รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายปัณณวัฒน์  ศรีอุราม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณนพเก้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ปัญญาเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงปานใจ  อภิรักษ์สุขสันต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายอภิรักษ์  พลอยแหวน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดามะพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวเสาวรส  ชูเมือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญนันทน์  นามณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวสราพร  โฆษิตวิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจิดาภา  ตรีรัตนวณิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงปุญญิศา  ผึ้งน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวจันท์เจ้าขา  ศรีสาลีกุลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงนภัสวีย์  นาคเกิด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายรชต  รัตนกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายลภน  ศรีอุดมศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายปราชญา  พวงมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายธาวิน  เจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายวิถีบูรพา  นันทะเสน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวสุพิชฌา  ไชยกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงโชติกา  อ้นอารี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงศีรณัฐ  นิยมไพศาลสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกันยาวีร์  ทิพย์สุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธัชนนท์  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกีรติกันต์  โชติกาญจนเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงอนันต์ชนา  สรงมงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายเกิดโชค  สุขประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพีรดา  ตันติวาณิชกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจินตวรรณ  เวทย์ศุรกฤต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายอนพัทย์  จำปาเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  ไทยทรง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงศุภรานันท์  มัญชุไพบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงมิ่งกมล  ปิตาระเต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงอชิรญาณ์  กระโจม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงอนุธิดา  สอนซิว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวพัณฑิรา  จันทร์อ่ำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เลิศศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธุวานันท์  ภูคัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพิมพ์นภัท  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงแพรววรินทร์  วัชรีนันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงทัศน์จรัส  วิริยะไกรกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพิมพ์ระวี  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงภัทรนันท์  แย้มเกษร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญปัด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวพิฤดี  หทยวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายศุภเศรษฐ์  คงภักดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายปัณณทัต  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงอาณดา  เอี่ยมพญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พรมเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอรวรา  พรสุวรรณวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายวรปรัชญ์  อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายก้องภพ  คชเลิศธำรง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวปริยาภัทร  ศรีหทัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตตวิกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายภูผา  ปานเจริญกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวณิชารัศมิ์  รักษาสิริพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายณฐกร  วรรณบวร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวณนันทภัทร  คงรักษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปรณพ  รัตนสิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงญาโณทัย  ควรสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพิชญาภัค  กระโจม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายเจริญฤทธิ์  มงคลธรรมกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกลชนก  ปุญณพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายศุภวิชญ์  ยิ้มเพียรภัทร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายฐฌา  ชาภิมล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงรุ่งรวีย์  เหลืองสุขเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงภิรมย์ชื่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกันตินันท์  โชคพานิชศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกนกพร  เข็มทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงศุภาพิชาญ์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวมานิตา  เอื้อกมลชาญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงปาณิสรา  เทียนชัยสุธารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงเจสสิก้า  จิราภา รัสเซิ่ล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายวสุธร  สถาพรสกุลไพศาล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวธนาภา  จิ่งต่ามน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงธนพร  แสนศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพรกนก  จูเภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนธรณ์  ตุ่มศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายสิรวิชญ์  แก่นเชื้อไชย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายมิตรภาพ  อิฐงาม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงเสาวนีย์  พวงมณี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยยงค์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงเกศมณี  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงจรรยภรณ์  แจ่มศรี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงฉัฐนันท์  กังวลทรัพย์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชัญญาพร  ทองวิจิตต์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลัยลอย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธันยธรณ์  ธรรมเมธาพร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวปัณณธร  เจริญสุข โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพลอยพัชชา  โสมรักษ์นิชา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพัชรพร  น้อยประเสริฐ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวพิชญาภรณ์อาภา  เมรสนัด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงแพรพลอย  จักรแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวมนรดา  ฉิมเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงมัชฌิมา  จิงเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงวีรดา  พลูโภคา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสุภนิดา  วงษ์พันธุ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณรัญญา  จุมจันทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวสุภาพร  พลมั่น โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวอภิญญา  ศรีเกษม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวสิริรุ่งนภา  พลซื่อ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวสุภาวดี  กางไธสง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญน่วม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาววรกานต์  ใจภักดี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวธนภรณ์  ไม้สวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญสวน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงแพรวา  มาอีน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวนลินภรณ์  สุดโธ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวชัญญานุช  กิ่มทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวรดา  ฉานุ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงสุตาภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัชชา  สุขทัศน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธิติมา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวรวิสรา  ทองดี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงเพ็ญสาฬห์  ชุมเกษียร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงอโยฤทัย  มนตรีวงค์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงภารดี  วิลัยพันธ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปุณณิศา  หล้าสมบูรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวจุฑามาศ  ปานพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวณัฎฐณิชา  นันทพานิช โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงอทิตญา  สุชสมบูรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธนภรณ์  อุดเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธีรดา  จิตรประสงค์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณัฐธีรา  คณาสิทธิกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงภัทราวดี  เจริญขำ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชัยชนะ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงขวัญตา  พันธ์แก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  สื่อเสาวลักษณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มปัญญาทระพย์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทรศรี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกนกรักษ์  มะลากัน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวประภัสสร  พุ่มเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงนริสรา  โสภณคุณ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงวรรณี  นาคเกษม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐชยา  เปรมสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวณิชนันทน์  ปั้นมา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอภิชญา  เจริญสุข โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวอนรรฆวี  พุฒเรือง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวเบญญาพร  เมธาวิวรรธน์กุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวภัทรวดี  แสงมาลา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาววณิชชา  รักซ้อน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงจิฎามาศ  เพ็ชร์ผุดผ่อง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงโสภิตา  กุลวัฒนะเทพ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงภัทรธิดา  คชภูติ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนฤมล  สอนกลาง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวณิชานันท์  คำมุดดี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวกานต์รวี  ชูสว่าง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวฐิติยา  มั่นคง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนัฐณิชา  เหลืองงามพิสุทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฐทิตา  หนูน้อย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชวนะภูธร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวกรกช  ปานแสงทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงชญาณิศา  เสงี่ยมพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฏฐากร  ศิริรัตนโสพร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศศิธร  ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธนัญชนก  คำอ้อ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวทักษพร  จันทะมาลา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเกศินี  เงินแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุวนันทน์  ก้านแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงชลนิตา  นพพันธ์ศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปาณิสรา  กุลคำ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวกมลชนก  สุวรรณเดช โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปิยธิดา  ตันเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวรุ่งทิวา  ร่มเย็น โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวรดา  แสงจันทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวสุนิษา  สัตยาคุณ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงสุธาสิณี  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวปรียานุช  ปิ่นวรวงศ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายณัฐพล  ตันสุวรรณกิจ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายรัชชานนท์  นิยมไทย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาววันวิสาข์  บรรณสาร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายพรเทพ  นี้ละไทย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวสิริกุล  ศักดารักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวอุมาภรณ์  ชื่นบาน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายพัสนัย  สิทธิกูล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายเอกอาทิตย์  สอนสุนทร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายภัทรภณ  ศรีคชา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายชินกฤต  บุญนารอด โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายจิรภิญโญ  ทองอำพัน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายนภัสกร  แซ่เตีย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายอัครินทร์  สุรนารถ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายณัฐนนท์  สุขขะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายภาคิน  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายชลากร  อมรชัยสิน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธัญชนก  กองกมล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงบุณยาพร  เฮงประยูร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเกวลิน  แวดไชยสง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนกร  จันทร์จีน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรัพย์โถม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยปัดถา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงภคมน  รถทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงธนัทพัชร์  รักษาดี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สรรพคุณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายภูวเดช  พญาครุฑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกานดา  คงเกียรติยศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุทธิชา  เขตเขื่อน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายณัฐกฤต  ชนชนะกูล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวแสงคำ  หวานแหลม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประสงค์เงิน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกรวรรณ  ฉัตรนพคุณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาววิจิตรา  เกาะแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกรกมล  พลอยวิเศษ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวปิ่นกมล  รามอ้น โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ้งจำรัส โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงเนตรนภัทร์  รัตนะจีนะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวกรรณิการ์  แวดไชยสง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายธนกร  สังข์เจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายชัยวิชิต  เห่งแจ้ง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายสุรบดี  ผาสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวภัทราวรรณ์  หนูแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นายสิทธิชัย  อ้นมงคล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวมนัสนันท์  จินดาพงษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายภูริพัฒน์  ปาระบับ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มเฉลา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพัสกร  สร้อยทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายพิศิษฐ์ศักดิ์  อินทาราม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาววนัสนันท์  จันทรศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขกิจ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นายกุลกิตติ์  เหมือนสิงห์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายณัฐศักดิ์  ไกรสอน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงญาณิศา  ขนตา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวปณิตา  ตรีสุวรรณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุชานาถ  กินิยม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายเอกศิษฏ์  ศักดิ์สวัสดิกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงศตกมล  แสงอุทัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นายสิริวัฒน์  ศักดิ์สวัสดิกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวสิรินยา  ฤกษ์พุฒิ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงชุติมา  เมืองพงษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสพิชญา  จำปาแพง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงธีรฎาภรณ์  วรรษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสุนทร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฏฐิดา  จวงพันธ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภานุปกรณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ศิริเพ็ญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธงทอง  เพิ่มนิยมกิจ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เชื้อแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายอรรถวิทย์  อินทรศร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุดารัตน์  องอาจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายวรชน  เรืองโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายธีทัต  หาญประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภัคนันท์  พงษ์พานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพิริยา  นพรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนงนภัส  หาญณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนันท์นลิน  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายฐนกร  อินทรสอาด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอรกมล  ทองเปลว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยโชค โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายเกษมสุข  คงคาเนาวรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจณุพร  คำใจวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชลธิชา  ภารา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายศักรินทร์  สุนทรวิทย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายจิรกร  พรหมโคตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายเทพทัต  พลอยแหวน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายจักรทอง  อร่ามเอกวานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอริสา  วรศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หนูน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภาณุพงศ์  นงนุช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวีร์สุดา  คงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายชาญณรงค์  ทองอ่วม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายปวริศ  สุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนพุทธา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพีรณัฐ  สุขเกษม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ส่องประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวายุ  สมนาค โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกชพร  เซ็ดเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฎฐาณิชา  จิราพรพิสิฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนโชติ  พานิชย์วัฒนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายกิตติพงษ์  เรดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกฤตพร  สมจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวริษฐา  แตงมั่นคง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายสิปปกร  บัวแย้ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงอติพร  ชวดสลุง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพัชรี  บุญหลำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายไตรภูมิ  ภูมิจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายศุทธิรักษ์  ภูศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงกรณิการ์  สถิตกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวชลลดา  ภารา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณิชชา  พ่วงศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวชุติกานต์  เชิงไว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชนิสรา  ชูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพันทิพา  ผูกมณีคง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงไอรดา  สารพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายศุภกร  โคมา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายชิษณุพงศ์  นามแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายธนกร  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงจรรยพร  ทองอังกฤษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เฮ็งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สิ่วไธสง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปรายฟ้า  ถาวรโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงแพรวา  คูเจริญไพบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวรฤทัย  ตระการโกวิท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสายเงิน  ศรีสุนทร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงลัลนา  นวลวัน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงวิริน  เจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงศศิธร  ยอดวงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงธมลวรรณ  นนทภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เรืองศรีโชคทวี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายกฤตธรากร  ยองใยกฤษฎา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายอชิระ  คงคาเนาวรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภาวิน  พิลาลี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายอภิธาร  หนูแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงธิญาดา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายชนาชิป  บุปผาชาติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายศุภณัฐ  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธนวรรธน์  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายจิรพันธ์  เอนกสุวรรณกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงชาลินีย์  ปิดตาระเต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธีรทัศน์  กาลพันธา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายยศพัทธ์  สว่างอารมย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายชยพล  นิ่มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงณัชกานต์  เฉียงใต้ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายปุญญพัฒน์  อ่อนศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายวีรพงษ์  โชคธะราวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายณธีพงศ์  พรเมธีเตชสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายจิราเดช  นุกูลกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายนันทิพัฒน์  หลายประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายณัชพล  แย้มพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายจิรายุ  โอ่งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายตะวัน  พิกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงโสภิตนภา  คำสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนันทนัช  สุขแก้วณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงมาฆริณี  สินสมศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสิริวิมล  คนตรง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายกษิด์เดช  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพุธิตา  มิ่งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายวิวิศน์  วงศ์ถาวรพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงมาติกา  รัตนมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เสนาะกัณฑ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายพงศ์พันธ์  สื่อเสาวลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกัญจนพร  สงวนทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงอรวรรณ  สิตรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายภรันยู  จันลาภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนันทรัตน์  ดุลภาคไพศาล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงแพรวา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายอัครวิช  บุญจวบ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายณภัทร  ภัทรบูชา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายชัยฤกษ์  เพชรชูศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงศศลักษณ์  พิราชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายก้องกิดากร  ราชนิยม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายสุภฤกษ์  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายชวนากร  ศิริบรรพต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายอชิตะ  ตันเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสุชาวลี  สูงสุด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอริญชยา  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายณภัทร  คำสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายภีม  มาลัยลอย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปพิชญา  มุมทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนวพร  สุจิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธ๊ร์ธวัช  รุ่งศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสงเกิด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายธนวัฒน์  จันทรักษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายพลบดินทร์  อ่วมเกษม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายพงศพัศ  นนทราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายวัชรพงษ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายณภัทร  ชูสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงมุทิตา  วิริยะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชนกชนม์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็งมีศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพลกฤต  มีปัญญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายกฤติพงศ์  อรกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายจิรพัฒน์  สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองพลี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายณัชพล  นาครินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์สันเทียะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธนุกฤต  เพียรบุญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายพลทัต  ฤกษ์มงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายรัชพล  ไพจิตลือชา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายวรรณวิท  วิสุทธิวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวฐิตารีย์  รุ่งอร่าม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายวริศร  เสาสวย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศุภกิตต์  เห่งแจ้ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายศุภชัย  อินทรสอน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายสุวิจักขณ์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายอลงกรณ์  แตงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกชพร  บัวทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงกฤติมา  จิตส่งเสริม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงเขมมิกา  เพิ่มพูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาสะศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงธวัลยา  จิตภิรมย์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงบัว  บัวเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงปุณณดา  ไพบูลย์ภาณุพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิชนันโท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงพรณภัส  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่นคง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงโยษิตา  ผงชานัน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์อามีน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงศรุชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงศุภิสรา  พิพัฒน์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุพิชา  มีโต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอมริศา  บุญญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธัญวรรณ  นิ่มเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายชนายุส  พันธ์รัตนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายสิทธิ  สุวรรณราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายพีรพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายกิตติกร  ทิพพิลา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนัฐธิชา  ทองอ่วม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายจิภานุวัฒค์  บุญเกิด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนภัทร  สรรพรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายพญา  ผาสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงฐิตารีย์  คูรณารักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงอรณิชา  ฤทธิมนตรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายบูรพา  สอนโสภา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายอนาวิน  บูรณะ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงกุลวานิช โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายกิตติพศ  กุมภันทอง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายอิทธิพล  สูงปานขาว โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงณวรา  แก้วคำ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงทอฝัน  วงศ์กำภู โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงทิพย์วารี  เถาโคตสี โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุภัทร์วดี  โชติธนพิสิทธิ์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายคงฤทธิ์  แสงเพ็ชร โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายเตชินท์  ศิริบุบผา โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกุลลภัส  นิรมลพานิช โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเกษม โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายบริรักษ์  อาตวงค์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นายปฏิพล  เทพนม โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวนภัชชา  ชี้รัตน์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงญาณิศา  สกุลอำไพ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายกฤตภาส  เย็นใจ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายอานุภาพ  หวลกำเนิด โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงปทิตตา  ด้วงพรมมา โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวสิริเกศ  เบ็ญมาศ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพงษ์อนันต์  เขินประติยุทธ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายศักย์ศรณ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายจิรัฎฐ์  วิเศษสุวรรณ์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายชยาวิชช์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงบัณฑิตา  มั่นเจริญ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงวราภรณ์  หงษ์เกตุ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายภาวัต  เรือริรักษ์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงจันทรัตน์  ชาวชายชม โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงศศิประภา  มากสวัสดิ์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายศิวกร  กลิ่นเทียน โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายอุ่นอิ่ม  คล้ายวงษ์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายจิรายุ  จินตะนา โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 นายณภัทร  ไทยประเสริฐ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายศิริวุธ  นิติวรยุทธ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชฎาพร  เหลานาคำ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงธามธิดา  วารีสมานคุณ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงริญญารัตน์  ฐิติภักดีชัยยศ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงอุษมา  สหศุภวงศ์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงเยาวพา  สายทอง โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงทัตณิชา  วัชรพาณิชย์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพันธวรรธ  โกสุระ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายธนกร  พลอยแหวน โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายจักรกฤต  เลื่องลือ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายทองธัช  เพ็ชรเย็น โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพีรภัทร  การณ์วงศ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายรวิกร  เทียนสันต์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงกมลเนตร  สิงห์เรือง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงฐิติยา  เดชละลม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายณภัทร  วัดฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธนกฤต  ธรรมโคตร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายพีรดนท์  อิสสระวงศ์เทวา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายรัชชานนท์  มีหา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมันต์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  มะริวรรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงวรนุช  บุญช่วย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงสุนันทา  คำศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปุณยวรีย์  ศรีสมวงศ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายชนาธิป  จิตรจูล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปะวะโก โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายธนกฤต  จันทะอินทร์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายธนภัทร  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายธีรพัฒน์  เลิศนันทรัชต์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำสวาสดิ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ด้วงวิเศษ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยมาตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายภานุวิชญ์  เสชัง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายสมเกียรติ  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสหรัฐ  จันดา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำยอ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจิดาภา  นาคนก โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงเจนิวา  จักษุศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงฑีฆัมกรณ์  ศรีนิธิไชยเดช โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงธมลวรรณ  สารีผล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สายแปง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงวรภา  พุ่มฉัตร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงวิชิดา  เจริญสุข โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงศิวพร  รักเขตวิทย์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายจิราวัฒน์  ฉินชัย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายณัฐพล  กิตติวัฒนโชติ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงกมลทิพย์  บรรจงลักษณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงชนากานต์  นันเชียงเครือ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธัญญะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงนลินนิภา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงพรนิตา  ณีสกุล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงพรรณรัตน์  ภู่บางบอน โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงศศิประภา  บุญปลื้ม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงสลิษา  ทองพูน โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายภูวดล  จันทร์เปล่ง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนารีรัตน์  วงศ์ภูดอน โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริเวช โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายเตชธรรม  ตาดี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายปิยวัฒน์  สมดวงศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงจิดาภา  ชนะการีย์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงณัฐนารี  ครุฑกำจร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายญาณชาติ  เกิดแก้ว โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปรางค์ปรีญา  ใหญ่โต โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำมั่น โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงศศิวิมล  เดชมา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงศิวพร  บุญอาภา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายนนทกร  คำเหลือ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายปัญญาพล  ม่วงคลา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายพิรชัช  ภูมิประหมัน โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีวรษา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายภวัต  ทองเต็มถุง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายวรโชติ  บุญจันทร์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายสรวิศ  ศรีชนะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายอภิเชษฐ  ทวีลาภ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายอาทิวราห์  ชิตนากร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงขนิษฐา  ผสมงาม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงชนม์ติกา  พันธ์เดช โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงณัฎฐพัชร  พงษ์โชติธนากุล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทับสุขา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธนวรรณ  ประนมพนธ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลิ้มยืนยงอมตะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปริศรา  พุ่มพันธ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุทเธนทร์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพีรดา  ม่วงบ่าย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงวนิดา  กัลยานุช โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงสรัลพร  เฟื่องเพียร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงสุชาดา  ยะหัตตะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสุทธิดา  ขันสมบัติ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันหอม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงหฤทัย  ไชยจะโป๊ะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายจิรภัทร  จิรธนสุนทร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธนกฤต  ทองทิพย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายวีราทร  วงษ์จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงธนภรณ์  สังข์สุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายชนุดม  หนูดอนทราย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายจิรายุ  ตาเมือง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายปองคุณ  พะเลียง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายภูริพัฒน์  พรหมดนตรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายปรเมษฐ์  ฤทธิ์ผลไพศาล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายณฐกร  สอนแตง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปรียานุช  เชื้อน้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายบุญณชาติ  หิริโกกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายณัฐพล  ภูนาใบ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายพัชรพล  พลแสน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายชินดนัย  กรวิภาสเรือง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงอดิศรา  หอมนิยม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธรรมนาถ  กุลนอก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายนราวิชญ์  ชาญอุไร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงจิตราพร  พันธ์วิไล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงไขนภา  ละอองคำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วไชย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายณัฐนันท์  จำปาเรือง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายพิชญชัย  กลัดพรหม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงญาณิศา  ล้อมเมตตา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายณัฐปวีณ์  การด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายบรรณสรณ์  ทองก้อน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายนรเบศ  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจียระวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายณัฐวัฒน์  วัฒนากรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชญาน์นันท์  แฝงฤทธิ์หลง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายธนพัต  ทองห่อ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายบุญวริทธิ์  บุญแสงสว่าง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายปิยวัฒน์  มนูรัตนศิลป์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณัชชารีย์  ฐิติพัฒนาธนโชติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงณัฐพร  รูปสูง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงปัทมพร  ปิ่นสกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายธีรวัฒน์  เกษกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายธนกร  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพิชชาพร  ชคัตตรัยกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายไววิชญ์  ฉัตรสุภางค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงต้นฝน  แสงกำพลี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายพสิษฐ์  ชิราอิชิ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพิชญา  ฉัตรเฉลิมชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงธรามณี  วรรณดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงธีรพิสิษฐ์  บุญเกลี้ยง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายนันทกร  หรั่งเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายศุภกฤต  แซ่หลิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายพัชรพงษ์  ฤทธิพงษ์พันธ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายนันทภพ  แสงดาว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงศตวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงธัญญะรัตน์  มนสิณีย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายนราวิชญ์  อินทนา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายสุวิจักษณ์  อินทแพทย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกฤติยา  เข่งพิมล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงสาริศา  ทองพรหม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายรชต  แสงวณิชวัฒนา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายปิยะพงษ์  พงษ์เรื่อง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพัชรพร  กำวงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงนภัสสร  อามาตย์มูลตรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงสุธาทิพย์  พ่วงพูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงกชพร  ทองมลีวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงภูชนก  เกิดทิพย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายปิยวัฑฒน์  แช่มชื่น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงฐานิกา  ชูจันทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกมลชนก  แดดขุนทด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงปาณิสรา  เสน่หา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงอภิญดา  บุญจรัส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงวิภาวี  ไผทฉันท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายปุณณพัฒน์  มาตย์สาลี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกีรติ  เจริญด้วยศิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายณภัทร  กมลวิทย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปานเนตร  โกสิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงปุณณดา  มาศสุวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กิมิฬาร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายพลกฤต  ทานะขันธ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายพีระพล  ฮาตระวัง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงจิรนิษฐ์  ชัยสกุลไพศาล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญประภาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายติณณภพ  เทียนแม้น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวรรณกร  สุมาลา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายนิภัทร์  ภูธรมิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพสิษฐ์  แช่ม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายกันตินันท์  จุลโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงภคภัทร  พุทธสิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายวิษณุพงศ์  จันทร์เลี่ยม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงณัฏฐา  ชีวาดิสัยกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอุษาคเนย์  พรหมราช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายณภัทร  คุ้มครอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงชาคริยา  แจ้งเวช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายภัทรพล  บุญเย็น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายกฤษฎา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายภวัต  แก้วคนตรง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายสิรภัทร  แซ่หวู่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชเสถียร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงลีลาวดี  อินคล้าย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายภูริสรณ์  ตลึงจิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายน้ำอุ่น  เดชพละ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายวรายุทธ  โสวะภาส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงประภาสิริ  อารมณ์สุขโข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงวิภาพร  หรั่งสอาด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายอธิโมกษ  เจนการกิจ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิตติวัฒนานุเคราะห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธันวาพร  พันภู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงฑิตยา  วีระชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพราว  เตียวประเสริฐศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอริชา  นาคทิม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงกิติมา  ยิ่งเฮง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายอนุภูมิ  ทาทิวัน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฐนันท์  หิรัญพิพัฒน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงโอริสา  นาคทิม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงสุวิชาดา  