รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณฐพร  สัจจมงคล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายจารุกิตติ์  โมรา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายเมฆาสิทฐ์  พิทักษ์เสถียรกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายคุณากร  ประเสริฐกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายคุณากร  ฮาเซกาว่า โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายชนกานต์  แสงหิรัญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์คำพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายญาณกร  พูลทรัพย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายฐิติวัฒน์  คำพันน้อย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายณัฐณิฐ  เต็มไพโรจน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายติณณ์รณัย  เอกประทุมชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธณกร  พลชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายธนวัฒน์  ดอนมอญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายปณิธิ  มุ่งงาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายปณิธิ  สุคันธี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายปภังกร  ศรีสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายพรพรหม  นิสิทธิชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายพลากร  สีนิล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายภคอนันต์  พรพุฒิเมธี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายภูบดี  สังคะวะดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายมหรรณพ  หงษ์เจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายรวิกร  วิสัยศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายลัทธพล  นาโสม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงห์สาธร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายอานันท์  แต้วณิชเจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกิตติกา  ยงทองมุก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชมพูนุท  อันโยทา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณภัทร  อ่ำอินทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอาดศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐพร  มั่งมี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐภา  ไกรศรีวงศ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงทศบงกช  เพียรการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สงวนจิตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงนภสร  ประสงค์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชพงษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงรัศมีโสภณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วารีสูงเนิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปุญญิศา  พึ่งแสวงผล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงวรพิชชา  บุญพรานชู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงวรัญญา  ภู่ภักดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวิชญาพร  อุตมางคบวร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสิรินดา  ทนงรบ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอรัญรัตน์  แสงจ้า โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นายกรกฤษฏิ์  เจตินัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชญานิน  จารุเนตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณภัทร  เพิ่มพูล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธนาคาร  น้ำนวล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธีรวีร์  กุลศิริชัยวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายปัณณทัต  สืบซึ้ง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายพีรพัฒน์  คำสิงห์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายภัทรดนัย  มิ่งมณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายภูผา  เจนวณิชผดุง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายศรัณย์  สังขปรีชา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวกัญญาณัฐ  ปุยฝ้าย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวจันทกานต์  ไชยขันธุ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวฐิติพร  นิสิทธิชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวฐิติพร  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐวรา  ขอสันติวิวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงตวงพร  มานะกิจ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนภัสร  วสนาท โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวนิรชา  พุ่มเพ็ชร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปนิดา  คมคาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวพรทิพย์  ชัยประสิทธิกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงแพรวา  พงษ์ธานี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศศิพิมพ์  วงษ์เชื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงแสนรัก  ชินบุตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวอัจฉรา  เรณูรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฐชนน  เรือโป๊ะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตระกูลบุญถนอม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวญาตาวี  ผุดผ่อง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวณัฐชา  โพตะคาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิลนนท์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวนภสร  ใจเอื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวนภัสสินี  เขียวรัมย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวปัณณธร  ทือเกาะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวปาเจรา  ลาดเหลา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวปานชีวา  กล่อมยงค์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พูนบำนาญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวมัชมน  ประชุมชน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวอันน์ธิตรา  โพธิ์นิล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจิระวัฒน์  อยู่สำราญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายธวัชชัย  เกิดสงวน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวนฤภร  ตรีศร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวปรายฟ้า  สุวรรณพืช โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษาโสม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกฤติน  กียะวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณัฐ์ธเนศ  เลิศอริยเมธี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฐนันท์  วรรณศิลป์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายเตชธร  ยิ่งสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธนณัฏฐ์  จันทรา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนดุล  จันทราสินธุ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงญาณิศา  เห็มพา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวเจตนิพิฐ  การ์นยภาส โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอัญชิสา  อ้นบุญเกิด โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพีรภา  เชี่ยวชาญกิจยิ่ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุดใจชื้น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธนพร  กระจ่างมล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชนาธิป  เถลิงกอบลาภ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกันตพัฒน์  สุดใจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายเกศฎา  แกมนิล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนิภาธร  แก้วศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอัฐภิญญา  นวลปลอด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงคนัญญา  รุ่งเรือง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายปณิธาน  แก้วชา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงฐิติภรณ์  ยะประดิษฐ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงดวงนฤมล  เลิศศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จงรั้งกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชนาธิป  หอมกลิ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงวีรดา  รอดคุ้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนคงแดน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพิชชา  อภิสุทรางกูร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงสุพิชญา  ภามั่ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงภัควลัญช์  ศรีตระกูลพันธ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมัครสมาน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายวรเมธ  ทวีประยูร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพรไพลิน  ก้อนทองคำ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายนิปุณ  สังฆมณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอรวรรณ  วงสุพรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสวิตตา  จิตต์สุภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงอรัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสุกัญญา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนราทิพย์  ว่องไว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงวรนารี  กิ่งแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปณิดา  สีตา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชาวเวียง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประทุมรุ่ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายดนุพร  พูลเชื้อ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสมฤดี  เดชผิว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐพร  สร้อยถาวร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปัญญาพร  ดวงรัตน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไกรสิงห์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงศุภัชญา  สมศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัฏฐพงษ์  คำภูษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสุดสยาม  สร้อยวัฒนานนท์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงโชตินิภา  มั่นคง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกุลพัตร  มานะกิจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกันทลัส  แพงดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพัชรลดา  สมัครไร่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงรัตนาวลี  พักลา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายพีรภัทร  ไกรสิงห์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายนราวิชญ์  โนนกงกาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธัชพล  อ่อนเอม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงวรัชยา  จงกระพันธ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงมนรดา  ปักษ์ชัยภูมิ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสุธิดา  วงศ์เลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปุณญาพร  พหุคำพา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงอรพรรณ  เกตุโคกกรวด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนาริศา  อินทศร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายอัคคเดช  สุขวิลัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายปฏิพัทธ์  จินจู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนากร  ป้อมตะขบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงวรรณศิริ  เหล่ามา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงรัตนาวรรณ์  จรรยาดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกรกมล  นฤภัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนากร  ปริยาภัทรสกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายสุขุม  วงษ์เลิส โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายปฏิภาน  เอื้อการณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสิริรัฐ  ชาติทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พูนสาคู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นถิ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงรุจิรา  สุภาพุฒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธันวดี  มณีงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดบุตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสมัชญา  โตฉาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงดวงมะณี  เอี่ยมอุไร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศิริภัสสร  เธียรเงิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงภารดี  สมพรนิมิต โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายพีรพงษ์  วันจีน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บาดขุนทด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายณภัทร  เลอนอย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายณภัทร  เลอนอบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงมิ่งกมล  กรุณา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนุชจรีย์  โตสุขศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงลลิตา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปิยาภัทร  รัตน์วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวส่องใส โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอรววรณ  พิมแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปรัตถา  พุ่มเผือก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์  รัศมี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงศิริโสภา  มาศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสังข์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงชนากานต์  พรมา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายอภิรักษ์  คงเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฐธิดา  มากเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสุเมธา  ชูรังสฤษดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายศิววงศ์  ไชยมงคล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงหยกมณี  ยืนสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายสรสิทธิ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปภาดา  บัวชาบาล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอนันธิดา  เหมเพชร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงลักษิกา  อาจหาญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฐฌา  เกตุแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอภิฌา  นงค์พยัคฆ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงรสิตา  อินทะสอน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ศุขสุนทร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปัณณวีร์  ชำนาญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงจิดาภา  ใยสาลี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศิรประภา  เสาวดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายปัณณธร  ทองเลื่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายดนูศิษฏ์  มาลยาภรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภัทรธาดา  ป่ากว้าง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายเจษฎา  ทองบุญนาค โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวิลาสินี  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายรหัส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายรัตนโชติ  พรมปะ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายวัชรินทร์  ทิพย์วงษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายณพล  พุฒตีบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายณัฐภูมิ  พืชคูณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายนวมินทร์  เหลาแลาด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกมลชนก  เหล่าไพบูลย์ศิลปื โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  ธนกุลธิรัตนื โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสุกฤษฎิ์  นวลโสภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกมลรัตน์  อยู่คง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปิยธิดา  คงศร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุขโข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชลนิภา  แช่มช้อย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเพ็ญพกามาศ  พลอยแย้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายชวกร  แสงฉาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงโชติรส  สาโพธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอนันตพร  เพ็ชรคง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปริชญา  จันทร์ศรีสุริยวงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายวรวิทย์  กงแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเอกราช  โพธิ์ศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายภูธเนศ  ชาวเมือง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายบัณฑัต  ธนสารกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนภัสตรา  จันทร์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงจันทร์วิมล  ทรัพย์มั่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายพีรพงษ์  ทรงบัญฑิต โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธัญสรณ์  ถนอมเวช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงสุจิตรา  ครูศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายองอาจ  คงเทศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทนทาน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายสุรสีห์  สุขวิเศษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายณัฐชนินทร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกวี  มุ้งบัง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงเบญจมิน  อัศวภูมิ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงจิราภรณ์  คนซื่อ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศรีประภา  ดอนปัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนภัสสร  เจียมมรกต โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงญาตาวี  นามวงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายธนชาติ  พรมพิทักษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนวนันท์  ชุมจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปณิดา  คุ้มทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปุณยนุช  สมใจเพ็ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชญาทิพธ์  ทับมีบุญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงธันยพร  พันธ์ธรรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนัทธมน  สุวรรณศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชนิดาภา  ฉิมไพบูลย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพีรดา  อยู่จ้า โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปัทมพร  วงษ์เลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุบุตรดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงภัทราพร  ธีรชัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวรัญญา  ไวว่อง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงเปมิกา  ตาทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกฤติยา  เสมอเหมือน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกียรติกูล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงวรรณพร  ขำดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์คุ้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงเพชรลดา  คำดวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงธันย์ชนก  พุทธสุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกัลยา  แพรงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกชพรรณ  จอมศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอรชพร  ปักษี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงชนิตรา  พุ่มไสว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกรพันธุ์  พงษ์นอก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายสุรศักดิ์  วงรอด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงฑุลิกา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกันตพัชญ์  พุ่มพวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงชิรากร  อ่อนน้อม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายรุ่งตะวัน  ประดับกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวปุณญนุช  เครือวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงชมพูนิกข์  นารอด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาววรรณภา  อินทนัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวพรรณวิภา  ภูเนตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงจุฑามาศ  อำไพโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงศิรชยา  ศรีพุทโธ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุภัสสร  ดุษดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอนรรฆวี  นุตศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงธัญชนก  แนนสินธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสิริปรียา  ยศดำรงกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงมุกอันดา  บุญครุฑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อู่ประเสริฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชาลินี  กองวิเศษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสุกฤตา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายภานุวัฒน์  หัสดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวนัชพร  สุธรรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายฐานุวัชน์  เธียรสุขะธิติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงชญาทิพย์  ทับมีบุญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายรัฐภูมิ  เหล่าอุ่นอ่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวีรดา  เม้งศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงประกายกานต์  สิงหาร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอรอนงค์  เกตุโคกกรวด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเมือง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงฉวีวรรณ  สาเทา โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายพีรพัฒน์  ลอบลัด โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายไพรรัตน์  ดาวเศรษฐ โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปรีญารัตน์  ช่างต่อ โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นางสาววรรณวิษา  ดาวเศรษฐ โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาววริสรา  บุญธรรม โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายจักรภัทร  น้อยวัฒนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายจุมพล  รุ่นประพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายชนะ  ง่วนเฮง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายชยานันต์  คำเพ็ญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายชัชวาล  ชัยชุมพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายชัยภัทร  พวงคำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณัฏฐภัทร  ขัดทา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายเดโชชัย  ถาวรสาร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนพล  เทวะผลิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายปรัชกิตย์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายภากร  กินขุนทด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภาดา  จารุวังสันติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายรินิวัฒน์  สิทธิโสม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศิโรฒม์  นาคะจะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายศิวกร  นิติศักดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายสิรภพ  โรจน์สุธีวัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายอัฐฎาวุธ  ใจดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายอาทินันต์  อนุรักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายอิงควรัชญ์  โชคถนอมจิตต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงกนกรัตน์  กตัญญู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ใหม่อ่อง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงจิตราภรณ์  กองเมือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงชนากานต์  จำปาแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงชิตาภา  นิลชิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงชินณิชา  จ่าพิชม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิศิษฏ์เจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณภัทร  ภูยาธร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สันติธรารักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณัฐธิดา  สว่างอารมย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธิรัชชา  บุญสร้าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงนภาวดี  สำเภากิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนวพร  ฉายาวาส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงเบญญาภา  สุพลไทย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงมาริสา  สังฆโต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงศิรประภา  พันจีบ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสิรภัทร  สมเสียง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสุภัทชพร  สามเตี้ย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอติภา  สะใบบาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงเอวิตรา  สุขะกาศี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสุประวีณ์  วนิชอาภาพรรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายกวิน  อินทวงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายดวงทวี  พุ่มมิตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนกร  สุขสำลี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธนพล  ประมา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธีรติ  ศิริชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธีรภัทร  ส่องแสงศักดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายวงศกร  วงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายวุฒินันท์  ด่านระงับ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายศุภกร  วรรณุสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายศุภพล  วรรณุสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายสิปปกร  เทวัน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสิรภพ  เชียงแสน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอฎิพงศ์  บูรณะศิริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายอดิศร  บุญสมบัติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกรวีร์  เทพจิตร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงเขมจิรา  สายนาค โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไชยวงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงชลธิชา  ขอดทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงฌับชพร  ยมขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงญาณิศา  โงนสาย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คงคำศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงณภัทร  ราคายิ่ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงณภัสสร  ป้องกัน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงณิชกาญจน์  ศรีทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงดาวรรณ  ศรีครุฑทา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงธนพร  บุตรยศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญนาค โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพัชรดา  เบ้าเดช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพิชชาภา  ถิ่นสอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงเรืองทิพย์  ศรีมงคลโชคชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงลลิตวดี  มะลิซ้อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวัลลดา  เคนซาพู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสุธิษา  ศรียาโยชน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสุพรรษา  เนื่องทองหลาง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงสุภาพร  พิวิชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสุภาวีร์  สุรินทร์ศักดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงอรพรรณ  ล่วงเขตร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงอัมภริกา  ยืนยาว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงไอลดา  มณีนวล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายณัฐยศ  รัตนจินดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพัทธดนย์  ถายะเดช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายชัชวิสิฏฐ์  สุรสูรย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายบารมี  รู้แผน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายอภิวันท์  วิเศษศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภารัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงชลลดา  ล้อมเวียง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนภัสสร  กลิ่นหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพัชรพร  จิรนิทัศน์ชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพัศญา  วงษาหล้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพิชชาพร  รองวัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายกิตติศักดิ์  โฉมชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจิฏฏิโชฏิ  ยังเจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายจิรัฏฐพัชร  สุวรรณโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายชินวุฒิ  ศิริโวหาร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายณัทกร  ซอยสกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายนพรัตน์  แสงคุณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภัทรชาติ  แสงทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายสดายุ  เวหน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายอาวุธชัย  จองสว่าง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงกุลปาลี  วงสีทา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงจิรนันท์  ขอประสงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเปลว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงณัฏฐาวรา  สมดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฏฐาสิริ  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงดมิสา  รุ่งหรรษากิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงนาราดา  ด่านสืบเหตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วงค์ทองจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพรชิตา  เพียขันทา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ประกาลัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงภัทราพร  เบญจรัตนานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงเมธาพร  จันแล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงรติมา  คำเพราะ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงลัดนภา  สุดโส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศศิวิมล  ฤกษ์พิพัฒน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเหวียน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสุกัญญา  เกตุขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสุนันทรัตน์  ธรรมวรางกูร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสุพัตรา  งามจั่นศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอารีรัตน์  พลวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายธีรภัทร  พาทอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายจีราวิท  สุขโขทัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายฉัตรธีรวินท์  รุประมาณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายชัยสิทธิ์  พึ่งจันดุม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายชิษณุพงค์  สืบเสน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายฐนิสกร  สมาธิ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายนพกร  รัตนวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายนิติโชติ  ทวีสิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายปิยพัทธ์  สิทธิรส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายภัคพล  คำเวียงคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายวงศกร  มณีรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายวรายุทธ  ภิลัยวัลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายศรัณย์  ด่านสืบเหตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายหัสดินฐ์  เกตุนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สกุลพานิช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พนมเชื้อ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกิรณา  ทรัพย์กอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงญาณันธร  ชลาลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณภัทร  วงษ์สุชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณิชนันทน์  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงธัญพิชชา  หินโทน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธิดารัตน์  นามมาหาวงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงเนตรชนก  มาแก่น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงปนิธีณ์  ชูแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงปณิตา  ทวินันท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงพัทชรินทร์ทิพย์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงวราภรณ์  พลเวียง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงศศิวิมล  อำไพ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงศิรัญญา  ศรีวรสาร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงศุภิสรา  จ้อยชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิพย์โอสถ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายคณพัฒน์  สิงห์วิรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายชยพล  ตาชูชาติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายชัยณรงค์  ไชยจำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธนภูมิ  ทุมมาจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธรรศ  ระเบียบโลก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายนนทวัฒน์  คำเผือก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายบุญประเสริฐ  ทันถาจิต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายปวีณ์กร  ชูดีจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายภูเบศวร์  ใสกามล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายภูมิระพี  ศรีโพธิ์ชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวิชิญะ  ทัศนชัยสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายอธิปภูวัส  เรืองสา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายอัครวินท์  สังวริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกชพรรณ  สุรารักษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกานต์รวี  โดดสูงเนิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงขวัญข้าว  อักษรดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ชาญยศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงจิตติภัทรา  กาบปีธนาวัฒน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงนวพรรษ  ชิวกา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนัทธมน  ศิริวัฒนาทร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงปณิสรา  คงเมือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงพรฤทัย  จิระดำรงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพัสวีภัค  งามสม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตสุจริตวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงมิ่งมาตา  สาอุตม์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะสร้าง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศุภิกา  ฤทธิ์มังกร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสิรินดา  แก้วนิคม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอนัญญา  มาวิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายคุณากร  เวียงจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสนข่วง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายธนภัทร  ชื่นบาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธนาภรณ์  นวลมะลัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธนิสร  อินทรพฤกษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธีรพงษ์  ขาวผ่อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายนฤนาท  อินสุภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพชรพล  เจ๊กจันทึก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพีรทัศน์  ปัถพี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพีรพรรณ  เคนแย้ม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญขำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพีระพงศ์  ประกวด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายวีรภัทร  เครือม่วง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายศุภชัย  มาสี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายอภิสิทธิ์  เกื้อกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายอัครพล  สะหะวิริยะ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีมุกดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกานดา  คำมาลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงก้านตอง  อินธิบาล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดีไทร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจเชื่อม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงชัชชญา  ศรีนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงฐิติมา  มาศนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณิชาภัทร  อาศัยราช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงต้นน้ำ  ต้นน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงธนัทอร  ผุยวันดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงนฤภร  สายบุญนาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงบุตรยภรณ์  เทียมเสมอ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ศิริภัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปรานปริยา  คำกอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ตั้ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพัชราภา  ภักดีชาติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพีรญาณ์  ปัญจสุทรานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงวราภรณ์  แสนหาญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงศศิชา  ผลาหาญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงศุภานิช  หมื่นไกร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสาธิตา  จงสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ฝากาทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำหาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงอมลวรรณ  วรพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอรัญญา  ราชโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายประพฤติดี  พรมภักดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีพิราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายฆณัสนันฐ์  ประกอบพืช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกฤตนิน  บัวดอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายกฤษพิพัฒน์  วงษ์สอาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายนนธวิทย์  มีแสง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายเนติภูมิ  ภูริวัฒศุภกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายปรัชญา  ประทุมทิพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายอรรคเดช  อักษรดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงแอนนา มาเรีย  เบเนดิก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกัญชพร  อาษานอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนิรชา  ฆ้องเกิด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปาณิศา  วิเชียรศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงศิรประภา  เลื่องเชื้อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายกันติทัต  จิตหวัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายจิระศักดิ์  คงเกษม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีลาลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายบริรักษ์  ปัตตานัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายภคพล  ไชยโย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายภารวี  ชัยศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายวีรภัทร  ฆ้องชะดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายแสงชัย  กุตตะวัน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงกนิษฐา  ทัศนชัยสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกนิษฐา  ทุทน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีฐาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงกาญจนา  ใช้เอกปัญญา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงกีรติกานต์  เรืองกล้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงจณิสตา  สีดาบุญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงชญาภัส  เพียช่อ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงชิดชนก  เทียมสกุลวนิช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุมิตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงธาริสา  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงนิพิชฌม์ชา  แทนบุญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงปภาวี  สิงหะผลิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงประภาวดี  นาดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปาลิดา  ซอยสกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงพิชญา  ระห้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงภัทรนันท์  สกุลไพศาล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงรัญชิดา  อ่อนนวล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงวัลลภา  ฉิมงาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงวิภาดา  บุญหนัก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงวิสสุตา  สมบูรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงศิรนรี  ลายสนธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงศิริวิมล  กองก่ำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุรีเทศน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงสุชานาถ  เหมือนทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายคณิศร์  จำจด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายจิรวัตร  จันทร์เจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายชลิต  เตชะธรรมโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายณัฐดนัย  ท้าวคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายธนัญชัย  หมู่มาก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายปิยภัทร  อบเพ็ชร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายภูตะวัน  สมคุณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายภูมินันท์  โห่ศิริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายวรวุฒิ  วีระจิตต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายศรัญยู  เชิงการ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายสิรภพ  โฉมศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายอนุกูล  สุดใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายอภิวิชญ์  แก้วโสนด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายอมรเทพ  ปราบทุกข์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายอัครพนธ์  นนทะภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายอิษฎา  พันธ์รัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกัลยาณี  พรมอ้วน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงชนนัช  ยั่งยืน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชลธิชา  บุญธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงฐิติชญา  ปัญญา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงฐิติวรดา  รวิวัฒน์วรกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงณัฐฐารักษ์  สิงหเศรษฐกิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนคนันทินี  วงษ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงนริสรา  จารย์หมื่น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงนิภาพร  วรีนพรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงปณัฐธิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงเพ็ญณภา  ตราชู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงสวรรยา  พูลแสง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงสุณิสา  เฟื่องน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนอร่าม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงอัญชลีพร  ฆ้องคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายชยากร  รองเมือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองเกตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายธีรวัฒน์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายนนท์เกษม  วิชุมา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายนิพพิชฌน์  วินทะไชย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายรภัทพล  ถกลประจักษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายวิภู  เสือส่วย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายสมโชค  วงษ์มหาวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายสิทธา  อาษาวัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายอติกันต์  ชินวรรณโณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายอภิวิชญ์  จันที โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกรกตชกร  ใจปลอด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงจิตตา  ยาเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงชนิดาภา  ซิ่วสำราญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงฐิตินันท์  กงเเก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงดลสิตา  คงคารัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุทธตระกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงเบญจวีณ์  สุธีอรุณวิทย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงปรายฟ้า  เรืองกล้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปวรา  จิยางกูร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพรวรรณชนก  พสุธาดลอนันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขแสวง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพิมมาตา  พันธุมจินดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงภูริชญา  หาญโก่ย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงมนรดา  แสนนาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงศศิมณี  ชาญชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสุวกาล  เท้าเลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงอัญพัชญ์  โพธิศิระวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงอาริสา  กะการดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายกฤตเมธ  พูลเจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัฐภี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายตันติกร  ทองละเอียด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภูมิพัฒน์  สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายราชานนท์  ถาวรสันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงวรวิทย์  สุระพันธ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายสิรวิชญ์  พวงผกา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายอธิป  ชาวระนอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายอานนท์  จันทระโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายพงศธร  ภูมิวัฒนศิริยากร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกรกนก  โปร่งฟ้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนศิริทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงกัณนิกา  อินทโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงจิรัชญา  มีสติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกระพือ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชลิดา  มณีสุวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญนิ่ม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายปุญญพัฒน์  บัวเรือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีสว่าง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายชิติพัทธ์  ขอมดำดิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายเชี่ยวชาญ  สุมาลเรส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายณัฐพล  โห้วงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายทัดภูมิ  ภิลัยวัลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายภูมิรพี  ดีทองสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายศิขรินทร์  ปลูกทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายอดิเทพ  เอี่ยมละออ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายอติเทพ  ปัทธิสม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายปราณศานติ์  จังสิริพัฒนกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เดชผิว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงชุติมา  ลองพลอย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงฑาริณี  ซื่อวาจา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงณัชนันท์  จารุจินดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงดลพร  ใช้เอกปัญญา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงธนิฎฐา  เอี่ยมภูเขียว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงปรัศมน  แก้วหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงภาสุนัน  บัวอินทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงภูษณิศา  เรืองศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงมนต์นภา  แสนนาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงศศิอร  จันทรา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงศิริรักษ์  มูลถิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสโรชา  สิงห์แก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสุวิชญา  โหรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอารยา  เกศสุวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วงษ์กระสันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงณัฐชญาย์  ง่วนเฮง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คืดนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงณัฐธิดา  กองศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงธนพร  สายพรหม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงธนภร  พิมพ์กิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงนาตาลี  สุวรรณภูมิ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงนิศาชล  ทัศน์สูงเนิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ศรีวรฏังกนันท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงแพรวา  พิรักษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงภาวิณีย์  ทองจีน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงโยษิตา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงรัตดาวรรณ  ด่านจับกุม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงวรพร  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงวริศรา  ย่างเล้ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงศิรินภา  ฉายแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสราสินี  หมื่นกูด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงสุจิรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงสุชาดา  ซุยจำนวน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงสุนทรี  กอไผ่น้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงสุพพัตรา  บัวดอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงสุพิชญา  การดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสุพิชญา  ชลาลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกาะสระเกตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงอภิญญา  สีหาบุตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงอรทัย  ฆ้องคำกล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอาธิติยา  ทัพโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงสุพิชญา  อำนวย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายโชติชัช  ซอยสกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายโชตินันท์  เตียนขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธีร์พิสิษฐ์  วีระกิจกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายภูรินทร์  จีนพวด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายเนติธร  ภูมิวัฒศุภกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงญาณิน  เผ่าพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทวิเศษ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  หงส์มาลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงปภาวี  โลหะพันธุชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสายธาร  ทองคำสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอรญา  สุขสุทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงฉัทชนัน  แสงสิงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายโกญจนาท  ธำรงวีระชาติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายจิรานุวัฒน์  มะโทย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายชวกร  เจริญศิริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายณฐกร  กลิ่นมาลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายณภัทร  กอไผ่น้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายพิชญุตม์ศึก  พารา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภูดิศ  จันที โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายศักรินทร์  จูมานัส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนคำภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงชนัญชิดา  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงชลธิชา  โมรา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงณัชชา  เกตุเล็ก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงณัฏฐนิษฐ์  ไต้คิรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงธีรนุช  สีพิราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงนันทนา  รักษาสัตย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงประพรรณภรณ์  สันหลี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงปรียาภัทร  สุขหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงพรรณวสา  ไพบูลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวนัชพร  ทวีกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงวราภรณ์  วรเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงสุทธิดา  ปานเนียม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงอัญวีณ์  สุธีอรุณวิทย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวรรณวิษา  เพิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายธนสิทธิ์  ตั้งใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายกรณิศ  คำกิรานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวอนันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายธนบัตร  เกตุบรรจง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายปรัชญา  ทองอ่อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายพสธร  กอแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายพัสกร  รอดเจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายภัทรพงศ์  ดีเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายภัทรพล  หนูแดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายวชิรวิทย์  เจียมสถิตย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายสันต์ทศน์  อวิรุทธิโยธิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายอนุกูล  ท่านาเวช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายอัครพล  อาจต้น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงทักษอร  ทศนักข์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงกมลฉัตร  งามผ่อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไกรโคกสูง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงขนิจฐา  สุดเทศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองเกิด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงชนิดา  บุญร่วม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงชมพูนุท  อัครพลประชิต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงฐิตาพร  พิพิธกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โสดาราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงณิชาพัชร์  พิมพ์สอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงเตชินี  สอนสำแดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงธัญรดี  มะลิซ้อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุดบรรฑิต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพรธีรา  สาระสุภาพ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงภูมนีนพรรธ  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงเมธาวี  อินทร์กลับ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สนามน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงลภัสรดา  ร้อยพุฒ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงวริศรา  ขวัญพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศศิธร  จะโนรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงอรปรียา  เปลวเพลิง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น