รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายปัณณวัฒน์  ศรีอุราม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณนพเก้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ปัญญาเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงปานใจ  อภิรักษ์สุขสันต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายอภิรักษ์  พลอยแหวน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดามะพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวเสาวรส  ชูเมือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญนันทน์  นามณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวสราพร  โฆษิตวิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจิดาภา  ตรีรัตนวณิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงปุญญิศา  ผึ้งน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวจันท์เจ้าขา  ศรีสาลีกุลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงนภัสวีย์  นาคเกิด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายรชต  รัตนกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงเสาวนีย์  พวงมณี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยยงค์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงเกศมณี  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจรรยภรณ์  แจ่มศรี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงฉัฐนันท์  กังวลทรัพย์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชัญญาพร  ทองวิจิตต์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลัยลอย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงธันยธรณ์  ธรรมเมธาพร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวปัณณธร  เจริญสุข โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพลอยพัชชา  โสมรักษ์นิชา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพัชรพร  น้อยประเสริฐ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวพิชญาภรณ์อาภา  เมรสนัด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงแพรพลอย  จักรแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวมนรดา  ฉิมเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงมัชฌิมา  จิงเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงวีรดา  พลูโภคา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสุภนิดา  วงษ์พันธุ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณรัญญา  จุมจันทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวสุภาพร  พลมั่น โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวอภิญญา  ศรีเกษม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวสิริรุ่งนภา  พลซื่อ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวสุภาวดี  กางไธสง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญน่วม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาววรกานต์  ใจภักดี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวธนภรณ์  ไม้สวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญสวน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงแพรวา  มาอีน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวนลินภรณ์  สุดโธ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวชัญญานุช  กิ่มทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวรดา  ฉานุ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสุตาภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัชชา  สุขทัศน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธิติมา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวรวิสรา  ทองดี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเพ็ญสาฬห์  ชุมเกษียร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอโยฤทัย  มนตรีวงค์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงภารดี  วิลัยพันธ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปุณณิศา  หล้าสมบูรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวจุฑามาศ  ปานพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวณัฎฐณิชา  นันทพานิช โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงอทิตญา  สุชสมบูรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธนภรณ์  อุดเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธีรดา  จิตรประสงค์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฐธีรา  คณาสิทธิกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงภัทราวดี  เจริญขำ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชัยชนะ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงขวัญตา  พันธ์แก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  สื่อเสาวลักษณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มปัญญาทระพย์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทรศรี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกนกรักษ์  มะลากัน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวประภัสสร  พุ่มเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงนริสรา  โสภณคุณ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวรรณี  นาคเกษม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฐชยา  เปรมสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวณิชนันทน์  ปั้นมา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงอภิชญา  เจริญสุข โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวอนรรฆวี  พุฒเรือง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวเบญญาพร  เมธาวิวรรธน์กุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวภัทรวดี  แสงมาลา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาววณิชชา  รักซ้อน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงจิฎามาศ  เพ็ชร์ผุดผ่อง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงโสภิตา  กุลวัฒนะเทพ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงภัทรธิดา  คชภูติ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนฤมล  สอนกลาง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวณิชานันท์  คำมุดดี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวกานต์รวี  ชูสว่าง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวฐิติยา  มั่นคง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนัฐณิชา  เหลืองงามพิสุทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฐทิตา  หนูน้อย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชวนะภูธร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวกรกช  ปานแสงทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชญาณิศา  เสงี่ยมพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฏฐากร  ศิริรัตนโสพร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงศศิธร  ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธนัญชนก  คำอ้อ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวทักษพร  จันทะมาลา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงเกศินี  เงินแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสุวนันทน์  ก้านแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชลนิตา  นพพันธ์ศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงปาณิสรา  กุลคำ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวกมลชนก  สุวรรณเดช โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปิยธิดา  ตันเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวรุ่งทิวา  ร่มเย็น โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวรดา  แสงจันทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวสุนิษา  สัตยาคุณ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุธาสิณี  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุดารัตน์  องอาจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายวรชน  เรืองโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธีทัต  หาญประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายภัคนันท์  พงษ์พานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพิริยา  นพรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนงนภัส  หาญณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนันท์นลิน  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายฐนกร  อินทรสอาด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอรกมล  ทองเปลว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยโชค โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายเกษมสุข  คงคาเนาวรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจณุพร  คำใจวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงชลธิชา  ภารา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายศักรินทร์  สุนทรวิทย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายจิรกร  พรหมโครต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเทพทัต  พลอยแหวน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายจักรทอง  อร่ามเอกวานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอริสา  วรศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หนูน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภาณุพงศ์  นงนุช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวีร์สุดา  คงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชาญณรงค์  ทองอ่วม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายปวริศ  สุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนพุทธา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพีรณัฐ  สุขเกษม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ส่องประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายวายุ  สมนาค โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกชพร  เซ็ดเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฎฐาณิชา  จิราพรพิสิฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนโชติ  พานิชย์วัฒนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกิตติพงษ์  เรดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกฤตพร  สมจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวริษฐา  แตงมั่นคง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายสิปปกร  บัวแย้ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงอติพร  ชวดสลุง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพัชรี  บุญหลำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายไตรภูมิ  ภูมิจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายสุทธิรักษ์  ภูศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกรณิการ์  สถิตกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวชลลดา  ภารา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณิชชา  พ่วงศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวชุติกานต์  เชิงไว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงชนิสรา  ชูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพันทิพา  ผูกมณีคง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงไอรดา  สารพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายศุภกร  โคมา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายชิษณุพงศ์  นามแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนกร  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงจรรยพร  ทองอังกฤษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เฮ็งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สิ่วไธสง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงปรายฟ้า  ถาวรโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงแพรวา  คูเจริญไพบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงวรฤทัย  ตระการโกวิท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสายเงิน  ศรีสุนทร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงลัลนา  นวลวัน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวิริน  เจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศศิธร  ยอดวงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธมลวรรณ  นนทภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เรืองศรีโชคทวี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกฤตธรากร  ยองใยกฤษฎา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายอชิระ  คงคาเนาวรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภาวิน  พิลาลี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายอภิธาร  หนูแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธิญาดา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายชนาชิป  บุปผาชาติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายศุภณัฐ  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธนวรรธน์  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายจิรพันธ์  เอนกสุวรรณกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชาลินีย์  ปิดตาระเต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธีรทัศน์  กาลพันธา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายยศพัทธ์  สว่างอารมย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชยพล  นิ่มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัชกานต์  เฉียงใต้ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปุญญพัฒน์  อ่อนศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายวีรพงษ์  โชคธะราวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณธีพงศ์  พรเมธีเตชสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายจิราเดช  นุกูลกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายนันทิพัฒน์  หลายประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัชพล  แย้มพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายจิรายุ  โอ่งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายตะวัน  พิกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงโสภิตนภา  คำสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงนันทนัช  สุขแก้วณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงมาฆริณี  สินสมศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสิริวิมล  คนตรง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายกษิด์เดช  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพุธิตา  มิ่งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายวิวิศน์  วงศ์ถาวรพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงมาติกา  รัตนมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เสนาะกัณฑ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพงศ์พันธ์  สื่อเสาวลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกัญจนพร  สงวนทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงอรวรรณ  สิตรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายภรันยู  จันลาภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนันทรัตน์  ดุลภาคไพศาล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงแพรวา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายอัครวิช  บุญจวบ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณภัทร  ภัทรบูชา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายชัยฤกษ์  เพชรชูศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงศศลักษณ์  พิราชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายก้องกิดากร  ราชนิยม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายสุภฤกษ์  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายชวนากร  ศิริบรรพต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายอชิตะ  ตันเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสุชาวลี  สูงสุด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอริญชยา  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายณภัทร  คำสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายภีม  มาลัยลอย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปพิชญา  มุมทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนวพร  สุจิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธ๊ร์ธวัช  รุ่งศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสงเกิด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนวัฒน์  จันทรักษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพลบดินทร์  อ่วมเกษม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพงศพัศ  นนทราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายวัชรพงษ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายณภัทร  ชูสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงมุทิตา  วิริยะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงชนกชนม์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็งมีศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพลกฤต  มีปัญญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณวรา  แก้วคำ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงทอฝัน  วงศ์กำภู โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงทิพย์วารี  เถาโคตสี โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุภัทร์วดี  โชติธนพิสิทธิ์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายคงฤทธิ์  แสงเพ็ชร โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายเตชินท์  ศิริบุบผา โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกุลลภัส  นิรมลพานิช โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเกษม โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายบริรักษ์  อาตวงค์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นายปฏิพล  เทพนม โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวนภัชชา  ชี้รัตน์ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงญาณิศา  สกุลอำไพ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกฤตภาส  เย็นใจ โรงเรียนพนมสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายทองธัช  เพ็ชรเย็น โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพีรภัทร  การณ์วงศ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายรวิกร  เทียนสันต์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกมลเนตร  สิงห์เรือง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงฐิติยา  เดชละลม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณภัทร  วัดฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนกฤต  ธรรมโคตร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธีรภัทร  หนูเสริม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพีรดนท์  อิสสระวงศ์เทวา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายรัชชานนท์  มีหา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมันต์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  มะริวรรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงวรนุช  บุญช่วย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสุนันทา  คำศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายจิรภัทร  จิรธนสุนทร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธนกฤต  ทองทิพย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายวีราทร  วงษ์จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงธนภรณ์  สังข์สุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชนุดม  หนูดอนทราย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายจิรายุ  ตาเมือง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายปองคุณ  พะเลียง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภูริพัฒน์  พรหมดนตรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายปรเมษฐ์  ฤทธิ์ผลไพศาล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายณฐกร  สอนแตง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปรียานุช  เชื้อน้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายบุญณชาติ  หิริโกกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณัฐพล  ภูนาใบ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพัชรพล  พลแสน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายชินดนัย  กรวิภาสเรือง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอดิศรา  หอมนิยม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธรรมนาถ  กุลนอก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายนราวิชญ์  ชาญอุไร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงจิตราพร  พันธ์วิไล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงไขนภา  ละอองคำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วไชย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายณัฐนันท์  จำปาเรือง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพิชญชัย  กลัดพรหม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงญาณิศา  ล้อมเมตตา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐปวีณ์  การด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายบรรณสรณ์  ทองก้อน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายนรเบศ  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจียระวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายณัฐวัฒน์  วัฒนากรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชญาน์นันท์  แฝงฤทธิ์หลง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธนพัต  ทองห่อ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายบุญวริทธิ์  บุญแสงสว่าง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายปิยวัฒน์  มนูรัตนศิลป์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัชชารีย์  ฐิติพัฒนาธนโชติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฐพร  รูปสูง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปัทมพร  ปิ่นสกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธีรวัฒน์  เกษกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายธนกร  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิชชาพร  ชคัตตรัยกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายไววิชญ์  ฉัตรสุภางค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงต้นฝน  แสงกำพลี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพสิษฐ์  ชิราอิชิ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิชญา  ฉัตรเฉลิมชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธรามณี  วรรณดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงธีรพิสิษฐ์  บุญเกลี้ยง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายนันทกร  หรั่งเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายศุภกฤต  แซ่หลิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพัชรพงษ์  ฤทธิพงษ์พันธ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายนันทภพ  แสงดาว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศตวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธัญญะรัตน์  มนสิณีย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายนราวิชญ์  อินทนา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายสุวิจักษณ์  อินทแพทย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกฤติยา  เข่งพิมล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสาริศา  ทองพรหม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายรชต  แสงวณิชวัฒนา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปิยะพงษ์  พงษ์เรื่อง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพัชรพร  กำวงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงนภัสสร  อามาตย์มูลตรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุธาทิพย์  พ่วงพูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงกชพร  ทองมลีวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงภูชนก  เกิดทิพย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายปิยวัฑฒน์  แช่มชื่น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงฐานิกา  ชูจันทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงกมลชนก  แดดขุนทด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปาณิสรา  เสน่หา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอภิญดา  บุญจรัส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวิภาวี  ไผทฉันท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายปุณณพัฒน์  มาตย์สาลี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกีรติ  เจริญด้วยศิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายณภัทร  กมลวิทย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปานเนตร  โกสิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปุณณดา  มาศสุวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กิมิฬา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายพลกฤต  ทานะขันธ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพีระพล  ฮาตระวัง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงจิรนิษฐ์  ชัยสกุลไพศาล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญประภาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายติณณภพ  เทียนแม้น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงวรรณกร  สุมาลา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายนิภัทร์  ภูธรมิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพสิษฐ์  แช่ม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกันตินันท์  จุลโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงภคภัทร  พุทธสิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายวิษณุพงศ์  จันทร์เลี่ยม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงณัฏฐา  ชีวาดิสัยกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงอุษาคเนย์  พรหมราช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายณภัทร  คุ้มครอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงชาคริยา  แจ้งเวช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภัทรพล  บุญเย็น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายกฤษฎา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายภวัต  แก้วคนตรง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายสิรภัทร  แซ่หวู่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงทักษพร  จิตรมา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชเสถียร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงลีลาวดี  อินคล้าย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายภูริสรณ์  ตลึงจิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายน้ำอุ่น  เดชพละ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายวรายุทธ  โสวะภาส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงประภาสิริ  อารมณ์สุขโข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงวิภาพร  หรั่งสอาด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายอธิโมกษ  เจนการกิจ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิตติวัฒนานุเคราะห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงธันวาพร  พันภู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงฑิตยา  วีระชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพราว  เตียวประเสริฐศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอริชา  นาคทิม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกิติมา  ยิ่งเฮง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายอนุภูมิ  ทาทิวัน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณัฐนันท์  หิรัญพิพัฒน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงโอริสา  นาคทิม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสุวิชาดา  อิ่มนพรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพลอยปภัส  พุฒิธนสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงลภัส  ผลพระรักษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เปรื่องนนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงเปริกา  ประคอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงเกตุนภา  หอมชื่น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอารียา  ประมูลสาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงศศิกานต์  ทับแปลง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพัชรพร  โม่งปราณีต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เขียวคำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอิสรีย์  แม้นถาวรสิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองศักดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศวิริยะไพศาล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายเตวิช  บุญเริ่ม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงวรรษชล  สิงห์บุตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงภคพร  บุญมาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงคะนึงนิจ  ทั่งสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงทัศนีย์พร  เขื่อนจักร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงสุวีรา  นิธิพงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภัสสรเรืองรอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอริย์ธัช  สุริยพัฒนพงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงมัณฑิตา  ธงหาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงบัวบูชา  ขาวงาม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงฉมามาศ  หรั่งสอาด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงวรัษมนฑ์  กุลแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสิริกร  งามดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงบุษกร  ประดิษฐศิลป์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงปาณิสรา  แยบสูงเนิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงเอื้อกานต์  สกุลกิตติยุต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงญาณิศา  คุนาอน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงไอรินทร์  เลิศวัชระวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงภัทรภา  อินทรโสภา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงฐิติมา  ศิรโชติกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสุธิตา  หวังบู่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณพชร  ภาคพานิช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงศตพร  วิสุทธิ์มิตรนาคร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สักการะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงวรินทร์นันท์  มาลาศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงธนัชชา  ดอกไม้ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวรพรรณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภาคิณี  สะพานแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงนรกมล  อยู่เปลา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงภคพร  แจ่มใส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมัครการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงนัทธมน  ภควัตมงคล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองบุญนาค โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงนิธิปรียา  พาคำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพัณณิตา  คงเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงปภาวดี  กรดรัมย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพยัตณชพร  อภิรัตน์สิริกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภูมิรพี  สกุลผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายสัตยา  พอกแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธีรภัทร  พอกแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงศศิกานต์  คงยิ่งหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงมานิตาสินี  จ๋อยเจียม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ที โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงมัชฌิมา  พัชรใหม่สิริ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพิชชาพร  รวมธรรม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงศิริพิชญ์  ศรีวรรณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกนกพร  บัวชื่น โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอรปรียา  คำอ่อน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์ลังกา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณัฐชยา  อบกลิ่น โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณาชาวีร์  บุบผา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายบดินทร์  ขาวงาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายกันต์  พัฒนาประทีปกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายทยากร  เพ็งพุก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธีรภัทร  ส้มจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายนภัสนันท์  สุริยะพรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายปุณณวิช  สุนารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายพงศธร  สารีรูป โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพรหมพิริยะ  โพธิ์ธัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวิชชญากร  นาคงาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายวีรภัทร  ชาติเม้น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายวีรภัทร  ทวีเดช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์อร่าม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายณภัทร  พัฒนพีชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ก๋อนสัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงณฑิราภาสุ์  เลี่ยมมินพูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วสายตา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงดลพร  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงธัญชนก  ศิวกุลกำธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงธันยณัฐ  จันทร์เที่ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงน้ำเพชร  วัฒนิศร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงเบญญาภา  พลอุทัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงปนัสยา  บุญประกอบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงมณิฐา  ศิวิลัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงรวิภา  เมี้ยนเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสุรัสวดี  ดีนก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอัญมณี  เพชรศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงเจนิสสา  ฟางเฟื่องฟู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนหนู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอชิรญา  เพียมะลัง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายจิรัฏฐวัฒน์  แก้วชูศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายณฐกร  จงกลาง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายธนกร  ฟูคูฮารา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายนรภัทร  แก่งศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายพรรณเสกข์  ภูมิสิทธิ์วัฒนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายพิชคุณ  กุศลศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายฤทธิรัก  ศรีสุมาลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายวิชชากร  พิมพา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายวิริยะ  แซ่เลี่ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายสุภกฤต  ศรีชู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายอธิป  รัตนชาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอัครวิชญ์  ไชยสัจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกฤตยา  คำปาเครือ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงขทิรา  คล่องเชาว์ชาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงขวัญชนก  ธงชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงจันทรัสม์  พรบริบูรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงชัญญา  อมรกาญจนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรทวีทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณัฏฐาชลล์  ชัตไพบูลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เลิศธนสรรค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงนภัทร  นพภาพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทมาตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงปัณพร  คล้ายพงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงปุณยะวีย์  มาณีย์สิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศศุภกานต์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงภัทรมน  คงฉ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงวิชญาดา  กาลไสย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสิริกร  ทองตัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายชลสิทธิ  พิพัฒน์นรพงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธนกฤต  สีกองเสน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายธนาธิป  บุญศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายธัญญวิสิทธิ์  อิสสริยาธิปัตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายธิติพัทธ์  อุดมวิริยะเสรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายปัณณทัต  นครภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายพชร  ปกิตตาวัฒนศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายพฤทธพงศ์  ธรฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายพิทวัส  สวนดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายพีรวัส  โอฬารฤทธินันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายภูมินันท์  คูโรดะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายภูศิษฎ์  วุฒิวระวงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายยุคลธร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายรชธร  อึ้งภากรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายอริญชย์  อริยะตา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายรพีภัทร  ปิยาสิรินทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงกมลชนก  สีคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงกัญญาดา  มิ่งพรสมาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขนาดนิด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงณัฏฐมน  เขียวตี๋ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงณัฏฐวี  ทรัพย์พูลทวี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงณิชาภัทร  สง่าวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณราช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงนันท์นภัส  พีรนพวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงนาราภัทร  ตระกูลเศรษฐสิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงเปมิกา  หนูทับ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงพัชรพร  โพธิมีชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงภัทรานันท์  วงศ์ประทุม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงมาริสา  แสงจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงสมิตรา  เมธวัจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผันสูงเนิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงสิริรัญญา  แอบยิ้ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอัญชิสา  รีรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายกมลภพ  นามนวน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายก้องภพ  พนากุลชัยวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายชินพัฒน์  เม่งเฮงสูน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายพงษกร  เวศะนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายณธรรม  อังกูรสถาพรชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายปพน  สุดมิ่งมงคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายปัณณทัต  อันเพ็ชรดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายพงศภัค  ตังคอนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายภูริวัฒน์  พูลสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายภูสฤก  ภูริมงคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายรวิกร  ตรุษทุ่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายวรรณธัต  เพชรรักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายวรากร  สีพึ่งธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายวายุ  แสงจักร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายณัฐดนัย  พรมาลัยรุ่งเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงจุฑาทิพ  เติมชัยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงชิดชนก  ชัยภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ศิลปชัยศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงตรีสรา  อาดัม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิทยาวงศรุจิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนิจวิภา  ดาวกระโทก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปวีณา  ยิ่งยงอุดมผล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพรนภัส  ตะนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงภาวินี  ทองมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงริณรฎา  ถาวรวีรสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงวริศรา  ยศปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงศกุลตลา  วงษ์มณีวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงศรีสุดา  มณีจำรัส โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงศิริภา  พากเพียร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงสหัสทยา  คงแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงสิรินดา  หนูเกลี้ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอรณิชา  พิพัฒน์มโนมัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงจีรดา  ไพโรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีอรุณกิจจา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายฆฤต  โชติวรรณพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายกล้าณรงค์  สว่างวัฒนศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายก้องเกียรติ  สว่างวัฒนศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายคุณานนต์  ศรีตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายกันต์ธีร์  คงกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายเตวิช  บุตรโสภา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายฐปนรรฆ์  อำไพศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายธนัทดิษย์  จิระวิชชเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายปัญญาภัทร์  ขันติยู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายธนวันต์  แซ่ซิ่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายอรรถวินท์  หมีกุละ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายมงคล  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายศิดศทัต  ไตรจักรภพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงอัญชสา  แดงฉ่ำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์เหิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศรีชวลิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงธิรดา  ต้นจาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปภาดา  คำปี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงสิริมณี  วัชรีวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงเขมจ้รา  อักษรพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงรวิกานต์  ตุลาธน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงจิรธิดา  วิเศษชาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสริญญา  อมรกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงปณิดา  อุไรรางกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงลัลลน์ลลิต  อริยสุขโฆษิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงธนัชพร  ดีประดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญวัฒนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงกิตติรสาข์  ตั้งอุทัยเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายปรณัฏฐ์  สุดสวาท โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายชัชชัยยชญ์  คล่องพานิชภักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายอินทัศน์  ส่องสว่าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายชยพล  คนซื่อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายอิทธิกร  สวยสะอาด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายทีฆานนท์  อ่อนเอื้อน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายณัชนพ  เทพรัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายศุภกร  กัลยวิมล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายพีรณัฐ  ยงเพชร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายธนสิษฐ์  งามณรงค์กิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงสุรัชนา  วิชชุประภาพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกีรัตยา  เดชสันเทียะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงภคพร  ผายเมืองฮุง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงจอมขวัญ  พรหมราช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกัลยกร  ประเสริฐชาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงภคนันท์  พรามจร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงวรัทยา  อิ่มรัตนรัก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงวริษฐา  ตั้งสกุลเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงมนัสนันท์  พจนปัญญารุจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงณฐมน  อำไพสุทธิพงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงภารดี  หาญภาณุศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงสิราวรรณ  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงรินรดา  นางาโนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจิตรวีร์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปาณิสรา  ธารานิติกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงเมลิสสา  เกตุกัณหา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงชญาดา  เมืองแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงกรรวรัย  ตั้งธราธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายณรัญญู  มาลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายวทัญญู  อำนวยสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายกิตติกวิน  ธิดา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายธรณ์  ธราธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายศุภณัฐ  อั้นกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายภัทรดนัย  อยู่นาค โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายก้องการุณ  จารุเสน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายสุรวีร์  วงศ์อนุ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายนภนต์  วิมลกิตติวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายสิรภัทร  พริ้งพร้อม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายวัทธิกร  ดรุณพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายธนัช  น้อยนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายนิธิศ  เรืองมณีนพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายวงศ์วริศ  เลิศมงคลชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายณัฐกิตติ์  เก่งเกตุ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  เหลืองอ่อน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงปุณยนุช  โฆษิตสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงนิชา  อำพันทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงธัญธิตา  คันทวี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูวนันท์สุวสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงชนัญชิตา  ลักษณบุตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงภัทรพร  ศิลสมิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพิมภิกา  บุญเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธัณย์สิตา  ทองวัฒนฐิติพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงธณภร  ผาดไธสง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงนภัทร  เชื้ออ่อน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงเบญญาภา  มุทาปรีชากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงภัทธิรา  บุญเตี่ยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายศุภสัณห์  วัฒนานุสรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายปวเรศ  ศิวะทรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายวสวรรธน์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธีรังกูร  บุตรดีเคน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายสรัล  บินมุกดา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายวชรพันธ์  รัตนวิบูรณ์ชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายชาญณรงค์เดช  วงค์ยศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายธัชกฤต  สุรภัทรภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายปกป้อง  ธรรมบุตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายวีรวิชญ์  เกียรติภัทรนันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายชลชาย  บุญวัฒนาศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายพชรพล  จุไร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายปรัชญา  ด้วงชารี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น