อิ่มนพรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพลอยปภัส  พุฒิธนสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงลภัส  ผลพระรักษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เปรื่องนนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงเปริกา  ประคอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงเกตุนภา  หอมชื่น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอารียา  ประมูลสาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงศศิกานต์  ทับแปลง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพัชรพร  โม่งปราณีต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เขียวคำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอิสรีย์  แม้นถาวรสิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองศักดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศวิริยะไพศาล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายเตวิช  บุญเริ่ม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงวรรษชล  สิงห์บุตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงภคพร  บุญมาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงคะนึงนิจ  ทั่งสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงทัศนีย์พร  เขื่อนจักร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสุวีรา  นิธิพงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภัสสรเรืองรอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายอริย์ธัช  สุริยพัฒนพงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงมัณฑิตา  ธงหาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงบัวบูชา  ขาวงาม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงฉมามาศ  หรั่งสอาด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงวรัษมนฑ์  กุลแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสิริกร  งามดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงบุษกร  ประดิษฐศิลป์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงปาณิสรา  แยบสูงเนิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงเอื้อกานต์  สกุลกิตติยุต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงญาณิศา  คุนาอน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงไอรินทร์  เลิศวัชระวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงภัทรภา  อินทรโสภา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงฐิติมา  ศิรโชติกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสุธิตา  หวังบู่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงณพชร  ภาคพานิช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงศตพร  วิสุทธิ์มิตรนาคร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สักการะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงวรินทร์นันท์  มาลาศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงธนัชชา  ดอกไม้ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงวรพรรณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงภาคิณี  สะพานแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนรกมล  อยู่เปลา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงภคพร  แจ่มใส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมัครการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงนัทธมน  ภควัตมงคล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองบุญนาค โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนิธิปรียา  พาคำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงพัณณิตา  คงเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงปภาวดี  กรดรัมย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงพยัตณชพร  อภิรัตน์สิริกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณิชานันท์  กลมกล่อม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริบุรานนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายภูมิรพี  สกุลผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายสัตยา  พอกแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายธีรภัทร  พอกแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงศศิกานต์  คงยิ่งหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกฤษณธร  สาริยันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายกษิดินทร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายคำรณ  รักเชียง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายชินภัทร  สนคู่ในไพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นถือศิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายทวีชัย  วรหิรัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายทินกฤษ  ใจโต โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายภักดิกุล  ปะวะภูทะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายมนูญ  กลางพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายเมธพนธ์  ภู่ประจำศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายรณกร  แสนตา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายเรืองกฤษณ์  วิเศษไชยศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายลภภากร  ศรีดากุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายศุภวิชญ์  มูณีวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายอนุชัย  ปานดวง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายณภัทร  มูลทรา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อรุณประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงจิตติกานต์  ยิ้มละมัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงชนิสรา  เศษสุวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนไผ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงธันยเรศ  สุริยวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงธิติยา  สงคราม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงเนตรนภา  เกตุประสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงปฐมพร  สัจจมั่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพัชรี  พวงธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงเพลงพิณ  สีเชียงหวาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงภัคจิรา  พรมเรศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภัคจิรา  ชดช้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงภูริชา  วิกสูงเนิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงโมณิกา  ก้อนจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงสุปรียา  ชุติสิริยานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอริสรา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงไอรดา  หนูใหญ่ศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงขวัญจิรา  คัมภีรสิริอมร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายสิวิกรมณ์  โนคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงทิพย์ปรียา  นาหนองขาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงวัชโรธร  สุภาพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายชัยรัตน์  แบบแผน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพรน้ำพลอย  พรรณอินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายณัฐกรณ์  แก้วพิกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายเทวฤทธิ์  อินาวัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายธนพนธ์  อูปนวล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปริยากร  นามอภัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายธนวัฒน์  ไสวิจิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 นายปฏิภาณ  ตรีกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายธิตินันทน์  แซ่จู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายนทีเทพ  ศรีรุ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายเจตริน  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายนิติศักดิ์  สิมภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายบวรภัค  สินเพ็ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายพงศกร  พันชะคาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายพฤทธิ์  มานอก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายภควัต  แก้วลัดดากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายรณกร  แย้มประยงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายศตวรรษ  ขวัญเนียม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายพุฒินันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายนิติพงศ์  แสงห้วยไชย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงบุญญิสา  เกิดสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสนสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงจุฑาธิป  ใหญ่มาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงณภัทร  เขมพฤทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงณัฏณิชา  มเหยงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงณิชากร  กลึงพุดซา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงดลยา  ขจิตเพชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลีลาวัฒนานันท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงบุษกร  พาพลงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงปราณปรียา  พรีพรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงปาลิดา  ปิ่นทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงเปรมสินี  เทียบสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงเปรมิกา  ศรีวิลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงพัชร์ลักษณ์  สังข์เทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยบัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงรัญชิดา  นุชเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงวนิดา  เตรียมทนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงสุชัญญา  พลเมืองศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงอาทิตยา  มานะกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงอารียา  อาจปรุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายกรกฤตชัย  ชื่นชมคุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายกิตติภณ  สิงห์ศร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายเจษฎากร  เสียงใส โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายชนาธิป  ชื่นกลิ่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณัฐภูมินทร์  สำเร็จ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายธนกร  หาญมานบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายธนวัฒน์  สุพลัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายธีรภัทร  ทองคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์แก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายวริทธิ์  ร่วมทวี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายวัชรพล  คำเวียง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายวัทธิกร  ทักคุ้ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายวุฒิภัทร  ปันพวง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงสิริโชค โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสุธาสินี  วันทะนัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงกมลชนก  สักคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองทาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงจันทราทิพย์  เสงี่ยมงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ธานี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงญานิศา  ปิโยปกรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงฐิดาภา  บุญเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงนคนันทินี  ไชยชาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงปริยากร  วงศ์ศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงมนัชญา  ศรีแก้วฟ้าทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงรินรดา  ดามะนาว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงวริศรา  ชื่นหมี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงวิรดา  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงศรุตา  หมื่นที โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงศุภากร  นิลาโพธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงศุภิสรา  โสมคง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงศุภิสรา  ใบกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงศศิกานต์  โมกอรชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงสุพิชณาย์  อุ่นเกิด โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์โต โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงอุมาพร  มณีรอด โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 นายธนพล  พุทธเดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงปณิตา  ภิรมย์นุกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกิตติกานต์  สายบัว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงพัชรีพร  เพ็งเพ็ญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายชินวัตร  ชมโฉม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายศุภกิตติ์  พันชะคาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายเสฎฐจักร์  คำวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธนัญญา  นาคจู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงพัชรี  แสงประชาชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายณฐกร  ศรสังข์ทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตู้จินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพรพัชรศร  สกลเดชา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงญาณิศา  แสนเสาร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงไหมแพรวา  คำใย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงสิริรัตน์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายกิตติพรรณ  เลาหเลิศชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวปรางค์วลัย  จันทนะเสวี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงกฤติยา  ประสงค์ผลชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกัลยา  ดารากร ณ อยุธยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงวิชชุตา  รุจิโชค โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายนิติธร  หลงรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงภาณุมาศ  แก้วพระฝาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายนพพร  นวลแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงกนกพร  ทองมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงวริษรา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงภัคฐากัญญ์  สุนทรลักษณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายภาพตะวัน  เขียวขจี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงนัชชา  เตจะสุภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงฉัตรชยา  ชัยนเรศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายธรรมรักษ์  ปะตังเวสา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงปาณิสรา  สอนภาษิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพรณัฐฐา  เพชรผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายสหรัฐ  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายสิงหา  เนียมสำเภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงประภารัตน์  แสงแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นายนนท์ธวัช  นฤภัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวพิมลนาฎ  ภูนุช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงเพชรลดา  ปานเพชร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายสืบสกุล  สุวรรณสันติสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงณัฐฌาพร  บึงลอย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 นายพงศภรณ์  ใจทน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงณัฐพร  กาคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวนันทภา  ปามา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นายปัญญาวุฒิ  แก้วสีคร้าม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงวันวิสาข์  พูนผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวสิรินทิพย์  เกตุปิ่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงลักษณารีย์  เจาะล้ำลึก โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงขจาริน  ทิพย์แก้ว โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงอริสา  ฉายโชติเจริญ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงคีตภัทร  จ่างโพธิ์ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงภัทราพร  อร่ามฐิติไพศาล โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายวรากร  สร้อยอยู่ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายธราเทพ  ดวงปาโคตร โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงชัญญานุช  ณ วิเชียร โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญรอดดวง โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงณัฐนรี  จุ้ยศุขะ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปฐมคุณธรรม โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายพิทยา  วิชาคุณ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงมานิตาสินี  จ๋อยเจียม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ที โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงมัชฌิมา  พัชรใหม่สิริ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพิชชาพร  รวมธรรม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงศิริพิชญ์  ศรีวรรณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงกนกพร  บัวชื่น โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงอรปรียา  คำอ่อน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์ลังกา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงณัฐชยา  อบกลิ่น โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงณาชาวีร์  บุบผา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงนาริษา  บุบผา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงเกตสินี  วรรณฤดี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงจันทราทิตย์  มัดตังดอน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงพิชชาพร  แตงเจริญ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงศรัณย์พร  จันทร์ศรี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายพีรพงษ์  จิราวัฒน์วรกิจ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายธนภาค  ดุละลัมพะ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายชณาธิปย์  ลีมอัศวโกวิท โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงแพงภัทร์สรญ์  ทับเกตุ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกัญชพร  สีภูมี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เสน่ห์วงค์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายสิทธิโชค  คำสอน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายนพกร  สัตยาพันธ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงกัลยกร  อ้นยะ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงวรรษมน  ผอบทิพย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงมณิสรา  พร้อมมิตร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงชนาภา  แซ่กี้ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงอาทิตยา  สินจันทร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงอนัญญา  สีดาวัน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงวิชชุดา   ทองดอนเหมือน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงกมุทมาศ  ชิวปรีชา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงชมพูนุช  อนุสนธิ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงอัยดา  แก้วใส โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงอารียา  พิมสุข โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุมน้อย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายภูชิต  ขันชาลี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายภานุชัย  กายาสา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายชยพล  สุคนธ์ภัทร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายภัทรดนัย  หาสูงเนิน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายศุภกฤต  พินิจมนตรี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวกนกกร  แดงเผือก โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 นางสาวสรัญญา  นางบวช โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายอรรถกร  ปรางอยู่ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายกฤตภาส  วชิรคณิศร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายจักรภัทร  ประยงค์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงอินทิรา  คัดชบุตร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงนันทวัน  ทรัพย์ชื่นสุข โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงสีรุ้ง  ภู่กระฉัตร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวสุดารัตน์  แสงแก้ว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวชนาพร  สิทธิเดช โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวระวิพรรณ์  ขันชาลี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวณัฐณิฌา  นันนวน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นางสาวอรปรียา  โบศรี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 นางสาวจุฬารักษ์  ศรีทัศน์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวสุพิชญา  จีนไม้ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงกรชนก  ไทยรัตน์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เธียรวัฒนา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงนวพรรษ  หะหลี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงศศิพัชร์  ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายจิรายุ  สมรูป โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นายมนัญชัย  จันทร์อ่อน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 นายสุขสันต์  บกน้อย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสิงห์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงกาญติมา  คุณแสน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงปิยนุช  สมใจ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงนภัสสร  อังคเลิศไพบูลย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันทร์หนองหว้า โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายกันต์ธีร์  นาคเกี้ยว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายภีรพล  วิจารณ์จันทร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายกิตติศักดิ์  เศษเมือง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายนัฐรกฤษณ์  พูลสมบัติ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายปรเมศวร์  เสียงประสิทธิ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธวัชชัย  ภูสาลี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงวิมาน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงพรทิชา  จิตต์โสภา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายเจตพัฒน์  ตั้งวงศ์สุคนธ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงปวันรัตน์  มาเจริญ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงเขมจิรา  เกรียงไกรเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  นามกา โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงอริสรา  มะณู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงณีรนุช  แผ่นทอง โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงสุธาสินี  คล้ายวันเพ็ญ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงวรินทร์  ผอบเพ็ชร โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงนภัสสร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาววิลาสินี  แผ่นทอง โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 นางสาวปรีณาภา  สุจริตธนะการ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นางสาวณิชา  เลี่ยมงาม โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาววรนุช  สายธนู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวสุนิตา  จันทร์เขียว โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นางสาวบุษราภรณ์  ปัญโญชัย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาวเกวษา  ฉิมวัย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงวราภรณ์  สาเกตุ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงผริตา  ศักเนาวรัตน์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายวัชรพงษ์  ลิ้มฮะกี่ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงมนสิชา  สิทธิ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายปัณณธัตฐ์  เย็นไธสง โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายณัฐพล  แก้วพรหมราช โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายสรณัฐ  สายสัมพันธ์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพรทิพย์  เงินทาบ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายนัธทวัฒน์  พละเดช โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายนิรุทธ์  มิ่งคำ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายศักดิ์ระพี  มีศรี โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงกิติมากร  พลเยี่ยม โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงชญานิศ  วัฒนศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายวรพล  ศรีวิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงกณิศา  อินต๊ะเนตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายภูมิพัฒน์  สิงใส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายณัฐพล  สุราษฎร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงชนกวนันท์  สิทธิโยธิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงพัชรวริญ  จิระเรืองนนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงเมธาพร  แคล้วกลาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงลภัสรดา  ไวกุลเพ็ชร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงศุภัชญา  สินธุเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงอักษราภัค  พืชทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุคำภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงชัญญานุช  เมืองศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงพรปวีร์  แย้มวงษ์วราชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพอเพียง  พิศอ่อน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงสุริวิภา  สาระรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงศิริโสภา  เล็กอ่อน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงจันทรัสม์  จันบาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  สิทธิโยธิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงศรีประภา  สุทธิสาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายธีรพัฒน์  ภัคศิวัฒน์กุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายศรัณย์  อินทรีย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงณีรนุช  สมมาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงศศิณา  มุขเชิด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงที่รัก  จงเชี่ยวชาญวิทย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงวัชรากร  อ่วมลิตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงสิริยากร  สายงาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายกันตพัชร  พรมเต็ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงชุติมา  ภัยวงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงอมรรัตน์  ขวัญดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายฐภาสิน  โมรินทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายธนทัต  แก้วประการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายกิตติภณ  กวงสีผิว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายอธิบดี  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายปุณฑกานต์  จันทร์โคตร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายนิติกร  ภิญโญตระกูล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงทิพยาภา  ขำศรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายนพณัฐ  พ่วงขำ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายจักรพงษ์  วันจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงณัฐสุดา  เทียนทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงญาดา  อินทรโอภาส โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงนิชาดา  ราษฎรนิยม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพียรใจดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายสุพิจักขณ์  แสงจัตร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงอริสรา  หงษ์ทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงณฐพร  ประจงจัด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายอิทธิ์ณณัฏฐ์  ราชรินทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงอริสรา  นรดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายวริทธิ์  ปัญญาแจ้ง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสิริธัญญ์  สาคำ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายธรวรรธน์  ทิพย์สูงเนิน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายธณภัทร  วงศ์แสงจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สัมมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงสุภัทรตรา  จันทะนัน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงสุภาภรณ์  สะดำปี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงณัชชา  ใครบุตร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงศศิประภา  วงษ์แสนใจ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงธิดารัตน์  รุณเจริญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายอรรถพล  ราชรินทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายธนวัฒน์  ครานประโคน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วสีนวล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงพันท์ชนก  กันภัย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงปทิตตา  บัวเอียม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายภูริณัฐ  ขอนคำ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายณัฐภัทร  รู้เจน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ฤาชัย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงบัญฑิตา  ลิ้มอุตสาหะ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงพิชญา  แก้วเจริญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายนฤเบศ  จันทนา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงลักษมีกานต์  พรปรียพัฒน์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงวิชญากรณ์  เลือดไทย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีชาติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงณัฏฐชา  เขียวมนต์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงฐิติมา  มหาผล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายชินรัช  สิงห์แว่น โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงปพิชญา  เพชราภินันท์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงศิรภัสสร  พยายาม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงสุกฤตยา  ตาสาย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงตันหยง  ปลื้มจิตร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงศศิกานต์  ล่ำสัน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนอาภา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงณิชากร  วุฒิพงษ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายวสุวัฒน์  ปริยพุฒิพัฒน์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายอวิรุทธ์  เจียรสกุล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายศิวกร  สิงห์ศรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำขาว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายพัทธนันท์  พุ่มทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายปุญยธร  มากทรัพย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงมินท์ธิตา  กุลพัฒน์จิรกุล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  พวงพิกุล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงพนัชกร  มั่นคง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์ทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุนชั่งทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายภูมิภัค  พรรณรัตน์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงสิริกีญญา  กระแสร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายณัฐชนน  มลาสินย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงจิรภิญญา  กองทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงกฤชญา  ทองสว่าง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายกฤตัชญ์  แก้วพานิช โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงนภัสสร  แซ่เฮ้ง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายเตวิช  บุตยา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงวนิดา  ประสมศรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายธนาคิม  อุ่นเพ็ง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงศิริรัตน์  จิตปราโมทย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายกัมปนาท  ชัยวิเชียร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงศุภาวีร์  มีทิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงขวัญชนก  มนัยนิล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายวรเมธ  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงปราณวรินทร์  มณฑา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงกันต์ธิดา  พิรักษา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงชุติกาญจ์  กอกขุนทด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายวิมลณัฐ  แก้วเกตุ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จุนจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงธนพร  แพงทรัพย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนสอาด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงปิยะฉัตร  หูเขียว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงเณศรา  แก้วกุลวงษ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงธณัฐนันท์  เหมือนจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  นาคดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายสุรเดช  ผาหยาด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีพัด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายพงศธร  ถิ่นนาเวียง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงปวริศา  สุทธะวงษ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ซอนดอก โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงฐิตาภา  สายลือนาม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงสิริรักษ์  พงศ์เมธาวัชร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงศราสิณี  ผาน้ำคำ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายพัฒน์ชัย  อินทะไชย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายรณกฤต  พรมพา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายกิตติทัต  กรงาม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายธีรชาติ  รังราทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงสิริกร  ชวนชม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายกฤตทรงพล  ผาดอน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงสุทัตตา  ชวดรัมย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายจิรัฐติกุล  งามขำ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงภัชภิชา  ปักไธสง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายกันต์ธีร์  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายณฐกร  อนุติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงจริญา  ขยันการ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงพิมพ์พิยดา  สุขทรัพย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงสุชาวดี  สอาดศรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายอรรถพันธ์  ศรีเกษมธนากร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงอัจฉราวดี  เถาวัลย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงปารียา  ออมสิน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาตสมบัติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงกฎชพร  เกิดกัน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายวีรพงศ์  พลเยี่ยม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงนัภสสร  สีขาว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 นายสรยุทธิ์  จันทะลี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นายสุทธิชัย  รอดสุวรรณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 นางสาววนัสนันท์  คหัตฐา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นายธนวัฒน์  ศรีมาตรา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นายพิทยากรณ์  สัมมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นายณัฐภัทร  แก้วคุณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นายนพรัตน  อุดมเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นายภัคพล  จงจิตสำราญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 นายอรุณสวัสดิ์  ศมานุกร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นายชาติชาตรี  มุกเมือง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 นายจรัญยุทธ  จำปาบุรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาวภาวินี  สายแสง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวทิราพรรณ  เพ็ญพันธ์นาค โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นางสาวณัฐธิดา  จันทร์ณีย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวณัฐณิชา  จินดาศรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงศิริธิดา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงแพรวา  คร้ามพิมพ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงอรอนงค์  สุวรรณมีมงคล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงปรียาพร  พิกุลทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงวรลักษณ์  จามเกษม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงกรกมล  สิงห์โต โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงศิริธัญญ์  ชื่นชม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุนทร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงวิณิชญา  เรืองรักเรียน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 นางสาวมนัญญา  จันทะเขมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 นางสาวสุกัญญา  ศรีเต็ม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงประกายรุ้ง  สุดสน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวศศิกานต์  คุ้มเลายุง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงนวภัค  แข็งขัน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 นางสาวนารีนาฎ  มิสา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวเมขลา  บุดดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลสังข์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  สิงห์มุ้ย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายศุภวิชญ์  เพียรธัญญกรณ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงบุญธิชา  สัมโย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อยู่เย็น โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงผริตา  มีจิตรสัย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงกัณฐกา  เมฆทา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงชีวารัตน์  หนูคง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลางโฉม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงธันยรัตน์  เรืองรัตนจินดา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงนาตาลี  จิตรบรรจง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงน้ำมนต์  พงษ์บุบผา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสนทีสุข โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  พรหมแก้ว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงมลิวัลย์  ช่างเรือนกุล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงสุชานันท์  วรรัตน์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงจัสรินทร์  อาษา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ลานสันเทียะ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายมนุชานน  ธาราพิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายเหมันต์  กันตุ่ม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายวรเชรชฐ์  สมชมเปาะ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายจิรภัทร  ชูชื่นพรม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีณรงค์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงปาริฉัตร  พลสวัสดิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงนันทนภัส  เหลือเจริญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงพัชชาพร  พิญประดิษฐ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงภรภัทร  นารินรักษ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงจิราพร  พนาวัน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงชนากานต์  เอี่ยมประโคน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงพิชชาภา  พลิคามิน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายรัตนราช  เหลือล้น โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายกิตติ  สุดสวาท โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงขวัญชนก  เปี่ยมสุข โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงพรรนิภา  จันดาเวียง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงณัฏฐา  มีสัตย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงชนิกานต์  อเนกวุฒิกร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงปิยาพร  สรรเสริญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงวราภรณ์  ไตรภพ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงทิพย์วรินทร  คุณิตายศอนันต์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงวรัญญา  ชาญณรงค์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงธัญญรัศน์  มหาวัง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปีพรม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยจะรา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงทรรณรต  เอี่ยมภัคดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงนภัสนันท์  เทพี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลพิเศษ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงวรินท์พร  สุขลาภ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงนภัสสร  ฤกษ์ดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายชัยนันท์  สุขดิษฐ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงเมียเมียเอ  - โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายธเนศร  มูลทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงชนัญธิดา  จับดำ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงพรทิพย์  กล่ำฮวบ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายรัฐภมิ  คำแหงพล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายจักรกฤษ  แก้วดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายคุณานนต์  พวงเกตุ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายจิรวัฒน์  จุลลวาทีเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายปัณณวัฒน์  อธิวัฒนมนตรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายพสิฐ์  โจถาวร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายเก้าชัย  ดิสภักดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายอนุวิทย์  อาศัยนา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงแพรวา  บุญหนุน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายรัชชานนท์  มังกร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงไอริส  เจียมจิรังกร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายวรารัตน์  แก้วประจุ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงจุฑามาศ  นาวงษ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปั้นแตง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงพรนรินทร์  รื่นเจริญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงชนกกานต์  พลหาร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงภัทราพร  ขุนแสน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พูลมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายดลลชา  ปิ่นโภคินทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงมินตรา  ญานปัญญา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงยศวดี  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงวีรวัฒนา  ศรีอินทรสุทธิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงกีรติกร  แซ่จง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเสริฐ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงณัฐนันท์  คำพันธ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงวริศรา  สุขพราหม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์สงคราม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์มา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงสุภาวดี  เจริญไชย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงวรภา  พลอาชา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกชกร  ส่องแจ้ง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายปุณยวีร์  สอนมัง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายพิสิษฐ์  กาบัว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายอรรถพล  ใยแย้ม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เลิศแก้ว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายมนุเชษฐิ์  สุขสนวน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงกัญธิชา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญถาวร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงณัฐรุจา  ฦาชา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงนงนภัส  บัวอุบล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงบุษยมาส  สืบกินร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายบดินทร์  ขาวงาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายกันต์  พัฒนาประทีปกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายทยากร  เพ็งพุก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายธีรภัทร  ส้มจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายนภัสนันท์  สุริยะพรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายปุณณวิช  สุนารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายพงศธร  สารีรูป โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายพรหมพิริยะ  โพธิ์ธัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายวิชชญากร  นาคงาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายวีรภัทร  ชาติเม้น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายวีรภัทร  ทวีเดช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์อร่าม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายณภัทร  พัฒนพีชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ก๋อนสัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงณฑิราภาสุ์  เลี่ยมมินพูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วสายตา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงดลพร  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงธัญชนก  ศิวกุลกำธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงธันยณัฐ  จันทร์เที่ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงน้ำเพชร  วัฒนิศร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงเบญญาภา  พลอุทัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงปนัสยา  บุญประกอบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงมณิฐา  ศิวิลัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงรวิภา  เมี้ยนเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงสุรัสวดี  ดีนก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงอัญมณี  เพชรศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงเจนิสสา  ฟางเฟื่องฟู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนหนู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงอชิรญา  เพียมะลัง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายจิรัฏฐวัฒน์  แก้วชูศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายณฐกร  จงกลาง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายธนกร  ฟูคูฮารา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายนรภัทร  แก่งศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายพรรณเสกข์  ภูมิสิทธิ์วัฒนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายพิชคุณ  กุศลศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายฤทธิรัก  ศรีสุมาลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายวิชชากร  พิมพา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายวิริยะ  แซ่เลี่ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายสุภกฤต  ศรีชู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายอธิป  รัตนชาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายอัครวิชญ์  ไชยสัจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงกฤตยา  คำปาเครือ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงขทิรา  คล่องเชาว์ชาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงขวัญชนก  ธงชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงจันทรัสม์  พรบริบูรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงชัญญา  อมรกาญจนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรทวีทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงณัฏฐาชลล์  ชัตไพบูลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เลิศธนสรรค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงนภัทร  นพภาพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทมาตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงปัณพร  คล้ายพงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงปุณยะวีย์  มาณีย์สิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศศุภกานต์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงภัทรมน  คงฉ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงวิชญาดา  กาลไสย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงสิริกร  ทองตัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายชลสิทธิ  พิพัฒน์นรพงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายธนกฤต  สีกองเสน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายธนาธิป  บุญศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายธัญญวิสิทธิ์  อิสสริยาธิปัตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายธิติพัทธ์  อุดมวิริยะเสรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายปัณณทัต  นครภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายพชร  ปกิตตาวัฒนศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายพฤทธพงศ์  ธรฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายพิทวัส  สวนดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายพีรวัส  โอฬารฤทธินันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายภูมินันท์  คูโรดะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายภูศิษฎ์  วุฒิวระวงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายยุคลธร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายรชธร  อึ้งภากรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายอริญชย์  อริยะตา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายรพีภัทร  ปิยาสิรินทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงกมลชนก  สีคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงกัญญาดา  มิ่งพรสมาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขนาดนิด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงณัฏฐมน  เขียวตี๋ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงณัฏฐวี  ทรัพย์พูลทวี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงณิชาภัทร  สง่าวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณราช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงนันท์นภัส  พีรนพวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงนาราภัทร  ตระกูลเศรษฐสิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงเปมิกา  หนูทับ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงพัชรพร  โพธิมีชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงภัทรานันท์  วงศ์ประทุม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงมาริสา  แสงจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงสมิตรา  เมธวัจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผันสูงเนิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงสิริรัญญา  แอบยิ้ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงอัญชิสา  รีรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายกมลภพ  นามนวน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายก้องภพ  พนากุลชัยวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายชินพัฒน์  เม่งเฮงสูน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายพงษกร  เวศะนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายณธรรม  อังกูรสถาพรชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายปพน  สุดมิ่งมงคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายปัณณทัต  อันเพ็ชรดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายพงศภัค  ตังคอนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายภูริวัฒน์  พูลสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายภูสฤก  ภูริมงคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายรวิกร  ตรุษทุ่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายวรรณธัต  เพชรรักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายวรากร  สีพึ่งธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายวายุ  แสงจักร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายณัฐดนัย  พรมาลัยรุ่งเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงจุฑาทิพ  เติมชัยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงชิดชนก  ชัยภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ศิลปชัยศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงตรีสรา  อาดัม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิทยาวงศรุจิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงนิจวิภา  ดาวกระโทก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงปวีณา  ยิ่งยงอุดมผล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงพรนภัส  ตะนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงภาวินี  ทองมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงริณรฎา  ถาวรวีรสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงวริศรา  ยศปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงศกุลตลา  วงษ์มณีวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงศรีสุดา  มณีจำรัส โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงศิริภา  พากเพียร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงสหัสทยา  คงแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงสิรินดา  หนูเกลี้ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงอรณิชา  พิพัฒน์มโนมัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงจีรดา  ไพโรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีอรุณกิจจา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายฆฤต  โชติวรรณพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายกล้าณรงค์  สว่างวัฒนศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายก้องเกียรติ  สว่างวัฒนศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายคุณานนต์  ศรีตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายกันต์ธีร์  คงกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายเตวิช  บุตรโสภา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายฐปนรรฆ์  อำไพศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายธนัทดิษย์  จิระวิชชเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายปัญญาภัทร์  ขันติยู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายธนวันต์  แซ่ซิ่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายอรรถวินท์  หมีกุละ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายมงคล  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายศิดศทัต  ไตรจักรภพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงอัญชสา  แดงฉ่ำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์เหิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศรีชวลิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงธิรดา  ต้นจาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงปภาดา  คำปา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงสิริมณี  วัชรีวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงเขมจิรา  อักษรพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงรวิกานต์  ตุลาธน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงจิรธิดา  วิเศษชาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงสริญญา  อมรกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงปณิดา  อุไรรางกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงลัลลน์ลลิต  อริยสุขโฆษิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงธนัชพร  ดีประดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญวัฒนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงกิตติรสาข์  ตั้งอุทัยเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายปรณัฏฐ์  สุดสวาท โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายชัชชัยยชญ์  คล่องพานิชภักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายอินทัศน์  ส่องสว่าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายชยพล  คนซื่อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายอิทธิกร  สวยสะอาด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายทีฆานนท์  อ่อนเอื้อน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายณัชนพ  เทพรัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายศุภกร  กัลยวิมล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายพีรณัฐ  ยงเพชร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายธนสิษฐ์  งามณรงค์กิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงสุรัชนา  วิชชุประภาพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงกีรัตยา  เดชสันเทียะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงภคพร  ผายเมืองฮุง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงจอมขวัญ  พรหมราช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงกัลยกร  ประเสริฐชาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงภคนันท์  พรามจร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงวรัทยา  อิ่มรัตนรัก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงวริษฐา  ตั้งสกุลเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงมนัสนันท์  พจนปัญญารุจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงณฐมน  อำไพสุทธิพงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงภารดี  หาญภาณุศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงสิราวรรณ  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงรินรดา  นางาโนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงจิตรวีร์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงปาณิสรา  ธารานิติกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงเมลิสสา  เกตุกัณหา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงชญาดา  เมืองแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงกรรวรัย  ตั้งธราธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายณรัญญู  มาลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายวทัญญู  อำนวยสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายกิตติกวิน  ธิดา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายธรณ์  ธราธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายศุภณัฐ  อั้นกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายภัทรดนัย  อยู่นาค โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายก้องการุณ  จารุเสน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายสุรวีร์  วงศ์อนุ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายนภนต์  วิมลกิตติวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายสิรภัทร  พริ้งพร้อม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายวัทธิกร  ดรุณพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายธนัช  น้อยนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายนิธิศ  เรืองมณีนพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายวงศ์วริศ  เลิศมงคลชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายณัฐกิตติ์  เก่งเกตุ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  เหลืองอ่อน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงปุณยนุช  โฆษิตสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงนิชา  อำพันทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงธัญธิตา  คันทวี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูวนันท์สุวสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงชนัญชิตา  ลักษณบุตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงภัทรพร  ศิลสมิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงพิมภิกา  บุญเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงธัณย์สิตา  ทองวัฒนฐิติพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงธณภร  ผาดไธสง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงนภัทร  เชื้ออ่อน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงเบญญาภา  มุทาปรีชากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงภัทธิรา  บุญเตี่ยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายศุภสัณห์  วัฒนานุสรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายปวเรศ  ศิวะทรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายวสวรรธน์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายธีรังกูร  บุตรดีเคน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายสรัล  บินมุกดา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายวชรพันธ์  รัตนวิบูรณ์ชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายชาญณรงค์เดช  วงค์ยศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายธัชกฤต  สุรภัทรภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายปกป้อง  ธรรมบุตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายวีรวิชญ์  เกียรติภัทรนันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายชลชาย  บุญวัฒนาศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายพชรพล  จุไร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายปรัชญา  ด้วงชารี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงเกวลิน  กำแพงแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงฌัชฌา  เมฆฉาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงพิณนภา  ดีมั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงณภัทร  จันทร์มงคลทิพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะสูนย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงอชิรญา  ต่อเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงจอมนรี  พาลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงพัชราภา  โพอุไร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงทัชชกร  ผดุงสุขสิร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงบุณยวีร์  วงษ์เงิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงนภัสร  สีรยาภรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงณภัทรชรีย์  ห่วงทองนาค โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงณิรารัชย์  รังควร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงณิชา  งามลำยอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงธัญญ์กมน  จุรีย์รัตนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงเพลินพิชญา  เมืองจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีวัชรวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายณัฏฐกิจจิ์  สถิตสิริพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายเอกภพ  สว่างวัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายวรรัส  โขนงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายเกริกเกียรติ  ประเทศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายธีทัต  ชาติบุษย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายธนกฤต  แววกุดเรือ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายปภากร  เพชรประดับ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายคณุตม์  อาชีวกิจสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายพีรวิชญ์  รัศมีโรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายสรสิษฐ์  เตียรวัชรวงค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายณิชกุล  ศิกษมัต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายภัทรกร  สิรยากร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายพลกฤต  บัวประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายทิมเพชร  มีสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายกานต์  ประถมศรีเมฆ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายนรบดี  ไชยเชษฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายชวกร  เมืองแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายไรวินทร์  กลิ่นพวง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายสรวิชญ์  เปรมชาต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงณัฐชา  ศรภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงกัญจน์  ลุยทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ไทยขำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงพิชญาภา  โอนากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงณัฐนิช  บุญเต็ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงปุณิกา  วรุณสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงไอรินทร์  ศรีดารุณศิลป์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีจำปา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพุทธางกูร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงณิชาภา  ทิพย์อาโปกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงณฐพัชร  สมสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงปิ่นสุดา  สุวรรณศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงพิชชาพร  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงปัณณิกา  เอี่ยมละออ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายกิตติเชษฐ์  อารยะสุจินต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายเขมชาติ  ชาวปากน้ำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายคีรีวีร์  วัชรปาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายจักริน  แป้นถึง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายชยางกูร  จันทร์ติ๊บ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายฐานพัฒน์  ทองมีรุ่งเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายณัฏฐ์  ศิลประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายณัฏฐพล  สุดสอาด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายปราเงิน  วัฒนกิจศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายภพธร  อินทดิษฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายอรรถพันธ์  จันทร์โสม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายธนภัทร  ธนะภูมิชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายณปุนธ์  เพชรรักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงกฤตยาพร  จิตรมั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงกัลยกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฟุ้งสถาพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงคริษฐ์ดา  แสงศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงจิรประภา  ทรัพย์ไพศาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงชนินาถ  ทันแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วกับเพ็ชร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงธชา เทนญา  บุณยนิตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คูบูรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงธิรดา  พิทักษ์ตุ้ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงนารา  ถิระวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงบุญนิสา  วรุณสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงชลธิดา  คมขำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงกุลยา  โอสรประสพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายปัณณธร  นามวิชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายพลาธิป  เหมวุฒิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายพัทธดนย์  อุดมไพรพฤกษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายพีรวิชญ์  ว่องตาประดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายภรัณยู  กิตตินวกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายภัทรพล  แสงพรมมา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายภานุวัฒน์  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กชายภูวิศ  ไผ่สุวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายวโรดม  สุภาพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงอัญนิล  นิ่มคง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 นายธนภัทร  ศิริปัญจนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายพสุธีร์  ทองคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กชายยศพัฒน์  ภาคภูมิไพศาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงสุวดี  โรจน์บุญถึง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงชญานี  เชื่อมบุญมา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงอารยา  เศษสินธุ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 นางสาวชนสรณ์  ทองเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 นางสาววัลย์ลดา  สุมะณีย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายกิตติพัฒน์  คำตา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายจิร  ชวนะปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายปรัชญ์นนท์  เกิดไพบูลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงชนภัทร  ชิติธำรงกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายสิรภพ  นวลละออง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายจักริน  ไผ่สุวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงพีภัคชญาณ์  ฐานวีรวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายชัยยานุภาพ  ทองทิพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายศิลป์ชัย  เชื้อประกอบกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายกิตติเมธ  บุญมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไทยประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายวรภัทร  บุญอินทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายภูมิรพี  สังเกตใจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายจิรเดช  ยืดยาว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายศิระ  ทับเปรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายรามิล  วิชัยรัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายธีรรัตน์  เกิดมั่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายสิรวิชญ์  จารุวัตรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายธนภูมิ  ทรัพย์วิไล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายลัทธพล  สุรเกียรติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงวรัชญา  สิทธิโชติเดชาสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงวริศรา  กิจธนาคม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายชนกันต์  วงค์สายา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงธัญรวดี  ภู่ทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายจิตติภณ  ทรงไตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายภาวิต  ธัมมธนิก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายเริงศักย์  จุติธนะเสฏฐ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายนนท์ปวิช  วีระบุรุษ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงสุวภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงฐิติพร  เจริญโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงชญาดา  กฤติโชติอนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  จารุวิจิตรรัตนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงกุลนันท์  ระยับแสงรุ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กชายภูมิพัฒน์  จารุวิจิตรรัตนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายวสุ  เจริญวงค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ผาสุขพันธุ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงพัชนิดา  ปุระมาปัด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงพิชิตรา  เสริมสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายสิริภพ  นุ่มทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายอริยะ  พฤกษชาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายมนัสชัย  เกษกำจร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงปาณิสรา  พ่วงแดง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงปิยพัชร์  ชัยรังษีเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงนรีรดา  กรัดภิบาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงพรรษนันท์  สืบพงศ์พัฒนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงแพรวาพรรณ  เพชรผ่อง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงภัทรภร  รัตแพทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฟูแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงวรินธร  บุญคง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงชนากานต์  เตชะอำนวยวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงสิริกร  อัมระปาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงอภิกัญญา  โพธิ์เจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงอภิคุณี  จตุรภัทรกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงแองเจร่า  เปโตรวิช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงจิรวรรธ  พายัพวัฒนวงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิสิฐพิทยา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายกิตติ์พลานันท์  พงศ์โชติปภากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายกิตติพัฒน์  ผึ้งทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายจารุกิตติ์  สุขถิ่นไทย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายจิตรภาณุ  นาคทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายจิรายุ  กี้ประสพสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายชยพล  ประยูรชาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายชยางกูร  เถาว์วัลดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายชยุต  เจริญธรรมทัต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายชินกฤต  คำพวง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายโชติวัต  ศิลารักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายฐปนวัฒน์  ธรรมเป็นศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายฐิติภูมิ  ยอแสง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายณพัฐกรภ์  จิรานนท์อัครโชค โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายณัฏฐภัสส์  พลายแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงญาณิศา  ตาปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงกมลฉัตร  เขียนนิลศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงขวัญพิชชา  พู่พันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงจิรภิญญา  รถมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงชญาภา  ชมสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงชัญญานุช  ลอบมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศิรินารถ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงณฐยา  เตียวนิช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงดลยาพร  ปุริโต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงแทนขวัญ  สัตตรัตน์พงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงธนวรรณ  ยุทธนากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดำริห์กล้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงนิชานาถ  แถมเงิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงเนตรอัปสร  นันทธนาคาร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงสิรีนิตย์  เทพภูษาวัฒนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงพรรษมล  เสรีวัตตนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงอสมา  เวทางคบวร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายธนะกานติ์  หิรัญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายธนินทร์อิชฌน์  สิทธิวรรณธนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายธาวิน  เลาหะพงษ์พันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายบริญ  สุตารมจ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายปณัยกร  มุทธาจรัสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายพศวีร์  ไขแสงทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายพิชญ  บาศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายพีรพัฒน์  ภิญโญธนานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายพีรภัทร  ยั่งยืน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายภคพล  โพธิวร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายมังกร  แซ่ชื้อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายมาวิน  ศีตะจิตต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายวัลชัย  กล่ำม่วง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายศุภฤกษ์  แสงแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายสุกฤษฎิ์  มากทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายอัศม์เดช  สาลีพัฒนผล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันฮวด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงปรภาว์  รักษ์ธนกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงวรินท์มาศ  นิธิฉัตรพัชรพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงพรพิรุณ  สงวนศิลป์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงพรหมมาศ  หมื่นไธสง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  คงเครือพันธุ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงพีรดา  วณิชย์ศุภกร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงแพมมิกาส์  ศิรจินดาภิรมย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงภัทราพร  ไทยแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงเมธิชนา  โรจนะสมิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงไม้งาม  มงคลเข็ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงวรรณิดา  สงวนเตชะตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงวิรัญชญา  จุมพล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงสรัลกร  วงษ์กำปั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงอนัญญา  กองกุหลาบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงอริสรา  พันธุ์รัศมีมั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงอันนา  ชนะพันธุ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายอภิวิชญ์  ภูพวก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายสิทธินันท์  ศศิทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงคริษฐา  หอมนาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงธิดารัตน์  นพพิบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายจตุรงค์  ชอบสอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงมีนา  สมานมิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงปภาดา  ร่มเย็น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น