รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพลวัฒน์  สุพรรณ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงมิลิน  เมธา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สายประเสริฐ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอนัญญา  เอกจีน โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมาติกา  ศรแก้วดารา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธีรภัทร์  บุญมาปะ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายอลงกรณ์  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกาญจนา  งอมสันเทีย โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอนวัช  กล่อมสุนทร โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายกฤติพงศ์  ปินทยา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกฤชณัท  หมู่หนอง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายวรปรัชญ์  เรือนรักเรา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายประวันวิทย์  บุตรเขียว โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายพุฒิพงศ์  ปาตีคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หล้าพระบาง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอรภิวรรณ  กันทะคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัชชา  เติมเต็มบุญ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธัญชนก  เพิ่มพูลมา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชุติชญาพิมพ์  รินใจ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธนบดินทร์  ใจชุ่มใจ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอชิรญา  ดวงธิมา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงขวัญจิราภรณ์  ฝั้นชมภู โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปรายข้าว  อุปหนอง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายภูดนัย  ปินตาสม โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปุณยาพร  ยุบยำแสง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  อินงาม โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงศศินันท์  ภิชัย โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยชนะ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเขมิสรา  รักสุข โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุทธาสีนี  แก้วเกิดก่อน โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปิยาภรณ์  หรั่งนางรอง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพิชชาภา  ก๋องแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายณัฐอินทนนท์  คงแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม