รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนูรูลนาตาชา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายคอยรูลมาลีกี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายลุกมัน  หะยีดิง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงซาฮีดา  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายอนันต์  ดอแว โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงไซนับ  บือซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงซีตีฮูดีญา  ดอกโศก โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอาวาติฟ  เจ๊ะนุ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงบิสมี  มือลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายอิลฮาม  ดาโอ๊ะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงคอลีเยาะ  บือซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะเย็ง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายฟากิฮ  วอลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนาซีบะ  เลาะมา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงซากีรา  สะมะแอ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงมูรณี  สาและ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกูสลินดา  รายอคาลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนิฟาตีมา  เจ๊ะนะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนิพาดีลา  หะยีดิง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนิรอยฮาน  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนูรอาลียาอัยลีซา  นิสายู โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายอับดุลรอฟุด  เจีะสาและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนินัศริน  หนิโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนัสริญ  ปะมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนูรอัฟซาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฟาดียา  แมและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงซูไวบะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอวาติ๊ฟ  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามานะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิยอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสีตีสูไลฮา  บาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงซาฟีรา  ยาเลง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนูณไอณี  กรีติง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  กาเด โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายวิลฎาณร์  ยาโกีะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายวันวัฟรี  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายมุสตากีม  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอาดีลา  ยะกี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวาซิลา  มามุ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนูรไอนี  กาเด โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนิวีดาว  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงซูรัยยา  แลรอซา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงต่วนฮานีฟา  ตองม่อง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนูรซาบิลลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายซัมซุดดีน  อามะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนรูฮีดายะห์  มีนา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอิลมี  มะนอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุนิสา  อุดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรี  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮัม  เจ๊ะนะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายอาลิฟ  สะอิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงแวอันฟาล  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายยุสรี  นิบง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงฟิตรียา  มะอีลา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฟารีซัน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอัสมานี  ดะบู โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนินูรุลฟิตรี  ปูตะนิง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงตัสนีม  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนูรอาลิซา  สือแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสุไลนี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มาลอบูงอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะเตะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอาตีกะห์  เลาะและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนูรนาเดีย  ยะโกะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงอัสมะ  ดือราแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนูซีลา  ยา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงมุมีนะห์  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงต่วนซีตีมาเรียม  โลบือราเฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงวารีดา  ดอนิแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงฮูลัยฟะห์  มะแก โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวนาซอฟะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวพาวาส  มะเจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวฮาปีซัน  ยาโกีะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงซารีดา  ตาเละลีเยาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวนูรอามาน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวซูไฮลา  มะเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวซูไอลา  อีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวนิรมล  บาเละ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงฟิรฮายานา  รือสะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนูรไอนี  ตูแกบือซี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวนาวาตี  เจ๊ะตู โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนูรอัสลีนา  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  จูมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงซารีฟะห์  ซิระโก โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนูรฮาซีกิม  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชารีฟ  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  มะเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะ  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวิลดาน  สะอิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนัสรีฟา  ทองคำ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายนาดีม  บาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอาดัม  มาลอบูงอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอารีฟา  อีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนาซุฮา  กาเจ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสูวัยบะห์  มีดิง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงฟาติน  มณีหิยา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนูรฮากีมี  ราแดง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนรูหะนาณ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงบัลกีซ  ดอเลาะอาลี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนัสริน  ลีเย๊าะมาวอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงรูวายดาร์  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอานีตา  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนุรมี  ยายา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงฮานิส  มาน๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอาดัม  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอาอีซะห์  แดอีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงฮานีฟ  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงซูนีฟา  คาลี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงมารีอา  วาเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายมูอัซซิน  หวังอีน โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายลุกมาน  อารง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายมูฮำหมัดอินซาน  สาและ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายมัรกาน์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอาลิสา  ลอจิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายอัฎฮา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายซัยฟูดีน  นิกาเร็ง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอาซียะห์  บาโหะวา โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอานาตี  อูตง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอานีสะห์  สารีแปเราะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนดา  แวนิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายมะตอฮา  อูมา โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายมูฮัมหมัดอิสรัน  มีดิง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอานีฟา  เจะหะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพัชรี  สามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอานีรา  ฮายีลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอานีฟะห์  มาแต โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนาซูฮา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงโนรฟารีดา  หะลีมัช โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอาแอเสาะ  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนูฮัยด์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนาเดีย  สาเร๊ะนุ๊ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนูรูฆอซีอะห์  เจะหะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงช่อชฎา  สารวิทย์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงน้ำเพชร  ยอดละเอียด โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธนันชา  ชูไชย โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภูวดล  คงสุวรรณ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชนวี  ตั้งใจ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีชัย โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวิจิตรา  จับจันทร์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสินีนาาฏ  ศรีเกรียน โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกษิเดช  ปอสุวรรณ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภูมิพัฒน์  จับจันทร์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชโยดม  แดงเอียด โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายขจรเกียรติ  แพทย์ศรี โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเขมจิรา  เอนกรัตน์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชุติมา  ทองผาเสาวภา โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยยาว โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายบัดรุดดีน  ชา โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายนิอากิฟ  บอตอ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายมูฮัมหมัดโซเฟียน  อูมา โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงฟัตมี  วาเงาะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เปาะนิ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงนาอิฟ  ตีงี โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนูรอัยดา  ตีงี โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนิรฮัตสือลีนี  ปลูแว โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอับดุลวาริส  กาเซ็ง โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายฮัมดาม  แมเร๊าะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายซิลมาน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนูรีฮัน  มะวี โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอามีร  แวมิง โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  มะนอ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอัยดี  มะแซ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายอับดุลการีม  หามะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอาอีเซาะห์  แวสามะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงซาลียา  สะอิ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอาดีซะห์  แวอาลี โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงซูณีรา  เยาะแม โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนูรอิลมี  ลอแม โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงฮุษณา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอัซญาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงรุสณีตา  ดีนามอ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนูรฮาฟาติน  สาและ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอิบตีซัน  นิแล๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอัศลินดา  ฮะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงซอลีฮะห์  บูรอแมง โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอามาณีย์  ซีนา โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงรูซีรา  ลีตาเละ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฟาดีล๊ะห์  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงฟารีณี  หะยีบีดิง โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเจ๊ะซูรฟัน  กาโบะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายฮานีฟ  ต่วยบูละ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอัสฟาง  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชัซวานี  โต๊ะหน๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนัสรูน  ตาเละ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงมูนีร  บือราเฮง โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนุรฟาเดีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงซัลซาบีลาห์  ซาและ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายฆอซีบ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนาซีฮา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอันนี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายฟุรกอน  เปาะดิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงมูซัมมิล  บินดือเลาะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายรอยญาณ  แหเหล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนุรอามารีซา  กะจิ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายมะซัน  อีดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายสัยฟุดดีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงซาฮีรา  มะสาและ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงซามีเราะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนูรอีมานี  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอิบตีซาน  มาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวีอาม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฮากีมะห์  ลาบอ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงฟัรดา  มะยี โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงฮานีฟา  ยามา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอัสมีร  มีนา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายซัยฟูดดีน  บินมะลี โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงดียาละห์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงซุลฟา  ดือรามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงมารีนิง  ยูโซีะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงนูรฮาม  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนูรอีมาณี  ยะปะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงนูรุลอัฎฟาลร์  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงณัฐรินทร์  ไชยเดช โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอาซาซา  สาแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวรนุช  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงรอกีเยาะ  ดูเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอามาน  อาบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายนิสฟูรอมฎอน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอนัซ  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายคอยวารี  หะยีดาลี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนูรอาฟามี  ซาแมยี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรอฮานา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงซาลีฮา  หาเก็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฟาตีมะห์  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสีตีฮาสมะห์  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนูรอัฟรีนา  อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอาฟัยต์  บองออาแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนุรอาตีกะห์  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงฮารีฟา  ใจกว้าง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอิมรอน  สาและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนูรอาวาฏีฟ  ยาการียา โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนูรฮายาณีย์  วาแฉะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอามีเราะฮ์  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวารดา  ต่วนสุหลง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอัสวานี  เตาะสาตู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชลธิชา  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงฮัสวานี  มะเยาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงฟัยโรส  เจ๊ะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนิฟาเดียร์  ปัตนวงค์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฟาอีซะห์  มะรือเสาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวัลอาดีญา  เจ๊ะนะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงยัสมีน  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงซูนีรา  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงตัสนี  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอักรีมีน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนัสริน  แมหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนัสรินทร์  เฮง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงซีตีอามีนะห์  มะเส็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนูรอัยนี  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอิบตีซาม  บูละ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนัจวาฟาตอนะห์  เฮงปียา โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอัสมะห์  เจ๊ะดาแม โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนูรซาฮีดะห์  ดอแว โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเหาะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงซิลมีย์  เจ๊ะฮามะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงวีรดา  บาเห็ง โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนูรฟาซีรา  สาเหาะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายบูรฮัน  สาเหาะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายมูหามะ  ด๊ะหยี โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอาฟีนี  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมีนา  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายมูฮำหมัดบัยฮากีม  เจ๊ะแอ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนันทัษพร  มะลี โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนูรมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงมาซีเตาะ  มีนา โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนูรีฮัน  วาหะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัจรี  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายมะอารือฟัน  โก๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนูรฟัฎรีณีย์  มะและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายนัสรูดีน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายริฟอัตร  มะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายซอฟวาน  ปิตายะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายฟุรกอน  ลานง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายอัฟวัน  บาโด โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรู  เจะแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนูรวัยดา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายฟัครูดีน  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอิสรูนณ์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนูรฟารีชา  มีเหาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอามัด  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายมูฮัมมัดนัศรี  ตีลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนูรูล  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงฟารีฮัน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายฮัมมัดอามีรูลฟารฮาร  อาแว โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะดือเระ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายฮาฟิซ  อาแว โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายซอลาฮุดดีน  แวมะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายอับดุลบากิร  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายมูฮัมมัดดะฮัน  อาแว โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงนาญะห์  เบญอาหมัดธีรกุล โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงแวฮานีซะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงนูรฮายะห์  หนิมะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายมูฮัมมัดซาฟิด  มะสะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงซูฮัยนี  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงสายธาร  ขุนรายา โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายอาริฟ  หะยีอาหะหมัด โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอารีฟะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงอาฟีฟ๊ะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายอาคิวาส  ฮะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงนาซูฮะห์  บอดอ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายมูฮัมมัดอัยมาน  แยนะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายอัลนิส  อาแว โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงซัมซียะห์  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสีตีนูรอิสมาวาตี  เปาะจิ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงนาซูฮา  เล๊าะแม โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  แมะแนะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอุลฟะฮ  มิงยีนา โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอิดรีส  บากา โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แมะเยาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงมุสลีมี  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะฮามะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายอายาตูเราะห์มาน  วานอ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงซูรียานา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอานาตาชา  สะแลแม โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนูรไอซะห์  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพาตือมา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายไซยิดอีรฟาน  เจะอุมา โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายมูฮำหมัดนากิบ  คอร์แด โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนัสรัณย์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงไซนี  อาแวยานิง โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอาร์มีนะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงมูรณีย์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนูรฟามีซัน  แยนะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายตัสริ  เจ๊ะปิ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอับดุลรอฟัด  วาดิง โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงซูรียาณี  แมะแนะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสารีเฟาะห์ไมซาระห์  เจะอุมา โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายมุคลิสห์  มะแซ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงฮานีซา  สามะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสับรี  สาและ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงซูลฟา  มะนิ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอาลี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงรุสนานี  สาและ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอามานี  แมะแนะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนัสรี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนัสริญดา  แวอาแซ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนายูวา  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอิลฮัม  กาเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  เปาะแต โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงนูรอีซะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงนูรอัยปูตรี  ดะบู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงอาดีลา  อับดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงนูรอารีนี  ลาเต๊ะบือริง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงซอลิฮะฮ์  สุหลง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงซัลวา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  สานิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงอาริสมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอัสวานี  สะอารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกา  บือซา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงอักมา  อาแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงฟิรนี  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนูรดีนี  ดอแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงรอสาดา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอลิษา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายมูฮัมหมัดไพศอล  วาเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายอาซูวัน  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอัสลีซา  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  ลีบี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวนูรอาซีกีม  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายอามัน  มะทิเกาะปะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงยูรีฟา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอัรฮัม  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ตาปู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนูรบิสมี  ดอนิแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอัยซ๊ะห์  แวจิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศอฟียะห์  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงซูลฟา  อารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงรูสณี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงมูสลีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายฟุรกอน  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงดาเนียร์  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายมูฮัมหมัดรอฮีมี  เปาะอาเด๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายฟัรฮัน  เต๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายมูฮัมหมัดซูรฮัน  ดอสะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงซูฟีฮะห์  วาพา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงญัสนีตา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายลุตฟี  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  อาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงอาฟีนี  มะยีดิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงอาวนี  บินยูโซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอาซือมะห์  อับดุซซาลาม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายบัยฮากี  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายซาฟารีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงไซนับ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอาดูรา  มากา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพาดีละห์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนูรไรดา  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์  มายิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอัซมีรา  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอัสมี  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายโซเฟียน  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายเตาฟิต  ดอแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายณัฐสวี  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายอาดัม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงลาตีฟะห์  สนิโช โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงซูไวบะห์  อับดุลเลาะห์ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนูรอีมานนี  ดุเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายเฟาซาน  ปะดอโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายอัฟฟาน  บันสุรี โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงซาฟียะห์  แวดือราแม โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอัลวานี  ดือเย๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนูรซอบีฮะห์  ยาการียา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอานิส  สะมะแอ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงอามานีย์  อูมา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอัสนีตา  อูมา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซาล  ดาโอะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายบิสมิล  กาเดร์ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงซูไรดา  สูหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงอามีนะห์  ปูเตะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  มะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอับดุลฮากิม  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายยุสรัน  เวาะหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวัสมีย์  มามุ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนูรนาเดียร์  กูเวกามา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาระห์ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงฟาตีหะห์  สะนิ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอาซูรา  หะมะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนูรอิสซาน  หะแว โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนูรฮัสลินดา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนัซรินทร์  แวมะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนินาดียา  มะลารี โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนูร์อีมาน  ดือราโพ โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงต่วนนูรอัสวานี  จายอ โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงอาอีซะห์  บินมะรือสะ โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนูรอีฟาณี  ดือราแม โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอาซูวาห์  อูมา โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงซูไมยะห์  สือแม โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอารีดา  เจ๊ะมิ โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายฟาฮัด  เร็งมา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงซุลฟา  สาเมาะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงฮาซานี  ดงมูซอ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงกวิสรา  กองแก้ว โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงซัลวาณี  มามะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงฟิตรีญา  หมาดมานัง โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอาฟีนี  หะยีเจ๊ะอารง โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนูรอัยน์  ดุลรอมัน โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายนาซอรี  แวดือราเซะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อาดำ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงอามาลีนา  เสมอภพ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงรุสดา  มือเก๊าะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงโนรนาซีรา  สะแลแม โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงปาลิดา  ลาเตะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอารีฟะห์  โด โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงโซเฟีย  บือซา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายฟัยรุซ  หะยีอาแว โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนดา  ดอเล๊าะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงณีสรนีย์  แวจิ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงซอฟาวาตีย์  ดาแม โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงนูรฮูดา  แอสะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนูรูลฟาติน  เจะมะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวาซินีย์  สารี โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนูรอัยมี  เปาะซา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอามานี  โดนุ๊ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงนิอัลลีฟะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงซัลวาณี  อายูดายอ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงฟัรดา  สมะแอ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายมุมีน  อาแว โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอาซาดุลลอฮ์  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงซัซวานี  อัลตอฮัรย์ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงซุลฮีซาณี  มะเก โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอานัส  วรรณาการ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายซัซวาลย์  บินสะอิ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอิฮลาม  หะยีเซะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายบีลาล  สามะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายริดวาน  หะยีอาแว โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงนินาดา  แวนามะกัน โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกูอัซนา  ลอมา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงซามีน  ยือราเฮง โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงนูร์เดียนา  สาแล๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงฟะฮ์มี  เลาะแม โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงอูลฟะห์  ยานยา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงฟีรดาวน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงรอยมี  เลาะแม โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายกูมูฮัยมิน  ลอมา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงนินัซริน  หะยีแวสามะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายฟัยรุซ  สาเล็ง โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายอาติฟ  มาหะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายอาดิล  สีระโก โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงนัสรีญา  ตะมิงมะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  แวฮามะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายนาซอรี  แย โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงเนาว๊าฟ  ตำมา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงฮูสนา  สะมะแอ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงฟาเดีย  เอียดตรง โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น