผึ้ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงอภิสรา  น้อยอยู่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงวิญาวรรณ  วงศ์ยะลา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นใจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงศศิมา  ถวิลวิสาร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปวีณ์ลิดา  ใจสุทธิ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงณัชชาพร  แก้วมหา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงรวีกานต์  วรรณากาญจน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายปุณยตว์  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงขวัญชนก  ถึงสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้ำเพชร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอภิสรา  ธีระแสงจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงณปภา  เหลืองวรชาติกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายวรเวช  หอมตะโก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายจักรเพชร  เลียวรัตนกร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายสรวิชญ์  น่วมปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายวรกฤต  แสไพศาล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายธนาธาน  พลายนุกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงจิรวรรณ  พรวุฒิพงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงกนลรัตน์  โสภา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงประภัสรา  สูญสิ้นภัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงณัฐชา  กองจะริตร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายสรวีย์ธัช  จั่นวิลัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายนันทภพ  สว่างศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายศรรักษ์  ปิ่นสินชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายวริทธิ์ภัส  อินมิทิน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นายสุทธิศักดิ์  อ่ำบางยุง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวชญานิน  บวรวุฒิพงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวศศิธร  ศรีนวล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นายกิตติพงศ์  สุขแก้วฟ้า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวชนกานต์  เกาสังข์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายภัทรกร  เข็มทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นายณัฐจิรพัส  จิราพิมุกต์กุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายภาณุวิชญ์  วงษ์โต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายจิรายุทธ  ทองเกิดหลวง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายวศุพล  ภูพะเนียด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายจีรสิทธิ์  สกุลศิริบวรทัต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงชลพร  กระต่ายทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวศุภานัน  ติดโสม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นายพิชญะ  อันชะนะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นายธีรภัทร  บริพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุคนธ์พงษ์เผ่า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายภัทรดนัย  อยู่สุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นายจิรัสย์  ทางเรือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายธิติ  ศรีประสงค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวทินมณี  วงษ์จ๊ดซี่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวภัณฑิรา  สุธรรมบุตร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นายรตนภากร  จงสุขไกล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นายธนวินท์  ประเสริฐพรรัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ท้วมสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายชัยวิทิต  เบี้ยวบังเกิด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพิน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นายกฤติน  วงษ์สะอาด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายกวีพัฒชน์  ศิริผ่องแผ้ว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นายณัฐชนาจักรกฤช  อุ่นรั้วทิพย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายสุรยุทธ  โคตวงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นายศักดิพงศ์  เมธีรังสิมันต์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวเอม  ภัยสูญสิ้น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายชัยพัทธ์  พ่วงจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายชิษณุทัต  ตรีแดงน้อย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอภิชญา  ชนะไพรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงสุพิชญา  พัดชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายกัณพ์เอนก  ภุมมา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายข้าวตังค์  สุขจินดา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายไตรรัตน์  นามวงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายธนิสร  ราชญาณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายปภากร  เอกชัยฤดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายปัณณธร  เตชะปฐมานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายพงศธร  สีมาน้อย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายพฤหัส  เกรียงวัฒนะศักดิ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายมนกานต์  โกศลวิชญะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายวรัพพล  สกุลสิริวัชร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายอภิสัณห์  เหลืองวรคุณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายอริญชย์  คำเภา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงกรวิภา  ยั่งยืน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงกานติมน  ลิ้มศิริวัฒน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงขวัญรัตน์  อนุเอกจิตร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีสวาท โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงปณิชาณัฏฐ์  นิยะมะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปุณยนุช  พินิจกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงพรธวัล  พุกยิ้ม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงพิริย์กร  วงศ์ชัยกิตติโชค โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงรุจิสา  สังข์บุญลือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือสีห์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงสุนิษา  บุญชุม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงอำภา  พนาอุดม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงกมลวัลท์  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงจิราวรรณ  สารแดง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงชนัดดา  สีสุก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงฐานิดา  หวังธนพรชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงณชญา  สุขจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงณัฐริสา  นักสิทธานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงณีรนุช  ขุนศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงธมนวรรณ  วัดพ่วง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงธิตาพร  วาสนกิจจากุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงปัณณพร  สุขสีใส โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงพรสิรีย์  พรมสุรีย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงพัชราพา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีมีธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลลิตเจริญวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงระวีวรรณ  คณิตรัตนกาล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงรัตตมณี  งามสินจำรัส โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงวาสนา  เกตุมณี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงสรณ์สิริ  เสนท้วม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงอภิญญา  ชินนะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสำปทวน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงอริญชยา  อินเสือสี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกรสิริ  รอดฮิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงกัลยกร  สายยืนยง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงกิตติมา  จันทิพย์วงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงจิราภา  เปี่ยมประยงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงสรัญณัฏฐ์  เหล็กอิ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงเกรวรี  วันดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงจิราภรณ์  หวานชะเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงฐิตา  เอี่ยมแสงศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขใจ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงภาวินี  ปิ่นทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงจีนตณาพร  ไกรรักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงสุภานี  ล้ำเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงฉันทณัฏฐ  วิชพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงอภิศรา  บรรจงแจ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ครองระวะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงฐิติภัทร  ดุษฎีวิมล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงกังสดาร  เผ่าจี๋ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงพรรษา  ครุฑเครือ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์  ทับเณร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณัชชา  สวยกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงพลอยกาญจน์  คุ้มแก่น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงภัชรินทร์  ยอดแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงณัฐณิชา  หวังพนาเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงณัฐวดี  นาคทั่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงกัลยกร  จิตกระจ่าง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งอนุศาสตร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงกุลิสาภัสร์  กิจพาณิชรุ่งเรือง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงปราณี  สมไพบูลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงนนทวรรณ  ใช้เทียมวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงพิจิตรา  รองวัง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพิชญา  มณีรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงเบญจภรณ์  เที่ยงวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงภัทริกา  เรียบเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  สันทราย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงรวิภัค  บุญสม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงริสา  วนสุนทรเมธี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงวรพร  อัครเอกฒาลิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงศศิธร  คูรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงวัชราภา  ริ้วทองชุ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงโศภิต  อินแพง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงศริญญา  โหละยะวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ลี้ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือวัลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงอังคณา  ฉิมจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงกรกนก  ลานเทศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอัญชิสา  สงวนพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงขณิฌญา  สนบ้านเกาะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงบุญญฎา  สมสมัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงจิราภร  เปี่ยมประยงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงฟ้าใส  อติธนานันท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงดวงภรภัทร  สรรพราช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงลัลริส  เข็มทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงนัฐฌานันท์  สุนทรพรนาวิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปุญญิศา  สานจิตรสัมพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุขะโต โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงฟ้าใส  เที่ยงธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงนภสร  รูปเพียว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงปาณิสรา  พุ่มชลิต โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสิรินญา  คล้ายชนที โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงภัทรวดี  เสนาะกัน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงชยาภรณ์  อ่อนส้มกิจ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวไร่นาค โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงชนกนันท์  พะวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงญาณิศา  สานจิตรสัมพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริจามร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงพรรัตน์  แก้วพูน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงประภัสสร  มหาพรหม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงรวีวรรณ  เพียรสม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงพชรนิดา  โฉมฉาย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บุมี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงพรรณณิชา  รักเอก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงสุธีมา  โคตรชมภู โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อุ่มนาวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงอาภัสรา  มันตะพงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงภัทรพร  แดงพยนต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงจิรนันท์  บุญขุนช่วย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงศศิกมล  เกตุมัก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงญาดา  โชติมุกตะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงหฤทัย  สุริจันทรา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงตวงรัตน์  เกิดแป๋ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงเขมจิรา  ธรรมรักษ์เจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงนริสานันท์  ชูสกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงน้ำตาล  ปลั่งกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงณฐวรรณ  คงพล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงลัลนา  จารุพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงวณัชชา  ประทุมถม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงณิชา  ชิณวังโส โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงศศิวิมล  เกสรา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงธนพร  แซ่ก๊วย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทันปรีชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธนัญญา  ธนะเมศฐ์เกศกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงธนาวรรณ  กิติวัฒนวิลัยกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงธิดาพร  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงชนิกานต์  สังข์แก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ติ่งดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงณัฐวิมล  กิจประสงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงปวีรา  สวยลึก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขพ่วง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงภูวรินทร์  มัตสรรกฤษณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงรุจาภา  หิรัญชยางกูร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงภคภร  เขียวสูงเนิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ลบแย้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงดรุณี  สระทองจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงรพีพรรณ  รัศมีสุขสรร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญประสาน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงกวินทรา  รัตนโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงกชพร  สุขสอาด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงกรกมล  กรทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงขวัญข้าว  สงฆรินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงขวัญชนก  ศักดิ์อินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงจารุภา  ทุ่งศรีแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงจิณัฐตา  ผิวผ่อง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชูสกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ศิลา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีทาวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงแจ่มนภา  ไร่เหนือ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงณัชชา  มหัทธนานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงชาลิสา  จตุพรพูลสมบัติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงณัฐกมล  แจ้งประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงญาธิณีย์  แก้วสีม่วง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงณัฐชา  วงษ์วิวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงณราพัชร  สุชลธาดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณัฐชา  พุ่มจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สิงห์รัตนวราหะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงธนัตถ์กานต์  จุ่นอยู่ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปฐมโภคินเสถียร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงธิดารัตน์  เปี่ยมศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงนภัสสร  วรรณวรกิจ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงนอร  ไหลสุวรรณา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงนริศรา  ดอนพิกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงนารีรินทร์  พงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงนวมณ  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงนัชชา  พัดทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา  ปรางทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงพัชรมัย  รัชตธนกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงปลื้มฤทัย  บุญลา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงพิชญาภา  คุณประยูร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  หอมศรีประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงพิมญาดา  เอกจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงแพรวา  เพ็นเทศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฤกษ์เนาวรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงภคพิมพ์  เกิดโพชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพีรภาว์  ส้มเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงรติมา  ตาทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงวรินญา  ตาปะสี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์ประชารัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงวรินสิรี  ยืนยง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงวรนุช  เปรื่องกระบิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์น้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงวรนุช  สิงหนุ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงวริษฐา  เรียนทัพ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงศุภวดี  ไทรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงสิรภัทร  อัตตะกีรติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงศศิธร  สุทธิบงกชมาศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงสิริวรรณ  เลาหวิจิตรจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงศิรัญญา  โหละยะวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงสุชาวดี  พลเลียบ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงอนัญพร  เทพบูชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงสุภาวดี  สมพิมพ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงอมลรดา  โกทองยม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงหทัยทิพย์  พรหมณ์วิจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอริสา  แวงนอก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงอริศรา  นิลพัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงออมรัก  นาคจีนวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงอินทุกานต์  ดิษคำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงอัจจิมา  เอี่ยมละออ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงจิตรลดา  เข็มทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงนาถลดา  แก้วนิมิตรชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงวรกมล  ตั้งเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปันคำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงสุนทรี  เหมือนสุดใจ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงคีตกานท์  โพธิ์สุพรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงปุญฐิตา  ดวงดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงพิมลักษณ์  ภมรสันต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงภีญดา  จิรโชติฐากุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงพัณณิตา  แป้นประหยัด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงวริศรา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงกรกนก  เฮ้งเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงณัฐชา  ชะเอมน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงธัชพรรณ  ส้มเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงทัศนีย์  มาสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงธรณจรส  โชตจิตตะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงนิชาภา  แซ่แต้ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงพีระศรี  ตะหน่อง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงพรนัชชา  ฮวดเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงวิมลวรรณ  แซ่จิว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสุวิมล  ยังอยู่ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงสุชาวดี  ภู่พูลเพียร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงสุวรรณนี  สุปิตาชุน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงฉัตรทกาล  มั่งแว่น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงอรทัย  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงรฐิกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงอรปรียา  ปรีชาสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงไอลดา  แพะขุนทด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงฐิตารีย์  แสนวิเศษ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงอาทิตยา  แสนเขื่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงณัชชา  ลี้เจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงพิตตินันท์  แจ้งจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงจิราพัชร  ใจอารีย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงกรรณิกา  อนันตทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงชนานันท์  ใจหาญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงณัฐศศิ  พิมพ์ศรีกล่ำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงภาวิดา  ดอนสระ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงจอมขวัญ  หวังสกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงมลฤดี  สุขเกษม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงไลลา  แสงทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงบุษยมาศ  สุพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงจิตตาภา  แย้มไสว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงสุประวีณ์  เถาตะกู โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงกนิษฐา  ปวงนิยม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงดวงกมล  วิบูลย์เชื้อ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงชนกนันท์  สารสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงกฤษติกา  สวัสดิ์ภูมิ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยหลวงชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงภัทราพร  ขำสุวรรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงวิภาวี  ชัยชิตนฤมิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงจิรศุภา  ศิริมงคลชัยกูล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงฐิติภร  สุวรรณะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงณัฐนรี  แวววรีคุปต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงธชาษร  ลิ้มพุทธานุภาพ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงธนภรณ์  ภูบาล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปฏิพิมพาคม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงพิชญสุกานต์  พุ่มมาลา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อ่วมจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงมณีประภา  น้ำสละ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ธนานิรันดร์กุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงอภิวรรณ  เถมิลสิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงแอปเปิ้ล  - โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงอภัสรา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงกัลยกร  แม้นจริง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงยุวาภัสร์  กลัดบ้านห้วย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงชมพูนุท  เหลาโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมชิโนรส โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงบุษราภรณ์  แก้วสำอางค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงภคมาวดี  จันมา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงศตรัศมี  บุตรศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงสุวรรณา  สุขพะนา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงอนุศรา  เรือนนุช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงอริสา  มีนาลุ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แม้นจริง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงณัฐชา  หลวงศักดิ์ดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพัณณิตา  ล่าบ้านหลวง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงมยุรี  - โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงวิชญาพัชณ์  ชื่นมีศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงสิริพร  ด่านจับกุม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงสุภัชชา  สุขโพธิ์เพชร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงพิมพ์กมล  คงประยูร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงสุกันยา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงสุจิตา  ยวงงิ้วราย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงกาญจนา  คงเพ็ชร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงกานต์สินี  พรภัทร์วัชรสิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงธมนวรรณ  อารมณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงนภัสกร  ปลาบู่ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พุมมา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงศลิษา  พิลึก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงหงสรักษ์  แสงสินสันติ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงอภิญญานันท์  ความดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงกฤติมา  ตะโพวิญญู โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงฐานิตา  แก้วศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงณัฐชา  สร้อยสำโรง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงพรทิพย์  ลาฝอย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงรัตน์รวินันท์  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงวรพรรณ  เปรมเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงอจลาพร  แก้วลาย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงชฎาธาร  ฟักเปี่ยม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงสาวิกา  รักวิเศษ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงอภิญญา  สามารถกิจ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายชยางกูล  เกิดลาภ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงสุธาวรรณ  พรเลิศเกษมสุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายศุภกร  ทองดอนจุย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายกฤษณพัฒน์  ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายธนพล  ยิบรัมย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายพชรพล  ตั๊นเจริญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายมนพัทธ์  แซ่เหลี่ยว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายกันตินันต์  สนจุ้ย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงธัญรัตน์  คำมูล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงกัลยา  แสงสว่าง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายชาติชาย  ทองหอม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงรพีพร  สมท่า โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีทาน้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพิ่มอุดมวัฒนา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงสุนันฑา  สำลีฉาย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงชมพูนุช  ลาโพธิ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงศลิษา  วรานนท์วนิช โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายณัฏฐพล  แสงขำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายอภิรักษ์  จันทา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายกัลยวรรธน์  รัศมีโรจน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงกชกร  คล้ายคลึงดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงรัตนากร  ล้วนโค โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงอังคณา  เสียงโสม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงวันวิสา  พิริยะเกียรติไพศาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงโศภิตตา  บุญครอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพรชนก  แสงเทียน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงแสงอุมา  สระทองหน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายชูพงษ์  ท่าฉลาด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ใจรู้รอบ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงณีรนุช  วุฒิวิมล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายวรภัทร  จิตติชานนท์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงฐิดาพร  สระทองเคน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายจิราวัฒน์  ล้วนโค โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงณีรนุช  พวงสร้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงปานรวี  บุญวงษ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงธนวรรณ  สุขเกษม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงรังสิมา  สระจันทร์เขียว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงศนากานต์  วิมูลชาติ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงอรณิชา  ทองสร้อยเครือ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงสุนิสา  นิลตะโก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงธนัชชา  บูชา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงปัณฑิตา  กลมแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกิดบัว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงพรณัชชา  เสถียรบัวงาม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนสด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงวริศรา  พยัคฆวงค์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงกมลวรรณ  เซี่ยงหลิว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงรักษินา  ใจหลัก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายอัครวัฒน์  ตั้งฤทัยวานิชย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายปุญชรัสมิ์  รื่นนุสาร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงประภัสสร  สุขวัฒนากรณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายพิพัฒน์ไชย  ปูนปาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงพัชรีพร  ขันทองดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงจันทิมา  เรืองอุไร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายสมัชญา  ครองเมือง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงพัชรพร  นาห่อม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายชยานันต์  คำสี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงกาญจนา  วิมลชาติ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นายศิวกร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวปริญากรณ์  ตุ้มนิลกาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 นางสาววัชรภัสร์  เกษม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 นางสาวยุวรรณดา  เรืองศิลป์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 นางสาวปภาวรินทร์  ก้อนทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวพิชามญช์  สระศรีสม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 นายนรเศรษฐ์  หุ่นหล่อ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาววิมลรัตน์  ทองอ่อน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงอรไพลิน  รุผักชี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 นางสาวอรทัย  ศรีอุบล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายพงศ์ปณต  ชูดหอม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงปิย์วรา  วงพิมล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงบุษกร  พันธ์ุสุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 นายจตุพร  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่เหลี่ยว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 นายสุรเชษฐ์  กลมดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 นายราชศักดิ์  ต่วนเครือ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายมนัสวิน  พิพัฒน์ธนกุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายวชิรวิทย์  ใจซื่อ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายศุภกร  พจน์ชัยกุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชนะเกตุ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณะ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงพิไลพร  คนสัตย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฤทธิเดช โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 นายปัญจพัฒน์  พรไพรัช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายกฤติน  พุทธศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายกรกนก  นุ่มกลิ่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายกิตตินันท์  สินธุสอาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายธนิษฐ์  พิมพิศประภานัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายณัฐพัชร์  ปิยกาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายปรมัตถ์  กุลกรุต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายพงศ์ไกรณ์  หิรัญพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายพิสิฐพงศ์  สนใหม่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายภูมิไท  หัสดีผง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายภูริวัฒน์  จีราคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายเมธังกร  ธัมน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายราชิต  ภากรธนสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายสิทธิ์ธา  ปัญญาสาธิตกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายสุภเวช  สาระพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงเกณิกา  จารุวาทีเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงเกียรติญาตรา  สังวาลย์เพ็ชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงแก้วตา  อินทวงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงชณิสรา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์อาศัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงฑฌนัญ  ธนะเพิ่มพูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงปภาวี  สามิภักดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงปุษยาพร  สุขมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงพิชชานันท์  เศรษฐกิจงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงแพรพิไล  เบี้ยวน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงภัทราภรณ์  หวังสิทธิเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงยุพากร  โรจน์ณรงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงรสกร  อรจุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงวรินทร  สนธิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์บุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงสิรีธร  สรรพสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายชนาธิศ  ส่งเสริม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายชิษณุพงศ์  แจ่มใส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายณตะวัน  วัฒนวงศ์ชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายพีรพัฒน์  วิมลพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายพีรวิชญ์  วรวิศัลย์กุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทะวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงกัญญาวัชร  นิมิตรชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  อภิพัฒน์จิรา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงจิดาภา  เจนกฤติยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงจิราลักษณ์  อิ้วสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงชวัลนุช  ศักโกระ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรืองศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปุ๋ยรักษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงธารารัตน์  โหลยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงปาริชาติ  ตระกูลเกษมสิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงพอเพียง  ตันธนาธีระกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงพิชอร  เดชมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วงศ์ปราณีกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งภาวนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายนิติธร  ตันติชวลิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายกีรเทพ  เก่งสร้างทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายชนัธพงศ์   กันกง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายชุติเทพ  พรมจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายฑิปังกร  ดาวกระจาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภักดีบุญญานุกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายธรา  หทัยทิพรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายเนติธัช  แก้วศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายเบญจคุณ  ศรีพรหมคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายปกรณ์  บัวเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายปัณณทัต  โสวณากุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายภูริภัทร  กรุณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายวรพล  จองบุญวัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายวรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายวราชัย  มูลต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายศิวัจน์  พิศาลดำรงสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายสุภนัย  พาณิชย์ชัชวาลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายสุรวัชร์  ชมภูนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายกันตภณ  ชัยวัชรผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายจีรัชชัย  อุทยาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงกษมา  สายทา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงกันยกร  โสณเศรษฐ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงจิดาภา  จำนงบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงชนัดดา  ชอบธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงชิสาพัชร์  แสงตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงนภัสชล  มรรคผลสมบัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณาภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงบุญทิพา  เลิศวรญาณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สิริสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงปุณยาพร  เทียนพัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสุทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงงสิริรัตน์  ไชยขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายกฤติน  ล่องลม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายปารมี  กัณนกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายปิยะวัชร  วิวัฒนเกษตรพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายรพีภัทร  บัวสด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายศุภากร  บุญศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงเกศโสภา  มีพวงผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงณธิดา  สุขคลีวนัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์ชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงนภชนก  บุญทาเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  รัตนภิรมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ภัทรสิริมงคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงสุภัควดี  นิสภกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงอริศรา  แก้วเนตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายรัชชานนท์  กิตติสัตยาวัจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงธนัชชา  ลี้ตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 นายกรรณชนก  จันทร์ช่วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 นายฆริทธิ์  เอกปัญญากุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 นายชโยดม  ศิริชยาพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายกฤตภาส  ตรุเจตนารมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายชยพัทธ์  คงมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายต้นน้ำ  สุธีบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายปริญญ์  มหาวรศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายปัญจทรัพย์  กันไพรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายปัญจพงศ์  ภูบาลชื่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายปารินทร์  ปู่หลำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายลาภวัต  เลาหสูต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายวรดร  วระดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายวรพงษ์  ปิ่นเกตุกาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายวัทธิกร  ศรีประดับทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายวิทยา  วิจิตรยืนยง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายไวทิน  จิตติเรืองวิชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงจินดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงกิ่งฉัตร  บูรณพาสน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงกีรติกานต์  เจียกกระโทก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงเฌอ  พิเชษฐวิทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงณัฏฐา  ลิ้มคุณธรรมโม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะราช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงดลพร  ติรพรวดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงทิพย์ผกา  ณ สงขลา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงนันทิชา  รจิตพฤกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงนิสิตทรา  พันธ์ธุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงบุญยานุช  ผ่องแผ้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงปภาวรินท์  โสภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงปารีณา  สมศักดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงแพรวา  เดชกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษสุธากาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงสกุลมาศ  วรนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงสุวนันท์  ทิพย์อารักษ์วงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มากมีทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายวรินทร  โชคอัมพรทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 นายณภัทร  พัฒนบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายติณห์  ภาณุรักษ์สิริกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายธนกร  รอดสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายธนพัชร  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายธรรมภณ  แฉ่งพาที โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายนนท์ปวิธ  พุ่มม่วง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายเมธัส  มีเปรมปรีดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 นายวีระ  บัวพันธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 นางสาวเขมิกา   เพ็ชรแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงเขมิกา   สายเพ็ชร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงชนิสราพร  สีเกตุนิ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวฐีติรัตน์  วงศ์แก้วเกตุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงณฐนนท  สิงห์นันท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงณิชนันท์  สิงหนาท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นใจกล้า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงณิชารีย์  แววสีงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงทิพธัญญา  นัยปรีดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงปณาลี  วรรธนะสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงปวิชญาภา  ไทยเกื้อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงปานชนก  กลิ่นดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงวรกัญญา  สินพิชิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาววรญา  โพธิ์อำพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงวรัทยา  วัชรีฤทัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงวิภาพร  ภูษณวิทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงวิรัลสิรี  พันธ์เตี้ย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นางสาวศมาวดี  ศักดิ์ศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงศิริมาศ  มากพุ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงศุภธิชารัตน์  เฉลิมขวัญมงคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทับมณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือนสุดใจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 นายกุญช์วิสิฏฐ์  ศักดิ์กิตติโภคิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 นายณัฐพงษ์  สามทองบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายถิรพุทธิ์  อุตมะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายธนกร  เพิ่มพูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายธนวิชญ์  ผลสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 นายธีภพ  ปฏิญาณานุวัต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายธีรภัฒน์  นิยมนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 นายปุญญพัฒน์  โยมพยอม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายปุณณวิช  เส็งสมวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 นายพิสิษฐ์  ดีไร่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายภัทรกร  ชัยรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายภัทรพงศ์  สายวิวัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายภูผา  ขาวสว่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 นายภูเบศ  เลิศวรไกร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายรวินท์  อ่อนภักดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายรัชชานนท์  ศรียารันต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายวิศรุต  ศุภษร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 นายเศรษฐภัทร์  ซู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงชญาดา  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงฌัชจิมา  เชื้อปากน้ำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โชชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 นางสาวธวัลยา  พรหมดาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 นางสาวนภาภัทร  พฤกษาชีวะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงปวีณอร  ดิถีเพ็ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงปุณิกา  เจิมจรุง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงพิชชาภา  ขุนณรงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 นายเจษฎา  มุทุตานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 นายนพพร  พัฒนะอิ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 นายนิธิศ  บุตรดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายพีรดนย์  เธียรพงศ์เกษม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายภิเษก  ศรีฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 นางสาวจันทร์กะพ้อ  วงศ์ศรีชา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 นางสาวจิรัชญา  ป้อมสุด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงชวิศา  ภูวนเพียรเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงธิญาดา  จิรโอฬารพัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงบุญสิตา  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงเบญญาภา  ลออโรจน์วงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 นางสาวปรนรร  จันทร์นิยม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงปุณยาพร  สุขมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงมิ่งมงคล  แสนเกรียงไกร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 นางสาวสุชาวลัญช์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงอาทิตยา  ไทรศรีคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายพงศ์ปณต  เกษกี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายภูผา  รั่งสันเทียะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายวรชัย  ลลวลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายศรัณย์ภัทร์  ถาคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 นางสาวญาณภัทร  บุดดาเพศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงดิษย์ธร  สุทธาเวศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์พยัคฆ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรวีร์พงศ์เดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 นางสาวบุษราภรณ์  สุขเกิด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงปลื้มกมล  ยงเจริญชัยสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงปาณิศา  มากเปรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 นางสาววรัญญา  จันทรมณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวสุภัสสรา  หกขุนทด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 นางสาวอภิญา  ม่วงโพธิ์เงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 นางสาวอภิสรา  รัตนิพนธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 นายกฤตภาส  นวลสุมา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 นายณัฐวุฒิ  จันทะโสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 นายเผ่าลาภ  กุลธีระ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 นายอภินิช  จันทร์ฝาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 นางสาวกมลพร  สุวพัศดำรง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทหาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 นางสาวธนัชชา  ศรีเผด็จ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 นางสาวนนธิชา  ฉัตรสอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงนภัสกร  ร้อยบาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 นางสาวบุญญาพร  มะโนน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 นางสาวพรรณเพียงเดือน  อุดมเกียรติไพศาล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 นางสาวภัทรวดี  อดทน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 นางสาวนรินทร์ทิพย์  สุทธิพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 นายชินภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายนรวัฒน์  ชุมพล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายนัทธพล  มาแต้ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายภวินท์  เรืองภู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงญาณ์นภัส  สุรอด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงน้ำเพชร  เลาอริยะพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงบัณยดา  ภิรมย์คูณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงศิริรักษ์  กรุดพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 นางสาวอัมภรพรรณ  ตะโกนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายจิรพงศ์  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายโชติพงศ์  ขุนนารักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายศิร์ณัฏฐ์  จันพนาผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายศิศิร์นพัช  น่วมสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงณัฐชญา  นรัฐกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงณัฐวรา  พุ่มกุมาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงพรรษา  พิเชษฐพงศ์นิมิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงพสชนันทร์  ซุ่นทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กันทะเสน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงอรอนงค์  กิตติสัทโธ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายธีทัต  อำรุงสกุลรัฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงณิสรากรณ์  พยนต์ศิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคหล่อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงธัญญ์กมน  ชินวรสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายคุณานนต์  อมรชาติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายพีรณัฐ  เติมประยูร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายชวัลวิทย์  เอี่ยมมงคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายนันทภพ  เหล่าพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงชุติมันต์  ศรีคง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายชินาธิป  เทพาวัฒนาสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายพีรภาส  ภุมมาลี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายเดชาวัจน์  หิรัญตีโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายศุกลวัฒน์  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายสุรธัช  วงศ์ศิลปกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายสุริยะ  เผ่าเมือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงชญาภา  สุจริตจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงกิตติมา  รอดยูร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงชนิพรรษา  บุญช่วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงปัญญาดา  พุฒิลดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงมีนา  จำปาอ่อน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงภคพร  ภิญโญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงมาริสา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงลัลนา  บุญพักผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงตฤณนภาพร  จารุนงคราญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงอุมาภรณ์  กิ่งสุพรรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงนวเรศ  สมพิกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงนัฎธิดา  พุ่มจำรัส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายชนสรณ์  จิรพงศาธร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงนิติกาญน์  ทองสองแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงเนตรประภา  เนตรเปรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายธนวิชญ์  เสือประสงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายนวชนม์  ภิรมย์น้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายศิวกร  พิมสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายจิรพัฒน์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายนิธิวิทย์  ปาลิเฉลิมวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายปัณณวัฒน์  สัตยวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายคุณาวุฒิ  อ่อนชูสูงทรง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายองศา  ลักษมีสถาพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายนิธิศ  พูลสงวน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงชลลดา  กุศล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายปฐวี  กาญจนะสมบัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงณกานต์  อำนาจเรืองฤทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงธัญทิพย์  นิติโชติทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายกล้าสน  วุ่นบำรุง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายภวัต  เดชานนท์วัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายภรภัทร  ประยูรศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายอนุชา  พึ่งงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายวรพล  แข้โส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายนพกร  ศรีวิศวพาณิชย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายธรรมวัต  ธีรภรณ์เลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายเตโช  เตชะสุรินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงเมษ์ศิณี  ครุฑธา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงอรนภา  ฉิมบ้านไร่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายภาณุพงศ์  เซียวประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงเกศตะวัน  พัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงมุกตาภา  พัสดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงพิชริฏา  เกิดไทยดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงมณฑิรา  อัจฉริยวนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายธนากฤต  โชคบุญญาวาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายศุภกร  จำปาจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงปุณณภา  คงเกรียงไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงลลนา  แจ้งสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงศิรกมล  สุขีวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงกันญาภัคฐ์  พฤกษ์ธาราธิกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงปาณิสรา  วานิชาชีวะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 นายวิชญะ  ศักดิ์อิสระพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายภิเษก  ไชยแจ่มจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงพัชรพร  เครือสินธุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์มั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงวรัฐธภรณ์  คูณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายธนดล  ธีรภาพสกุลวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงมทินา  ชื่นประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายสุรฐะวิชญ์  จุลวนิชรัตนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 นางสาวสุพัดชา  สวัสดิ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงธัมมณัช  เลิศวิจิตรจรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 นางสาวบุณฑริกา  พิเชฐพงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงวริศรา  เพชรกล้า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงภคมน  พาณิชย์ผดุง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงพิชชญามญช์  ทองไว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงภิชญาพร  กลักเพชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ภัทรสิริวรกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์วาววาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายพีระณัฏฐ์  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  เรืองขจร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงศิรากาล  พ่วงแพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายปัณณทัต  บางสวนหลวง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงทอฝัน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น