รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปาณิศรา  เพ้ยจันทึก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเพตรา  ชิเวย์ โนส์ซู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กชายพีรพล  สภามิตร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงรวินท์วิภา  เคนตู้ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายกิตติธัช  ขัติยะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายชญานนท์  พิบูลกุลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายสุภัคกร  โคมทอง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายสิรวิชญ์  นาใจคง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงณดาพัณ  รอดแช่ม โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพุธิตา  นิลเขียว โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายศุภเศรษฐ์  สินพรม โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายภูธนิตย์  แสวงสุทธิ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกษัมาพร  เรือนคำ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายเทอดพงษ์  ผิวภูเขียว โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนัชชา  โคกระบือ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกานต์ณิชา  อธิปัญญา โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายถิรวัต  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงทิพสุดา  นิลเขียว โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงพุทธธิดา  แก้วขาว โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปัณฑิตา  สกุลศักดิ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม