รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณฐพร  สัจจมงคล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายจารุกิตติ์  โมรา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายเมฆาสิทฐ์  พิทักษ์เสถียรกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายคุณากร  ประเสริฐกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายคุณากร  ฮาเซกาว่า โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายชนกานต์  แสงหิรัญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์คำพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายญาณกร  พูลทรัพย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายฐิติวัฒน์  คำพันน้อย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายณัฐณิฐ  เต็มไพโรจน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายติณณ์รณัย  เอกประทุมชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธณกร  พลชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายธนวัฒน์  ดอนมอญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายปณิธิ  มุ่งงาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายปณิธิ  สุคันธี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายปภังกร  ศรีสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายพรพรหม  นิสิทธิชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายพลากร  สีนิล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายภคอนันต์  พรพุฒิเมธี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายภูบดี  สังคะวะดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายมหรรณพ  หงษ์เจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายรวิกร  วิสัยศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายลัทธพล  นาโสม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงห์สาธร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายอานันท์  แต้วณิชเจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกิตติกา  ยงทองมุก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชมพูนุท  อันโยทา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณภัทร  อ่ำอินทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอาดศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐพร  มั่งมี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐภา  ไกรศรีวงศ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงทศบงกช  เพียรการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สงวนจิตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงนภสร  ประสงค์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชพงษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงรัศมีโสภณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วารีสูงเนิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปุญญิศา  พึ่งแสวงผล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงวรพิชชา  บุญพรานชู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงวรัญญา  ภู่ภักดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวิชญาพร  อุตมางคบวร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสิรินดา  ทนงรบ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอรัญรัตน์  แสงจ้า โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นายกรกฤษฏิ์  เจตินัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชญานิน  จารุเนตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณภัทร  เพิ่มพูล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธนาคาร  น้ำนวล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธีรวีร์  กุลศิริชัยวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายปัณณทัต  สืบซึ้ง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายพีรพัฒน์  คำสิงห์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายภัทรดนัย  มิ่งมณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายภูผา  เจนวณิชผดุง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายศรัณย์  สังขปรีชา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวกัญญาณัฐ  ปุยฝ้าย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวจันทกานต์  ไชยขันธุ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวฐิติพร  นิสิทธิชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวฐิติพร  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐวรา  ขอสันติวิวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงตวงพร  มานะกิจ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนภัสร  วสนาท โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวนิรชา  พุ่มเพ็ชร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปนิดา  คมคาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวพรทิพย์  ชัยประสิทธิกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงแพรวา  พงษ์ธานี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศศิพิมพ์  วงษ์เชื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงแสนรัก  ชินบุตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวอัจฉรา  เรณูรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฐชนน  เรือโป๊ะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตระกูลบุญถนอม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวญาตาวี  ผุดผ่อง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวณัฐชา  โพตะคาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิลนนท์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวนภสร  ใจเอื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวนภัสสินี  เขียวรัมย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวปัณณธร  ทือเกาะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวปาเจรา  ลาดเหลา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวปานชีวา  กล่อมยงค์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พูนบำนาญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวมัชมน  ประชุมชน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวอันน์ธิตรา  โพธิ์นิล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจิระวัฒน์  อยู่สำราญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายธวัชชัย  เกิดสงวน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวนฤภร  ตรีศร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวปรายฟ้า  สุวรรณพืช โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษาโสม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกฤติน  กียะวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณัฐ์ธเนศ  เลิศอริยเมธี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฐนันท์  วรรณศิลป์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายเตชธร  ยิ่งสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธนณัฏฐ์  จันทรา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนดุล  จันทราสินธุ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงญาณิศา  เห็มพา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวเจตนิพิฐ  การ์นยภาส โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอัญชิสา  อ้นบุญเกิด โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธรรศ  มีโภคา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธนานันท์  นาคช่วย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธีร์จุฑา  ศุภจิตกุลชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธีรดนย์  ตั้งกิจเกียรติกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายนนทกร  พรหมเหลือง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายเมธาวิทย์  อารยะสิทธิ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายวรเศรษฐ์  วรรธนะพงษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายสรยุทธ  เครือวงษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสิรภพ  สิงหเสนี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายอดิรุจ  อินทรกมล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายอภิชาติ  จำจด โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายอรรถชัย  วงษ์ครุฑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอัครพงษ์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกนิษฐา  อึ่งป่อง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกมลพิชญ์  บุญนาค โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกมลวรรณ  มณีนิล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ศิริพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชนกนันท์  ดีเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชนาภา  ดารักษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชัญญานุช  ขำดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงฐิติกา  ศรีชาติ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลิ่นหอม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกมล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณิชา  บุญครอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุตรตะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีแก้ว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิมพ์ธีรดา  กิรประสงค์กิจ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงภัทรีดา  ศิริปิ่น โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์เชื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศิรดา  กุลวสุวุฒิ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสิทธิวดี  สิทธิบรรณกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสุภาวิตา  ไหลรุ่งเรืองสกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงอรจิรา  ชำนาญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นายชุติพนธ์  บำรุง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายกฤษณะ  มีแก้ว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นกน้อย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพลาธิป  มีแสงพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายสิทธิวัฒน์  บัวภา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภูบดินทร์  บุดดีกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นายฤทธิพัตร  คำโสภา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายอัคคเดช  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวณัฏฐ์กัญญ์  อินทร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนภัสสร  วรรณชัยวงศ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาววรัญญา  บุตรศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอาจรีย์  เวียงจันทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวอาริยา  สุทธิโยชน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวเอมมิกา  โกมล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวพรลภัส  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายกฤตเมธ  ทรัพย์มั่น โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายกิตติธัช  ประสารกก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นายคุณานนท์  ดวงเกษ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายจีรพัฒน์  ช่อชบา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายวิสัยทัศน์  ลามาตย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายสรวิศ  มูลพลาศัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวกชนิภา  เนตรเจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงจิดาภา  สมเชื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวนภัสสร  ธาดาบุษบง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวปรียาภรณ์  สามะศิริ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายวีรเทพ  เทพมงคล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวกวิชสรา  บุญเกิด โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวจิรประภา  เปรมศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธาริดา  พาธุรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทิพย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาววิศัลย์ศยา  จันทนิมิ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงฐานิดา  ชุ่มช่อง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนันท์นภัส  พละปัญญาวงศา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพีรภา  เชี่ยวชาญกิจยิ่ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุดใจชื้น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธนพร  กระจ่างมล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายชนาธิป  เถลิงกอบลาภ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายกันตพัฒน์  สุดใจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายเกศฎา  แกมนิล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงนิภาธร  แก้วศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงอัฐภิญญา  นวลปลอด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงคนัญญา  รุ่งเรือง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปณิธาน  แก้วชา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงฐิติภรณ์  ยะประดิษฐ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงดวงนฤมล  เลิศศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จงรั้งกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชนาธิป  หอมกลิ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงวีรดา  รอดคุ้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนคงแดน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพิชชา  อภิสุทรางกูร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสุพิชญา  ภามั่ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงภัควลัญช์  ศรีตระกูลพันธ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมัครสมาน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายวรเมธ  ทวีประยูร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพรไพลิน  ก้อนทองคำ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายนิปุณ  สังฆมณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอรวรรณ  วงสุพรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสวิตตา  จิตต์สุภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงอรัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสุกัญญา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนราทิพย์  ว่องไว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงวรนารี  กิ่งแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปณิดา  สีตา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชาวเวียง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประทุมรุ่ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายดนุพร  พูลเชื้อ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสมฤดี  เดชผิว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐพร  สร้อยถาวร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปัญญาพร  ดวงรัตน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไกรสิงห์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงศุภัชญา  สมศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายณัฏฐพงษ์  คำภูษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายสุดสยาม  สร้อยวัฒนานนท์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงโชตินิภา  มั่นคง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกุลพัตร  มานะกิจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายกันทลัส  แพงดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพัชรลดา  สมัครไร่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงรัตนาวลี  พักลา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายพีรภัทร  ไกรสิงห์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายนราวิชญ์  โนนกงกาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธัชพล  อ่อนเอม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงวรัชยา  จงกระพันธ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงมนรดา  ปักษ์ชัยภูมิ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุธิดา  วงศ์เลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปุณญาพร  พหุคำพา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอรพรรณ  เกตุโคกกรวด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนาริศา  อินทศร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายอัคคเดช  สุขวิลัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายปฏิพัทธ์  จินจู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนากร  ป้อมตะขบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวรรณศิริ  เหล่ามา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงรัตนาวรรณ์  จรรยาดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกรกมล  นฤภัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธนากร  ปริยาภัทรสกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายสุขุม  วงษ์เลิส โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปฏิภาน  เอื้อการณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสิริรัฐ  ชาติทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พูนสาคู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นถิ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงรุจิรา  สุภาพุฒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธันวดี  มณีงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดบุตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสมัชญา  โตฉาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงดวงมะณี  เอี่ยมอุไร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงศิริภัสสร  เธียรเงิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงภารดี  สมพรนิมิต โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพีรพงษ์  วันจีน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บาดขุนทด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายณภัทร  เลอนอย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายณภัทร  เลอนอบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงมิ่งกมล  กรุณา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนุชจรีย์  โตสุขศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงลลิตา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปิยาภัทร  รัตน์วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวส่องใส โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอรววรยา  พิมแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปรัตถา  พุ่มเผือก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์  รัศมี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงศิริโสภา  มาศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสังข์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชนากานต์  พรมา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายอภิรักษ์  คงเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐธิดา  มากเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายสุเมธา  ชูรังสฤษดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายศิววงศ์  ไชยมงคล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงหยกมณี  ยืนสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายสรสิทธิ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปภาดา  บัวชาบาล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอนันธิดา  เหมเพชร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงลักษิกา  อาจหาญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณัฐฌา  เกตุแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอภิฌา  นงค์พยัคฆ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงรสิตา  อินทะสอน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ศุขสุนทร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปัณณวีร์  ชำนาญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจิดาภา  ใยสาลี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงศิรประภา  เสาวดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายปัณณธร  ทองเลื่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายดนูศิษฏ์  มาลยาภรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายภัทรธาดา  ป่ากว้าง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายเจษฎา  ทองบุญนาค โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงวิลาสินี  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายรหัส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายรัตนโชติ  พรมปะ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวัชรินทร์  ทิพย์วงษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายณพล  พุฒตีบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฐภูมิ  พืชคูณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายนวมินทร์  เหลาแลาด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกมลชนก  เหล่าไพบูลย์ศิลป์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  ธนกุลธิรัตนื โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายสุกฤษฎิ์  นวลโสภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกมลรัตน์  อยู่คง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปิยธิดา  คงศร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุขโข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชลนิภา  แช่มช้อย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงเพ็ญพกามาศ  พลอยแย้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายชวกร  แสงฉาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงโชติรส  สาโพธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอนันตพร  เพ็ชรคง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปริชญา  จันทร์ศรีสุริยวงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายวรวิทย์  กงแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายเอกราช  โพธิ์ศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภูธเนศ  ชาวเมือง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายบัณฑัต  ธนสารกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนภัสตรา  จันทร์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงจันทร์วิมล  ทรัพย์มั่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายพีรพงษ์  ทรงบัญฑิต โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธัญสรณ์  ถนอมเวช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสุจิตรา  ครูศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายองอาจ  คงเทศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทนทาน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายสุรสีห์  สุขวิเศษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณัฐชนินทร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายกวี  มุ้งบัง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงเบญจมิน  อัศวภูมิ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงจิราภรณ์  คนซื่อ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงศรีประภา  ดอนปัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงนภัสสร  เจียมมรกต โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงญาตาวี  นามวงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนชาติ  พรมพิทักษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนวนันท์  ชุมจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปณิดา  คุ้มทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปุณยนุช  สมใจเพ็ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชญาทิพธ์  ทับมีบุญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธันยพร  พันธ์ธรรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนัทธมน  สุวรรณศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชนิดาภา  ฉิมไพบูลย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพีรดา  อยู่จ้า โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปัทมพร  วงษ์เลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุบุตรดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงภัทราพร  ธีรชัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวรัญญา  ไวว่อง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงเปมิกา  ตาทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกฤติยา  เสมอเหมือน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกียรติกูล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงวรรณพร  ขำดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์คุ้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงเพชรลดา  คำดวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงธันย์ชนก  พุทธสุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกัลยา  แพรงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกชพรรณ  จอมศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงอรชพร  ปักษี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงชนิตรา  พุ่มไสว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงกรพันธุ์  พงษ์นอก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายสุรศักดิ์  วงรอด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงฑุลิกา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกันตพัชญ์  พุ่มพวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชิรากร  อ่อนน้อม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายรุ่งตะวัน  ประดับกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวปุณญนุช  เครือวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงชมพูนิกข์  นารอด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาววรรณภา  อินทนัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวพรรณวิภา  ภูเนตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงจุฑามาศ  อำไพโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงศิรชยา  ศรีพุทโธ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุภัสสร  ดุษดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอนรรฆวี  นุตศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธัญชนก  แนนสินธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสิริปรียา  ยศดำรงกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงมุกอันดา  บุญครุฑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อู่ประเสริฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชาลินี  กองวิเศษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสุกฤตา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายภานุวัฒน์  หัสดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวนัชพร  สุธรรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายฐานุวัชน์  เธียรสุขะธิติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงชญาทิพย์  ทับมีบุญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายรัฐภูมิ  เหล่าอุ่นอ่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวีรดา  เม้งศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงประกายกานต์  สิงหาร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอรอนงค์  เกตุโคกกรวด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเมือง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายวิชชากร  เดชสุภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปนัดดา  สถิตย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวริศรา  ลือคำงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกษมา  พรหมรักษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสุภาสวัสดิ์  โกเมศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงธนัญญา  สุขสบาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดุงสูงเนิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายสหวุฒิ  หอมจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พรหมอำนวยโชค โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกฤตพร  อินจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงณัชชา  ศรีงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงณกัญญา  แก้วอุดทา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงจิตตินี  วันมะรักษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงรวีวรรณ  ผ่องจิตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงสุกัญญา  ชนะภัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวัลยา  ตันประเสริฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงวรรณพร  ปานแดง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงญาณิกา  เครืออนันต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรีวงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงกนกกร  กรกระหนก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชาลินี  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงธนาวรรณ์  ปราณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนวพรรษ  ใจอุ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงธนัสนันท์  ทองทาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงมานิตา  ศรีเมฆ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอภิษฎา  ศิริเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงณิชากร  เรืองแสง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชินันพร  ขิริบุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  คำดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงชลลดา  ปรีเปรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศิริวดี  ออมทรัพย์วัฒนา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุมาลี  โพธิ์วรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปภาสริณท์  น้อยศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงธิดา  โพติพงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวกนกพร  ศิริมงคล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสิดาพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวธนวรรณ  ยะประดิษฐ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงวรรณพร  ชอบบุญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวณัฐิดา  พุ่มสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวธัญญามาส  สมบูรณ์ศักดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวนันทภัทร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพัชรพร  ทองอ่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  องศา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวปณิตตา  บุญอนันต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงประภัสสร  ทองศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวสุธาสินี  วงพาศกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวสุดทิกา  ไผ่สุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายเดชาวัต  สีหราช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวณัฏฐ์สินี  กรีมั่นทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวนวพร  โนนกงกาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิโยค โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นายอนุพงศ์  แดงผา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงศุภสุตา  เวฬุวรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวจันทร์จิรา  ตันเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวสุธัญญา  สง่างาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงชุติกาณจน์  อ่อนน้อม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายวิทวัส  ชูจันอัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงชาลิสา  ประสานแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายนรภัทรณ์  บัวทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพนิดา  จิตภักดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสุจิรัตน์  เฟื่องสำรวจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสุรภา  คำตรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวอภิษฎา  ผ่องผิว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวอภิสรา  ผ่องผิว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายภูมินทร์  พูลเพิ่ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายฐนกร  เยือกเย็น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัฎฐิดา  วงศา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวศิริบูรณ์  โตศิริพงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายวันชนะ  น้อยเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขช่วย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวจุธามณี  เดชสุภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวอลิษา  บรรดิษรัมย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงฉวีวรรณ  สาเทา โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพีรพัฒน์  ลอบลัด โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายไพรรัตน์  ดาวเศรษฐ โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปรีญารัตน์  ช่างต่อ โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 นางสาววรรณวิษา  ดาวเศรษฐ โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาววริสรา  บุญธรรม โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายจักรภัทร  น้อยวัฒนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายจุมพล  รุ่นประพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายชนะ  ง่วนเฮง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายชยานันต์  คำเพ็ญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายชัชวาล  ชัยชุมพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายชัยภัทร  พวงคำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณัฏฐภัทร  ขัดทา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายเดโชชัย  ถาวรสาร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธนพล  เทวะผลิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายปรัชกิตย์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายภากร  กินขุนทด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายภาดา  จารุวังสันติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายรินิวัฒน์  สิทธิโสม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศิโรฒม์  นาคะจะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายศิวกร  นิติศักดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายสิรภพ  โรจน์สุธีวัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายอัฐฎาวุธ  ใจดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายอาทินันต์  อนุรักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายอิงควรัชญ์  โชคถนอมจิตต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกนกรัตน์  กตัญญู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ใหม่อ่อง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจิตราภรณ์  กองเมือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชนากานต์  จำปาแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชิตาภา  นิลชิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชินณิชา  จ่าพิชม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิศิษฏ์เจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณภัทร  ภูยาธร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สันติธรารักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงณัฐธิดา  สว่างอารมย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธิรัชชา  บุญสร้าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนภาวดี  สำเภากิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนวพร  ฉายาวาส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงเบญญาภา  สุพลไทย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงมาริสา  สังฆโต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศิรประภา  พันจีบ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงสิรภัทร  สมเสียง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงสุภัทชพร  สามเตี้ย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอติภา  สะใบบาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงเอวิตรา  สุขะกาศี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงสุประวีณ์  วนิชอาภาพรรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปุณณภา  อินทชิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายคุณานนท์  เกียงตระกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายณัฐภูมิ  แปลงศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายทินภัทร  ไฉยาวาศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายธีรดนัย  ทองพุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายปณิธาน  เรียงศรีเจริญพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายประสิทธิชัย  คงพัฒน์ยืน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายพัสกร  กองทรายมูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพีระพัฒน์  กลิ่นหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายภูมิภัทร  จวนเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายภูริพัฒน  โสภาภรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายภูริภัทร  สุขชม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายศิลป์ชัย  ขาวผ่อง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายสรัล  จงใจเทศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายสิปปกร  สามเตี้ย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายสิรดนัย  บุญญนานันท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสุรภัค  คณฑา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายเอกสิทธิ์  พูลบุญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกานติมา  ขาวเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกชนันท์  ธนวรรณวิวัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฝอยทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกัณธพัชร  หอมธูป โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงจิรปรียา  กาหล่ำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงชนิษฐา  ศรียงยศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงญาณธิชา  ขาวเผือก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงธนภรณ์  ศักดิ์สูง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงธัญญวรรณ  จันทร์ประมูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนฤมล  อนุศาสนี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปทุมมาศ  ญาณวุฒิโท โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงปรางทิพย์  ชุ่มอารมณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงปรางทิพย์  สดแจ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปัฐมาพร  จ้ายจันทึก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปิยภรณ์  ชายชน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพรชนก  จันทร์ศร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพิริยาพร  สายคำภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพุทธสุดา  ยะกัณฐะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สมบุนย์สุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงวิมลสิริ  รามฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุพรรณิกา  แย้มสระโส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายธีรศักดิ์  สอนพ่วง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายกันตภณ  คำวัจนัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายชนภัทร  สวัสวรธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายชาตินนท์  ชาญสิกขกร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายนันทวัฒน์  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายบูรณัฏฐ์  บูรณะถาวร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายปธานิน  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายภูมิภัทร  ดำเนินศิลป์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายวิศรุต  สิริโสภาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายศักดิธัช  ใจบุญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายศิริพงษ์  จันทร์หอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่างเพชรผล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจยงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกาญจนาพรรณ  หมื่นนาค โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เนกขัมมะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงเขมิกา  โยธาศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนสีจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงณัชชารีย์  ปริหิรัญยกิตติ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงณัฐกมล  สุขชม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงตติยา  พุฒพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงทิพธิดา  โพธิ์รัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธนพร  โป๊ะสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงธนัชญา  อินทชิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธมนพัณณ์  เนื่องจากฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธมลวรรณ  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์สอน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงปวรวรรณ  จันนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์ครุธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงภัทราพร  เอมจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงมนัสชนก  ทองพุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เนื่องจากอวน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงวรการ  สมนึกเจริญสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงวรมน  ทดคุย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงศดาภัชรฆ์  ศาตมานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงศศิวิมล  เทพชุมพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงสิรภัทร  โควิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสุชาดา  จำนงค์คำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยโชติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงอาภาพรรณ  โกศลกิตติสาร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกฤษกร  เคียนงาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ราชโส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายกษิดิ์เดช  ลอยเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายกัญจน์  ยินดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายคณาธิป  บาลโสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายจักรภัทร  ปรึกษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาติทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายณพลรักษ์  แสงเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายตวงวิทย์  พึ่งปาน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายทวีพงศ์  แซ่แต้ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายนราวิชญ์  พรรณธนาวงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายปวเรศ  เรืองทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายปุณณวิช  หนูน้อย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายพงศกร  หนูเล็ก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายภูสิทธิ  พึ่งธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายรัฐนันท์  อนันต์เสาวภาคย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายศิรวิชญ์  มาคะวงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายสิรวิชญ์  กิตติธเนศวร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายอชิรวิชญ์  ขจร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงชญานันทน์  วิลัยโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชนัญธิญา  วินัยวัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงณัฐนันท์พร  โชคอภินันท์ธนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงทฬัฐฌา  สาระกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงนวามินทร์  เพ็งบุญโสม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงนันทกานต์  กลิ่นหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงฉัณทพิชกานต์  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงศิรินภา  แพรม่วง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงอณิมา  รัตนมนูจิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอรอินทุ์  พันธมาศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอิสริยา  อิงอุดมนุกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงเอกกมล  ชีชะวา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายกิตตินันท์  ราชพลแสน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายคณิน  กลัดสันเทียะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายธนกฤต  วรานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายปรมะ  แก้วสลับสี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายปิยกร  ยุววุฑโฒ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายพีรวิชญ์  ดั่นกลาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายวิรัสพงศ์  เดชเดิม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  มีธันญากรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายศรารัฎ  รวีวรลักษณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายศักย์ศรณ์  โลหกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายสรวิชญ์  สว่างอารมย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายอัคคเดช  ดีอาษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายอัศพงศ์  ศรีแก่นโพธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงกัญญาภัค  แจ้งประดิษฐ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงกุสุมา  พลสอน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงจิตราภรณ์  โดยอาษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงจิรัชยา  ไทยเขียว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงชญาภา  เปล่งศรียศภัทร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงณัฐกมล  สมพงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเกษม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนัฐสุดา  มากทรัพย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพรลดา  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพลอยพรพรรณ  สรรพเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงรมณียา  กิติทรัพย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงสุขฤทัย  สาทวงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงศุภัชญา  หนูเล็ก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงสุณัฐชา  ชมเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงสุพิชชา  ลิ่มจุฬารัตน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงอริศรา  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงอัยริน  พึ่มชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงรินรดา  ศิริพละ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายกันติทัต  กันบัวลา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันต์เสาวภาคย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายชนาสิน  บำรุงจิตต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายณัชนพ  เกียรติทวีพงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายธนกร  เข็มเพชร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายนิติกร  เรืองแสงศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายปิยวัฒน์  อินสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายพัทธนันท์  วงษ์ศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายรพิพัฒน์  นุชทา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายสิทธินนท์  สุขสมทิพย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายสุภชัย  การดำริห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายสุรวัศ  รักธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงกิตติกา  บัวคุ้มภัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงจรรยพร  พาณิชย์เอกไพบูลย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชิสากัญญ์  บุญเผื่อน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเกษม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงดลรญา  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขทวี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงนภัสกร  บุญครอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงเนตรชนก  สีดาจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงปวีร์ลดา  วุฒินันท์ธนากิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพิชญธิดา  แท่นทิพย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หมั่นตลุง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงวรรณชนก  ใจสุจริต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงวิกาวี  ปิยะวิริยะกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สุทธากร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงสุรภา  บุญชี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมหวล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอริศรา  นิธิเนตติกานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงไอยดา  สอนพ่วง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายชนาธิป  วสยางกูร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายธนธฤต  ตาดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  บำรุงสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายปฐมฉัตร  พันธมาศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายพิชญะ  โคมลอย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายภคิน  คนเสงี่ยม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายภัทธดนัย  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายภูสิทธิ์  รุ่งเรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายวรเมธ  วานิชสุขสมบัติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายวศิษฏ์พล  กัดตา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายศิริวุฒิ  ซิมพัฒนานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายศุภฤกษ์  ลีรพงษ์กุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายอภินัทธ์  แสงศศิธร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกฤติกา  มาศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกัญฐิรัตน์  เลิศปรีชา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงกุลนันทน์  คงกล่อม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงจารุพิชญา  ทารีมุกข์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงจิรภัทร  ประเทืองศิลป์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงชนิดาภา  วิศวามิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆพัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงชโลทร  เจริญชาญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณัฐกานต์  ช่องาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขสำราญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงธนิดา  นิจำปา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงธัญชนก  ปาจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงไปรยา  พานทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพชรพรรณ  กลยนี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จอมคำสี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สงปรางค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญเที่ยง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงภชนล  เผ่าวณิชย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงมัญฑิตา  ห่อคำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงมุทิตา  ฟอนฟัก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงวนัญญา  ทองใบ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงวิรดา  แซ่จั่น โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงศิริภัทร  เล่าฮ้อ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงสิรินภา  หิรัญชาติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสุกฤตา  แสนปัญญา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอภิรดา  ภูมิผิว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายกิจวิพัท  อยู่เส็ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายกิตติพิชญ์  ตั้งบริรักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายคุณานนท์  อิงคยะกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายธีธัช  ซ้อนจันดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายนันทิพัฒน์  จันนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายบริพัตร  มากสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ตั้งตระการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายพงศกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายพรหมพิริยะ  เย็นที โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายภรัณยู  บุญเคลิ้ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายภาคภูมิ  หลีตา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายภูวดล  บุญช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายศุภกร  เรียงทองหลาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายสวัสชัย  ทองประมูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายอนุสรณ์  เอี่ยมเทียน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายอรรถพร  กลมกล่อม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงกชพร  ปรีสมัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุญทิพย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พบวงษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงชัชฎา  จันอุดทา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ตราจินดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงณัชชา  คังคายะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเที่ยง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธัญจุฑา  ศรแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงนุตาวรรณ  โยงรัมย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงปัจธิญา  ผลจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงเปรมกมล  พงศ์สิริวรวัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพรกมล  หัสสา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพรนัชชา  จันทร์ศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ฤาชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงภชชมน  วังอุดม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงรัตนา  รัตนโภคา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขทวี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงศลิษา  เพิ่มเพียร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงศลิษา  ตู้แก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงศศินันท์  โพธิ์พัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสุมนรัตน์  แก้วประทุม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอชิรญา  วงศ์วณิชภัค โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงอธิชา  อยู่ศรีเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ตันสิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายชัยพร  ดาวศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงพิมพ์ภา  วิศิษฏ์เจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงปัณฑารีย์  โชติช่วง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงพัชกมล  ม่วงกลิ้ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเอื้อศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสุมาไล  ดวงราตรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายคุณชาติ  ไพศาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายจิรัฏฐ์ชานน  ชินสมบูรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชมภูพาน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายณาญากร  ละมัยกลาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายตะวัน  ธนันต์ชัยวลี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายภัทรวิน  ฉายาพงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายพงศภัค  พูลทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายอดิเทพ  รุ่งสว่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายอภิรักษ์  ธานีโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายอัครวินท์  สุขะกาศี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายอินทัช  พยัคฆ์เรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงกมลชนก  ปัจฉิมบุตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงกัญญาดา  ทิมวังกลุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงกานต์สิรี  สงเคราะห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงชนิศา  นิ่มนวล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งมี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปึกขาว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงณัฐธรียา  หนูสว่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงธนภรณ์  รักมิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดอนมอญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงนันท์นภัส  มั่งคั่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงนันทนัช  โสดสถิตย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงนิตยา  ทศกรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงเบนิตา  ตรีสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปลื้มกมล  บุญอ่วม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  ธนพรเศรษฐสิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  อรรถสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงภัทราวดี  วัฒนภักดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงรัตนากร  อุคำพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงวรรณธิดา  จิตรหัสต์ชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ดีเทียนอินทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงสุชัญญา  รังสิกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสุชานุช  จงธรรมจินดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงสุทธิดา  จงธรรมจินดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงเสาวภา  มังสา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงอัญชิษฐา  วรรณะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีสองคอน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายก้องภพ  เลาหะพิพัฒน์ชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายธนเทพ  เปรมมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายภูมินทร์  นวลเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายอดิศักดิ์  ใจสุจริต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายยศวรรธน์  ถาวรสาร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายปฏิพล  ศิริธร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายอธิป  พันธ์สอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงจิดาภา  พรหมรักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงชนัญญา  ด้วงศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปาริชาติ  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพรนภัส  สักกุ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญมีมนัสศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงสุพิชญา  รอดเกตุกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนอมรสกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงจิรนันท์  ทรัพย์สนอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงธนวรรณ  ประทุม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงปานไพลิน  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสัตตบงกช  ดาราพาณิชย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสิรินพร  สมจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสุธิดา  รอดสุด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายธีรเมธ  แก่นสำรวจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายวรปรัชญ์  แก้ววารี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงพนิดา  ช่วยประดิษฐ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงเมธาพร  บุญสิงห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงยศธร  ศรีจันทร์แสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองไพ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายชัยนันท์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายกวิน  อินทวงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายดวงทวี  พุ่มมิตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายธนกร  สุขสำลี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายธนพล  ประมา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายธีรติ  ศิริชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายธีรภัทร  ส่องแสงศักดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายวงศกร  วงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายวุฒินันท์  ด่านระงับ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายศุภกร  วรรณุสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายศุภพล  วรรณุสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายสิปปกร  เทวัน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายสิรภพ  เชียงแสน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายอฎิพงศ์  บูรณะศิริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายอดิศร  บุญสมบัติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงกรวีร์  เทพจิตร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงเขมจิรา  สายนาค โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไชยวงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงชลธิชา  ขอดทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงฌับชพร  ยมขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงญาณิศา  โงนสาย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คงคำศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงณภัทร  ราคายิ่ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงณภัสสร  ป้องกัน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงณิชกาญจน์  ศรีทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงดาวรรณ  ศรีครุฑทา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงธนพร  บุตรยศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญนาค โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพัชรดา  เบ้าเดช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพิชชาภา  ถิ่นสอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงเรืองทิพย์  ศรีมงคลโชคชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงลลิตวดี  มะลิซ้อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงวัลลดา  เคนซาพู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสุธิษา  ศรียาโยชน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงสุพรรษา  เนื่องทองหลาง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงสุภาพร  พิวิชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสุภาวีร์  สุรินทร์ศักดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงอรพรรณ  ล่วงเขตร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงอัมภริกา  ยืนยาว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงไอลดา  มณีนวล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายณัฐยศ  รัตนจินดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายพัทธดนย์  ถายะเดช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายชัชวิสิฏฐ์  สุรสูรย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายบารมี  รู้แผน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายอภิวันท์  วิเศษศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภารัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงชลลดา  ล้อมเวียง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงนภัสสร  กลิ่นหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพัชรพร  จิรนิทัศน์ชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพัศญา  วงษาหล้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพิชชาพร  รองวัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายกิตติศักดิ์  โฉมชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายจิฏฏิโชฏิ  ยังเจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายจิรัฏฐพัชร  สุวรรณโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายชินวุฒิ  ศิริโวหาร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายณัทกร  ซอยสกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายนพรัตน์  แสงคุณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายภัทรชาติ  แสงทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายสดายุ  เวหน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายอาวุธชัย  จองสว่าง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกุลปาลี  วงสีทา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงจิรนันท์  ขอประสงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเปลว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณัฏฐาวรา  สมดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงณัฏฐาสิริ  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงดมิสา  รุ่งหรรษากิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงนาราดา  ด่านสืบเหตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วงค์ทองจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงพรชิตา  เพียขันทา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ประกาลัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงภัทราพร  เบญจรัตนานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงเมธาพร  จันแล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงรติมา  คำเพราะ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงลัดนภา  สุดโส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงศศิวิมล  ฤกษ์พิพัฒน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเหวียน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงสุกัญญา  เกตุขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงสุนันทรัตน์  ธรรมวรางกูร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงสุพัตรา  งามจั่นศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงอารีรัตน์  พลวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายธีรภัทร  พาทอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายจีราวิท  สุขโขทัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายฉัตรธีรวินท์  รุประมาณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายชัยสิทธิ์  พึ่งจันดุม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายชิษณุพงค์  สืบเสน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายฐนิสกร  สมาธิ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายนพกร  รัตนวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายนิติโชติ  ทวีสิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายปิยพัทธ์  สิทธิรส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายภัคพล  คำเวียงคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายวงศกร  มณีรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายวรายุทธ  ภิลัยวัลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายศรัณย์  ด่านสืบเหตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายหัสดินฐ์  เกตุนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สกุลพานิช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พนมเชื้อ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงกิรณา  ทรัพย์กอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงญาณันธร  ชลาลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงณภัทร  วงษ์สุชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงณิชนันทน์  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงธัญพิชชา  หินโทน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงธิดารัตน์  นามมาหาวงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงเนตรชนก  มาแก่น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงปนิธีณ์  ชูแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงปณิตา  ทวินันท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงพัทชรินทร์ทิพย์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงวราภรณ์  พลเวียง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงศศิวิมล  อำไพ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงศิรัญญา  ศรีวรสาร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงศุภิสรา  จ้อยชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิพย์โอสถ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายคณพัฒน์  สิงห์วิรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายชยพล  ตาชูชาติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายชัยณรงค์  ไชยจำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายธนภูมิ  ทุมมาจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายธรรศ  ระเบียบโลก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายนนทวัฒน์  คำเผือก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายบุญประเสริฐ  ทันถาจิต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายปวีณ์กร  ชูดีจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายภูเบศวร์  ใสกามล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายภูมิระพี  ศรีโพธิ์ชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายวิชิญะ  ทัศนชัยสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายอธิปภูวัส  เรืองสา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายอัครวินท์  สังวริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงกชพรรณ  สุรารักษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงกานต์รวี  โดดสูงเนิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงขวัญข้าว  อักษรดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ชาญยศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงจิตติภัทรา  กาบปีธนาวัฒน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงนวพรรษ  ชิวกา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงนัทธมน  ศิริวัฒนาทร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงปณิสรา  คงเมือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงพรฤทัย  จิระดำรงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงพัสวีภัค  งามสม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตสุจริตวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงมิ่งมาตา  สาอุตม์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะสร้าง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงศุภิกา  ฤทธิ์มังกร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสิรินดา  แก้วนิคม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงอนัญญา  มาวิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายคุณากร  เวียงจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสนข่วง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายธนภัทร  ชื่นบาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายธนาภรณ์  นวลมะลัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายธนิสร  อินทรพฤกษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายธีรพงษ์  ขาวผ่อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายนฤนาท  อินสุภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายพชรพล  เจ๊กจันทึก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายพีรทัศน์  ปัถพี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายพีรพรรณ  เคนแย้ม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญขำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายพีระพงศ์  ประกวด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายวีรภัทร  เครือม่วง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายศุภชัย  มาสี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายอภิสิทธิ์  เกื้อกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายอัครพล  สะหะวิริยะ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีมุกดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงกานดา  คำมาลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงก้านตอง  อินธิบาล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดีไทร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจเชื่อม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงชัชชญา  ศรีนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงฐิติมา  มาศนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงณิชาภัทร  อาศัยราช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงต้นน้ำ  ต้นน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงธนัทอร  ผุยวันดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงนฤภร  สายบุญนาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงบุตรยภรณ์  เทียมเสมอ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ศิริภัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงปรานปริยา  คำกอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ตั้ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงพัชราภา  ภักดีชาติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงพีรญาณ์  ปัญจสุทรานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงวราภรณ์  แสนหาญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงศศิชา  ผลาหาญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงศุภานิช  หมื่นไกร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงสาธิตา  จงสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ฝากาทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำหาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงอมลวรรณ  วรพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงอรัญญา  ราชโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายประพฤติดี  พรมภักดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีพิราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายฆณัสนันฐ์  ประกอบพืช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายกฤตนิน  บัวดอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายกฤษพิพัฒน์  วงษ์สอาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายนนธวิทย์  มีแสง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายเนติภูมิ  ภูริวัฒศุภกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายปรัชญา  ประทุมทิพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายอรรคเดช  อักษรดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงแอนนา มาเรีย  เบเนดิก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงกัญชพร  อาษานอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงนิรชา  ฆ้องเกิด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงปาณิศา  วิเชียรศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศิรประภา  เลื่องเชื้อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายกันติทัต  จิตหวัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายจิระศักดิ์  คงเกษม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีลาลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายบริรักษ์  ปัตตานัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายภคพล  ไชยโย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายภารวี  ชัยศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายวีรภัทร  ฆ้องชะดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายแสงชัย  กุตตะวัน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงกนิษฐา  ทัศนชัยสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงกนิษฐา  ทุทน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีฐาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงกาญจนา  ใช้เอกปัญญา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกีรติกานต์  เรืองกล้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงจณิสตา  สีดาบุญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงชญาภัส  เพียช่อ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงชิดชนก  เทียมสกุลวนิช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุมิตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงธาริสา  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงนิพิชฌม์ชา  แทนบุญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงปภาวี  สิงหะผลิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงประภาวดี  นาดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงปาลิดา  ซอยสกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงพิชญา  ระห้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงภัทรนันท์  สกุลไพศาล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงรัญชิดา  อ่อนนวล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงวัลลภา  ฉิมงาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงวิภาดา  บุญหนัก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงวิสสุตา  สมบูรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงศิรนรี  ลายสนธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงศิริวิมล  กองก่ำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุรีเทศน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงสุชานาถ  เหมือนทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายคณิศร์  จำจด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายจิรวัตร  จันทร์เจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายชลิต  เตชะธรรมโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายณัฐดนัย  ท้าวคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายธนัญชัย  หมู่มาก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายปิยภัทร  อบเพ็ชร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายภูตะวัน  สมคุณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายภูมินันท์  โห่ศิริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายวรวุฒิ  วีระจิตต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายศรัญยู  เชิงการ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายสิรภพ  โฉมศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายอนุกูล  สุดใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายอภิวิชญ์  แก้วโสนด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายอมรเทพ  ปราบทุกข์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายอัครพนธ์  นนทะภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายอิษฎา  พันธ์รัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงกัลยาณี  พรมอ้วน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงชนนัช  ยั่งยืน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงชลธิชา  บุญธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงฐิติชญา  ปัญญา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงฐิติวรดา  รวิวัฒน์วรกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงณัฐฐารักษ์  สิงหเศรษฐกิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงนคนันทินี  วงษ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงนริสรา  จารย์หมื่น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงนิภาพร  วรีนพรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงปณัฐธิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงเพ็ญณภา  ตราชู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงสวรรยา  พูลแสง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงสุณิสา  เฟื่องน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนอร่าม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงอัญชลีพร  ฆ้องคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายชยากร  รองเมือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองเกตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายธีรวัฒน์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายนนท์เกษม  วิชุมา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายนิพพิชฌน์  วินทะไชย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายรภัทพล  ถกลประจักษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายวิภู  เสือส่วย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายสมโชค  วงษ์มหาวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายสิทธา  อาษาวัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายอติกันต์  ชินวรรณโณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายอภิวิชญ์  จันที โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงกรกตชกร  ใจปลอด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงจิตตา  ยาเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงชนิดาภา  ซิ่วสำราญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงฐิตินันท์  กงเเก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงดลสิตา  คงคารัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุทธตระกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงเบญจวีณ์  สุธีอรุณวิทย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงปรายฟ้า  เรืองกล้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงปวรา  จิยางกูร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงพรวรรณชนก  พสุธาดลอนันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขแสวง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงพิมมาตา  พันธุมจินดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงภูริชญา  หาญโก่ย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงมนรดา  แสนนาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงศศิมณี  ชาญชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงสุวกาล  เท้าเลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงอัญพัชญ์  โพธิศิระวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงอาริสา  กะการดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายกฤตเมธ  พูลเจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัฐภี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายตันติกร  ทองละเอียด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายภูมิพัฒน์  สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายราชานนท์  ถาวรสันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงวรวิทย์  สุระพันธ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายสิรวิชญ์  พวงผกา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายอธิป  ชาวระนอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายอานนท์  จันทระโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายพงศธร  ภูมิวัฒนศิริยากร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงกรกนก  โปร่งฟ้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนศิริทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงกัณนิกา  อินทโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงจิรัชญา  มีสติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกระพือ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงชลิดา  มณีสุวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญนิ่ม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายปุญญพัฒน์  บัวเรือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีสว่าง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายชิติพัทธ์  ขอมดำดิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายเชี่ยวชาญ  สุมาลเรส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายณัฐพล  โห้วงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายทัดภูมิ  ภิลัยวัลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายภูมิรพี  ดีทองสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายศิขรินทร์  ปลูกทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายอดิเทพ  เอี่ยมละออ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายอติเทพ  ปัทธิสม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายปราณศานติ์  จังสิริพัฒนกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เดชผิว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงชุติมา  ลองพลอย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงฑาริณี  ซื่อวาจา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงณัชนันท์  จารุจินดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงดลพร  ใช้เอกปัญญา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงธนิฎฐา  เอี่ยมภูเขียว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงปรัศมน  แก้วหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงภาสุนัน  บัวอินทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงภูษณิศา  เรืองศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงมนต์นภา  แสนนาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงศศิอร  จันทรา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงศิริรักษ์  มูลถิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงสโรชา  สิงห์แก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสุวิชญา  โหรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงอารยา  เกศสุวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วงษ์กระสันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงณัฐชญาย์  ง่วนเฮง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คืดนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงณัฐธิดา  กองศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงธนพร  สายพรหม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงธนภร  พิมพ์กิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงนาตาลี  สุวรรณภูมิ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงนิศาชล  ทัศน์สูงเนิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ศรีวรฏังกนันท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงแพรวา  พิรักษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงภาวิณีย์  ทองจีน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงโยษิตา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงรัตดาวรรณ  ด่านจับกุม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงวรพร  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงวริศรา  ย่างเล้ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงศิรินภา  ฉายแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงสราสินี  หมื่นกูด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงสุจิรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงสุชาดา  ซุยจำนวน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงสุนทรี  กอไผ่น้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงสุพพัตรา  บัวดอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงสุพิชญา  การดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงสุพิชญา  ชลาลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกาะสระเกตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงอภิญญา  สีหาบุตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงอรทัย  ฆ้องคำกล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงอาธิติยา  ทัพโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงสุพิชญา  อำนวย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายโชติชัช  ซอยสกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายโชตินันท์  เตียนขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายธีร์พิสิษฐ์  วีระกิจกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายภูรินทร์  จีนพวด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายเนติธร  ภูมิวัฒศุภกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงญาณิน  เผ่าพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทวิเศษ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  หงส์มาลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงปภาวี  โลหะพันธุชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงสายธาร  ทองคำสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงอรญา  สุขสุทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงฉัทชนัน  แสงสิงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายโกญจนาท  ธำรงวีระชาติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายจิรานุวัฒน์  มะโทย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายชวกร  เจริญศิริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายณฐกร  กลิ่นมาลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายณภัทร  กอไผ่น้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายพิชญุตม์ศึก  พารา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายภูดิศ  จันที โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายศักรินทร์  จูมานัส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนคำภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงชนัญชิดา  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงชลธิชา  โมรา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงณัชชา  เกตุเล็ก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงณัฏฐนิษฐ์  ไต้คิรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงธีรนุช  สีพิราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงนันทนา  รักษาสัตย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงประพรรณภรณ์  สันหลี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงปรียาภัทร  สุขหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงพรรณวสา  ไพบูลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงวนัชพร  ทวีกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงวราภรณ์  วรเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงสุทธิดา  ปานเนียม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงอัญวีณ์  สุธีอรุณวิทย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงวรรณวิษา  เพิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายธนสิทธิ์  ตั้งใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายกรณิศ  คำกิรานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวอนันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายธนบัตร  เกตุบรรจง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายปรัชญา  ทองอ่อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายพสธร  กอแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายพัสกร  รอดเจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายภัทรพงศ์  ดีเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายภัทรพล  หนูแดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายวชิรวิทย์  เจียมสถิตย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายสันต์ทศน์  อวิรุทธิโยธิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายอนุกูล  ท่านาเวช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายอัครพล  อาจต้น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงทักษอร  ทศนักข์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงกมลฉัตร  งามผ่อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไกรโคกสูง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงขนิจฐา  สุดเทศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองเกิด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงชนิดา  บุญร่วม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงชมพูนุท  อัครพลประชิต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงฐิตาพร  พิพิธกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โสดาราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงณิชาพัชร์  พิมพ์สอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงเตชินี  สอนสำแดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงธัญรดี  มะลิซ้อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุดบรรฑิต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงพรธีรา  สาระสุภาพ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงภูมนีนพรรธ  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงเมธาวี  อินทร์กลับ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สนามน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงลภัสรดา  ร้อยพุฒ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงวริศรา  ขวัญพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงศศิธร  จะโนรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงอรปรียา  เปลวเพลิง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายชนกันต์  ภาผล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายณัฐวัฒน์  แม่นปืน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายธนภณ  ชัยเหมาะ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายบัญญวัต  จรัสศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายภูวดล  วงศ์ภาคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายเมธี  เจริญดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายศรายุทธ  โคตรวงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สายแวว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงกรกนกวรรณ  หาดซาย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  น้อยทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงชนัญชิดา  รุ่งเรือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงชนากานต์  นวลแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงโชภิกา  ลาโง้น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงณัชชา  พัฒนารุ่งพานิช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษาโสม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงนงนภัส  ทองเล็ก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงนงนภัส  เหลือชีพ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงนิศารัตน์  สายใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงปิ่นมนัส  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงพสธร  สโมสร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงภัทรดา  เบื้องจันทึก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงภัทรธิดา  สายทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงสโรชา  แม่นปืน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงสุชัญญา  อ่อนประดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงสุพรรษา  ท่ายอดรัก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงสุภัทรสร  เภาคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงสุภานัน  รุประมาณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงภัทรธิดา  จิตยุติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายณัฐพล  พิงพาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงอาภัสรา  ขจรพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขจรกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงนวรินทร์  สมปัญญา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงเสาวภา  บัวพันธุ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น