รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงมนัสวี  เทพสถิตย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวชุติกาญจน์  เจียรรุ่งแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงมณฑิกานต์  เบญจมธำรง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวมนัสนันท์  รอดฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายธนโชติ  โพธิ์จำศิล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวเรืองรัตน์  พ่วงผจง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวธิดารัตน์  จันไทย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายธีรภัทร  แก้วมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาววรรณวิษา  พวงแตง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายพงศวัชร์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายพลธารา  พลายงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวนันทิกานต์  ชั่งประดิษฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายศักดิ์สิทธิ์  พึ่งเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวภูริชยา  นิ่มนิรมานมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวปราณปริยา  ชมชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพรกนก  แฟงผลน้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวสกาวรัตน์  สร้อยทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวสุชาดา  กระจับเผือก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายสกุลวัฒน์  แววแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงพิชญา  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวกนกพร  สุนสนาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวพิมพ์ทิชา  ภูศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวสุพิชฌาย์  เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพีรดา  ทองโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกันตรัชต์  จันต๊ะขัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงอภิญญา  พราหมนัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวภัคจิรา  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวเกษมณีรินทร์  ดวงจินดา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงอริสรา  ตรีสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวไอศิกา  เมืองวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวอารยา  อริยพฤกษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวจิณณพัฒ  ผลโภค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวชนาพัฒษ์  แสงชาลี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงญาตาวี  หอมพรมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายกรรณวชรภรรฬ  จำหาญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายกฤตณัฐ  คนึงวิริยะกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายกิตติธัช  กำปั่นทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชนสรณ์  เสือวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชัญญา  วีระศักดิ์ถาวร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายชิษณุพงศ์  อินทรัมพรรย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายอดิศร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฐชนน  มิ่งขวัญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายกลวัชร  แป้นทัศน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายอัฎฐสม  วงษ์ปาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธนกร  ก้อนทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายกันติทัต  สุคันธชาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวจิราวรรณ  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายชัฎชนม์  พึ่งเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายธิติวัฒน์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงชญานี  สุขประไพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายธุวานนท์  พุ่มพวง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวชลธิชา  ชุ่มชวย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนชัย  เวียงนนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายนิธิวิทย์  อมราภรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฎฐินี  เบอร์เนียร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายพนา  หมายมั่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายพฤกษ์  สินพิบูลย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวธนพร  แก้วเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายพีระพัฒน์  คล่องณรงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายรัชชานนท์  มาเนียม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงเบญจมาศ  นิยมจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายวชรกร  ศุกรเสพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายวรากร  โพธิ์แข็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวปรียาภรณ์  เหลืองมิวาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวปัทมาพร  ทองเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายวิศรุต  ปริวัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวรุ่งรักษ์  ทรัพย์สวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายสรรัตน์  ฐิตะวิริโย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงลาภัสลดา  โล่พิทักษ์อุดม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายศุภกร  หลักกรด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สง่างาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายศุภกฤต  ผดุงศิลป์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวสรัลพร  บุญเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายอนันธชัย  จานเจือ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายกชกร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงญาณภัทร  จันทร์แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวชนัญชิดา  ศัพทเสวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คงปรีดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณชนก  สุรวัตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธนพร  หอมไม่วาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงนลินี  อุ่นแทน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปทิตตา  จามกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพนัชกร  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวพีรดา  เรียนหัตถกรรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงภทรพร  เกิดคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวภัทรนันท์  ขันธมนต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงมัญชุสา  แสงหิ่งห้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวสุพิชญา  เกษดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอติมา  น้อยคล้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนุชสรา  ท้วมทัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชวัลวิทย์  พิบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนวพร  เชยชม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกนกรัตน์  ลิ้มตรีวรศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งแสง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายชิษณุพงศ์  พัดลม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนาฏลดา  มาลัยเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปณิตา  อินทร์แสงทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายไชยทรัพย์  ช่างหล่อ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงอภิศรา  สุขสโมสร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงเนรัญชลา  ไพรมุ้ย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายณฐกร  หมอโอสถ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปิยกาญจน์  บุญสถิต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงเกษราพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายเกศณภัค  วงษ์คำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงมนพิชา  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปฑิตตา  ประดู่วงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงอชิรญา  รุดทัง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายนราธิป  นุชสละ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงเปมิกา  พูลรอด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงจิรัตน์ธัญญา  สงวนสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณรากรณ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพีรภัทร  จันทร์วงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสุพิชญา  พูลผล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายจตุพงศ์  ตระกูลใจดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวิชญาดา  อำลา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายภูมิรพี  สังข์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงศีรกาญจน์  ภัชจุนโท โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงญาณภา  ผ่องสอาด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสัตยา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพิชญา  แพรวัฒนะสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายถิรพงศ์  ทองพานิช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายจักวรรดิ์  ใจเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภูวพงศ์  พาขุนทด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์เนตร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปั้นสุวรรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนกร  ม่วงคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายวัชระ  ดีละม้าย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศิรินยา  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมวรฐายี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณิชาบูล  กุมภี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ลี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงรัชนียากร  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอันนา  อินทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงธนมณฑน์  รอดเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภนคร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวริศรา  มีลาภ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนราทิพย์  โตลิ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายศุภณัฐ  คงสัตย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายณัฐนันท์  สร้อยคำหลา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอาทิติยา  จันทร์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองขาว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนภัสรพี  เเจ่มมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงยุศริศา  เศรษฐี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บัวทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวณัฐธิตา  นกขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายสรวิชญ์  เดชะเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปัณณ์  กุลหกูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายอติกานต์  สุทธิญา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนภัสกร  กลัดงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายอริญชย์  อาจเอี่ยม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายสุริยพงศ์  สีมาภาพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ผุยใจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองอุ่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกรรณิการ์  อุตรา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปัณณทัต  เด่นดวง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงรัตตวัลย์  แกมทับทิม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณิชา  ชื่นกุศล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงญาณิศากานต์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคนวม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายพัสกร  วิไลกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพรลภัส  โกมล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชญานันท์  ขวัญนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงภัทรวดี  ปราสาทแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงญาณิศา  จารีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงคณภรณ์  รอดพูน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกิตติมา  วงษ์พันธ์ธรรม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายภูวฏล  สายแปลง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายสุชาครีย์  สุขงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายเมธิส  รมณีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายศรันย์  ยามี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายกวินท์  ชัยบูรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใยอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายฉันทพัฒน์  มีประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายอัคธสิทธิ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสุวิชญา  สินโน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธนทัต  เนียมเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณัฐกาณต์  อ่อนคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอภัสรา  มั่นอ่วม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนภัทร  พั่วงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปุญณิชา  ทองโต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงดลพร  ปังวัฒนกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธฤต  สมเนตร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนฤภพ  นวะศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงศุภาศิณี  ทรัพย์เพิ่มพูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงบุญญิตา  บุญมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอภิชญา  นองเนือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงธนิสร  ติยะจามร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสุจารี  อ่วมน้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ต้าวเต็บ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วผ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนันท์นภัส  แกมทับทิม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายสิทธิการ  คุ้มวิญญาณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธิติยา  พึ่งหิรัญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอัจลญา  เนตรสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  เกษรบุบผา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายภวัต  วรรณศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายสุวีร์  บริบูรณ์บัญญัติ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงโอฬีน่า  ดีพุดชา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายภูวรินทร์  ชมภูนุช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายรัชตะ  ดนตรีเสนาะ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายรชตวิทย์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกรินทร์  ชัยบูรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกิตตินันท์  ทองมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายรัฐพงศ์  บำเพ็ญทาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพัณณิตา  อินนก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกิตติภพ  ค้าแหวน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงแพรววนิต  ปิยะชน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงตรีชิรา  ช้ำเกตุ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงมนัสชา  เผือกทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายชาญศิริ  ลิ้มชัชวาลกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายศุภากร  หมวดเตี้ย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธนาศิริ  แดงเดช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอติคุณ  ภักดีรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนภัทร์  แย้มบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวราภร  รุ่งจำกัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายไอยรา  หมอสมบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปัณณพร  พาศิรายุธ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงวิชุรินทร์  ปิยะนุชศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายนันทิพัฒน์  เนียมเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุรีภรณ์  รอดโฉม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสุวีรยา  เข็มวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพงศ์วัชรวัฒน์  พรมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงอาจารีย์  อินกลับ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สโมสรสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมเนตร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงอิศราวรรณ  อุ่นรอด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภัทรภาคย์  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงฐานภา  ไชยวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงชนัญดา  ธูปบูชาการ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงญาศิกานต์  วัตรายุวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภูตะวัน  อึ้งสุวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชุติมา  ศิลป์ประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชนิดา  ชั่งบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายก้องภพ  พรมณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายชัชวาลย์  นาคประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายชินภัทร  คำคงศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายณัฐศรัณย์  ธรรมเนียม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนกฤต  วาศุกรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายนฤเบศร  นวะศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพนธกร  มาลัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายพิริยทัศน์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภัทร  ฑีฆะบุตร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายเมธีณัฐ  ตาลแสน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวิริทธิ์พล  เจริญพรหม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายอณวัช  ใจทน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงคริมา  นาคมณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงจังคนิภา  ปีมะณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณฐมน  ติยะจามร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณปภา  กลีบคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ยาประไพ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นามหาวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฐวรา  เต่าทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช้างโฉม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โชคลาภ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  ทองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิชญาภา  สุโยธีธนรัตน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิมพ์ชนากานต์  เสือยอด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงระพีพรรณ  เพ็ชรนิล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงศศิกานต์  รอดทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงศิรประภา  สุดสวาท โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายกิตติภัทร  บัวบาง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายกุลเทพ  โฉมนาจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายฐปณพงศ์  พวงมาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายทัตพงศ์  เดชมา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นายธนกร  ธรรมศักดิ์ชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธนกร  จำนงประโคน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายนรภัทร  คุณะพันธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายนันท์ธร  จี่พิมาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายนันทิพัฒน์  เชียงสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายพงศกร  สมคุณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายศุภวิชญ์  แก้ววานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นปาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นายสุภณัฐ  กวางแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวสิรพัทธ์  ต้นพงศ์พัฒนกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวชนิสรา  เมทางสุเวช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงชมพูนุช  เชาว์โต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธูปอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชัญญา  ยงศิริวรรณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวชุติมณฑน์  ช้างพาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวธนนันท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรวิภาค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวปิยะภัทร์  รัตนเลขา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวภัคธีมา  ป้อมเดช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงภัทรมน  อินทร์วัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวภัทรมน  ข้องน้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงรดา  ยอดเกวียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาววศวดี  ภู่สอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาววิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวอภิญญา  ชูชื่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกฤตภาส  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายกษิดิส  ดนตรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายจิรภัทร  สังข์มี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายชญานนท์  คำเหมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายชนัยชนม์  สังเพ็ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายชินาธิป  ประสงคฺ์ศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธนภัทร  คล้ายสมาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายธีรภัทร  ภัทรนิเวศน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายรัฐนันท์  ปราบทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายวทัญญู  ปานดำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายวรภัทร  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุธาสินี  ชั่งใจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงจารวี  คงเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงณัฏฐา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงณัฐญา  ชลอปัญจศิลป์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงณัฐนิชา  ม่วงเกลี้ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงทัศศิมล  บัวดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงธนกร  ชุ่มจิตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธัญชนก  หรั่งบุรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงปวันรัตน์  อยู่กลัด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพรชิตา  เมืองใหญ่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เรืองทัพ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพิริญาภา  ยอดศิรจินดา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพุทธิมา  วัชรพิบูลย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 นายพุฒิพงศ์  อิ่มกรุง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  มีทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงมานิตา  ทองขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงลลิล  ขจรกิตติประการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงวรพิชชา  เสี้ยงล่ำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงวารุณี  เพ็งนิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสโรชา  ตระกูลโชคเสถียร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสิทธินี  บุญธนิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสิริยากร  เผ่าคง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสุภชา  สาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอนัญญา  เต็มศักดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอริสรา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวสาริกรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายพลภัทร  แสนสำราญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอารียา  ทองศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายปวีณ์กร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพชร  เลิศวิจิตรจรัส โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายพีระวิทย์  รัตนใส้พงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายวรกานต์  ถ้วยทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายสุกิจจ์  พานเที่ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายอิสรภาพ  คงประยูร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกนิษฐา  ศุกระรัศมี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวบาง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชนัญชิดา  แตงขุด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงนวมินทร์ตรา  คำมุงคุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนิชาภา  เหล่าบุตรสา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงปวินันท์  ม่วงทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงลักษิกา  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภู่สอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงวรัชยา  บุญกล้า โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญชู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสุภัสสร  ชูขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุภัสสร  ทรัพย์มาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอรจิรา  ทองดง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่างหล่อ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงศศิรประภา  สุ่มงาม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสรัลพร  สุขพลำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงภัทรชรินทร์  ปุ่มเพ็ชร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายภูรินทร์  พรหมวอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณิชาภัฐ  พุ่มพุทรา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพชร  เลิศสุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปวริศา  ตรีวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายทรรศพร  น่วมทิม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกัญญณัช  สินธุคุณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์คลาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายจักรภพ  กิ่งผา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายฐนกร  เอี่ยมละเอียด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายณัฐชนน  ปั้นจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายณัฐดนัย  ทองดอนเนียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายธราเทพ  ศรีวิชัยแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายธิติพัทธ์  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายปริวัฒน์  ละมุนมอญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายปวเรศ  รัตนประชา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วพิเศษกาญจนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายมรกต  อิ่มฤทธา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายไรวินท์  เพ็ชรไพทูล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายศิวกร  นาห้วย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอชิระ  เอมศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกฤษณา  ผลเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกฤษณา  ตระกูลตั้งจิตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงชนันธร  พลธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงชนากานต์  ปั้นลาภ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชลอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฏฐชา  คุณธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงดลชนก  ดวงดิษฐ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปพิชชา  อนุวัฒน์วิมล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงพลอยชมภู  เนตรนิยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จูสี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงวิชญาพร  พวงทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงศิวพัชร  ช้างจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีดิษฐ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสุรัชวดี  สุขรักษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงอรกัญญา  น่วมภักดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธีรภัทร  สอนสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่เอี่ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายวิชชานุ  ทองเอี่ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายปฐวี  กีเซล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธัชพล  พักผ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายพิชญ์  ทองสวน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพรรณฑิภา  วิวน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงมาลิตา  อ่างแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายณัชชากร  สินธุคูณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวรรณรดา  การภักดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณัฐิดา  ตันยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธารทอง  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายสุวณัฐ  ภูสะระ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายวาชิ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงลลิตา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปกฉัตร  ตั้งพิสิฐโยธิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงสุภชา  ปล้องมาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งหลักเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายภูริวัจน์  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายพงสกร  เปี่ยมเนตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายฐานพัฒน์  ทับโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพิมพ์ชมภู  ปรีชา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงบุญยวีร์  น้อยจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายณฐกร  สระทองเอก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงศศิธร  สุขชื่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายภัทรกร  กิตติยานีกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายอัครวินท์  อินทโน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงเนตรนภัส  รอดแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายณฐกร  พอใจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคศิลา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงนปภัช  พุ่มพวง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกุณฑลี  ศรีเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายนันทิพัฒน์  รอดเจริญศักดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกรวิชญ์  สังฆรัตน์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายกิตติภูมิ  โชติรัตน์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายชลภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองพรม โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายณฐนน  จันทร์พงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายเตชิต  ขวัญยืน โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายทรงโปรด  กิตติสุวรางกูล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธนณัฐ  แสงสุขา โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายธนวัฒน์  อรรถวิชัย โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองทิพย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายนพณัฐ  ลุนชิตร โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายวจนะปกรณ์  ชัยแก้ว โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขโม โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายวัชริศ  แสนสุข โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายวัชเรศ  แสนสุข โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจเบิกบาน โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพัชรพร  สุขวิบูลย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีประมาณ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสกุล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายสฤษพงษ์  สุทธิสารโชค โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ปรางศร โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกสิกรรม โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกิรณา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงวิระดา  คำขวัญ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงนภัส  เจริญกิจพิสุทธิ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงจิรัชธญา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  เสือเลี้ยง โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงธนพร  รวยทรัพย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีสกุล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงจันทิมา  สอนสีดา โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงวริศรา  ภู่เกษร โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองพาณิชย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายขจรศักดิ์  กระแสร์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายธนาลักษณ์  มะลิหล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักษ์ทิพวรรณ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงณัฐธิชา  เชาว์ไวย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธนกร  ภูครองทอง โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลธิโต โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธนกร  ทองอินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงรมิดา  อรรถวิชัย โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายณัฐสรรค์  นวมลพจน์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงประภาสิริ  สุนันตะกูล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวทิพยวรรณ  อ่ำเมือง โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงณัฐธภา  สุดาวงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายชนาธิป  อินทโชติ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคียม โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูเสือหาญ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายเปี่ยมสุคนธ์  วีระเดชชูชีพ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศิริจันโทวาท โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายวชิรพรรธน์  นิลใจพงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น