รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนัทช์  อิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายบรรณวัชร  มีรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ทองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายณราช  นาคสุกปลั่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายนเรศ  นาคสุกปลั่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายสุรยุทธ์  สาระโมลี โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนรมน  คงทอง โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปิยมิตร  เปลี่ยนใจ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุธาสินี  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญาณิศา  สุตตะคาร โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปวริศา  คงดำ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจิรภิญญา  นิ่มเพ็ง โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงศิริรัญญา  ฉ่ำสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนรีกานต์  ช่วยยก โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสวิชญา  ปราบปรี โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายเมธาสิทธิ  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธนทัต  ศรีแป้น โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพรรวศา  ไชยเวศ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกรวรรณ  ดำชื่น โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชญานันท์  สุตตะคาร โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธีรธนัชช์  ณ นคร โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายขวัญชัย  จุ้ยเหมือน โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายครรชัย  คงเกลี้ยง โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายวชิรวิชญ์  คงวุ่น โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงประกายดาว  คงดำ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงตัสซินา  เศรษฐสุข โรงเรียนบ้านทอนตรน 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอัญมณี  เศรษฐสุข โรงเรียนบ้านทอนตรน 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอาลิตา  หนูหนุด โรงเรียนบ้านทอนตรน 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายอาริฟ  หลีน้อย โรงเรียนบ้านทอนตรน 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงภิรัญญา  พรหมปลัด โรงเรียนบ้านทอนตรน 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวริสรา  รามณีย์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรัตติญา  พุมนวน โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเพชรา  เพชรสังข์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกุลธิดา  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอลิน  ช่วยเทศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกื้อหนู โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงวัชรีพร  เขียดนิล โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงภูษณีศา  หอยมณี โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุภัสสรา  ช่วยนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชฎาทิพย์  หมัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายพัชรกร  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายสิทธิโชค  พลับพลา โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจุฑาพร  โกสินทร์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายภาณุพงศ์  บุตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายเจนณรงค์  เมืองเหล็ม โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายนิติธร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายจักริน  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายภัทราวุธ  เขียดนิล โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศิริกานต์  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศิริวิมล  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงไอลดา  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกวินทรา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุริยา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรสังข์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงทิพย์นารี  แสงเสน โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธัญยกานต์  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เทพราช โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขนานสุข โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจันทัสมา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ช่วยเทศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายภูวนัย  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิดาภา  หมินเส็น โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินขาว โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศิริรัตน์  หอยบาง โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงเกศกนก  คชเสน โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายรัชพล  คงสอาด โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปาริกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนพวรรณ  ชูฉวี โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงรุซดิยาฮ์  ติเสส โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายซ่อรีฟ  หลีแจ้ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอริสรา  รัตนานุกูล โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายดานิช  อิสราป้อม โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงดรุณี  คงนิล โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เหมมันต์ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายเฟาซีย์  สียานเก็ม โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายจุลจักร  ด้วงเอียด โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอินซอฟ  ไหมหมาด โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชลธิชา  มะซอ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงลีนา  เหล็มปาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอุซัยนา  เหล็มปาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวริศรา  เหล็มปาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอาทิตยา  เส็นบัตร โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนงนภัส  เส็นบัตร โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิยดิลก โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงดารุณี  หวัดแท่น โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกฤติมา  สังแทน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉ้วนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธนัญญา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีนวน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สงไห้ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชนมน  อินทร์สังข์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายนพรุจ  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายชยณัฐ  สุกแดง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายรติกร  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายจักริน  เม่งช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธนวัฒน์  สงไข่ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุธีธิดา  แย้มมณี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิรัติกาล  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเนติภา  รักนิ่ม โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธนพร  ชูเซ่ง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฏฐกมล  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงโศภนพิชญ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายพัสวี  ศรีชูทอง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายภัทราวุธ  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายภัทรชัย  เนตรสน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายธนกร  คงมี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเกวลิน  ทองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายคงตะวัน  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงไอยริน  ไชยเขียว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภูธน  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงทักษพร  เรืองชัย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายราชันย์  ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปวันรัตน์  โรจนรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธนพนธ์  ปราบณารายณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายภูวดล  ปานโต โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวรักษ์ธีรา  มรรคคงคา โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวณัฐริกา  ขุนไชย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจันทวรรณ  บุญนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงภาวิดา  กล้าคง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายภูวนัย  ทองศรี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายชลากร  แต้ตระกูล โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายซัลฟาฮ์  ด้วงรัตน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุธาศิณี  สังข์ทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธิติกานต์  มีเสน โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภูริชญา  ใจห้าว โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายภานุวัฒน์  กิ้มไซร้ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายฐณะวัฒน์  เขียวใหญ่ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจารุพิชญา  มั่นสอน โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วกาญจน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงเสาวณีย์  ชูยัง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายพชรพล  ช่วยพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายธีรเดช  แป้นเงิน โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายปรเมศวร์  ทิมพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนวนันท์  มูสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายธนกฤต  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรรณรดา  พรมทา โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เขาแก้ว โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัทราภา  ทองอยู่ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงศุภธิดา  แก้วยัง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัทรนันท์  พลเพชร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอนันตญา  ขุนทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทรอุไร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวิภาวี  แก้วแกมทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุธินี  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โฉมทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายจักรภัทร  คงประสิทธิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายศักดากร  อรุณพันธ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพลอธิป  แก้วชูทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูนุ่น โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจริยาวดี  หนูชู โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัชราพร  มรสุม โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภัสรา  สงดวง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐธิดา  รอบรู้ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณิชา  ขุนเนียม โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอังคณา  คังคะมะโน โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศศิมา  พูลดวง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัชพล  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสลิลเกตน์  นวลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกมลชนก  รามเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธัญพิชชา  คำใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอริสรา  ทองกุ้ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพัชรพร  นวลทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงนพัชนันต์  อักษรชู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอภิชญา  เผือกติ้ม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายณภัทร  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายศิวกร  บุญณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายณฐพล  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทโร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงภัทรนันท์  เอียดเฉลิม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงรุสนานี  โส๊ะสมาคม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอนันตญา  หวันยีเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกัณดาณัฏฐ์  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัฐวรา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ยิ้มวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนุชจนาถ  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายศิวัช  สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายชิติพัทธ์  หมัดอาดัม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายยศพนธ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายฐณพล  ปิดภยันต์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวิภาวดี  วิสูตร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายภูวนัย  วิเชี่ยร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปวีณ์กร  แก้วชูทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวาสนา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงลักษิกา  โอฬาริ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงลลิตา  นุกาศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชญานิศ  เดชสงคราม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงโสมพิสุทธิ์  อินใหม่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธนากร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนนทพร  คุณะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เเก้วอัมพร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายเบิกฟ้า  เพชรสงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สัจจา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฐิติกานต์  สวัสดีนาราย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายเกษมสันต์  สาสุธรรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐวัตร  ไฝ่แสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนราธิลักษณ์  ชาติวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธัญชนก  คงทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรพรหม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสิริกาญจนา  มาสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธาราทิพย์  เส้งดำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพลอยนารา  เส้งตุก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธนัญชนก  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจันทกานต์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุมิตตา  มูสิกะสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายฐิติวุฒิ  หนูเทพ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอรทัย  หนูมาก โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจิราวรรณ  หนูขาว โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงไปรยา  หวังอาลี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสาวิกา  เบ็ญละโต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปริญญา  ดนุเดช โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายฮัมดาน  ผอมเกื้อ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงอาซียา  ชอบงาม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงฟาตีนี  ฤทธิ์โต โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวรัญญา  พลพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงมิรันตี  สะอาด โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงจันทกานต์  แสงช่วง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายอัสนี  ก็เด็ม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอนัญญา  หะมิสะ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงซานียา  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนัสรีน  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงยัสมิน  ร่าเหม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงซัยยาดา  เส็นธนู โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอาซิสด์  แอหลุย โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวงศกร  หมัดอ่าดัม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายริสกี  เบ็ญก้อหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายมานพ  ก็เด็ม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายโกมิน  สุขัง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรอซซากี  ฉาดหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกิตติภพ  เสี้ยมหาญ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายคณาธิป  สุคนธวดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายศักรภพ  กรุงแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปวีธิดา  หมวดสง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายพีรวิชญ์  ภู่ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายภูริช  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงภัททิตา  นวลดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วบุตร โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายรัชชานนท์  คลังมณี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายติณณภพ  ปลอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายภพธร  เซ้งอิ้น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายภูธิป  ศรีเหลือง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายพัชรพล  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายพีรวิชญ์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายสิปปกร  เกื้อคลัง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงมณฑิตา  พริกเบ็ญจะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายศุภกร  เนียมบุญ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงหยาดเพชร  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพิมลวรรณ  นวลเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูศรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงลิปิการ์  ศรีเส้ง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ซื่อสกุล โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูหมอก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสศิตา  คำหอม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนโชติ  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงอ่อน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมรกฎ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงฑิตยา  คงอาษา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอาฑิตยา  คำเขียว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนพดล  ลักษณะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญต์ฤทัย  มณีแนม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีลาชัย โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงจิรชยา  มากสุก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวรรณิดา  บัวอ่อน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอภิสร  ช่วยจำแนก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชญานิศ  รอดชุม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนันทิชา  รัตนะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรักษิณา  รักแดง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปัทมพร  ชูชุมศรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอรไพลิน  รักราม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกฤตภาส  หนูนุ่น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพชรพล  เลขลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายอชิระ  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายพุทธิ  เพ็ญจำรัส โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายวรเทพ  ไพชำนาญ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายกันตพงศ์  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายนพกร  ขุนหลำ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายเดชาธร  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวัชรภรณ์  สายนาค โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปาลินี  เขียวจีน โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุชานันท์  เจ้ยชุม โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงขอบคุณ  สระโมฬี โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทภาโส โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปพิชญา  ใจหาร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงทักษิณา  ศรีสงคราม โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกันติยา  แก้วหนู โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปิยธิดา  หนูปาน โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอภิญญา  รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  รัตนสุภา โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพัชรพล  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เขียวจีน โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงฐิตาภา  คงแคล้ว โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่นนุ้ย โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูศรีสงคราม โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวัชฐาปณีย์  ฤทธิ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศุภกฤต  รัตนมนตรี โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิมพ์พัตร  เพ็ญจำรัส โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หลีวิจิตร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปฐมวรรณ  ทองระหมาน โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพัชริญา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวริศรา  ไพชำนาญ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชมพูนุท  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายจีรศักดิ์  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปัทมพร  จันทร์คง โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวรกาญจน์  ไพชำนาญ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปาณปวีณ์  แอขวัญ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจิรานันท์  หนูวุ่น โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพัชรพล  ดำเม็ง โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศิริรัตน์  วัฒโณ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธาวิน  ศรีนวลขาว โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรุ่งทิวา  หลำชู โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงระพีพร  หวัดเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายรามรักษ์  ศรีนวลเอียด โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธราเทพ  พรหมวงค์ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวันชนะ  ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายเตชินท์  ทองอุบล โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงไอยวรินทร์  เกื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายยุทธภัทร  หะ โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุขนุ่น โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สงเล็ก โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงกรกมล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัฐวรา  เสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกสิพัฒน์  หนูนุ่น โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภูวเดช  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอลีนา  จิตต์หลัง โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอภิสรา  เรืองเทพ โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายจตุรวิทย์  เคนมี โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวุฒิกร  พุ่มนุ่ม โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายติณณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวรากร  สุวรรณรมย์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนภัทร  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองจินดา โรงเรียนอนุบาลสินธนา 1 ป.4 วิทย์ประถม