รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคณิตศรณ์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภาคิน  สละ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายพศุตม์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศิริภัสสร  จันทาสี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บาบุญ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสายขิม  สังคีตศิลป์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปาณิสรา  พินธิสืบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงภูตะวัน  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิสุทธินี  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุทัตตา  คันซอทอง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปารมี  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายอิทธิกร  ชำนิยันต์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายภาณุภัทร  ไชยาน้อย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายภูริณัฐ  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพลอยชมพู  สืบท้าว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐวัตร  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายปวีณ์กร  นักบุญ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายภัทรกร  ศรีใจยา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนากร  ศรีบุตรตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายตรีวิทย์  จิรเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายศุภกฤษฎ์  คำลี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  รินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายคงพัฒน์  ใยมูล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายวรเมธ  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกชกร  กองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธนายุต  เมตตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธรณ์เทพ  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายศุภวิชญ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงบุรัสกร  จันทรศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพิชญธิดา  อุ้ยเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงชญานิศ  โยประโคน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายรัฐศาสตร์  นวลดั้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอดิสรณ์  ภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปริยากร  โยธาสุภาพ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนภัสสร  ศรียัง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพิสูจน์รัก  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายชีวัธนัย  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายวิทย์ศรัช  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพัชรพล  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกีรติกร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเกษฏาพร  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงดุจษฎี  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวิรัญญาภา  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวิรากร  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอัสยุชมา  แถวบุญตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงฐิติมา  แถวบุญตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศิริยากร  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณภัทร  หรรษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายวิพุธ  ประกิระตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรวิทยา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายก่อบุญ  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปุณญาพร  วันทองสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายภูมินทร์  ศรีสุทโท โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วโสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนัฐทิญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพีรพัฒน์  เย็นขัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพลพล  พันธุ์โสดา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงรัชธรณ์  ศรียาบับ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกรณ์ดนัย  ดีสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกตัญญุตา  ภูชุมพล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายชินกร  แก้วพัด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายปริญญา  พันติมิตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพชรดนัย  แหขุนทด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  วงศ์คำสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายศตายุ  ชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนภูมิ  วันทองสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายก้องภพ  น่วมเณร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชนิกานต์  เครือชัยสุ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณวิชิต โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิชฌาวลี  ภาเข็ม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวรวัลญช์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสิริญาพร  ฑีฆะวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทรวดี  พลดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายศิวกร  เทพศรีหะ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสะกาวเดือน  แก้วแย้ม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวสกล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุธาสินี  ประดลชอบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกาญจนภา  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศศินิภา  ร้องจิก โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนาธิป  บุญอาจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกฤษฎาธาร  สาระทัศนานันท์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพรกนก  ไชยโสดา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงรักษ์ณภัทร  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุชานันท์  ยิ่งกล้า โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศุภวลัย  สอนสำโรง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจินดารัตน์  วรินทรา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชลดา  เนตรผง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัชชา  ทาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสิริวิมล  คงสืบชาติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพิริยะ  ทรงพุฒิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสุพัฒตรา  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนใจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงโสฐิญา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงลลิตา  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีบุตรตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณิชชยา  คูสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทะคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนพรรษ  โอนาค โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธีรภัทร  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอภิวิชญ์  นกกูล โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพิทวัส  แสงอร่่่าม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอภิวัฒน์  หอมชื่น โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพีรภัทร  กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันสุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนาดุล  ขำวิไล โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายรัฐเขต  กุลกรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเขมนิตย์  ศรียะภูมิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญธรรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธัญพร  หอมชื่น โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอริสา  สมภาศรี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวรรณนิสา  เอี่ยมน้อย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเจนจิรา  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอเนชา  แก้วพวง โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธีรายุตม์  สุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอนาวิล  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัชพล  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอนัญญา  ราชอินตา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐกาญ  เมืองแสน โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอรปรียา  หาสิงทอง โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธัญภัทร  โยประโคน โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิชญาพร  โยประโคน โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายปรเมศร์  ษรจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรรณปพร  ยศสุพรหม โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงทน โรงเรียนบ้านแก่งครก 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงธนพร  คำพัน โรงเรียนบ้านแก่งครก 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศรีบุญ โรงเรียนบ้านแก่งครก 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดาราช โรงเรียนบ้านแก่งครก 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายสุรศักดิ์  แดงด้วง โรงเรียนบ้านแก่งครก 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐพร  ไตรพรหม โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปฐมพร  พิมสร โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุตรพรหม โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนกฤต  โกษาจันทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสงพลสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชนิสรา  ทมเจริญ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปนิดดา  พรมศาสตร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรณิกา  สุวรรณชาติ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวันมีสุข  เสือเนียม โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงประสิตา  วงศ์สีหะ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสนโสภา โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัปตันชฎา  แสนสุภา โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงรัตนาวดี  จันอุดร โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเบญญาพร  ไชยเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสิรินทรา  สารมะโน โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธนิษฐา  ภูคงน้ำ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจีรพรรณ  โพธิปัสสา โรงเรียนบ้านหนองบง 1 ป.6 วิทย์ประถม