รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณฐกร  ชัยเดชาภินันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายภัสภูมิ  ตันนิรันดร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายชินกฤต  สุนทราทรพิพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤป  ฤทัยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 นายธนฑัต  เงาเทพพฤฒาราม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายพาทิศ  บุญมาเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายกฤต  พึ่งสังวาลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายพิบูลย์ศักดิ์  งามปิยะกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายรวินภ  โสดาดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายวิชญ์  มูลสาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายศุภวิชญ์  ตระการสิงหนาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายธนวัฒน์  สุขญาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายปัถย์  คงชาญศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายภูตะวัน  สระทองเถื่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายชินธิป  กุลทวี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายสุพีระ  มลุลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายสุวิจักขณ์  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายจีรภัทร  ยิ่งสุทธิพันธ์ุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรภาสไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายภวัต  ลีชาแสน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายทัพพสาร  สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นายพศิน  พูนศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายบวรวิชญ์  เตชะวรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายภัคพล  เมลืองนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายพีรกร  ตรีจักรขจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายปัณณวิชญ์  อัศวรุ่งเรืองชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายรังสิมันตุ์  อริยสุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายนราวิชญ์  เผือนพิพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายวีรวิทย์  เจริญวงศ์นำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายภารุจ  ตั้งเทียนทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชยนันต์  แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายต้นน้ำ  พรหมมินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณธร  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายอินทัช  เทียนเนียม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธิติ  ไกรเพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายศิวกร  ต๊ะกำเนิด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายปัณณวัฒน์  อุทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณัฏฐกิตต์  พัฒนารุ่งพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นายสารสิน  ศรีสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกฤตพล  เวทยวิศิษฎ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพัฒนแสง  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  สิริธนาดล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายกฤติน  นวลจริง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธนนล  ตรีทศกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรานิเวศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายวัชรธร  จิณวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภณ  กิตตินราภรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายศุภกร  ไชยเกษมศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธีภพ  วงกตศิลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนายุต  ถาวรประชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายชนตน  นิรัติสัยไตรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายศุภโชค  ปัทมพงศ์ประยูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชวกร  จีนสุกแสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณภัทร  มาฆะเซ็นต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปิยพัทธ์  โอปิลันธน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายกฤตภาส  ธนพงษ์ไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายสรชัช  ภูมิดาธนาพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนดล  ง้าวหิรัญพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายยศวีร์  วรภาสไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายรัชพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภัทร  เรืองโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายวีรวิชญ์  ปกแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายจิรทิปต์  เจตน์มงคลรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายอภินัทธ์  งามพันธ์ุไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 นายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฐนันท์  ชินวรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายนวพล  วชิรศักดิ์สุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายอคิฬะ  ลิมปนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธรรศธรรม  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายอิทธิพัฒน์  ซ่อมประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชนัดพล  จันทร์นก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายจีระกิตติ์  อัศวกาญจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภคิน  เนียมสอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายพัฐนนท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายสรร  ตันวิจิตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายณฐพล  ทวีอมรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลักษณ์ศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจีระพัฒน์  ซ้ายสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นายปุญญพัฒน์  ศรีรอต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายคชาทัช  นกใหญ่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายธนัท  วชิรเบ็ญพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายระพีชลสิทธิ์  เป้าสาทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายจิรรัตน์  พิสารวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธีร์  ด่านสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกาจพน  กิติภาพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 นายณัฐชานนท์  โสนุช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายปิยังกูร  โอปิลันธน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายนรวิชญ์  จันจุติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปวีณวัชร์  เเสวงทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 นายธีรัตม์  จันทร์ร่มเย็น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภาคิษฏ์  บรรจงจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณฐพร  ลักษณ์ศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปรินทร์  นวลศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายสิรภัค  จักรวาลวิบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธนัช  คะจิตแขม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายเข้มแข็ง  นพศิริกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปริยวิศว์  หวังสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปานปรีย์  สิตะโปสะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายจิรัฏฐ์พล  เตชาวุฒิชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสิรภพ  ขาวพลัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายอัครัช  รุ่งผ่องศรีกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธนธรณ์  วรคุณพินิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายกันตพัฒน์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกวิน  เรืองศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายเตชทัต  เล้าสืบสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายศุภกรณ์  เดชอยู่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายเวชพิสิฐ  กวยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายจิรโรจน์  วิรัชพงศานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายชนาธิป  วิริยประภาพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายปัญญาธิคุณ  เพ็งนุ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายปรานต์  น้อยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธนาธิป  รอดคล้าย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณธกร  จารุบูรณศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายณฐพันธ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 นายปวร  เทวหสกุลทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายภัทรนันท์  ฉางแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายอัครวัฒน์  วังชากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นายสิรวิชญ์  อรัญชัยยะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายอาชว์  คงชาญศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนธัช  จิรธนานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายศิรกานต์  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายกวินภพ  ตันธเนศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธเนศวร  เอี่ยมไอ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายตนุภัทร  ตันติดีเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายสิรชน  ปิยผดุงกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสุวิจักขณ์  วิตะพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายวีรภัทร  ลี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปูรณ์  ภู่สันติพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายณัฐพงศ์  จินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นายกิตติภูมิ  กิตติภูมิวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภัคพิพัฒน์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายพัฒนรัตน์  มั่นเเดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเมชฌ์  จันทรทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธีร์  เมธีพิทักษ์ธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงสิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายศุภสัณห์  เข็มพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายศิวกร  เทศเกตุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายรังสิมันตุ์  จีรบรรเจิดชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายกนก  ผลฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายปกรณ์  ลิ้มพรจิตรวิไล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณัชธร  หมู่พิมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพรพิพัฒน์  อมรสิริพาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  เศรษฐภักดีพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธิติวุฒิ  อริยประยูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายสุทธิพงษ์  พรมปราการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธีร์ภวินท์  เหมือนเพชร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายภรัณยู  ปีตานนท์ชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายวิศรุต  จงภิญโญตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายปณิธาน  วีระโอฬารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายชญานิน  จงอัศญากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นายนพอนนต์  เทศผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายจิรัฎฐ์  พัสกรพินิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเตชินท์  ศุภโชคชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกฤตกานต์  ดำรงพิงคสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายพิพัฒน์พล  ภาเจริญพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายพีรวัส  จำจด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายเกษมสันต์  บุญประภากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายสิทธิภาคย์  อัศวสถาพรผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายถิรภัทร  กิจวีรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายภูมิรพี  อินทลาภาพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายวาทิศ  คงชาญแพทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายอิทธิโชติ  ชุติมากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายกษิดิศ  ลิมปิติเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพิรัชย์  พฤกษ์วัฒนากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 นายพรพิพัฒน์  สุรโชคสิริพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายธนวินท์  เสมอโชค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายสุรวินต์  ซู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายพรหมพิริยะ  สีนวน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพิรวิชญ์  ภควัฒนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณธัฎพงษ์  ศักดิ์มณีวงศา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายวิริยกานต์  คีรีวิเชียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายเจนกิจ  ภักดีเตล็บ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายจิรายุธธ์  วาจก์วิศุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธานิศ  มีทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอภิชา  ชัยชววุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายชวิศ  พันธ์นิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายนนทพัทธ์  งามบรรหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายพัสกร  ลำใย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายพงศกร  จองวิจิตรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นายณัฐดนัย  ศักดาภิพาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายสิทธิชล  ชินวรากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายณธัญญ์  เจือณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายธนเมศร์  เกล้าไพศาลกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายกุณฑี  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายภาสวัฒน์  ฉันทวิริยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนัช  สิทธิเวชไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายกรกฤต  ต้นพงษ์พันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายภาตะวัน  กุลจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธนภัทร  คำพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายศุภกร  จินดาทองสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธีร์ธวัช  หิรัญแพทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายศุภกร  ไพศาลเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธนกฤติ  นิรัตติมานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธนภัทร  แขดวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายจิรวัชร  เจนประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธรัช  ตั้งปูชนียกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายวสุพล  จุฑานพมณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายสิรวิชญ์  สุนทรานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพงษกฤต  กวยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายรัญชน์  เทวาชลาอังกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายณัทณพงศ์  ปิติอริยะนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายเด่นพงศ์  จูศิริวงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายศิลปกร  แสนชัยชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพรพระ  สุขโต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายชัยวิชญ์  จุนแสงจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายกฤตัชญ์  ทศวงศ์ชาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายเธียรฐิติ  ศิริบุรานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายวิชพงษ์  รัตนบรรเทิง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นายภวินท์  พรมหนู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายรภัสสิทธิ์  นาคแย้ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายภูมิรพี  เจริญศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นายวชิรวิทย์  อมรเกียรติขจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายคุณานนท์  ชัยกุลประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายวรเมธ  เปล่งพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนัช  ดีจงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปัญญรัช  ตั้งศรีพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธีร์  ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายวรลภย์  ศรีชัยนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายศุภเสฏฐ์  สุขศิริเวชรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายภานุวัฒน์  บัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายปจิต  เรียบร้อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 นายวิมุตติ  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายญาณพัฒน์  พูลเทพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายปุนยวีร์  ชีวะถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนดล  ไทยประยูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายศิริอานันท์  บุญประสิทธิพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายกีระพิชญ์  กีรเศรษฐ์รุ่งทวี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกิตติธาดา  โสรมรรค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายอินทัช  ศรีสอาด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายเชษฐวัชร์  ตงอาภรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายวีรอัศว์  ลิ้มไพบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 นายเยาวราช  แสนชัยชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ  รัตนไกรอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธีร์  กิตติวรภัทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายตุณพัฒน์  สุภอิสริยะกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายศิวกร  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายกิตติภพ  ม่วงสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายวรรณวีร์  ประกอบผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพีรพัฒน์  ปากวิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษตรรุ่งเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปัณณสรณ์  ธัญลักษณ์ภาคย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายชัยวุฒิ  เจริญศรีสันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพชรภัทร  สอนผ่อง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายอิทธิกร  เมฆสุจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายยศกร  โพธิ์อ้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายปรีดิปก  มากเจริญชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายปภังกร  นิลอรุณเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภวิศรณ์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายรวีภัทร์  ปูควะนิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณภัทร  จึงธนโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายฐปนัท  ชัยพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายวิศวะ  จันทร์พิพัฒน์ผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 นายสิปปภาส  เจริญกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณัฐชัย  รัฐอมฤต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายเนกศ์  งานโภคิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายพีรณัฐ  วิมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์โตขำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายปลื้มปิติ  คล้อยอรุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายแทนชนม์  บุญครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายชยพัทธ์  จารุชัยนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายหิรัณย์  เฮงโรจนโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภูวิศ  อริยะสกุลทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายลภัส  สกุณา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายพีรพัฒน์  เงินทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีวัฒกพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายคณาธิป  วิริยพรสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายคริษฐ์  ธนะวันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภูชิต  ธารางกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายวชิรวิทย์  วรนัยพินิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธนดล  ก่องดวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายชานน  ปลื้มหทัยกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปัณณาธีร์  มหาวิจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายอัครวิชญ์  ปิ่นโมรา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 นายชยานันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายปภังกร  แทนประสาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธีรเสฏฐ์  สุริยฉัตรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 นายณัฐธนษว์  ภวังคนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐธนนท์  ปิติเจริญพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายสฤก  ไล้วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายนวภูมิ  ค้าธัญญมงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นายคมชาญ  อังอรุณกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นายธาวัน  ตันติวัฒนาศิริกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายติณณ์รัญชน์  สัทธรรมสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายวิญญู  เอื้อศิริพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 นายหยก  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายอติพงษ์  เหลืองนิยมกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายคณิน  กิตติกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายวรินทร  อรรฆยากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายกิตติพัศ  พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายสุทธวิชญ์  พงศ์หล่อพิศิษฏ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายธนากร  แซ่เบ๊ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณภัทร  ใจเต็ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายณฐวัฒน์  อภิสิทธิวาสนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายนัธทวัฒน์  นิมมานสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายริชฌาทร  ตันธเนศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายสุวพิชญ์  บุญเรืองขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายพงศ์ภวัน  สิริวัฒนนุกูลกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายดิศนัยย์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายภูริณัฐ  วัชรอำไพวัณย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เณรบำรุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพุฒิเมธ  คุรุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายกิรกร  ดำเนินวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพณวรรธน์  วีรวัฒโนดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายภาณุกัญจน์  สุขียามานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายบวรวิชญ์  ศุภศิริลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกล้าตะวัน  โรจน์วิบูลย์ชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายณภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายวรินทร  บวรกิจปกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภูริณัฐ  ลาภศิริวัฒน์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายปุญญวรรธน์  พิชยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธนกฤต  ภานุโสภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายอชิระ  มะนาตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายกฤตณัฐ  วรสุวรรณรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายปฐพี  ชำนาญกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายณัฐพฤกษ์  ศักดาภิพาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายเปรม  สิมะสุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายศศธร  อังศุพรวิภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายสิราวุธ  มโนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายอัทธเศรษฐ์  กนกวุฒิธำรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายธนกฤต  นิรนาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายภวิศ  จตุวีรวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพรหมพิริยะ  โชติภาคยกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายอนันดา  เอกสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายกิตติพศ  ธีรฉัตรพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายจักรวาล  ลิ้มทองกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายเจริญชัย  เพียรพาณิชย์พร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายพงศ์หฤษฎ์  ธราอัมพวัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธนกฤต  อดุลย์ธีรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายชัยวัฒน์  ดวงเฉลิมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 นายพชรพล  นวลแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายภีรศิลป์  นิฏฐิยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปฤษ  สุคันธปรีย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพีรวิชช์  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นายรัชพล  คงสวัสดิ์วรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นายกฤษฎิ์  เวชยันต์วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายนนทพัทธ์  สระสม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายศุภวิชญ์  จิระเดชะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกิตติชนม์  ชาวนาวิก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอัครวินท์  ลิ้มพรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอภิภู  ศิริฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายฐปนนท์  บริบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายรัฐนันท์  รุ่งโรจน์วัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายจิรัฏฐ์  ฉัตรศรีนพคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายรชพล  สุริหะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณประวรรต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมพิทักษ์กร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นายศิวัจน์  วัฒนะศรีพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายเปรมบุญ  เลิศอริยานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายธนภูมิ  กาวาฮารา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายรวิภัทร  เคหสว่างวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวัสนกนก  นรนาถตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายธรรศ  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายนราวิชญ์  ตันติพิทักษ์โชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธีรภพ  บูรณะภักดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายวพล  คั้งเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายภานพ  วงศ์วาฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายก้องภพ  ฐิติกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 นายพัณณ์เดชน์  สร้อยสมุทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายต่อตระกูล  รังษีวรการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายกณิศ  ทรัพย์ทวีธีรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพุฒินันทน์  กิ่มบางยาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายสิรวิชญ์  ยกย่อง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายณัชพล  เลิศเดชาเสวกชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายสรวิชญ์  ภานุทัศนาภร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายณัฐพล  ภู่ไพจิตร์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายกรพัฒน์  อัศวอารักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายบวรวิช  ประมวลญาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายพัชรพล  ชูเชื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายศุภวิชญ์  ลิ้มวิภาวีอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายแสงตะวัน  ดวงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายนราวิชญ์  มโนมยางกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายณัฐวรรธน์  ปิ่นชุมพลเเสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นายชัยภัทร  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายปณัฐ  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายปภังกร  อภิญญานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพัทธดนย์  จิตติไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายพิสิฐพงศ์  วุฒิกนกธำรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายกฤตพล  ลุผลแท้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายสถิโชค  พรประเสริฐมานิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายชินธันย์  กฤษดาธิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายโชต  อยู่ประพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายชนธัญ  แก้วกล้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นายณภัทร  ศรีพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายโอมธัช  วิริยะธีรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวมีธูป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภูม  เสนานุตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายพิชญุตม์  อริยประยูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายภูริพัชร  ทัศจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายณัฐพัชร์  ฉันทโรจน์ศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายสัจนนท์  ตรียินดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายอัครวิทย์  อัสสพงษ์สุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายสมสรรพ์  คูถิรตระการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณขจิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายนพรุจ  สอดศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนเดช  เวชารัตนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายคณนภ  พูลฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายณัฐธีร์  เจริญสุริยวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายภีมม์  พุทธพงศ์วิไล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายธนะภูมิ  สุขสง่าเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายปัญจพล  ตั้งยุรจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายชลิต  ผาสุกจิตธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายกิตติธัช  วงศ์ก่อเกื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  พัฒนพงศกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตน์สราญจิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายอิงควัชร์  ศิรกีรติพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายธีร์ธวี  สมิตะเศรษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายภูเพชร  สุพพัตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายศิวัฒน์  ศรีมณฑล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายนิติธร  กลย์ธรพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอาชาไนย  ยกสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายรังสิมันตุ์  รัตนะโรจน์สกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายณฐกร  แซ่โอ้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายณัฏฐ์  ภัทรากรธาดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นายกิตติธัช  บุษยวิไลมาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายวิททสุ  วัชรเขื่อนขันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายดรัณ  ยุคแผน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทร์กลับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายจารุกิตติ์  กรกมลวนิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายภีมชยุตม์  มาตุเรศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภูดิศ  ประยุรธเนศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายณราชัย  ลีลาอัศวิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายปวรุฒม์  เอกพิสุทธิ์สุนทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สุธรรมเกษม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายรวิพล  กุรุพินท์ศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายชวิน  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นายอิทธิพัทธ์  แซ่ผ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายวิบูรณ์พันธ์  ปรีชาตั้งกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศรันย์  แก้วศรีทองธาดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายพีรภาพ  เข็มทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายพีรพัฒน์  โชติสนธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายคุณานนท์  กุลภัทร์แสงทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายณภัทร  พลายมนต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายกิตติกร  อานุภาพบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายปราชญา  เมฆรักเสรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายเพชรทองแท้  วารีชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายพรรษ  สันตนิรันดร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายรักชาติ  เต็มเปี่ยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายวรรณ์ชัย  ไชยสง่าศิลลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายธนัช  จีระบุศย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธีร์ธรรม  ตรีรยาภิวัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายฌาณพัฒน์  ทองก้าย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายวชิราวุธ  อมรเกียรติขจร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายกษิดิศ  ขจรชัยกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพีระณัฐ  อนุวงศ์วณิชย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธรรมชาติ  โจมเสนาะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายชุติพนธ์  มะฮี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายกฤตณัฐ  งามเจริญวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจุไร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศุกลวัฒน์  อุตมรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายเปรม  นวลรัตนตระกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอภิชา  เฉลิมบุญชัยกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นายธีระทัศน์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายกษิดิ์เดช  ภู่ไพจิตร์กุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายฑิรษิภัข  ตรีประเสริฐพจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายสัณหณัฐ  แพพันธ์ขวัญเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายพัทธ์  จิระรัตนรังษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายกษมา  ดำริห์อนันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายธีรภัทร  หาญมุ่งปณิธาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายนพณัฐ  นามโคตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพศณัตร  กุลนิวัฒเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายปัณณ์  จันทรประกายกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายปรัชญา  ม่วงกร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายปัทมากร  ลิ้มฮู้จั๊ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายสมบูรณ์  ขจรเพียรถาวร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายธนทัต  รัตนาสิทธิคุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายวิศวา  มกรากรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายเรือนมนัศ  กล่องสั่งสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายศุวิล  ดิษฐาภรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายอรรถพร  สายแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นายสิวะภัทร์  สมานตระกูลชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธุวานนท์  ช่วยสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายจิณณวัตร  ปานกำเนิด โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายภูเบศ  พึ่งภัคดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายชานธิป  นัยเวช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายณัฐวรรธ์  อินทพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายเปรมพัฒณ์  ลีธนวัฒน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธนภัทร  ทองวิทูโกมาลย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายณัฐภัทร  จรเจริญ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายปวีณวัชร์  จันทร์วันณา โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายธีรภัทร  พงศ์พิศาลธรรม โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายอธิสิชฌ์  สุขตะโก โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นายอภิชาติ  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายสุรชัย  ฉัตรปทุมทอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นายธนวิชญ์  นิสุทธิวรรณ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายนาวิน  แซ่เฮ้ง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายรุจิภาส  โควาดิสัย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายกันตเมศฐ์  ธนินสุขไพศาล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายณัฏฐากร  ชานาตา โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายศมนันท์  ภานุวัฒน์วนิชย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายนนทพัทธ์  ปัตตพงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายคุณานนต์  เกตมาตย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายกฤษฐพลธ์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายอธิณัฎฐ์  จันทรีศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสวิตซ์  นูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายชนาธิป  ฑีฆะเสถียร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายกันตพงศ์  นรมานพ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายพชร  ตั้งมั่งเจริญกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายจอมทรัพย์  วรนาวิน โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายกษิดิศ  ถึงศรีปั้น โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายชัชณัฐ  บูรณนลิน โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายอริย์สร  เลิศพลังสันติ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายวัชร์ชัยนันท์  คชเสนาพิทักษ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 นายกฤษฎา  สายธารทอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธนัท  เกียรติกวินวงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายโอภาส  เชื่อมวราศาสตร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายวงศพัทธ์  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายบุญญาสิทธิ์  บุญญานุกูลวงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายจีราวิชช์  เพียรประสพ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายธนน  ภานุปัญญวุฒิ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายประมณัส  เกษมพรรณราย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธนะพัฒน์  บุญญโภคินพิศุทธ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายพิสิษฐ์  เจ้าพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธนกร  ป่าไม้ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายชูโชค  วุฒิกนกธำรง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายก้านพรต  มาศศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายนิติศาสตร์  ยิ้มพราย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญยกิตานนท์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 นายธนดล  รอยลาภเจริญพร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายภัทรพล  ก.จันทราภานนท์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายธนัยนันท์  กังวาลวิจิตรกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายธนเดช  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายจิรทีปต์  เเก้วมโนโชติ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายภาคภูมิ  คงสุทธิ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายณัฐนันท์  กำลังหาญ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นายเมธัส  ทองพาย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายปัณณฑัต  อยู่คงศักดิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกันตพงศ์  สุขสำอางค์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรเหล็ก โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายทินภัทร  ศิริพันธุ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายพลภูมิ  สุวะเสน โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายพศวัตร  ภักดีมงคล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายภูมิใจ  ดวงจันทร์โคตร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายเตเวชธน  กฤตติขจรกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายนนทชา  เที่ยงน้อย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายแดนสรวง  เอริค แดนเจอร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายภาคิน  ลิ้มวงศ์ยุติ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงศศิประภา  ศังกรสิริกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิทักษ์ผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ต้น โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญส่ง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงแพรวลักษณา  อภิสิทธิ์ภูวกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงธนาภา  ดำพะธิก โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงชนรดี  ปั้นสังข์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงณัฐกมล  เธียรรัตนกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงวนิดา  สิทธิโชคจำเริญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปฏิมาพร  ไชยกุลชื่นสกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงณัฐนิช  อนันท์รัตนากูร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงพรโพยม  ศิริวรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจตุรีย์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงสขิลา  เหลืองภานุ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วัฒนา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณโภคิน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงวรินทร  ฉายะโอภาส โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงเขมิกา  พัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกชกร  ทวีลาภ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์สนธิกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงธนัชพร  ใจดำ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่มี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงปุญธิดา  วานิชธำรงกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงชฎาพร  อ่อนบึง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ล้วนโกศล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันทวี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอิสรีย์  อุไรสินธว์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชนะภัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงขวัญชนก  อินทรสกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนันทนัช  จงวิลาสลักษณ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงปัทมพร  พรมเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงวรัทยา  ลาภะสกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงรัสรินทร์  กิตติรวีพันธ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสิริฉัตร  วงศ์ไทยดี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศุภเสถียรภัสร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงบุญสิตา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงปาลิตา  ดวงคำ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงวิชญาพร  กิ่งจันทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงณัฎฐสิริ  งามสิริเดชาวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพิชญาภา  จรูญศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงณิชอัณณ์ดา  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงธมนวรรณ  จุ่มสันกลาง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงปภาภัทร  ไกยวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงปลายฝน  ศักดิ์เสาระยะ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงณัฏฐยา  อังกุรวานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงวรัชยา  บุญณสะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงศิริเกษรทิพย์  ศิริเมล์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงนพัชกร  ศรีแปดริ้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงปัญชิกา  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงอรนลิน  ธนพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงเจนิสา  โล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงเปมิกา  ฟง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงณิชานันท์  ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงฐิตาภา  กิตติสุขมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงญาดาพัฒน์  สวัสดีชัยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลภาศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงณิชารัศมิ์  เรืองประทีปแสง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงทัศนันท์  เวทสรณสุธี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงธนกร  โพธินิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงจณิสตา  สิงโตขำ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปริยนุช  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสุพิชญา  ตันติธัญญพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงชฎารัตน์  วิชชาริยนุกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงปาณิศรา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงณิชา  อิทธิสันติสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงณัฐภัค  ทองแท้ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนลาภพาณิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณชนกช์  วุฒิไกรรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงสิรภัทร  พรพรหม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพรรณธร  สหบรรเทิงศิลป์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชนิดาภา  อมรรุจิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพริมรดา  ประกอบธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชมบุญ  รุ้งกำธรธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงทอฝัน  เลิศวรรณวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงวรรณกร  ชื่นอุรา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงวริษา  เจียงธิรานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพรหมภัสสร  จิริยะวินิตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  รัชดาพรรณาธิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงสุชันยามาส  ทรพับ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงฐานิสสรา  แก้วกับเพชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดีสิทธิเวช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงจุฑาธิป  วิรยพรสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงนภัส  ศีระวัฒนปรีชา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงบุญสิตา  รัตนตันหยง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงทยิดา  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สันติภาพชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชินาณา  ยอแสง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกรวรรณ  ดีจงเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณัฎฐ์ภัทร์  ฤกษ์สมโภชน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงศิรัณภัคญ์  วีรปกรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณัฏฐกมล  อรุณนันทพานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงชวัลญา  สกุลเวสสะอนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงโชติกา  วชิรศักดิ์สุนทร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพัทธนันท์  อัศวนภานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงบัญญาพัฒน์  ศรีสันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงธนภร  อิ่มแช่ม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงกันตา  เวศม์บริสุทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงธนิดา  อิ่มยิ้ม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสาริศา  สมตน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงภัทราพร  ตรีทิเพศกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสุชานาถ  ชื่นสมสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพิชชาภา  เตชะวัฒนากุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงหฤษฎ์  ยมาภัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงพชรกมล  วัฒนศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงพัทธนันท์  สัตย์สมนึก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยนพกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณัชชา  ชัยสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปวีร์รัฐ  อิทธิกมลเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์นครินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงปัณดารีย์  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกนกกร  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศรัณณ์ลักษณ์  วัฒนาล้ำเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นกลาง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพัชรกันย์  อิสสระยางกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เผื่อนโภคา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอรณิชชา  เข็มสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงวริญญา  พิริยะประสาธน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงศิรดา  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพรอิง  สิริพิทยาวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนิตา  ทิพากรสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอปิลันธน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัชชญา  ดานิชาภัทร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงธารศรัทธา  พลเพชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงซาราฟีน่า  สิงห์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงชมพูนุท  นิศยันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงนภัสนันท์  ธิรางกูรรัตต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงเปมิกา  อยู่พุก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงธมกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงภูพฤกษา  ผู้ทรงธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงศมน  ศรีศุภภัค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงปภาวรินท์  เหล่าสาย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ทิพย์สุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงเเพรขวัญ  ชุนถนอม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงจิรกฤตา  ฤทธิ์ภิรมย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างสินธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงเกวลิน  กลักวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงชัญญา  จันทรวัฒนาวณิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอรจิรา  จิรชัยพรวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพิรญาณ์  ขันตันธง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงเนรัญชลา  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงฐานิตา  เฉลิมสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงภชมน  ธารสุวรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงสุรดา  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงภิชชนก  นิรินธนชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงชนัญญา  พัฒนาไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงนาตาลี  มิตรเเว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงนันทน์ปรัชญ์  พาหุโยธินคุณา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกนกภรณ์  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุภผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงปานปวันรัตน์  เกียรติชนกกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงปวิชญา  วิจิตรทัศนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงมุกรวี  อุทิศานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพิชญาภา  ยิตติพินิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงชมพูนุท  เเดงบรรจง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงภูริทิพย์  ไพศาลวรจิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงกิรณา  สุขเสดาะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนริสรา  ชลคุป โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงพิมพิชชา  เเสงเงิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงพริมา  โล้กูลประกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงทรัพย์มณี  สุมะนัสชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสมฤดี  ลี้ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพฤกษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อู่สันติวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงเอเลน  จิตติวัฒนานุกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศสิริมั่นคง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เเก้วสีงาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงธนัชชา  สำราญวานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงณัชชา  ชัยบัญดิษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงอนัญญา  จิรจริต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงปณิฎฐา  ลิมปธนโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังขะชาดา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงดุจแพรดาว  นลวชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอักษร  ชวลิตานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงชิตาพร  กัลยาจิตร์โกศล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงพิชญาภา  เอื้อปกรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงกิติญาดา  จินต์ประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงปรียานาถ  อธิกุลรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ดาวกระจาย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงชัญญาดา  วิวัฒนศิลป์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสุภัณธิษา  เคียนทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงธัญญรัศม์  จิริณีธรรมกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพอหทัย  วิริยะภาค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพอฤทัย  วิริยะภาค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงคัณธรัตน์  พินพิสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงสุชญา  จุลละสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอรชพร  ทรัพย์บวร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ภิรมย์โชติศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงวีรยา  เซี๊ยะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงนารีรัตน์  พรปัญญาวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงพิชชาภา  จวงจันทร์เพ็ญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงเขมจิรา  จิรชุณหทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงน้ำเพชร  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงพิมพ์ใจพุทธ  พันธุมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุขใจเจริญกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงพรธิดา  อภิรักษ์คุณวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงณฐปกร  งามปิยะกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงอิสราภรณ์  อินเทียน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพัทธนันท์  วิวัฒนไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จองดี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สุวนันทรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงมาริษา  สุขกันหา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงศุภิสรา  วรสิงห์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณปภา  บุญวานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกชกร  จิตรานุรักษ์เจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงฐิติกา  สิรมานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัณฑิตนุกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงกิริฎา  ก่อเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนลินดา  เจริญกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงธันวา  ศรีน้อย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงทิพย์วรินทร  หลวงพิทักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณาสน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงอรวิลาสินี  ลีกำเนิดไทย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวรมิดา  สร้อยศรีขำ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกศล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  ศิริโพธิ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงเตยหอม  อุดมศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงชนิสรา  สดายุรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นางสาวติณณา  เจียรวาปี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงทอฝัน  ชินสุนทร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงนภาดา  เสงี่ยม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงคุณภัทร  อุบลธารา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกัลยรักษ์  กิตติวัฒน์วรกร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงปานชนก  วงศ์เสริมสิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวชนัญชิดา  คงเมือง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวอาภาวดี  พงษ์พันธุ์เลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวญาดา  พันธิตรา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวณัฐณิชา  ฉัตรพิมลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงสุทธสินี  งามประดิษฐ์วงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงปริณดา  ชื่นชม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวตุลยดา  ไพรสันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวกมลภัทร  กาญจนธนเศรษฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงเมทิกา  ไทยเเหลมทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวปภาดา  ปุจฉาการ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงทักษพร  ไทยภักดี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวพัสนันท์  ประกอบธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวฐิตาภัทร์  ปรีชาศิลปกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงจิณณพัทธ์  ม่วงมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวภัทรนันท์  เรืองรุ่งพานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงพิชชาภา  วัฒนลออสมบุญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงชวพร  เชิดชูปัญญาชน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงปาณิศา  เจนจิรพจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวณัฐชยาพร  หาญธำรงวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวรินรดา  ริ้วตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงจินต์ชุตา  กิตติธรรมโม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงบงกช  กิติศรีปัญญา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวศลิษา  เชาว์สวัสดิกรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงสิริภัสสร์  สรณคมน์คุปต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงรินรดา  สุวิยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวกานต์พิชชา  ธาราธรรมรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงนันทนัช  วนิชธัญญาทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวชนกชนม์  ภัทรารักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงรพีพร  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวทิพจุฑา  ขัตตินานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงสตวรรณ  สัจจพานิชกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงวิชญา  นรินทร์สุขสันติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวชัญญวลัญช์  ใจดี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงภัทรธร  เตชะวิศิษฐ์พงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์จักรแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาววีราวัลย์  วิเชียรดิลกกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนิรชา  ภู่อินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพิมพ์สิริอร  บุญสาธิตกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงชัญญา  เนียมสอน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธนพร  ธรรมศิริพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงสิริอัปสร  พลายชนะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสิริกร  สุภาวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงพิศุทธณา  เศวตเศรนี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณภีร์  ทวนสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงทัชชญา  ฤทธิธนวัชรา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสราลี  โตศิริพัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงลฎาภา  หล่อวิจิตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงฐาขณิจม์  สันต์วรนารถ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เมฆสุจิตต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชุติกัญญา  ใจเย็น โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงณัชชนา  เเก้วจำนงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงยูนะ  จารุพูนผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เหลืองนภาเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงปภัสรา  ทองมาก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงรุจิพัชร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงข้าวขวัญ  เมืองศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงปิยนุช  อำนวยผลเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงสุรภา  สมพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงปิญชาน์  ยิ้มรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงปทิตตา  วงษ์วันทนีย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงภัทรียา  สุริยสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงพิชญาภา  อัศวลิขิตเพชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สิรสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวพิมพ์ชนก  ศันติวิชยะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวขอพร  ธนาพงศธร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวชนิสรา  ตุงคะเศวต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงธัญชนิต  ธีรภาพรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวอภิชญา  สุวัฒนพันธ์ุกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวอาริยา  อังศุวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวปาณิสรา  เลาห์ลักษณาเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมุทโคดม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปภาวรินท์  ธีราอนันตชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงณัฐญา  จิระธนาไพบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกรกนก  เอมรุจิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงนภัสฒ์ธีรา  รวมศิริวัฒนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงธีมา  ธรรมสุริยะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงอลีนา  รัตนาสิทธิสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงลภัสรดา  ไกรศรศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงวทานิยา  ธนูศิลป์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เตียนะวันชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงพรรัตน์  ปรีชายุทธ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมปะชาโน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงฐานภา  ประโชติรัตนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัศณรงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงปิวราภรณ์  พรรษา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงอิสรีย์  ธนาภรณ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวชนิษฐา  ฐานะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวณัฐณิชา  เสาวลักษณ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงจิรัชญา  เวียงแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงมณรดา  อังสุโวทัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวภิญญดา  พัชรศักดาธร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงชิสาพัชร์  งานโภคิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิศปัญจาศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวนันท์นภัส  พลอินทวงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นางสาวอชิรญา  หินแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวสุกฤตา  สนใจพาณิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวบุณยาพร  ศรีวาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงปริยากร  งามมุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวทักษพร  แช่มสะอาด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงอิสสริยา  อิสริยะวาณิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงลภัสรดา  สุทธิทศธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงรัญชน์  คุณากรไพบูลย์ศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงพรรษชล  ยนต์วิกัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวพัทรดา  บงกชมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงศรณ์พิชชา  วัชระชัยพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงดุจไหมทอง  นลวชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธิติธนากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวสุพิชา  บุญมาสวราญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวธมล  เตชาทวีวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงปฐมพร  ประเสริฐอัครกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวอักษรินทร์  วงศ์สุทธิเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวณัฏฐพร  ชมภูโคตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวญาณิศา  นามวาท โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวณัฐธยาน์  ติยะคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทพแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ชินอุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงภคนันท์  วงศ์รุจิราวาณิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงนฎา  ประเสริฐดีงาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงมรรษวรรณ์  ศิริชัยสุทธิกร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญยิ่ง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์พิศาลธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงปาณิสรา  อิงคภาคย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงกุลปรียา  ธารานิติกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงฉันชนก  จตุรจำเริญชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สกุลอำพรสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉันท์โรจน์ศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพรปวีณ์  วงษ์กอบศิลป์ฺ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงนฤศา  วิจิตรทัศนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงมนัสนันท์  นวกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงธัญธนรัศมิ์  ผิวอ่อน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงณัฐพิมล  ธัญญโชติไพบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงทักษพร  ขจรชัยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงวรัชญา  ปานขำ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงชนนิกานต์  ไกรรส โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงนัทธมน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรศักดิ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงรัตรมณ  รัตนสัตยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงเปรมฌาย์  ภูมมะภูติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงสวมประคำ  ไชยวงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ร่มเย็น โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงพรชยา  หอมสุด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงจิรญา  สินธุพาชี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงธนภรณ์  อังคเศกวินัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงไปรยา  สุมานัส โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงธนัตชนก  ปิติโชควาณิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงอัยยา  ประเสริฐสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงภัทราพร  ประทุมเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทิพยนิธิวัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงสาธิดา  ชาวสวนเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงคัคณาง  ศรีสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยเพ็ชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงฐิมกรณ์  อินทรกระทึก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงวิชชุกร  เติมวรคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงวิภาพร  เเซ่เอียะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 นางสาวอาระยา  อังศุวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวจอมขวัญ  ชีวันไกรสร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวณิชภัสร์  ปฐมพงษ์พันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจียมศิริเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวธนาภรณ์  ศักดิ์ชูวงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงทิตรดา  ตนะทิพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงสาริศา  เชิญศิริดำรงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงนฤภร  นาวีพัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงธัญมน  บางแวก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงภัทรา  ตรีพลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงณิชาภัส  พลับพลึง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงธันยธรณ์  เตือนวีรเดช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวพิมพ์มาดา  กระจ่างทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงภวิษย์พร  แย้มงามเหลือ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวศิริกร  ใจศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงนภัสวริน  ตั้งทวีรัศม์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงอภิชญา  โรจน์สิริวรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงกมลชนก  จักร์กรีนทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงอารยา  งาเจือ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวชนิตา  ใบสมุทร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถนัดกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 นางสาวปณพรรณ  ยงจันทนาสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวกิตติพิชญ์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงพัทธนันท์  พิริยะกุลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงชญานินท์  เชิดชูเกียรติสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวพริมา  ลิ่มสุนทรากุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงพรชนัน  กิจเลิศพรไพโรจน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุททกพันธุ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงกรวรินท์  ทาทอง โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงปุณิกา  เจริญกิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงภัณฑิลา  เจริญกิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายภูริฑัศ  ท่าจอหอ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายฉัตรณรงค์  ไตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงชญากาณฑ์  รัศมีเจริญชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 นางสาวณิชากานต์  แสงระพี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงปุณิกา  อุ่นเอกลาภ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายสังขกร  สังข์เทพ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายภัทรพล  พันธ์เลิศระพี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงนันทพร  พัวพันบุญ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 นางสาววรันธร  ศรีชาญกิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายสุวิจักษณ์  นวพลพัฒน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  สินธุระเวชญ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงกชมน  หงส์นฤชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายชยุตม์  สุภาพ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงญาดาณี  รื่้นผกา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงนาริฐา  บำรุงสรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงภวริศา  ภูรินันทกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 นายกวีวัฒน์  ศรีเจริญจิตร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวทักษิณา  ชูวานิชวงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวมนสิชา  สุวรรณาคิน โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 นายศุภวิชญ์  หนูแก้ว โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวสุธาสินี  อุทัยทวีทิพย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายปุณยวัฒน์  ธำรงลักษ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงภัคณภัทร  สถิรคู โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงชนิษฎา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายกันต์  มาลานิยม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายพรภวิษย์  นนทกร โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายปฐมชัย  จันทร์เจริญ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายพศวีร์  พูลลาภ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายปฏิพล  สมวงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงศวิตา  อุทัยวัฒนานนท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายกิตติโชค  นิตยสิทธิกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายชนินทร์  รอดทรัพย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายพิชทัศน์  รอบคอบ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายฐิติกร  วรกิจพนิต โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายฉัฐเมศร์  ทิตธเนศวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจิ้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎาภัทรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายณัฐ  นิลนนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงสิตานัน  เงินเลิศวัฒนะชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายบัญญวัต  รัตนวิเชียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายชินพัฒน์  เตชะเกสมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายชนกนันท์  ตันโชติกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายอินทัช  ศราธพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายกฤตภาส  เธียรธโนปจัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงอภิสรา  นิโรธสมาบัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงณัฐนิชา  โอสถานันต์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงนภัสรพี  ศิรามังคลานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายรวิทย์  ผ่านภูวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงอติกานต์  ชุติมากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวีระธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงเจนตา  วงศ์เลิศสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์พฤกษาวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงวรินดา  ธาดาชนะสุนทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงศุภนุช  เขียวจันทรา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงสิริสิน  เลิศชาคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายจิรเมธ  แปลงเงิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิตติธรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกื้อเส้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายภัทริศวร์  วิทรมะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงกัญชนัฐสรณ์  สายลือนาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงวลัญย์ญพัชร  เสาวพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายชัยพัฒน์  รัชตภูษิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายอภิมุข  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงณัฐฐิรา  ไชยคำ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงณภัทร  มนัสบุญเพิ่มพูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงฐปณิชย์  ชำนาญแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงญาณิศา  ทะนามศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายชนัฐพงษ์  พุทธรัตนมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงปรียากรณ์  สิรยานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายก้องภพ  ปานฉาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงรพีพร  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายจตุรภัทร  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายธนพนธ์  สุขพิบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายสิริดนย์  รังษีหิรัญรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีมุนินทร์นิมิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายกันต์ธร  ไข่มุกข์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายพุทธรัตน์  อัตติปา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลื่อนถนอม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงธมลวรรณ  สัตยานุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายอภิมงคล  ธีระภาพพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงชวศร  พรพิบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงกันต์ปันนี  เพชรขาว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายภูริภัทร  วสุนธราภิวัฒก์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงวรรณิศา  จารุกิจไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายศศิมณฑล  อักษรสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายพีรดนย์  งามขจรวิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายนิรวิทธ์  สุฐมานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงกรหทัย  โชตินพรัตน์ภัทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายปียวิชญ์  วงศ์งาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายภูริชญ์  เอกาทศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงศุภจิรา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงณิชนาถ  พรฉัยยา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงณัฐมน  รัตนวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงพัทธมน  จรัสฉิมพลีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงสุวพิชญ์  เตชะสาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายพรพริษฐ์  ปฏิภาณปรีชาวุฒิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงสรสิชา  พึ่งอุตสาหะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายปุณณฤทธิ์  แซ่เจียง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายเจตณัฐ  มงคลรัตนชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงโชติกา  รัตนวุฒิกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายศุภวิลล์  เลิศวงศ์กรกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายมรรค  สพโชคชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงณธญา  จารุดิลกเรือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายนราวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายณพล  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายรพินทร์  รัตนวิไลศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงธนิภา  เอกภักดิ์สกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายชยพล  เกียรติกิตติกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงณัฎฐากร  วยาภรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงพิชญาดา  เพ็ญจำรัส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายธนกฤต  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายนภดล  ฉายาชวลิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงณิชกานต์  ปุณณะหิตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายธนภัทร  สวัสดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่ยรรยง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงนภัสนันท์  พุทธาเกิด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงสุฐิตา  เบญจศิลารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรเสน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงภันทิลา  รังษีภโนดร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงพัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงภัคประวีร์  ธนะโพธิพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงนัยน์ปพร  พูนพัฒนสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายอธิพัชร์  จีระนพสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงสุวภัทร  จิรพัฒนพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงมัชฌิมา  พงศ์พฤกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงกวินทิพย์  พิพัฒน์ปัทมา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายปัณณวิชญ์  โกวิทวนาวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายวัชรวิศว์  เอี่ยมโสภณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายจิรพงษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แสนกลาง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์  การุณงามพรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายสิปปภาส  เตชทิพากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงปุณยนุช  สินสวัสดิ์มงคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงธนภรณ์  อึ้งกิมบ้วน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายอชิระ  ศรีวรลักขณา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายพรภวิษย์  งามวิไล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงกวินกาญจน์  เธียรธโนปจัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงจิรภิญญา  ดีคำ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงณีรกาญจน์  กุลวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงธนัชพร  สุพจน์พงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายณัชพงษ์  อาชววาณิชกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงปาณิสรา  ชมชาติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายขจีภัทณ์  ชำนาญแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายวรพล  กรมาทิตย์สุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายภัทรศักร์  เลิศไตรภิญโญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายอภิภู  นันทไพฑูรย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงกุลิสรา  จรดล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงณปภัช  รัตน์นราทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายกฤติเดช  บุณยะยุตกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงภัคนัน  อนันต์อติชาต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงแพรวา  แพเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงชนิสรา  ศุภวิวรรธน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายอภิสร  เงินเลิศวัฒนะชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายกษิดิศ  ฉายาชวลิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายอภิวิชญ์  ตรีวัฒนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงปริณดา  พงศ์สุธนะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายวิชญ์  เทอดพิทักษ์วานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุกรีฑา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายวรวรรธน์  อำนาจพาณิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงพิรญาณ์  ศุภกิจวณิชกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงบุณฑริกา  เนาวปฎิเวช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงธีรดา  ประถมวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายณภัทร  ศรีภูมิพฤกษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงกรกมล  คงทน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงสุพัชรีย์  อยู่ออมสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 นางสาวภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงณภัทร  พัชรเมธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายวัชรพงศ์  ภูเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายฆนากร  สุขเอี่ยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายอนันต์  - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไม้หอม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงปวริศา  อรุณสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอมรพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงเปมมิกา  นิ่มพัชราวุธ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายชนม์นิธิศ  ชินาพิสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายสิทธินนท์  เตชกาญจนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายศิวกร  ภัทรวิจิตรสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงสราวลี  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงชนัญฐ์ชิดา  ห้าวหาญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงปภาวิน  ประวีณวรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายอนาคิน  จันทร์จำบัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายญฐภัทร  มงคลปทุมรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายชวภณ  โซวพิทักษ์วัฒนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงสุคุณิน  ธรรมปัญญวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวสโรชา  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 นางสาวภูกฤตชญา  โพธิ์แก้วกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงฉันชนก  ธรรมรัชสุนทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงภัทรานิจ  จีนาพงษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงสิรยากร  เทพนรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายปภังกร  พงคพนาไกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงนวพร  เกื้อเส้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายกันตพงศ์  ทุ่มขนอน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงพิชฌ์ธิตา  ชัยวงศ์พินิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขจีสวัสดิการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายวายุ  เกิดผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายฉัฏฐิราช  รงค์ภักดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายจิรัฏฐ์  พฤฒิจิระวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงปวิชญา  ประกอบกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงกชพรรณ  ภาคนาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงณณณิฌา  พัฒเสมา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงภูษณิศา  จรรโลงเศวตกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายอชิตะ  อินทกรอุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงชญาณิณ  รัตนอุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายวรากร  วิชาตรง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สาภูงา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงสุชาวดี  ฉาไธสง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายณพัฒน์ศร  อัศวธนานันต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายชวกร  จันทร์หนู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายสิรวิชญ์  ดนัยมงคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายภูมิทัศน์  - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายบุณยวีร์  นุสาโต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายธีร์ธวัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายศรัณย์  เมนะรุจิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายณัฐชานนท์  ทรัพย์ประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายสุวิจักขณ์  เตชะเพิ่มผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงณัฐนันท์  นนทิวัฒน์วณิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงปภาดา  สุขรังสรรค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายจิรัฎฐ์  ชินเวศยวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงปูริดา  เอี่ยมมาลีรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงนันท์นภัส  รักษ์สุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ธรรมนิยมกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายธาวิน  เต็งอำนวย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายภูมิศาสตร์  มากเจริญผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงชยุดา  อดิศรมงคลกาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงภัทรกาญจน์  รัตนาภิรตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงพรชนิตว์  เมฆาผ่องอำไพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพยโสธร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงณฐพร  เสรีวิวัฒนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงจิรัชยา  เนียมหลวง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงนภัส  รัตนปัญญากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงรมิดา  ธเนศธันยากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงโศภิษฐา  จักราพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายสุทธิพจน์  พรบุญบานเย็น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงปุณยนุช  หนองบัว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ตรีกิตติคุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายพชร  โอวาทนุพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายสิรวิชญ์  เเถมมั่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงณัฐรินีย์  แพทย์จินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงศศิปภัสร  ใครอุบล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงพรชนิตว์  รัตนวิบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงภีมวรา  วิวัฒน์วารินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงกนกวัณน์  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายกฤตินภ์  ไชยมงคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงปภาดา  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายรัชวุฒิ  สกุลรุจา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายภัทรกฤต  ธนบุญสมบัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายรวิ  เศวตรลักษณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายชาญสิทธิ์  กิตติทรัพย์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงปวริศา  เฟื่องฟู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงชัญญา  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงไอรัก  แซ่งุ่ย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงญาณิศา  บุญศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงณจัณ  บุญเลี้ยง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงสุวภา  อินทรศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายไชยภัทร  ชวลิตสกุลชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงพนิดา  ต้องประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงนริศรา  เปี่ยมนพเก้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายพิสิษฐ์  โพธิ์ไพงาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายปัณณวิชญช์  ทาศิลป์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัศมีไพฑูรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายพรหมธร  ทองแท่ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงสาธิตา  สุวรรณศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงชนารดี  แสวงศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงณภัทร์สมน  ขวัญมงคลพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วใจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายวิคเตอร์  รูฟโฟโล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงวีรินทร์  จิรรัศมิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงปุณยภา  อัศดาสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงปิยาพัชร  วงเวียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงณัฐนันท์  จุลภักดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธนะโภคะสิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายธณกร  วรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงพัทธนันท์  ช่อมะลิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงสิริรัช  บัวยอม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายณฐกร  ลือสิริพาณิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงพรปวีณ์  วลัยกนก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงวีรินทร์  เศรษฐจินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายยศวร  อัตตนาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายปองคุณ  คำพูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิยาวรานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงอิงนภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายณัฐธัญ  มัธยมแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายปิติทัสสิ์  ลิลา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงอนัญญา  คณารักษ์สันติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายรัชต์ธร  นาคะบุตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงสรัญทร  นริชภวรัญชน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 นายสุขจิต  ไชยวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายอนิวรรต  ลิ้มสุเวช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาวธมน  ศิริไกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายปัณณธร  ขจีสวัสดิการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงพิชชาภา  ตราบชั่วกัลปาว์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงศิรประภา  ไตรยปัญจวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงนภัสสร  บุญศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายธนัช  พลสุขเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 นางสาวพิชญ์สินี  ถาวรธนนันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายศิวกร  สายทวี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายณัฏฐพล  อยู่รุ่ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงนรารัฏฐ์  สุนทรพะลิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ฉายานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงจิตตราวัจน์  ลออเงิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงวิภาวี  เฉียงตะวัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงศศิพัชร์  รังษีวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงพัทธนิช  สีเที่ยงธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 นายศุภกฤต  โชตินพรัตน์ภัทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายสหภพ  สารสิทธิธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายพีรธัช  ยาโตปะมา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายสุภิยะ  สกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 นางสาวจิรชยา  นารัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บากบั่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงวรรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 นายกิตติภูมิ  กิจนะกุลการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายศุภกร  อัคคะพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 นางสาวอรชพร  ขจรสิริสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายธนภัทร  ปฐมกสิกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 นายนันทิศ  เลิศบัณฑิตกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 นายวิชชาภัทร  จินดานาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 นายสิรภพ  อภินทนาพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงปานระพีภ์  ภักดีวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายสิปปภาส  ลาภังยะวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายกันต์ธีร์  ลิมปิติกรานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายธรรมชาติ  ไทยสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นางสาวสุพิชญา  คุณธนสาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายณัฐภัทร  รัตน์ธนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงสมิตา  ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงปรีญารัตน์  อยู่พลอยงาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงปาลระพีร์  จีระพรมงคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงวริศรา  เกตุพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  นรัจฉริยางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงมนัสชยา  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงวริสา  เตชาพิสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงหฤทัยชนก  พงศ์ธนเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงญาดา  วะสีนนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงภัทรวดี  เอกรินทรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงสิริกุล  ศรัทธาบุญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงณภัทร  เบญจศุภางค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 นายอชิระ  ธัญเจริญกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงพรสินี  จันทนูเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายปิยวัฒน์  ง้วนจินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงฐานิตา  ขุนทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายนิธิศ  นิมิตโชตินัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงณภัทร  อังคนาโสภิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายสุวิศิษฏ์  สิทธิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉลองกุลวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายอัครัช  ดวงบุบผา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงไปรยา  เฉลิมวุฒานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงลสธร  จุลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายศุภณัฐ  เครือเทพ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายศุภณัฐ  ธัญญานนท์ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงพัชรนันท์  แพงแก้ว โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงพรรษมน  เลิศเจริญลาภ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงวรินทร  ไชยทา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงชญาดา  วนิชกุลพิทักษ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงกาติมา  ธนปรีชาวรกุล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 นางสาวตะวัน  เปรมมุณี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทุมบุญ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงพัชราภา  ทุมบุญ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงวริสรา  ไวทย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงนฤภร  ค้ารวย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหลืองพัฒนกุล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 นางสาวณัฐกุล  หรั่งปั้น โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงวิมลพรรณ  สุขีประเสริฐ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงนวนพ  เศรษฐบรรจง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงสุชัญญา  เลาหพัฒนวงศ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงสุชาวดี  สุนกำเหนิด โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวตวงรัตน์  ลิขิตบันเทิงพงศ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาววิภาพร  ราหิรัญ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงดารารัตน์  สุรินทร์พรวัฒนา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 นางสาวฐิตาพร  จันทร์เฉลิม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงอารียา  อุไรรัมย์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงวรดา  สุยะวา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 นางสาวสิริมน  สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงธนวรรณ  สุขดอนญวน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 นางสาวสุปรียา  ปัญจะมะ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นางสาวปาฏลี  ไม้หอม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงไหมแก้ว  พอดี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงพรชนก  ยินดี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 นางสาวพัชราภรณ์  คลังกลาง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 นางสาวศรัญญา  เจริญยนต์วัฒนา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 นางสาวนรินธร  เที่ยงผดุง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทร์เผ่าแสง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 นางสาวแพรพันธุ์  พรมพิลา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวณัฐนิชา  สุขสบาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นางสาวพอฤทัย  ไชยโคตร โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงสุปรียา  อรรถยุกติ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 นางสาวปภานัน  สมสุขเจริญ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงรมิตา  สุโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงสวิตตา  เทียบแสง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงนภัสนันท์  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงชมพูนุท  พระราชีวะ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวภัครมัย  นพกิจ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงชลณิชา  เทียนเจริญ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวญาณิศา  เดขุนทด โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงภัทรธิดา  แพงศรี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 นางสาวอรวรรณ  เฟื่องสกุล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงกวิสรา  ธารณเจษฎา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 นางสาวอคิราภ์  เพ็ชร์น้ำทอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงญาณิกา  เตชสิทธิ์สืบพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวนิธินันท์  สกุลสถาพร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงสุภชา  สุภเกษมวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงอัญชิสา  สิขิวัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงรมิตา  โควานิชเจริญ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงภัทรธิดา  หังโส โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติวิวัฒนกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงยลรดี  แสงจอมทอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสาททอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทรวิวัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงสุภรา  วิจิตรการโกศล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงกรวรรณ  คงมีสมบัติ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงวณัฏฐา  จตุรรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงสุพิชญา  ปภารัตนกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงเบญญาภา  จัดเจนนาวี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงณัชขา  ศุภชัยโกศล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงพรรษประสิตา  ธนัทกุลโรจน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงประวีณา  โฆสิตะมงคล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงภัคจิรา  วิชญวาณิช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงไปรณัฏฐา  เรืองวิทย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงกรชนก  แจ่มศิลป์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงพรชนก  จุฬาโอฬาร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงอรุณณี  ธรรมชุตินันท์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงวิรัญชนา  จรสไพศาล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงจันทร์จรัส  หอมสุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงปริชญา  กิจพ่อค้า โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงณภัทร์  มณีนันทน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงพูนศิริญา  ถิระรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวกุศลิน  เซียงจิน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 นางสาวศรารัตน์  สุจริตจันทร์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 นางสาวจามีณ  ศรีสุนทรลักษณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 นายปิยพล  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เฟื่องฤทัยกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายเพชรกล้า  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายสุรพัศ  นทรุจวรากร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวนลพรรณ  มะโนนึก โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 นายกฤษดา  จันทร์อิน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงสุชาดา  อื้อจรรยา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 นายภูมิ  นิภากรสัมพันธุ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 นางสาวสรินทิพย์  ดุกขุนทด โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงพิมญาดา  เทพนวน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงอัญญาณี  เหมือนทิม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงต้องตาแก้ว  ประตู โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงกุศลิน  กองอนันตพงษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธัญธารีย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงชุติมันต์  พัฒนไพบูลย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 นายจิรศักดิ์  คำภาค โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 นางสาวศุภมน  ขำจร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ใจคล่องแคล่ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายพิตตินนท์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายธีรพล  เสถียรวรวงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงนิรดา  แซ่ซื้อ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงญาดา  เศรษฐาวงค์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายพิธิวัฒน์  ูซุ่นหมี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงภัศรา  เสือเมือง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายกฤติภูมิ  สุดแสวง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายธนกฤต  คงสุริยะภิญโญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีกรรมสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงอวัสดา  ได้ดี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงอาริยา  สารบรรณ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงสุภัทา  ทรัพย์มิตร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงนิศารัตน์  กลั่นพิมาย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงกันยกร  จันทร์กวม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 นายพลวรรธน์  หลิ่วอำนวยโชค โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 นายภูบดินทร์  กฤติยาฤทธิ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงอรวรา  โพธิวิสุทธิ์วาที โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 นางสาวภาวินี  มั่นใจ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 นายชลธี  บุญญะฤทธิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 นายธนาดุล  แกมทอง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงวราภรณ์  ทองคำ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 นายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงญาดา  นิมิตวรกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงกัญญาณัท  ผลงาม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงปุณยนุช  คงสุข โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 นางสาวอภิสรา  สุหงษา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 นางสาวชาลิสา  แจ้งสันเที๊ยะ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 นายธีรพงศ์  เงินโพธิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 นายชัยวัฒน์  ทาบุบผา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 นายกีรติ  สิริสุวัฒน์ตระกูล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 นายชยพล  บุญสว่าง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 นางสาวนีระดา  พูนพัฒน์พิบูลย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงสุธิดา  เทียนวัน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงวิมลสิริ  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายธนวรรธน์  จันทรเวโรจน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายภควัต  เพ็งพิทักษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงกชพร  ศีลพันธ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงฐิติลักษ์  นิมมานโสภณ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงวิชญาพร  แกมทอง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 นายธนกฤต  สาหร่าย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 นางสาววราภรณ์  เพชรสายออ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายกีรติกร  คำวิจารณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายพิทยากร  พระคำยาน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายชัยชนะ  เชื่องดี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 นายกิติกร  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 นายกฤษฎา  อัจฉริยพฤกษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงภาวิณี  กมลมิตร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายจิรผัส  คงศิลา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงอุรชา  อัชชโคสิต โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายจิรกิตติ์  สิทธิสุขไพศาล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงนภสร  ทิพยศสุนทร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงวันวิสาข์  ดำรงกิจกุลชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายคณพศ  แหลมทอง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงเนตรนภา  สุขพิทักษ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงกรหทัย  จารุวิทยานันท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายพลชนก  ใจสะอาด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายเปรมปวีณ  เลิศไตรภพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงจรรยพร  เก่งตรง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายอติชาต  เพ็ญวงษ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงศิรภัสสร  ตนะวรรณสมบัติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงนิชาภา  ตั้งก่อเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ฉัตรกิจอนันต์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จตุรภัทรเมธาพร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงกรชทา  อ่อนวัน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงปวันนันท์  ยังสิริกุลโชติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายอัฑฒกิตติ์  สาวนะชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายกอบโชค  ประชันกร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายฐกร  ปัญญานนทชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงไอริณ  ชมวิวัฒน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายพณิชพล  เปลี่ยนขำ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายณัฐพงษ์ชัย  วงศ์ธานุวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายสรณัฏฐ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงรติกร  พรมพัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงอนุธิดา  หัสดร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายอชิระ  มีชัยประสิทธิกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายธัชกร  กิจฤดีเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงวรัญญา  อานุภาพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงอรรณฐิกาษ์  เนื่องด้วง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงอิสรีย์  สุคนธทรัพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พัฒนพงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงพิชชาพร  ชฎาธารพิศาล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงกุลนันท์  สุดทำมา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายภัทรพล  ประชีพฉาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายวรชัย  เจนจบวิทยา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงศุภ​พิชญ์​  ดังสนั่น​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงสาวิตรี  จันทร์หอม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายธีรภัทร​  รามศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิบวรสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงปิยศิริ  นริศเนตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงไรวดา  แก้วบับภา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปานลิ้ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงศุภสุตา  สุรทศพร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  เลิศสุวรรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงพันธิตรา  ศรีประไหม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นุชส่งสิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายสิรวิชญ์  สอาดเอี่ยม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สายด้วง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงปุณยนุช  ยศเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงนัทธมน  วชิรสุดเลขา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงสิรินดา  อยู่​เมฆ​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงนวพร  มริตตนะพร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงธรรมภรณ์  ปรีดาวรรณเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงวัชราภรณ์  พละศักดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปอนสันเทียะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงภูริชญา  อุดมสมหวัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงนภัสกร  พิมพสุรกะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงมนัสนันท์​  รอบสุพันธ์​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีบุตรโรจน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายถิร  มะโอลี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  อยู่ไพศาล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายปกรณ์ลัมภ์  โภคาประกรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเพ็ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายธีรภัทร  แพทยานันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักแดง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายชวิธน์  รุ่งโรจน์รังสรร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงกชกร  ผาหยาด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายนพดล  ละดาดก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงริญญาดา  ไทยประถม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงพิริยากร  ยศถา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงพิชญานันท์  แซ่จัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงสุวสา  วรศาสตร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงวรณัน  บุหงาเกษมสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายศุภณัฐ  คงถาวร​วัฒนา​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงกวิตา  ลี้ตระกูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายไตรทศ  วิริวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงอัฐภิญญา​  รัตนภักดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงกันยากร  อริยะสกุลทรัพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงวริศรา  ฟุ้งขจร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีวงศ์เจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายสิริณัฎฐ์  เง่อสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายปาราเมศ  แพรไพจิตรกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงพิริยา  ชูรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายชานนท์  ชาวชายโขง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขนุ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงกมลชนก  นามพริ้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงแพรวา  มาซา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายธันวากร  ลิ่ววิทยาคม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงปาลินดา  ศรีมหาพรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายปัญญพนต์  ด้วงสอาด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงรวิพา  แซ่โง้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงพรนัชชา  สุริยงค์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงนัฐตาลี  ไตรภูมิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายพชรวัฒน์​  เอกวัฒน์โภคิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายวรเศรษฐ์  วสีโชติพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายปรเมษฐ์  จินดาโชติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายณัฏฐกร  พูนเจริญสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายกฤษณ์  คัมภีรางกูร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายพุทธิพันธ์  ปานสง่า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญสวา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายนราวิชญ์  เลิศอภิรักษ์วงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายอนันตภพ  พิพัฒน์มงคลศิลา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายศิวัช  มหาชีวสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายชิษณุพงศ์  รุ่งเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายกานต์นิธิ  อินทุภูติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายธนวิน  นาสา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายอำนาจ  วชิรโภคา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงอนัญญา  ระมินโท โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ประยูร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายรัชชานนท์  ปาปะไพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงชมกนก  กมลกุศลมั่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายดนุพร  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายสิริภาส  พรหมมาศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงรมิตา  อรุณสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงอมลรดา  อินทุ​กาน​ตะ​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงณัฐชนันท์  อมรเดชาพล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดีพัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำเพราะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงสุธาสินี  วัฒนะประการชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงณัฐวลัย  มาเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แตงชัยภูมิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงพัชรมัย  แจ่มสุวรรณกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงนันทวรรณ  อ้นบุญอิ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงธนพร  รัตน์วงศ์วิรุฬห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงกันต์  บุญเกิด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงธิญาดา  ตั้งวิโรจน์กุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงวาริศา  อ่อนชัยศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงพินิตพัชร  กันสุธา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงฐานภา  เปิ้นสันเทียะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงฐิตารัตน์  หิรัญจิรศิริภพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายธนธรณ์  ลิ่วศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายกิตติพัฒน์  น้อยเกตุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายสุวยศ  ยอดยิ่ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงนิศารัตน์  ตัณพิพัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายปรเมษฐ์  ลัพธ์เลิศกิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายพรรษพล  เรืองฤทธิ์กุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายอนิวรรตน์  เหลาทองกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงศิวาพร  อิทธิไกรสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงสุพิชญา  อินทรเรืองศร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายภควัต  สิทธิสิริโสภณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายทีปรกร  รักแฟ้น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายธนากร  ศิรินพวงศากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงณิชาดา  เสริมจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงอภิชญา  อภัยโส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงธนพร  ศรีไชยวาลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายกฤษณพงศ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายวรโชติ  อึ้งจริยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงอัจฉริยดา  บุญก้อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายอิงค์  โยธินรัตนกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงวิชยา  สุขสร้อย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงธิดารัตน์  พิพัฒน์เสาวพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงรัศมิ์สินี  เขียวศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายชัชณภัทร  พิศสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายวีรภัทร์  ดีวงษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ทองอินทรีย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าพินิจสถิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงชลดา  แซ่โค้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงกันยนา  เขียดแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงแพรพรรณ  ชะลุนรัมย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงพัทธนันท์  เฮงธนิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงภัทราวดี  ลี้เจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงโยษิตา  ทันหิกรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงศศิพัชร์  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงปาริชาติ  ผู้ผ่อง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริวิรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงณัชชา  ญาณะวาณิชย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงลลิตา  เขียวประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายปฏิพัทธ์  มาลสุทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายณภัทร  ลาภรื่นเดชากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงกัญญานัช  ปานลิ้ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงสราลี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายพายุ  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายกิตติพศ  บุญขันตินาถ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายคณิศร  ศักดิ์ทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายวงศ์วริศ  ชัยกุลประดิษฐ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายชิษณุชา  ทองช้อย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงชนม์นิภา  วงศรีปราการ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายไชยวัฒน์  จัดเจนนาวี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงวรารัตน์  ประดิษฐนิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงปราณปริยา  มหาธนบดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ตั้งสุขศิริจิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สีลารักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงสิปาง  ยี่สุ่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายแทนคุณ  สายธนู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงจันทรัส​ม์​  ฉัตรวิเศษ​พรรณ​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงปัทมพร  กาสี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงณัฐนรี  จันทรหอม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงสุภนิดา  อ่อนถา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายกษิติ์เดช  มะวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายธนวัฒน์  ลบช้าง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงเปมิกา  อังคุระนาวิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงมันนี่  สายยะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ใจพรหม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายพรหมมินท์  เกตวัฒนานิธิพร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายธาดา  สมรูป โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงอภัสรา  ด้ามทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พันธ์เมือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายธนธรรม  อินทฉิม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงอิสรีย์  สิทธิปิยะกมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายธนาธิป  โชคอนันตัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงคติยา  ทรัพย์นิวัตต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กชายภัคธร  สิทธิสิริโสภณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงวณัฎชญา  นพกวด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงฐิติพร  จิตนิยม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กชายสรวิชญ์  ติวะนันทกร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กชายวรันธร  เลิศรัศมีส่อง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงอภิชญากานต์  ปีติวัฒนาชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายสุวิจักขณ์  ฉั่วสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงงาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงอภิชา  รัตนาวลีพงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายประวันวิทย์  อดุลสีหวัตต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงอภิษฎา  อยู่เรือนงาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายวีระภาพ  ฮวดอุ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายนัดทวุฒ  สีสำลี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจเที่ยง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงภานุมาศ  คงสุนทรเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายธณภัทร  น้อยอิ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงกุลรภัส  สุขจิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงหทัยกานต์  หอมผกา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายกล้าก้าว  ทองประสงค์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายพัสกร  นุชกระโทก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายชยุต  นิธิพลากรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงจิราภรณ์  ขำนิพัทธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงศุภนุช  ผาริการ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงภคพร  เหลืองเกื้อกูลชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงธัญมน  หาญวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงพิชชาวีร์  โคตรสุโพธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงธนัชพร  พยาครุฑ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงณิชาภา  สลับสม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงปาลิกา  ภัทรจีรัณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วนิสสัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1736 นายชัยวัฒน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายศุภสิน  มงคลวุฒิวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายนพรัตน์  บินมามุด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายอัศวิน  มณ๊สุธรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายปณชัย  อัครธรรมกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายภทรดล  สุขสวัสดิ์​ ณ​ อยุธยา​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 นางสาวพรปวีณ์  กองเพชร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงณัฐฌา  ไชยพันธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายภูรี  วัฒนสิริโสภาภัณฑ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายญาณภทัร  บุฝ้าย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงพรเพ็ญ  วราภิคุปตานันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงรชิตา  บำรุงเขต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายวทัญญู  เกษรขจรทิพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 นายฆฑา  ศรีโรจน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงภัคธีมา  คล้ายเลี่ยน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงณัชนันท์  แขวงมาศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 นายรณกร  หล่าแสนเมือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กชายธีรสันต์  อยู่ไพศาล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีจั่นเพชร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายพศิน  สุไรมาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 นายชัยนันท์  สิรินิจศรีวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงอทิตญา  จันทร์สายทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงอรปรียา  มุทุสาหิม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงศุทธาอร  โฆษิตนพคุณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงปาณิตา  คำบุญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 นายญาณาธร  รอดขจร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงมนรดา  สุนทรวิภาค โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายวรวิช  กฤตชัยวรวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 นายฉัตรชัย  สังขวิเชียร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงณัฐฐยา  เพชรเกตุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 นายภูวยศ  กาญจนวิวิญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายสรธร  นาคเป้า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายพาทิศ  ชูวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายชัยกร  จิระเกษมนุกูร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงฉัตรกษิด์  แสนทวีสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายภาคิน  ตุ้มเงิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงณัฐวดี  สระทองมืด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 นางสาวสลิลทิพย์  สระทองพิมพ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงญาณี  บูรพสายัณห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงกฤติยากร  พิริยโยธากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงทิพรดา  รัสมีเรืองเดช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายศิริพงษ์ชัย  ล้ำเหลือ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงอวภาส์  ตั้งเจตสกาว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายทินวรัตม์  พูนพินิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงศุภัคนันท์  ทรงกลิ่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงพลอยจันท์  สิทธิปิยะกมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงธิติยาพร  ประสารเกตุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายตรีปัณพัฒน์  วรภาสโสภณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงรษา  ขำสร้อยทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายวโรดม  กุนเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงธิตารีย์  สารศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงกานต์สินี  นิโครธาเมธนีย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายภูดิศ  วงศ์วิริยะสิทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฤกษ์อินทรอารีย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายธนกร  พรรณพูนศักดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายพลภัทร  เริ่มรักษาชัยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายธารธรรม  ประสงค์สุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายชวกร  เพชร์รัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายหรรษยศ  วันทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายฉัตรมงคล  สว่างชื่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายอภิวิชญ์  ชนะชล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายชยางกูร  ขำเถื่อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายไชยวัฒน์  มิตรานนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายณวัตพงษ์  พลอยงาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายพมณ  อารีปิยะจิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายวชิรวิทย์  วรรธนะวานิชกูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายกรกูล  โฆษิตนพคุณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายกฤตภาส  หอมชื่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายเชิดชัย  ลิ้มจำเริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายกุลวัฒน์  วังลาด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงรินรดา  สาตร์สุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิตรรัตนพงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายพรเทพ  เอมอมร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายธีระโชติ  แถวพันธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายชินกฤช  ธนกรณ์กุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  เอิบโชคชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายปุณณวิช  กิจเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายจีรศักดิ์  โพธิเศษ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายพิมลชัย  ลำมะนาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงจอมธิดา  เล็กมณี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงพิชชาภา  กรนุ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงกุลปรียา  ภูคาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงอภิณห์พร  พัทยาดล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายนภัสกร  เฮงมูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายธนพร  หนองกลางน้ำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงณภัทร  จำเนียร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงวิลาศิณี  ธนะไพรินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงอภิชญา  ตะโกจีน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายธนวรรธน์  รัตนเรืองรอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงวิลาสินี  จงกลงาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีอัศวประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายณัฐกานต์  สีทาบุตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลุนราช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายพงศ์ภรณ์  สุนทรานุรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายศุภกร​  แซ่​เตียว​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายวริฏฐ์  วชิระนาวิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงภัทราพร  ทรัพย์คง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงนาเดีย  สุขคำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงสุชญา  อิ่มมาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงอังคณางค์  แซ่ตั้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายเจษฎา  เกตุศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายรณกร  แซ่โอ้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายภาณุพัฒน์  นพไธสง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงอชิรญา  มูฮำมัด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงปราณปริยา  จิตวิขาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายมัชฌิมา  วุฒินาวิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงอชิรญา  มูฮำหมัด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายรัฐกร  ทองเเตง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงศุภิสรา  สิงห์เรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงกุลจิรา  บุญเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงจิราพัชร  ใบพักตร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายสิรภัทร  เสนาเพ็ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงชนานันท์  ชัยมาตย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายปณายุธ  แก้วเกตุกิตติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายก่อเกียรติ  บุญตอบ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายอธิวิทย์  ศุภศิริอภินันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายธนัชพงศ์  พฤทธิ์กุลโรจน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงอลิสา  พูนสิริพงศ์รัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงรัก​พิมพ์​  อู่บัว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายชุติวัต  กันสิงแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายยศกร  ซิงห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายธนกร  พรธนาชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงสุภาวดี  อภิชนม์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายพีรสิฎฐ์  จันรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงงามสิริ  สายลือนาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงปิยฉัตร  คัมภีรางกูร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายธนภูมิ  วงษ์ธานี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงรักษ์ศิญา  เอี่ยมโสภา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ญาณรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กิตติสายโภคัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิริยะสกุลกิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงกชพรรณ  แก่นจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงเมธาวี  ยะรังวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีปรัชญะประภา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายณภัทร  รักท้วม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงจิณณพัต  บูรณเกษมชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงชนิษฐา  รักษาภักดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงเชิญเทียน  แก้วอยู่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงเเบงค์  สายยะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายภูมิพฤกษ์  ใจเที่ยง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงวิธิตา  ปาระมี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายกนกพล  ยอดมณีบรรพต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายนันทพัทธ์  ฝูงใหญ่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายพศุตม์  เจริญผล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายภัทรนนท์  เจนจิตรานนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 นายวิศรุต  ศุภมงคล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายธิติสรณ์  กาญจนาวิบูลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทานะศิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 นายธนวัฒน์  มะปะเท โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 นางสาวธิราภรณ์  มีสัมฤทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปานน้อย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายรัชชานนท์  บุญจิตต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงมิรันตี  ศิริกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 นางสาววรรณวิมล  ตันประวัติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นายปิยะวัฒน์  เจิ้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงสิรภัทร  มุ่งโนนบ่อ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 