รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวธนันญพร  ดอนสระ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงสวรรยา  เธียรประณีต โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวมนพร  เมธีกุลสุเมธ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  เหรียญเลิศพร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงลภัสรดา  ประยูรไทย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงปาณิภา  จันทร์ที โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงญาณิศา  ว่องชิงชัย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงณภัทร  มาปิยะพันธ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงสุณัฐธิดา  กรมทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น