รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพสธร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพัชนันท์  ดาใจคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุลนาถ  ต่วนเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายนพวินท์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายรัชพล  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  นนธิสรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธนพล  จีรดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปราณปริยา  แกล้วการไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัลยกร  ตุริยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปริฉัตร  พลวนอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนาภา  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธิติวรรณ  บุญเกษสุรพล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุพิชชา  เจตเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวันวิสา  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงทิวาพร  วรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็งพะยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิณฑกานต์  จำปีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวกลั่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอัมรินทร์  บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญาณิศา  พันธุยี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพัสกร  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปาจรีย์  รักเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐพล  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายภูวดิท  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายหฤษฎ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุรีรัตน์  จินะชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายศิรภัสสร  นิลสาตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอาริสรา  มุทิตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกนกพร  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปาณชัย  กังวาฬ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอารยา  ลำพึงกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงญาณิศา  กองแพ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายเอกวิทย์  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุภัสสร  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนากร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายยศภัทร  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายหิรัณย์  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเกียรติวงศ์  เจนเจตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกชพร  คุณาพลเทวินท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายยุทธภูมิ  ธุสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปพิชญา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายกนกพล  บลดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายจตุพร  ฉวีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปัทมา  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงภิญญดา  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายรังสิโชติ อรวรรณ  มาทีฆะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศิรธดา  รอดหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธนพร  ทองยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ม่วงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายวรปรัชญ์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายศิรวิชญ์  คันศร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพีรกาญจน์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายกันตพัฒน์  จูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเบญญาภา  หวยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพนิตพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายศักดิ์ชัย  พรหมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนภัทร  สายสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปภินดา  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอักษรศิริ  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภกร  บรรเทิงจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปราณปริยา  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปริชญา  วิสุชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภาฝัน  พลอยเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุพสร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายกณิฏฐ์  หงษ์ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธนวัฒน์  มากมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายสรธร  ทวิชศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายจิรภัทร  หล้าคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศตพร  โตรศรีวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สนองผัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสโรชา  กันวิชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจนิสตา  นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายวรายุทธ  ป่องเป็น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปราณปรียา  ดาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองฟัก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชนกกานต์  ศรราม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธิษตยา  ยิ้มพะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงจิณณพัฒน์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐฐชัย  ม่วงสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนิศามณี  คงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเปรมฤดี  เทียนลำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงโสภานุช  อินต๊ะอุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายปริญญา  แยบเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธิดาพร  ว่องเกษการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงจิรัชยา  นาควัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธัญศุภา  คุ้มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายวัชรชัย  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปรายธันวา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพีรวุฒิ  พันธ์มหา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกุลธรา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพัฎชรดา  สารมูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงค์โอษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำสมจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกุลพัชร  พรมธร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกมลพรรณ  เนียรภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายณภัทรพงษ์  กะระวะสุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวรดา  ห่างภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพิชชาพร  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครภัคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวิรัญชนา  วารีศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธนกฤต  สำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสิทธิทูล  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายศุภกร  จำเนียรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสาวิตรี  อ่ำเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายวินทวิชญ์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพิพรรธ  โสภณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายนราวิชญ์  โม่งแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายชวิศ  แอ๊ตมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปัณณทัต  ทองคำขาว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายรัชชานนท์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกุลชวาล  สิงทะยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพงศกร  พงศ์ชีวะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปวริศา  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปาณรวินท์  หนูกลัด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนนณพัทธ์  วารี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวรภัทร  ดิษหร่าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายยศกร  เซ่งปี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธัชตวัน  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิิ์ธา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกมลวรรณ  จัดเขตรกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณรงค์เดช  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเฮเลนน่า  เคลียร่า บัวก์บา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิดาภา  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนวิริยะพิศาล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธัญยพร  เหนือคูเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพรชนัญญ์  จันทฤก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายวิวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  สุขสุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภูริช  สาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปัณณธร  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุวพัชร  หนองคาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภิชญาพร  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรินรวี  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศรัณย์ธร  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเขษมศักดิ์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเดชาวัฒน์  ยศนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปัณฑิตา  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณิชากร  บำรุงรัฐสุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพันธุ์ธิช  อ่อนบาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจีรภัทร  สอนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปวีร์  นิลสนธิ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐธิดา  บาระมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเกศราภรณ์  จินเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ดาวดวง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปกป้อง  นิลยี่เรือ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกมลชนก  อินทพาส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสรียา  บูรพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญชนก  เจตกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงญาณิศา  ชินอาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปัณฑิตา  คุ้ยสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุจรรยา  ดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายฑิวากร  สุภบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศศิลดา  รัดรอดกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปลีณา  ประเสริฐกุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพชร  จิตรดา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชลิตา  นนท์คำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสิริกร  ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิดาภา  ทบพวก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายคณาชาติ  นวลนุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนันทภพ  จิตรปลื้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสิริธัญญ์  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกุลชญา  วัฒนเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ่อพิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายจิรพัฒน์  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุขจิตรา  ทรัพย์ปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชญาณี  สีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณคำภู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุภาวดี  กสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัญญาภัค  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพิตติธาดา  กำเหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเบญญาภา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนกฤต  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวรรณิก  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐชนน  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิชชานันท์  นันทะโกลมล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงลลนา  วงษ์เวช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธรรมรัตน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปิยพัฒน์  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิชชาภา  งามขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุตินทร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนภัทร  อ่ำสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธีร์ธวัช  บุญเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพนิดา  ม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงรดา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศุภาพร  เหล่าเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฐิติพร  เหล่ายัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกุลธิดา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจรรยาพร  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกนกพร  พลปัญกาศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงญาณดา  แก้วเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอุปถัมภ์  อินทร์ทิม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงมนัสพรรณน์  คำภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐนนท์  เดชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล่าแช่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนพรัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอนัญญา  จุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนิศาชล  นารี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธีทัต  เยาวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธรรมนูญ  เฉลิมพันธ์์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภาคิญ  วงษ์หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกิตติพงศ์  สารสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐชยา  วิลัยตรวจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณิชา  ถิรตันติกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชุติมา  จบศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทวีกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กรงไกรราช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐฎ์ชนก  โชติธนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปภัชญา  พรศิรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิมธ์วดี  รุ่งวัฒนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิดารัตน์  รักษากลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธาริษา  จันทรังษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมจิตคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกนกพร  ทาทำนุก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมณิสรา  แป้นพยอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนวัฒน์  ภูแซมโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพัณณิตา  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุพิชญา  บูรณะจารุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชิษณุพงศ์  นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปภาดา  แพ่งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกณิศา  สายเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอชูรส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีไพร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายรณกฤต  กางกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชื่นนอก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายตรีวิทย์  เขียวเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์บุญมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสิริภรณ์  ฉัตรสุริยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเพชรธัญณา  แข็งเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศิรประภา  หวังผล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุนิศา  โพธิ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุพัตรา  ทวิชศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศิวาพร  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปรียาภัทร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอามานี่ คาเรน  บัวก์บา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชยณัฐ  พันธุ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจิดาภา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงศ์สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงบุลภรณ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพัชชา  พัฒนวรเวคิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสิทธิชัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปุณยภา  วรรณภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนฤมล  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองประชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชมพูนุท  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเตชิต  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายปิยะวัชร์  กุดแยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจิรภัทร  อุทัยวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายจิรายุ  ทองพิกุล โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายอนุภพ  พูลฉนวน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายภูมินทร์  ประทุมแสง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายณัฐวัชร  กะมะละคร โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงชนม์นิภา  สานุทิตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  รงค์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณัฐชัย  ธัญธเณส โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายรัชชานนท์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายวลภพ  น้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงทัศวรรณ  บุญสง่า โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายอัครภูมิ  กลิ่นศร โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายนนทกานต์  โพธิ์คง โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศิรินาถ  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงเพชรญาณิญร์  ชาวหล่ม โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายปิยพัทธ์  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐธัณเวทิศ  พงษ์เขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงจิรนันท์  สึสุราช โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงธีรนาฎ  วิมูล โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงบุณยาพร  หิรัญสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงโสภาสินี  เฟื่องกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพงศกร  วิสิเขตต์การณ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายกิตติภูมิ  วงษ์อุปปา โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฐสินี  ต่างทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายพีรพล  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงเอริน  ไลซ์ ชร็อก โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงภัทรวดี  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีกระสอน โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนรภัทร  กวระสูตร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายอธิป  สุเสนา โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายณัชพล  แซ่เติล โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอริตรา  สมบัติหา โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายอนุชา  อิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายชาญวิทย์  ชัยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายณัฐวัศห์  โปรณะ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกฤษดา  นนทภาพ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพันธ์ทิพา  ดรพล โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงมณีเนตร  เนตรมณี โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายฉัตริน  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงเปรมสุดา  รู้ลึก โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพ์โคตร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวชิรญา  ชีคงเนียม โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายณัฐภัทร  เจริญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ดุลยชาติ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายจิรภัทร  เพ็ญสาริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายพีรพล  กฤษวี โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายธีรภัทร  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสิริกัญญา  วราธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายเอกวิทย์  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์  คลองน้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายวันชัย  สบาย โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวรวรัญช์  ภุมมา โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงโชติกา  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพรรณพัชร  รัตนเทพ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงธัญรดา  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกัญฐิดาพร  แข่งเพ็ญแข โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงออมสิริ  เงียบกระโทก โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายชโณทัย  ตระกูลวรรณา โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ปินะกะเส โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพนมรุ้ง  สุดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายรติวรรชน์  จันทร โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจุติอร  ทรัพย์สิน โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอภิญญา  เพ็งอุ่น โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมภิทักษ์ โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม