รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูริชญะ  สุขสว่าง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภัทรลดา  ศิริรัตน์มงคล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายฟ้าคราม  รักมณี โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงสรวมพร  ทองด้วง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายเขมทัต  ปัทมจิตร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายศุภฤกษ์  สร้อยรักษ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายพชร  มีศิลป์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายภูผา  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงภัทรยล  ยงเสมอ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงจิระกมล  บริภัณฑ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงลักษิกา  อรรถศิริ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสวงหา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงจุทามณี  เศิกศิริ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงปภาดา  จุลิมาศาสตร์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงภูษณิศา  ขุนสิทธิ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงปุณญิสา  จิ๋วรี โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงวรินทร  จันทร์งาม โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงดุษยา  บางชมภู โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินเพ็ง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนิชาภา  กิ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงฟ้าใหม่  ทับทิมทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปภพสร  บัวแก้ว โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หงษ์ทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพุทธธร  กิจขยัน โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพัชรินทร์  ขัดคำ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงศรณภัทร์  แพ่งเกษร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนฤภร  เชาว์ปัญญเวช โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายณัฐพนธ์  นาคผล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธนา  แสงกระจ่าง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายรัชพล  ประพันธ์เทวา โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายพันเลิศ  นาจาน โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายจักรกฤช  สาระศิริ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธันวา  จันทร์เขียว โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกวินธิดา  รื่นสุข โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรครบุรี โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชิตากานต์  ไชยบาล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณิชาภา  เนียมขุนทด โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พลดงนอก โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีวุฒิเจริญ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรรัตนวนิช โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  นพวาร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสุพิชญา  กุลเผือก โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันใด โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐนรี  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบุญญาพร  ศิริมงคล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปาณิสรา  จินดาวงค์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพิมพ์นารา  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อนุสิทธิ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองเจริญลาภ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงแพรวพรรณ  สงวนจีน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายศุภโชติ  ภูรินทนาวุธ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวริศรางดี  ศรีเมือง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายปณิธาน  เปรมเจริญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรภัสสรณ์  อินอักษร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงญาดา  สุนทรภักดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายภาสกร  รัตนาจารย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพัทรดา  ประมวลชัยกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนโชติ  กลิ่นหอม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวิลาสิณี  ธัญญชาติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภูมิรพี  ศิริวิทยรัตน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีวรเวียง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายณชพล  คล้ายมนต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปริตตา  อนุญาหาช โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายกฤตยชญ์  จีราคม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายอคิน  ไชยหิรัญการ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดแถม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายปุญญพัฒน์  แคลลา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายปารเมศ  ชะใบรัมย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายณวรรฒ  ทรวงบูรณกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายณฐวัฒน์  อริยวงษ์พาณิช โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐนันญดา  บานเย็น โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายภานุกร  ศรีเสมอ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปุณณภา  วิไลหอม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอทิตยา  นิรนาท โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายจตุรภัทร  ศรีวรเวียง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสุทัศน์ศิริ  พิลา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปิยรมย์  งามมุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพลัฎฐ์ธา  ศรียาภัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีนศรีคง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงมณีนพรัตน์  พรหมเกิด โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเกศกานดา  ชัชวัสวิมล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายชินกฤต  หย่องเจริญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อภิวัฒน์เสรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภูมิพัฒน์  เรืองรัฐธนสิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายจิรภัทร  ศรีเมฆ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชวิศา  ชินวิกัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณกัญญา  คำมะนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนพศ  เอกลัคนารัตน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายกิจธนาพัฒน์  สร้อยสุมาลี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายภาสวิชญ์  ภัทรเมธาวิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพีระพงศ์  แสงสว่าง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์สินธุ์วิเศษ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายนภ  เจริญยศ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายพสุวัฒน์  จันทร์วิพัฒน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอัญรินทร์  ไกรรุจิราลักษณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฏฐ์  โครตมงคล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายกิตติภพ  ล้ำเลิศสมบัติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอภิสรณ์  ยอดเพชรมีสิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายชวัลวิทย์  หล่าแสนเมือง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธารสุขกระจ่าง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายอดุลวัส  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายนภ  โครตมงคล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกมลนิตย์  ทับทอง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธัญกร  ตรงกิตติคุณ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชลากร  พุธวัฒนาภรณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธนกร  แดงแต้ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายธีรนันท์  ไทรทองคำ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายปฐวี  พลพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายกิตติคุณ  ปฏิสัมภิทากุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายชวกร  สัมฤทธิ์ผ่อง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสิรินดา  นิลผาย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีวรเวียง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกษพร  อยู่วัฒนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายจอมเกล้า  โสเจยยะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายอินทัช  ฉั่วสกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกรรณิการ์  กลัดนาค โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายนรภัทร  เลิศทนงเดช โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิรณิชา  พลเสน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธนวิชญ์  นิลผาย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายชยภาส  ศักดิ์ศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายปัณณ์ณธีร์  แก้วเหมือน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายณัฐวรรธน์  วารีวงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายพิจักษณ์  ฤทธิกำจร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายปีติพงศ์  จีรังสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสิริภัทร  ผมทา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกัญญาวิทย์  บินเรโบ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพอดี  ธนานนทศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายพสิษฐ์  สายคำจันทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอชิรญา  นาควิมล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีสมานุวัตร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกัลยกร  หุนศิริ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายถิระวิท  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธวัลยา  วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภัทร  สีดา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพัชรชัย  นิลวงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอรุชา  โฆสิตวันสกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายสุภัคเจตน์  กัลยาพจน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกันย์ดนัย  อรุณโรจน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพิพิธธน  วิเศษบรรเทา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชนัชศิตาษ์  ห้าวหาญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกรวรรณ  สัตยานุกูล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพีรพล  พรจตุรินทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวสุพินท์  ไกรเกียรติสกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกษิดิ์เดช  แย้มดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเตชินท์  ศศิวิมลพันธุ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสิริยากร  อรรคฮาตสี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิรัสยา  วงศ์ขวัญเมือง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพีรณัฐ  พรจตุรินทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฌานิศา  มหารัตนมาลัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัชชา  ถนิมวาสน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภัทร  พลับแก้ว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงมนปภัสสร์  โจมเสนาะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพิริยะ  สิทธิบูลย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพลณัฏฐ์  ทรัพย์มี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญพร  สวยงาม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภรัณยู  หนูฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงรมิดา  จิรภิญญาวงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงมณฑาภา  ภู่วรสกุลชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงตะวันใส  พิริยะบารมี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนัทธวัฒน์  พุดไทย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายรณกฤษ  สุภาพพงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเจตณัฐ  กันสุทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญทา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤตภาส  เมธีกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกุลวิทย์  ไววิญญา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกุลปริยา  สุนยานัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปัณณพัฒน์  สิริชัยธรณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายรัชชานนท์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริอนุการวัฒนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพงศกร  ดุษดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณภัทร  พิทยาปรีชานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศิงขร  บุตรรัตน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศุภากานต์  ผดุงรัตนยากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกรกวิน  จันทรสิงหาญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสุวิจักษณ์  สีลพัทธ์กุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปทิตตา  ภิรมยาภรณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสิรวิชญ์  นรเศรษฐสถาพร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายคีรวัช  ภู่สกุลขจร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปัณณพร  กุลไทย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงฟาริดา  ทรงวาจา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภาณุพงศ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวรวรรธ  ปักกาเล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายนพรุจ  สุววรณรังษี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายจอมพล  กูลเกื้อ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวาณิชญา  อ่อนแท้ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัญณภัทร  ปัจฉิมม์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอัครวิชญ์  โรจนบุรานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนวัฒน์  ไทยรักษา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐไผท  ถาวรนันท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนภัทร  นันธิกานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุจาริณี  เรืองการินทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฏฐนันท์  ขอศานติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรรณาไพร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณภัทร  อริยมโนเมตต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญจิรา  วงษ์แหวน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกิตตินันท์  สว่างเพชร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปัญจพัฒน์  ลิ้มพานิชชนก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายทิณภัทร  น้อยบาง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธยศ  คงเพชร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายรัชพล  ขอค้า โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายศุภกฤต  ศาสวัตกลูน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอัครวิทย์  อัครจรัลญา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสิรวิชญ์  นราวุฒิพงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอติชา  ปราณีโชติรส โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงบุญญาดา  อินเทียน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชมพูนุท  จันทราศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอริญชย์  อ้วนดำ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสิรวิชญ์  สิกขาบัณฑิต โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีร์  ยิ่งวิวัฒนพงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศรีรักกัญ  แย้มมีศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายจรูญวิทย์  จงเฟื่องปริญญา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชิสาพัชร์  จีนสุกแสง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงโศภิษฐอัฆฒ์  ว่องวรานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เลิศฤทธิ์สัมพันธ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธรรมาธิปัตย์  ตุลยพงศ์รักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายอริยพล  มาลากุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพัชรธร  ธนวิเชียร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชชากร  ทวีสุขธนศักดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณฐินี  เวียงศิริ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกานต์  วงศ์ศิริสีหรา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวีรศรุจต์  บุญกังวาล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธน  ธนดีเจริญโชค โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไทรทองคำ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เวชสุภากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนากร  เสพสุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐพงศ์  อภิสิทธิวาสนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกิตติภพ  รักษ์เกียรติคุณ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนพัฒน์  กู่ก้องกฤษฎากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชญธิตา  ตั้งพิมลจิตต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพัทรดา  รัตนเขมากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  โกมลอภิศักดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภาวิต  กฤชนันท์กุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณฐมน  เชี่ยวธัญญกิจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายคณิศร  พุทธิพร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิรัศญา  โรจนจีรพันธ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวัณย์ภรณ์  มั่นสิทธิกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายเตชินท์  กันนะเรศ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศุกลวัฒน์  กุลปิยะวัฒน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพุฒิพงศ์  นภาพิศุทธิ์พร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายคณพศ  สมพงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายมงคลธร  เปี่ยมภุมมารา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศรีวรินทร์พร  สุเมธอธิคม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศุภญา  ดลเฉลิมพรรค โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงทัชชกร  เต้นปักษี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอิศวรา  อัครเมตตาวงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชวัลญา  รักสวิด โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสิรวิชญา  โชตึก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีทัต  ชาญอักษรวิทย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฏฐนันท์  จันทราศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอธิภัทร  มุทุตานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพัทธนันท์  คุ้มบำรุง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายบารมี  ปัทมะทิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงบุญยวีย์  กีรติธรรมพร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนปพน  สุขประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปาณนาถ  อิงคบารมี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปภาดา  รัตนนาคิน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภิรัญญา  จงจิตร์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงลลิต  ผดุงศักดิ์เดชา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเปรม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายศุภวิชญ์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองเงิน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเบญจณี  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายพิชเญศ  ชาติสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายพิสิษฐ์  ชินสุวรรณพานิช โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายปริญญา  แขกนวม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงชัญญา  นิลนามะ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณธิดา  เจิ้น โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงภัคจิรา  นารี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายกฤษฎิ์เมธา  คงถาวร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายจิรพงศ์  ภิระบรรณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกุลวรินทร์  พงศ์ศรีเพียร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายณัฐกิตติ์  พนาสุวรรณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงญาณิศา  ลีรุ่งเรืองธนกิจ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายพุทธิพงศ์  ปังดำรงค์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายธนภัทร  จงวัฒนาเกษม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกุสุมา  ยานุ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายชิษณุพงศ์  กิจจาสกุล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปาลิตา  สีสะหวัด โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนิรัชพร  ศรีวรพันธุ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายพิชเยศ  สะอาดแก้ว โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงภริตพร  เศรษฐ์ธนานนท์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายดนัยณัฐ  กาลนิล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงชนนิศา  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงชนาการต์  ศรีแพง โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อัศวางกรู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายหัสวิชญ์  หลิน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายภคพล  เมฆดำรงศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวริศชญา  ปฏิภาณปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกวิสรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายธิษณ์ทักษ์  สมานุหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายนภัทร  กังหลี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพงศ์วรินทร์  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายทีฆะทัศน์  ปั้นกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงนันทิชา  เสมจร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายวุฒิกร  รสหวาน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภวิษย์พร  หมวกเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงพัณณิตา  เสมจร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสุวรินทร์  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายณิฐิพงศ์  ลักขษร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวรณัน  บุญความดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพุฒิพัชร  นครจินดา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายนรภัทร  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวุฒิภัทร  สอดเสน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภูวดล  คำอุด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกันตินันท์  ล่ำสัน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิรภพ  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกันตินันท์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวรุณยพร  มิตรจิต โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนัฐพัชร์  สีเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณยา  วาวิลัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงมนรดา  สายเนียม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพชรอร  พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงภภัสสร  รอดสัตรู โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธนพร  โหน่งวัน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกวินธิดา  ชารีโสม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตั้งจิตวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเปรมยุดา  สมสุขจีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไร่สงวน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอชิรญา  มุกดาลอย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุพรรณษา  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอติกานต์  จามิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอรวรรณ  ลิปิสุนทร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสโรชินีย์  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐวรา  ศุภษร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงโสรญา  บาตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิรยา  นาคราช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธนัฏฐ์สุดา  เตียสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายจิรัฎฐ์  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกานต์นภัส  จันทวงษา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายรชานนท์  กรรณิดา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายฐปนรรฆ์  รัตน์รวีวงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายชนันโชตน์  ภิรมย์โชติศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฐภัท  แซ่ตั้ง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายอธิเมศวริย์  ธรรมนภาวงษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกานต์รวี  โทจำเริญวัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายนพวริทธิ์  วชิระคณาพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายพศุตม์  กลีบบัว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายนัทกร  หมู่พิมล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายภัทระ  ศรีทองสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายยุทธภูมิ  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายชัชพิสิฐ  อภิโชติพันธ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายพณิชพล  นกอักษร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงฐิติชญา  ศุภรานนท์รัตน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอชิรชญา  เจริญวัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลวิตพิชยวงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงภัทรธารินทร์  กิจทวีสินปิติยา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวรพล  พันธุ์เมธิศร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายไชยประสิทธิ์  ประสานรัตน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกรชนก  เปสิโต โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธนภร  รุจานันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายกฤตภาส  อุดมกิจโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายธนสันต์  เชี่ยวชาญอาชีวะ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายธนเดช  รุจานันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายภาวิศ  พินทุสรชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายธนกรณ์  สิงห์โต โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงวริษฐา  ธรรมวิจิตรกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรุตาเดโชกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายลำธาร  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายศุภโชติ  เปรมจิตต์ชื่น โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายกรพัชร  เรืองเดชรังษี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายสิรวิชย์  วิริยะพิษฐาน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปิติพงษ์  อัสสานุรักษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกมลชนก  ยาตรา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายป้องเกียรติ  อโนทัยประสพสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธนภชสร  ภูริเทเวศร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายณธีพัฒน์  วาทย์ชีรานนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายภานุวัฒน์  เลี้ยวไพศาล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์สืบแถว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายสหฤท  บุญธรรมจินดา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธนกฤต  แสงปานแก้ว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายปภังกร  เกตุบรรจง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายพัต  พลสิทธินาถ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงจิณห์นิภาห์  เวียงชัยภูมิ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพีรดนย์  ผ่องลำเจียก โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายณัฏฐพัชร  ชื่นศิริพรชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศิรดา  ยกย่องเกียรติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธันย์นิชา  จรัสโสภาพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  มาคสิรกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอภัทชยา  อรุณวิราม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทนุพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธนกร  จิรมนัสวิญญู โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุพิชญา  บรรพชาติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชื่นศิริพรชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณรัณฐณัฏฐ์  อภิมุขกุญช์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนรกมล  ทีโนรีโอ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวิริยะ  นิ่มอ่อน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสมัคร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภัชริดา  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อโนทัยประสพสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวิชญาดา  วรกุลไพศาล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเมธาวี  สุรพฤกษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพัชญ์สิชน  ธนินสุขไพศาล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายจารุพัฒน์  หิรัญญคิม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  รัตนศรียากรณ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเพราะรัก  บูชนียพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายภัทรวิน  บ้านด่าน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงลลิล  อักษราชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภัททิยา  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนลออสมบุญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสุภาษิต  ธรรมเภตรารักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายอนาวิล  กำลังสถาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายณัฐธัญ  กาวาฮารา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายชวินท์  สิทธิราช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายชยุต  หล่อวิจิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายพัชรพล  รุ่งสิริสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายภาวัต  เลิศสุกิจจา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายธัชชัย  อภินัยนาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายเก็ชภูมิ  ปัญญายุทธศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายอริยวิชญ์  ตรัยไชยาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายธีทัต  โอสถศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายณัฐภัทร  กาวาฮารา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายพีรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายธรรว์วิวัชร์  เต็มสังข์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายชยพล  กำนลมาศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายกันตณัฐ  แก้วหาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายภวิศ  พฤฑฒิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายปูรณ์  เลิศลักษณ์ปรีชา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายกมลภู  ชุนเฮงพันธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายฉันทัช  อำพันเพ็ญโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายวรรณวิชญ์  สุขัคคานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายกิตติ  ผาติสุวัณณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายราชพล  ชินชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายวริทธิ์  สุขธงไชยกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายญาณวุฒิ  ทีศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายจิระสิญจ์  วิสุทธากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายมนกร  จักษ์เมธา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายพสิษฐ์  เลาหนราทิพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายสารัช  ศานติยานันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายสิปปภาส  ลิปิพัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายพัทธนันท์  ตัณประเสริฐสุภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายกฤษฏิ์พล  พูลลาภวิศิษฎ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายอาณันย์ทวีป  มงคลเสาร์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายธนโชติ  ชีวพิทักษ์ผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายจิรัฎฐ์  เมธานราพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายเตชินท์  เอียงสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายพิชญุตม์  ทิพย์มณเฑียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายกันตณัฐ  สัตตบุศย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายนภพฤนท์  เลิศพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายกฤษฎิ์วริศ  รัฐกิตติโภคิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายณัฏฐ์กร  ทักษรัตน์นันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายกันตพัฒน์  ถาวรวัฒน์มนตรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายพุทธิพงศ์  สันติสุขสภาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายปัณณ์  ชีวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายพศวีร์  บุรพงศ์บัณฑิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายนรุตม์  ว่องจิตต์วุฒิไกร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายจิรภัทรณ์  สุทธิศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภัควัตธาดาพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายภณ  กนกวิมานกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายธีร์ปวีณ  บุษย์นิลเพชร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายอัษฎา  สองเมือง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายนัทธวัฒน์  มีสาร์ธนะโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายณัฐวรรธน์  วรสถิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายชยุต  งามเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายธนเดช  ลีเจริญกิจไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายกันตพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายภาสวิชญ์  กุลาแก้วกรพินธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายพีรณัฐ  สกุลมีทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายกันตพัฒน์  สันติพรวิทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายพิสิษฐ์  กนกมณีรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายนิรินธน์  โกศิริอักษร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายจีรภัทร  เตรียมล้ำเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายภัทรกร  ลันโทมรัตนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายณัชพล  บูรณะโอสถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายพีรวัส  ตั้งกิจทนงศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายอิสระ  ศิวะรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายกันตภณ  สุภัทโร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายณรงค์รัชช์  กิ่งบัวหลวง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายวริภัทร  เพทวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายสิปปภาส  กรรณสูต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายอรรถวุฒิ  เหมบุตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายตุลยวัต  บุญศิริไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายคุณภาช  โรจนาประดับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายอากรกัญจน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายธนธรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายธีรสิทธิ์  ปัญญารังสี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายอดิตต์  ซิงห์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายปรวีร์  เผ่าบุญเกิด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายธนกฤต  หลงสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายชัยวุฒิ  เยรบุตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายพิชญุตม์  ปรุงสิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งเวนิชเจริญสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายอชิระ  ไวทยบุญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายพิสิษฐ์  พุฒันธพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายก้องภพ  วทัญญุตานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายรัฐนันท์  วิรัชชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายจามิกร  ครองยั่งยืน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มหิธิธรรทธร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายพิสิษฐ์  สุวรรณธีรางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายปรานต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายพลวรรธน์  ชุติรัตนโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายสิรเศรษฐ์  เตชะสมบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายปราณนต์  กาศสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายปราการ  พรวิริยางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายคณพศ  ชะโรจน์บวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายจิราวัฒน์  หงส์นิมิตชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายปัณณพัฒน์  เหล่าเจริญกิจชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายพิสิษฐ์  สิริวุฒิโสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายพสิษฐ์พศ  จารุอาภรณ์ประทีป โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายศุทธิกร  เลิศฤทธิ์จรัสกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายศุภากร  สมจินตนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายโอสธี  โอฬารฤทธินันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายสมิท  ไทรทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายณัฐวัฒน์  นิติพันธุ์วณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายสิรวุฒิ  อัศวรุจิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายณัฐชนนท์  ตันติเสถียรกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายวชิรวัฒน์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายเพียรธรรม  ธรรมสโรช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายวรินทร  วิวัฒน์วารินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายชนิตพล  กำนลมาศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายกรชัยเชษฐ์  เลิศรพธนอังกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวรเมธ  ภูมิถาวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภาคิน  เกียรติดำรงวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนนท์  สุขเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอัครชาติ  จุฬามณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายดลชาต์  ศิริรักวงษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายนพัศ  เปี่ยมพงศ์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณัฐภัทร  งามพรชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนาพิพัฒน์  กระแสสินธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปัณณ์  เหลืองนทีเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายประทานชัย  ตันคณิตเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายชัยพิพัฒน์  ตรีระพงศ์พิชิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนภัทร  อัศวมณีกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายนวิน  ขุนพินิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายตุลย์  กาญจนาภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกลทีป์  สุขวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอัครพัชร์  อังวัฒนพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพิธาภัทร์  จันทนมุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายกฤตพัฒน์  ลิมปนิธิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธนภัทร  กีรติเกียรติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพีรณัฐ  ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภัทรวิน  เอี่ยมสุโร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอิทธิมนต์  ศรีเทียนสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายวิชญ์พล  พัฒน์ศิริมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณัฐนันท์  บุญนำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพลภัทร  คล้ายหาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายกรวีร์  บุณยชาติพิสุทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพบธรรรม์  จันทร์จิเรศรัศมี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายพุทธคุณ  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายจิรภัทร  บุญสิทธิผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายวัฒธนันท์  ตั้งกอบลาภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายสิปปการ  แสนชัยชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายภคพล  ทรัพย์ทวีมั่นคง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอภิรัฐ  นันท์รุ่งโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพัทธ์  เพิ่มพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายชยพล  ติรชุลี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพลวัฒน์  จิตต์วิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายอัฏโชติ  ฉายภมร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกฤติธี  อยู่สำราญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปุณณวิช  สัมมามิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณณุดล  เจียมวิจักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกฤตภาส  วัชรประภาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายภณพชร  อาภานันทิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายณัฐภัทร  เพิ่มพงศ์พันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปองคุณ  ทรัพย์แสง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายศุภนิติ  พรสวรรค์ศิริกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายนัทธพงศ์  อ่าวแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธนพิชญ์  ปินะถา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวรปรัชญ์  วุฒิสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธเนศพล  ลีเจริญกิจไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายชยุต  จงเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณัฐวัชรธรณ์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชนกานต์  กาญจนทวีลาภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายอาร์เชีย  อาซาด พีเลห์รูด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชอบอรุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายวีรวิชญ์  สดศรีสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายปัณณวิชญ์  สินทุวาทิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพฤกษ  เมธมนัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภัคภาวัต  สุรศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชวัลวัตถ์  สันติกุลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายนวพล  สิริวัจนานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกฤติธีศ์  เจริญเกตุ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายอภิกร  จันทร์ฉาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายนิพพิชฌน์  เจริญรุ่งศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภวินทร์  ปัญจทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพรหมพิริยะ  สุจิรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนกฤต  สุขะกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายบุรัสกร  ฐิติธนการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภโวทัย  ศุภวิรัชบัญชา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภควัต  ตั้งฉัตรแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกษิดิ์ธรรม  สื่อไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนิก  วัชรพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายสุภณัฏฐ์  สันติสาส์น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์สืบยุทธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธีร์  เปี่ยมพงศ์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปธิกร  แก้วยานุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายศุภวิชญ์  ม้าทองคำกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายวรพันธุ์  เจนกิจเจริญชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภูวิศ  ทิพยไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายปองคุณ  ธรรมศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายสรวิชญ์  แก้วล้อมทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายชยกร  ตั้งกิจเชี่ยวชาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพชรพล  พังจุนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายชยานันท์  สรเพชญ์พิสัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายณัฐชนน  อริยวรรณวิทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายนรวร  จงวุฒิชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิมวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภาสกร  โซวติเวชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายชินาธิป  นาคไพรัชช์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปพนพัชร์  วิรุฬห์ไววุฒิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนาพัฒน์  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายจิรันธนินทร์  เชาวนสมิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพีรณัฐ  สัตตบุศย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอัฑฒวัชร์  เมธีธนวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายศราวิน  มูลสถาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกันตพัฒน์  องค์วรรณดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสุวิจักขณ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกณพ  สุทธารมณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพชร  กลย์ธรพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปพณทีป์  สุขวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายสัญพัชญ์  อัครจีราวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายศักดิโชติ  โฆษิตตาพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายสิริณ  ลีวัฒนาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายณิชพน  สมุทรนาวิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณัฏฐพัชร์  จตุรงคเวทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายณัฐพุฒิ  ชมภูโคตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปฏิภาณ  ดารานุวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนวัฒน์  จาง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายณพล  ฮ้อศิริมานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธนัตถ์กรณ์  เชาวนสมิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายชร  จารุพงศ์โสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกุศลิน  ประทุมแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณฐกร  เริงฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปุณณัช  เธียรวณิชพันธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปภาณ  เกียรติพันธุ์สดใส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  มหาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธีระรัฐ  โภคินวรพัทธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชยพัทธ์  ไกรเกรียงศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายชยุต  เตรียมศิริวนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายปวริศ  อุดมเดชวัฒน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนกร  อภิชัยเจริญวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกฤติน  ฝักใฝ่ผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายศิรพัชร์  เมธีธนวิจิตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายกิตติ์ธวัช  การไมตรีจิตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายวัชรธร  ริเริ่มกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนันธร  แก้วพามา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธีทัต  สุคันธี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายปิยพัทธ์  เกียรติกังวาฬไกล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายบรรณฑูรย์  เชียรเตชากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนัญธรรศ  สุวรรณปริสุทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณัฏฐวีร์  เลี้ยงจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายอธิโชค  จิรพงศานานุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายณัฐชนน  มโนมยางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายวิศรุต  เหงี่ยมสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายชนินทร์  เจริญรุ่งศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายยูรายุ  รุจวิชัย ณ อยุธยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสลัล  สุขะนินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายสรัล  สุขะนินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอรรควิญญ์  เดชอมรชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายปัณณธร  เอี่ยมศริยารักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพัทธดนย์  พงษ์ศิริปรีดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายสิรินธรรม  ศิริพลับพลา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายจุลวีร์  ชาญชัยสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธีรินทร์  หล่อภูมิพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายจิรภัทร  เกียรติชัยพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพลกฤต  กันมะณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายนววัต  กลิ่นงาม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายณภูดล  ศรีรัตนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายอรรถวิทย์  ตันติอนันท์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายสิรดนัย  สิริคุโณปการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายนันทวัฒน์  พรชัยวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธีร์  ตันตนาตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนพวัฒน์  สิริวัจนานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายวรดร  ธรรมโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณชกรณ์  ธีรธรรมเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายชวัลกร  ประชาศิลป์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพศวีร์  จันทรมณี โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลักษณะอัมพร โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงขวัญข้าว  ถิ่นสอน โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  จ้องศิรินุรักษ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายกัณฑวัฒน์  เล็กสกุล โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายอนุตร  ชูรัศมี โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงนันทรัตน์  งามพล โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายอภินัทธ์  ไวทย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงวาสินี  ศิริมัย โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายวรมันต์  ยศชัย โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระเกรียงศักดิ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงสิรินทรา  นภาชัยเทพ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงภัทธิ์นที  พงษ์ชู โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายชวกร  รัตนวราห โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายณัฏฐ์  ติยะปัญจนิตย์ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายภัทรภูมิ  ชื่นชอบ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงทักศพร  เกิดไธสง โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกมลพร  ศิลาวัชรพล โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงลาภิสรา  กมลภานนท์ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกัญญาภัค  ช่องพิทักษ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงศรัณย์ธร  ศรีธัญญรัตน์ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายสหพัฒน์  โล่ภิญโญสิริ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายจัสติน  เชีย โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปาฏลี  สืบบุญศรีพงศ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์มั่น โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฐฐานิตา  เหลืองศิริรังษี โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นิลสลับ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธรรศวีรื  พิมพ์พาภรณ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณพวุฒิ  ฉายากุล โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายณพวิทย์  ฉายากุล โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนันท์นภัส  ติยะปัญจนิตย์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงจ้าวจันทรื  สายยศ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสิริกมล  วันถาวรประเสริฐ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปุริต  แก้วรัตน์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนดล  อำพันทอง โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพีระญาณ์  เศรษฐชัยภาคย์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายกฤษณพล  ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายกฤษณ์  สิงห์นำวงศ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายศักดิธัช  ปั๊สสิริจา โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายณฐกร  เพ่งผล โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายพรรตน  ตติยตฤษณา โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงชญาพร  เขียวขำ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายจิรภัทร  เจียมรังสรรค์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายณัฐกิตติ์  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายพงศภัค  จงสมสุข โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสุกฤตยา  ชุมสวี โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงซือร่า  เยดียึลดึส โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงณฌารินี  ดวงจันทร์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายพีรวัส  นวลประดิษฐ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงปานลันดา  มณีวงษ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงอรณิชา  พิชญรุ่งโรจน์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงปรียา  บัตติยา โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายณัชชพัฒน์  เพียวประเสริฐ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายพลวรรธน์  บรรหาร โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายอัฐวุฒิ  ธนกิจประภา โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายณฐวรรธน์  นวลประดิษฐ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิริสุข โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายพัชรวัฒน์  วงศ์ศรีกุล โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายรฐนนท์  สวัสดิ์วงษ์สกุล โรงเรียนจินดามณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายบารมี  พิริยะสุรวงศ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกรชนก  กนกวุฒิธำรง โรงเรียนจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายราวิทย์  จัดดา โรงเรียนจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสิรินดา  องอาจ โรงเรียนจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายณัฐพล  ศรีจรรยา โรงเรียนจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายจีรพัฒน์  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายกรภณ  อยู่ยืน โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายณัฐดนัย  ภู่ทอง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายฐนวัฒน์  เลาหสุวัฒนื์กุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายวิชญ์พล  เจนโชติสุวรรณ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายกฤตธัช  แพนพงศ์แสน โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เฟื่องไพบูลย์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายธันย์พศุตม์  พรมจันทร์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีกาญจนา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายภูดิศ  วรรธนวินิจ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงศศิพิมพ์  กุมุท โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงภัทวรินทร์  สุธรรมพร โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายพิสิษฐ์ศรัณ  จิรธนาคุณ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายณัฐพัฃร์  คงพิทักษ์สกุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาณุมาศตระกูล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินวงศากุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายกฤษกมน  โรจนสุขสกุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายรวิภัทร  พรตั้งจิตลิขิต โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายธนกฤต  วงศ์วาณิชวัฒนา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายอชิระ  อายุวัฒน์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงนัฏฐพัชร์  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงณภัชชา  รักวงษ์ไทย โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายฉัตรชรินทร์  อัคระจิรากาญจน์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนพพรรณ  สินทรา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภาสวัต  โพธิ์ทอง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงญาดา  ธนพัฒน์ชัยพงศ์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คุ้มพะเนียด โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายพิชญุุตม์  เอื้อสกุลเกียรติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายพชรพัทธ์  ฟองอนันตรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายกิตติ์ธนัตถ์  อัตถไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายภัทรศักดิ์  อยู่ชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายศุภกฤต  เกตุพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายธัชพล  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายธัญญวิชญ์  โกมลพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายพงศ์นริศฐ์  งามเชิดตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายกวินท์  กัวสกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายภัคพันธุ์  ดิสรเตติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายบัณณธร  จันทสุวรรณโณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายศิโรตม์  สัทธาธรรมรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายฑีนธรม์  ชีพเชี่ยวชาญชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายกัณทร์  สถิรปัญญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายคริษฐ์  บุญรัตนกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายนรวิชญ์  นิลศาสตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายภัทรชล  อินทร์พิทักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายโมคคัลลานะ  คุ้มเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายศุภทิน  โอฬา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายพงศ์วรุตม์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายฐิติวิชญ์  เกตุมาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายฐาณัฎฐ์  จันทร์ศรีระมี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายชานน  สุ่นบุญนาค โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายรัฐณพีร์  หมอนจันทร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายหฤษฎ์  วีระอาชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายอภิวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายธนวรรธณ์  หิรัญประดิษฐกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายธีทัต  เตียวิไล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายธนิก  พิทักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายนพกร  ลิขิตหัตถศิลป โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายญาณสิษฐ์  จันทโรจวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายชยพล  จิระวรรธนะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายดีงาม  นามบุตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายกฤตภาส  เหมหาญวิภาส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายณัฐกิตติ์  เจิ้ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายอนพัช  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายกวินภพ  ดิษสุนรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายพีรวิชญ์  ผ้าเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายยศพนธ์  พิริยานสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายธัช  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายนิติธรรม  ต่วนบุตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายพสิษฐ์  บรรจงรุจากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายสิรวิชญ์  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายเตชิต  ชัยสูงเนิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายธนกฤต  เกษตรภิบาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายศุภณัฐ  ลือวิเศษไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายกรณพงษ์  เกษอ่ำ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายคุณากร  ช่างเสียง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายอัครวิทย์  บรมินอาชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายชยพล  พลสามารถ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายสักกเชฏฐ์  ลี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายเตชิส  ชัยศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายจิระพัชร์  พุฒดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายพงศนาถ  พรสุขสว่าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายโรมัน  สุขสุมิตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายกฤษณ์  จาวะลา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายคุณากร  ดำรงปัญจวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายเขมทัต  วีณิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายภูรินท์  ปรียงค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายธนภัทร  ทวยเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายสิน  สินพระยากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายณัฐวรรธน์  เนติลัดดานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายกฤตชพัฒน์  ดีประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายศิวัชฐ์  เจิมพินิจโภคา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายชนันธร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายณัฐปกรณ์  มานะเสถียรกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
839 เด็กชายพงษธร  ภักดีวิบูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายปองคุณ  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายฌานน  อักษรพงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายสิทธิธัช  เกียรติชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายณภัทร  วิรทัศนุสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายปัณณวัฒน์  วาจาสิทธิศิลป์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ผาณิตพจมาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณัฐสรภพ  เพ็ชรตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายฐานวัฒน์  กิรติเสวี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอติเทพ  จิรภัทร์ภากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายธนกฤต  จิตรวนิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายอัครวัฒน์  ลิมลาวัลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพศิน  สรวัฒนการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภูวเดช  ปุริสชาติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปัณณวิชญ์  พัชรากิตติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายปุญญ์สรัล  ธนผลผดุง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายปาณท  วงศ์ตรีรัตนชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายณภัทร  เอื้อบุณยะนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอิทธิเศรษฐ์  โรจนาพันธุ์พัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายฐิติวุฒิ  ตันติสันติกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายณัฐพัฒน์  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายวิชช์  วิทยานุลักษณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายฉัตรพงศ์  วิมลฐานุศักดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสุทธิ์พิรัชย์  พรหมเกิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายฐิติวัฒน์  ปิตุรงคพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายเจนณรงค์ไชย  ลิบน้อย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายพาวิณ  อินสว่าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายสิงหรากร  เชียงทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายภัทรพัฒน์  พัฒนปรีชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายภัคภูมิ  อุดมพันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายปภพ  จันทรา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายอิทธิกร  โนรีเวช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายชาญภูวเดช  พะวันนา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายพลปวีร์  จินตจิรพันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายเอื้ออังกูร  อัศวธรธมิกกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายอธิวัฒน์  อภิรัตนนิธิเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายภาณุภัคค์  โภชนพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายสิรภพพ์  วรวิทย์จรุงวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายกฤติน  เรืองเดช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายภูดิษ  คงรักษ์กวิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายชญทัต  กุละปาลานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชินธรรมมิตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายภาวิช  พิลาทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงนิชาภา  ไชยสุริยานุฑิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงพันทิพา  ศรีสุทราภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงธนัชพร  อิทธิบำรุง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงณภัทร  เผ่าหฤหรรษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงปริศนา  อุดมจักรวุฒิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒนะจุฑานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงณัฐปัถย์  อ่องสุขสันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงศุภรดา  สุวัตถี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงดวงมณฑ์  วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงธนัญชนก  วัยวราวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงจริยาพร  วงศ์เลิศสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงนภิสา  ฉลองวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ลียะวณิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงฌาลิศา  ศรีประไพพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงวิรัลนัฐ  เอี่ยมสินวรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงนวพร  ลือประกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงวิชญ์ณัฐ  ตันพัฒนรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงภรภัทร  เสาสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ  โสภณพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงสุวัชรา  มิตรประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงปภิณพิทย์  นิกรพงษ์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงฐิตารีย์  อมรพงศ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงณิณนลิน  ถวิลไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงรุจิรดา  กิตติกิ่งเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงลภัสรดา  วัชราพฤกษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงปวริศา  อันประเสริฐพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงฐิติชญา  สมบัติธนสถข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงปภัชญา  ตั้งปรัชญากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร์อร  จิวศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงชลิดา  พิทักษ์กุลสิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนเทวมาตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงรมิดา  เรืองรุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสงนพคุณศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงธัญกมล  ลีนุเกียรติ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงธัญพร  ชินวสุสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงปุณยวีร์  วิศวาจารย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงณิชาอร  ประวีณเมธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงปนัดดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณฐมน  ชวลิตสุนทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงปารีณา  วิภากรวิทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คำบุตรดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพิชยา  กระจ่างวิทยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขสำอางค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงธนิศา  ลิ้มวิศิษฏ์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงศุภกานต์  อุดมรัตนพรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงทอฝัน  อร่ามโสภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงเฮเลน่า  เอเรนเฟลด์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปพิชชา  สีมารักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชรดำรงค์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงพิมญดา  วังจินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ผลปรีชากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงเพชรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปุญญภัทร  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงมนชยา  เวชยันต์ศฤงคาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณฐพร  ธันญบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อมรรัตนไพจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติวัณณะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงณัฐรดา  ลิมปิศิริสันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงวรวลัญช์  จงอัศญากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกรแก้ว  อุดมธรรมภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงวันพุธ  ตั้งพินิจกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงอชิรญา  พ่อค้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณิชาดา  มุ่งจิตวิศวกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงรัศมิ์ทิตา  สนธิเวโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงมิลิณ  ทันการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอัยรินทร์  ีดีประเสริฐกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอัยยวรรณ  จิรพฤกษ์ภิญโญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณกนกภ์  ศิริทิณพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เพชรพัฒนิวจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงอภิชญา  เมฆชมภู โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปริชมน  ตันติศุภกรสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงสาริศา  ครองศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงสิริวัลยา  ศรีพระยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณิชมน  นุ่มน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงชาคริยา นิตตะโย  จันทแพน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพันดาว  วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงวิชญาดา  รักกสิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงสสนา  จึงทำดีรุ่งขจร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงรมิตา  มั่นเจริญพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพัทธีรา  คำฮอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงธนภรณ์  พงษ์พันธุ์เลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพภัสสรณ์  ทรัพย์ส่งสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงณัฐธัญญา  เทพวิญญากิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงฉัตรอาภา  บริบูรณ์หิรัญสาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงญาณินสินี  โชติสุริยพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงภคพร  ตาลเศวต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงสิรีปราชญ์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปรีดิ์เปรมกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงสรชา  จ้อยโหมด โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงปันนิจธา  แพร่แสงเอี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณฐยา  สินอุดมผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  นามสิมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงคริดา  บุญรัตนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เสกสิริมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงชาครียา  ทับสูงเนิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ตั้งจิตต์ชูวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกนกชล  โฆษิตเศรษฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงภวรัญชน์  ภักดีพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  วัฒนอุดมสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธนิษฐ์กาญจน์  สกุณา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณัฐนริน  กฤตย์กุลเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพรภัสสรณ์  สายปิง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงภัทรมน  ลิมศรีเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณธิดา  คณาสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงธัญนิชา  ชินวสุสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงศุภิดา  พันธุ์วนิชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงสุชัญญา  เล็กสุภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงวรินทร  สรวมศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงศุภิศรา  ช่วยเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงศนิกัลย์สุดา  ฉัตรคณิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงญาณิศา  เป็นสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธนัญญา  ขุนรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงธัญญ์วรรณพร  ชมภูวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงชณัญช์กร  นรากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายกันตภณ  วณิชชาณุกร โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายรัฐนันท์  แจ้งหิรัญ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายพลวัต  ชูทองคำ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงบุญธชา  ขวัญใจธัญญา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายคมน์พิชญะ  จิรวิทิตมาศ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงอรไพลิน  จริยภักดีปฏิมา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงธัญชนก  สังบัวแก้ว โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงพิมพ์วลัญ  มีทรัพย์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายชัยพงศ์  ใบโพธิ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายชวรินทร์  หวัง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายธิติสรณ์  นวลนิ่ม โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายทยา  เลื่อลือเจริญกิจ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายรัชพล  ลิขิตวรสิริ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงวีรีสา  ปิยะบงการ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงตามขวัญ  ไพศาลวัฒนา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายณฐกร  ปุรภาพงศ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงปพิชญา  สัณห์พานนท์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีปราชญ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกัณยพัชร์  ทรัพย์บรรจง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงชาลิสา  น้อยพันธ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายกวินภพ  อรุณวาว โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายชลสินธุ์  ศุภนิมตวิเศษกุล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายสิปปกร  วงศ์สมิง โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงชุติมา  ชาวสวนเจริญ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายสรรพพัญญู  สุขียามานนท์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงวริศรา  ประชาสันติสุข โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายพีรภาส  จันทร์แดง โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงธัญพิชชา  อิ่มเกษรรุ่งเจริญ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงชลธิชา  วงพรม โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายพีรพัฒน์  ตันเจริญ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกชพร  สิทธิพล โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปาณิสรา  อมรเมฆพงศ์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจมีธรรม โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายชินภัทร  ชาติศรี โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงประทับใจ  ผาสุขนามกรณ์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงมีสุข  สุขมะณี โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายธนกร  เริ่มรวย โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงวรพิชชา  แสงสวัสดิกุล โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายณัฏฐปพน  พรรณพงาพันธ์ุ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงโชติกา  ลักษณะภู โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงเขมิกา  นรกิตติสง่า โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายบุญรักษา  มะปะโม โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณิชา  รักจรรยา โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงสรรพสิริ  ลออเลิศกิจ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงสาริศา  โสระดา โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงกตัญญุตา  สุวรรณปัฎนะ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายธีรเทพ  ศรีไพร โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายศุภกร  เอืียมเชื้อสวัสดิ์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบูรณ์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายชีวิชญาน์  ชัยชนะ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กชายรวิภู  โชติกุลพิศาล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กชายสุเมธ  เสือช้อย โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอภิชาติ  ชัยสาร โรงเรียนปัญจทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายจักริน  สุนทรเรืองศิริ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายกันตชาติ  จิรพัฒนไพบูลย์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงวิภาดา  หาชัย โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงธณพร  จิรครุ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงกชพรรณ  นาคอ่อน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงศุภิสรา  จงพิพัฒนากูล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงณัฐภา  พิศาลบูรณะ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงดาวานี่  ยามาลี โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงปาณิสรา  มุสตาฟา โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ทองปัน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงอัญชสา  มีเนตร โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายกันตณัฐ  วรรณปกะ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายติณณ์ธิติ  พุฒิพีรวิทย์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงกัญจน์นภัส  ตันเต่งผล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงอรธิรา  กุลปวโรภาส โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ปัญญาพรมมณี โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปภังกร  โยทาธร โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงณชนก  หมากผิน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธนกร  พวงประยงค์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงอริชา แอนนา  คอนเทอราส โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงอชิรญา  ถาวรสุขเจริญ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายไตรภูมิรัสมิ์  ภุมมาลา โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงณวิสาร์  จิรสิทธิ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายณฐรัฐ  พัวพันสวัสดิ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายอภิวิชญ์  มาสง โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายณัฐนันท์  ตันเฉลิมชัย โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงปริยากร  ตระกูลวารี โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสกุลทิพย์  จริงรักวงษ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนิลกมล  จึงงามดิลก โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอชิรญา  มัคคายัน โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงอภิษฎา  มัคคายัน โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายวันธวรรต  บวรสุคนธชาติ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงชนิดาภา  อินน้อย โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงชัญญา  ตระการสาธิต โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธัญธร  ลีพงษ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายภริลพัจ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงวชรพร  รัตนวุฒิกร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายปัณณธร  ลือนาม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงชนิดาภา  ชินธเนศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายวันปีย์  จุลภมร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กชายธนกร  อวัสดาพร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงทักษพร  งามสมทรัพย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วใจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายเตชิต  เยาวะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายวงศธร  เขียนเขต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายศานติกร  ทัพกิลา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนศรี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายสัญเชษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายจิโรจ  บุญรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กชายสรวิชญ์  ปิยัสสพันธุ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงชลธเนติ์  พรนิมิตรธรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงทฤฒมน  จรูญศิริ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงประภาสิริ  พฤกษมาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายศิริรัตนะ  พิรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายศุภวัชร  อันทะปัญญา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงวรวลัญช์  พุ่มมูล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงกัณฑิมา  จุ้ยจิตต์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กชายวรปรัชญ์  พุ่มมูล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงเขมจิรา  แจ้งสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายพศวีร์  เผือกใจแผ้ว โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายนอร์ท  ทยามันทิรนันท์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงณัฐชยา  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงปวริศา  เอกสิทธิ์ธารากร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายศรุต  แก้วรากมุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงทิพปภา  ไทยทองหลาง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงญาดา  ศุภสิงห์ศิริปรีชา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ปิยพิพัฒนมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงภัณฑิลา  ตั้งสุนทรขัณฑ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงญาดา  เนตร์อ่อน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายญาณภัทร  สุขจำเริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายธัชธรรม  ขาวมานิตย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงปราณต์จรัส  สดแสนรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายพศุตม์  ว่องไวกิจไพศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายจิรัฎฐกร  ทาทัพ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงพรีมาดา  วุฒิชัยประดิษฐ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายชมภรัช  เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายณัฐพัชร์  เจริญพานิช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายณภัทร  ดุษฎี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงภัทรภร  ทีอุทิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พิมพ์ดี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายฐปกรน์  พรมกอง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายพิชญณัฏฐ์  สุวรรณโฆษิต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงวณิช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงวิรัลญาดา  เลิศวัฒนวัลลี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณิชารีย์  คณะธรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายรณกฤต  เกื้อสกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายอธิทร  เขียนเจริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายพีรบูรณ์  จินดาลัทธ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวรันณ์ธร  กังสนันท์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายสุวิจักขณ์  นุชอนงค์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพิมพ์สินี  สุธานิธี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงเนตรนภา  สาทิพย์พงษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงพบพร  ประมูลมาก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปาลิดา  มีพันธุ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายพฤกษ์  ภูวนารถนฤบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธนบดี  เอกวราดำรงกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงชญานิศ  ภูพวก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายพชรวัฒน์  รัตน์ศิริเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายกิจจ์สุชัช  จึงสงวนสิทธิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงกัญญณัท  ลือนาม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอรณิชา  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายวินทวิชญ์  เจนบุญไทย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงภีรดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูไทวัฒนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายพีรภาส  อาภาคัพภะกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายชนภัช  เนียมชาวนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุริยาเรืองฤทธิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายศรัณยพงศ์  เสาวพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงภวรัญชน์  ปานประดิษฐ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรสท้านกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายเปนธัมม์  อัมพุประภา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายเปนไท  อัมพุประภา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงวรนิษฐา  วิทยกฤตศิริกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายปัณณ์  ต่ออุดม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  แก้วมุสิก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายณมน  ดารามาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายณฐกร  จันทรจิตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายธีราธร  สอนไทย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายภูริพงษ์  ศรีวนิชย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงธนัญญา  ลักษณะสิทธิพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายภัคพล  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายกฤษฏิกร  เหมหงษ์ทอง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงรวิสรา  อนุดิษฐ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายธีปก  พฤกษพรพิศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงพิรดาภร  วงศ์จันทา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงญาณิศากานต์  บุญรอด โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงสิรวิชญ์  แดงกระจ่าง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายกฤติน  เลียงเครือ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงจิดาภา  โตเหมือน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  วรรณาลัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงสุชญา  สิริแสงจันทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายภูริ  มีวรรณสุขกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงภัคพร  อุสาหะ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงจิตต์ศจี  พรหมมานุว้ติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงสุพิชญา  บูรณวนิช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายวรพล  ช่วยบำรุง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงณัฐิดา  จารุดิลกกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงรัตน์ธาริณี  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายนเรนทร  เกษมธรรมคุณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงธัญกร  เจริญโชค โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายธนกฤต  อร่ามผล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงนัชชา  ธานีปกรณ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงพิมพ์ประภาภร  พงษ์แพทย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงพัชพิชา  คณะไชย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงมณีจันทร์  วิเศษบรรจง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายพิทักษ์  พิทักษ์ไชยวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงณัฐรดา  อุณหคงคา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายกรมิษฐ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายศุภฤกษ์  ห่วงรัตน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายกวิสร์  มาลาวิลาศ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายจิรันธนิน  กิตติวัฒนาชัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงอินทร์นิชา  จันทร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงบุณยานุช  จุลนีย์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงธาริษา  กู้เกียรติไทยเจริญ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงนีรา  เที่ยงธรรม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงวรรนาพร  ชิตโคกสูง โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายภัทรพล  พรหมฤทธิเดช โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายธีร์  มะลิลา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ธนชาตกุล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศักดิ์สัจจา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงกชพร  ลายประดิษฐกร โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายธีร์วรัต  สีสุข โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงณัฐนรี  โอสถานันต์กุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงศตพร  บุญปาลิต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงชนิสรา  ฤดีกุลธำรง โรงเรียนราชินี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงสิริกร  หุ่นเจริญ โรงเรียนราชินี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ชาญชัย โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงทิพย์ไหมทอง  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 นางสาวมณฑิสา  ฐิติกวิน โรงเรียนราชินีบน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายเตชิต  มุ่งพัฒนกิจ โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงดานา  ชาญชัยพิชิต โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายสุนิธิ  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายพีรวิชญ์  ฐิติวุฒิพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กชายดนัยภัทร  เลิศรัตนสุนทร โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายกฤตพรรษ  หงษา โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายสิระกร  วิชกูล โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนินทุ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายเตชินท์  อิสริยธรรมพร โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายพงศ์สุระ  พงศ์อัครกรณ์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงณัชชา  ลิมป์ศิริวรารักษ์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายป้องคุณณ์  ล้วนวรวัฒน์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กชายธนธร  คุณากรกุล โรงเรียนเลิศหล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงนภัษ  เลาหศิริปัญญา โรงเรียนเลิศหล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายธนัตถ์ศรณ์  เขมกัญญภัสสร์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายกันตธี  เฉิน โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงธนัญญา  คงทอง โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายณนนท์ธวัช  ส่งศักดิ์เสรี โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงภัฏรฎา  รัฐรังสี โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงวิรัลพัชร  คงปฏิธาฐิตานนท์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายอภิชพัฒน์  เต็มบุญศรันย์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายศิราสิทธิ์  ลีลาสมานชัย โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงธนัญชนก  มณีเนตร โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงพัชราธันย์  สัมมาสติ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายธัชทฤต  ถาวรชีวิน โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายภูมินันท์  หยิ่งยิ่งเจริญ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงณิชตา  สุรวิลาศ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงนะทสึมิ  บันโซโน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงณภัทร  เครือคล้าย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงศิพิมพ์  สินธวะรัตน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงณัชชา  มงคลชาติ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กชายอัครพงษ์  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กชายณกร  ศรนิล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กชายภัทรภูมิ  ไทยจำเนียร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงวรินทร  ดีเป็นธรรม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงกัญจนรัชต์  เนตรมนต์ประภา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กชายไอศูรย์  กองแก้ว โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กชายภูวดล  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายเย่าเม่า  แซ่เตียว โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงนวภัส  ลี้ภากรณ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงพัชร์พิดา  พิพัฒน์วสุธร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงปรวิศา  แซ่ไหล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กชายสัณห์พิชญ์  อุ่ยวัฒนพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงอชิรญา  จุณณทัศน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1267 เด็กชายปวริศ  ณ พัทลุง อสุวพงษ์พัฒนา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กชายวรภัทร  รัตน์ธนารักษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เครือวัลย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายกีรติ  เชน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงปพิชญา  รติรมย์จิราภา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงกฤตยา  เต๋จ๊ะ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณิชารีย์  อุชุกนกกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงสรัลชนา  อุ่ยวัฒนพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสินรุ่งเรือง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงวิรามร  ธนทิศนนท์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงสิมิลัน  พนัสสุขขุม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงสินินท์ญาภ์  โพธิ์แมนกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายวิชญ์ชนนม์  โพธิ์แมนกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายนคินทร์  ใจเอื้อ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่ย่าง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพาขวัญ  พัวพรพงษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทั่งทอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายโมกข์  เครือคล้าย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายนราวิชญ์  ปาณสมบูรณ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริยานุมาตย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงพิชชาภา  ตั้งจิตต์นพคุณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายรักษ์ธรรม  ก้อนเทียน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายสิรพงษ์  เชิญวัฒนชัย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายณัฐดนัย  อดุลย์ธีรกิจ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หอมฟุ้ง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงธัญญ์กาญจน์  โชติภัทรพันธุ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงพนัชกร  ช้างแก้วมณี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายอิศมินทร์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายธีราพัฒน์  นารูลา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายเมธานันท์  เยี่ยงยงพันธุ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายปรีด์ธรรม  ปราดาน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงปิยอร  ปัณฑรมงคล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงนลินภัสร์  จันทร์ประภางกูร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายชยพล  เจียงเจนจัด โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงอาทิชา  ไตรรงค์ทอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายชนากูล  เขจรรักษ์ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กชายรัชต  วงษ์ศิริ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1304 เด็กชายภูตะวัน  เชาว์ดีเลิศ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กชายวัณณุวรรชน์  โยริคาร์ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กชายวิกรม  อำนวยศักดิ์โสภณ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กชายณภัทร  ทัดเจริญ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กชายธนธัส  นาคประเสริฐ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  เรืองรอง โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงกชกร  ทิมเย็น โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงปัทมพร  ดาวซ้อน โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงปนัดดา  แสงอรุณ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กชายณภัทร  บุญปก โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายณัฐวัตร  บุญปก โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงลีลาวดี  รัศมี โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายวรินทร  สุขอร่าม โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงกมลชนก  สารวรรณ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงกมลชนก  น้อยแน่ง โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงสวิชญา  แดงรุ่งเรือง โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียนสรรค์ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงชลนิชา  เหล็กล้า โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงฐานิยาภา  บางเจริญสุข โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพรจิรา  เพียสำบ้อ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายภัทรพล  ด้วงปั้น โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายเตชิต  กลัดกลีบ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงอภิญญา  เทพรัตนวิชัย โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงนวสรณ์  พุ่มพิมลหิรัญ โรงเรียนสถาพรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายกิตติธัช  พุ่มวิวัฒนศิริกุล โรงเรียนสยามสามไตร 1 ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กชายวีรภัท  โชคถนอมทรัพย์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.4 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงณัชชา  โชคถนอมทรัพย์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กชายธรรมวุฒิ  ตันฑเทอดธรรม โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กชายปริญ  มิตรารัตน์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายณัฐนรุตม์  วัฒนา โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงพรรณชญาภา  แก้วปัญญา โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงโสชญา  สุนทรชัย โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กชายธรณ์เทพ  กาญจนภูผา โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงกีรัฐติยา  สุขผล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
