รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายชิษณุชา  กริ่มใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงจันทกานต์  เจนอุดมทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงภคพร  สุจิระพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายพรหมจักร์  อรหัตมานัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงภาสิณี  ธนบัตรชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายพิชาภพ  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายวุฒิเมศร์  พรกิตติยาวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงนิดานิช  นิสาเฮาะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงวรัญญา  โลศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายชีวธันย์  รังสีพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธนกฤต  เชาว์ชนพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงภูษณิศา  แสงเขียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงสาธนี  นนทพิบูลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงสุชญา  เจริญนพกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธีปกร  อ่อนแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายธนบดี  พลามิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ตันติจิตรอารีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงภาณุมาศ  รุ่งเรืองไทรงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัฐรดา  องค์ศรีเจริญพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายสรธร  มีสมปราชญ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายธัมคูณ  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฏชนน  รัชฏะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายปัณวัจน์  ศรีทองนาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาววิทกมล  คำแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงมุกตาภา  แก้วมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงวัชรียา  เกิดบำรุง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพิชญาวี  นิลกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจือบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกฤติยา  ตันทองแท้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายภูมิธาดา  ธุวานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพี้ยนพักตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายศิวัช  ศุภวรรธนะวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงพุทธิชา  วงศ์เด่นวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธารจินดา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายสุรวิชญ์  ศรีสุระคุปต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงวรกนิษฐ์  ธารสุวรรณวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายพงศกร  เนื้อไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงดุจเดือนเด่น  เฟื่องแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายอชิรวิทย์  จันทพราม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายวีรวัฒน์  ธันญทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวจุฬาหทัย  เนียมสร้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชรัญญา  อินทร์ทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายอรรณพ  แสนสด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงมีดี  รัตนไพศาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจิดาภา  สังข์ศิลป์ไชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชลชนก  เกียรตินฤยุทธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสาริศา  วงศ์ชมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงสมัชญา  ประพาสมณเทียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงพัชณกัญญ์  คชาวุธากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายภาชกร  วัฒนเกตุกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงมัสชญาน์  สุวรรณประทีป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชลพรรษ  บัณฑุวชิราภร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพรพระพิรุณ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนดล  อังศิริกุลธำรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจงกฎ  แก้วประดับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกฤตย์  ว่องสมบูรณ์สิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกุลชาต  ตั้งวงษ์ไชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงแพรวพโยม  ธนพันธ์เมธิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณกัญดา  กุลสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพีรดา  อาชวชาลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายกฤติภัทร  เลิศติรสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกวี  ตั้งประจักษ์ภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชโนทัย  ตรีชัยชญาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชลิต  ตันคงจำรัสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายฐิประภัทธ์  เลิศประเสริฐภากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณัฐกิตติ์  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์สุธนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนกร  บุญพงษ์มณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนัฐชานนท์  ยงค์พีระกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายนัทธพงศ์  สางาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายปราชญ์ปรีชา  เปลี่ยนกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปวรัฐ  จันลาวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวรเมธ  ศรีวงศ์ทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศุภรพงศ์  ศุภรวิจิตรพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายสุทธศิลป์  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายสุวิจักขณ์  โอคุมุระ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายอมรกฤศ  จันทร์ภูมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิรอุไรพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญฑริกพรพันธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธนัญชนก  คำห้อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายเอกรวิศ  ร่มจำปา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญาสกุลวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงปัณณิชา  วชิรธาวิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพชรกมล  ไชยกิตติวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพัชรพีร  เจริญกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพิมนภา  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงภัทรนันท์  นาคโคตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงภิรญา  จิวะธนะพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงมธุรดา  น้ำใจดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงรติญา  ภูธรธราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงรสริน  ชุนหกรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวริศรา  อ่อนสนิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงศศิชา  รัตนานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอรธิดา  เกิดคุ่ย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายคณิศร  คชายุทธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายจักรภัทร  ชัยดิลกลาภ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชวิศ  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินศิริโชคชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายฐนนท์พร  วิวัฒน์นิมิตดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณัฏฐชัย  ธีระบุญญกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐวัฒน์  นำหรรษาวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายทีปกร  พยนต์รัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายเทพไท  เจือวานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนกฤติ  ตั้งใจกรุณา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธิติพันธ์  เทพสุทิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธีระพงษ์  ลิขิตทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายนภัทร  วิชัยกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายชนพัฒน์  ประจักษ์วิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายพลพล  ทรงแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายพีรวิชญ์  วิรัชกุลบดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายมนพล  ศิริบูชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายรวินพัทธ์  ธนกำธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายรัชพจ  นิยมไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายศักดิ์โชติ  เข็มราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายศุภกร  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายศุภกิจ  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายอชิระ  จันทร์สว่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชุติมันต์  สิงห์ศันสนีย์ศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนิชา  จรูญเมธี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปัณณธร  เกษมสุขภิญโญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปาลิกา  สุขภัทราภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิชชาภา  ลิปิสุวรรณโชติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพิชญา  จันโทรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  กุลละทำเนียบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสิรินุช  ศรียุทธไกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายชยพล  วรนุช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายเดชาธร  สมใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายวนิชานนท์  จิรพงษ์ธนกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงศุภิสรา  อุกฤษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกัณฐิกาวรรณ  จันทร์เชี่ยน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงภรภัทร  ปิตตาลาคะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายฤทธิไกร  เทพสัมฤทธิ์พร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายวิชยุตม์  กาญจนสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกิรฐา  คำแพง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงเกณณิกา  คำแพง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวรรณภัสสร  ลิ้มเจริญวาณิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายอธิศรุจ  แสงเกษมสันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงชมบงกช  นิรันดร์สุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนแสงสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายจิรทีปต์  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายชวิน  ชายวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายฐปนรรฆ์  ชัยฤกษ์วิไลกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายกิตติพิชญ์  เพ็งมาลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายตฤณ  มีสวนนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธัญพัฒน์  ศิลป์สัมฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพนิฐจ์  กิจวิวัฒนาชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธีรเดช  ขำประสาท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนนทพัทธ์  มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภูรินท์  สุกาญจะนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายนัธทวัฒน์  มุกเมธีเสถียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพุทธา  สถาปนาภัทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายภาดล  รัชชุศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายภูมิรพี  สมิตะสิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณัฏฐนันท์  ลัญจนเสถียรชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์รอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธนภูมิ  นิรุตติเมธี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุตยานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวรวุฒิ  สุขอนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายวิวัฒน์  วันวัฒนกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายสุนิธิ  สิงหถนัดกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายชินะ  ตันติสิริเศรณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงจินดาภา  วีระวณิชกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกรรวี  โคตรทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงเขมิกา  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงจิลาวัลย์  ทรัพย์มูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงชาลิสา  จิรสัตยาภิบาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกษมธีระสมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงโชติกา  แซ่แต้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงญดา  อัครเดชาสกุลกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  อัสดรทิพย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนฤภัค  อุดมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  ดิษฐสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประพาสพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงศรัณยาพร  ตันติพัฒนเสรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงศรัณย์ภัค  ขันธนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจนภูมิใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จันทร์วิกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอิงกมล  กิตติเจริญทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอิสราลักษณ์  ลุ้งบ้าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปัญญ  ไตรรัตน์วรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงชญานุช  เจริญวัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีโชติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชนาภา  จันทร์หา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงจุฑามาศ  สันฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายธนกร  เชิดเชื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธนกฤต  เชิดเชื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายภัตพล  แก้วจินดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธนธรณ์  ประวาลปัทม์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายพัสกร  เพ็ชรผ่อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาโจทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณัฐศิษย์  สิทธเดชวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกวินทิพย์  จรเปลี่ยว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปานมีนา  เนตรถนอมศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นางสาววนาภา  สิงหพันธุ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงอุษณีย์  เจริญสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสุภาพร  จุ่นเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แก้วรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงณัฏฐา  จอกสมุทร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวปริศนา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงหทัยชนก  ตยาคี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายจิรัฏฐ์เดช  ตระกูลชัยช่อฟ้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายยศวัจน์  เพ็ชรสุวรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงโพชฌา  เตปัญญา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอนัญกาญจน์  มิ่งมิตรโอฬาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพีรยา  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวภัณฑิรา  ศิริบรรณากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชญาภรณ์  เล้าแสงฟ้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายฐิติภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายปณิธิ  ตั้งหมั่นกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปานรดา  จิตรเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปุณณดา  วงศาโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพสุธร  พร้อมวัฒนาพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายคุณากร  สมวนาพานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชญาดา  รัตนวิภาพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายคุณัชญ์  แซ่ปัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธรรมธร  จำรัสฉาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวงศ์อริยะ  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายพทันยา  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายยุคลเดช  กฤตภัครพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายตรรกพล  ตันธวัช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปฐวี  เตรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายหรรษกร  วิจิตรบรรจงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายวชิระพงศ์  พงศ์วิสสุตรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพัทธพล  ศักดิ์เสริมเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายชโนดม  ลิสันเทียะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายกิตติณพ  เลาหเลิศศักดา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธนกฤต  ช่วยชุมชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธรรมชาติ  ตู้ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญนำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรัยธีรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 นายกฤษฎา  เขียวประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายคชษร  ประชุมวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายจิรเจษฎ์  สาครวงศ์วัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นายชยพล  ขาวขะวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายณภัทร  ลาลาภ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายดนุภัทร  รัตนาวิทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายดนุวัฒน์  ลี้พล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายธนดล  อุทัยสินธุเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปรมัตถ์  มณีสุธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายปัณณ์  เนตรชลายุทธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายปัณณธร  ยุคันตพรพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพสิษฐ์  พุ่มพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภูริณัฐ  ทรัพย์คงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายมีเกียรติ  ตั้งสัจจสว่างกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายเมธาพัฒน์  พนาวงศ์วัชร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายวริทธิ์  วัฒนพลาชัยกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายศุภกฤต  มณีโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายสิรภัทร  แจ่มมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายสุทธิธาร  สุวรรณนพคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นายสุพล  ตั้งศิริพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวกันต์กนิษฐ์  อัศวนุวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกันตพร  แช่มสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวคริมา  นิทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงจิดาภา  ลีลาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงชนรดา  พฤกษ์ประมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวญาณิศา  โพธิญาณิศาสฤษฏ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัจฉรีญา  ศิริพ่วงพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพรพนิต  กิ่งจงเจริญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตาฬวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงภัทรลดา  ตรีธนูชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงอันติกา  ศรีทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายจิรภัทร  นามวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายดานิส  กิตติธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพรชนิตว์  อัครลิขิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปริญยดา  ศรีพิบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เเซ่เอี้ยว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพชร  คุณประสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนบดี  ธาราเงิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 นายพศวีร์  จันตรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพิมพ์รวี  จันตรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เล่ห์มงคลไชย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุธาธิณี  กาญกระสัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายจิรายุ  นาคสุทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธนภัทร  เจริญพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายกรณิศ  นิทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายชยุตม์  คันธกมลมาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายกรเอก  สุวรัตนานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพงศ์ชณฐ์  อินนาคกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายจิรธนะ  ยศยิ่งธรรมกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพชรกมล   ทิพย์ศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายเมธากรณ์  กอรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายรัชพล  สุทธศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสุวภัทร  สุวัฒนเมธี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณปภา  จันทรวิทูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธัญกมล  พุทธธนศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวชนิดาภา  จิตปรีดาสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนัทธ์ชนก  เมธากุลนาถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายกฤตณัฐ  สิทธิ์ศิรดิลก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายกฤติน  บัวสังข์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายกันตธีร์  ไทยสม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายชิน  สังข์วิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายฐิตพัฒน์  สุนทโร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณัฐพล  ธรรมางกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธนัช  อัครอุปพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายนภันต์นพ  หวังดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายบุลากร  บุญบูรณวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายปรินทร  หลิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปุญญวัจน์  งามเนตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพงศ์ปณต  แสนสิงห์ชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพัสกร  เมืองมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพิชชานันท์  อนันตพรวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายเมธวัจน์  พิชิตปรีชาพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายวีรภัทร  การพร้อม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายวีรภัทร  พรหมวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศรุต  ทองชมภู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศิรวิชญ์  กองธนาศิริกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ประกิตสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายสุกฤษฎิ์  กาญกระสัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวานิชวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายสุพศิน  รัตนพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงชลิดา  ชีวศรีพฤฒา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงชุติมนต์  ฉางหมอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงภคพร  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุชัญญา  คำเพ็ญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอิงขวัญ  เจริญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายนัธทวัฒน์  นรเศรษฐธีรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวรณัน  สิริธเนศเดชาธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญรอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายปวริศร  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพงษ์นิธิ  ไพศาลวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภูเบศ  เศวตะทัต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายณัชพล  สวัสดิ์นที โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายกิตติ์ดนัย  เจริญอาจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายจิรัฎฐ์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายชวิศ  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายณภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายธนวิน  โรจน์ทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายนนทพัทธ์  ชุ่มมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายนวพรรษ  ตั้งเคียงศิริสิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายนันทเดช  ชัยวัฒนพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายเปรม  ทศานนท์ภากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายเปรม  เปรมประพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภาสกร  จิตตนุปัสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายภาสกร  วราจิตติชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายภาสวิชญ์  สุขโข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายภูวิศ  ชัยกังวาฬ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายศรัณย์  เอกธัญสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายสุปวีร์  เงินยวง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายอัลโทนิโอ  คาร์โล ฮูซาริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกราบบุญ  กิ่งก่ำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงณัชนันท  สุภัคลีลากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงณิชกานต์  พินิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงนฤชล  โชควาณิชยา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงนันท์นภัท  จิรโชติรังสรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพิชญาภา  วิทยวานิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นันทมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงอพัชชา  รัตตะชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงชนมณ  ชอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวีรนันท์  แสงวราพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงขวัญนิตา  แก้วศรีทา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงพนัชกร  ผิวทองงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธนวิชญ์  วงษ์สุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพีรวิชญ์  องค์น้ำทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกฤติมาพร  ชัยธีระยานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงศศิษา  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสานรัก  วัฒน์ศุภมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพลอยชม  ตรีคุณประภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงณภัทรชนก  พรรณบัว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายณัฏฐพัชร์  จินดาพรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายสิรภพ  จารุดิลกกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายณภัทร  ศรีมุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายภูริญาณ  อาจกำชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพชรรัชต์  ติวากุลพิสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวลลนา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงปฏิภานี  ทิวเสถียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอมฤตา  สุนทรศารทูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพบพร  ตั้งบุญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสุวิจักขณ์  เรืองอินตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกัญจน์ธีเดช  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพจนกร  สุบรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 นายศิวกร  แก้วสอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ปริยะวาที โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงชนันท์กานต์  เสียงหลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวณิชกานต์  อรรคศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวณัฐชานันท์  ภาณุวัฒน์ชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเกิงหิรัญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสิรินภา  คุณวุฒิโอภาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวปภานันท์  ประทุมรองรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวนวพร  มานะนาวิกผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงชณัชชา  ปนิทานเต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงธัญญมัยพร  กิตติสกุลวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงรรรรดา  เชวงชวลิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงจิตา  ตามประวัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายชัยณัฏฐ์  ลิ้มชุณหนุกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชญานิศ  วิทิศวรการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายสรวิชญ์  สระมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปองภพ  วิศิษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายนันทิพัฒน์  เพน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายธาวิน  เสรีวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นายภูมิพิชญ์  วัชรนภาพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเมธัส  นากกระเเสร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ซื่อวาจา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงวรรณวธู  พงษ์พิยเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศิริรัตนา  ไตรบุญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายจิรกร  จงรัตนกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอธิชาต  เทียมเมือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พงษ์ศักดิ์เสรีกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศุภิสรา  ติรธรรมเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงเจนิสสา  จิรศานต์ชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงพีรญา  ทวีไมตรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณัชชา  พงษ์สนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงปรายฟ้า  ธรรมปัญญา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงชญาภา  พรรณเทวี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายชวกร  มีสมมนต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชพา  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 นายชนะกุล  บุญมงคลกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุวรรณนิมิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสิรภพ  กำแหงคุมพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพชรมน  รื่นรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายกฤตธี  สุขเสกสรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายริธา  โรจน์รุจิพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายณัฐลักษณ์  วิทยาเกษมสันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายชยพล  ขจรเดชะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายศุภัช  กวีกิจธวัช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายยูนูส อับดุล  อาซิส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายภูวศิษฏ์  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายสิรวิชญ์  กิติวรรณประสาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงครองรัศม์  ธนันตเศรษฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงธัชชา  จันทร์สาคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงชนกนันท์  พูลเพิ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงนฐฐ์กมล  สำเร็จศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายสารัช  ประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายกฤตติภูมิศ์  ทองสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายประวีร์  รักษ์งาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอภิชญา  อนุมานไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายสิรภพ  พลเสม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสิรินดา  ธนบุญสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอัญชสา  ตั้งสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงทรรศิกา  สิสาริกรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสรัลพร  ภัทรวัฒนาภรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงวรัทยา  ปุตระเศรณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงมนัสนันท์  วระศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายสิรภพ  วงศ์มีศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภีรกานต์  สารีนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองยาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณิชาภา  กุศลสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายชยุต  บุญญานุกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายชยุต  สุวรรณวานิชกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายชัยภัท  ทัดเทียมเพชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงบุณยาภรณ์  อังศรีสุรพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพิชญา  พงษ์สนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงณิชาภา  ภิรมย์ยิ่ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงมัฒชิม  เทียนไชย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายไทย  รักแต่งาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนิสร  จารุดิลกกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอักษราภัค  เรียบร้อย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายนิชคุณ  โกวิทวัฒนชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงรภรภัท  ลีธรรมเนตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสุริยฉาย  พัสดร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงหฤทชนัน  สัมพันธ์ชัยวสุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงสุขนันท์สินี  แซ่เฮง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายเตชสิทธิ์  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนภัส  ตั้งรัตนผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณิชชา  วโรภาษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายชวนันท์  เอกธํญสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายชนวีร์  ศรีพรประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณัฏฐารัตน์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงพลอยพรรณ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายพศิน  ธัญญกสิกล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพริมา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงฐิติพร  สมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายเมธิน  โฆษิตชุติมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงเมธาวี  กสานติกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสริตา  มีวรรณสุขกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายนัธทวัฒน์  เหลืองสกุลพานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธาวินธรณ์  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายภัทรพล  วรเลิศธนานันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายวรเมธ  ไมตรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงธมลวรรณ  จงจิตเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงวิชญาพร  นาคบวรวิจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงเปมิศา  วิบูลย์เจริญกิจจา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายจารุกิตติ์  มัลลิกะนาวิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงรวิพร  วชิราชีวิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายพีรวัส  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายจิณณวิชญ์  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายณฑกร  กิ่งรุ้งเพชร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปพนภัทร  หวังมุทิตากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายปภังกร  โสภณธรรมภาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ศรีทองดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพรนภ  สุดเสงี่ยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายภัทรดนัย  เครือตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสิรภพ  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายอนาวิล  ศรีเพ็ชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงชวพร  โง้วเชียง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงนงนภัส  ผิวศุภผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงนภสร  โตสุโขวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพรนภัส  สันติภาดา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงพลอยชนก  อมรกุลเสฎฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงเพชรชมพู  เพียราธิสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐชา  ธาราพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายอิษฎา  ประวัตินภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายปุลกิต  อาจเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณัฐิกา  ผิวทองงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายปิยังกูร  บุญศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวญาดา  มีเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายเอกภัทร  ภู่ประภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายทิวาภูมิ  วรปรัชญา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายทินภัทร  ขรธิติพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงทอฝัน  อู่สุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงศิรกัญญา  ศุภฤกษ์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายจิรวัฒน์  ลาภประสพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายนพดล  อมรทรัพย์เจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศุภวิชญ์  สันนิธิลาวัณย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณัชวดี  เอี่ยมสิริบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 นายชญานันท์  เจริญสูงเนิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นายธนพล  จุฬาคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธนาสร  วรพุทธพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายธนิน  เมธาภรณ์พงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสาริศา  มุกดาสนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวปภาดา  ตันติยานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอติกานต์  ผู้มีโชคชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธีรดณย์  ศักดิ์เพชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายเนธิทัศน์  มณีนิล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายปวีร์  วิลาศชัยเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายศิษฏ์  ศรีอรพินท์งาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายอนันดา  สายสีทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงจิรัชญา  โรจนวงศ์สกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงศ์ศุภะมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงณัฏฐากร  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ปิยะทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพิชชานันท์  โสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงภริตา  ยายอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวภัทรนิษฐ์  คงพิทยาพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตองอ่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวสุชัญญา  ชูเกลี้ยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงแสนรัก  วัฒน์ศุภมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอันนปภา  คำฉัตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธันย์จิรา  นุสรณ์ไพรงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายธัชชัย  ธีรสกุลชล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายนราเทพ  วิไลรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงณัชชา  ปฏิมาประกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายวรนัยน์  นางาซาวา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 นายกิตินพ  สุวินทวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายชยุต  กีรติเชาวนากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายปัญญา  กมลพรพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายวิชานาถ  คงเกลี้ยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปพิชญา  นุตราพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวณัฎฐณิชา  สี่สมประสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฐชยา  ราชสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรัทธาพิริยะพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายภุชงค์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายไท  สรีภิญโญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายณัฐนนท์  ทิพยชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวอชิรญา  ธนภาสวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไวคกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงลักษิกา  วัฒนสังขโสภณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์จรูญพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายฐิปาณัสท์  หอมเกตุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงโยษิตา  รอดวัฒนกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายธนวัฒน์  ประวีณเมธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายสรวิศ  ธงชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายธนกร  เป้าทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายก้องภพ  สุริยะฉัตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพิชชาพร  อำนวยศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวรสิกันตา  ตั้งจิตมั่นงามกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงนัทธ์ณิชา  เฉลิมขวัญฃัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายภคิน  คลอดเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธัชนนท์  กิตติกุลเมธี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายพลาธิป  การะเกตุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายพีรณัฐ  สาครรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธนชาติ  บวรกิจธำรง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงรวิกานต์  ฉายากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บาลมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงณิชดา  บุณโยดม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุ่งเรืองธนวิชญ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงญาณนันท์  สงสม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงนงนภัส  เรืองรุ่งรัตนกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงวีรวรรณ  รัตโนทัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายปัณณวิชญ์  หูรัตนภิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายปณิธิ  โกวานิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอี่ยมสิริบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงชนาภา  เมืองมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายภาณุพงศ์  โฉมฉิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวภัททจารี  สงสม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายวสวัตติ์  มูลศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงเจ้าเจิน  เจิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงธัญชนก  พินิจจิตรสมุทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายเตชวิศ  พรหมสวาสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายปฐพี  สอดเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายภวัต  แสงวณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงสุมนหทัย  ชูรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายกานต์พนธ์  พู่จิตร์กานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพิชญาภัค  เก็จวลีวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงดารากาล  ลิมกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายศุภฤกษ์  เทียนศิวารัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุระเสียง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายเดชาธร  ปอเจริญฃัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญชิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงพัชริดา  ไทรสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงณิชาภา  จงสกุสศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงธัญญนุช  เจียมจิตพลชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โคธิเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงกชกร  นนทะสินธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายณัฐชพล  โอฬาริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพราวพชร  เจริญพันทวีสิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงธนษา  บุญพิทักษ์เขต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายพรหมศักดิ์  ทิพย์มาลย์มาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 นายพชร  เหลืองพิริยะชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวชญานิศ  หอมจันทร์ดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายกษิเดช  ไหมเหลือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายก้องกิตตน์  ปริญญาประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นายกันต์  อิศรานุชีพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายณธรรศ  สาสุนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายณภัทร  บวรนิรัตติศัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นายณัฏฐ์ชยกร  รุจิกรศิริสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายณัฐชนน  ฐิติวุฒิกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นายธนกร  จินรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายธนธัช  ลีพิทักษ์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายธนภูมิ  โชติพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นายธีรเทพ  กระต่ายทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายปวิชญะ  หลักคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายพศิน  วาทินกล้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายภูชิสส์กานต์  ปานพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นายศิรชัช  ตังติสานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายศิรา  เตชะสรรพสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายธนฤทธิ์  กาญจนาเมธาวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายสิปปกร  จุลพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชญานิน  พันธ์ุศรีมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงญาดา  ชอนตะวัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวณัฐจรี  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เสละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปภาวรินท์  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวพรปวีณ์  เจียไพบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพราวปวีณ์  ศิริมัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยมุกดาสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สงวนศิษย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสุวิชญา  เรืองเกียรติกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงฑิตญา  คงทวี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงระพินทรนาถ  เหลืองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐนรี  ติมินทระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพิชชาภา  จุณณทัศน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นายกันต์  อิศรานุชีพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายกษิดิศ  กมลมณีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายกัลปพฤกษ์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายจตุรภัทร  อาจอนงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายฉันทัช  ฉันทะกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายณภคดล  วงโพธิสาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายณัชพล  โสภณพุทธพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายณัฏฐ์กฤศ  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายธนบดี  เหลืองทองใบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธราธิป  มงคลกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธีรดนย์  บุญทองเล็ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายปุญญพัฒน์  เนรังษี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพรภัทร์  โต๊ะสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายพิสิฏพล  เดชวรรคณีย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายพีรพัฒน์  เศษสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายภาคิน  คีรีรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายยศพล  เลิศพาณิชย์อนันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายวินทกร  มีเนตรขำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายศิวกร  ผิวนวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายอภิวิชญ์  หวังรัตนพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายอภิวิชญ์  ทวีศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงกมลชนก  เพชรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกีรติกา  เนียมพุ่มพวง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงกุลนัดดา  สามาอาพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกุลยา  เเซ่เล้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงฐิติวรดา  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุริยะศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงธัญภัค  ชาติยิ้ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงนวพร  จูงศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงปาณณาษฐ์  โตพิบูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพัทธนันท์  หนูยอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สิริภัทรวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงภิญญาดา  สุขเอี่ยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงศุภนุช  เฉินสิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสรัญญา  ศิริทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุทธิมนต์  สังฆเศรษฐี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปุณิกา  ทองวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายกันตินันท์  จันทะเขต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  จาตุรัตน์วราธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายกิตติธัช  สุขเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายขจรเดช  มาลัยทาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายชนน์ชนกนันท์  จันสถาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายณัฐภูมิ  จาดเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายดาวินท์  พลายแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายทีรปกร  ผลมั่ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายธีร์  โสมาภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายธีรภัทร  ทิลารักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีเบญจลักษณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายภูริ  เปี่ยมมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายวรัตถ  ปัญญาภาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายวีรภัทร  ฝอยทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จุมพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอภิพล  สุวรรณชัยสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ใจดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงชัญญาภัค  ธนเชวงสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงโชติกา  ช่วงสุวนิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงณัชชานันท์  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงตรีนัญญา  ปัดถา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  นิลเอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธันว์วดี  เอื้อเมธิยางกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนัชชา  รองเลื่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงไปรยา  สุมณีงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพัชรีพร  เผ่าจิตรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพัสนันท์พร  สังข์นาค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  พัฒนปิยสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงรชาดล  ศรีสมิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงรวิสรา  เก้าพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธิมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสิริมล  ธรรมเสรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสิรีธร  โยมเมือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นเอี่ยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงไอวีรณัฐ  ชัยวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงนลินรัตน์  กาญจนกิตติชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธาวิตา  ศิริโกศล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงปภาวรินท์  เรืองมานะกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายคชภพ  จันทร์นวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายคณิสร  เอกคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายคมชาญ  โคจำนงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญชลวานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายฉัตรนรินทร์  จันทรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายณัฏฐ์ปพน  ฐิติเวศน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายณัฐชนนท์  พูลช่วย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายปฏิภาณ  คงกำเหนิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายแผ่นดิน  ทองถึง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายพรภวิษย์  ศรีสิงห์ชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายพัชรดนัย  ผิวขาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายภวัต  รัตนโสม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายวุฒิชาติ  ยังพะกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายไวรัณชน์  อัครวิเนค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายศุภกิตติ์  แย้มสอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายศุภวิชญ์  ม่วงเล็ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงกานต์สิริ  ตรองพาณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงจณิสตา  อนันตผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงจณิสตา  จริงไธสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงจิราภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงฉัตรลดา  กิติพัฒนาพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงโญฐิรักษ์  แก้วประไพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณศิรา  ชาญณรงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนประกรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงณัฐวรา  อดิเรกเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพิรุฬห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงปริตา  นิ่มไศละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพรพนิตย์  ชยวัฒนกิจจา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงพรรษธาร  เทียงดาห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงพราวพุทธ  กันตพงษ์คงเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงพิมนิศา  วงศ์สนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงรสริณ  โปร่งศิริวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงศิริน  พานิชกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายก่อกุศล  สันถวชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายกานต์ชนก  วัชรินทร์กาญจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายกิตติคุณ  เกษมสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายชนกันต์  สิริลักษณ์พาณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายศุภกฤต  ทากิระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายทรงภพ  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายธนบดี  เกษีนร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธีร์ตภัฏฐ์  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายปภพ  ปลอดเหตุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายภูมิลภัตม์  ทองจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายรัชฤทธิ์  ปานทน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายวิชุนรวิชญ์  ์ถาวรทวีกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายศุภกร  ผมงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายอรรถพล  แสงโพธิ์วงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกชพร  ฤกษ์วัลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันทราภิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงจิดาภา  วีระสกุลทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงณวรา  ดอกหอม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงณัฐชา  ใยบุรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงณิรัศมิ์ชา  ศรีสุวรรณกาฬ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงธนมน  รุ่งรัศมีพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองดำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงนวพรภัคร์  ภิญโญธนวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงนิธินันท์  สวนสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ช่วยชูหนู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรียศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพิชามัย  เถกิงนาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงภูษณดา  จิระนคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงรดามณี  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสิริกร  ศรีวิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงอรอมล  แก้วสร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงอิษฎาอร  อินพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายรษิตวิชญ์  พานิชวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นายอิทธิกร  พรชัยพิมลพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายคิมหันต์  เขียวบุญจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายเจตนภัทร  จุนรัชฎ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายชัยภัทร  เอกคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  วงศ์อกนิษฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายทัตธน  ลิมปนะวัสส์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายปรินทร  ชนกโอวาท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายพงศ์อิทธิ์  ขันธวิสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายพัทธดนย์  ภูษณะดิลก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายภูรี  ชีวทรรศน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายวิสุทธิ์  ปัญญวรญาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายศิริเสฐียร  สมัครัฐกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายศุภณัฐ  คลังทิพรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายสรสิช  สามาอาพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายสิรวิชญ์  พันธ์งาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายอัษฎกร  สมิตทันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายเอกธนา  นวสินธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงกานนิศา  พรมเสนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงธนพร  ศรีธนาประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิวพรพันธุ์เลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงธัญรดา  ธรรมศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงนัชชา  นามวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปวิชญา  บัวแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปาณิศา  บุญจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงพะงา  ทับโพธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พันเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงภพรนล  อานาภรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงลลนา  เจียมจินตนารมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงวริศรา  อรุณเมตตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงศศิริณ  หาญเวช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะสินธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงศศินา  ประชุมเชื้อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพชรไตรภพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสิทธินี  เมฆาพิมานชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงอรยา  ปานนุ้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายกฤตภาส  โสมวิภาต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายขจรเทพ  เทพจร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายคริฐ  บุญเส็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีพลัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายณัฐธีร์  เค้าไพบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายณัฐพัสกร  สุริยะเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายธีร์  อังคทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายนิรัชพล  กลิ่นขจร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายพงศ์ศิริ  ทวยเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายพิชยะ  จิวากานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายภัทรพล  สมิตทันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายภานุวัฒน์  โชติพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายวรกร  บัวผัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายวสนานนท์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายวีรดนย์  น้อยคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายศุภวิชช์  อ่อนประชู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายศุภวิชญ์  ปานกลาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งทรงสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายอชิตพล  ทวีศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายอดิเทพ  ตันติศิริวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุวรรณนิธิกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงโยษิตา  เธียรญาณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงณัชชา  ทวีอภิรดีบุญสืบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงณัฐชา  ปราศอาพาธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงณิชา  จีนอิ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงทัชชกร  อนันตโสภาจิตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงปุณยนุช  พิทักษ์วัฒนานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพลอย  ตังโซ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงพลอยพิชชา  แพงสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงพลอยรัฐยา  ทองนิตย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงรวิภา  หัสดง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พยอมหอม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงศุภิสรา  กิติพงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงสาริศา  นิ่มไศละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงสุพิชญากานต์  พงษรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงณัฐนาถ  กมลพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายชินธีร์  มังคลานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายณัฐวุฒิ  สายลาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายกัณฑ์อเนก  เติมสิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายอริยชัย  จอมเกาะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงอัสมาวตี  วิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายภูมิพัฒน์  พงศ์เพชรดิถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายคุณานนต์  ดาวสอน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงศุภสุตา  ยนต์ศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงวิรัณดา  เภาชิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงอภิชญา  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวญาณิศา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงชนม์ชนก  กมลมณีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงซันญ่า  นุชพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายณัฐวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายสุจินดา  คงคาเขต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงปาณิสรา  ลีนิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งพิมลรัตน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงโจวี่่  แอน ลุ๊ค โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวสุกฤตา  บุญซื่อ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงชมพูนิกข์  เช็ง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวปาลิตา  แป้งประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนิภรดา  ภาคภูมไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงพิชญาภัค  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ภูเขียว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงวิภาพร  สมัครเขตรการ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวอัญชิสา  อินทรพงษ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นายณัฐนันท์  สายเส้น โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงวรนารี  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงวัลลภา  ภัทรพุทธิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงพิชญาภัค  พรหมมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  พุ้งจรัสศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายดรัณ  โยธาวุธ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 นายพงศกรณ์  สมภูอัครพนธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงปริยากร  สินโจ้ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวอินทิรา  ธานี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวสภัททิยา  นาสารี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวกิรณา  เเท่งทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงธัญนิชา  ตันกิจเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายโสพัสภูมิ  โรจน์ธรรมรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงณัฏฐ์นีรา  ค้อสุวรรณดี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงจิรัชญา  ลังการ์พินธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายภูมิกมล  นันทวิญญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรดรเกียรติวรา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงต้นน้ำ  วงศ์พานิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงชนัยชิดา  ว่องพงศาวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณิชา  วิจักขณ์พันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายภีมพัฒน์  พิพัฒน์วสุธร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายตุลภัทร  ส่งศรีโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายภัทรเธียร  มงคลสวัสดิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  ธรรมานุกูลธร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธิแสน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงนัชชา  ชาญสมาธิ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นางสาวกรวีร์  วงศ์สุขเสงี่ยม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงอนัตตา  เกษากิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงอนันตญา  เกษากิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงวรวลัญช์  งามน้อย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 นางสาวภาวนา  ธัมมัญญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายวรพนธ์  วงษ์ไอยราธัช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูมิชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงปุณยวีร์  ธนาประเสริฐทรง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายเธียรเทพ  ใจสงฆ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายวรพนธ์  อธิสินนันทน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองเกียรติวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวเบญญาภา  เค้นา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวญาณินา  จิรยุพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวพัชราพร  บุญธรรม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวรุจิรา  พลหนองแวง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวพิชาพรรณ  ผ่องหทัยกุล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงอสมาภรณ์  อ่อนแช่ม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สืบสุข โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงปณิชา  รักษ์ระพี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงธัญยภรณ์  สมจิตร์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงภัทรารวีร์  ทุมชะ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสุริศา  มะโนชัย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงรวิสรา  หวานสูงเนิน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 นางสาวนลินทิพย์  บุณฑริกนววิธ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นายกิตติศักดิ์  รุธิรบริสุทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 นายคุณากานต์  บัวทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นายธัชพล  เรืองวงโรจน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นายพีรธัช  ขำมีศักดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นายภัทรพล  วรรณธนกิจ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นายภาณุวิชญ์  พงษ์ภมร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นายรชต  กำจัด โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นายสุทธิกานต์  แพนลา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นายศรัณย์  ไพรพิมล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวกชพร  เชื้อวงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 นางสาวกัญญ์ธนัญ  สุจริตศรีชัยกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายกฤษกร  พฤกษ์วัฒนวงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวกานต์พิชชา  นพฤทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวญาณี  มุ่ยแดง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายชัยพร  ปฐวีศรีสุธา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายฐิติกร  แจ่มนิยม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายณภัทร  ชูวงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายเดโชพล  เฉียบแหลม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 นางสาวณรันฑิยา  แท่นรัตนกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวธนพร  สุขสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวบงกช  คุ้มภัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายทักษ์ดนัย  โอภากุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวปภาดา  เอื้อจิรกาล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายธนเดช  ศิริสมพล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวปรียาภรณ์  รัศมี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายธรรมสรณ์  สุวลาภา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 นางสาวปุณญณัฏฐ์ปภา  อุดม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายธิติ  สิทธิสตพร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวแพรพลอย  ทิพรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นางสาวภัทรภร  ฤกษ์อุดมสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวรตนพร  ประสพสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาววรวลัญช์  อังคประสาทชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายเนตรวัฒน์  ทรงสกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 นางสาววรัทยา  เถื่อนยืนยงค์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายวัชริศ  มานะชัยชาญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 นางสาววริษฐา  เรืองเดช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายศุภวิชญ์  หลักดี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวศศิณัฎฐ์  นิ่มเกิดผล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายสุรพัศ  โพธิ์ปริสุทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายอติชาต  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 นางสาวอรณัฐ  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายอริยะ  ภัทรพงศ์วัฒนา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวกฤติกานต์  เขมะกนก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นางสาวจิณห์นิภา  ผิวพิมพ์ดี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายณัฐกิต  สุตะคาน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 นางสาวปรายฝน  วรโยธา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายเตชิต  สุตาสุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 นางสาวปัทมพร  นิ่มปาน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายนิธิพัฒน์  ฉัตรโพธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวพลอยไพริน  ทันการ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศุภเวที โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวภัทรา  นันทะศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายศุกกร  เสือเฒ่า โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาววิภารดี  ศิริอำนาจ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงกาญธิญา  สุขสมผล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวอรปรียา  สอนสระเกษ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงจิดาภา  กลัดสมบูรณ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงจิรชยา  เสมาน้อย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงจีนิรา  อ่อนละออ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงญาดา  โพนไสว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์ชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงธิราภา  แพรนิมิตร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุธิรบริสุทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงบุญยนุช  เพียรงาม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยอดชาญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงมาลิน  ปิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงสุชานันท์  รอตภัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงสุมนสมร  กสิกรรม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงหรรษา  ขยันวงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงชลพินทุ์  ศรีนามบุรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงทัศพรรณ  ปลั่งพงษ์พันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายธนสิษฐ์  นาแสวง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายภูริต  ยิ้มศรวล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อินทโกสุม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงฐิรญา  สุขเกษม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงณัฐริกา  รัตตะโน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงดวงกมล  ตราบดี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงธิญาดา  เปาริสาร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงแพรวไพริน  สมบัติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงลภัสรดา  สารชาติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงศิตา  โสภาพงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอัจฉริยา  บุตรชา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงอารยา  ญาติวิสุทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 นายจิรณัฐ  ไพทีกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 นายกนกพัฒน์  กาศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 นายเกษมพันธ์  คำแก้ว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นายลัทธพล  เผื่อไชยศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นายศรัณย์  สีคำพล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพิชญธิดา  รบกล้า โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายก้องภพ  ชุมพล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายธีระพงศ์  สุปัญญาโชติสกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายภูวิศ  ติวิรัช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกชพร  มังคละ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ร่อนแก้ว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวภัทรานิษฐ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวสิริญา  รวยสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายวัชรพล  สุทธิบุญ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายภูวเดช  อัจนากิตติ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายอลงกรณ์  เชื้อหงษ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายชวิศ  ดิลกมงคลกุล โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายทัพไท  เจริญศิริ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายณัฏฐนาถ  พัฒนถาบุตร โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  แสนสามารถ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายฉัตรมงคล  ตั้งวัฒนา โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายไกรวิชญ์  เกียรติเมธา โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงศรัณย์พัทธ์  แสงขจรเกียรติ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นชม โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงธัญชนก  อินทฤทธิ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงศิศิรา  เจริญกรุง โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงธนัทอร  เสาหงษ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงพิชาพัชญ์  ชวินอัคราวัฒน์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงฐิตารีย์  เชื้อทอง โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จารุสาร โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงปัณฑิตา  กำแพง โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มุ่งรักษาธรรม โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สถิตกิจพิเชษฐ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรราช โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงปณิตา  ชัยรัตนมโนกร โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงธนัญภรณ์  เอี่ยมสาย โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงนารีรัตน์  คุ้มสุข โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงสิริยา  เเทนนา โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายพีร์นิธิ  อนันต์ยศสรกิจ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายวิทูร  ปัญญารุจิกุล โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายวิทูร  วิจิตรสุข โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายสรรค์ชัย  จันทราภิวัฒน์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงพัทรดา  ทัศไนยเธียรกุล โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายณภัทร  โกวิทกุลานุชิต โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายอนพัทย์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงนิชรา  บุญฮวด โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงรฬิดา  ปสันนจิตต์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายอัครวัฒน์  กุลศิรวัฒน์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายภาคิน  ภควัตศิตานนท์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายณัฐศรันย์  หมื่นอภัย โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงวรินลดา  เจิมจันทร์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงนภัสรพี  พลเดช โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงนภัทร  หัตถกี โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายณัฏฐพงษ์  วุฒิพงศ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายนรธิป  บทสันเทียะ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงสโรชา  สุขเกษม โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงปวีณา  ฉิมวรรณ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงกรวลัย  เศวตทัต โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันประทัดชัย โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงวรวลัญช์  สมบัติโพธิอุดม โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายโชกุน  งามเสถียร โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายรัชศร  พู่ทองคำ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงพลอยลดา  ยอดชัย โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายศิวกร  ชื่นไกรลาศ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายโยธิน  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายนภสินธุ์  กระเป๋าทอง โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายจิรวัฒน์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงณภาภัช  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายศุภสัณห์  รอดภัย โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชากร โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายณัฐกิตติ์  ตันติวิศัลย์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายพงษ์พิชญ์  อำนาจกิจเสรี โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงภัณฑิรา  เฉื่อยกระโทก โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงครองขวัญ  สีหาบุตร โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงพรพรหม  สุดขาว โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงชนนิกานต์  เสรีสุภัคกุล โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงพิชาภรณ์  กุลธีระวิทย์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำหาญพล โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายกรพรรฒ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงกัญญาวีร์  งามขำ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงวราพร  รุจิวิพัฒน์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 นายสิริชัย  ประเสริฐศรีชล โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายรักษิต  เนาวโรจน์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงพิชญธิดา  เทพมาลี โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงศุภนุช  สังขวิเชียร โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวกุลญาภา  สนสี โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายธีธัช  ธารีเวทย์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายธีภพ  ธารีเวทย์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 นายอธิภัทร  ศิวะตระกูล โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายปุณณรัญชน์  ยลวิลาศ โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นายธีวสุ  วงศ์วิฑูรยาพร โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นายชยพล  มงคล โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายณรบดี  โรจนานันท์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 นายกรณ์  ตึกสุอินทร์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายวชิราธิป  จุลกะเสรี โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงหวัง โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงจิรัฏฐ์ธีรา  จิตคาม โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงอภิชญา  ทองโพธิ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงจิณห์วรา  เจียรประดิษฐ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ตันสุทธิเวสล์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงภาภัส  จันทร์หิรัญ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายวรเมธ  เผ่าสังข์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายรัฐภาคย์  บุญประเสริฐ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงอนิสา  มันตะสูตร โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงณญาดา  จารุรัตนเกื้อ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงธัญญานันท์  ธีรสิทธิ์คุณาธร โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงอิสรีย์  พงศ์วิเศษกร โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงอณิมา  ฉิมฉลอง โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงสุณัญญา  เวชกุล โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงพิมณภัทร  สุวรรณธนรักษ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สกุลตนาคลาภ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงอริสรา  ขันทอง โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชินอักษร โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายนรภัทร  เจียรนัยกุลวานิช โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงธัญยธรณ์  กอปัญญาพิพัฒน์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงกัญญ์วรา  งามขำ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายสิรภัทร  สิริเจิมจิตร โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายจิรภัทร  จีนขจร โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายนฤพนธ์  บุญส่งประเสริฐ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายตรีรัฐ  นนทลี โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายณิธิศ  เจดีย์แปง โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น