รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนภดล  ทรัพย์ประโยชน์ โรงเรียนบ้านจุโป 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สุขสถาพรชัย โรงเรียนบ้านจุโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายศรัญยพงศ์  เหล่าเจริญกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายณภัทร  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงทอฝัน  อัครวรมาศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจรรษะณัย  เชื่ยวชาญศิลป์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภูริต  ปริเปรมกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธนนันท์  ธนศิริสุข โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวิภาวดี  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่แต้ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาเรือง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายรพีพัฒน์  อาดัม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐนรี  ภิมาลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขปักษา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เลี้ยงพันธุ์เจริญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงศุภรัตน์  ลิปิการวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงสิริกานต์  หงษ์สี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกรพินย์  แซ่ซ่ง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายนันทิพัฒน์  มารมย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธนภัทร  มากอ้น โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงศิรินภา  วัฒนดำรงสวัสดิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจิราพัชร  โรจนรักษาวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจุฬาคัมภีร์  เลิศลำยอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงรัตมณี  บุรีศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมนวล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุธาสินี  โทนะพันธุ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงธัญชนก  บัวศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอภิลดา  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงดวงกมล  แซ่ซี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจีรนันท์  ไพโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสินินทรา  แซ่วื้อ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปานชีวา  รามแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวณัฎฐา  สุภาพ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวนัทธ์ชนัน  เจะมิง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวสุพรรษา  แซ่จัน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวพนิดา  แก้วทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนาภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายทักษ์ดนัย  รัชตเศรษฐกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายศุภกฤต  เกษมมงคลพร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายเตชัส  โสภโณวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกล้าสิริ  เรือนสากล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายวรัญชิต  แซ่ตั้ง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชนม์ภัททา  คุณโท โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงภัทรษอร  เลิศพิรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายภูมินทร์  จริยาบูรณ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอัดชา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายศุภกร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธันยธรณ์  ทองคำ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงอินทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายปภาวิน  ภักดีรักษ์พงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสุรินทัศน์  ทิราชีพ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกมลวรรณ  เสถียรดิลก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสิริยากร  ชูพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศุภกานต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปานกวิน  เวียงแก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายปุลวัชร  เพ็ชรมณี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนารีพิทักษ์  มุสิกะศิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณภัทร  พูนทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงญนันทพร  นิลอ่อน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฎฐนันธ์  สุวรรณภุชงค์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพนิตพิมพ์  สิริโชคชัยกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกฤติมา  แซ่เล่า โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนูรดีน่า  เปาะโน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชญา  บุรีศรี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจัสมีน  สาเล็ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายปวเรศ  จิรวัฑฒโนวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดิษยาธนเจษฎา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวรดา  แซ่ยุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายจิรายุ  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ลู่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปวริศา  กิจพรอนันต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายสิรวุฒิ  แซ่เจน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายปฐมพงษ์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายฉันทวัฒน์  ฉันทจุลสินธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิตดวงฤทัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายคริสตัล  แซ่เช่น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภานุวัฒน์  รื่นรมย์ถาวรสม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอัซรอน  สะมะแอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปิ่นชนก  นกแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายวงศธร  แซ่ซำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนาสรีน  หาญณรงค์ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงซาตีเราะห์  ดาเด๊ะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงเดียนา  กอตอ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงฟิรดาว  กอตอ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนูรฮูดา  รอซะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  เจ๊ะยะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายอุมัร  อิมัม โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายมูฮัมหมัดเภาซี  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนุรอัยนี่  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายมะสุเรน  ตาบาซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุดา  จะทะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงมายีอาร์  ตอกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจีน่า  โมีะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนูรฮายาตี  บินตีมัดอีซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงมัยซาเราะห์  ลีมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงบุซรอ  กาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอูมัยรอฮ  กูวะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 คณิตประถม
108 นางสาวนิวาริน  คงสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายอะห์นัฟ  สาหะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงราเฟีย  ขันสู้การ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงสุลดา  สามัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนาเดีย  ตาบาซา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาราเฮง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนาเดีย  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงซากีนะห์  ซิติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงซูไฟรอ  คาเด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม