รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนภา  แสงส่อง โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงนลินา  พุฒขวัญ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงมาซีรา  บารู โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงนูรใบซูรา  ปาแว โรงเรียนบ้านมาลา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสุไลมาน  ปาแว โรงเรียนบ้านมาลา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายฟัยซา  วาเด็ง โรงเรียนบ้านมาลา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนัสรีน  อาแย โรงเรียนบ้านมาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนูรรูอีซัน  มะหะแซ โรงเรียนบ้านมาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงรุวัยดา  อาหวังกะจิ โรงเรียนบ้านมาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายบัสรี  ซามะ โรงเรียนบ้านมาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงฮัชมาอ์  สาและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงตอยยีบะฮ์  อาดำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายศิวกร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนัฐฑฌา  โต๊ะยง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงบัลกิส  สาหลำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายมูฮัมหมัดอากีล  ลีเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายวิชัยยุทธ  บุญทักษิณกพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนัชมี  ประเสริฐดำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวิญาดา  ดาอิตำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอานา  ตอแลมา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงบัลกิส  ดูบี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนูรไลลา  ริบิล โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายรัชชานนท์  บัวเกิด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงตั๊กวา  การือมอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฟิรฮานาน  ดรอแม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลู่ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงบุชรอ  สะรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายหฤวัตร  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายรัยยาน  ดอสอลี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายฟาฎิล  สะอุ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนภัสสร  อุทิศานนท์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอตีชา  ดาเด๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรัตติกาล  คชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงซีรีน  ซียง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฮุซนา  ดาหะตา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนูรูลฮีลาล  ซา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายวายุพัฒน์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธัญนี  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงซูวัยดา  ปาแว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงตัสนีม  อายะมาโซ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายมุนินทร์  ภัทรกุลพิสุทธิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปานิสรา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอัสมา  กูดู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  กะโด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายอามาน  วาแวนิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายฝารุจ  รือสะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายอัซลัน  เจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงซีรีน  สาเต๊าะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายซัยฟุดดีน  มูฮัมมัด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายณัฐธกฤษณ์  เจ๊ะตา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงฟาริน  กะลูแป โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวรัญญา  พานซ้าย โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายฮานีฟ  การือมอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนูรอัยณีย์  บาหะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกัมรูน  ลืบาน๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอารดา  มะสาลัง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปานรดา  จักราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอธิชา  ยืนมาแต โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเบญญาภา  ลีม๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงโรสฟาเดียร์  พึงพระ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภคพร  แจ้งเจษฏา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปัญธิกา  เคนงาม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายวิทวัส  ซียง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายฮัยกัณต์  แวเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เศษแอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายณัฐพงศ์  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอัมภิกา  คุนาการ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปุญญานันท์  เนตร์นิยม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุพรรณิกาญจน์  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงญาณิศา  เปล่งงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงโมนัย  บัวเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอามีร่า  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายลัญจกร  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายญาณพัฒน์  ภัทรกุลพิสุทธิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  แดเบาะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจัสมินทร์  แห่เหล็ม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฟารีดา  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศสิธร  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพรสินี  ทองคง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสิริกร  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนูร์อากีล่าฮ์  ลีเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายเบ็ญจพงษ์  เรืองพูนวิทยา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงรอฟีดะห์  บาฮา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรชนีกร  แซ่เตา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอิลฮัมร์  แวหะยี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายเขมณัฐ  เจียระนัย โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายฟาฏิล  ดารอฮิง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ยะยือริ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายนภดล  ทรัพย์ประโยชน์ โรงเรียนบ้านจุโป 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สุขสถาพรชัย โรงเรียนบ้านจุโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศรัญยพงศ์  เหล่าเจริญกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายณภัทร  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงทอฝัน  อัครวรมาศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจรรษะณัย  เชื่ยวชาญศิลป์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายภูริต  ปริเปรมกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธนนันท์  ธนศิริสุข โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวิภาวดี  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่แต้ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาเรือง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายรพีพัฒน์  อาดัม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฐนรี  ภิมาลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายสุขสันต์  แซ่จุง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกิรณา  แซ่เล่า โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขปักษา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เลี้ยงพันธุ์เจริญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงศุภรัตน์  ลิปิการวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงสิริกานต์  หงษ์สี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกรพินย์  แซ่ซ่ง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายนันทิพัฒน์  มารมย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธนภัทร  มากอ้น โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงศิรินภา  วัฒนดำรงสวัสดิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงจิราพัชร  โรจนรักษาวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงจุฬาคัมภีร์  เลิศลำยอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงรัตมณี  บุรีศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมนวล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสุธาสินี  โทนะพันธุ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธัญชนก  บัวศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงอภิลดา  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงดวงกมล  แซ่ซี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงจีรนันท์  ไพโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสินินทรา  แซ่วื้อ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปานชีวา  รามแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวณัฎฐา  สุภาพ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวนัทธ์ชนัน  เจะมิง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวสุพรรษา  แซ่จัน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวพนิดา  แก้วทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนาภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายทักษ์ดนัย  รัชตเศรษฐกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศุภกฤต  เกษมมงคลพร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายเตชัส  โสภโณวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกล้าสิริ  เรือนสากล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวรัญชิต  แซ่ตั้ง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนม์ภัททา  คุณโท โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภัทรษอร  เลิศพิรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภูมินทร์  จริยาบูรณ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอัดชา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภกร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธันยธรณ์  ทองคำ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงอินทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปภาวิน  ภักดีรักษ์พงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายสุรินทัศน์  ทิราชีพ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกมลวรรณ  เสถียรดิลก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสิริยากร  ชูพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศุภกานต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปานกวิน  เวียงแก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปุลวัชร  เพ็ชรมณี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนารีพิทักษ์  มุสิกะศิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณภัทร  พูนทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงญนันทพร  นิลอ่อน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฎฐนันธ์  สุวรรณภุชงค์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชากีร  สะอุ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวนจันทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พิริยโยธากุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐมน  ดิลกกาญจนมาลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอุชุกร  เลื่องภัทรภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพนิตพิมพ์  สิริโชคชัยกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกฤติมา  แซ่เล่า โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนูรดีน่า  เปาะโน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิชญา  บุรีศรี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจัสมีน  สาเล็ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายปวเรศ  จิรวัฑฒโนวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดิษยาธนเจษฎา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวรดา  แซ่ยุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายจิรายุ  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ลู่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปวริศา  กิจพรอนันต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายสิรวุฒิ  แซ่เจน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายปฐมพงษ์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายฉันทวัฒน์  ฉันทจุลสินธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิตดวงฤทัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายคริสตัล  แซ่เช่น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายภานุวัฒน์  รื่นรมย์ถาวรสม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายอัซรอน  สะมะแอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปิ่นชนก  นกแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายวงศธร  แซ่ซำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายคณิสร  อำไพรินทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายณัฐพัชร์  แสนสุขไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายปภิณวิทย์กร  โชตน์ธนานันต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายณภัทร  เหล่าสัมพุทธะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายวิษณุ  แซ่ชั้น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเบญญาภา  นุคระอานนท์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลี่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งนิธิวัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายกษิดิ์เดช  เทียมเมฆ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธีริศรา  เท่งประกิจ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายธนพนธ์  ท่องไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รองใจคำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนุชรดี  อนุพันธ์สกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงญารินดา  ศีลาทอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงเปมิกา  อัมพรวิวัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงจิตติสุดา  บุตรชัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมมินทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงมัฑริกา  ถีอาสนา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศุภิสรา  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายชินเว่ยปิง  แซ่ย่าง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธนัชชา  มณีโชติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศรินนี  ยอดดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวรุจิรา  แซ่ไล่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายปรัตถกร  แซ่เจา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงจิรดา  ไสวโสภณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวเกตทิตย์  เกิดหวังสกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปัทมาพร  เวชวัฒนประเสริฐ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงทิพรัตน์  แซ่เจา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวสุณิชา  แซ่ถัง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนภสร  แซ่มุ่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟุ้งนำเจริญทรัพย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวปภาวี  แซ่ซู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงประภาสิริ  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวริศรา  รุ่งนิธิไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอนุสรา  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลิศโชติชวลิต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีเตชะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิชชา  อัญชัญศรีชาติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจินดาภา  แซ่เจน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนูรเดียร์นา  มะแซสะอิ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนาสรีน  หาญณรงค์ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงซาตีเราะห์  ดาเด๊ะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงเดียนา  กอตอ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงฟิรดาว  กอตอ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนูรฮูดา  รอซะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  เจ๊ะยะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายอุมัร  อิมัม โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุวรรณณา  สาแม โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายมูฮัมหมัดเภาซี  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงนุรอัยนี่  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายมะสุเรน  ตาบาซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุดา  จะทะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงมายีอาร์  ตอกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจีน่า  โมีะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนูรฮายาตี  บินตีมัดอีซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงมัยซาเราะห์  ลีมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงบุซรอ  กาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอูมัยรอฮ  กูวะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายซูการนัย  ดามาดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 คณิตประถม
252 นางสาวนิวาริน  คงสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายอะห์นัฟ  สาหะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงราเฟีย  ขันสู้การ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสุลดา  สามัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนาเดีย  ตาบาซา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาราเฮง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนาเดีย  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงซากีนะห์  ซิติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงซูไฟรอ  คาเด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม