รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก้องกิดากร  กั้งกลาง โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายไกรวิชญ์  โยเหลา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายชินกร  บับลุน โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายบัญญพนต์  ศรีนูเดช โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายมงคล  ดรนาม โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายอภิเชษฐ์  เดชยศดี โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกุลธิดา  ธาตุบุรมย์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนกนภา  ดวงพลจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปิยธิดา  ดาวกุลน้อย โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจบุญ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงพัชราภา  ถาเหลา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอัญญานี  แก้วมงคุณ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอารยา  สีสาโหล่น โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายรัชพล  เขยนอก โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธีรภัทร  นามอาษา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงปิยพร  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1 ป.6 วิทย์ประถม