รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูริชญะ  สุขสว่าง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปุณญิสา  จิ๋วรี โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรินทร  จันทร์งาม โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพัชรนันท์  สายเสนา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนันต์นรา  ขันอาษา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุธาสินี  กิตชัย โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฌัชชา  ปัญญาปรุ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาปรุ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงภัณฑิลาพร  อินกุณา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายสุริชัยพัฒน์  เกิดเอี่ยม โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณพงษ์  หัสดิเทียนทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายศรัณย์  สมประสงค์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายพรภวันต์  ฤดีนิรมาน โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปรีชญา  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายอินทัช  เลอวิวัฒน์ถาวร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชญานันท์  มุมอ่อน โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายปฐมพร  แสงสว่าง โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรัฏฐ์  คงกำแพง โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกฤติน  ปุณกบุตร โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทรลดา  ศิริรัตน์มงคล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายฟ้าคราม  รักมณี โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสรวมพร  ทองด้วง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายเขมทัต  ปัทมจิตร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายศุภฤกษ์  สร้อยรักษ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายพชร  มีศิลป์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายภูผา  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงภัทรยล  ยงเสมอ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจิระกมล  บริภัณฑ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงลักษิกา  อรรถศิริ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสวงหา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจุทามณี  เศิกศิริ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปภาดา  จุลิมาศาสตร์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงภูษณิศา  ขุนสิทธิ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินเพ็ง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนิชาภา  กิ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงฟ้าใหม่  ทับทิมทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปภพสร  บัวแก้ว โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หงษ์ทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพุทธธร  กิจขยัน โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพัชรินทร์  ขัดคำ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศรณภัทร์  แพ่งเกษร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนฤภร  เชาว์ปัญญเวช โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายณัฐพนธ์  นาคผล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนา  แสงกระจ่าง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายรัชพล  ประพันธ์เทวา โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพันเลิศ  นาจาน โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายจักรกฤช  สาระศิริ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธันวา  จันทร์เขียว โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกวินธิดา  รื่นสุข โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรครบุรี โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชิตากานต์  ไชยบาล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณิชาภา  เนียมขุนทด โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พลดงนอก โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีวุฒิเจริญ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรรัตนวนิช โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  นพวาร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุพิชญา  กุลเผือก โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันใด โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐนรี  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงบุญญาพร  ศิริมงคล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปาณิสรา  จินดาวงค์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิมพ์นารา  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อนุสิทธิ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองเจริญลาภ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณมาดา  ธนะภูมิกุล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณฐนนท์  นาคชม โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพรนภัส  ตุนา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอัสมาอ์  ลามอ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปรียาภัสสร์  ขวัญเชิด โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐทิตา  ศรีสุเลิศ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนรภัทร์  วิศิษฐชัยชาญ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพีรดา  เนตรบรรจง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงฐิติกาญจญ์  เพ็ชรสดศิลป์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายเทพนรินทร์  เชื้อทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภูรีรักษ์  ณัฏฐกุล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐนรี  นาคชม โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายอมเรศ  วิสุทธิ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐนันท์  วุฒิพนมศักดิ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพิมลสิริ  ภู่ศิริ โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงแพรวพรรณ  สงวนจีน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายศุภโชติ  ภูรินทนาวุธ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวริศรางดี  ศรีเมือง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายปณิธาน  เปรมเจริญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรภัสสรณ์  อินอักษร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงญาดา  สุนทรภักดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายกิตติภัค  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายภาสกร  รัตนาจารย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพัทรดา  ประมวลชัยกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายธนโชติ  กลิ่นหอม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวิลาสิณี  ธัญญชาติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภูมิรพี  ศิริวิทยรัตน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีวรเวียง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณชพล  คล้ายมนต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปริตตา  อนุญาหาช โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกฤตยชญ์  จีราคม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายอคิน  ไชยหิรัญการ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดแถม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายปุญญพัฒน์  แคลลา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปารเมศ  ชะใบรัมย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณวรรฒ  ทรวงบูรณกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายณฐวัฒน์  อริยวงษ์พาณิช โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงฐนันญดา  บานเย็น โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายภานุกร  ศรีเสมอ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปุณณภา  วิไลหอม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฑิตยา  นิรนาท โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายจตุรภัทร  ศรีวรเวียง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสุทัศน์ศิริ  พิลา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปิยรมย์  งามมุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพลัฎฐ์ธา  ศรียาภัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีนศรีคง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงมณีนพรัตน์  พรหมเกิด โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเกศกานดา  ชัชวัสวิมล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายชินกฤต  หย่องเจริญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อภิวัฒน์เสรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายภูมิพัฒน์  เรืองรัฐธนสิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายจิรภัทร  ศรีเมฆ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชวิศา  ชินวิกัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณกัญญา  คำมะนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายธนพศ  เอกลัคนารัตน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายกิจธนาพัฒน์  สร้อยสุมาลี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายภาสวิชญ์  ภัทรเมธาวิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายพีระพงศ์  แสงสว่าง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์สินธุ์วิเศษ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายนภ  เจริญยศ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายพสุวัฒน์  จันทร์วิพัฒน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอัญรินทร์  ไกรรุจิราลักษณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฏฐ์  โครตมงคล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายกิตติภพ  ล้ำเลิศสมบัติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอภิสรณ์  ยอดเพชรมีสิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายชวัลวิทย์  หล่าแสนเมือง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธารสุขกระจ่าง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายอดุลวัส  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายนภ  โครตมงคล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกมลนิตย์  ทับทอง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธัญกร  ตรงกิตติคุณ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงชลากร  พุธวัฒนาภรณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธนกร  แดงแต้ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายธีรนันท์  ไทรทองคำ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายปฐวี  พลพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายกิตติคุณ  ปฏิสัมภิทากุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายชวกร  สัมฤทธิ์ผ่อง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสิรินดา  นิลผาย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีวรเวียง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกษพร  อยู่วัฒนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายจอมเกล้า  โสเจยยะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายอินทัช  ฉั่วสกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกรรณิการ์  กลัดนาค โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายนรภัทร  เลิศทนงเดช โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงจิรณิชา  พลเสน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายธนวิชญ์  นิลผาย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายชยภาส  ศักดิ์ศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายปัณณ์ณธีร์  แก้วเหมือน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายณัฐวรรธน์  วารีวงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายพิจักษณ์  ฤทธิกำจร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายปีติพงศ์  จีรังสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสิริภัทร  ผมทา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกัญญาวิทย์  บินเรโบ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพอดี  ธนานนทศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายพสิษฐ์  สายคำจันทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอชิรญา  นาควิมล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีสมานุวัตร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายนิธิศ  เพ็ชรประดับ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายวชิรวิชญ์  อภิชาติไตรสรณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายปัณณพรรษ์  สิริชัยธรณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายวรสรรค์  บุญสร้างสุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายปองคุณ  สุขอภิญญา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายวสุพล  ศรีวาลัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายจารุกิตต์  ฤทธิกำจร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายยสสมบูรณ์  สัตย์ธรรม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายปรชัช  ศรีประทุม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายสิรวิชญ์  ป้อมจัตุรัส โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายภัทรพล  ขานทะราชา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายนพพล  มั่นคง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายรุจิภาส  หมั่นอาษา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายนภสินธ์  แย้มโพธิ์ใช้ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายภัคพล  แพะขุนทด โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายวชิรเดช  แร่ศรีจันทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายวีระนันท์  จันทร์เผ่าแสง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายชนาธิป  มูลเหลา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายพิมุกข์ภณ  ก้งซ้าย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศิลปาจารย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณิชยารัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีถาวร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอิทธิญาภาวิ์  พรธาดาวิทย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพัชรกันต์  ปินตา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงบุญญาพร  บุณยะยุตกูล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายจตุพร  แสงอุไร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธีรสิทธิ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกณิศา  มหพล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายธาวิน  สังหนู โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายกฤติน  ฝังกิจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายพัศวุฒิ  ทิมคล้าย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายธีรเทพ  พลลม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายปัณณภัทร์  ทองนิ่ม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายเอเธนส์  คล่องสารา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายณัฏฐ์  เดชโชคไพบูลย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายญาณวรุตม์  ชุติศรว์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงชยานันท์  แสงฟังธรรม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายกิตติพัศ  จันทร์สนิท โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายวรทย์  ผ่านภูวงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกัลยกร  หุนศิริ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายถิระวิท  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธวัลยา  วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภัทร  สีดา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพัชรชัย  นิลวงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอรุชา  โฆสิตวันสกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสุภัคเจตน์  กัลยาพจน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกันย์ดนัย  อรุณโรจน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพิพิธธน  วิเศษบรรเทา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชนัชศิตาษ์  ห้าวหาญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกรวรรณ  สัตยานุกูล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพีรพล  พรจตุรินทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวสุพินท์  ไกรเกียรติสกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกษิดิ์เดช  แย้มดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายเตชินท์  ศศิวิมลพันธุ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสิริยากร  อรรคฮาตสี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจิรัสยา  วงศ์ขวัญเมือง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพีรณัฐ  พรจตุรินทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงฌานิศา  มหารัตนมาลัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัชชา  ถนิมวาสน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภัทร  พลับแก้ว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงมนปภัสสร์  โจมเสนาะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพิริยะ  สิทธิบูลย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพลณัฏฐ์  ทรัพย์มี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธัญพร  สวยงาม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภรัณยู  หนูฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรมิดา  จิรภิญญาวงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงมณฑาภา  ภู่วรสกุลชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงตะวันใส  พิริยะบารมี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายนัทธวัฒน์  พุดไทย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรณกฤษ  สุภาพพงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเจตณัฐ  กันสุทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญทา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกฤตภาส  เมธีกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกุลวิทย์  ไววิญญา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกุลปริยา  สุนยานัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปัณณพัฒน์  สิริชัยธรณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายรัชชานนท์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริอนุการวัฒนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพงศกร  ดุษดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายณภัทร  พิทยาปรีชานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศิงขร  บุตรรัตน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศุภากานต์  ผดุงรัตนยากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกรกวิน  จันทรสิงหาญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสุวิจักษณ์  สีลพัทธ์กุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปทิตตา  ภิรมยาภรณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสิรวิชญ์  นรเศรษฐสถาพร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกีรวัช  ภู่สกุลขจร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปัณณพร  กุลไทย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฟาริดา  ทรงวาจา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภาณุพงศ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวรวรรธ  ปักกาเล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนพรุจ  สุววรณรังษี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายจอมพล  กูลเกื้อ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวาณิชญา  อ่อนแท้ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกัญณภัทร  ปัจฉิมม์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอัครวิชญ์  โรจนบุรานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนวัฒน์  ไทยรักษา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐไผท  ถาวรนันท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนภัทร  นันธิกานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุจาริณี  เรืองการินทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฏฐนันท์  ขอศานติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรรณาไพร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณภัทร  อริยมโนเมตต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธัญจิรา  วงษ์แหวน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกิตตินันท์  สว่างเพชร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปัญจพัฒน์  ลิ้มพานิชชนก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายทิณภัทร  น้อยบาง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธยศ  คงเพชร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายรัชพล  ขอค้า โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศุภกฤต  ศาสวัตกลูน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอัครวิทย์  อัครจรัลญา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายสิรวิชญ์  นราวุฒิพงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอติชา  ปราณีโชติรส โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงบุญญาดา  อินเทียน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชมพูนุท  จันทราศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอริญชย์  อ้วนดำ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสิรวิชญ์  สิกขาบัณฑิต โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธีร์  ยิ่งวิวัฒนพงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศรีรักกัญ  แย้มมีศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายจรูญวิทย์  จงเฟื่องปริญญา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชิสาพัชร์  จีนสุกแสง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงโศภิษฐอัฆฒ์  ว่องวรานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เลิศฤทธิ์สัมพันธ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธรรมาธิปัตย์  ตุลยพงศ์รักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอริยพล  มาลากุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพัชรธร  ธนวิเชียร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิชชากร  ทวีสุขธนศักดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณฐินี  เวียงศิริ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกานต์  วงศ์ศิริสีหรา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวีรศรุจต์  บุญกังวาล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธน  ธนดีเจริญโชค โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไทรทองคำ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เวชสุภากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนากร  เสพสุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐพงศ์  อภิสิทธิวาสนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกิตติภพ  รักษ์เกียรติคุณ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนพัฒน์  กู่ก้องกฤษฎากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิชญธิตา  ตั้งพิมลจิตต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพัทรดา  รัตนเขมากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  โกมลอภิศักดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภาวิต  กฤชนันท์กุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณฐมน  เชี่ยวธัญญกิจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายคณิศร  พุทธิพร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจิรัศญา  โรจนจีรพันธ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวัณย์ภรณ์  มั่นสิทธิกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายเตชินท์  กันนะเรศ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศุกลวัฒน์  กุลปิยะวัฒน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพุฒิพงศ์  นภาพิศุทธิ์พร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายคณพศ  สมพงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายมงคลธร  เปี่ยมภุมมารา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศรีวรินทร์พร  สุเมธอธิคม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศุภญา  ดลเฉลิมพรรค โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงทัชชกร  เต้นปักษี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอิศวรา  อัครเมตตาวงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชวัลญา  รักสวิด โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสิรวิชญา  โชตึก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธีทัต  ชาญอักษรวิทย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัฏฐนันท์  จันทราศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอธิภัทร  มุทุตานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพัทธนันท์  คุ้มบำรุง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายบารมี  ปัทมะทิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงบุญยวีย์  กีรติธรรมพร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนปพน  สุขประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชโลธร  แหยมนก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายสัณหณัฐ  คงรัตนโชค โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงรุจิกา  รุจิระกำธรชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจิดาภา  มีศิลป์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  โพธิ์พฤกษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชนะยุทธ  อุ่นอุ้ย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณภัทร  เถกิงโรจนะกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงฐิตาภา  ชาซิโย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอินทัช  บรรยงวรพินิจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเมษา  ธนะภาณุ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายทิวัตถ์  บำรุงธนกิจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายปภังกร  เมธาวรารักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนพัฒน์  ชูสุขอมร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะเมนรัมย์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงปาณนาถ  อิงคบารมี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงปภาดา  รัตนนาคิน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงภิรัญญา  จงจิตร์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงลลิต  ผดุงศักดิ์เดชา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเปรม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายศุภวิชญ์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองเงิน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงเบญจณี  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายพิชเญศ  ชาติสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายพิสิษฐ์  ชินสุวรรณพานิช โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายปริญญา  แขกนวม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงชัญญา  นิลนามะ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงณธิดา  เจิ้น โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงภัคจิรา  นารี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายกฤษฎิ์เมธา  คงถาวร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายจิรพงศ์  ภิระบรรณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกุลวรินทร์  พงศ์ศรีเพียร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายณัฐกิตติ์  พนาสุวรรณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงญาณิศา  ลีรุ่งเรืองธนกิจ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายพุทธิพงศ์  ปังดำรงค์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายธนภัทร  จงวัฒนาเกษม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงกุสุมา  ยานุ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายชิษณุพงศ์  กิจจาสกุล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปาลิตา  สีสะหวัด โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงนิรัชพร  ศรีวรพันธุ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายพิชเยศ  สะอาดแก้ว โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงภริตพร  เศรษฐ์ธนานนท์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายดนัยณัฐ  กาลนิล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชนนิศา  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงชนาการต์  ศรีแพง โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อัศวางกรู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายหัสวิชญ์  หลิน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายณัฐกฤษ  วิงเวียน โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐทิตา  ทองประมูล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจาก โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสุชานาถ  อรณอนุกูล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองประมูล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายพิชญุตม์  อัคคะเมธี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หนูจักร โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมเพ็ชร โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายยศกร  อารักษ์การุณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกฤษณะ  ทองเกลี้ยง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองภูบาล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงมินตรา  มะแม้น โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธมลวรรณ  เชี่ยวสำราญ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวรรณธัช  รัตนเอม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภัททิยา  ปรักมาส โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวัชรินทร์  อินมา โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรักเกล้า  แก้วกลาง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุตพัฒน์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุภัทร์  ระย้าย้อย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงตติยาภรณ์  ทองย้อย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายเดชาวิชญ์  อินเพ็ญ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายนรภัทร  ปานรัตน์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงฑิตยา  สายโสม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิชญา  กลิ่นอบเชย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงจิระพร  ขุราษี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกิตติ์กวิน  ศรีอยู่ยงค์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปิ่นมณี  อุ่นเล็ง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุพิชญา  ทัพกอง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอัครวินท์  เกิดเพียร โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  คงเกษม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภริม  ปันทวังกูร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพิชญาภัค  กรัพณานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายจาโรว์  ชิว โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายฉัตรพล  ผลศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงมนัสนันท์  พูลปวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงภัทรกร  สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงณัฐสุดา  อะหมัดตอเฮด โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายกฤษดากร  หนองหาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายวิวิธวินท์  พัวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายธนพงษ์  ศิลาชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายธนานัน  สุขภิญโญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายณัชพล  ฉิมเล็ก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายณปวร  ทองแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายศิรสิทธิ์  อาคารรัตน์วรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายปวี  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงปวริศา  วงศ์ทิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงชุตินิษฐ์  อินศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายรัฐธีร์  ศรีประยูรสกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายธนพนธ์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงญาณิศา  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงนาขวัญ  หวุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงวรรณศร  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิริยวรกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายกฤษตฤณ  จารณะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงชนกานต์  เลิศเพ็ญเมธา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายปิยวัฒน์  แสนชื่น โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอพัชวัลย์  เหรียญมณี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายก้องภพ  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธนกร  ชมกระแสสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จรกา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วสุประสาท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกฤติน  ภัทรมณีชาติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนิธิกร  ฉัตรรุ่งสันติสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายทรงปราชญ์  น้อยกาญจนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปนิตา  โครตชมภู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัชพล  ชินธเนศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปณิตา  โกฏิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  นพกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปัณฑา  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกรกานต์  กรทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศศิกานต์  ใจยศเดชากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพีรวิชญ์  วรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนชาติ  ทบทวนน้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงรวิสรา  พุทธเสม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสิปาง  อำนวยศิลปกิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธาวิน  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุทธิดา  จ้อยรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงมุกอันดา  เดวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนพรดา  จุลละเลขะกะ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกวิสรา  โพธิ์คู่ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงณภัทร  สิงหะเทพ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายปองภพ  เลิศสถาพรสุข โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายพรพศุตม์  ยุกตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงอริณ  ทุมมาเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ศุภรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายทำนุรัฐ  ตันไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปทิตตา  สังข์น้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายสิรภพ  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงขวัญรดา  คงสม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายพีรวิชย์  อ่อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพากเพียร  เสวตครุธมัตร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเพ็ญพร  มาตรเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธิติพัทธ์  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอภิยุทธ  อ่อนบุญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเข้มข้น  อิงคนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงฐิติมา  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายพงศกร  หัสดิน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธรรศ  จังคณิภากุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายภูริ  ธนะกุลเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายโอฬาร  ธารพุฒ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนัทธมน  ปานเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงขวัญข้าว  เหมือนนึก โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภคพล  เมฆดำรงศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงวริศชญา  ปฏิภาณปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกวิสรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายธิษณ์ทักษ์  สมานุหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายนภัทร  กังหลี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายพงศ์วรินทร์  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายทีฆะทัศน์  ปั้นกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงนันทิชา  เสมจร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายวุฒิกร  รสหวาน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงภวิษย์พร  หมวกเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพัณณิตา  เสมจร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงสุวรินทร์  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายวริศ  รัตนวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายวริทธ์ธร  สุดกังวาล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายจักริน  วนาเดช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายนันทชัย  กุจะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายศุภวัชช์  อรัญนารถ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายอินทัช  วิสูญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายพันธ์กร  เบ็ญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายบัลลพ  ตรีศิลสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงชวัลญา  แช่มสะอาด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายณิฐิพงศ์  ลักขษร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวรณัน  บุญความดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพุฒิพัชร  นครจินดา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนรภัทร  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวุฒิภัทร  สอดเสน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภูวดล  คำอุด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายกันตินันท์  ล่ำสัน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายสิรภพ  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกันตินันท์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวรุณยพร  มิตรจิต โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนัฐพัชร์  สีเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณยา  วาวิลัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงมนรดา  สายเนียม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพชรอร  พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภภัสสร  รอดสัตรู โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธนพร  โหน่งวัน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกวินธิดา  ชารีโสม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตั้งจิตวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเปรมยุดา  สมสุขจีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไร่สงวน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอชิรญา  มุกดาลอย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุพรรณษา  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอติกานต์  จามิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอรวรรณ  ลิปิสุนทร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสโรชินีย์  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัฐวรา  ศุภษร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงโสรญา  บาตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิรยา  นาคราช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธนัฏฐ์สุดา  เตียสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงค์นรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพรหมพิริยะ  อุปทา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนบดี  อ่ำขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปิ่นดาว  สระสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกรรณิการ์  วงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพัชราภา  เกิดความสุข โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธนิดา  ส่งวิวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปฤณภัสสร์  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิชิต โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพรนัชชา  คงทน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพัชรพร  ปาวิชัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชาลิสา  เต๊ะเปีย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวิชญาพร  กำลังดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพริมาตา  รัตนะโกเศศ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพีรปราโมทย์  จันทร์บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายวิทยา  นารี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายอติณัส  ปัทมโยธิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายชยากร  ศิริไกร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายนิธิศ  วนาเดช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนยศ  มรกตเดโช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวิชญะ  กิจประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายวชิรวิชย์  วรรณสุศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายสิปปนันธ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายลีห์นวัตรฎ์  ซื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนนันท์  ขาวบาง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวิจิตรมณี  สิริวิชชุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงบุญญาพร  พิเดช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพัชริดา  พันธ์โชติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงศรัญรัช  หมื่นศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสุขจิตต์  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธนัญญา  เจษฎาภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพีรวัส  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายตุลา  เทพประทุม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสัณหณัฐ  วิชัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายชนาธิป  ฤทธาคนี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชนพล  วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายตุลย์  เทพประทุม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายนวภัทร  มิตรจิต โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายจารุบุณณ์  ด้วงดล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณัฐชนน  แท่นรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายนันทวัฒน์  วิมลโสภณกิตติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสุภเวช  เพชรขวัญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายสุวิศิษฐ์  ฟุ้งไพศาลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายยศพัทธ์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกฤธภพ  ภิวรรณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายอธิวัฒน์  อรุณศรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายมีคุณ  ใจปัญญา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุชาดา  ปิติพืชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภาคิน  บุญบัญชาโชค โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวชิรพิบูลย์  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพรภัสสร  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายรวีโรจน์  กิจวัฒนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กำลังดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัชชา  มีบุญบรรจง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพัฒน์สุภางค์  สุขแย้มศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอันนา  พงษ์สิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปั้นคุ่ย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงหทัยชนก  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกนกพิชญ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงศิศิรา  อุปรา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภาวิช  บทกลอน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงฐิติภา  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นิลทร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายจิรัฎฐ์  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกานต์นภัส  จันทวงษา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายรชานนท์  กรรณิดา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายฐปนรรฆ์  รัตน์รวีวงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายธนินโชตน์  ภิรมย์โชติศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายณัฐภัท  แซ่ตั้ง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายอธิเมศวริย์  ธรรมนภาวงษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกานต์รวี  โทจำเริญวัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายนพวริทธิ์  วชิระคณาพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายพศุตม์  กลีบบัว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายนัทกร  หมู่พิมล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายภัทระ  ศรีทองสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายยุทธภูมิ  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายชัชพิสิฐ  อภิโชติพันธ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายพณิชพล  นกอักษร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงฐิติชญา  ศุภรานนท์รัตน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงอชิรชญา  เจริญวัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลวิตพิชยวงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงภัทรธารินทร์  กิจทวีสินปิติยา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายวรพล  พันธุ์เมธิศร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายไชยประสิทธิ์  ประสานรัตน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกรชนก  เปสิโต โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงธนภร  รุจานันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายกฤตภาส  อุดมกิจโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายธนสันต์  เชี่ยวชาญอาชีวะ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายธนเดช  รุจานันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายภาวิศ  พินทุสรชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายธนกรณ์  สิงห์โต โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงวริษฐา  ธรรมวิจิตรกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรุตาเดโชกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายลำธาร  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายศุภโชติ  เปรมจิตต์ชื่น โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายกรพัชร  เรืองเดชรังษี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายสิรวิชญ์  วิริยะพิษฐาน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายปิติพงษ์  อัสสานุรักษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงกมลชนก  ยาตรา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายป้องเกียรติ  อโนทัยประสพสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงธนภชสร  ภูริเทเวศร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายณธีพัฒน์  วาทย์ชีรานนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายภานุวัฒน์  เลี้ยวไพศาล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์สืบแถว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายสหฤท  บุญธรรมจินดา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายธนกฤต  แสงปานแก้ว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายปภังกร  เกตุบรรจง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายพัต  พลสิทธินาถ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงจิณห์นิภาห์  เวียงชัยภูมิ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพีรดนย์  ผ่องลำเจียก โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายณัฏฐพัชร  ชื่นศิริพรชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศิรดา  ยกย่องเกียรติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธันย์นิชา  จรัสโสภาพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  มาคสิรกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงอภัทชยา  อรุณวิราม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทนุพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนกร  จิรมนัสวิญญู โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุพิชญา  บรรพชาติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชื่นศิริพรชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณรัณฐณัฏฐ์  อภิมุขกุญช์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนรกมล  ทีโนรีโอ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายวิริยะ  นิ่มอ่อน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสมัคร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงภัชริดา  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อโนทัยประสพสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงวิชญาดา  วรกุลไพศาล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงเมธาวี  สุรพฤกษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพัชญ์สิชน  ธนินสุขไพศาล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายจารุพัฒน์  หิรัญญคิม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  รัตนศรียากรณ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงเพราะรัก  บูชนียพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายภัทรวิน  บ้านด่าน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงลลิล  อักษราชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงภัททิยา  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนลออสมบุญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายสุภาษิต  ธรรมเภตรารักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายอนาวิล  กำลังสถาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายณัฐธัญ  กาวาฮารา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายชวินท์  สิทธิราช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายชยุต  หล่อวิจิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายพัชรพล  รุ่งสิริสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายภาวัต  เลิศสุกิจจา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายธัชชัย  อภินัยนาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายเก็ชภูมิ  ปัญญายุทธศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายอริยวิชญ์  ตรัยไชยาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายธีทัต  โอสถศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายณัฐภัทร  กาวาฮารา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายพีรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายธรรว์วิวัชร์  เต็มสังข์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายชยพล  กำนลมาศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายกันตณัฐ  แก้วหาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายภวิศ  พฤฑฒิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายปูรณ์  เลิศลักษณ์ปรีชา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายกมลภู  ชุนเฮงพันธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายฉันทัช  อำพันเพ็ญโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายวรรณวิชญ์  สุขัคคานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายกิตติ  ผาติสุวัณณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายราชพล  ชินชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายวริทธิ์  สุขธงไชยกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายญาณวุฒิ  ทีศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายจิระสิญจ์  วิสุทธากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายมนกร  จักษ์เมธา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายพสิษฐ์  เลาหนราทิพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายสารัช  ศานติยานันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายสิปปภาส  ลิปิพัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายพัทธนันท์  ตัณประเสริฐสุภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายกฤษฏิ์พล  พูลลาภวิศิษฎ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายอาณันย์ทวีป  มงคลเสาร์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายธนโชติ  ชีวพิทักษ์ผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายจิรัฎฐ์  เมธานราพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายเตชินท์  เอียงสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายพิชญุตม์  ทิพย์มณเฑียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายกันตณัฐ  สัตตบุศย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายนภพฤนท์  เลิศพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายกฤษฎิ์วริศ  รัฐกิตติโภคิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายณัฏฐ์กร  ทักษรัตน์นันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายกันตพัฒน์  ถาวรวัฒน์มนตรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายพุทธิพงศ์  สันติสุขสภาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายปัณณ์  ชีวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายพศวีร์  บุรพงศ์บัณฑิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายนรุตม์  ว่องจิตต์วุฒิไกร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายจิรภัทรณ์  สุทธิศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภัควัตธาดาพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายภณ  กนกวิมานกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายธีร์ปวีณ  บุษย์นิลเพชร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายอัษฎา  สองเมือง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายนัทธวัฒน์  มีสาร์ธนะโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายณัฐวรรธน์  วรสถิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายชยุต  งามเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายธนเดช  ลีเจริญกิจไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายกันตพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายภาสวิชญ์  กุลแก้วกรพินธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายพีรณัฐ  สกุลมีทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายกันตพัฒน์  สันติพรวิทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายพิสิษฐ์  กนกมณีรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายนิรินธน์  โกศิริอักษร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายจีรภัทร  เตรียมล้ำเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายภัทรกร  ลันโทมรัตนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายณัชพล  บูรณะโอสถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายพีรวัส  ตั้งกิจทนงศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายอิสระ  ศิวะรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายกันตภณ  สุภัทโร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายณรงค์รัชช์  กิ่งบัวหลวง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายวริภัทร  เพทวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายสิปปภาส  กรรณสูต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายอรรถวุฒิ  เหมบุตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายตุลยวัต  บุญศิริไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายคุณภาช  โรจนาประดับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายอากรกัญจน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายธนธรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายธีรสิทธิ์  ปัญญารังสี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายอดิตต์  ซิงห์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายปรวีร์  เผ่าบุญเกิด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายธนกฤต  หลงสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายชัยวุฒิ  เยรบุตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายพิชญุตม์  ปรุงสิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งเวนิชเจริญสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายอชิระ  ไวทยบุญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายพิสิษฐ์  พุฒพันธพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายก้องภพ  วทัญญุตานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายรัฐนันท์  วิรัชชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายจามิกร  ครองยั่งยืน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มหิธิธรรมธร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายพิสิษฐ์  สุวรรณธีรางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายปรานต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายพลวรรธน์  ชุติรัตนโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายสิรเศรษฐ์  เตชะสมบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายปราณนต์  กาศสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายปราการ  พรวิริยางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายคณพศ  ชะโรจน์บวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายจิราวัฒน์  หงส์นิมิตชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายปัณณพัฒน์  เหล่าเจริญกิจชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายพิสิษฐ์  สิริวุฒิโสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายพสิษฐ์พศ  จารุอาภรณ์ประทีป โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายศุทธิกร  เลิศฤทธิ์จรัสกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายศุภากร  สมจินตนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายโอสธี  โอฬารฤทธินันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายสมิท  ไทรทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายณัฐวัฒน์  นิติพันธุ์วณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายสิรวุฒิ  อัศวรุจิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายณัฐชนนท์  ตันติเสถียรกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายวชิรวัฒน์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายเพียรธรรม  ธรรมสโรช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายวรินทร  วิวัฒน์วารินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายวรัญญู  สิริกุลภัค โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายพลัฎ์ฐ  อังคะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายรฐนนท์  หล่อเกษมศานต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายพัชรพล  ทิมวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายณฐภัทร  ผลรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายธนกฤต  อังคะปัญญาเดช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายศิรภัส  กีรติอังกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายกันต์พงษ์  เพ็ชรน้อย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายปวริศ  ศิริสัมพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายญาดาวิชย  จิรเสวีนุประพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายนกานต์  คุ้มสุพรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายกฤตาณัฐ  โพธิบัวทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายณัฐกฤตา  โพธิบัวทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายโรจนศักดิ์  เจียมจิตพลชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายทรงรัก  วรวิจิตราพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายกฤชณัท  หวู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายนราเศรษฐ์  โรจน์สุขพัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายคณพศ  เอกตระกูลเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายปภาวิน  คงคติธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายปัณณทัต  เมธาจรัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายวสุพล  บุญเนือง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายภัฏ  วงศ์รุจิราวาณิชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายณธรรศ  ปราบพาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายพงษภัทร  วาณิชย์ไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายนิธาน  เรามานะชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายวรวิชญ์  อุบลสิงห์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายกายดี  เพียรขุนทด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายภาณุวิชญ์  เอื้อแสวงบุญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายจักริน  ต้นชนะชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายปภณวัชร  จันทร์สิงห์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายกรณ์  กองแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายปวเรศ  ลีลาวัฒนสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายอติโรจน์  พลอยองุ่นศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายวีรวิชญ์  หวังพึ่งกัน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายชีวานนท์  ทรัพย์ประพฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายกุลโรจน์  กำจรจรุงวิทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายณชพล  ตันตระสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายณฐวิญญ์  ประเสริฐสุขสม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายพศธัชชฐ์  พงษ์ศิริกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายปัณณทัต  ม่วงจีน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายกาย อริญชย์  กนกากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายชนิตพล  กำนลมาศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายกร  อินทะนีย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายณัฐชนน  เสาวลักษณ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายอชิรภัทร  ลิ่มพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายธนกฤต  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายพิสิษฐ์  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายชเนศ  อิงคสัมพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายลภัส  มั่นเจริญพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายกรปภพ  ตั้งจิตกรุณา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายฐปนรรฆ์  โรจน์ขจรนภาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิริพรรคชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายเอกทัน  ตระกูลธนศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายกิตติธัช  เรืองศรีไชยะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายอิทธิภัทธ์  อังคะจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายรัชพล  เพฑวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายจิรเมศร์  เลิศธาตรีรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายวรชัย  ชัยสุขขจี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายชัยนันท์  จีระศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายติณณภพ  จุนเจือจาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายสิปปวิชญ์  ตันตระเวณิชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายวิธวินท์  อนันตกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายชินบุณย์  แสงหนุ่ม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายภูมิพัฒน์  อภิวาทธนะพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายณภัทร  ตันชัยมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายกษิดิ์เทพ  สื่อไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายธิติศักดิ์  บุญนำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายณัฐกันต์  โฆษิตจินดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายนรภัทร  ชาคริยานุโยค โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายศุภกิจ  เตวิชพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายรวีโรจน์  อรฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายวรภัทร  วรธรรมไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายตะวัน  จิตรุ่งเรืองนิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญคุปต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายธนดล  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายไชยพร  ศรีเพ็ญเบ็ญจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายพสิษฐ์  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายธีรวัฒน์  จรรยาเศรษฐกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายภูวิศ  เจริญพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายวชิรวิทย์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายกฤชตฤณ  โอฬารรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายรดิศ  มั่นเจริญพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายกฤตยชญ์  มโนวัฒนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายสิรวิทย  เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายปริชญ์  สุขุมสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นายอาชวิน  ทองทั่ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายศิทธา  ตันติกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นายไกรวิษย์  ไกยวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายดล  รุจิอนุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธีรัตม์  พันธุ์ธีรานุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นายเจตณัฐ  จินดาลักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายวาริช  กันฉาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นายณัฐสิทธิ์  เลิศประเสริฐพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายปัณณธร  กิจการเจริญสิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายกฤตภาส  เจียมวิริยะเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายสัณหณัฐ  เตชะวิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายณฐพัชร์  ประเสริฐสุขสม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นายวสวัตติ์  ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายพิชญุตม์  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 นายมีเซฟ  นาวิกนิเวท โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายวริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายปิยะนันท์  ลิมป์ปัทมปาณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายจักรพันธ์  พสุไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายนันทพงศ์  เสถียรพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายชนสรณ์  จึงรุ่งเรืองถาวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นายกรภัทร์  ลีลาโศภิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณศรีไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นายธนนนท์  เลาหศักดิ์เสนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายอรรถภพ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 นายทัชชกร  พรหมผดุงชีพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายปิยพัทธ์  กลั่นประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายปัณณรุจน์  ศรีวรสุวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายอภิภพ  ศักดิ์โกศล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายธนินท์รัฐ  งามวงศ์เวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายสิรวิชญ์  ก่อเกียรติเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายนิชฌาน  โพธิ์ศรีประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายพีร  ธีระนิรมิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายพงศ์ชนก  วนัชสุนทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายเตชินท์  ทองแถม ณ อยุธยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายทยุต  ทวินววิธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายอชิรวิชญ์  วนาสินชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายเป็นไท  ขยันกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายปรียวิศว์  สุขวิบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายธนินท์ธร  วุฒิธนาเศรษฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายรัชฏ  ผโลศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายเอกอนันต์  โชคเจริญเกียรติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายกรชัยเชษฐ์  เลิศรพธนอังกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายวรเมธ  ภูมิถาวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภาคิน  เกียรติดำรงวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายนนท์  สุขเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายอัครชาติ  จุฬามณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายดลชาต์  ศิริรักวงษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายนพัศ  เปี่ยมพงศ์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายณัฐภัทร  งามพรชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายธนาพิพัฒน์  กระแสสินธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายปัณณ์  เหลืองนทีเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายประทานชัย  ตันคณิตเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายชัยพิพัฒน์  ตรีระพงศ์พิชิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายนภัทร  อัศวมณีกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายนวิน  ขุนพินิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายตุลย์  กาญจนาภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายกลทีป์  สุขวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายอัครพัชร์  อังวัฒนพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายพิธาภัทร์  จันทนมุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายกฤตพัฒน์  ลิมปนิธิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธนภัทร  กีรติเกียรติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพีรณัฐ  ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายภัทรวิน  เอี่ยมสุโร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายอิทธิมนต์  ศรีเทียนสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายวิชญ์พล  พัฒน์ศิริมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายณัฐนันท์  บุญนำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายพลภัทร  คล้ายหาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายกรวีร์  บุณยชาติพิสุทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายพบธรรรม์  จันทร์จิเรศรัศมี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายพุทธคุณ  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายจิรภัทร  บุญสิทธิผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายวัฒธนันท์  ตั้งกอบลาภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายสิปปการ  แสนชัยชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายภคพล  ทรัพย์ทวีมั่นคง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายอภิรัฐ  นันท์รุ่งโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายพัทธ์  เพิ่มพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายชยพล  ติรชุลี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพลวัฒน์  จิตต์วิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายอัฏโชติ  ฉายภมร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายกฤติธี  อยู่สำราญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายปุณณวิช  สัมมามิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายณณุดล  เจียมวิจักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายกฤตภาส  วัชรประภาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายภณพชร  อาภานันทิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายณัฐภัทร  เพิ่มพงศ์พันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายปองคุณ  ทรัพย์แสง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายศุภนิติ  พรสวรรค์ศิริกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายนัทธพงศ์  อ่าวแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายธนพิชญ์  ปินะถา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายวรปรัชญ์  วุฒิสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธเนศพล  ลีเจริญกิจไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายชยุต  จงเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายณัฐวัชรธรณ์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายชนกานต์  กาญจนทวีลาภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอาร์เชีย  อาซาด พีเลห์รูด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชอบอรุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายวีรวิชญ์  สดศรีสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายปัณณวิชญ์  สินทุวาทิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายพฤกษ  เมธมนัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายภัคภาวัต  สุรศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายชวัลวัตถ์  สันติกุลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายนวพล  สิริวัจนานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายกฤติธีศ์  เจริญเกตุ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายอภิกร  จันทร์ฉาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายนิพพิชฌน์  เจริญรุ่งศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายภวินทร์  ปัญจทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายพรหมพิริยะ  สุจิรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธนกฤต  สุขะกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายบุรัสกร  ฐิติธนการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายภโวทัย  ศุภวิรัชบัญชา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภควัต  ตั้งฉัตรแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายกษิดิ์ธรรม  สื่อไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธนิก  วัชรพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายสุภณัฏฐ์  สันติสาส์น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์สืบยุทธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายธีร์  เปี่ยมพงศ์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายปธิกร  แก้วยานุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายศุภวิชญ์  ม้าทองคำกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายวรพันธุ์  เจนกิจเจริญชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายภูวิศ  ทิพยไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายปองคุณ  ธรรมศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายสรวิชญ์  แก้วล้อมทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายชยกร  ตั้งกิจเชี่ยวชาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายพชรพล  พังจุนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายชยานันท์  สรเพชญ์พิสัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายณัฐชนน  อริยวรรณวิทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายนรวร  จงวุฒิชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิมวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายภาสกร  โซวติเวชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายชินาธิป  นาคไพรัชช์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายปพนพัชร์  วิรุฬห์ไววุฒิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายธนาพัฒน์  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายจิรันธนินทร์  เชาวนสมิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายพีรณัฐ  สัตตบุศย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายอัฑฒวัชร์  เมธีธนวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายศราวิน  มูลสถาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายกันตพัฒน์  องค์วรรณดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายสุวิจักขณ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกณพ  สุทธารมณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายพชร  กลย์ธรพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายปพณทีป์  สุขวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายสัญพัชญ์  อัครจีราวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายศักดิโชติ  โฆษิตตาพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายสิริณ  ลีวัฒนาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายณิชพน  สมุทรนาวิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายณัฏฐพัชร์  จตุรงคเวทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายณัฐพุฒิ  ชมภูโคตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายปฏิภาณ  ดารานุวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายธนวัตน์  จาง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายณพล  ฮ้อศิริมานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายธนัตถ์กรณ์  เชาวนสมิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายชร  จารุพงศ์โสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายกุศลิน  ประทุมแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายณฐกร  เริงฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายปุณณัช  เธียรวณิชพันธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายปภาณ  เกียรติพันธุ์สดใส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  มหาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายธีระรัฐ  โภคินวรพัทธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายชยพัทธ์  ไกรเกรียงศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายชยุต  เตรียมศิริวรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายปวริศ  อุดมเดชวัฒน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายธนกร  อภิชัยเจริญวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายกฤติน  ฝักใฝ่ผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายศิรพัชร์  เมธีธนวิจิตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายกิตติ์ธวัช  การไมตรีจิตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายวัชรธร  ริเริ่มกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธนันธร  แก้วพามา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายธีทัต  สุคันธี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายปิยพัทธ์  เกียรติกังวาฬไกล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายบรรณฑูรย์  เชียรเตชากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายธนัญธรรศ  สุวรรณปริสุทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายณัฏฐวีร์  เลี้ยงจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายอธิโชค  จิรพงศานานุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายณัฐชนน  มโนมยางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายวิศรุต  เหงี่ยมสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายชนินทร์  เจริญรุ่งศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายยูรายุ  รุจวิชัย ณ อยุธยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายสรัล  สุขะนินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายอรรควิญญ์  เดชอมรชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายปัณณธร  เอี่ยมศริยารักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายพัทธดนย์  พงษ์ศิริปรีดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายสิรินธรรม  ศิริพลับพลา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายจุลวีร์  ชาญชัยสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายธีรินทร์  หล่อภูมิพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายจิรภัทร  เกียรติชัยพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายพลกฤต  กันมะณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายนววัต  กลิ่นงาม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายณภูดล  ศรีรัตนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายอรรถวิทย์  ตันติอนันท์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายสิรดนัย  ศิริคุโณปการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายนันทวัฒน์  พรชัยวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธีร์  ตันตนาตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายนพวัฒน์  สิริวัจนานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายวรดร  ธรรมโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายณชกรณ์  ธีรธรรมเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายชวัลกร  ประชาศิลป์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายพศวีร์  จันทรมณี โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลักษณะอัมพร โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงขวัญข้าว  ถิ่นสอน โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  จ้องศิรินุรักษ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายกัณฑวัฒน์  เล็กสกุล โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายอนุตร  ชูรัศมี โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงนันทรัตน์  งามพล โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายอภินัทธ์  ไวทย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงวาสินี  ศิริมัย โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายวรมันต์  ยศชัย โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระเกรียงศักดิ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงสิรินทรา  นภาชัยเทพ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงภัทธิ์นที  พงษ์ชู โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายชวกร  รัตนวราห โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายตนัยวิชญ์  ภูริโสประดิษฐ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายณัฏฐ์  ติยะปัญจนิตย์ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายภัทรภูมิ  ชื่นชอบ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงทักศพร  เกิดไธสง โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกมลพร  ศิลาวัชรพล โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงลาภิสรา  กมลภานนท์ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงกัญญาภัค  ช่องพิทักษ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงศรัณย์ธร  ศรีธัญญรัตน์ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายสหพัฒน์  