รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปาณิศรา  เพ้ยจันทึก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายทินพัฒ  ศรีร่มโพธิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายคมพิศิษฐ์  เกียรติสุดาศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายภคพล  อุ่นทะยา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายอภิวัฒน์  เสนาเพ็ง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพอเพียง  ฤทธิเดช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงรัษฎร์นัชกรณ์  พงศ์พันธ์ภราดร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แน่นพิมาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคมกฤช  แสนศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไกรญาติ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มขจร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธันวา  หอมเนียม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณฐพล  จุขุนทด โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนมิตา  ลิ้มอุดมพร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัชชพร  ชำนาญปืน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายชัชพล  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายอภิภัทร  คงรอด โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายธนพัฒน์  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายชลชนก  ฟองกำแหง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงศุภิสรา  สิงหนาท โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายธนภูมิ  รัตนดาวงค์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงสุกัญญา  มีธรรม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธีรนัย  เรือนคำ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายอชิรวิชญ์  นฤคนธ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกฤษปภณ  ตรึกตรอง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงญาณิศา  มะก้านตง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายธเนศพล  จำจด โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายอชิระ  ฉิมพานิช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายสุวพัชร  ตรีคันธา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายนภสินธุ์  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายสุทิวัส  เดชเดชะสุนันท์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงญากานดา  วิจิตรกาญจน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัฐรินีพ์  สิทธาจารย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกัญญ์ลภัส  ไชยสาร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปภาดา  วงคืตรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เผื่อนสูงเนิน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงอาเรนัส  วงศ์ชูศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายลัทธพล  เคนตู้ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงเพตรา  ชิเวย์ โนส์ซู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายพีรพล  สภามิตร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงรวินท์วิภา  เคนตู้ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกิตติธัช  ขัติยะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายชญานน  พิบูลกุลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายสุภัคกร  โคมทอง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสิรวิชญ์  นาใจคง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกันตพัฒน์  มาลีศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วแก่นตา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุภนิชา  บุญแย้ม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศุภิสรา  กิติการอำพล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเกวลิน  พุทธรักษา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทร์เทศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณัจฉรียา  เอี้ยวเจริญสุข โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงแพรพัชร  สระทองเนียม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพรนภัส  มูลสาร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวิชญาพร  มูลจันทร์ทา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงญาณิศา  มณีนิล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปุณยาพร  นึกหลีก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกานต์กมล  สีมาพล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองทับ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฐกรณ์  สุวิทยพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปัณณภัสร์  ธำรงค์ประพัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงทักษพร  คำใส โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงละอองอินท์ุ  เพิ่มผล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวัลภา  สังข์ศิริ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงภิติดา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กงแก้ว โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงหริดา  หริตวร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุกฤตา  กิจเจริญเสรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสิริกร  บัวลอย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพริมา  จันทร์แขกหล้า โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสิริกร  มีนิล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนภิสา  ทองลงยา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณชมงคล  เจตศุภสุข โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณภัทร  จงใจเทศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสิรดา  แสงเมือง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณฐกร  เมธาโชติพิพัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวิลาสินี  หริตวร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายสหัสรัฐ  พรหมศิริเดช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนบดินทร์  เตโช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิชญา  บุญทั่ง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภูริชญา  อ่อนอ้วน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปณิชา  หันทิพย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอนุกูล  ละมูล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตต์ชอบใจ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกชพรรณ  กฤตโตปการ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐกัญญา  คมคาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธนัชชา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจิรกิตต์  หงษ์วิไล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณดาพัณ  รอดแช่ม โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพุธิตา  นิลเขียว โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายศุภเศรษฐ์  สินพรม โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภูธนิตย์  แสวงสุทธิ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกษัมาพร  เรือนคำ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายเทอดพงษ์  ผิวภูเขียว โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายธนัชชา  โคกระบือ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกานต์ณิชา  อธิปัญญา โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายถิรวัต  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงทิพสุดา  นิลเขียว โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพุทธธิดา  แก้วขาว โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปัณฑิตา  สกุลศักดิ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม