รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธมนวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายธนพล  จันทร์หอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพชรภรณ์  ธรรมลี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงเขมาภรณ์  มีเพ็ญ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวจรัญญาพร  นวมจิตต์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวพิชญาภา  สุดสมัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวจุฑารัตน์  อุดทา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวสุรารักษ์  นิ่มนุช โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปั้นมณี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายชานาธิป  เขียวฉอ้อน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชุ่มชวย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวกฤติมุข  บุญเอี่ยม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงไพลิน  แก้วพรหมมา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงรดา  นวลใหม่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 นายภูพิพัฒน์  ขาวศิริ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงพอตา  ช้างพงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นายภูรินัฐ  สังข์ไพร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกฤษณา  กิ่งไทร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงอรวิรา  พลายแก้ว โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวภวิษย์พร  ศรีวงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวปวัณรัตน์  ตรีเข้ม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวศรัณย์ภัทร์  มากสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวอัญชลีพร  อินทร์โต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงฆายนีย์  โตงาม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงธนิศา  ช้างต่อ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงญาณิศา  นาคเสนอินทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงธมลวรรณ  มาระยาท โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวปัทมาพร  ชมภูนาค โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวณัชนันท์  ทรงสม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอนันตญา  ประสงค์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงบรรรัตน์  ทองณรังสี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นายคณินทร์  เมฆกระจ่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงเพ็ญณิสา  กรรณสูตร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธนัญชนก  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณัฐภูมิ  สดแสงจันทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายนนทวัฒน์  ตันติกุลวัฒนา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนละออ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพิเชษฐ์  อภิวันท์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงฐานิดา  จั่นประดับ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวอชิรญาณ์  นุชสวาท โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวศิรดา  รวยทรัพย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพีระพงษ์  ทองอร่าม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจินตนา  พงษ์แตง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงทรรศรินทร์  แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอลิชา  มานิจธรรมพงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายปัณณวิชญ์  ช้างต่อ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่วมทร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงทวิกานต์  โรจนอารัมภ์กุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงสาริศา  เชิดปรุ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวพิมลรัตน์  วันดี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัทราวดี  นาคแดง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวสุภัสสร  งามฤทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายธนดล  สถาพรพิมลสกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนฤภร  มีศิลป์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงลักษิกา  เด่นดวง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวทัสพร  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวศุภาพิชญ์  นาดี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวฐิตินันท์  อุ้มทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพิชญุตม์  มีมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 นายบรรณวิชญ์  ยนต์พิมาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงมนัสวี  เทพสถิตย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวชุติกาญจน์  เจียรรุ่งแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงมณฑิกานต์  เบญจมธำรง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวมนัสนันท์  รอดฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายธนโชติ  โพธิ์จำศิล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวเรืองรัตน์  พ่วงผจง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวธิดารัตน์  จันไทย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายธีรภัทร  แก้วมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาววรรณวิษา  พวงแตง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นายพงศวัชร์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายพลธารา  พลายงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวนันทิกานต์  ชั่งประดิษฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายศักดิ์สิทธิ์  พึ่งเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวภูริชยา  นิ่มนิรมานมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวปราณปริยา  ชมชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพรกนก  แฟงผลน้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวสกาวรัตน์  สร้อยทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวสุชาดา  กระจับเผือก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายสกุลวัฒน์  แววแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิชญา  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวกนกพร  สุนสนาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวพิมพ์ทิชา  ภูศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวสุพิชฌาย์  เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพีรดา  ทองโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกันตรัชต์  จันต๊ะขัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอภิญญา  พราหมนัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวภัคจิรา  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวเกษมณีรินทร์  ดวงจินดา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอริสรา  ตรีสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวไอศิกา  เมืองวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวอารยา  อริยพฤกษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวจิณณพัฒ  ผลโภค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวชนาพัฒษ์  แสงชาลี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงญาตาวี  หอมพรมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายกรรณวชรภรรฬ  จำหาญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายกฤตณัฐ  คนึงวิริยะกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายกิตติธัช  กำปั่นทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายชนสรณ์  เสือวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายชัญญา  วีระศักดิ์ถาวร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายชิษณุพงศ์  อินทรัมพรรย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายอดิศร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณัฐชนน  มิ่งขวัญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายกลวัชร  แป้นทัศน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอัฎฐสม  วงษ์ปาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนกร  ก้อนทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายกันติทัต  สุคันธชาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวจิราวรรณ  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายชัฎชนม์  พึ่งเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายธิติวัฒน์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชญานี  สุขประไพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายธุวานนท์  พุ่มพวง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวชลธิชา  ชุ่มชวย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนชัย  เวียงนนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายนิธิวิทย์  อมราภรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฎฐินี  เบอร์เนียร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายพนา  หมายมั่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายพฤกษ์  สินพิบูลย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวธนพร  แก้วเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพีระพัฒน์  คล่องณรงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายรัชชานนท์  มาเนียม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงเบญจมาศ  นิยมจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายวชรกร  ศุกรเสพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายวรากร  โพธิ์แข็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวปรียาภรณ์  เหลืองมิวาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวปัทมาพร  ทองเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายวิศรุต  ปริวัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวรุ่งรักษ์  ทรัพย์สวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายสรรัตน์  ฐิตะวิริโย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงลาภัสลดา  โล่พิทักษ์อุดม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายศุภกร  หลักกรด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สง่างาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายศุภกฤต  ผดุงศิลป์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวสรัลพร  บุญเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายอนันธชัย  จานเจือ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายกชกร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงญาณภัทร  จันทร์แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวชนัญชิดา  ศัพทเสวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คงปรีดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงณชนก  สุรวัตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธนพร  หอมไม่วาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนลินี  อุ่นแทน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงปทิตตา  จามกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพนัชกร  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวพีรดา  เรียนหัตถกรรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงภทรพร  เกิดคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวภัทรนันท์  ขันธมนต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงมัญชุสา  แสงหิ่งห้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวสุพิชญา  เกษดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอติมา  น้อยคล้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปุลพัชร  ขอพึ่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วมีศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงเขมวิกรณ์  พึ่งเพียร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายกฤตภาส  นาควารี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายกฤติน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกฤษตเมธ  สายสุ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายชลากร  ยะพรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชวิน  กุลเสวต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายเตชากร  ขวัญอ่อน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนป์ธรณ์  นพพิทักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธันวา  ไทยทวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนัธวัฒน์  อุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายปภังกร  คงการุณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายปรญญา  บุญเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายภูริพัฒน์  แย้มประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายศิราพัฒน์  วรรณา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจียรรุ่งแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญฉ่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายสรวิศ  เลิศล้วนพาณิชย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายสรัล  แจ้งชะไว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายอภิสิทธิ์  ภักดิ์จัตุรัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายชยณัฐ  แจ่มใส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกวิสรา  เขียวป้อง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคประสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงทิพลดา  ศรีสะอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนิชากร  พรมมิราช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงพนัชกร  ศาลารมย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงภัคธีมา  อารีจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงรพีพร  ฤทธิสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงสวรรคพธู  ฟักสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงสิริยากร  บุบผารัตน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสุธาสินี  พลวงศ์ษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายวีรภัทร  วิหคเหิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายกรสกุล  ธีระนิธิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายการัณยภาส  นามจันดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายจิตรายุธ  เทียมกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายชยากร  เหลืองคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายติณณภพ  แสงเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธนบดี  อารยะรังสฤษฏ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธนากร  ศรีชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายนราวิชญ์  ฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพงศกร  เนื่องปฐม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งใจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายอนิพัฒน์  เถื่อนวิถี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายอำนัฆ  คำนวนฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกัญชิภัทรศร  วรเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกุลจิรา  โตวิจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุหลาบ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐภูกฤษณ์  เฉลิมวัฒน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปณดา  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปริญญดา  หาญพานิช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพรพรหม  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพันธิตรา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สมัยมาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ขาว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงยิ่งพิมพ์พิลักข์  ศิริมูล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  รอดฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงวทันยา  ขวัญเมือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนกฤต  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวิศรุตา  สุนันต๊ะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงเกษม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงศิรภัสสร  หุ้มแพร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายอรรถพล  สวนมะม่วง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงศุภิศรา  เฉลิมอรรถ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสุมิตรา  สุขมี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกนกกร  ศิริสูงเนิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุชัญญา  พางาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอังกูร  อรรถธรรมสุนทร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงโสภิตนภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์สว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงกัลยลักษณ์  ภีสระ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอภิชญา  แสงอิศราภิรักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงญานิชา  เฉลยชีพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงญานิศา  เฉลยชีพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณัฐภัทรา  ณัฐนันทชัยกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงดลชนก  พรมยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แตงทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายธนพนธ์  ธนทรัพย์พาณิชย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายโชคดี  เกษดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายณฐนนท์  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายณภัทร  แหวนเงิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนกฤต  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนโชติ  นาข้าวเบา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนพล  ถนอมชาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปรัตถกร  กลิ่นหอม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพัชรพล  ศรีคำดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายรัฐภูมิ  แสงแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายศุภกานต์  แสงศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายสิริณัฐฐ์  ศรีประมัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายอัยการ  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกชกร  ผุดผ่อง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกชมน  ผุดผ่อง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองบุญลาภ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกันยาวีร์  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกิตติยา  ชีตารักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เทพแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงฉัตรชนก  ผลโภชน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงช่อทิพ  วีระสัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงฐิติมา  วิมานรัตน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขาวเจริญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฐนิชาวดี  ปานพรมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุกใส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วสุก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพนิตพร  หอมปัญญา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงแพรทอง  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงภัทรพร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงภัทรวดี  สามัคคี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงภูริชญา  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงศุภศิริ  สังข์สอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสุณิสา  นิยมจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุภาพร  ลำเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอนันตชา  คำนวนฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุวรรณสารารักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายจิรายุ  ไขขุนทด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายชนาธิป  คงสุวรรณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายณภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัฏฐากร  คล้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กับโต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธีรภัทร์  อักษรกริช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปรมี  หาญพานิช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีชมภู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพิรพัฒน์  ทุมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภาสกร  พราหมนัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายศุภวิชญ์  เบญจมธำรง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงเนตรนภา  พงษ์จันทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปิยาพัชร  ทองปิ่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกษมา  กฐินเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกุลนาท  พวงมะลิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงทัชชาภรณ์  แป้นพงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงธนกานต์  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงธนัชพร  หล่อเหลี่ยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธนัญชนก  ภู่สิงห์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงธนัญชนก  สุภาสาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปานระวี  ขันตี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงเปรมวดี  อิ่มตระกูล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพรพรรณ  หลายแห่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จุ่นสาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันสนิท โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงเพชรไพลิน  พะสิม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภคพร  บุษปฤกษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงภัสสร  สิทธิโชค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์จรูญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสิฐาณภรณ์  พัสกรกุลยงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสุภัทรตา  งามถ้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอธิชา  คันทรง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงธมนวรรณ  รัตนมุณี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงนภารัตน์  ครองเคหา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปราณปริยา  นิยมศิลป์ชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปุญญิสา  สิงหฬ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปรารถนา  ผลโชค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพนธารา  ศศิธนานันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงภคนันท์  ทองกัญชร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงนีนนารา  การีกลิ่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภนิดา  น้อยเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงวิชญาดา  ก้อนนาค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงศรัญญา  พิมสว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสุภาพิชย์  เเสนลือ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุชัญญา  สินทาชวโรจน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสุภาวิณี  ลำเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงอัจฉรา  หน่ายสังขาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายจตุภัทร  สาลีผล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายจารุภัทร  ปีตินทรางกูร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายตักสิลา  แดงประสาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายปัณณวัฒน์  กลิ่นขจร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายปัณณวัฒน์  นัยสดับ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายปัณณวัฒน์  พูลสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายพีรณัฐ  บุญกล่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายพีรพล  โมฬี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภควัต  บุญสาทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายภูธเรศ  ศรีคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายเมธพัฒน์  คำแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายสรวิชญ์  โครพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายสัณหณัฐ  สังข์ทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมสนธิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์สุริต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงฐิติกานต์  ผลโอฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งแจ่มศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงธันยชนก  เกติพันธ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพรรธนพร  เหมวัตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพรรษชล  รัตนคุณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลฉ่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  เฉลยไตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงศิรประภา  ชูเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงศิริภัทร  กันสถิตย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอนัญธรณ์  วุฒิยา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายชยางกูร  หนูทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงจิราวรรณ  เทพสถิตย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานอังกาบ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงธนัชพร  ค้ำชู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพรนภา  คุมมานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงแพรวา  บุญอนันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงภัคจิรา  นพวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงมนชนก  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวชิรพรรณ  อู่อรุณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายภูบดินทร์  การสมนุช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอินทิรา  หาพิพัฒน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงโยษิตา  ระเวงจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกนกพร  ชูวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ทองชันรุก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงยลดา  ลูกฟัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพรนภัส  ศรีสุข โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพีรภัทร  ปรายพันธ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปิณิดา  อุดม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพรรณวัชร  เข็มทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายเอกดนัย  เรือนหล้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายปฏิพัทธ์  กสิกรสุนทรชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธีทัต  เอี่ยมปูน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พาชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธีราภรณ์  พงศ์ทองคำวงศ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุวรรณา  ธาระ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จูสมบูรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ช้างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงธนัญญาณ์  เดชฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพรพิมล  อินทวงศ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอภิชญา  เดชคง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนัฐนรี  อินสำราญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพิชญาภัค  อินถาวร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายชัชนันท์  เผือกพงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอลิชา  สวามิชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอัญชลี  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงนพรัตน์  ดีศิริ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงสุพิชญา  รักคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอชิรญา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกนกวลัย  งามแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงไอลดา  แสงพงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงชนกนันท์  วงหลอด โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวชุติกาญจน์  สุขมล โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพรรณพร  สนจิตต์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงนุชสรา  ท้วมพัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายชวัลวิทย์  พิบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนวพร  เชยชม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกนกรัตน์  ลิ้มตรีวรศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งแสง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายชิษณุพงศ์  พัดลม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงนาฏลดา  มาลัยเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปณิตา  อินทร์แสงทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายไชยทรัพย์  ช่างหล่อ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอภิศรา  สุขสโมสร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงเนรัญชลา  ไพรมุ้ย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณฐกร  หมอโอสถ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงปิยกาญจน์  บุญสถิต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงเกษราพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายเกศณภัค  วงษ์คำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงมนพิชา  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปฑิตตา  ประดู่วงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอชิรญา  รุดทัง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายนราธิป  นุชสละ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงเปมิกา  พูลรอด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงจิรัตน์ธัญญา  สงวนสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายณรากรณ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายพีรภัทร  จันทร์วงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสุพิชญา  พูลผล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายจตุพงศ์  ตระกูลใจดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงวิชญาดา  อำลา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภูมิรพี  สังข์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ภัชจุนโท โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงญาณภา  ผ่องสอาด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสัตยา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพิชญา  แพรวัฒนะสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายถิรพงศ์  ทองพานิช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายจักรวรรดิ์  ใจเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายภูวพงศ์  พาขุนทด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์เนตร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปั้นสุวรรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธนกร  ม่วงคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายวัชระ  ดีละม้าย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงศิรินยา  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมวรฐายี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณิชาบูล  กุมภี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ลี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงรัชนียากร  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอันนา  อินทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธนมณฑน์  รอดเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภนคร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงวริศรา  มีลาภ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงนราทิพย์  โตลิ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายศุภณัฐ  คงสัตย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายณัฐนันท์  สร้อยคำหลา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงอาทิติยา  จันทร์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองขาว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงนภัสรพี  เเจ่มมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงยุศริศา  เศรษฐี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บัวทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงวณัฐธิตา  นกขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายสรวิชญ์  เดชะเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายปัณณ์  กุลหกูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายอติกานต์  สุทธิญา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงนภัสกร  กลัดงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายอริญชย์  อาจเอี่ยม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายสุริยพงศ์  สีมาภาพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ผุยใจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองอุ่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกรรณิการ์  อุตรา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปัณณทัต  เด่นดวง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงรัตตวัลย์  แกมทับทิม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณิชา  ชื่นกุศล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงญาณิศากานต์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคนวม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายพัสกร  วิไลกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงพรลภัส  โกมล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงชญานันท์  ขวัญนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงภัทรวดี  ปราสาทแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงญาณิศา  จารีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงคณภรณ์  รอดพูน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกิตติมา  วงษ์พันธ์ธรรม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายภูวฎล  สายแปลง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายสุชาครีย์  สุขงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายเมธิส  รมณีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายศรันย์  ยามี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายกวินท์  ชัยบูรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใยอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายฉันทพัฒน์  มีประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายอัคธสิทธิ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุวิชญา  สินโน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธนทัต  เนียมเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอภัสรา  มั่นอ่วม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนภัทร  พั่วงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงปุญณิสา  ทองโต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงดลพร  ปังวัฒนกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธฤต  สมเนตร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายนฤภพ  นวะศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงศุภาศิณี  ทรัพย์เพิ่มพูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงบุญญิตา  บุญมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงอภิชญา  นองเนือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงธนิสร  ติยะจามร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงสุจารี  อ่วมน้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ต้าวเต็บ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วผ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนันท์นภัส  แกมทับทิม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายสิทธิการ  คุ้มวิญญาณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธิติยา  พึ่งหิรัญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงอัจลญา  เนตรสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  เกษรบุบผา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายภวัต  วรรณศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายสุวีร์  บริบูรณ์บัญญัติ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงโอฬีน่า  ดีพุดชา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายภูวรินทร์  ชมภูนุช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายรัชตะ  ดนตรีเสนาะ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายรชตวิทย์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกรินทร์  ชัยบูรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายกิตตินันท์  ทองมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายรัฐพงศ์  บำเพ็ญทาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพัณณิตา  อินนก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายกิตติภพ  ค้าแหวน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงแพรววนิต  ปิยะชน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงตรีชิรา  ช้ำเกตุ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงมนัสชา  เผือกทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายชาญศิริ  ลิ้มชัชวาลกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศุภากร  หมวดเตี้ย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธนาศิริ  แดงเดช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอติคุณ  ภักดีรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายธนภัทร์  แย้มบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงวราภร  รุ่งจำกัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายไอยรา  หมอสมบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปัณณพร  พาศิรายุธ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงวิชุรินทร์  ปิยะนุชศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายนันทิพัฒน์  เนียมเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงสุรีภรณ์  รอดโฉม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุวีรยา  เข็มวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายพงศ์วัชรวัฒน์  พรมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงอาจารีย์  อินกลับ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สโมสรสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมเนตร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงอิศราวรรณ  อุ่นรอด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายภัทรภาคย์  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงฐานภา  ไชยวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงชนัญดา  ธูปบูชาการ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงญาศิกานต์  วัตรายุวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายภูตะวัน  อึ้งสุวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชุติมา  ศิลป์ประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชนิดา  ชั่งบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายก้องภพ  พรมณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายชัชวาลย์  นาคประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายชินภัทร  คำคงศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายณัฐศรัณย์  ธรรมเนียม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธนกฤต  วาศุกรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายนฤเบศร  นวะศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายพนธกร  มาลัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายพิริยทัศน์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายภัทร  ฑีฆะบุตร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายเมธีณัฐ  ตาลแสน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายวิริทธิ์พล  เจริญพรหม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายอณวัช  ใจทน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงคริมา  นาคมณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงจังคนิภา  ปีมะณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณฐมน  ติยะจามร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงณปภา  กลีบคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ยาประไพ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นามหาวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงณัฐวรา  เต่าทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช้างโฉม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โชคลาภ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  ทองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพิชญาภา  สุโยธีธนรัตน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงพิมพ์ชนากานต์  เสือยอด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงระพีพรรณ  เพ็ชรนิล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงศศิกานต์  รอดทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงศิรประภา  สุดสวาท โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงอารีวรรณ  ลูกอินทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายกิตติภพ  ภู่แพร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชานนท์  เสวตวิหารี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายกิติพัฒน์  กลิ่นสอน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมวิไลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายเมธาพันธ์  อินทร์เหว่าวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  กาใหญ่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงอภิญญา  สายศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายจิรัสย์  มากบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองเดช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายวรเมธ  ภูยาธร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงชญานุช  กันพ่วง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายทนาย  ศรีนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายชลธี  บางขาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงหทัยชนก  จิตร์กระจ่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักช้อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายธนธรณ์  รองมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงปฏิมากร  ประชากูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายฐานิต  พนเจริญสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงสวีณา  สังข์วงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชนกนันท์  พานทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายธนภัทร  ทองโต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายณฐกร  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปฐมาวดี  คุ้มภัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เต็งมิ่ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงศิริประภา  ม่วงหมู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงชมนภัส  อินธุโสภณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายธนากร  สัชนะกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงประภาพร  นาคบุตรศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงศิรประภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธนภัทร  เครือครุฑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงเขมิสรา  ปรีชา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพัทธพล  กลิ่นเเค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงปริยากร  พรหมศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงฐิตาพร  กองแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงศิรดา  เขมะพรรค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงจิดาภา  เสริมศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายพีระวัฒน์  มะนาวหวาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงปาจารีย์  พูลศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายภูบดี  ศิวพิทักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายณัฐชยา  เอี่ยมสำลี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นระแสน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายภูมารินทร์  ใยระย้า โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงมนัสชนันท์  มากลี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงมธุรดา  สอ้าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายรวีวัฒน์  แก้วเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงม่านฟ้า  อยู่แก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายมนัสชัย  แย้มกระจ่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รักษาแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายวิภู  พรหมอยู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงมณีรัตน์  ชินคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงลลิตวดี  พวงทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มีมั่ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงศศิวรรณ  สรสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายศิวกร  โฉมเชิด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงลลิตาภาว์  แก้วขาว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัฐวดี  พูลพังงา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงภคนันท์  จรเกตุ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงชณิสรา  เขียววิเชียร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอินทิรา  อินทพิบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายศุภณัฐ  ยิ้มพราย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงทัศนีย์  บุญเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงศิระกาญจน์  โสภิณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายอนันทพร  ปอใหม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงสณฑกานต์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นกลิ่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกมลวรรณ  ญาณอรรถ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงนันทิมาพร  พระศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพรรณงาม  พนเจริญสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงธนาภา  สร้างนา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงกัลยภรณ์  ศรประชุม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองมาก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกิติยา  ธัญญะวานิช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณัฐสุดา  พงษ์พัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงจณิสตา  วิเศษวงษา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วผ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงชญานิศ  ไผ่ชู โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงณัฐนิชา  พวงอินทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงนันทธิชา  แขวงสุ่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ภู่งาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนาถตยา  แจ้งสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงชุติปภา  พ่วงโพธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงนิจชยา  แสนรับสิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ชร์มา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงชนิสรา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ห่วงศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายกิตติชนม์  หงษ์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายเกียรติภูมิ  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนาธนไพศาล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายธนกร  ธนนชัยกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายธนดล  เพ็งถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายธีรภัทร  หวังสะและฮ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายภานุพันธ์  ปัญญาดิลก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายมีดี  อางคาสัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายเมธัส  สีทำมา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายอัครพนธ์  สุขสมกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายณพัฒน์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงกชพร  พึ่งทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงเกศวรินทร์  วงศิลป์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงฐิตาภา  บัวดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงณัฐทิชา  สารีสาย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงณัฐนรี  คงงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงตีรณา  เพ็งบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นใจชน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนภัสสร  สีหงษ์สอน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงนลินี  พุทธา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงปรางค์ฤดี  ชัยวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงพิชชารัตน์  พิสิฎฐ์วรากร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่วมน้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงรวิพร  อุตะละมาตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลักษณะพันธ์พงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวณิชชา  สาครพันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวรรณภรณ์  นาคดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงวรรณษา  เสาเอก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์เงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงสรัลพร  สมบัติบำรุง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสิรภัทร  จิตรดา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำแนกรส โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงเอกปียอร  คล้ายดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายกษิติ  บุญเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายกิตติพศ  คงดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายคุณานนต์  โสภาเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายชญานนท์  สายสอนดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายชนาธิป  เดชผดุง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายธนวัฒน์  คงถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายธรรศภณ  ชอบเพื่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายธีธัช  ปัญญา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพณิชกร  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายพัชรพล  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพันธนันท์  ผ่องอักษร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายภาคภูมิ  กิตยสิทธานาถ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายรติ  ยิ้มสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายวีรฉัตร  สมวัธน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายศตพรรษ  บัวโรย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์พจนี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายสุภัส  มั่นสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายอนุชา  พึ่งสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงกรกมล  นาคมณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกันต์สินี  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับทิมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงณิชาภา  สุขตั้งมั่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงนพนรี  พิพัฒกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงภัทรภร  มีดำเนิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาลี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงวันสิริ  แสงดาว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงไหมแก้ว  อัฐมาลา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงอรนุช  กาญจนโกมุท โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สวัสดิ์พันธุ์ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพรธีรา  กำจาย โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายก้องภพ  สุขทรัพย์ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงฌลานันท์  มหาพรหม โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายธรณินทร์  รานอก โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายกิตติภัทร  บัวบาง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายกุลเทพ  โฉมนาจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายฐปณพงศ์  พวงมาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นายทัตพงศ์  เดชมา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นายธนกร  ธรรมศักดิ์ชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายธนกร  จำนงประโคน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายนรภัทร  คุณะพันธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นายนันท์ธร  จี่พิมาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายนันทิพัฒน์  เชียงสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายพงศกร  สมคุณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นายศุภวิชญ์  แก้ววานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นปาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นายสุภณัฐ  กวางแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวสิรพัทธ์  ต้นพงศ์พัฒนกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวชนิสรา  เมทางสุเวช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงชมพูนุช  เชาว์โต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธูปอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงชัญญา  ยงศิริวรรณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวชุติมณฑน์  ช้างพาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวธนนันท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรวิภาค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวปิยะภัทร์  รัตนเลขา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวภัคธีมา  ป้อมเดช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงภัทรมน  อินทร์วัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวภัทรมน  ข้องน้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงรดา  ยอดเกวียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นางสาววศวดี  ภู่สอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาววิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวอภิญญา  ชูชื่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายกฤตภาส  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายกษิดิส  ดนตรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายจิรภัทร  สังข์มี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายชญานนท์  คำเหมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายชนัยชนม์  สังเพ็ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายชินาธิป  ประสงคฺ์ศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายธนภัทร  คล้ายสมาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายธีรภัทร  ภัทรนิเวศน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายรัฐนันท์  ปราบทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายวทัญญู  ปานดำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายวรภัทร  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงสุธาสินี  ชั่งใจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงจารวี  คงเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงณัฏฐา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณัฐญา  ชลอปัญจศิลป์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงณัฐนิชา  ม่วงเกลี้ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงทัศศิมล  บัวดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงธนกร  ชุ่มจิตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธัญชนก  หรั่งบุรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงปวันรัตน์  อยู่กลัด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพรชิตา  เมืองใหญ่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เรืองทัพ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพิริญาภา  ยอดศิรจินดา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพุทธิมา  วัชรพิบูลย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 นายพุฒิพงศ์  อิ่มกรุง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  มีทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงมานิตา  ทองขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงลลิล  ขจรกิตติประการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงวรพิชชา  เสี้ยงล่ำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงวารุณี  เพ็งนิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสโรชา  ตระกูลโชคเสถียร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงสิทธินี  บุญธนิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงสิริยากร  เผ่าคง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสุภชา  สาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงอนัญญา  เต็มศักดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงอริสรา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวสาริกรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นายพลภัทร  แสนสำราญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงอารียา  ทองศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายปวีณ์กร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายพชร  เลิศวิจิตรจรัส โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายพีระวิทย์  รัตนใส้พงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายวรกานต์  ถ้วยทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายสุกิจจ์  พานเที่ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายอิสรภาพ  คงประยูร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกนิษฐา  ศุกระรัศมี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวบาง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงชนัญชิดา  แตงขุด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงนวมินทร์ตรา  คำมุงคุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงนิชาภา  เหล่าบุตรสา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงปวินันท์  ม่วงทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงลักษิกา  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภู่สอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงวรัชยา  บุญกล้า โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญชู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงสุภัสสร  ชูขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงสุภัสสร  ทรัพย์มาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงอรจิรา  ทองดง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่างหล่อ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงศศิรประภา  สุ่มงาม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงสรัลพร  สุขพลำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงภัทรชรินทร์  ปุ่มเพ็ชร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภูรินทร์  พรหมวอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงณิชาภัฐ  พุ่มพุทรา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายพชร  เลิศสุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงปวริศา  ตรีวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายทรรศพร  น่วมทิม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงกัญญณัช  สินธุคุณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์คลาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายจักรภพ  กิ่งผา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายฐนกร  เอี่ยมละเอียด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายณัฐชนน  ปั้นจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายณัฐดนัย  ทองดอนเนียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายธราเทพ  ศรีวิชัยแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายธิติพัทธ์  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายปริวัฒน์  ละมุนมอญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายปวเรศ  รัตนประชา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วพิเศษกาญจนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายมรกต  อิ่มฤทธา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายไรวินท์  เพ็ชรไพทูล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายศิวกร  นาห้วย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายอชิระ  เอมศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงกฤษณา  ผลเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงกฤษณา  ตระกูลตั้งจิตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงชนันธร  พลธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงชนากานต์  ปั้นลาภ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชลอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงณัฏฐชา  คุณธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงดลชนก  ดวงดิษฐ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงปพิชชา  อนุวัฒน์วิมล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพลอยชมภู  เนตรนิยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จูสี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงวิชญาพร  พวงทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงศิวพัชร  ช้างจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีดิษฐ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงสุรัชวดี  สุขรักษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงอรกัญญา  น่วมภักดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายธีรภัทร  สอนสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่เอี่ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายวิชชานุ  ทองเอี่ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายปฐวี  กีเซล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายธัชพล  พักผ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายพิชญ์  ทองสวน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพรรณฑิภา  วิวน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงมาลิตา  อ่างแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายณัชชากร  สินธุคูณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงวรรณรดา  การภักดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงณัฐิดา  ตันยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงธารทอง  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายสุวณัฐ  ภูสะระ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายวาชิ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงลลิตา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงปกฉัตร  ตั้งพิสิฐโยธิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสุภชา  ปล้องมาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งหลักเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายภูริวัจน์  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายพงสกร  เปี่ยมเนตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายฐานพัฒน์  ทับโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงพิมพ์ชมภู  ปรีชา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงบุญยวีร์  น้อยจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายณฐกร  สระทองเอก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงศศิธร  สุขชื่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายภัทรกร  กิตติยานีกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายอัครวินท์  อินทโน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงเนตรนภัส  รอดแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายณฐกร  พอใจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคศิลา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงนปภัช  พุ่มพวง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงกุณฑลี  ศรีเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายนันทิพัฒน์  รอดเจริญศักดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 นายชุติพนธ์  ชื่นเรือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายกรวิชญ์  สังฆรัตน์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายกิตติภูมิ  โชติรัตน์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายชลภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองพรม โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายณฐนน  จันทร์พงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายเตชิต  ขวัญยืน โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายทรงโปรด  กิตติสุวรางกูล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายธนณัฐ  แสงสุขา โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายธนวัฒน์  อรรถวิชัย โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองทิพย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายนพณัฐ  ลุนชิตร โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายวจนะปกรณ์  ชัยแก้ว โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขโม โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายวัชริศ  แสนสุข โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายวัชเรศ  แสนสุข โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจเบิกบาน โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงพัชรพร  สุขวิบูลย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีประมาณ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสกุล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายสฤษพงษ์  สุทธิสารโชค โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ปรางศร โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกสิกรรม โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงกิรณา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงวิระดา  คำขวัญ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงนภัส  เจริญกิจพิสุทธิ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงจิรัชธญา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  เสือเลี้ยง โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงธนพร  รวยทรัพย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีสกุล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงจันทิมา  สอนสีดา โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงวริศรา  ภู่เกษร โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองพาณิชย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายขจรศักดิ์  กระแสร์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายธนาลักษณ์  มะลิหล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักษ์ทิพวรรณ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณัฐธิชา  เชาว์ไวย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายธนกร  ภูครองทอง โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลธิโต โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายธนกร  ทองอินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงรมิดา  อรรถวิชัย โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายณัฐสรรค์  นวมลพจน์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงประภาสิริ  สุนันตะกูล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 นางสาวทิพยวรรณ  อ่ำเมือง โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงณัฐธภา  สุดาวงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายชนาธิป  อินทโชติ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคียม โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูเสือหาญ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายเปี่ยมสุคนธ์  วีระเดชชูชีพ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศิริจันโทวาท โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายวชิรพรรธน์  นิลใจพงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 นายศิวา  ศรีคชไกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายชัยธารา  วันทนทวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายกฤตพัฒน์  บัวทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายณชรัณต์  จิตตรีธาตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายนภพล  ปานคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายพงศ์ปณต  