1339 เด็กชายวีรวิชญ์  ศึกษ์สมรรถ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กชายอรุษ  วราสภานนท์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงพิรญาณ์  อำไพธนากร โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงพลอยพราว  มหาเจริญสิริ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงวริศรา  พึ่งตน โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กชายสิทธินนท์  ลักษณะฉิมพลี โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงมิลาน  ตั้งศิริพัฒน์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงรชยา  ไทยาภิรมย์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงยศยา  ใจภักดี โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายนราวิชญ์  สนิทนอก โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงพิชญา  วิจักขณ์พันธ์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงเกรซ  เบญจกาญจน์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงจิตาพัชญ์  จิตตโสภณ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงปาณิสรา  อารยพัฒนกุล โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายนันทพัทธ์  เคหะดิษฐ์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงณิชา  วิเศษสังข์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายปภิเกตุ  สุทธิทักษ์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายชิติสรรค์  รีบรัตน์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีพิมล โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธนบูรณ์  ไตรตันวงศ์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายกรณ์ณัฐษา  รุ่งสนธนานนท์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายณัฏฐ์  ธำรงสิทธิสีห์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงอมรวรรณ  เชียงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กชายพัฒ  ธัญญะชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงธวัลรัชต์  คงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงรุจิสา  สุริยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงธัญชนก  เทศพงศ์ธาดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงอธิชา  สิรินุรักษ์โยธิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเยาว์วรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กชายเทรุกิ ณัฐนนท์  ซาโต้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงณัฐญาดา  พิทักษ์บ้านโจด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงวรัตนวรรณ  สุวรรณภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ศรคูณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงธัญวรัตม  เพื่อนรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงยวิษฐกานต์  ต่ายจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายธรรณธรรม  พลอยเจริญวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงปาณิสรา  พรสี่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงณัชชา  ูธูปะคุปต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วรัตนะมีชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายกฤติน  ฉิมวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายอรรคณัฐ  ชูชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงชญานุ์สินี  รักแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายอภิวิชญ์  คำปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงณิชารีย์  กฤชนาวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงสุชัญญา  หลักฐาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายนพรัตน์  กุลวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงเมทินี  เลิศบัณฑิตกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายภาคภูมิ  เกียรติวนิชวิไล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กชายรักกัน  จันทร์แสนวิไล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กชายอัศนโรจน์  เตียวงศ์สมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กชายภัทรวรรธน์  เชิดวงศ์ตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงนราพิชญ์  วัจนาภิญโญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กชายร่มธรรม  ทวีลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงพรรษชล  แก้วสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงนาโอมิ  แซฟแฟค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงถิราวดี  ศรีช่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงภัชพิชชา  ยิ้มดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงกนกพร  มะโรงมืด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงพิชชานันท์  ถิรวัฒน์วรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายศุภากร  ขุนรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงปณิฏฐา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลิ้มวัฒนวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงพิชามล  ไผ่แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงกรภัทร  เลิศถวิลจิร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายธนพัฒน์  ศิลปะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงณัชชารีย์  เลิศโฆษิตพิศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายพงศภรณ์  คงปลอด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายภูริ  เกษสุคนธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายพัสกร  ตรงแสงปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงภัททิยา  เทียมแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายศุภกร  โอภาสสถาวร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงกัลยณหทัย  ทรัพย์สินทวีลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กชายศุภกร  บูรณศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายรัชพล  พุทธานุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงภคพร  ว่องพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กชายภูรินทร์  เอกวิริยวณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กชายอัครชัย  ธนพัฒนาชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กชายกันตพัฒน์  ชมไพรวัลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กชายณัฐดนัย  ทับทิมสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงภาสินี  ไวยบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กชายนภัทร  กิจนะกุลการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กชายฐปนวัธน์  มิทิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กชายธัญญชัช  ประภาประไพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงธัญชนก  เอื้อโสภณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงวีริสรา  รัจรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กชายธนกฤต  ธนาอธิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กชายณัฏฐากร  จันทร์คง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงปาณิสรา  เอื้อยฉิมพลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงภควลัญชญ์  ไตรสิริสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กชายอติวิชญ์  สุทิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงกนกลักษณ์  รัตนะธำรงพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กชายนันทวิธู  พนาพิทักษ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายพธภูมิ  วนะลุน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงปราณัสมา  ประทุมไข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กชายภัทรกร  อรอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กชายอัญชุกรณ์  บุญอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กชายสิทธ์  โชคนาคะวโร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงพิชาพา  ทับทิมขาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงเปรมมิกา  กุลชนะโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายฐปนัท  มิทิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายธนบัตร  น้อยคุ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงพรประภัสสร์  ศรีรุจจนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายกันต์  ประพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายกวิน  เชาวลิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงชนิดาภา  พรหมนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ดิเรกลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงปวริศา  บุญกล้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงลดามา  วงศ์ประชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ภิญโญจิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อำไธสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายกฤศ  ศรีวราหกุล โรงเรียนแสงโสม 1 ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กชายเชิญบุญ  เฉลิมวิสุตม์กุล โรงเรียนแสงโสม 1 ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กชายวัฒนณัฏฐ์  สุวรรณวุธ โรงเรียนแสงโสม 1 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กชายเตชินท์  คุมเจริญ โรงเรียนแสงโสม 1 ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กชายพาที  แพเจริญ โรงเรียนแสงโสม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายยศวิน  ทาทอง โรงเรียนแสงโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายวัทธิกร  จงรัตนกิจ โรงเรียนแสงโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายทรงธรรม  จุฑาเกตุ โรงเรียนแสงโสม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงสุฌาฬิณี  ชาติกิจเจริญ โรงเรียนแสงโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายนฤบดินทร์  อ่ำใจ โรงเรียนแสงโสม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายปฤษฎี  ราชแพทยาคม โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายโชคนิพนธ์  ดำศรี โรงเรียนโสมาภา 1 ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กชายวรเมธ  สงประเสร็จ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กชายปัณณ์  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนโสมาภา 1 ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กชายศีลศรณ์  เสนีย์มโนมัย โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงจินตภา  ทวยหาญ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีวงค์ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กชายพระนาย  สุรเกียรติ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงภรภัทร  สินภัทรไพศาล โรงเรียนโสมาภา 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายบวรวิชญ์  มนต์อินทร์ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กชายวุฒิภัทร  สุขขันศรี โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงประภาดา  ดวงอาจนา โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงจรรภรัตน์  เถื่อนขวัญ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงศศิกาญ  เข็มทอง โรงเรียนโสมาภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงทิพย์ณัชท์ชา  โกไศยกานนท์ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงชัญญรัสย์  นิติโรจน์ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงฟ้าใส  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายจักรพงศ์  วรรธนะอภิวิชญ์ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงภูริชญา  เล็กกระจ่าง โรงเรียนโสมาภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงกานต์มณี  ศักดิ์ศรี โรงเรียนโสมาภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายวรพล  ยอดมณี โรงเรียนโสมาภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงราชาวดี  วีรเดชะ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เสียวสุข โรงเรียนโสมาภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงปรางค์  ไชยเทพ โรงเรียนโสมาภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงเบญญาภา  พัฒนพันธ์ชัย โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายชวณัฏฐ์  ศรีงาม โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงปุณยวีร์  พัฒนจิตติขจร โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายจิตติพัฒน์  วงษ์โสภา โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปรีดาชินภัทร โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายอธิวัฒน์  ปฐมวัฒนานุรักษ์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายธีรโชติ  คุขุนทด โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายติณณภพ  อมรดิลกกุล โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายดรัณภพ  อมรดิลกกุล โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงนับเพชร  หวานแก้ว โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขวณิชไพบูลย์ โรงเรียนอมาตยกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายกฤษ  ธรรมมารักษ์ โรงเรียนอมาตยกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กชายถิร  ศิริภรรค์ โรงเรียนอมาตยกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายปวีรณัฏฐ์  รุจิกรศิริสกุล โรงเรียนอมาตยกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงรมิดา  มุสิจรัล โรงเรียนอมาตยกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยเรืองกิตติ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายสิรภพ  วงศ์สมุทรนที โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงสวิตตา  ไพรเกษตร โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กชายสิรภพ  สุขแสงศรี โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กชายภูตะวัน  กุลจันทร์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กชายณรงค์วัส  วาจรัต โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมุข โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงสาริศา  พลอยดี โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กชายกฤษฏ์ภูมิ  ใช้เทียมวงษ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขแสงศรี โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองบุญ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กชายพิสิษฐ์  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายพงศภัค  ยาวิรัชน์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กชายธนวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงชมศมนต์  ชมภูคำ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายวีรยส  พชรอักษร โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงกานต์ชนิต  กุลจันทร์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงภวิตรา  ศุภปิยะ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กชายณภัทร  ตะคร้อกลาง โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กชายภูมิภัทร  คูประทุมศิริ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายฉัตริน  ชื่นชูจิตต์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กชายรัฐธีร์  อยู่ยงวัฒนากุล โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงสิริกัลยา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายณชพล  คูโณปการ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายปัณณวิชญ์  อยู่เจริญกิจ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายสิรพัทธ์  ขวัญมงคลพงศ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กชายปุณณวิทย์  วาจรัต โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงอัยรินทร์  บุณย์เดชสิทธิ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงนวพร  เจริญวรกิจ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  กุลจิตติชุติพร โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงซูเฟีย  ศิริพันธุ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงพฤกษา  เรืองศิริ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงกันต์หทัย  มรูตัณฑ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กชายชนกันต์  ชัยแป้น โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กชายเศรษฐกูร  เพ็ญจำรัส โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กชายนิธิศ  สิริวรรณกิจ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงชนิฎา  ลิมปสุรัติ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงณิชชา  นงค์นวล โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 คณิตประถม
1541 เด็กชายพรภพ  บูรณสิน โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงสมิตา  รัตนโรจนากุล โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 คณิตประถม
1543 เด็กชายสุรธัส  สอาดเอี่ยม โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงหฤทชญา  จินดาพรรณ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงรดา  พุทธิพิพัฒน์ขจร โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 คณิตประถม
1546 เด็กชายมงคล  สร้างสมวงษ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 คณิตประถม
1547 เด็กชายพิชญพัชร์  ถ้องพิพัฒน์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กชายธัชพงศ์  พิภพโสภณชัย โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กชายกิตติพงศ์  ทองเนตร โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กชายมาวิน  แรงผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กชายสุวพัชร  เลิศกิตติพงศ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กชายกรรวี  ผูกบุญเชิด โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กชายพงศ์ศานต์  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงปวีรา  ทองมาลา โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายปัณณที  ปานทอง โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงกุลิสลา  อาจไธสง โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงวีรภัทรา  เอกธรรมจิต โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงเอลียา  รัตนโชตินันท์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายโมไนย  สีตวาริน โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงชญาภา  ถนัดทาง โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายเควิน  อามบานี่ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มังคลรังษี โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายจิณณวัตร  นภสินธุ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ถนอมวาจามั่น โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายปองคุณ  เรือนแก้ว โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงวิชญ์มญช์  ชลศิริพงษ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายชยพล  หงษ์น้อย โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายกรณัฐ  ชัยจิระรัตนกุล โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  จิรโรจน์วงษ์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายภูรินทร์  ภควตศิตานนท์ โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายภฑิล  สุริโย โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงณฐมน  ฮวบวดี โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายภูวกร  วัฒนาจินดา โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงน้ำฟ้า  เตชะชาญวิชิต โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงพิชฐามณี  คงหมวกนิธิไกร โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายอภิวิชญ์  แก้วดี โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายอัคคเดช  อัครพิพัฒน์กุล โรงเรียนอรรถมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายกันต์พงษ์  วงศ์จรูญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายกษิเดช  มุ่งนิรันดร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายรณกร  ธีรผลิต โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายชุติธัช  ศฤงคารินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายกิตต์พิธาน  อธินนท์หิรัญกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายชนนทร  ปริศนาดิลก โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายศุภวิชญ์  อาภาวุฒิคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายพิสิษฐ์  อภินรเศรษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายอธิวัตร  เงินเจริญรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายธีธัช  กัมพลานุวัตร โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายธนกฤต  นันทดุสิต โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายจีรภัทร  ศรีมหาเอก โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายกฤษฎ์  อรุณคีรีโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายณภัทร  จันทรนิภา โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายณัฎฐ์  ปิยะโอสถสรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายเพียร  เลิศสินวรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายนพพนธ์  นิลรัตนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายชวินธร  ดุลยสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายปฏิภาณ  ตันติสัจจธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายวุฒิภัทร  วีระเปรม โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายพัชรพล  งามประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายกฤตยชญ์  สวิง โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายนพัตธร  รุ่งสุทธินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายณัฐดนัย  เกรียงไกรลิปิกร โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายธีรติ  เอกเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายปรเมศวร์  บุญเผ่า โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายวรโชติ  บรรลือสิน โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายดัสกร  ถาวรศุทธิศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายปุณยธร  ฉลองปรัชญา โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายภาคิน  ภู่เพิ่มพูล โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายนุชิต  วิจิตรกิจจา โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายจิรพนธ์  วชิรทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายสิทธิทรรศน์  กิตติวัฒนเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายณภัทร  บุณยเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายศักย์ศรณ์  ปูนพันธ์ฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายพาทิศ  เจริญวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายคณพศ  ปาริยะประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายเตชสิทธิ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายวรัญญู  นัดเรต โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายธรรม์ธีร  บุณยกิจสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายธรรมาธิป  ลี้ขาวทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายพงษ์เสฐ  ภูพงศ์บุญญฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายณัฐวัฒน์  สามัคคีธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายรณชัช  ขวัญกิจธนรัช โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายภูริพัฒน์  รัตธนภาส โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กชายเจตพัฒน์  จันทร์วงศ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายเตชินท์  ประเทืองสุขพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายกรวิชญ์  บัวเกษ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายเวธน์วศิน  ศิริรัตน์อัสดร โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายรัชชานนท์  สอนประจักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กชายพศวีร์  เอนกลาภถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายณัฐพัฒน์  วุฒิอุตดม โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายพศวรรต  วนาธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายสรวิชญ์  เศรษฐชัยชาญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายเสฎฐนันท์  บุนนาค โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายิปิติภูมิ  อาชาปราโมทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายวีรธร  เชาว์เชิงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขนิรันดร์ฐากูร โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายกิตติภพ  ก้าวงามพาณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายนิติธร  สังข์เทพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงอภิสรา  จุลาภิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1639 เด็กชายนิธิศ  จงประสิทธิผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กชายอภิรักษ์  ศิริมหากุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงอันนา  แดงบรรจง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กชายกิตติพันธ์  สินสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายณัฏฐชัย  เกียรติวีรภัทร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กชายศุภกร  มหากายนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงปานมาตา  ประภากรมาศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงศิตา  ตันติศรีปรีชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงชลิตา  กิตติคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงศริญ  เอื้อศักดิ์อารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นเสมาธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงปานภากร  กมลนันทิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กชายกีรติ  ฤทธานุกูล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมจำรัสศรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงญาณิศา  ดำรงธรรมวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กชายณัฐพล  เก่งตรง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1655 เด็กชายธนณัฏฐ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กชายยศวร  ชัยเดชาภินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กชายสรวิชญ์  แสงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงบุญญาณี  กิจสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กชายโจนาธาน  สุขเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงญดา  ศรีวรพิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กชายณัฐกรณ์  ธีรสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายณัฐปวิชญ์  นงนภัสเปรมปรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กชายปภังกร  เอกอัจฉริยา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงพรชนิตว์  แก้วกมลศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กชายพรปพบ  แตระกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผาวิรุฬห์สิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงวทัญญุตา  โสตถิวรนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กชายวรเมธ  กิติภาพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงวรัมภร  พงศ์จินดานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1670 เด็กชายวรุณ  ทองสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายอภิวิชญ์  รุ่งอภิญญา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เงินอุดมไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กชายณฐภัทร  ซ้ายงาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงณฐยา  ไกรฤาชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กชายณัฎฐ์ชนน  จิตมั่นคงธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงธนารีย์  อัมพามาศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1677 เด็กชายนริศ  ทัศนะบรรจง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงบุญยภัทร  เกตุพลอย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กชายปัญญากร  แพทย์อดิพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิพิสิทธิ์โพคิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1681 เด็กชายพิริยะพงศ์  ถกลธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงภัทรภร  คชาชีวะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงฤตาณัฐ  นิลพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1684 เด็กชายฤทธิชัย  ปัจฉิม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงสกุลทิพย์  เฉลิมลาภวรบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1686 เด็กชายสิรยศ  นันทราทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1687 เด็กชายชยางกูร  นิติสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กชายชยพัฒน์  โอสนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายพิจักษณ์  วิไลพรรัตนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายอธิวัฒน์  ศุภพงศ์ธนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายกิตติธัช  จันทนะรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงพัชชาภา  สัมพัฒนวรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงปุณณภา  ปานทอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายชยุต  เอื้อนพคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายไชยภัทร  ตั้งโชติโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายกรปภพ  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงทอปัด  ศิริลัทพร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไชยธีรภิญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญ์สหพัส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กล่อมจิตเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  โซวประเสริฐสุข โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายณัฐภัทร  บุญโชคชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายพัทธนันท์  งามบุญสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายธนกฤต  โภคสิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กชายศุภกฤต  มหากายนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายชยพล  เดชศร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงพิชชาพร  ชมชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงชนิกานต์  เสมดี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหลืองศิริมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายกิตติธัช  โฆสิตศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงมณีศิริ  ทองดอนเอ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงณภัทร  จวนรมณีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายธนิน  สูตรตรีนาถ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงกมลาลักษณ์  ธัญย์วรางค์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงชมพูนุช  โกมุทรัตนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายณรงค์วัฒก์  ตันเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พฤฒิเมธานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายปัณณวิชญ์  เฉลิมเลิศปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กชายปีรติ  สินทอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชีวะธรรมรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขพณิชนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงไอลดา  รุ่งประถม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงคณิภา  ตั้งภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายจิรพล  เทศแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายสุวิวัฒน์  สินสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายติณธ์ธณัฏฐ์  เหรียญทอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายณฐกร  บุตรถาราม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายอนัตตา  ผลศรีนาค โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญก่อเกียรติกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 นายจิรพัฒน์  โกศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายณัฐธเดชน์  แหงมงาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายธฤต  วิทย์วรสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายปัณณ์  กาญจนานุวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายวสุ  โชตนะพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 นางสาวณัฐชา  นาควานิช โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายธิติวุฒิ  ธาราธรรมาธิกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายปุณณาพัฒน์  พนัส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายพีรวิชญ์  ตีรพัฒนพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  ปัญญาวรสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปิยะเจริญวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 นายชวิน  เพ็ชรน้ำสิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงกมลชนก  เรืองศรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงณปภัฒ  ประกอบธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธีรวิชยางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายชวกร  ประเสริฐนุกุลผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 นายเศรษฐพงศ์  อนุสุริยา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงวรัญญา  คุ้มปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายสาริศ  ตระกูลกิจเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายธนภณ  เฉลยจรรยา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายมาศภณ  วัฒนเดชาชาญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 นายเขมทัต  รุจิระพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงพรรษชล  จิตระบอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายพัทธดนย์  พูส่งสว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 นางสาวณัฐญาภา  ลีลาวัฒนานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 นางสาวแพรวา  ว่องสินไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงหทัยทัต  อภิมันตากุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 นายณัฐพัชร์  วิศรุติวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 นางสาวภาพิต  สถิตธรรมจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์หุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายพงษ์กรณ์  ฐานอริยบุญศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงเปมิกา  จงขวัญยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงชนัญชิดา  เสริมส่งสกุลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายชิตพิสิษฐ์  พิชญกิติสิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงณิธินันท์  นิทัศน์ปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงพนิตพร  ธัมประพาสอัศดร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายพีรวิชญ์  นับเนืองทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายณฆฏะ  แก้วเสมา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายเธียรทรรศน์  วงกตวรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายภูวรา  วัชรารัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายเสฎฐพันธ์  เหล่าอารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายภัทรพล  เจริญสุขโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายศราวิน  ฉัตรอารียกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายภูริพงษ์  ดีเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายสุรชัช  สาธิตสิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายพศิน  อภิสมัยมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายณัฐปคัลภ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายจิรภัทร  ประชาศิลป์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายพิชญะ  เรืองโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงธนาภา  แซ่หลอ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายจีรภัทร  จอมมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธนพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงศุภิศรา  กำเนิดมณี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายอนุช  ชาตรีรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายบุรณัฐพงศ์  หงส์ประภัศร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายณัฏฐชัย  กีรติธร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายณภัทร  วีระพิพรรธ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  วสุกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีจันทร์พรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายศรัณย์  สถิตธรรมจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์ศิริวิลาศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงปาณิสรา  อาชานุภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายธนวัฒน์  รักษาศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายปุณณพัฒน์  กาวิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงพัทรดา  กสิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายอชิระ  คำพร้อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุตธัญวรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายณันท์นภัช  บารมี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายณัฐภัทร์  ชัยจรีนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายศุภวัฒน์  นิทัศน์ปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงอลิสา  ฌามมาส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงกนต์รพี  นิจสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงลัลรามิล  กุลตวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายชยางฌ์กูล  ดำเนินสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายอาชาวิน  วงศ์รักษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายคธากร  ศิริพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายปาริญญ์  นุ่มละมุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายยุทธศักดิ์  พูริวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงนัทธมน  โสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงศรินทร์นิตย์  ลาภสมบัติศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงศิริญาพร  เพียงประสิทธิ์พร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายอชิรวัฒน์  จิตกวินโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงกันติชา  เมฆประยูร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงวริศรา  วามานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงเจรดา  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โรจน์ธนานันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงเมษิณี  เลิศรังสรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายอาชวิน  ลีลาวรมณี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายพชรพล  สาตสิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายอนาวินทร์  ตรุเจตนารมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายภาคิน  โอภาสสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายธนดล  ขันทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายณัฏฐ์  เจติยานุวัตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงปภาวรินต์  ภิญโญวัฒยากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงอุ้มบุญ  สมบุญสุโข โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงมุทิตา  ธรรมปรีชาไว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายชวินทร์ณวัฒน์  ลาภสมบัติศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายณดล  เสริมสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายทัศน์พล  สรไชยเมธา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  นาคสมทรง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงณัชชา  เตชะคงคา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงนภัทร  นิ่มวชิระสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงปริยากร  ตันติศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายธรรม์ณภพ  เลิศบุญยพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กชายปิยเทพ  แพร่สิริ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1837 เด็กชายเตชัส  หวังไมตรี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1838 เด็กชายชวิศ  สราญฤทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1839 เด็กชายภัทรพัฒน์  โพธิ์ไทย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1840 เด็กชายธีรวีร์  บุญญศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กชายพีรวิชญ์  สิปิยารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กชายทัตเทพ  อาภานันทิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1843 เด็กชายกมลวัฒน์  อาชารุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1844 เด็กชายปัญญา  จิตทรงบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1845 เด็กชายวรํญญู  วีระจิตรเสริมชัย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1846 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1847 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เรียนปิงวัง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1848 เด็กชายอริย์ธัช  นิยะถิรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1849 เด็กชายพุทธางกูร  ทองสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1850 เด็กชายกวิน  ฉัตรเลิศพิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กชายเมธัส  รุจิธานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1852 เด็กชายธิติวัฒน์  ชุณห์เสรีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1853 เด็กชายปัญญวัต  จรัสแสงสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กชายนรวิชญ์  เกตุแก้วมณีรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1855 เด็กชายจิรภาส  ตรีเทพวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1856 เด็กชายญาณวิชญ์  สิริปัญญาวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1857 เด็กชายนรภัทร  คุณาเรืองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1858 เด็กชายภัทรภณ  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1859 เด็กชายภาวัต  บุญวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1860 เด็กชายภคิน  งามดีวิไลศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1861 เด็กชายกรวิชญ์  รัตนไชย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1862 เด็กชายภูรินท์  บุญวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1863 เด็กชายสุรศิษฏ์  อิทธิกมลเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1864 เด็กชายกฤชณัท  อภิชนบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กชายภูรินทร์  สมบัติธนสุข โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1866 เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1867 เด็กชายสิรภพ  บูรพาสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1868 เด็กชายคุณัชญ์  สุวรรณอำพรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1869 เด็กชายปุณยวีร์  อริยกิตติวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1870 เด็กชายบัญญภัทร  ลักษณาทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1871 เด็กชายกันตพัฒน์  ภุชงค์โสภาพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กชายปานธีร์  วิลาศชัยเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1873 เด็กชายธนกฤต  สุขวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1874 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตุลารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1875 เด็กชายชิษณุพงศ์  จรุงพรสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กชายธฤต  เรืองสังข์ โรงเรียนอำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  วรเทพพุฒิพงษ์ โรงเรียนอำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