โล่ภิญโญสิริ โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายจัสติน  เชีย โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงปาฏลี  สืบบุญศรีพงศ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์มั่น โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงณัฐฐานิตา  เหลืองศิริรังษี โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นิลสลับ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายธรรศวีรื  พิมพ์พาภรณ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายณพวุฒิ  ฉายากุล โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายณพวิทย์  ฉายากุล โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงนันท์นภัส  ติยะปัญจนิตย์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงจ้าวจันทรื  สายยศ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงสิริกมล  วันถาวรประเสริฐ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายปุริต  แก้วรัตน์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายธนดล  อำพันทอง โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพีระญาณ์  เศรษฐชัยภาคย์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงพัชรพร  ดีวิเศษ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายสหรัถ  โล่ภิญโญสิริ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงภคณัช  แก้วอาสา โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงชาลิสา  สมิตินันทน์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงโสภิตนภา  แสงใส โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงกัญญาวีณ์  เกษมไชยานันท์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงปัญญ์  ศานติจรรยาพร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงเขมจิรา  เทพเดช โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงพลอยณิสา  มหาศิริบุญญารัฐ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงพรรณภัสสร  พงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงณภัค  เจริญหงษ์ทอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ลิ้มธรรมนาท โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงชนมณี  ศุภกำเนิด โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงชาคริยา  แก้วมา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงศิรภัสสร  โอษฐจันทึก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตันประสิทธิ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมทอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงวรัญชนก  สันทัดการ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสิรีณัฏฐ์  จิตลิขิต โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงธัญชนก  จตุรชัยภิญโญ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงสโรชาณัฐ  วิริยะกมลพันธ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงเจนณิตา  พรอริยพรหม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงกัญรณัฐกร  แก้วพวงธวิทย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชูประยูร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงเมธินี  ปัญญายงค์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  กังวาลวงศ์สกุล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงฐิตาภา  พรรณประภาศรี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงภูริชญา  ติระตระกูลเสรี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณิชชา  มีชื่น โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญชำนาญ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงพิมพ์หทัย  สุขสิทธิประสงค์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ไวยวุฒิ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงปัณฑิตา  วรีพุฒซ้อน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงอริสรา  มณฑาทิพย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกรชนก  ภานุมาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงรดากานต์  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  ทิพย์นุช โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงนภาศิริ  เพ็ชรศิริ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงพชรวรรณ  คำเชิด โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงมุกตาภา  มอร์เตโร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงชนากานต์  ชูประทีป โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงณัฐกรณ์  อัตตะไพบูลย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงนวพร  สันทัด โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงชญาภัช  พงศ์แพทย์พินิจ โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายธนัตถ์พล  ตวงทอง โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายสุวิจักขณ์  รัตนชู โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงปรียากร  คงพิพิธ โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงวิชิตา  พุ่มศุขโข โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายอาชวรรถ  ชินวสุสิน โรงเรียนจิตรลดา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 นายภูริต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ โรงเรียนจิตรลดา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายปภังกร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนจิตรลดา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงนววรรัตน์  จันทร์ทายะวิจิตร โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงจิณัชญา  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงภัควลัญจน์  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายกฤษณพล  ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กชายกฤษณ์  สิงห์นำวงศ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายศักดิธัช  ปั๊สสิริจา โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายจิรทีปต์  ศิลปอาชา โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายณฐกร  เพ่งผล โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายพรรตน  ตติยตฤษณา โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงชญาพร  เขียวขำ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายจิรภัทร  เจียมรังสรรค์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายณัฐกิตติ์  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายพงศภัค  จงสมสุข โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงสุกฤตยา  ชุมสวี โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงซือร่า  เยดียึลดึส โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงณฌารินี  ดวงจันทร์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายพีรวัส  นวลประดิษฐ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงปานลันดา  มณีวงษ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงอรณิชา  พิชญรุ่งโรจน์ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงปรียา  บัตติยา โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายณัชชพัฒน์  เพียวประเสริฐ โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายพลวรรธน์  บรรหาร โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายอัฐวุฒิ  ธนกิจประภา โรงเรียนจินดามณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายณฐวรรธน์  นวลประดิษฐ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิริสุข โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายพัชรวัฒน์  วงศ์ศรีกุล โรงเรียนจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายรฐนนท์  สวัสดิ์วงษ์สกุล โรงเรียนจินดามณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายบารมี  พิริยะสุรวงศ์ โรงเรียนจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกรชนก  กนกวุฒิธำรง โรงเรียนจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายราวิทย์  จัดดา โรงเรียนจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงสิรินดา  องอาจ โรงเรียนจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายณัฐพล  ศรีจรรยา โรงเรียนจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายจีรพัฒน์  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายกรภณ  อยู่ยืน โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กชายณัฐดนัย  ภู่ทอง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายฐนวัฒน์  เลาหสุวัฒนื์กุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กชายวิชญ์พล  เจนโชติสุวรรณ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายกฤตธัช  แพนพงศ์แสน โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เฟื่องไพบูลย์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กชายธันย์พศุตม์  พรมจันทร์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีกาญจนา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กชายภูดิศ  วรรธนวินิจ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงศศิพิมพ์  กุมุท โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงภัทวรินทร์  สุธรรมพร โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายพิสิษฐ์ศรัณ  จิรธนาคุณ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กชายณัฐพัชร์  คงพิทักษ์สกุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาณุมาศตระกูล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินวงศากุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายกฤษกมน  โรจนสุขสกุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กชายรวิภัทร  พรตั้งจิตลิขิต โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายธนกฤต  วงศ์วาณิชวัฒนา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายอชิระ  อายุวัฒน์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงนัฏฐพัชร์  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณภัชชา  รักวงษ์ไทย โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายฉัตรชรินทร์  อัคระจิรากาญจน์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงนพพรรณ  สินทรา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายภาสวัต  โพธิ์ทอง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงญาดา  ธนพัฒน์ชัยพงศ์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คุ้มพะเนียด โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายพิชญุุตม์  เอื้อสกุลเกียรติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายพชรพัทธ์  ฟองอนันตรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กชายกิตติ์ธนัตถ์  อัตถไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายภัทรศักดิ์  อยู่ชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กชายศุภฤต  เกตุพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กชายธัชพล  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายธัญญวิชญ์  โกมลพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายพงศ์นริศฐ์  งามเชิดตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กชายกวินท์  กัวสกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายภัคพันธุ์  ดิสรเตติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายบัณณธร  จันทสุวรรณโณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายศิโรตม์  สัทธาธรรมรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายฑีนธรม์  ชีพเชี่ยวชาญชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายกัณทร์  สถิรปัญญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายคริษฐ์  บุญรัตนกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายนรวิชญ์  นิลศาสตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายภัทรชล  อินทร์พิทักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายโมคคัลลานะ  คุ้มเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กชายศุภทิน  โอฬา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กชายพงศ์วรุตม์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กชายฐิติวิชญ์  เกตุมาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กชายฐาณัฎฐ์  จันทร์ศรีระมี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กชายชานน  สุ่นบุญนาค โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กชายรัฐณพีร์  หมอนจันทร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กชายหฤษฎ์  วีระอาชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายอภิวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายธนวรรธณ์  หิรัญประดิษฐกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กชายธีทัต  เตียวิไล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายธนิก  พิทักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กชายนพกร  ลิขิตหัตถศิลป โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายญาณสิษฐ์  จันทโรจวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายชยพล  จิระวรรธนะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กชายดีงาม  นามบุตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กชายกฤตภาส  เหมหาญวิภาส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กชายณัฐกิตติ์  เจิ้ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กชายอนพัช  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กชายกวินภพ  ดิษสุนรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กชายพีรวิชญ์  ผ้าเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กชายยศพนธ์  พิริยานสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กชายธัช  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กชายนิติธรรม  ต่วนบุตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กชายพสิษฐ์  บรรจงรุจากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กชายสิรวิชญ์  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กชายเตชิต  ชัยสูงเนิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายธนกฤต  เกษตรภิบาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กชายศุภณัฐ  ลือวิเศษไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กชายกรณพงษ์  เกษอ่ำ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1273 เด็กชายคุณากร  ช่างเสียง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1274 เด็กชายอัครวิทย์  บรมินอาชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กชายชยพล  พลสามารถ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1276 เด็กชายสักกเชฏฐ์  ลี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กชายเตชิส  ชัยศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1278 เด็กชายจิระพัชร์  พุฒดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1279 เด็กชายพงศนาถ  พรสุขสว่าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กชายโรมัน  สุขสุมิตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กชายกฤษณ์  จาวะลา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กชายคุณากร  ดำรงปัญจวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กชายเขมทัต  วีณิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กชายภูรินท์  ปรียงค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1285 เด็กชายธนภัทร  ทวยเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กชายสิน  สินพระยากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กชายณัฐวรรธน์  เนติลัดดานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กชายกฤตชพัฒน์  ดีประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1289 เด็กชายศิวัชฐ์  เจิมพินิจโภคา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1290 เด็กชายชนันธร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1291 เด็กชายณัฐปกรณ์  มานะเสถียรกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1292 เด็กชายพงษธร  ภักดีวิบูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1293 เด็กชายปองคุณ  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายฌานน  อักษรพงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายสิทธิธัช  เกียรติชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กชายณภัทร  วิรทัศนุสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กชายปัณณวัฒน์  วาจาสิทธิศิลป์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1298 เด็กชายวิฑัญญู  อร่ามแสงจันทร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กชายภากร  จิตต์สว่างดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายณัฐวัฒน์  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายชนาธิป  ภคนันทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายชนานน  ภคนันทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายรัฐนันท์  มาตรชัยสิงห์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายชนกันต์  สุขสมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายณฐกร  สวัสดิ์นพรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายวัชรวิชย์  ลีลานันทกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ผาณิตพจมาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายณัฐสรภพ  เพ็ชรตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายฐานวัฒน์  กิรติเสวี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายอติเทพ  จิรภัทร์ภากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายธนกฤต  จิตรวนิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายอัครวัฒน์  ลิมลาวัลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายพศิน  สรวัฒนการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายภูวเดช  ปุริสชาติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายปัณณวิชญ์  พัชรากิตติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายปุญญ์สรัล  ธนผลผดุง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายปาณท  วงศ์ตรีรัตนชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายณภัทร  เอื้อบุณยะนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายอิทธิเศรษฐ์  โรจนาพันธุ์พัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายฐิติวุฒิ  ตันติสันติกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายณัฐพัฒน์  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายวิชช์  วิทยานุลักษณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายฉัตรพงศ์  วิมลฐานุศักดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายสุทธิ์พิรัชย์  พรหมเกิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายฐิติวัฒน์  ปิตุรงคพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายเจนณรงค์ไชย  ลิบน้อย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายพาวิณ  อินสว่าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายสิงหรากร  เชียงทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายภัทรพัฒน์  พัฒนปรีชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายภัคภูมิ  อุดมพันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายปภพ  จันทรา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายอิทธิกร  โนรีเวช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายชาญภูวเดช  พะวันนา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายพลปวีร์  จินตจิรพันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายเอื้ออังกูร  อัศวธรธมิกกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายอธิวัฒน์  อภิรัตนนิธิเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายภาณุภัคค์  โภชนพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายสิรภพพ์  วรวิทย์จรุงวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายกฤติน  เรืองเดช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายภูดิษ  คงรักษ์กวิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายชญทัต  กุละปาลานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชินธรรมมิตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายภาวิช  พิลาทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายพณิชพล  เลิศสัญจกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายวรชน  ดุจพิบูลย์ผล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายพลวัฒน์  สุขพันธ์ถาวร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายปวิณวิชญ์  ประสิทธิ์นฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายภทรธร  บุรุษพัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายปองคุณ  เถรว่อง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายปัณณวัชร์  วัฒนะศรีพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายพีรวัส  บุญยืน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายพีรัชชิน  กังวาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายคณธัชย์  คณาวนิชกิจวงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายณัฐวินทสิ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายสิรวิชญ์  นนทนาคร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายพันวิทย์  กิติศรีปัญญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายสิทธิโชค  บุญทิตตานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายศรณพัฒน์  พัฒนปรีชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายณัฏฐกฤต  มีแสงแก้ว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายกิตติคม  วิต๊ะกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายนิธิศ  ดิษฐวัต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายณัฐณวัฒน์  จูฑะโยธิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายพงศ์พีระ  ทั่งทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายธีรสิทธิ์  สมบุญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายภัทรพล  สุ่นบุญนาค โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายอรรถวุฒิ  เสรีวิชยสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายธีรภัทร  พานิชวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายกสิณ  ชนะวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายธนวัฒน์  จินดารัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายกฤตยชญ์  ไทยสุริยันต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายวิชญ์  สกุลแสงประภา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายดนยธวัฒน์  สุขวัฒน์นิจกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายณธนวรรธน์  กฤตยาไชยวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายอธวัฒน์  ภูวบวรพิมพ์กุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายธนาธิป  เลิศลุมพลีพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายสุธิราช  ถวิลถิรกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายชัยรัฐกร  อู่ตะเภา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายยศพัทธ์  ชื่นชม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายจิตเทิดไท  ภูติรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายชยพัทธ์  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายตุลยพล  ลีลาสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายจิระวัฒน์  สัจจะนรพันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายวฤนท์ชัย  สุวรรณนภดล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายณฐกร  เหมพรรณไพเราะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายศุภกร  มาลาไทย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายณัฏฐชัย  จันทร์ประสพชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายคุณพัฒน์  บำรุงกิตติกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายกฤตพล  วงศ์นิรุชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายณดรณ์  กรุณา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายปัณณพงศ์  ภมรสุพรวิชิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายพฤกษ์  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายกฤตภาส  โกศลวดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายพงศ์ศิณ  สุทธิพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายอเล็กซ์  เหวียนห่วง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายภัทรกฤต  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายกฤตภาส  เตียไม้ไทย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายมงคล  กิตติวรกาญจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายคริษฐ์  บุนนาค โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายจิรภัทร  เศวตบรรเจิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายพัชรพล  ตันประเสริฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายพรสันต์  โสภามิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายวรชิต  สุวรรณนภดล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายจิรทีปต์  พงษ์มุกดา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายปุญญพัตน์  ศิริทิพย์วานิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายณ คุณ  โมสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายพงศกร  กานต์ประชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายณรัสย์ชัย  จิตรพึงธรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายบุญยกร  บุณยะรัตเวช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายเปรม  ปานกลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายณฐกร  ศรีปรางค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายธีระ  ยรรยงชัยกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายธนกร  บัวทองธนะการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายจิรัฏฐ์  คณิศิรินทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ขำสุข โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายภูริญ  กิตติจิตต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กชายจตุรวิทย์  ประจักษ์วิทย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กชายกันตณัฐ  อาชาไนย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายอภิวัฒน์  นันทไพฑูรย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายธนพัฒน์  ชวณิชย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ขจิตธรรมกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงธัญชนก  เปลื้องสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงมณีวรรณ  ปัญญาวรนาถ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุขแสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงสร้อยสุรีย์  นามบุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  ร้อยผึ้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงกษมล  เครืออนุกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงนิชาภา  ไชยสุริยานุฑิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ณ ระนอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงปานชีวา  ประสงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงกนกกร  ไตรตรงสัตย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงมัณยาภา  สิงห์จาวลา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงจินต์จุธา  สุขแสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงฐิตารีย์  พงศ์โรจน์เผ่า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงวีรินทร์  ยนต์วิกัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงรมิดา  พันธุ์ภักดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงณัฐนภา  ธรรมวราภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงสัณห์ศศิมณฑ์  เมธินาพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงสู่ขวัญ  กาญจนกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงปรีดิ์กมล  เกตุบัณฑร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงพันทิพา  ศรีสุทราภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงธนัชพร  อิทธิบำรุง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงณภัทร  เผ่าหฤหรรษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงปริศนา  อุดมจักรวุฒิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒนะจุฑานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงณัฐปัถย์  อ่องสุขสันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงศุภรดา  สุวัตถี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงดวงมณฑ์  วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงธนัญชนก  วัยวราวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงจริยาพร  วงศ์เลิศสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงนภิสา  ฉลองวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ลียะวณิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงฌาลิศา  ศรีประไพพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงวิรัลนัฐ  เอี่ยมสินวรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงนวพร  ลือประกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงวิชญ์ณัฐ  ตันพัฒนรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงภรภัทร  เสาสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ  โสภณพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงสุวัชรา  มิตรประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงปภิณพิทย์  นิกรพงษ์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงฐิตารีย์  อมรพงศ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงณิณนลิน  ถวิลไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงรุจิรดา  กิตติกิ่งเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงลภัสรดา  วัชราพฤกษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงปวริศา  อันประเสริฐพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงฐิติชญา  สมบัติธนสถข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงปภัชญา  ตั้งปรัชญากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร์อร  จิวศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงชลิดา  พิทักษ์กุลสิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนเทวมาตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงรมิดา  เรืองรุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสงนพคุณศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงธัญกมล  ลีนุเกียรติ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงธัญพร  ชินวสุสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงปุณยวีร์  วิศวาจารย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงณิชาอร  ประวีณเมธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงณัฐนรี  กันฑโชติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงธัญจิรา  ธรรมรักขิโต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงปนัดดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงณฐมน  ชวลิตสุนทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงปารีณา  วิภากรวิทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คำบุตรดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงพิชยา  กระจ่างวิทยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขสำอางค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงธนิศา  ลิ้มวิศิษฏ์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงศุภกานต์  อุดมรัตนพรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงทอฝัน  อร่ามโสภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงเฮเลน่า  เอเรนเฟลด์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงปพิชชา  สีมารักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชรดำรงค์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงพิมญดา  วังจินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ผลปรีชากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงเพชรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงปุญญภัทร  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงมนชยา  เวชยันต์ศฤงคาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงณฐพร  ธันญบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อมรรัตนไพจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติวัณณะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงณัฐรดา  ลิมปิศิริสันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงวรวลัญช์  จงอัศญากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงกรแก้ว  อุดมธรรมภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงวันพุธ  ตั้งพินิจกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงอชิรญา  พ่อค้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงณิชาดา  มุ่งจิตวิศวกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงรัศมิ์ทิตา  สนธิเวโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงมิลิณ  ทันการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงอัยรินทร์  ีดีประเสริฐกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงอัยยวรรณ  จิรพฤกษ์ภิญโญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงณกนกภ์  ศิริทิณพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เพชรพัฒนิวจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงอภิชญา  เมฆชมภู โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงปริชมน  ตันติศุภกรสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงสาริศา  ครองศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงสิริวัลยา  ศรีพระยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงณิชมน  นุ่มน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงชาคริยา นิตตะโย  จันทแพน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงพันดาว  วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงวิชญาดา  รักกสิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงสสนา  จึงทำดีรุ่งขจร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงรมิตา  มั่นเจริญพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงพัทธีรา  คำฮอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงธนภรณ์  พงษ์พันธุ์เลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงพภัสสรณ์  ทรัพย์ส่งสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงณัฐธัญญา  เทพวิญญากิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงฉัตรอาภา  บริบูรณ์หิรัญสาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงญาณินสินี  โชติสุริยพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงภคพร  ตาลเศวต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงสิรีปราชญ์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปรีดิ์เปรมกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงสรชา  จ้อยโหมด โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงปันนิจธา  แพร่แสงเอี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงณฐยา  สินอุดมผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  นามสิมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงคริดา  บุญรัตนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เสกสิริมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงชาครียา  ทับสูงเนิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ตั้งจิตต์ชูวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงกนกชล  โฆษิตเศรษฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงภวรัญชน์  ภักดีพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  วัฒนอุดมสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงธนิษฐ์กาญจน์  สกุณา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงณัฐนริน  กฤตย์กุลเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงพรภัสสรณ์  สายปิง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงภัทรมน  ลิมศรีเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงณธิดา  คณาสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงธัญนิชา  ชินวสุสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงศุภิดา  พันธุ์วนิชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงสุชัญญา  เล็กสุภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงวรินทร  สรวมศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงศุภิศรา  ช่วยเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงศนิกัลย์สุดา  ฉัตรคณิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงญาณิศา  เป็นสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงธนัญญา  ขุนรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงธัญญ์วรรณพร  ชมภูวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงชณัญช์กร  นรากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงอภิญญารัตน์  อุตชี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงพรสิริ  อร่ามรุ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงพีรญา  รัตนธนานุกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายกิตติกร  สุขุมประเสริฐศรี โรงเรียนดรุณพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กชายอเนชา  นาคกล่อม โรงเรียนดรุณพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กชายนันพสิษฐ์  แก้วจุนันท์ โรงเรียนดรุณพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงบรมัตถ์ธร กมลคติกร  ดำรงรัตน์ โรงเรียนดรุณพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  สังขวรจักร์ชัย โรงเรียนดรุณพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายกันตภณ  วณิชชาณุกร โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กชายรัฐนันท์  แจ้งหิรัญ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1567 เด็กชายพลวัต  ชูทองคำ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงบุญธชา  ขวัญใจธัญญา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กชายคมน์พิชญะ  จิรวิทิตมาศ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงอรไพลิน  จริยภักดีปฏิมา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงธัญชนก  สังบัวแก้ว โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงพิมพ์วลัญ  มีทรัพย์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กชายชัยพงศ์  ใบโพธิ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กชายชวรินทร์  หวัง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กชายธิติสรณ์  นวลนิ่ม โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กชายทยา  เลื่อลือเจริญกิจ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กชายรัชพล  ลิขิตวรสิริ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงวีรีสา  ปิยะบงการ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงตามขวัญ  ไพศาลวัฒนา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายณฐกร  ปุรภาพงศ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงปพิชญา  สัณห์พานนท์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีปราชญ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกัณยพัชร์  ทรัพย์บรรจง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงชาลิสา  น้อยพันธ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายกวินภพ  อรุณวาว โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายชลสินธุ์  ศุภนิมตวิเศษกุล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงวัลย์ณรัตน์  ทินกรรัศมี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงมนัสนันท์  ติราวรัมย์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงณิชนันท์  เทียมถนอม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1591 เด็กชายนิพิฐพนธ์  โสอินทร์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กชายธัชพล  เสรีวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขเกื้อ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลังเดช โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาแสน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุวรรณสวัสดิ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มงคลวิสุทธิ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงเลอเฌอกรณ์  ศรีชนะภัย โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงลัลน์ญดา  มณีมาศ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กชายกันตวัฒน์  สุนทรกนกพงศ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1601 เด็กชายชานน ชาย  เลวี่ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงณาริฐา  ทองใบ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงณัฐิดา  มะเดชะ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1604 เด็กชายสรวัชญ์  มาเหล็ง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กชายปรัชญา  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงวริศรา  นาพัฒนกิจ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กชายภัทรดนัย  วันศรี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายศศิศ  รอดลอยทุกข์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายณชกมล  แก้วหวังสกูล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายชัยยา  วัจนคุปต์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์สุขเจริญจินดา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงผะดา  นวเศรษฐกุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงธันยพัฒน์  คำราชา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงจามอง  วัจนคุปต์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงประภานิช  รัตนบูรณะ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงนพวรรณ  จันทร์สงแก้ว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายวชิรวิทย์  จริตงาม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงนาราชา  มีเหาะ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงธัญยธรณ์  สุดตา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงปุณิกา  พูลกำลัง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงธนภร  ชื่นสกุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายอธิคุณ  เปลี่ยนบำรุง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายพันธวัสส์  บัวพันธุ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงณัฐวดี  ประกอบเที่ยง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงสุจิตรา  ศิริมณฑล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงชญาดา  สันทนาประสิทธิ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายกฤตยชญ์  ยินเยื้อน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  วงศ์จินต์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงเมธาพร  แก้วขาว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงปาลีย์ยา  ปาละ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงสายชล  ฉัตรสันติประภา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงแพรตะวัน  เอียดคง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงกีรติกาน  ภาคพูลไพ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงภรณี  กาญจนะรัตน์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงยศวันต์  สัจจะธนะสกุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงณัฐวรา  เกสโร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ประทีปทองคำ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงพชรพัชร์  แสงแก้ว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  รัฐเขตต์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเลิศ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงธัญญธร  นวเศรษฐกุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงสุกฤตา  ทองสุข โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงกัญญณัช  หมื่นเพชร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เล็ก โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงกวิสรา  ภาคพูลไพ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงฐิตารีย์  อธิษฐ์วงศธร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงนัฐกาญจน์  วงษ์ศรีทา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงบุญธิชา  มณีรัตน์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายนนธนันธ์  ฤทธิภักดี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงภคพร  ฤกษ์สกุณี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายวัชรขวัญ  แก้วม่วง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงฟ้าใส  ตาดี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงพิชญาภา  หลักหมั้น โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงกชพร  เตชิตวัฒนะ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายสุทธิภัทร  หุ้นเหี้ยง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินตา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายโอมภัทร์  หวังยงกุลวัฒนา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายสิปปกร  วงศ์สมิง โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงชุติมา  ชาวสวนเจริญ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายสรรพพัญญู  สุขียามานนท์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงวริศรา  ประชาสันติสุข โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กชายพีรภาส  จันทร์แดง โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงธัญพิชชา  อิ่มเกษรรุ่งเจริญ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงชลธิชา  วงพรม โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายพีรพัฒน์  ตันเจริญ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงกชพร  สิทธิพล โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงปาณิสรา  อมรเมฆพงศ์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจมีธรรม โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายชินภัทร  ชาติศรี โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงประทับใจ  ผาสุขนามกรณ์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงมีสุข  สุขมะณี โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายธนกร  เริ่มรวย โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงวรพิชชา  แสงสวัสดิกุล โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงณัชชาริตา  ตังคุณากร โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1675 เด็กชายชนนน  อนันตบุรี โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กชายธีวริศร์  จารุลิมปะพงศ์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กชายมนัส  ศิวะสนธิวัฒน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1678 เด็กชายสันต์ทัศน์  เตโชประเสริฐ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1679 เด็กชายวีรวิชญ์  ตันธนพิพัฒน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1680 เด็กชายชยุตม์  โลหชิตรานนท์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายยูตะ  รุ่งเกียรติรัชฏะ ทาคาฮามา โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายคีย์  สุวัจฉราภินันท์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายวิษณุ  กุลวัฒโนทัย โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงกันต์หทัย  งามมงคลรัตน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายคีต์ธารา  คีรีรัตน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายกันตวัฒน์  งามมงคลรัตน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายปิยวัฒน์  วีรเดชะ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายกันตภณ  ห้างชัยเจริญ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายธิติทัศน์  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายธเนษฐ  กิตติบรรลุ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายณัฏฐปพน  พรรณพงาพันธ์ุ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงโชติกา  ลักษณะภู โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงเขมิกา  นรกิตติสง่า โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1695 เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงวรรณรดา  แสนดี โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เล้าสืบสกุล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1698 เด็กชายบุญรักษา  มะปะโม โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงณิชา  รักจรรยา โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงสรรพสิริ  ลออเลิศกิจ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงสาริศา  โสระดา โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงกตัญญุตา  สุวรรณปัฎนะ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายธีรเทพ  ศรีไพร โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายศุภกร  เอืียมเชื้อสวัสดิ์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบูรณ์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายชีวิชญาน์  ชัยชนะ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.4 คณิตประถม
1707 เด็กชายรวิภู  โชติกุลพิศาล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.4 คณิตประถม
1708 เด็กชายสุเมธ  เสือช้อย โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายอภิชาติ  ชัยสาร โรงเรียนปัญจทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายจักริน  สุนทรเรืองศิริ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กชายกันตชาติ  จิรพัฒนไพบูลย์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงวิภาดา  หาชัย โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงธณพร  จิรครุ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงกชพรรณ  นาคอ่อน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงศุภิสรา  จงพิพัฒนากูล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงณัฐภา  พิศาลบูรณะ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงดาวานี่  ยามาลี โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงปาณิสรา  มุสตาฟา โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ทองปัน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงอัญชสา  มีเนตร โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1721 เด็กชายปัณณวัชร์  มงคลพิทักษ์สุข โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1722 เด็กชายกันตณัฐ  วรรณปกะ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายติณณ์ธิติ  พุฒิพีรวิทย์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงกัญจน์นภัส  ตันเต่งผล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงอรธิรา  กุลปวโรภาส โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ปัญญาพรมมณี โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายปภังกร  โยทาธร โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงณชนก  หมากผิน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายธนกร  พวงประยงค์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงอริชา แอนนา  คอนเทอราส โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงอชิรญา  ถาวรสุขเจริญ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1732 เด็กชายไตรภูมิรัสมิ์  ภุมมาลา โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงณวิสาร์  จิรสิทธิ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กชายณฐรัฐ  พัวพันสวัสดิ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กชายอภิวิชญ์  มาสง โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงมีพร  เธียรอนันต์สุข โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กชายณัฐนันท์  ตันเฉลิมชัย โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงปริยากร  ตระกูลวารี โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงสกุลทิพย์  จริงรักวงษ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงนิลกมล  จึงงามดิลก โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงอชิรญา  มัคคายัน โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงอภิษฎา  มัคคายัน โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายวันธวรรต  บวรสุคนธชาติ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงชนิดาภา  อินน้อย โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงชัญญา  ตระการสาธิต โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงธัญธร  ลีพงษ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงรมิดา  เปรมฤทธิ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายวิธวินธ์  จิรัฐิติเจริญ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายภริลพัจ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงวชรพร  รัตนวุฒิกร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กชายปัณณธร  ลือนาม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงชนิดาภา  ชินธเนศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1753 เด็กชายวันปีย์  จุลภมร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กชายธนกร  อวัสดาพร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงทักษพร  งามสมทรัพย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วใจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กชายเตชิต  เยาวะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กชายวงศธร  เขียนเขต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1759 เด็กชายศานติกร  ทัพกิลา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1760 เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนศรี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1761 เด็กชายสัญเชษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กชายจิโรจ  บุญรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กชายสรวิชญ์  ปิยัสสพันธุ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงชลธเนติ์  พรนิมิตรธรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงทฤฒมน  จรูญศิริ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงประภาสิริ  พฤกษมาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1767 เด็กชายศิริรัตนะ  พิรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กชายศุภวัชร  อันทะปัญญา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงวรวลัญช์  พุ่มมูล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงกัณฑิมา  จุ้ยจิตต์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กชายวรปรัชญ์  พุ่มมูล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงเขมจิรา  แจ้งสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กชายพศวีร์  เผือกใจแผ้ว โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1774 เด็กชายนอร์ท  ทยามันทิรนันท์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงณัฐชยา  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงปวริศา  เอกสิทธิ์ธารากร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กชายศรุต  แก้วรากมุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงทิพปภา  ไทยทองหลาง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงญาดา  ศุภสิงห์ศิริปรีชา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ปิยพิพัฒนมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงภัณฑิลา  ตั้งสุนทรขัณฑ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงญาดา  เนตร์อ่อน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กชายญาณภัทร  สุขจำเริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กชายธัชธรรม  ขาวมานิตย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงปราณต์จรัส  สดแสนรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1786 เด็กชายพศุตม์  ว่องไวกิจไพศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กชายจิรัฎฐกร  ทาทัพ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กชายสีหราช  วังริยา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงชลชญา  วัฒกรธนะเดช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กชายกันดิศ  พัชรนานัปการ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กชายศิกกัน  พัชรนานัปการ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงณัฐวศา  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กชายศิรชัช  สุมโนทยาน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงมนสิชา  อาภาผล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงพรีมาดา  วุฒิชัยประดิษฐ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายชมภรัช  เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายณัฐพัชร์  เจริญพานิช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายณภัทร  ดุษฎี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงภัทรภร  ทีอุทิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พิมพ์ดี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายฐปกรน์  พรมกอง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายพิชญณัฏฐ์  สุวรรณโฆษิต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงวณิช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงวิรัลญาดา  เลิศวัฒนวัลลี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงณิชารีย์  คณะธรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายรณกฤต  เกื้อสกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายอธิทร  เขียนเจริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายพีรบูรณ์  จินดาลัทธ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงวรันณ์ธร  กังสนันท์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายสุวิจักขณ์  นุชอนงค์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงพิมพ์สินี  สุธานิธี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงเนตรนภา  สาทิพย์พงษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงพบพร  ประมูลมาก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงปาลิดา  มีพันธุ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายพฤกษ์  ภูวนารถนฤบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายธนบดี  เอกวราดำรงกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงชญานิศ  ภูพวก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายพชรวัฒน์  รัตน์ศิริเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายกิจจ์สุชัช  จึงสงวนสิทธิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงกัญญณัท  ลือนาม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงอรณิชา  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายวินทวิชญ์  เจนบุญไทย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงภีรดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูไทวัฒนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายพีรภาส  อาภาคัพภะกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายชนภัช  เนียมชาวนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุริยาเรืองฤทธิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายศรัณยพงศ์  เสาวพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรสท้านกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายเปนธัมม์  อัมพุประภา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายเปนไท  อัมพุประภา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงวรนิษฐา  วิทยกฤตศิริกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายปัณณ์  ต่ออุดม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  แก้วมุสิก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายณมน  ดารามาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายณฐกร  จันทรจิตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายธีราธร  สอนไทย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายภูริพงษ์  ศรีวนิชย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงธนัญญา  ลักษณะสิทธิพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายภัคพล  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายกฤษฏิกร  เหมหงษ์ทอง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงรวิสรา  อนุดิษฐ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายธีปก  พฤกษพรพิศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงพิรดาภร  วงศ์จันทา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงญาณิศากานต์  บุญรอด โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายสิรวิชญ์  แดงกระจ่าง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายกฤติน  เลียงเครือ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงจิดาภา  โตเหมือน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  วรรณาลัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงสุชญา  สิริแสงจันทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายภูริ  มีวรรณสุขกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงสุภรตา  จิรรัตน์สถิต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายขุนศึก  ยี่สุ่น โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงธนัชพร  จินดาไพศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายคุณคณิช  เสนีย์อมรเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงภัคพร  อุสาหะ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงจิตต์ศจี  พรหมมานุวัติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงสุพิชญา  บูรณวนิช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1859 เด็กชายวรพล  ช่วยบำรุง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1860 เด็กหญิงณัฐิดา  จารุดิลกกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1861 เด็กหญิงรัตน์ธาริณี  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1862 เด็กชายนเรนทร  เกษมธรรมคุณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1863 เด็กหญิงธัญกร  เจริญโชค โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1864 เด็กชายธนกฤต  อร่ามผล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กหญิงนัชชา  ธานีปกรณ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1866 เด็กหญิงพิมพ์ประภาภร  พงษ์แพทย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงพัชพิชา  คณะไชย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงมณีจันทร์  วิเศษบรรจง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายพิทักษ์  พิทักษ์ไชยวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงณัฐรดา  อุณหคงคา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายกรมิษฐ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายศุภฤกษ์  ห่วงรัตน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายกวิสร์  มาลาวิลาศ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายจิรันธนิน  กิตติวัฒนาชัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงอินทร์นิชา  จันทร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายณัฐดนัย  ปณีตัธยาศัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงบุณยานุช  จุลนีย์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงธาริษา  กู้เกียรติไทยเจริญ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1879 เด็กหญิงฐิติวรดา  นุ่มชินวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงนีรา  เที่ยงธรรม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงวรรนาพร  ชิตโคกสูง โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายภัทรพล  พรหมฤทธิเดช โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายธีร์  มะลิลา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ธนชาตกุล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศักดิ์สัจจา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงกชพร  ลายประดิษฐกร โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงภโวทัย  ภู่งาม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงสุพิชญา  ภู่ศิริฤทธิ์ โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองคำ โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1890 เด็กชายภัทรดนัย  เอี่ยมรู โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1891 เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นปรีชา โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงกรรวี  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายกฤษฎิ์  พุฒไทย โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายณพล  ไวทยานุวัตติ โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายรู้คุณ  ภูรัตน์ โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายจิรายุ  บุนนาค โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายปัฐวีณ์กร  พิริยโยธากุล โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงฐิติวรดา  เทศทำนุ โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงชนิสรา  ทองคำ โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายญาโณทัย  วรรณดี โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายนิธิศ  กาญจนนราวดี โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงพิมพ์อร  ศรัทธาพุทธ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีบุญเจริญชัย โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายภูริณัฐ  เตชะอำนวยพร โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงเปมิกา  จันทรเสโน โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายวิธวินท์  สิทธิศิรินุกูล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กชายณัฏฐ์  ณัฏฐาชัย โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงณฐมน  มานะบริบูรณ์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายศุภวิชญ์  สุธัญญวินิจ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายติณห์  บุญมี โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายพัทธดนย์  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงกชมน  ศรีเรือนทอง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงสุภาวิดา  บูรณะเวชหลิม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  วาจาสิทธิศิลป์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงณิชนันท์  นันท์รุ่งโรจน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงภริมา  สิทธิสรวง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุตังคานุ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงฐาปานีย์  เชาว์ไกรสิทธิ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงอริษา  จิระกรานนท์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  เทพเจริญนิรันดร์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงภาฤดี  ณรงค์เดช โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงภัทรวลิณณ์  วรรณยศ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงภัทรวลัณณ์  วรรณยศ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงภัสทิชา  โกศลบุญ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 นางสาวชัญญา  กิตติไชย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงปาณิสรา  ปัญจพงษ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 นางสาวปัณณพร  ปัญจพงษ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1929 นางสาวเอรีญา  โภคทวี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 นางสาวอนิก  สิทธิการิยะวัตร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงรินรดา  กันทา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงวรัณนภัส  วงศ์สถิตย์พร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงทรัพย์สิริรัช  มหารัตนวงศ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงศศิณิช์ภา  วสุนิรชร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงกตัญญู  ตันตระกูล โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สังหาร โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.4 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงธนพร  บุญหลง โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.6 คณิตประถม
1938 เด็กชายกฤตธี  จารุศิลาวงศ์ โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.6 คณิตประถม
1939 เด็กชายธัญชนิต  เจตกิตติโชค โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงสิริรัตน์  ตั้งเจริญพานิชย์ โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงจินตนา  ชัยกิจ โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงอรกมล  สังขจันทร์ โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงจันทรพรรณ  แซ่หวัง โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายกันต์ธนนันท์  งามสนอง โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายธีร์วรัต  สีสุข โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงธีรญา  นวชาตโฆษิต โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงรมิดา  เทพทอง โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธินานนท์พร โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายนิพพิชฌน์  นันทพินิต โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงณัฐนรี  โอสถานันต์กุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงศตพร  บุญปาลิต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงกานต์ภัสสร์  ชุณหสุวรรณกุล โรงเรียนราชินี 1 ป.5 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงแพรวเพชรพราว  ผลศิริ โรงเรียนราชินี 1 ป.6 คณิตประถม
1955 เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์บุตร โรงเรียนราชินี 1 ป.6 คณิตประถม
1956 เด็กหญิงณิชาภัทร  วิชาธรรม โรงเรียนราชินี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงพิชชาภา  หัวใจแก้ว โรงเรียนราชินี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงอศิรวรรณ  พลกล้า โรงเรียนราชินี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงชนิสรา  ฤดีกุลธำรง โรงเรียนราชินี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงสิริกร  หุ่นเจริญ โรงเรียนราชินี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ชาญชัย โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงทิพย์ไหมทอง  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงวรกมล  วงษ์วานิชขจร โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงสุดที่รัก  ชัยได้สุข โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงสิริวนิชษา  คงอ่อน โรงเรียนราชินี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงชัชฎา  รุ่งวัฒนะกิจ โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงไอวีริณ  เลิศอำพล โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงมัธยาทิพย์  พรประเสริฐผล โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงนรัญชล  ศักดิ์เสือ โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงลีนา โยชิดะ  เฟื่องธารทิพย์ โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงกัลยรักษ์  อุธชิน โรงเรียนราชินี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงประติมา  อยู่เอียง โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงกิรณา  มุกดาสนิท โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงอุษาวสันต์  พานิชอัตรา โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1975 เด็กหญิงพรชฎา  เมฆาผ่องอำไพ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงวริษฐา  คล้ายชัง โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1977 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูสันต์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1978 เด็กหญิงพีรชยา  พลับพลา โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1979 เด็กหญิงลักษิกา  ตั้งชนะชัยอนันต์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1980 เด็กหญิงปาริชา  อำพันธ์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงวิรัลพัชร  อภิมณฑ์รักษา โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงภาวรี  สมประสงค์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงพรพิฌา  พลับพลา โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กหญิงวรัทยา  ระวังยศ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนราชินีบน 1 ป.4 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงณฎาษาฒ์  อินทจาร โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงณัชชา  นาวีระ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
1989 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เหล่าศิริรัตน์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
1990 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อ่อนสัมพันธ์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงเจสษิกา  แก่นบุญ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงภัททิยา  เบ็ญกูล โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
1993 นางสาวมณฑิสา  ฐิติกวิน โรงเรียนราชินีบน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงอมลรัฐ  จำพรต โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงภควรรณ  เจริญชัย โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงภัทรศรุดา  ศรีฟองคำ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงโสพิชา  สุปัณณานนท์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงปริยากร  ธรรมฐิติภากร โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงรมิดา  มีบุญมาก โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงวรินรำไพ  พานิชอัตรา โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงราชาวดี  งามจรรยาบรรณ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วกระมล โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงรดาณัฐ  ทองจิตติ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงวรดา  วัฒนาการ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงพิชเญศ  แสนลัง โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงปริยากร  กังดี โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วกระมล โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงปุณรดา  บุตะศิวิลัย โรงเรียนราชินีบน 1 ป.4 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงธัญชนก  ใจใหญ่ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.4 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงสุชญา  ชูชาญ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พินิตตานนท์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กชายเตชิต  มุ่งพัฒนกิจ โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงดานา  ชาญชัยพิชิต โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงจันทร์ฉัตร  ศุภเศรษญ์ศักดิ์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงปาลิตา  ยุระวงกิ่ง โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2016 เด็กชายธันวา  ภู่โทสนธิ์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2017 เด็กชายณัฐวรรธน์  แอบยิ้ม โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2018 เด็กชายเตชพัฒน์  เผือกร่มโพธิ์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงภูษิตา  ผลประเสริฐ โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2020 เด็กชายวสุ  ศิริศุภนนท์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงกานต์สินี  อุดมพรผดุง โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงนวินดา  เบ็นโรสมัน โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงศรัญญา  คงแก้ว โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กชายนนทกร  ดาผิวดี โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหิรัญรัศมี โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กชายภูวเดช  บรรณาการ โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงวริศรา  ศาสตร์เปี่ยม โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงแก้วกัลยา  โคตรแก้ว โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงณัชชารีย์  รัตนปัญญาพันธุ์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงชนม์ชลดา  พรเทวบัญชา โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายธีรกานต์  สุดสาคร โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงกมลวิภา  มาลานิยม โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายอิศรา  ศาสตร์ประเสริฐ โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายวชรวรรส์  ถวัลย์วิโรจน์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2035 เด็กชายปัญญวรรธน์  สุรเกียรติกำจร โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายพัชรพล  บุญคง โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์ไชยวงค์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กชายชัยสิทธิ  เหลืองเจริญโต โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงธันวรัตม์  ทองหยวก โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงธัญรัตน์  วสุยิ่ง โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2041 เด็กชายพศิน  ไชยศร โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงศศิการ  พ่วงศรี โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายสุนิธิ  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กชายพีรวิชญ์  ฐิติวุฒิพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.4 คณิตประถม
2045 เด็กชายดนัยภัทร  เลิศรัตนสุนทร โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 คณิตประถม
2046 เด็กชายกฤตพรรษ  หงษา โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กชายสิระกร  วิชกูล โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.4 คณิตประถม
2048 เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนินทุ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 คณิตประถม
2049 เด็กชายเตชินท์  อิสริยธรรมพร โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 คณิตประถม
2050 เด็กชายพงศ์สุระ  พงศ์อัครกรณ์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 คณิตประถม
2051 เด็กหญิงณัชชา  ลิมป์ศิริวรารักษ์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กชายป้องคุณณ์  ล้วนวรวัฒน์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 คณิตประถม
2053 เด็กชายธนธร  คุณากรกุล โรงเรียนเลิศหล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงนภัษ  เลาหศิริปัญญา โรงเรียนเลิศหล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กชายธนัตถ์ศรณ์  เขมกัญญภัสสร์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายกันตธี  เฉิน โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงธนัญญา  คงทอง โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายณนนท์ธวัช  ส่งศักดิ์เสรี โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงภัฏรฎา  รัฐรังสี โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงวิรัลพัชร  คงปฏิธาฐิตานนท์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายอภิชพัฒน์  เต็มบุญศรันย์ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายศิราสิทธิ์  ลีลาสมานชัย โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงธนัญชนก  มณีเนตร โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงพัชราธันย์  สัมมาสติ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายธัชทฤต  ถาวรชีวิน โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงอัชฌา  เขตเจนการ โรงเรียนเลิศหล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายภูมินันท์  หยิ่งยิ่งเจริญ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
2068 เด็กหญิงณิชตา  สุรวิลาศ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
2069 เด็กหญิงนะทสึมิ  บันโซโน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
2070 เด็กหญิงณภัทร  เครือคล้าย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
2071 เด็กหญิงศิพิมพ์  สินธวะรัตน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
2072 เด็กหญิงณัชชา  มงคลชาติ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
2073 เด็กชายอัครพงษ์  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
2074 เด็กชายณกร  ศรนิล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
2075 เด็กชายภัทรภูมิ  ไทยจำเนียร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
2076 เด็กหญิงวรินทร  ดีเป็นธรรม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
2077 เด็กหญิงกัญจนรัชต์  เนตรมนต์ประภา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
2078 เด็กชายไอศูรย์  กองแก้ว โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
2079 เด็กชายภูวดล  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
2080 เด็กชายเย่าเม่า  แซ่เตียว โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
2081 เด็กหญิงนวภัส  ลี้ภากรณ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
2082 เด็กหญิงพัชร์พิดา  พิพัฒน์วสุธร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
2083 เด็กหญิงปรวิศา  แซ่ไหล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
2084 เด็กชายสัณห์พิชญ์  อุ่ยวัฒนพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
2085 เด็กหญิงอชิรญา  จุณณทัศน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
2086 เด็กชายปวริศ  ณ พัทลุง อสุวพงษ์พัฒนา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
2087 เด็กชายวรภัทร  รัตน์ธนารักษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
2088 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เครือวัลย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กชายกีรติ  เชน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงปพิชญา  รติรมย์จิราภา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงกฤตยา  เต๋จ๊ะ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงณิชารีย์  อุชุกนกกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงสรัลชนา  อุ่ยวัฒนพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสินรุ่งเรือง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงวิรามร  ธนทิศนนท์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงสิมิลัน  พนัสสุขขุม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงสินินท์ญาภ์  โพธิ์แมนกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2098 เด็กชายวิชญ์ชนนม์  โพธิ์แมนกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายนคินทร์  ใจเอื้อ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่ย่าง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงพาขวัญ  พัวพรพงษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทั่งทอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายโมกข์  เครือคล้าย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2104 เด็กชายนราวิชญ์  ปาณสมบูรณ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริยานุมาตย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงพิชชาภา  ตั้งจิตต์นพคุณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายรักษ์ธรรม  ก้อนเทียน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2108 เด็กชายสิรพงษ์  เชิญวัฒนชัย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2109 เด็กชายณัฐดนัย  อดุลย์ธีรกิจ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หอมฟุ้ง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2111 เด็กหญิงธัญญ์กาญจน์  โชติภัทรพันธุ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2112 เด็กหญิงพนัชกร  ช้างแก้วมณี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2113 เด็กชายอิศมินทร์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายธีราพัฒน์  นารูลา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายเมธานันท์  เยี่ยงยงพันธุ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายปรีด์ธรรม  ปราดาน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงปิยอร  ปัณฑรมงคล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงนลินภัสร์  จันทร์ประภางกูร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายชยพล  เจียงเจนจัด โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงอาทิชา  ไตรรงค์ทอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงพุทธิตา  ธนบุญสมบัติ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ปัญญาสกุลวงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2123 เด็กหญิงปนัสนันท์  เชวงชวลิต โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2124 เด็กหญิงสุดแสนรัก  เผ่าภคะ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2125 เด็กหญิงกฤษชญาดา  เชี่ยนมั่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2126 เด็กหญิงภัทรริน  ไพศาขมาศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2127 เด็กหญิงรมณ  ภูธรธราช โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น