รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนัทช์  อิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายบรรณวัชร  มีรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ทองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายณราช  นาคสุกปลั่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายนเรศ  นาคสุกปลั่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายสุรยุทธ์  สาระโมลี โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนรมน  คงทอง โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปิยมิตร  เปลี่ยนใจ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุธาสินี  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญาณิศา  สุตตะคาร โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปวริศา  คงดำ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจิรภิญญา  นิ่มเพ็ง โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงศิริรัญญา  ฉ่ำสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนรีกานต์  ช่วยยก โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสวิชญา  ปราบปรี โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายเมธาสิทธิ  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธนทัต  ศรีแป้น โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพรรวศา  ไชยเวศ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกรวรรณ  ดำชื่น โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชญานันท์  สุตตะคาร โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธีรธนัชช์  ณ นคร โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายขวัญชัย  จุ้ยเหมือน โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายครรชัย  คงเกลี้ยง โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายวชิรวิชญ์  คงวุ่น โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงประกายดาว  คงดำ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายสิทธิโชค  พลับพลา โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวริสรา  รามณีย์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจันทัสมา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเพชรา  เพชรสังข์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกุลธิดา  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอลิน  ช่วยเทศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกื้อหนู โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวัชรีพร  เขียดนิล โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงภูษณีศา  หอยมณี โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสุภัสสรา  ช่วยนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชฎาทิพย์  หมัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพัชรกร  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจุฑาพร  โกสินทร์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายภาณุพงศ์  บุตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายเจนณรงค์  เมืองเหล็ม โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายนิติธร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายจักริน  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภัทราวุธ  เขียดนิล โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงศิริกานต์  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงศิริวิมล  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงไอลดา  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกวินทรา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุริยา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรสังข์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงทิพย์นารี  แสงเสน โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธัญยกานต์  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เทพราช โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขนานสุข โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ช่วยเทศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงรุซดิยาฮ์  ติเสส โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายซ่อรีฟ  หลีแจ้ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอริสรา  รัตนานุกูล โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายดานิช  อิสราป้อม โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงดรุณี  คงนิล โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เหมมันต์ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายเฟาซีย์  สียานเก็ม โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายจุลจักร  ด้วงเอียด โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอินซอฟ  ไหมหมาด โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชลธิชา  มะซอ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงลีนา  เหล็มปาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอุซัยนา  เหล็มปาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวริศรา  เหล็มปาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอาทิตยา  เส็นบัตร โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนงนภัส  เส็นบัตร โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิยดิลก โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงดารุณี  หวัดแท่น โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกฤติมา  สังแทน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉ้วนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนัญญา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีนวน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สงไห้ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชนมน  อินทร์สังข์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายนพรุจ  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายชยณัฐ  สุกแดง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายรติกร  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายจักริน  เม่งช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธนวัฒน์  สงไข่ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุธีธิดา  แย้มมณี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจิรัติกาล  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงเนติภา  รักนิ่ม โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธนพร  ชูเซ่ง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฎฐกมล  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงโศภนพิชญ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายพัสวี  ศรีชูทอง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภัทราวุธ  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายภัทรชัย  เนตรสน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธนกร  คงมี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงเกวลิน  ทองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายคงตะวัน  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงไอยริน  ไชยเขียว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภูวดล  ปานโต โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวรักษ์ธีรา  มรรคคงคา โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวณัฐริกา  ขุนชย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจันทวรรณ  บุญนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงภาวิดา  กล้าคง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัชพล  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสลิลเกตน์  นวลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกมลชนก  รามเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธัญพิชชา  คำใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอริสรา  ทองกุ้ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพัชรพร  นวลทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนพัชนันต์  อักษรชู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอภิชญา  เผือกติ้ม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายณภัทร  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายศิวกร  บุญณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายณฐพล  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทโร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงภัทรนันท์  เอียดเฉลิม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงรุสนานี  โส๊ะสมาคม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอนันตญา  หวันยีเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกัณดาณัฏฐ์  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฐวรา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ยิ้มวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนุชจนาถ  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายศิวัช  สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายชิติพัทธ์  หมัดอาดัม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายยศพนธ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายฐณพล  ปิดภยันต์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวิภาวดี  วิสูตร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายภูวนัย  วิเชี่ยร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปวีณ์กร  แก้วชูทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวาสนา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงลักษิกา  โอฬาริ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงลลิตา  นุกาศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชญานิศ  เดชสงคราม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงโสมพิสุทธิ์  อินใหม่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธนากร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนนทพร  คุณะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เเก้วอัมพร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายเบิกฟ้า  เพชรสงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สัจจา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงฐิติกานต์  สวัสดีนาราย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายเกษมสันต์  สาสุธรรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐวัตร  ไฝ่แสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนราธิลักษณ์  ชาติวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญชนก  คงทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรพรหม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสิริกาญจนา  มาสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธาราทิพย์  เส้งดำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพลอยนารา  เส้งตุก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนัญชนก  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจันทกานต์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุมิตตา  มูสิกะสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายฐิติวุฒิ  หนูเทพ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอรทัย  หนูมาก โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจิราวรรณ  หนูขาว โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงไปรยา  หวังอาลี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสาวิกา  เบ็ญละโต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปริญญา  ดนุเดช โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายฮัมดาน  ผอมเกื้อ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอาซียา  ชอบงาม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงฟาตีนี  ฤทธิ์โต โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวรัญญา  พลพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงมิรันตี  สะอาด โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงจันทกานต์  แสงช่วง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายอัสนี  ก็เด็ม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอนัญญา  หะมิสะ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงซานียา  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนัสรีน  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงยัสมิน  ร่าเหม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงซัยยาดา  เส็นธนู โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอาซิสด์  แอหลุย โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวงศกร  หมัดอ่าดัม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายริสกี  เบ็ญก้อหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายมานพ  ก็เด็ม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายโกมิน  สุขัง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายรอซซากี  ฉาดหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกิตติภพ  เสี้ยมหาญ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายคณาธิป  สุคนธวดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายศักรภพ  กรุงแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปวีธิดา  หมวดสง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายพีรวิชญ์  ภู่ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายภูริช  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงภัททิตา  นวลดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วบุตร โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายรัชชานนท์  คลังมณี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายติณณภพ  ปลอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายภพธร  เซ้งอิ้น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายภูธิป  ศรีเหลือง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายพัชรพล  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายพีรวิชญ์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายสิปปกร  เกื้อคลัง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงมณฑิตา  พริกเบ็ญจะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายศุภกร  เนียมบุญ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงหยาดเพชร  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพิมลวรรณ  นวลเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูศรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงลิปิการ์  ศรีเส้ง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ซื่อสกุล โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูหมอก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสศิตา  คำหอม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนโชติ  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงอ่อน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมรกฎ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฑิตยา  คงอาษา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอาฑิตยา  คำเขียว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนพดล  ลักษณะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัญต์ฤทัย  มณีแนม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีลาชัย โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจิรชยา  มากสุก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวรรณิดา  บัวอ่อน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายอภิสร  ช่วยจำแนก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชญานิศ  รอดชุม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนันทิชา  รัตนะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรักษิณา  รักแดง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปัทมพร  ชูชุมศรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอรไพลิน  รักราม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกฤตภาส  นุ่นนะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.4 วิทย์ประถม