หอมรส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายสหรัตน์  ธีรเนรมิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวหวาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงกนกอร  กลบสูงเนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงกัณฑิมา  เชื่อมชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงชัญญา  พรมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงบัณฑิตา  แหวนทองคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงปพิชญา  บูรณะกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวัสดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอนัญญา  คัตพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายจิรภัทร  นาคสีหมอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายชยพล  แก้วสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายเธียรวิชญ์  ทองเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายพัฒน์พิทยา  เปลี่ยนดิษฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายภคนันท์  ลี้ภากรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายศักเศรษฐ์  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายสาละวิน  เทพสุภรณ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลิ่วลาภาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงณิชชาพัชร  ชูชาติหาญสันเทียะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงมานิตา  พจน์เจริญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงอตินุช  จิรวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงอริสา  พุทธไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงอินทพร  แจ้งใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายกรเมศ  พงษ์สุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายกฤติพงศ์  อำไพจิตต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายกิตติพงศ์  สมสอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายชลธี  นอบน้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายเดชาธร  นามไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายธนภัทร  รุ่งวัฒนพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายธราดล  โรจนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายปัณณวิชญ์  คูสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายภูดิศ  ชลกุลจนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายสัณห์ปองคุณ  จันทรนิยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายสิรภพ  สงวนสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สังเวียนกสิกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงกวินทรา  ปรีชาญาณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงญาณิศา  ทะจิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงณิชมน  สังประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเจียก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงปริยากร  ศรีจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงพิชญธิดา  วราโภ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาวศศิรินทร์  ดนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายภูมินันท์  สุราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 นายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายนัธทวัฒน์  พลอยเจริญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายพชรพล  พัฒนตั้งสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 นางสาวกมญฐกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงจนิสตา  สามขำนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 นางสาวจันทิมา  ศรีหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 นางสาวณัฐณิชา  น้อยอุทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงณัฐธิชา  อัปการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวพิชญาภา  พันธ์กุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวรังสิมา  ทุมลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 นางสาวศิรภัสสร  ศรีสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 นางสาวหัสญา  ชุ่มโชคดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายนภนต์  มีวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวจันทร์จิรา  ช้างป่าดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวจิรัชฎา  พิมพา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวณัฏฐ์กฤตา  สีมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวณัฐพร  ตนะวีรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงธัญยรัตน์  อัครวิไลพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นางสาวพิรญาน์  เทวะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 นายจิรายุทธ์  ดีกระจ่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายชนะชล  สนธิสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นายชยุตพล  นาคสังข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายชัยวิชญ์  วัฒนสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 นายพิธาน  ธีโรภาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 นายรชต  ทองชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายรชต  มาลัยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 นายศุภวิชญ์  สันโดษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาวกนกนิภา  บัวแฝง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 นางสาวดวงกมล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 นางสาวพิมพ์มาดา  จิระวัธน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นางสาวมณฑิตา  วุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายกิตติธัช  ตัณฑวรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายกีรติ  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายจักราวุธ  อ่อนพุทธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายจิรภัทร  ปีตานนท์ชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายจิรภัทร  ฉ่ำเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายนิติ  สุขญาณกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายพงศ์ศิริ  บุญศิริเภสัช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายภูริ  แน้มกลีบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายภูวศิษฏ์  ขวัญแพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายลัทธพล  พระเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงณัฐนันท์  คงมีเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงนิรดา  เสมสายัณห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงปติมา  จันทราภิรมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงพรชนก  ตุลิตะธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงพิชชา  ซำคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงภัคนันท์  แจ้งแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ศิริณัฐทองโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายปรเมศวร์  โรจน์หล่อสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายศิวกร  ศิริปูน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายอธิษฐ์นลัน  โตประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  เปี่ยมสุวงษ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์มณฑา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงนิภารัชต์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงวรวลัณช์  สำราญกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงศศิวัลย์  ผลแสงสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงอริสา  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายก้องภพ  จิระวัธน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายชิษณุชา  ราชสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายณํฏฐวุฒิ  ภักดีประเสริฐสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายธนกฤต  สถาผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายบูรพา  โพธิวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายอนรรฆ  นารอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายอภิวัฒน์  สร้อยม่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มีผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมฆส่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายชานันทร์  มีสินกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายสารัช  จีระออน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงชญานันทน์  มีสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงชาริสา  จัดกสิการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงสุภาพร  ลี้เทียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงภัสสร  เกษสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงวีรวรรณ  สาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายพิชัยรัตน์  ทองคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายวรสิทธิ์  เฉลิมนัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุบลพืช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สุทธิวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงชนาภา  มานะการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงณัฐนันท์  ซื่อตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงณิชนันทน์  สาธุธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดรัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงพรธยานิก  ปันสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงพิชชนาฏ  บำรุงไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงรัญชนา  กลัดตลาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงลภัสรดา  เดชธรรมรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงสุภัสสรา  สายบุญณะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงสุมลฑา  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น