นางสาวสุชัญญา  ธัญธนพัต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายภูมิรพี  ยุกติชาติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงกวินทรา  จงกระโจม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายบดิพัชร  จันทรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายอิทธิกร  พงษ์อร่าม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายพีวัชรพล  เปรมอนันต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่จู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงณัฐศิกานต์  เหมเวียงจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  สิทธิจรรยาวิไล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงภัทรนันท์  หัตถกรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงภาวิณีย์  อุดมกรธนเสฏฐ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 นางสาววิมลณัฐ  ทองแจ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงจิตรลดา  จันทร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 นางสาวฑิตฐิตา  หงษ์สา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงนัชชนันท์  รักท้วม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงพิชญา  หงส์สุวรรณรวี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายกิตติภพ  พลาจิณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายวงศ์ชัยวัชร์  ภูดิทเดชวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายปวริศร์  กาวินคำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายกวินวัชร์  ธัญญวัฒน์สิทธิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 นายทัตวรินทร์  พูนพินิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทนันชัยชมภู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 นางสาวอิสริยา  คำนึงผล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงภควดี  สืบขุนทด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงรสริน  วราภาสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณชีวะศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงฐิตาภา  ขวัญดำเนิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงวศินี  พิศบุญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงธนวรรณ์  ไทยรักประวัติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายยศกร  ธเนศานุรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงภัทรียา  เสรีกสิชน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงกวินทรา  ศักดิ์วิเศษชัยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 นายปิยะเดช  บัวขำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายชยุต  พึ่งตำบล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 นางสาวธัญวรัตม์  สว่างวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1929 นางสาวรัตมณี  อินมา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชัยชโลทรกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงณิชกมล  จริยปรัชญากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงสุพิชญากรณ์  ทองวร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 นางสาวศศิธร  คำใบ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1934 นางสาวสุพัตรา  ทองมั่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงรัตตินันท์  ศศิ​ศรี​วัฒน์​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงจิรนันท์  ธนก่อพิมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1937 นายภูธเนศ  บุญบาล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงกรรณิการ์  เดชจบ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1939 นางสาวปวริศา  เต็มฟอม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงรวีพลอย  แสงเพิ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงปาริชาต  เหรียญอนุรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1942 นายธนกฤต  ไกรสมุทร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงพุทธชาติ  บุญเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงณัฐวรา  วรครบุรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงกวินธิดา  บุณยะกมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1946 นายอรัณย์  เจนนรายุทธ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงพิชชาอร  บุญสด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงศุภัชญา  พุกชาวนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงกนกพร  เอี่ยมยิ่ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงแพรวพลอย  โสภณจริยาวัตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายณรงค์กรณ์  มงคลสวะไชย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 นายจิรธนัตถ์  ร่าหมาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงปรียาภัทร  นัคราโรจน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 นายจิรายุ  เกิดกูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ศรีวัฒนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงนิชกานต์  พิรุฬห์ภาวดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงปารวินท์  หอมอ่อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 นางสาวณัฐชา  สัจจพงษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงอวิกา  วิบูลยศริน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 นางสาวโอริษา  คงศาลา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เกิดทวี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายบุร​เศรษฐ์​  วัชรเสถียร​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1963 นางสาวณัฐณิชา  นุชอินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1964 นางสาวภูริตา  ใบม่วง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงประดับ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงวิภาดา  สัมมาสติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 นางสาวปณิชา  สลับสม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1968 นายปรเมศวร์  สุดอ่อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงอณิษา  วันดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงคุณัญญา  ศรีสุนนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงนวรินทร์  น่วมขยัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1972 นางสาวรัชฎาภรณ์  มนต์นำโชค โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงประภาภัทร  บุญชรโชติกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1974 นางสาววนีกุล  เกิดท่าไม้ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงกาญติมา  เหมือนโค้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1976 นายกิตติกร  วรประทีป โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายกันตพัฒน์  สุคันโธวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายตฤณธร  ศักดิ์รัตนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงณฐพรรษ  ศิริพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงฐิตาภา  ฤทธิ์นำศุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงปนัดดา  ทัพภูมี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1982 นายอธิป  ดันงา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1983 นายนันทิพัฒน์  มีเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงปาณิศา  สุทธาชีพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงทวินันท์  นันทขว้าง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1986 นายบุญยวีร์  เจียรสุนันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงอรทัย  ใจวันดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายปัญญพนต์  มุสิกฤกษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายศุภกร  เมืองจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงภาลักษณารีย์  ตันชรากรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงสุพิชญา  สิทธิเชียงพิณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงสุมารี  แซ่ย่า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงพราวรวี  หลากสุขถม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายญาณภัทร  ศรียะอาจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีหาบุตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงปรางค์วดี  พุ่มสีนิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงตีรณา  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายชัยนันท์  สิระรุ่งโรจน์กนก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กชายธนวัฒน์  วิริยะชัยการุญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงณัชชนันท์  กำลังเสือ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงสุชาวดี  เทียมสุชาติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงเกณิกา  พิลา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงสุทธดา  โภคาสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงมาริสา  อาดัมเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงจิรัชญา  จันด้วง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงอภิสรา  นาคปรุง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายเตชินท์  ชวณากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 นายปัญชวิน  รวยรวย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงธนัชชา  พุฒดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายสิรภพ  รักขุมเเก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2011 นายจิรเมธ  ปั้นศักดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายศุถกร  เจตนาเจริญชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายสรรพณัฐ  โล้วพงศ์สถิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายวีรภัทร์  ศิริเลิศพิทักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายนวิน  สกุลเก่งศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายวิธวินท์  เต่าทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายณฐภัทร  กิตติสุทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายธนกฤต  บุญญาวรกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายธนวัฒน์  มีชำนาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายนิพพิชฌน์  ขจรวิถีจิตต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายศักดิ์ชัย  ดอกไม้ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายปัณณวิชญ์  สลีอ่อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายพีรพล  ผลผะกา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายอดิศักดิ์  ศิริวัฒนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงเมริกา  ชัยเจริญวร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิ์วรสิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายวศิน  แซ่เฮ้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงณัฐพร  อมาตยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงณชนก  กิจคุ้มทรัพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงเกตุวดี  สินหิรัญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงชุติมา  ถิ่นที่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงจินดานภา  จองกลาง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงชนิดา  พานทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายก้องกิดากร  ต่อสุวรรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายจิ​ร​วัชร​  จิรวุฒิวงศ์ชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายณัฐพนธ์  คงวิชัยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงธนพร  กาญสอาด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงพรบงกช  อังคุระนาวิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงนัฐนันท์  หนวิชิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงต้นข้าว  จั่นชาวนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายอัครพล  เจิมพันธ์นิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เวชสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงสรัสวันต์  อิ้มทับ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงภวิศา  ชมชื่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กชายกรวิชญ์  ทองทา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงณัชชา  สัตตะ​ชัย​บุตร​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ณ นคร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงปวรรัตน์  มังกร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายสัณหณัฐ  มิสรา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงวริศรา  ไชยสีหา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงอภิรภรณ์  พิมพ์ศร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เสกตระกลู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายกมลวัฐน์  พ่วงวิจิตร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พาทัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงโชติกา  พัฒนาวิจิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงกัญญามาศ  อ่วมใจอารีย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงพรรณิภา  เกิดมีเพียร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงสุชาวดี  คู่แก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงรณภส​รณ์​  กาญจนาวิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงอนัญญา  บัวบาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายนนท์ปวิธ  เนตรคุณาวุฒิพงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงศศิภา  รองทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายกฤติน  อัมลึก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายอาทิตย์  เหล่าทรงจิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กชายปรมิฐิกร  พูลทวี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายปุณณพัฒน์  บุนฑารักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงปวริศา  ทองเจือ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงหทัยภัทร  จิตมั่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงธัญชนก  สักกามาตย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เสรีสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จินาพร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงชนิดาภา  พิงชัยภูมิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กชายรักรบ  แก้วผดุง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กชายธนวัฒน์  หลี่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงจิรภัทร์  ศรอุดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงนันทกานต์  สุขกรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงภัทรกร  สตานิคม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กชายณัชพัฒน์  ศรีกลชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองมนต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กชายด.ช.กันจ์กวี  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เกตุแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายพีรยุทธ  แสงอาทิตย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเวกวิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กชายอธิษฐ์  พูลอิทธินันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กชายจิระพัฒน์  เทพประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงธารทิพย์  อาจารสุทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายสิทธิพล  ปิยะทัศนาพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงวริศรา  อ่อนชัยศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กชายจิระวัฒน์  เทพประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายกันต์กวี  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายวิชาฤทธิ์  สมสี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายสรวิชญ์  พรมกะจิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายณัฐพงษ์  พงศ์วชิรหิรัญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงธัญสินี  ใช้สงวนทรัพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายพิชญุตม์  ฟุ้งไพศาลพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงพิณญาดา  ทิพย์คำเพย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายญาณศรณ์  โชติชญาน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงปริชญา  ประเสนมูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงภทรพรรณ  พิมพเนตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาพัฒนกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายกนกณัฐ  วรวนิชย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงชิชากร  สุวรรณาศรัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงธันยาการย์  บุญ​มี​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงมนฑิรา  แสงนาค โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงสรวีร์  สุขกันต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายธนดล  จันเสน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงจิระวดี  ชูวงษ์วาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงเมย์ศิรินทร์  เเก้วคำกอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กชายวีริศ  สมจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงธนัญชนก  เจษฎารมย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงกนกฉัตร​  นงลักษณ์ประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายจิรเมธ  สืบสาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กชายภัทรพงศ์  ไกรทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงวีรภัทรา  ทิพย์ธารา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงชญาศนิษฐ์  เลิศสถาพรสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กชายธนกมล  จงเจริญกมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กชายปริยพล  กาสาว์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กชายธีร์ธวัช  เเพ่งยัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กชายสิริศักด์  ศรแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชร​์​กำ​เห​นิด​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงจิณณพัต  ศิริวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กชายอดิศักดิ์  พลจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรประเสริฐชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริรังคะรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงนภัสพร  ศิริชัยนฤมิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมบวรลาภ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กชายนิธิกร  วัฒนาเลิศสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายกตัญ  รุ่งเจริญรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายอัครณี  ไม้เกตุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงดวงกมล​  อัศวภูมิ​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กชายทินภัทร  เศษฐา โรงเรียนบางมดวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กชายศุภณัฐ  พีรศักดิ์โสภณ โรงเรียนบางมดวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงวริศรา  พงษ์อุดมปัญญา โรงเรียนบางมดวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงศิรประภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบางมดวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กชายสิรวิชญ์  ถีนาภรณ์ โรงเรียนบางมดวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงปวันพัสตร์  เศตะพราหมณ์ โรงเรียนบางมดวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงสุภัสสรา  ก้านอินทร์ โรงเรียนบางมดวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กหญิงปัฉฉิมา  วงษ์ชม โรงเรียนบางมดวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กชายพีรวิทย์  เฉลิมโรจน์ โรงเรียนบางมดวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กหญิงพิริสา  สิทธิเดช โรงเรียนบางมดวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กหญิงสุชานาถ  ทองก้อน โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กชายกฤตยชญ์  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุดร โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กหญิงอรวิภา  อุ้มทรัพย์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กชายพงศ์ภัค  สุธรรมไพศาล โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กชายพลวรรธน์  วาณิชวรวงศ์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กชายธนธรรม  หน่อเมืองคำ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2150