รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ  แก้ววิศิษฎ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกันติชา  ไชยชนะ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงจินดาหรา  บุตรธรรม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงจุฬามณี  เชื้อจีน โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงชนินาถ  เฟื่องจันทร์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงณิชากร  ฤทธิ์ทวี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงดลพร  บุญถม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงปทิตตา  อุดมผล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงปุณยาพร  ขจรเกตุ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพงศ์พงา  ศิลาโชติ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงภคพร  มณีขาว โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงมนัญชยา  ชูยศ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจียมรัมย์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงวริศรา  จิรรัชวณิช โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุตรวงศ์โสภา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงศุภจิรา  พันธ์มหา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงศุภิสรา  เสถียรฐิติพงศ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงสรัลพร  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงสิริมาฆ์  นาคะชัยเศรษฐ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกฤตเมธ  มีสุวรรณ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกฤษณ  สุสุขกาย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกอธรรม  หมอนทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกีรติทัศนน์  อุดมรัตนศักดิ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายฐาปกรณ์  นาราศรี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธนกร  กล่อมสวน โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนกฤต  สาริกา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายธีรเทพ  ประทุมตัง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขเจริญ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายพงศธร  พิมพ์เทศ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายพชร  น่วมชุ่ม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายภูริชา  เดชาพิธาโชติ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายรุจินพ  ไนยทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายฤทธิไกร  แซ่ฮั่น โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายศิวกร  แสงอ่อน โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงนพรัตน์  พ่วงพันธ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปวันรัตน์  ทองอยู่ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสวรส  โสภณพัฒนะนนท์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บางป้อง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงศุภาพรรณ  วงศ์หงษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชมภัทร  เสนาะดนตรี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสว่าง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภู่ซ้อน โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมเพลินใจ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอาทิตยา  ขยายศรี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงพรทิพย์  อาศัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริโสม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปัณณธร  แสงศรี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงเปมิกา  ปรีชาหาญ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วดวงใจ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงมัทยา  ไหลนำเจริญ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงอัมพิกา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงอาทิตตา  เข็มทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกันตวรรณ  เสนาะจำนงค์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ทองถม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงมัลนิการ์  ภู่พรามณ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายกฤตภพ  นิตย์โชติ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงอัลิปรียา  โชคชัยวิศิษฎ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพัชรพร  โถน้อย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจรรยพร  ปิยางสุ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐวดี  คุ้มคร้าม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกรณิศ  ปิ่นภู่ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงเกษสุดา  มงคลวัตร์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิตรา  ทองวัฒนา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชนิกานต์  บุษยากุลดิลก โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชาลิสา  เทียนบูชา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงญานิพัฒน์  นาคเสวก โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธนพินท์  ผนึกทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เครือพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์รัตน์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนภัสรภรณ์  โคตรชมภู โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงเจาะ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพีรดา  พิระขัมม์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปรุนาวิน โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภัทรวดี  พลอยแก้ว โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวรรณศิษย์ฐี  พังลำภู โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญชิต โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงศิรประภา  นระบุตร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงสิริรัตน์  ดอกสี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงอภินัญญา  แถมจำรัส โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงเอ็นดู  พุ่มพวง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายกฤษกร  ประพฤติธรรม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายจิรวัฒน์  บัวลี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจิรายุ  เรือนงาม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายจุมพล  สีเขียว โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายนครินทร์  ภูต้องใจ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายนวพล  โคตรพันธ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปรพัชร  ทองอุ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายประพัฒน์  ต่อเบอร์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายปริวัฒน์  สุขวิจิตต์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายภูริต  มรรคทรัพย์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขสุสาสน์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายมุนินทร  ดรลิเคน โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายรพีพงศ์  จิตรพรทรัพย์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายวรสรณ์  สาตรา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายศุภชัย  รักชีพ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกนกวรรณ  วนิชศรี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โมสิน โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจิตติภัทรา  สงวนธรรม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงจิราพัชร  มาตุ่น โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชิณวงค์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชนากานต์  ชูรักษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงชนิสรา  ปิยะนุช โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปรีชานุกิจ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธนพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นประภาสกุล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งคุณ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงภัณฑิลา  หลังกลับ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จีนเพ็ชร์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงมิรันตี  ทองสุก โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองสายใหญ่ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตใหญ่ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเขมนิษฐาร์  ศิวรานนท์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงวีร์สุดา  ค่อนดี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสิรีลภัส  เลิสหิรัญเจริญ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงโสภิดา  ทับทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงหฤทชนัน  อุทกัง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายกฤตภาส  หงษ์ทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายกิตติกวิน  ธงวิชัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายเจษฎา  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายฐิติวัชร์  ฮกเจริญ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณัฐฐินันท์  เพ็งสวย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัฐยศ  สุขจิตร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธีร์ธวัช  คงรวมญาติ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายนิภัทร์  ผิวขม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปฏิภาณ  พุ่มอุไร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายประณิธิ  สวนทรัพย์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพรรษพล  พุทธพงษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายพุทธิพงษ์  วัตถุทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายภัทรกร  จอประดิษฐ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายยศนันท์  นุ่มนาค โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงพยับ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งปรัชญากูล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปภังกร  เบ็ญณรงค์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงบัณทิตา  ยุดดร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หอมมาลัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  สุริยวรรณ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณิชากร  ขาวขำ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปุณยนุช  ชคศรีสว่าง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพรรณพนัช  อัสถิ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โพธิ์พัตรา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์มณี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงชุมาพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพรพระพลอย  แสงน้ำ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกชพร  พรรณสังข์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชาลิสา  ราษฎร์ดุษดี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฏฐพิชา  พงศ์พรหม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนภสร  บุญโต โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงนิภัทรา  คำเสนาะ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงบุญยานุช  เจ๊ดกระโทก โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปุณยภา  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวรัชญาน์  บำรุง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสวรส  ชมนัด โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงสุจิตรา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงเสาวภาคย์  หงษ์ไทย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกฤษณัส  อินพามา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายชาญชัย  ชัดใจ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธันยบูรณ์  เลิศวิริยะกุล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายปกรณ์  คิดสม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายปกรณ์  กล้าหาญ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายพลวิชญ์  เชียงหลิว โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายรวิภาส  ชำนิ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายศุภกร  นราสภา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสรวิศ  โชติเจริญวาณิชย์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชญานิศ  พอใจ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชาลิสา  หุ่นดี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัชชา  ชอบใหญ่ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐพร  ทะนาไธสง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญธรรม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภควรรณ  ทองรักษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงศศิธร  ใจเย็น โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสถิรภัทร  พึ่งเนตร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วใส โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอาทิตยา  หวังดี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีพรหม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพิษณุ  พันธุระ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพีรณัฐ  เจริญพานทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายพีรวัส  หนูพวก โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกัญณิชา  จีนวงษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสุรภา  อาชีวะประดิษฐ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณัฐสุดา  เจริญสุข โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงรุ่งณภา  สวยงาม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงภทรษร  พันธุ์วา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงโมธิกา  บัวทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกชพร  อุปถัมภ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจันจิรา  สุดรัก โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจีราพัชร  เตชะผลประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงญาณิศา  อินทรภาส โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  แสนสุข โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงเบญญาภา  สิริสาร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปทิตตา  อับดุลฟาก๊ะ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปวริศา  เพชรนิล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มแป้น โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศศิวิมล  มงคลแท้ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงอนัญญา  ขันสร้อย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายจิรกิตต์  แย้มศรี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชาคริต  บุญอนันต์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณัฏฐพร  แก้วสว่าง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายรัชชานนท์  แย้มบู่ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายวัชรพล  สุบุญสันต์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พิมพิลา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วัฒนพุทธิเลิศ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อุดมผล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธนัชพร  บุตรดี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปพิชญานันท์  มีเฉย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปัณฑิตา  เต่าทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพรปฏิเวธ  บาลชื่น โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงมนัชญา  ศุภางค์ลักษณ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงรวิกานต์  หล่มวิสัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อ่อนวิมล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสิรภัทร  วัดพูล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอนัญญา  นินทะสิงห์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอารียา  แถววงษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพงศกร  สุสุขกาย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายยศพนธ์  ธราวงศ์ทิพย์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายวิศรุต  ทองเอม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนิภาดา  ผลจันทร์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงมนัสวี  หาจำปา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คอยผล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกรกนก  ไชยชนะ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกุลิสรา  ร่มไทรทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชนิกานต์  ศิริรัตน์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัฐิดา  ทับเฉย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงลภัฎรดา  ปิ่นศรี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงวรรณกร  ช่างเกวียน โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายศุภชีพ  แสงศิริ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศิรประภา  ทองมณี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธีรภัทร์  บุญรอด โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายภูฟ้า  งามละมัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายรวิภาส  เทศวงษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมณี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธัญรัตน์  เชื้อกลางใหญ่ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายสุทธภัทธ์  กถาไชย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายยุทธะพงษ์  คงน้ำ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสุภัสสรา  กิจนที โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงชนิตา  สนสกุล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงโอบบุญ  เจริญสุข โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนันทิกานต์  ส่งสุขเลิศสันติ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนกร  ชวรางกูร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายศักดา  แก้วเทศ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงวริศรา  ภาคแสวง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสโรชา  เปลี่ยนรัศมี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพิมาลา  ช่างผัส โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชญาดา  แวนสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายการัณยภาส  ฮกเจริญ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกัลยกร  ธัญธรธนพร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปุญญพัฒน์  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอารยา  พรมมาสุข โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงนนทพร  บุรีรักษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายธนัช  กาญจนเจริญนนท์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสุพรรณษา  ทรัพย์ผลไทย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายวศิภูมิ์  ถัมภ์บรรฑุ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกุลธิดา  ทนหนองแวง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำเกิงพันธ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงชนัดดา  แก่นจันทร์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกรวรรณ  ทาสีดำ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงวิมลวรรณ  เสาสมภพ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนวัฒน์  เคยการ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงประสิตา  อริยะ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนภาภรณ์  ชุมนุ้ย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณัฐิดา  ดำนิล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงชาลิสา  นาคา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายปรวัฒน์  ราชฉวาง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปรินทร  แสนโภชน์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงอาธิติญา  หุ่นยนต์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ที โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวจิดาภา  เกียเต๊ะ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวธัญชนก  นาควิเชียร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายชิษณุชา  มณีจำนงค์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาววริษฐา  ป้อมน้อย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอารยา  แสงขาว โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสโรชา  แหยมเจริญ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงชลธิดา  ตรีพรหม โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 นายจักรพรรณ  เกษมาลี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวธันยาภัทร์  สิโรจน์ตันติกร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวกวิศรา  ศิริชาติพัฒนากุล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพัณณิตา  สุขโต โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงรัตนาพร  เผือกทอง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวจณิสตา  เม็กขุนทด โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวสุวริยาพร  มงคล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจีรนันท์  เสนา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกิตติยา  โกฎแสง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงตุสิตา  ไชยปัญหา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมโอษฐ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวสุภัสสรา  คำใจ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวอรปรียา  คำงาม โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชญาภา  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงศศิธร  นงค์บาง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวธนิศรา  ชูเรือง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวพัชรมัย  ฮ่องสกุล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปุณยาพร  เสือสมิง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายณเดชณ์  ประไพตระกูล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวธีรฎา  เรืองสัตวิวรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงจารุภา  เอกอำนวย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายภูริณัฐ  ภารแผ้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายธนกร  ประชาชนะชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงฐิติชญา  อักกะโชติกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรคงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำชุ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนริศรา  คงประทีบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนาสุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนะแสงโรยศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายณัฐวัฒน์  มาโนชนฤมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายนภัทร  วันมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพริษฐ์  วิจิตรวัฒนานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายสยมภู  ทองปัญญนพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกฤตญาญ์  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงณัฐนันท์  คงรวยทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สงวนเกียรติชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงศีตลา  ชื่นคลัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายเป็นโท  ประยูรคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายภัทรภูมิ  กมลวารินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธีร์ธวัช  ลักษิตานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอรรณพ  ภาคอารีย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายนภาวุธ  ทุมสะท้าน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายอุปรากร  อุปละ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพีรณัฐ  เต่าทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กลับใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงบุณฑริกา  สุภาษิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสุชานันท์  พวงนาค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงวรรณวริน  อินทร์ฉาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นายปาณัสม์  พิมพ์โคตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายคุณานนท์  เริงทรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายธนพล  ต่ออุดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวสุพิชฌาย์  ทวีธัญญ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงบุญสิตา  ทวีรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปริวดา  คุรุกิจกำจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นายภูริณัฐ  พลอาสา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายวิทัศน์  สุวรรณมณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวนันท์นภัส  สันวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภานรินทร์  ศรีคำรุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายรวินวิชญ์  จงศรีสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปัณณวัฒน์  น้ำคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวญาณิศา  สิทธินันทน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายณัฐพล  แสงงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายบูรพา  อภิญญากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายศุภกร  กีบาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายธนทัต  แช่มวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวรุ่งทิพย์  บุญชู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นายปุญญพัฒน์  แก้วประดับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวกฤตยา  อนันตอวยพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายวรโชติ  ตาววัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกนก  บัวเมือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายพงศ์ภรณ์  อินทร์พันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายพีรณัฐ  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายสินมหันต  โรจน์รักษกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวกชมน  เลี้ยงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายวิชญภณ  ผองขำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายอธิศ  จิตเพราเพริด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายพงศ์พล  รักประเสริฐสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวภาสินี  บุญญะฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวชนัญชิดา  สมาธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธนกร  พยัคฆรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายศุภวิชญ์  กาสา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายกฤษณัฏฐ์  สกุลวิวรรธน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายถิรวัฒน์  สุดตา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายฝนหลวง  อินอ่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายชินโชติ  สุฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธนกร  ทองปิ่นแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปุณยนุช  อินทรโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวกชพรรณ  พึ่งแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เทอดไพรสันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวธนกร  ประทุมรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกิตติภพ  ขันแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายนนทวัฒน์  จิวรรจนะโรดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายพงศ์ปณต  ณ ป้อมเพ็ชร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายศิวพัฒน์  เงินยางแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายกานต์  หัสแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายญาณกร  บุณโยดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกิ่งกนก  รามณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงเปรมมิกา  เนียมเปรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายณัฐภัทร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกานตภัท  อาจหาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายเพ็ชรสยาม  อุริต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสิรวัฒน์  แสนบุญส่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายชาติปวีณ์วัศ  สมสุขสวัสดิ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปรีญาภัทร  จูบาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายตุลยวัต  เวียงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวอภิสร  รันทม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงอรจิรา  อารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงอรัชภรณ์  นรินทรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวณิสิตา  รัตนโสภาพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงปาลิตา  ขุนแผ้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกุลญาณัฐ  มุธะสุวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงญาณิน  เคารพาพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายบวรวัช  คละวรรณดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายปัณณ์  ฉัตรชัยอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปัณณวัชร์  ว่องเจริญกิจกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพิมพ์สวย  วงศ์วโรดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายปฏิภาณ  เดชเกตุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงกฤตากานต์  ยวงนุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพิณณภัสสร  ถาวรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวบรรณรต  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงขวัญจิรา  อุดมวิทยานุกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงปภัสร  หวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงศุภิสรา  วรัชโชติเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายชัชธร  สุดสาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายอานันท์อิทธิ์  ทวีทรัพย์มณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายปารณัท  ศิลาเณร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายพีระวัฒน์  กิ่งตระการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายศุภกร  เสริมศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงชญานนท์  อาจวาที โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอรรสโรจน์  รอดอยู่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายสิรวิชญ์  สันประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปวีรานุช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภูมิพัฒน์  หอมแม้น โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายชัยวัฒน์  เหลืองสุวิมล โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัชราวรรณ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชียทอง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงชญานี  พงษ์พืชน์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายณัฐดนัย  ใจยืน โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวพิมพ์พิศา  เนียมฤทธิ์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงรุจิทาดา  กิจวิมลรัตนา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภานุมาต  เฉลิมสุข โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายสันต์ธร  คำปิตะ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายปภาวิชญ์  ทองส่งโสม โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายนนทกร  จันภักดี โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นายนวดล  คำกอง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภคมน  เจริญศรีวิริยะกุล โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาววรัญญา  วิสารทวิศิษฎ์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสุรีย์พร  น้อยสุข โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนวพรรษ  อังกาทิยพ์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นายนนทพัทธ์  เมฆทัศน์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายวงศธร  เมฆฉาย โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายปิติกร  สุพล โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สงวนสัตย์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกมลพร  บุญแท่ง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงศุภจิรา  ดีรัศมี โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสิตางศุ์  ระวังภัย โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพงษภัทร  คงแก้ว โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายฐิติกร  เฮงสุนทร โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวภัณฑิราภรณ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวกิตติยา  อิ่มเพ็ง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงวรีลักษณ์  บุญวิเทียน โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพิชญดา  กระโพธิ์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปริณดา  ตั้งดำรงค์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวอภิสรา  อานอาชา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายราชพฤกษ์  ศรีพระพุทธ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายณัฎฐ์  น้อยเกิด โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายปรัชญเกียรติ์  หวังหิรัญกุล โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภัทรพงศ์  รื่นสม โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายอัครพล  โต๊ะอาด โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงบุญญิตา  คุณมี โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณุภัทรณีย์  ตุลา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปัณฑิตา  เพชรพราว โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายรัฐพงษ์  ขาวมั่นคง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายรัฐวิชญ์  เจริญรุจิศิรโชติ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเกิด โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายปันสุขต์  เพ็ชรผ่อง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายนนทพัทธ์  คำกอง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชัญญา  โคตุราช โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงนิตยา  พึ่งทอง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายวัชรากร  พลอาสา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงศวิตา  วัฒนาวิโรจน์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพิชาภรณ์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกิตติมา  วงศ์วันดี โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกวิสรา  สมปรีดา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ต่อวิริยะเลิศชัย โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงจิรัชญา  นนทมาตย์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธีรัตม์  สิงหเดช โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พึ่งเนตร โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงมัชฌิมา  เชื้ออาษา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงสุณัฏฐา  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพรนัชชา  กุลเมือง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงปาทิดตา  ดลชื่น โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายกษิดิส  ชาวชุมนุม โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายณัฏฐชัย  แก้ววงศ์วัฒนา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภรัณยู  สาระดี โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกนกนุช  น้อยศรี โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาญทะเล โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงณฐมน  ม่วงทอง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทะฤทธิ์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนานามิ  ซาคากูจิ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  เปี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสุชานาถ  โชติพ่วง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงสุทธิชาวรรณ  ธิกันทา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงนงนภัส  ประทุมมา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงปวริศา  ไหล่อุดมพิทักษ์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงสุภัชญา  เฉลิมศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายกัญจน์  จิรกิตตยากร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายจิรภัทร  เจิ้ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายณัฐพงศ์  งามวงศ์สุวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายณัฐวัชต์  เอื้อเพิ่มเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธนภัทร  ล่องชูผล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธีร์ธวัช  นิเวศรัตน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธีรวีร์  ขุนจันทร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพนธกร  จรูญรัตน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพศิน  มากเจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายภูริวัจน์  สุทธิประทีปพงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายยุทธชวินทร์  หมอทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายรัชกฤต  บุญทวี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายวธัญญู  ทองอยู่ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายวรวิชญ์  ธีรวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์เจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสิทธิ์พิพัชร  กสิกรกรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายสิปปกร  หลาบหนองแสง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายสิรธีร์  สายทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายโสภณัฐ  มาดีประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกุลปริยา  นิ่มสา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกุลิสรา  ไตรสาคร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงเกศราภรณ์  มณีทาบ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงชณิตถา  สิงห์ปัดสา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงปฐมาวรรณ  สุดแสง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อยู่ยอด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงพฤกษา  ศรีปิติวิทยานันท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงรินรดา  โชติจิตราเดช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสิรารมย์  ประยูรวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสิรีลานนา  กาวิณีย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุขฤดี  พวงมาลี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสุธิดา  อมรสันต์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงอริสรา  ศรีศุโมโร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายธนวรรธน์  จุฑาภิรมย์พร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงกรทอง  เจริญธรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายกรวีร์  มูลศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายกันตะธีร์  น้อยเกิด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายณัฏฐชัย  อุทิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายตรีมูรติ  สุขเกษม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายนพณัฐ  หลวงพล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายนรภัทร  คงกาจธัญกรณ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายพีรพัฒน์  พุมมาทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายภูษิต  อัญมณีเจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายวรัญญู  แย้มศรวล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายสิริวิชญ์  ณ นครพนม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายสุวิจักขณ์  หลำหนู โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทดวง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงศุภิสรา  เขียนลิขิต โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงจิณณมนต์  รณธีร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงจิราพร  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงชนินาถ  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ชุมคง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงญาณิน  อู๊ดเจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงฐิตารีย์  คำเขียว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงดวงกมล  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงธนัฐชา  เลี้ยวพรประสาท โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงธัญยรัตม์  ภคพรพจน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงธีร์วรา  ฐิติเรืองเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนันท์นิชา  ชวาลไชยศานต์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนิธิชา  อยู่คง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงปณาลี  ทูลทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพิชญาภา  ชื่นมั่นนุษย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงรัตนากร  แสงเรือง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงรุ่งนภา  โง่นใจรัก โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวันใหม่  เวชพันธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงวาชิตา  ลอยเกตุ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงศริณญา  พาลีบัตร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอภิชญา  พุฒิสันติกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงณภัทร  สวัสดิ์พูน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูเชิด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายณชพล  แดงวิสุทธิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายณภัทร  พละศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พรเฉลิมพงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายติณณ์  วิชิต โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายปรีติ  อยู่เกิด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสงคำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายปัญธิคมน์  บวรธนะสินธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายพลภัทร  สุภัททธรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายพัชรพล  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายพัทธดนย์  ธรรมสรางกูร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายวรภัทร  รวมสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีบุษย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกัญญพัชร  สุริยวงค์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงชนัญธิดา  อินเหมือน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงแสงธรรม  ณ นคร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงฮานา  ลิ้มทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงชัญญ์ญา  สุริวิโชติวงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมพึ่งทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายกานตพงศ์  กาโพธิ์พันธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พานทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพานุกูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงปรมาภรณ์  พันธ์หว้า โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอื้อเพิ่มเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงเณธิตา  ไทยสุวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนลพรรณ  จุตะโคลา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงบัวชมพู  ห้วงสมุทร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงปรวีร์  เมืองราช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปลายฟ้า  พงษ์ศรีหดุลชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองฉิม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพัชรพร  สวัสดิ์จีน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โพธิ์ชนะพันธุ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพิชชาภา  สืบฤกษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพิชญธิดา  เนื่องสาย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงภัทรลภา  วิเศษหอม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พุมมาทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงศศิธร  สมอ่อน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงอังค์วรา  จตุรยุค โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงกุลยา  สังขพิทักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายกฤตยชญ์  งอสอน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายกิตติพัฒน์  จิรรัตน์พิทักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายชนาธิป  ไชยคาม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายณัฐวรรธน์  ธีรเลิศพาณิช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายธนโชติ  วัดพูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายต้นน้ำ  โมราเรือง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายนราภัทร์  ดีรอด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายพฤฒิพงศ์  โชคธนอนันต์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายพลศรุต  เกียรติมนตรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายพีรภาส  เพียงตา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายพุฒิพงศ์  ผาติเสนะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายภาณุพงศ์  เป็ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายภูมิพัฒน์  นรเศรษฐ์ปัญญา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายรัฐภูมิ  อยู่คง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายวชิรวิทย์  มานะนาวิกผล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีรัตนานนท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายวัฒนพงศ์  อ่ำทิพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายองอาจ  วรดิษฐ์วงษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงกาญจนารัตน์  บุตรเนียม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชญาน์นันท์  รักสวัสดิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงณภัทร  ประดับลาย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูแก้ว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงณิฐชานันท์  ทวีโรจน์ภิญโญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงทัดหทัย  บรรเทากุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงธีรดา  ปัจฉิม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแก้ว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพรธีรา  บุขุนทด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริแสน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงวิรัลยา  คงดั่น โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงฬียาพร  เพ็ญนิเวศน์สุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงอารียา  พิมพา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงนิสิตา  สายบุญมี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงปุณยนุช  สุทธิพรสมบัติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวริศรา  ชิดชาญชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายกุญเศรษฐ์  ต่ายขาว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายศิวกร  สุขชมทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายปุณณัตถ์  โพธิปิติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายสุปัญญา  สุนทรศักดิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวศุภิสรา  แสงเมฆิน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงนิลรณี  นิลเลี่ยม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายชนกทศ  เนียมรอด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายศุภกร  ซู โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นาถอาทร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มลสิน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวจามจุรี  ศรีคง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจิดาภา  ลิขิตพัฒนา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดแสง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั่นเล่ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวนภสร  กุหลาบวงษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวนภัทร  วงศ์สกุลชื่น โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวปัณฑิตา  วิงวอน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพิมพ์ไหม  โคสุวรรณวิจิตร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีขจรลาภ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงสิริกร  เจริญชอบ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงอรปรีญา  จงเพียร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงธัญปภัทร  นิ่มนวล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุภา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงดวงใจ  กำธรนพคุณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงธานิยา  กิจวรเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนันทิยา  กำหอม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงรับขวัญ  พระตลับ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงญาดา  นิ่มอ่อน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงอารียา  รุ่งชลชวลิต โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธนวัต  รัตนเชษฐากุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพรพล  จงศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกรวรรณ  โรจเอกวรกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทองอาสน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายรัฐนันท์  ตีรทรานนท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงนันท์นภัส  เปรื่องปราช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธนกฤต  พิมพานุกูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายอภิวัฒน์  ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายศรัณยพัชร์  ยิ้มชัยประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวนภัสญาดา  เครือวัลย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปิยวรรณ  นันทะเนตร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวชญานิษฐ์  ศรีปราชญ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีสมาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวรวงข้าว  จันทร์สูตร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายณัฐวัฒน์  คนแรง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทวีโรจน์ภิญโญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นายเตชิน  มานตรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายธรกษิดิ์เดช  เฟื่องฟู โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายนนทเทพ  ศักดิ์ธรรมเจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายบรรณวัชร  แนวหล้า โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายปาราเมศ  ทิมทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายพงศกร  น้ำทิพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายพชร  เพิ่มพูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายพฤกษทล  บางสาลี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายภูเบศ  ประยงค์หอม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายวิชยุตม์  ปรีชาหาญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายวีรวัฒน์  วงค์มานิตย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายสุธนัย  พงษ์พัฒนศึกษา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงกชรัตน์  พลบำรุง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกษมา  นิลพงค์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวชนากานต์  เจริญดี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กีดคำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวชุติกาญจน์  ทองขาว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณฐมน  บุญสัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พูลช่วย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงปิ่นฉัตร  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงพชรภรณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวพัชร์ธนาภร  บุญรัตน์ประพันธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงวัฒนีย์  เอมสอาด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวศุภิสรา  บุศบงกรศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงสิปาง  สิทธิไชยนันท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงสุขศิริ  บวมตะคุ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวพิไลพร  ขัติยะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายปกรณ์  รจนากร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นายวชิรศักดิ์  พันธุ์ปัญญา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกัลยกร  อ่อนศิลา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงสิริโสภา  เอกรัตนวงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงขวัญข้าว  แก้วคำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขำนอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงศุภิสรา  นาคนาม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นายจิรภัทร  ชัยประดิษฐ์พร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปู่บัว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นายภมรพล  พุ่มไม้ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายชินดนัย  รักนิยม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายวรท  เลียงวิทยาคุณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายปณิธาน  สันติสถาพร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายณภัทร  เสมอเชื้อ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ชาวะนะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายชาญวิทย์  ศรีโหมด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงดวงกมลวรรณ  กลิ่นอุบล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงศิรดา  จันทรมนตรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสุชานาฏ  พุฒซ้อน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ธิดา  เพชรพิรุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายกรภัทร  มิ่งคำเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายโสภณวิชญ์  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายธีร์ธวัช  นิลละออ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงณัฐณิชา  โตประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงชญาภา  เชื้อจ๋าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายศุภฤกษ์  ประชิดเขตต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายกันตภณ  จิตสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงฉันท์ชุลี  สุโภภาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวนิรามัย  อุดมสถาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวพรชนก  ทรัพย์วัฒนาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายสูงเสียดฟ้า  สิรศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายธีรไนย  ชัยชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายสุรสีห์  ธีรประเทืองกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายนฤปนาถ  อักษรดิษฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงพัชราวดี  โรจน์เจริญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายอธิษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายอภิเชฏ  เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติ์จิตรเวชกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายวัชริศ  จาวรุ่งวาณิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายปฏิพนธ์  ติยะปัญจนิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 นายฐิติวัชร์  จันทรคณาพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายยศภัทร  พานทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงบุญญาดา  สอนจ้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายมัทธิว  เหมะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายพีระณัฐ  ก้องกิจพิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายวัชพล  วงศ์อภิญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นายธนินทร์  จันทรานุวัฒน์กูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายพรหมพิริยะ  ขัตติยวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งศักดิ์ชัยสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายเจมชรันต์  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์เจริญวิชญ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 นายกัญจน์  ตั้งเพียรวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวสาลินี  มีศรีเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายศิววิชญ์  พงษ์รอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวปริยากร  คงถาวรนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวธัญญรัตม์  วิสีปัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นายภาสวุฒิ  ณ นคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายวชิรวิทญ์  คงเสรีนุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 นายภูวณิช  วาณิชวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาววรินทร  ฉัตรบูรพาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายผลิตโชค  อรรถจินดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายวริทธิ์ธร  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายภูวเดช  แก้วเกลื่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงณภัทร  บัวพา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงนิราจันทร์  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภัทรพร  แสงหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  กฤตยวงศ์ภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายภูริไกรลาส  สงจินดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายปิยากร  สุธีโรจน์ตระกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปุญญาณัฐ  ยงวานิชากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายภูริต  เวชมนัส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพชญ  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวนลิน  พิจิตรกำเนิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายกบิลรวิชญ์  ศรีศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงนันท์นพิน  เหล่าวงศ์พุทธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายพงศ์อิทธิ์  รัตนสูรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายศิโรตม์  อินทศร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 นายแทนกาย  ศิริโสภณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายณัฐดนัย  เฉลยชีพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชุติมา  คงสืบชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงชัญญา  ทิพยพรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายภูมิพัฒน์  สว่างจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายภูมินันท์  ใจเทียมศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายวรวุฒิ  มาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายสรวิชญ์  จำปาหอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายศุภกร  วชิรปาณีกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายภคนันท์  ทัศนาภิรมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงชวัลญา  ชัยกิตติวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายศรัณย์  วงษ์เครือวัลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงพลอยชมพู  สาสินธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 นายเวสสภู  สว่างวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพลอยแผ่นดิน  ปริศนานันทกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงพลอยพิลาส  อาจจินดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองยิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายฤาชุธรรม  อ่อนศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายสิรวิชญ์  ดาบทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายกิตติวรา  โสสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงอาภากร  จิตวัฒนากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนภัทร์  อัสดงพงพนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายสรวิชญ์  ลิ้มศิริวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายพงศกร  หมู่บ้านม่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายณัชพล  นิมิตนนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายณชพล  ปิ่นสำโรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายธิติพันธ์  ศรีเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายซาบิต  หมัดอะหลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายธรณ์  จันทนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายกีรติ  จิรมนัสวิญญู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายคณินท์  ขำอิ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายภูวิศปูรณ์  พิริยะพงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายชัชพงศ์  แก้วขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายคณธัช  เกียรติสูงส่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงกัญญารัช  โตสินธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงวาริยา  เพ็ญคุโณดม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายติณณ์  วิไลรัตนาภรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีธรรมพินิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายนฤพัท  ศรีรัตนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายปุญญพัฒน์  เพ็ชรเขียว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายเกศศักดิ์  ตีระวรานันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายวสวัตต์  ศรียาภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายศิวัช  สังขดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายเมธพนธ์  บุตรสงกา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกตุหอม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายจิรายุ  พรมเผ่า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายชานนท์  อินทรประสงค์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายณภัทร  อุ่นวงแหวน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายณภัทรพงศ์  มัชฌิกะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายทอตะวัน  เหลืองอร่ามชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายแทนคุณ  ลอยพูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายธนภูมิ  แก้วสุขผ่อง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายธนัชวิชญ์  ศิริสกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายปภังกร  แสงมาก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายปภังกร  กัลยาณธีร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายปุณณัชฌาย์  รัตน์ตยานุสรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายภัคณัฏฐ์  ตรีรัสสพานิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายภัทรพงษ์  พงษ์เพ็ง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายภูริพัฒน์  สิงห์รุ่งเรือง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายภูวดล  รัตนทองดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายยศพัทธ์  อัสราคชาวินันท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายวริทธิ์  จันทร์ลาย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายวสวัตติ์  จีนบัว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายสุกนต์ธี  สุรเจริญใจ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายอครพล  จันทร์ชำนาญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายอนันดา  เล็กมณี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายอินทัช  แทนเกษม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทรศร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณฐศร  พรหมเกษร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐชยา  จงโรจน์สกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เพ็ชรากูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงนปภรณ์  สุโพธิ์ภาค โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงนัทธ์ชนกนันท์  ศุภวัชราภรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงปวริศา  ศรีรักสัตย์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงปาณวีย์  ไทยถนอม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมเจียม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงรัญชิดา  ธนพัฒน์พิศาล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงลชินา  วชิรศักดิ์ชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงศศิธิกานต์  ระพีพัฒนชลธาร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงสรัสวดี  โสดานิล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายพชรพล  อัมราใบ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงณัฏภวรรพร  จิรเดชทวีพร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงณัฐธิดา  รอดเจิม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงณิฐาพร  อาจต้น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงณัชณิชา  เทศนิยม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงปุณยนุช  พองคำ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายกัณพงศ์  รวยระรื่น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายธนภัทร  พุ่มเจริญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงธัญพิฐชาค์  พรแสน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงนฤมล  จำรัสกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงนวพร  บุราณเดช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงวรรณประภา  เดชชาญชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภมร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงสุทธินันท์  เปียสันเที๊ยะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายบัณฑัต  เบ็ญจา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายพัสกร  โฉมอุปฮาด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงกวิสรา  อุบลชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงนิจจีรา  โพธิ์สิน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงเบญญาภา  ขวัญเมือง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงวีรอร  อาจคงหาญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายกฤตภาส  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายเกรียงไกร  มะลิซ้อน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายธิติกรณ์  อ่องแก้ว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญทับ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงสุภาวิณี  ฟักแดง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงปนัดดา  เกียรติเพชรา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงธัญชนก  นุชคำแหง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นางสาวณภัทร  มีศรีสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายพีรัชชัย  จันทรทิพย์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงจรูญลักษณ์  นำพวก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายสุภณัฎฐ์  กลิ่นเจริญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายณฐกร  อุบลแย้ม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายณัฐนนท์  เจียดกำจร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายรพีภัทร  เริงโกมุท โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงบุณยานุช  พลพันธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงรัญชิดา  ผู่พานิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงอัญชิสา  แสนสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงอัญกร  ไชยากุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงสุพิชญา  เหล็กดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงสิริกัญญา  ปั้นสนิท โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงสิรภัทร  เพ็งภาค โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงศิรวีร์  พงศ์พิริยะไมตรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงวรรณรดา  สันติประชา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงวรกาญจน์  ลาสุดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงภาณินี  สุทธิวิวัฒน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล่าแยง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงบุลพร  สุคนธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงนภัตสร  อินทโชติ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงนภสร  โมทะจิตต์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฟักเกตุ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงฐิติมา  ทองดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงจิราวรรณ  เอกฉัตร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงกันย์กนิษฐ์  บุญมี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงกนกศิตา  ตั้งวิบูลย์ชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายศุภโชค  บุตรกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายศิวกรณ์  สกลกิติวัฒน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายธีภพ  บำบัดภัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายณัฏฐ์  ภูสุดสูง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายชัชณัชชา  ชูบัวแก้ววสุ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายชยากร  จิตรอุดมกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายชยพล  คำนวน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายชณัต  หัตถรุ่งเรือง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกิตติคุณ  อำนาคะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายพงศกร  กองสกูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายจิรภัทรปกรณ์  คลังทอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายกฤตเมธ  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายเกียรติภูมิ  จาตุรวาณิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายคณิศร  คำมาพล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายชณาธิป  นงคมณีกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายนภพล  ดีตุ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายพนธกร  งามสุขสวัสดิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขุนพล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงกวิสรา  สดสมศรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิผล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงณฐมน  เขื่อนขัน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงณิชกานต์  บริบูรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงนิลทราย  แป้นพัฒน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงนุชชา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพัฒนียา  อินทะกูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสุพิชา  ศิริมา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงฌริลญา  ง้วนจินดา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายกษิเดช  บุญด้วยลาน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายก้องภพ  พรหมทา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายกันตภูมิ  แก้วหมื่นไวย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายจิรภัทร  แอนดาริส โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายณพิชญ์  โชติศิริ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายรชฏ  อิ่มมูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายวัฒนชัย  บุญเหนือ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายวิริทธิ์พล  เลามงคลธนสาร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงฐิตา  โบว์ศิริกุลเดชา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงธนพร  นุชนง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงธีรดา  สิทธิประชาราษฎร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงนันทิชา  คมจิตร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงบุญยิษา  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงปภาพร  แสงกล้า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงปิยะพร  วิลาดวง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยุรยาตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงเมษิตา  กลมอ่อน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงวรัชยา  โฉมอุปฮาด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงวิชิตา  กรกิ่งมาลา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงศุภิสรา  เหมจันทึก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงสุนันทา  อุบลบาล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายกิตติกานต์  อร่ามรัศมี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายวรฤทธิ์  ศรีสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงเดือนวิสาข์  ดีอินทร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมวราทร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงอภิชญา  ผึ่งสูงเนิน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสุพิชชา  ภู่มณี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายถิรพุทธิ์  นาคงาม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายอิทธิพล  ทองนุ่ม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงบวรภัค  ปาสานีย์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายพงศภัค  เอมโอด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายภาณุพงศ์  ปานพรหม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงศุภิสรา  ผู้นิมิต โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามนาค โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงวรจิต  ณ บางช้าง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชมสุวรรณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายสรนันท์  อุพลรัมย์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงณิชากานต์  คงกลาง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงชุติมา  หนูมาทวงศ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายภาคิน  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวขาว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขมณี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงวิชญาพร  ถาดทอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงกชพร  อินทะกูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ล้อสุนิรันดร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บัวผัน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงนภัสนันท์  คิดควร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธนิก  วงษ์ภักดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายภูริณัฐ  นิ่มประเสริฐ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงธันยพร  เอี่ยมวิไล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายศิวพงษ์  เปรมปรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายคณิน  ชื่นกลิ่น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายศุภกร  ป้อมประเสริฐ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายสุวพัชร  อยู่สุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายชญานนท์  แสนสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีบุศราคัม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายนิติพล  บุญสืบวงษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆสวัสดิชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเข็มทอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายณัฐภัทร  ภูวสันติ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาโสม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สิริมงคลวัฒนา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพุทธรักษา  พูลผล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงพรทิพย์  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงญาณิศา  สอนสระคู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายจิรภัทร  ประเสริฐ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายสุรเกียรติ  ผ่องประโยชน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายธนภัทร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายเตชิต  เมฆรารัตน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายชุติภัทร  ภัทรโยธิน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงภาณิชา  อ่อนศรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายธนกร  หอประยูร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงแพรประภัสสร  ชุนงาม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุทธนากร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายวงศธร  เหล็กดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงณัชชา  เฟื่องเดช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงศิริรัตน์  คงยวง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายสุรัตน์  ร่มเกตุ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายพชรดนัย  โฉมวัฒนา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายธนวินท์  ทิมเที่ยง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายกิตติพัศ  ชูมก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยมี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงธรธนนันท์  อรายะพิทักษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายฦๅสิทธิ์  รัตนาชาตรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายกิตติธัช  เถื่อนวงษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายกิตติเดช  แจ่มฟ้า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ตุ่ย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก่นน้อย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายชวัลวิทย์  การชะวี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายตรีเพชร  เรืองบุญญฤทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายอัครพัชร์  บุญสาน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายพงษ์ษา  ขันทอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายปัณณวิชณ์  แก้วบังวัน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายกฤติน  โฉมงาม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงศรัณย์พร  ศศิมณฑลกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คำสุวรรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขะการผดุง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงธฤษวรรณ  แก่นเพิ่ม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายทัศน์พล  สวัสดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงจิรภิญญา  นิรันตสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายปัญญวัฒน์  ทองอยู่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 นายกฤช  สอนทรัพย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายธนกฤต  ขันธจิตต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงธิภัทฌา  พลปัถพี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายสุขสันต์  ทองสกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น