รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกิตติคม  สุขบัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายชยพล  ชัมพูนทะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  ผุดผาด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายภาวัต  ธนศุภวิมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภพพิสิษฐ์  มีชัยมงคลกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายพีรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธีรภัทร  ธำรงค์ประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอุไรอร  ปิ่นศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายพิลาพัฒณ์  พิลากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายพีรพล  มั่นคง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงปุณยนุช  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายฉัตรชัย  เย็นเปิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงปทิตตา  อังอติชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงปวริศา  อังอติชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกมลาส​น์​  ยัญ​ญ​า​ง​กูร​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชินพัฒน์  อนุกูลชาญชม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกษิดิศ  หัสมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงเมธาพร  พิณทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายรัตนโชติ  เพ็ชรพันธ์ศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงธัญธิตา  สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สูญสิ้นภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ติณะรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงนพปภา  ทองรื่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายรัตนากร  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายภัทรฉัตร  แก่นเฉลียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายบวรทรัพย์  สินทรัพย์บวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงมัลลิกา  แย้มเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายสุชาคีย์  ลักษณาวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐวรีย์  จิรถาวรอนันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชินันท์ณัฎฐ์  บุณยาดิศัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายฐิติกร  ศักดิ์ทรัพย์ทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชัญญา  อุ่นมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวปวีณอร  ศิริโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปุรีมปรัชญ์  ช้างแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวธนกร  แย้มขยาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพรปวีณ์  เสริมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปิญชาน์  พินิตศักดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกานต์รวี  วงษ์เอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงญาณิศา  ยางสวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวพิมพ์ประธาน  บุญชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนกฤต  ดีบรรเจิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายณัฐนพพงศ์  จงสุขไกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายอชิพล  ไตรมิตรวิทยากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวกานต์ธิดา  เอื้อประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายภูดิส  พุ่มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิรัตนากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฐภัสสร  จำรูญจารีต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวพิมพ์พัชชา  เรทนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงสโรชา  จำดวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงศศิรัฎชา  ศรีสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงภัคสณาง  ใยนิรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายไชยพัฒน์  ขาวคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 นายพชร  ดอกพรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงวรมาตุ์  เกิดช้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงธนวรรณ  น้อยกาญจนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายภาสกร  ศิษย์ปฐม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงนันท์นภัส  สินสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายทัศน์เทพ  ทัศนานุตริยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงโกลัญญา  อมรเสาวภาคย์​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ควรคิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงอรชพร  กาญจนภูสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายภุม​ณัฐ​  โพธิปิติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชนัฏดา​  ขุนบำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายปวริศ  หมื่นวิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุศยพงศ์ชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายปณต  สุยะหลาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายเทพทัต  ด่วนแสง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอัญชลิกา  มะลิทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปพน  สุยะหลาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชวิศา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงดมิสา  ศรีเทพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวเอกปวีณ์  ทับมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชณิดาภา  เกตุปัญญาพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตรเดชขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนัสวรรณ  รุ่งฤทธิเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธัญธนา  แสงวงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสุพิชชา  คชชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกานต์  สิทธิกัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงบัญฑิตา  วีระพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวสิริกมล  เห็นประเสริฐแท้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกุลชลี  สิริแสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธํารงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนพัสวรรณ  นาคเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายกชภาส  ไพศาลนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายจักรนรินทร์  ศิลสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายหริณโรจณ์  สินประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายจิเรห์  ปลั่งแสงไพฑูรย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังข์ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายมังกร  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศรีมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกชนิภา  พานิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวณัฐณิชา  ล้วนลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณิชนันทน์  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปลายมีน  สายบุญศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 นายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายจักริทร์  ปรีเปรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายศราณช  เจียมอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอพัชชา  จันทร์ประทีป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายกฤษฎา  สมวงษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายสิร์พล  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพฤกษชาติ  พฤกษากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายชยางกูร  นิลประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกิตตินภา  สุริโยดร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงอชิ​ร​ญา​  เภาพูล​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปัญญากร  วงศ์วัฒนากิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สาลีวัฒนผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงวิชชุมนตร์  เจริญไชยนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสรุจ  สุดศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงปณิตา  กองรัตน์สกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวนนทกร  เลิศศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวอิงคสุดา  อุตตะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภูเบศ  ลิมปนวัสส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายทรงฤทธิ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายพัชรพล  กตัญญตาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงยศวดี  หุ้นเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มั่งมีทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพีรวิชญ์  พีรวิชญ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกัญชพร  พรมดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงบุศราทิพย์​  โพธิ​ธ​นะ​พงศ์​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายศิรสิทธิ์  นุชนารถ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายรฐนนท์  ศรีเคลือบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกวินท์  ขุนนคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงชลพร  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายกฤตกร  หอมสุด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองแสงจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกษมา  คันศร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายเสฏฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายนาธาร  ตันประภัสสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงสุธีรา​  คงอุดม​เกียรติ​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายหาญร์อุดมศึก  ชูสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสังวรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงทอฝัน  บุญเซี่ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฏฐามาศ  อุดมสันติธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายสิรภพ  พุทธานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐวัฒน์  อรุณสิริรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกัญญกรณ์  ศรีนิเวศน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงทรงฤทธิ์​  ทรัพย์​เย็น​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณัชพิฌาย์  มีสุทธิปัญญา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกัลยกร  บุญยงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายภัทรวิ​ชญ์​  ปัญญา​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายภัคนภ  ตันกําเนิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวปวริศษา  อัจฉริยบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายภคพล  คณารักสมบัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายพัทธนันท์  โพธิเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายรพีพล  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสุริยพงศ์  นิลมานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวปวีณา  ศิริโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายวริศ  มาลีวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายณพวุฒิ  พรหมชนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธรากร  ธนะพรสุขสันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายกีระพัฒน์  พันธุ์โภชน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นายธนภัทร  จตุวรพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพิจักษณ์  แก้วอร่าม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายพีระ  ประชาธนานุกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายบรรณวิทย์  สุนทรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวอัจฉริยา  แสนสมรส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายณภินทร  จังพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายปธานิน  พิสิฐบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายภีษมะ  องอาจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวเขมมิกา  จุลกศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนิมิต  สิริวัฒนวิบูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงบุญรักษา  ภิรมย์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงศิรินยา  อยู่ด้วง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสุชานันท์  น่าชม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวธัญญธร  เพชรพิรุณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงธัญธร  ห้อยระย้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวสุทราสินี  สุขสมัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพรชนก  อุปสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัฐหทัย  รักการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงวรรษมน  โมกขะสมิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสุทิรา  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายสรวิชญ์  ชูสุ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงเกตน์สิรี  พลจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปวรรัตน์  พิรุณรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภาธิษณ์  อุ่นโชค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายศิรวัตน์  สอาจจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายอัครวัฒน์  จารุภัทรศิริพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวชีวาพร  ทองเอียด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายชลชนก  ศรีสงคราม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองพิสิฐสมบัติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอติกานต์  กาญจนสมศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธัญกรณ์  ชะเอม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวรุฬิยา  ทิพย์จ้อย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายฉันทพณธ์  เอี่ยมโชติชวลิต โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายกมนทัต  เซี่ยงฉิน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภูมิรพี  เหลี่ยมจงกล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายจารุวิทย์  คำมูล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงเขมจิรา  ประทุมสูตร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายณฐพล  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภาสกร  อ่อนโพธิ์แก้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายศุภวิชญ์  บางอ้อ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนายุ  แก่นยงค์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภาณุรักษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงญาดา  มหาเสมาชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัทธมนพร  รักษี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปุญญิศา  บัวทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงลักษิกา  ตันวัฒนเสรี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสิริกร  พฤฑฒิกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิรินันท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภรภัทร  เสือดาว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ประกอบแก้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายเตชินท์  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอัญชลีกร  ธรรมชัยชูศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกัญญวัลย์  ศรีสุทธิวรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปาริฉัตร  วังขนาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพิมพ์ธดา  พจน์สถิต โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงเจนณิกา  มิตรสันติสุข โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงขวัญชนก  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงนันทิชา  ถิ่นกาญจน์วัฒนา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงนิธิวดี  นามวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธนกร  แดงเจริญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพิชญาภา  ตะพัง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วโสภณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงสิริอาภา  พงศ์รัตนมงคล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงภัทรนันท์  รอดคล้ำ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ธนทรัพย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนาถนภา  จันทร์พินิจรัตน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายศรัณย์  ฉายะเจริญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายสาธุ  ญาณะณิสสร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายศุภฤกษ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายพลลพัตม์  ณ ป้อมเพ็ชร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธนัฐ  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายปิยะวรรณ  กาเพ็ง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงสุณิสา  กล้าหาญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายปิยวัฒน์  เกียรติดิลกรัฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงทิวาณี  รัตนวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สูงกิจบูลย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงชนกพิมพ์มาดา  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายสุรบดี  อยู่เย็น โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงภัทรภร  มาปิยะพันธ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฐไกร  ดำดี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายปกรณ์  สกุลเพ็ชร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายวิชญ์  ศรีวัฒนชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงนิชาภา  กาญจนการัณย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธิตินนท์  ยุวานนท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายยศชนินทร์  คล้ายแสงจันทร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายทินภัทร  รัตนกุสุมภ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงยุวดี  แดงทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายวัศวีร์  ศักดิ์เรืองงาม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงกฤตาณัฐ  ธนานนท์นิวาส โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคเพ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงหทัยภัทร  ชโลธร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพลอยชมพู  แกมไทย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงชัชชญา  บรรทัดกาญจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกรองทอง  สดใส โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพัชร์ชิยา  สนทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธัญวลัย  รวบรวม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปภัชญา  ศรีวิเชียร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงวรินรำไพ  หล่อรุ่งเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เชียงทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายนพคุน  นรนิล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายอัครวิทย์  พรหมมา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงศิรดา  ไกรโรจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสิตางค์  ฟักทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนภสร  พูนขวัญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอุษณา  มั่นคง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายกานตวีร์  คงสุคนธ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงฐิตินันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พีรพุฒิเวทย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายจิรัฎฐ์  โฆษิตวณิชย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงจิรกานต์  ตันติวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายกีรดิต  มิตรกระจ่าง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวีระเดช  สมทบ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนิชาภา  จงศิริไพโรจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ล้อเธียรประทาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายภัทรพงศ์  จีนาภักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุนทรวงศกร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกษมา  เกษมโสตร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เนียมหอม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงรฎาณัฎ  พรหมมา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณฉิม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายดุลยวัต  วันเย็น โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงจิราพัชร  เกตุมั่งมี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปานจรูญรัตน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวภิชาญาดา  ชาญเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงธฤษวรรณ  เวชวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพรชิตา  เชียงทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงขนิษฐา  เฮงเส็ง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายชัชพล  สมบูรณ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงฐานิดา  กู้อัจฉริยกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชญานิน  สมทรัพย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายนนทรัตน์  คุ้มอยู่ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงณภัทร  บุญเทศ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายพชร  หนูผาสุก โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงปานวาด  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พงษ์สรวย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงถิรพร  สุภัทรากร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงอาคิรา  ปิยกิจการ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชลัสสวดี  ตันเจริญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสุวพัชร  เจตนาธรรมจิต โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายปัฐยาวัฒ  สามลปาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายกิตติภูมิ  ภัคพาณิชย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนัญกรณ์  ดาวเรือง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองเรือง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงเขมจิรา  ชูนำชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงชื่นชนก  รักษากุล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธีรศักดิ์  ชัมพาลี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายทัตพงศ์  หมู่ม่วง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายณฐวรรษธ์  สุนทรศิริเวช โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นจิตติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกัญญาภัค  เลิศจินตนาการ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายปวรุต  ศรีเสริฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายอิทธิกร  ศรีวงษ์ไชย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวธนันญพร  ดอนสระ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสวรรยา  เธียรประณีต โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวมนพร  เมธีกุลสุเมธ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  เหรียญเลิศพร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงลภัสรดา  ประยูรไทย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปาณิภา  จันทร์ที โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงญาณิศา  ว่องชิงชัย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณภัทร  มาปิยะพันธ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุณัฐธิดา  กรมทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถังเงิน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงศศิมา  ยะนิล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงศุภากร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรแอน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงศศิธร  บุญมา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงนภัทร  อภิจิตติกร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุดปรารถนา  บุญน้อม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงชินาภัสสร์  สุพิชานุติพงศ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงพิชญา  พลายมาศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพชรพรรณ  จูสวย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงคณิตา  วงค์ติ่ง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไตรรงค์วิจิตร์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พูลประดิษฐ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกมลทิพย์  ลิ้มสายชลไพศาล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายชัยเฉลิมพล  หมอกไชย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มศิริสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายฐิติวุฒิ  โรจน์ธนิกกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายณฐกร  ชัยทวีทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายทศพล  ปรุโปร่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธนดล  โพธิ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธนภัทร  ดาวเจริญพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธันยพัต  กนกปิยสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายปุญณพัฒน์  จานแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายปุณยวัจน์  ปิยศทิพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายพัฒนา  สุขาภิรมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพิเชฐพงศ์  สมบัติทวีกุลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายภูวเดช  พิมพขันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายวิศรุต  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายศุภณัฐ  ตรีวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายศุภวิชญ์  รวงทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายสิรดนัย  ล้ออิสระตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายสุรภัสสร์  ทิมซ้อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายอภิภู  สายอร่าม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรวัตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงโกมลทิพย์  กาญจนสาธิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงชณาพร  เหล็กไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณัฐรินีย์  มีเท โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เศรษฐ์วัฒนสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มังกรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงนวลจุฑา  สนธิศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตั้งจิตรมณีศักดา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนันทฉัตร  อรภักดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงบุณฑรีย์  วงศ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพรชนัน  ไชยแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงภัทรพร  วรอาภรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงรมยกร  โพธิ์บอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงศลิษา  อารีย์กิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงศิรดา  น้ำใจสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสิมิตา  ใจสิงหล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวรรวิษา  ศรีสวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงศตพร  กิตติสรนันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันติศุภชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายกิตติกร  ม่วงศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายชนกันต์  เล้าสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายณัฐดนัย  ใจบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธนกฤต  ยืนยง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธนพงษ์  เหลืองสอาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายบุรเศรษฐ์  รื่นเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายปวรวิช  ปัญญาใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายปวริศ  ปัญสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายปวเรศ  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายปัณณวัชญ์  วงตาแพง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิวบุรินทมิตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายรัชติยพงส์  เรืองเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายศรัณยู  บัวขม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงขวัญชนก  อวยหมื่นไวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจิราพร  จารนัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงญาณิน  พุฒิลือชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงฐิติพร  ปัญญาเจริญธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธนันยภรณ์  เบญพาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงธัญญ์พิศา  ภัทรวิกรัยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนภพร  แจ่มน้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือเมฆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงปลพร  ส่องศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปาณิสรา  พฤษภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงภัทรดา  มูลน้ำอ่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงภาศินี  ตั้งไทยขวัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฮง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวัลคุ์วดี  ชูชื่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอังคนา  จุติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอัยยาวีร์  คลังทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายกรพัฒน์  รัตนบัลลังค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายกำธร  ดาวทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายเขมรัฐ  แดงกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายชนธัญ  ชีพสาทิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายชัยวัฒน์  จันทราศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายณพัฒน์  สุขสม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายณรรฐพล  กาญจนกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพันธมิตร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายมฤทธิ์  สิทธิวะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยงยุทธ์กุลสิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งรัตนพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายสหราช  พีรพรรณพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายสิรวิชญ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสุภกิจ  อินทร์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงโศภิษฐา  สุขแสนสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ม่วงแอ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกีรนันท์  เล่นวารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกุลธิดา  จันมั่นคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณิชาภัทร  ประวัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธนกมล  ดวงเจริญยิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงนัฐกานต์  บึงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงปาลิตา  เรือนพระจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทนเถื่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงพิมพา  สาลี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพิมมาดา  วังป่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงวรรณกานต์  อารีย์กิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงวัศยา  วรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทวีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงศิรินภา  ลบแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรประสบสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสุภา  ข้อออ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอิสริยา  สุกใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงมาตา  สวัสดีดวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงศรัณย์พร  อุปวรรณะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงชมพูนุช  สินโต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงศิริกาญจน์  เกศราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายปณิธาน  ทองเหลี่ยว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกุศลิน  วงษ์ศรีทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงณัฐกรรณ  บุญกราน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงฑิตฐิตา  คงทน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงธนัชญา  อยู่สำราญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงธนาทิพย์  หวานชิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เทียมเมฆา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงศุภักษร  ทองแท้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดีกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น