รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรวรรณ  ทาสีดำ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงวิมลวรรณ  เสาสมภพ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายธนวัฒน์  เคยการ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงประสิตา  อริยะ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงนภาภรณ์  ชุมนุ้ย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงณัฐิดา  ดำนิล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงชาลิสา  นาคา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายปรวัฒน์  ราชฉวาง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปรินทร  แสนโภชน์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงอาธิติญา  หุ่นยนต์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ที โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวจิดาภา  เกียเต๊ะ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวธัญชนก  นาควิเชียร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชิษณุชา  มณีจำนงค์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาววริษฐา  ป้อมน้อย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงอารยา  แสงขาว โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงสโรชา  แหยมเจริญ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชลธิดา  ตรีพรหม โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นายจักรพรรณ  เกษมาลี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวธัญยาภัทร์  สิโรจน์ตันติกร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวกวิศรา  ศิริชาติพัฒนากุล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงพัณณิตา  สุขโต โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงรัตนาพร  เผือกทอง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวจณิสตา  เม็กขุนทด โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวสุวริยาพร  มงคล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจีรนันท์  เสนา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณเดชณ์  ประไพตระกูล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวธีรฎา  เรืองสัตวิวรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจารุภา  เอกอำนวย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายภูริณัฐ  ภารแผ้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนกร  ประชาชนะชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงฐิติชญา  อักกะโชติกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรคงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำชุ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงนริศรา  คงประทีบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนาสุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนะแสงโรยศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายณัฐวัฒน์  มาโนชนฤมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายนภัทร  วันมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพริษฐ์  วิจิตรวัฒนานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายสยมภู  ทองปัญญนพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกฤตญาญ์  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐนันท์  คงรวยทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สงวนเกียรติชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงศีตลา  ชื่นคลัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายเป็นโท  ประยูรคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายภัทรภูมิ  กมลวารินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธีร์ธวัช  ลักษิตานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายอรรณพ  ภาคอารีย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายนภาวุธ  ทุมสะท้าน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายอุปรากร  อุปละ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายพีรณัฐ  เต่าทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กลับใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงบุณฑริกา  สุภาษิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงสุชานันท์  พวงนาค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวรรณวริน  อินทร์ฉาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นายปาณัสม์  พิมพ์โคตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายคุณานนท์  เริงทรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายธนพล  ต่ออุดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวสุพิชฌาย์  ทวีธัญญ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงบุญสิตา  ทวีรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปริวดา  คุรุกิจกำจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายภูริณัฐ  พลอาสา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายวิทัศน์  สุวรรณมณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวนันท์นภัส  สันวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงภานรินทร์  ศรีคำรุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายรวินวิชญ์  จงศรีสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายปัณณวัฒน์  น้ำคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวญาณิศา  สิทธินันทน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัฐพล  แสงงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายบูรพา  อภิญญากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายศุภกร  กีบาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายธนทัต  แช่มวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวรุ่งทิพย์  บุญชู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายปุญญพัฒน์  แก้วประดับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวกฤตยา  อนันตอวยพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายวรโชติ  ตาววัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกนก  บัวเมือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์พันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายพีรณัฐ  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายสินมหันต  โรจน์รักษกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวกชมน  เลี้ยงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายวิชญภณ  ผองขำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายอธิศ  จิตเพราเพริด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพงศ์พล  รักประเสริฐสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวภาสินี  บุญญะฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวชนัญชิดา  สมาธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธนกร  พยัคฆรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศุภวิชญ์  กาสา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกฤษณัฏฐ์  สกุลวิวรรธน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายถิรวัฒน์  สุดตา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายฝนหลวง  อินอ่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายชินโชติ  สุฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธนกร  ทองปิ่นแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปุณยนุช  อินทรโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวกชพรรณ  พึ่งแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เทอดไพรสันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวธนกร  ประทุมรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกิตติภพ  ขันแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายนนทวัฒน์  จิวรรจนะโรดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายพงศ์ปณต  ณ ป้อมเพ็ชร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายศิวพัฒน์  เงินยางแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกานต์  หัสแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายญาณกร  บุณโยดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกิ่งกนก  รามณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงเปรมมิกา  เนียมเปรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณัฐภัทร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายกานตภัท  อาจหาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายเพ็ชรสยาม  อุริต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสิรวัฒน์  แสนบุญส่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายชาติปวีณ์วัศ  สมสุขสวัสดิ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปรีญาภัทร  จูบาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายตุลยวัต  เวียงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวอภิสร  รันทม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอรจิรา  อารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอรัชภรณ์  นรินทรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวณิสิตา  รัตนโสภาพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปาลิตา  ขุนแผ้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกุลญาณัฐ  มุธะสุวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงญาณิน  เคารพาพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายบวรวัช  คละวรรณดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายปัณณ์  ฉัตรชัยอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปัณณวัชร์  ว่องเจริญกิจกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพิมพ์สวย  วงศ์วโรดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสุภัชญา  เฉลิมศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายกัญจน์  จิรกิตตยากร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายจิรภัทร  เจิ้ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณัฐพงศ์  งามวงศ์สุวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายณัฐวัชต์  เอื้อเพิ่มเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธนภัทร  ล่องชูผล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธีร์ธวัช  นิเวศรัตน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธีรวีร์  ขุนจันทร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพนธกร  จรูญรัตน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพศิน  มากเจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายภูริวัจน์  สุทธิประทีปพงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายยุทธชวินทร์  หมอทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายรัชกฤต  บุญทวี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวธัญญู  ทองอยู่ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายวรวิชญ์  ธีรวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์เจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายสิทธิ์พิพัชร  กสิกรกรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสิปปกร  หลาบหนองแสง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายสิรธีร์  สายทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายโสภณัฐ  มาดีประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกุลปริยา  นิ่มสา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกุลิสรา  ไตรสาคร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงเกศราภรณ์  มณีทาบ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงชณิตถา  สิงห์ปัดสา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปฐมาวรรณ  สุดแสง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อยู่ยอด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพฤกษา  ศรีปิติวิทยานันท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงรินรดา  โชติจิตราเดช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสิรารมย์  ประยูรวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสิรีลานนา  กาวิณีย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงสุขฤดี  พวงมาลี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสุธิดา  อมรสันต์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอริสรา  ศรีศุโมโร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธนวรรธน์  จุฑาภิรมย์พร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกรทอง  เจริญธรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกรวีร์  มูลศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกันตะธีร์  น้อยเกิด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายณัฏฐชัย  อุทิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายตรีมูรติ  สุขเกษม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายนพณัฐ  หลวงพล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายนรภัทร  คงกาจธัญกรณ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายพีรพัฒน์  พุมมาทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภูษิต  อัญมณีเจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายวรัญญู  แย้มศรวล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายสิริวิชญ์  ณ นครพนม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายสุวิจักขณ์  หลำหนู โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทดวง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงศุภิสรา  เขียนลิขิต โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงจิณณมนต์  รณธีร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงจิราพร  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงชนินาถ  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ชุมคง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงญาณิน  อู๊ดเจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงฐิตารีย์  คำเขียว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงดวงกมล  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธนัฐชา  เลี้ยวพรประสาท โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธัญยรัตม์  ภคพรพจน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธีร์วรา  ฐิติเรืองเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนันท์นิชา  ชวาลไชยศานต์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนิธิชา  อยู่คง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปณาลี  ทูลทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพิชญาภา  ชื่นมั่นนุษย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงรัตนากร  แสงเรือง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงรุ่งนภา  โง่นใจรัก โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงวันใหม่  เวชพันธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงวาชิตา  ลอยเกตุ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงศริณญา  พาลีบัตร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอภิชญา  พุฒิสันติกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณภัทร  สวัสดิ์พูน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูเชิด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณชพล  แดงวิสุทธิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณภัทร  พละศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พรเฉลิมพงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายติณณ์  วิชิต โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปรีติ  อยู่เกิด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสงคำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปัญธิคมน์  บวรธนะสินธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพลภัทร  สุภัททธรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายพัชรพล  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายพัทธดนย์  ธรรมสรางกูร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายวรภัทร  รวมสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีบุษย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกัญญพัชร  สุริยวงค์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชนัญธิดา  อินเหมือน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงแสงธรรม  ณ นคร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงฮานา  ลิ้มทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชัญญ์ญา  สุริวิโชติวงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมพึ่งทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายกานตพงศ์  กาโพธิ์พันธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พานทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพานุกูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปรมาภรณ์  พันธ์หว้า โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอื้อเพิ่มเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงเณธิตา  ไทยสุวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนลพรรณ  จุตะโคลา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงบัวชมพู  ห้วงสมุทร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปรวีร์  เมืองราช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปลายฟ้า  พงษ์ศรีหดุลชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองฉิม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพัชรพร  สวัสดิ์จีน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โพธิ์ชนะพันธุ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพิชชาภา  สืบฤกษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพิชญธิดา  เนื่องสาย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงภัทรลภา  วิเศษหอม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พุมมาทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงศศิธร  สมอ่อน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอังค์วรา  จตุรยุค โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกุลยา  สังขพิทักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกฤตยชญ์  งอสอน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกิตติพัฒน์  จิรรัตน์พิทักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายชนาธิป  ไชยคาม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายณัฐวรรธน์  ธีรเลิศพาณิช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธนโชติ  วัดพูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายต้นน้ำ  โมราเรือง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนราภัทร์  ดีรอด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพฤฒิพงศ์  โชคธนอนันต์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพลศรุต  เกียรติมนตรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพีรภาส  เพียงตา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพุฒิพงศ์  ผาติเสนะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภาณุพงศ์  เป็ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภูมิพัฒน์  นรเศรษฐ์ปัญญา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายรัฐภูมิ  อยู่คง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายวชิรวิทย์  มานะนาวิกผล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีรัตนานนท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายวัฒนพงศ์  อ่ำทิพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายองอาจ  วรดิษฐ์วงษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกาญจนารัตน์  บุตรเนียม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชญาน์นันท์  รักสวัสดิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณภัทร  ประดับลาย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูแก้ว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณิฐชานันท์  ทวีโรจน์ภิญโญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงทัดหทัย  บรรเทากุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงธีรดา  ปัจฉิม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแก้ว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพรธีรา  บุขุนทด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริแสน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงวิรัลยา  คงดั่น โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงฬียาพร  เพ็ญนิเวศน์สุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอารียา  พิมพา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนิสิตา  สายบุญมี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปุณยนุช  สุทธิพรสมบัติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวริศรา  ชิดชาญชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกุญเศรษฐ์  ต่ายขาว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายศิวกร  สุขชมทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปุณณัตถ์  โพธิปิติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายสุปัญญา  สุนทรศักดิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ธิดา  เพชรพิรุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายกรภัทร  มิ่งคำเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายโสภณวิชญ์  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธีร์ธวัช  นิลละออ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐณิชา  โตประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชญาภา  เชื้อจ๋าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายศุภฤกษ์  ประชิดเขตต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายกันตภณ  จิตสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงฉันท์ชุลี  สุโภภาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวนิรามัย  อุดมสถาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวพรชนก  ทรัพย์วัฒนาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายสูงเสียดฟ้า  ศิรศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายธีรไนย  ชัยชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายสุรสีห์  ธีรประเทืองกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายนฤปนาถ  อักษรดิษฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพัชราวดี  โรจน์เจริญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายอธิษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายอภิเชฏ  เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติ์จิตรเวชกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายวัชริศ  จาวรุ่งวาณิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายปฏิพนธ์  ติยะปัญจนิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นายฐิติวัชร์  จันทรคณาพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายยศภัทร  พานทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงบุญญาดา  สอนจ้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายมัทธิว  เหมะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพีระณัฐ  ก้องกิจพิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวัชพล  วงศ์อภิญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายธนินทร์  จันทรานุวัฒน์กูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพรหมพิริยะ  ขัตติยวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งศักดิ์ชัยสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายเจมชรันต์  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์เจริญวิชญ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 นายกัญจน์  ตั้งเพียรวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวสาลินี  มีศรีเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายเมธพนธ์  บุตรสงกา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกตุหอม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายจิรายุ  พรมเผ่า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายชานนท์  อินทรประสงค์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายณภัทร  อุ่นวงแหวน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายณภัทรพงศ์  มัชฌิกะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายทอตะวัน  เหลืองอร่ามชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายแทนคุณ  ลอยพูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธนภูมิ  แก้วสุขผ่อง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนัชวิชญ์  ศิริสกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปภังกร  แสงมาก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายปภังกร  กัลยาณธีร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายปุณณัชฌาย์  รัตน์ตยานุสรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภัคณัฏฐ์  ตรีรัสสพานิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายภัทรพงษ์  พงษ์เพ็ง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภูริพัฒน์  สิงห์รุ่งเรือง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภูวดล  รัตนทองดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายยศพัทธ์  อัสราคชาวินันท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายวริทธิ์  จันทร์ลาย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายวสวัตติ์  จีนบัว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายสุกนต์ธี  สุรเจริญใจ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายอครพล  จันทร์ชำนาญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายอนันดา  เล็กมณี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายอินทัช  แทนเกษม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทรศร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงณฐศร  พรหมเกษร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณัฐชยา  จงโรจน์สกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เพ็ชรากูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนปภรณ์  สุโพธิ์ภาค โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงนัทธ์ชนกนันท์  ศุภวัชราภรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงปวริศา  ศรีรักสัตย์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปาณวีย์  ไทยถนอม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมเจียม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงรัญชิดา  ธนพัฒน์พิศาล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงลชินา  วชิรศักดิ์ชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงศศิธิกานต์  ระพีพัฒนชลธาร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสรัสวดี  โสดานิล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพชรพล  อัมราใบ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงณัฏภวรรพร  จิรเดชทวีพร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณัฐธิดา  รอดเจิม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงณิฐาพร  อาจต้น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงณัชณิชา  เทศนิยม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปุณยนุช  พองคำ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกัณพงศ์  รวยระรื่น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายธนภัทร  พุ่มเจริญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงธัญพิฐชาค์  พรแสน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงนฤมล  จำรัสกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงนวพร  บุราณเดช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวรรณประภา  เดชชาญชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภมร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสุทธินันท์  เปียสันเที๊ยะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายบัณฑัต  เบ็ญจา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพัสกร  โฉมอุปฮาด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกวิสรา  อุบลชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนิจจีรา  โพธิ์สิน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงเบญญาภา  ขวัญเมือง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงวีรอร  อาจคงหาญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายกฤตภาส  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายเกรียงไกร  มะลิซ้อน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธิติกรณ์  อ่องแก้ว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญทับ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสุภาวิณี  ฟักแดง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปนัดดา  เกียรติเพชรา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงธัญชนก  นุชคำแหง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณภัทร  มีศรีสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายพีรัชชัย  จันทรทิพย์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงจรูญลักษณ์  นำพวก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายสุภณัฎฐ์  กลิ่นเจริญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายณฐกร  อุบลแย้ม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายณัฐนนท์  เจียดกำจร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายรพีภัทร  เริงโกมุท โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงบุณยานุช  พลพันธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงรัญชิดา  ผู่พานิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงอัญชิสา  แสนสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอัญกร  ไชยากุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงสุพิชญา  เหล็กดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสิริกัญญา  ปั้นสนิท โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสิรภัทร  เพ็งภาค โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงศิรวีร์  พงศ์พิริยะไมตรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงวรรณรดา  สันติประชา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงวรกาญจน์  ลาสุดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงภาณินี  สุทธิวิวัฒน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล่าแยง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงบุลพร  สุคนธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนภัตสร  อินทโชติ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงนภสร  โมทะจิตต์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฟักเกตุ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงฐิติมา  ทองดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงจิราวรรณ  เอกฉัตร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกันย์กนิษฐ์  บุญมี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงกนกศิตา  ตั้งวิบูลย์ชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายศุภโชค  บุตรกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายศิวกรณ์  สกลกิติวัฒน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายธีภพ  บำบัดภัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายณัฏฐ์  ภูสุดสูง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายชัชณัชชา  ชูบัวแก้ววสุ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายชยากร  จิตรอุดมกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายชยพล  คำนวน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายชณัต  หัตถรุ่งเรือง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกิตติคุณ  อำนาคะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพงศกร  กองสกูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายจิรภัทรปกรณ์  คลังทอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกฤตเมธ  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายเกียรติภูมิ  จาตุรวาณิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายคณิศร  คำมาพล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายชณาธิป  นงคมณีกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายนภพล  ดีตุ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายพนธกร  งามสุขสวัสดิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขุนพล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงกวิสรา  สดสมศรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิผล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณฐมน  เขื่อนขัน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณิชกานต์  บริบูรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงนิลทราย  แป้นพัฒน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงนุชชา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพัฒนียา  อินทะกูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุพิชา  ศิริมา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงฌริลญา  ง้วนจินดา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายกษิเดช  บุญด้วยลาน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายก้องภพ  พรหมทา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายกันตภูมิ  แก้วหมื่นไวย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายจิรภัทร  แอนดาริส โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณพิชญ์  โชติศิริ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายรชฏ  อิ่มมูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายวัฒนชัย  บุญเหนือ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวิริทธิ์พล  เลามงคลธนสาร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงฐิตา  โบว์ศิริกุลเดชา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงธนพร  นุชนง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงธีรดา  สิทธิประชาราษฎร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงนันทิชา  คมจิตร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงบุญยิษา  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปภาพร  แสงกล้า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงปิยะพร  วิลาดวง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยุรยาตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงเมษิตา  กลมอ่อน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงวรัชยา  โฉมอุปฮาด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวิชิตา  กรกิ่งมาลา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงศุภิสรา  เหมจันทึก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสุนันทา  อุบลบาล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายกิตติกานต์  อร่ามรัศมี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น