1878 เด็กชายพิทูร  โตสุโขวงศ์ โรงเรียนอำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
1879 เด็กหญิงปาณิสรา  ธนบุญโชคสกุล โรงเรียนอำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงธญานี  เอมเปรมศิลป์ โรงเรียนอำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
1881 เด็กหญิงปารมี จรรย์แสง  รุจกิจยานนท์ โรงเรียนอำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายธนกฤต  จิระธนชิต โรงเรียนจารุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายกฤษกร  ศิริเจริญ โรงเรียนจารุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายโมกขสิทธิ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนจารุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงพิมพ์พีรดา  สุทธิ โรงเรียนจารุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตคาม โรงเรียนจารุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายศุภสิน  ผดุงศุภไลย โรงเรียนจารุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงพิมปุญมณี  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนจารุวรรณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงรักนา  อารัมภวุฒิ โรงเรียนจารุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายณัฐธรรม์  รัศมีสกุลไกร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1891 เด็กชายพีรธัท  จอมพงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงณัฐวิภา  โกนุทานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1893 เด็กหญิงธีรดา  สุริยผล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1894 เด็กชายกวิน  สุริยผล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1895 เด็กชายเอกกวิน  วิศิษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1896 เด็กชายอัครวินท์  สินประสูตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงสุธีรา  ตานพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1898 เด็กชายรัฐวิชญ์  ลือชูวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1899 เด็กชายดรัส  วรรณสารเมธา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1900 เด็กหญิงภิรญา  กุลภรณ์อภิชา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงกชมล  กุลภรณ์อภิชา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนแสงเสถียร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงบุณลดา  โกมลหิรัณย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1904 เด็กหญิงพัฒชลีภัสร์  โสภณธรรมพัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1905 เด็กชายธนกร  ตั้งเจตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1906 เด็กชายพิสิษฐ์  วรรณมโนมัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงชุติญา  จิตบุญทวีสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงษศิฐา  เขจรนันทน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1909 เด็กหญิงมาวิตรา  เตชพลกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กชายพล  ศีลวัตกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงโสพิชา  งามสวย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1912 เด็กชายธีร์  ชอบแสงจันทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1913 เด็กชายภูรี  ศรัทธาบุญ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนถาวร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงชญานิศวร์  เจริญดิษยารัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงปพิชญา  คุ้มเมธา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงชวันรัตน์  วุฒินภาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กชายณภัทร  จูฑะพุทธิ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กชายณฐกร  คุ้มมั่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงกานต์ปภรณ์  อัศวพรหมธาดา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กชายวรภัทร์  วิริยะโกวิทยา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1922 เด็กชายวรพล  วิริยะโกวิทยา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1923 เด็กชายทรงภูมิ  เกรียงเกริกไกร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1924 เด็กชายรวิศ  จันทรานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1925 เด็กชายรณกร  พาณิชโชติอนันต์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1926 เด็กชายธีรพัฒน์  เพิ่มพูลโชคคณา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงอาคิรา  ลิขิตเรืองศิลป์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1928 เด็กชายธนกร  พุ่มโพธิงาม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงชวิศา  ธรณธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงภาณิศา  จิวชัยศักดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วัฒนไพลิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1932 เด็กชายณัฏฐนันท์  ไชยะคำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กชายดรณ์  สว่างทรัพย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1934 เด็กชายณฐรัชต์  ผ่องญาติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงนิสิตา  จำปาเทศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงนีรภา  เจริญบัณฑิต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงปาณัทดา  แสงน้ำเพชร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงรมิตา  ฤชุศาศวัต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1939 เด็กชายมงกุฎ  บุญธปัญญา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงธนัชญา  คมกฤษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1941 เด็กชายภูสิทธิ์  โชติพรศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงภัครดา  จารุศรีวรรณา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1943 เด็กชายสิทธินนท์  วงศ์สืบชาติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1944 เด็กชายศวัส  เลาห์อุทัยวัฒนา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1945 เด็กหญิงปภาดา  ผดุงพัฒโนดม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1946 เด็กหญิงกานต์สินี  จักรเสมาสถิตกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1947 เด็กชายชัญญกาจน์  ภัทรสาธิต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1948 เด็กชายปภังกร  ตั้งธนาทร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1949 เด็กชายพิตตินันท์  วงษ์ท่าเรือ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1950 เด็กชายยูเซ  จารุพูนผล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1951 เด็กชายธัญญ์  ศรีเจริญชัยกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงธณัฏฐ์ภรณ์  ศิริรัตนบุญชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1953 เด็กชายพลชวิชญ์  ชลายนวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงปรีดียาธรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1955 เด็กชายปุญ  ใจซื่อกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1956 เด็กหญิงลภัสสร  พรหมดำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1957 เด็กชายชยพล  นนทสูติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1958 เด็กชายธีธัช  สถิระพจน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1959 เด็กชายมานะ  เลิศนิพนธ์พันธุ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1960 เด็กชายภูมิภากร  พงศ์มโนภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1961 เด็กชายเจตนิพิฐ  เลาหเรืองรองกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1962 เด็กชายธมมเดช  วัฒนสาธิตอาภา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1963 เด็กหญิงนภาพร  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1964 เด็กชายปพนธ์ดนัย  ตรีไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1965 เด็กชายกอบุญ  อริยพล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1966 เด็กชายจักริน  ตลอดสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1967 เด็กชายวรัท  เมฆาสุวรรณดำรง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1968 เด็กชายภูริภัทร  ตั้งสืบกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1969 เด็กชายพชร  แจ้งยอดสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงพราวพรร  ธัญญะกิจไพศาล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงพิชยา  วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายไกรวิชญ์  วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กชายณัฐวรรธน์  เลิศเรืองวุฒิ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายชวาล  ประทินทอง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายปุณย์  เลิศจรัญรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายชาญธรรม  มานิกบุตร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายภาคิน  ธนชยานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงธัชพรรณ  อุณฑพันธุ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายนัทธ์ณเชฏฐ์  วชิรคพรรณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงกันติชา  ชมโท โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงพาขวัญ  เพชรหงษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายกษิดิศ  จันทร์ทะธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงสาริศา  อิฐงาม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงลักษมน  จันทร์อำภากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงภิรญา  เพิ่มการเจริญ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายชยกฤช  ถาวรพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงกมลพีรญา  เจริญกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงพรรณพนัช  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายฐิติวัชร์  บัวแย้ม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงมนิสรา  ปิ่นมงคล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายจิรทีปต์  มหาสุวีระชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายภักดีเชษฐ์  ตาดทอง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายภวัต  รัตนคำฟู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายพศิน  บัวสอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงศุภพิชญ์  วรพฤกษ์พิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายจิรภัทร  อัศวเลิศวิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงพรรษนัชชา  ณ ระนอง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงธนพร  สุพรรณศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายกิตติพศ  ลีลาพรรณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กชายกฤตภาส  บุญญารัตนากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายเตชพัฒน์  นิธยาภา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายอธิศ  รัตนาธาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายภูมิใจ  เธียรธรรมจักร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กชายภูนัช  ขันติวรธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายพรภวิษย์  ลวิตพิชยวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตังทัตสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงปัญญดา  แสงสายัณห์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายดนยวัฒน์  วิศิษฎ์วโรดม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กชายคุณภัทร  ปิยะมงคลกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายฐานัส  ภักดีรอด โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงพิมพ์อร  ศรีตุลารักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กชายนัท  สุวรรณทัต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2013 เด็กชายปิยะภัทร  นภาโชติศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงวริศรา  กุหลาบแก้ว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงณริศรา  แก้วปลั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงณัฏฐิญา  วนิชประภา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  เมธาสุริยะพงษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงปิติรัต  โชติกุลตระกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายชยุตพล  จิรสิริสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงรตา  มั่นเจริญพร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2021 เด็กชายปัณณวิชญ์  บูรณะกิจไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงสฤณชา  จิรปัญญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงจิณห์นิภา  จินวรรณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายปกป้อง  โพธิจักร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายอิงค์มินด์  เเกนบาเธอร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายศุภศิษฏ์  เปรมจิตประมวลพล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงพรรณชยา  ศรีสงวนสัตย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายธิปก  ตั้งศิริพัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงสิตา  โจวรางกูร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายภูรินทร์  จึงเจริญสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จงอัศญากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายศุภณัฐ  ชยาภิรัต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายศิวกร  โกมลหิรัณย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายศรัณยู  ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายรัชพล  สิงห์โตโรจน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายณัฐพัชร  ผ่องญาติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วรศิลป์ชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อัศวลาภ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงณิชมน  สุภัทรเกียรติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงปวริศา  เตชะบุญ​เกียรติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงภิญญดา  ธัญญวรรณ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงธนัชชา  กอบเกื้อกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กชายกริชรเมศร์  เตชะวิวัฒน์สถิต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กชายจีราวัฒน์  พูนบันดาลสิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงธันยนันท์  พูนบันดาลสิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กชายวัชรวินทุ์  ฉายะวาณิชย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงณภัทร  ชยาภิรัต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายสุธีพันธุ์  โขวิฑูรกิจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กชายมาธิศร์  ดูบาส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  ปิยพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กชายกิตติกวิน  ฉู้วงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงศิลัมพา  ศรีสุวัฒนาสกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายรัชพล  ธรรมจาโร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิริปกรณ์ชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงตุลรดา  เลิศภัทรพงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายรพีพัทธ์  รัตนเตมีย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายณวัฒน์  จินดาวิจักษณ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายณัฐชนน  ทั่งทอง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายศศิพัส  พึ่งชาญชัยกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กชายธีธัช  นุชพันธ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายก้องภพ  อุดมรัตนพรกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงนิตา  เลิศนิพนธ์พันธุ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายสุภกิณห์  นามมนตรี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายธนวรรธน์  เกริกกวิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจอิ่มสิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงญภา  ศิริจินดากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงจีซู ยุน  คำวิลัยศักดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงกุลสินีกานต์  โมกขสุทธิวงค์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กชายภากร  เลิศสุกิจจา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กชายธีทัต  อัศวพิภพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กชายพศวัต  เจริญวุฒิธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กชายพร้อม  เสริมศักดิ์ศศิธร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กชายภฤศ  นำศิริกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กชายพลิน  นำศิริกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงอาคิรา  รัตนาธาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงอาจรีย์  รัตนแสงเสถียร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงศุภพิชญ์  เกียรติเรืองชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงปาลิดา  รงคพิชญ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงกวิสรา  คูรัตนศิลป์ชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงปวริศา  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กชายวีรวิน  ไวฑูรเกียรติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงสิตา  มาลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กชายธนพงศ์  เนื่องสิกขาเพียร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กชายปัณณทัต  จิตรภักดี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงพิมพิศา  พิศาลบุตร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กชายณ ทรรศน์  แก้วมาลี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายชัยธัช  ตันประวัติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กชายชยรัฐ  หวังวีระ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กชายภาคิน  พ่วงพูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายนวนที  แหยมพรรนัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายอภิวัชร์  เทพมงคล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายสุทธินันท์  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายธนินทร  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายชยพล  เลิศงามมงคลกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายธีรภัทร  ชาญศรีภิญโญ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงณิศศา  โจวรางกูร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงเบญญาดา  ดีถนอม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศศรีสกุลรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายธนาธนิษฐ์  เลิศวิลาศานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงจิดาภา  ซื่อดำรง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2102