รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอับดุลรอฟุด  เจีะสาและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนินัศริน  หนิโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนัสริญ  ปะมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนูรอัฟซาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฟาดียา  แมและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงซูไวบะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอวาติ๊ฟ  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามานะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิยอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสีตีสูไลฮา  บาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงซาฟีรา  ยาเลง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนูณไอณี  กรีติง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  กาเด โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายวิลฎาณร์  ยาโกีะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงตัสนีม  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนูรอาลิซา  สือแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงสุไลนี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มาลอบูงอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะเตะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงอาตีกะห์  เลาะและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนูรนาเดีย  ยะโกะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงอัสมะ  ดือราแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนูซีลา  ยา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงมุมีนะห์  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงต่วนซีตีมาเรียม  โลบือราเฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงวารีดา  ดอนิแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฮูลัยฟะห์  มะแก โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวนาซอฟะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวพาวาส  มะเจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวฮาปีซัน  ยาโกีะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงซารีดา  ตาเละลีเยาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวนูรอามาน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวซูไฮลา  มะเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวซูไอลา  อีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวนิรมล  บาเละ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงฟิรฮายานา  รือสะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงนูรไอนี  ตูแกบือซี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวนาวาตี  เจ๊ะตู โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะ  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายวิลดาน  สะอิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนัสรีฟา  ทองคำ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายนาดีม  บาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายอาดัม  มาลอบูงอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอารีฟา  อีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนาซุฮา  กาเจ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสูวัยบะห์  มีดิง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงฟาติน  มณีหิยา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนูรฮากีมี  ราแดง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนรูหะนาณ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงบัลกีซ  ดอเลาะอาลี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนัสริน  ลีเย๊าะมาวอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงรูวายดาร์  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอานีตา  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนุรมี  ยายา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฮานิส  มาน๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอาดัม  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายมูอัซซิน  หวังอีน โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายลุกมาน  อารง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายมูฮำหมัดอินซาน  สาและ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายมัรกาน์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายอัฎฮา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายซัยฟูน  นิกาเร็ง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอาซียะห์  บาหะโว โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอานาตี  อูตง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอานีสะห์  สารีแปเราะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนดา  แวนิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายมะตอฮา  อูมา โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายมูฮัมหมัดอิสรัน  มีดิง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอานีฟา  เจะหะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพัชรี  สามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอานีรา  ฮายีลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอานีฟะห์  มาแต โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายนาซูฮา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายบัดรุดดีน  ชา โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายนิอากิฟ  บอตอ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายมูฮัมหมัดโซเฟียน  อูมา โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงฟัตมี  วาเงาะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เปาะนิ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนาอิฟ  ตีงี โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนูรอัยดา  ตีงี โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนิรฮัตสือลีนี  ปลูแว โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายอับดุลวาริส  กาเซ็ง โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายฮัมดาม  แมเร๊าะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายซิลมาน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนูรีฮัน  มะวี โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  มะนอ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายฆอซีบ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนาซีฮา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอันนี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายฟุรกอน  เปาะดิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงมูซัมมิล  บินดือเลาะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายรอยญาณ  แหเหล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนุรอามารีซา  กะจิ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายมะซัน  อีดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายสัยฟุดดีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงซาฮีรา  มะสาและ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงซามีเราะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนูรอีมานี  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอิบตีซาน  มาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวีอาม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฮากีมะห์  ลาบอ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฟัรดา  มะยี โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงฮานีฟา  ยามา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอัสมีร  มีนา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายซัยฟูดดีน  บินมะลี โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงดียาละห์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงซุลฤา  ดือรามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงมารีนิง  ยูโซีะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนูรฮาม  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนูรอีมาณี  ยะปะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนูรุลอัฎฟาลร์  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐรินทร์  ไชยเดช โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอาซาซา  สาแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรอกีเยาะ  ดูเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายอามาน  อาบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนิสฟูรอมฎอน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอนัซ  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายคอยวารี  หะยีดาลี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนูรอาฟามี  ซาแมยี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงรอฮานา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงซาลีฮา  หาเก็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงฟาตีมะห์  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสีตีฮาสมะห์  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนูรอัฟรีนา  อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอาฟัยต์  บองออาแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนุรอาตีกะห์  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฮารีฟา  ใจกว้าง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายอิมรอน  สาและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนูรอาวาฏีฟ  ยาการียา โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนูรฮายาณีย์  วาแฉะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอามีเราะฮ์  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวารดา  ต่วนสุหลง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอัสวานี  เตาะสาตู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชลธิชา  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฮัสวานี  มะเยาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงฟัยโรส  เจ๊ะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนิฟาเดียร์  ปัตนวงค์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฟาอีซะห์  มะรือเสาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวัลอาดีญา  เจ๊ะนะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงยัสมีน  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงซูนีรา  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงตัสนี  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอักรีมีน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนัสริน  แมหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนัสรินทร์  เฮ. โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงซีตีอามีนะห์  มะเส็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอิบตีซาม  บูละ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนัจวาฟาตอนะห์  เฮงปียา โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอัสมะห์  เจ๊ะดาแม โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนูรซาฮีดะห์  ดอแว โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเหาะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงซิลมีย์  เจ๊ะฮามะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวีรดา  บาเห็ง โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนูรฟาซีรา  สาเหาะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายบูรฮัน  สาเหาะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายมูหามะ  ด๊ะหยี โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอาฟีนี  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงมีนา  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายมูฮำหมัดบัยฮากีม  เจ๊ะแอ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนันทัษพร  มะลี โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนูรมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงมาซีเตาะ  มีนา โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนูรีฮัน  วาหะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัจรี  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายมะอารือฟัน  โก๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนูรฟัฎรีณีย์  มะและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายนัสรูดีน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายริฟอัตร  มะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายซอฟวาน  ปิตายะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายฟุรกอน  ลานง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายอัฟวัน  บาโด โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรู  เจะแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนูรวัยดา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายฟัครูดีน  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอิสรูนณ์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนูรฟารีชา  มีเหาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอามัด  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายมูฮัมมัดนัศรี  ตีลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนูรูล  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฟารีฮัน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนายูวา  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอิลฮัม  กาเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  เปาะแต โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนูรอีซะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนูรอัยปูตรี  ดะบู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอาดีลา  อับดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนูรอารีนี  ลาเต๊ะบือริง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงซอลิฮะฮ์  สุหลง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงซัลวา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  สานิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอาริสมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอัสวานี  สะอารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกา  บือซา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอักมา  อาแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงฟิรนี  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนูรดีนี  ดอแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงรอสาดา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงอลิษา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายมูฮัมหมัดไพศอล  วาเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายอาซูวัน  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงอัสลีซา  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  ลีบี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวนูรอาซีกีม  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายอามัน  มะทิเกาะปะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงยูรีฟา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายอัรฮัม  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ตาปู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนูรบิสมี  ดอนิแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอัยซ๊ะห์  แวจิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศอฟียะห์  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงซูลฟา  อารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงรูสณี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงมูสลีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายฟุรกอน  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงดาเนียร์  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายมูฮัมหมัดรอฮีมี  เปาะอาเด๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายฟัรฮัน  เต๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายมูฮัมหมัดซูรฮัน  ดอสะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงซูฟีฮะห์  วาพา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงญัสนีตา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายลุตฟี  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  อาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอาฟีนี  มะยีดิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอาวนี  บินยูโซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอาซือมะห์  อับดุซซาลาม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายบัยฮากี  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายซาฟารีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงไซนับ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอาดูรา  มากา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพาดีละห์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนูรไรดา  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์  มายิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอัซมีรา  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอัสมี  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายโซเฟียน  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายเตาฟิต  ดอแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐสวี  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายอาดัม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงลาตีฟะห์  สนิโช โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงซูไวบะห์  อับดุลเลาะห์ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนูรอีมานนี  ดุเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายเฟาซาน  ปะดอโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายอัฟฟาน  บันสุรี โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงซาฟียะห์  แวดือราแม โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอัลวานี  ดือเย๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนูรซอบีฮะห์  ยาการียา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอานิส  สะมะแอ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอามานีย์  อูมา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอัสนีตา  อูมา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซาล  ดาโอะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายบิสมิล  กาเดร์ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงซูไรดา  สูหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงอามีนะห์  ปูเตะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  มะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอับดุลฮากิม  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายยุสรัน  เวาะหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวัสมีย์  มามุ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนูรนาเดียร์  กูเวกามา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาระห์ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงฟาตีหะห์  สะนิ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอาซูรา  หะมะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนูรอิสซาน  หะแว โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนูรฮัสลินดา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนัซรินทร์  แวมะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนินาดียา  มะลารี โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนูร์อีมาน  ดือราโพ โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงต่วนนูรอัสวานี  จายอ โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอาอีซะห์  บินมะรือสะ โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนูรอีฟาณี  ดือราแม โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอาซูวาห์  อูมา โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงซูไมยะห์  สือแม โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายฟาฮัด  เร็งมา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงซุลฟา  สาเมาะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงฮาซานี  ดงมูซอ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกวิสรา  กองแก้ว โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงซัลวาณี  มามะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงฟิตรีญา  หมาดมานัง โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงอาฟีนี  หะยีเจ๊ะอารง โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนูรอัยน์  ดุลรอมัน โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายนาซอรี  แวดือราเซะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อาดำ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงอามาลีนา  เสมอภพ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงรุสดา  มือเก๊าะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงโนรฯาซีรา  สะแลแม โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปาลิดา  ลาเตะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอารีฟะห์  โด โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงโซเฟีย  บือซา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายฟัยรุซ  หะยีอาแว โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงนดา  ดอเล๊าะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณีสรนีย์  แวจิ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงซอฟาวาตีย์  ดาแม โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนูรฮูดา  แอสะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนูรูลฟาติน  เจะมะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงวาซินีย์  สารี โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนูรอัยมี  เปาะซา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอามานี  โดนุ๊ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงนิอัลลีฟะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงซัลวาณี  อายูดายอ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงฟัรดา  สมะแอ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายมุมีน  อาแว โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอาซาดุลลอฮ์  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงซัซวานี  อัลตอฮัรย์ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงซุลฮีซาณี  มะเก โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายอานัส  วรรณาการ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายซัซวาลย์  บินสะอิ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายอิฮลาม  หะยีเซะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายบีลาล  สามะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายริดวาน  หะยีอาแว โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนินาดา  แวนามะกัน โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น