รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญวัน โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวสันต์  พันธบัตร โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงษ์ชู โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอารียา  คุณโคตร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกลียว โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุจิตรา  คำมา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพิรุฬห์  คำงาม โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายอนันธนชัย  ธานี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พงษ์สุนทร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่จึง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงนิชรัตน์  บัวสอาด โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงสร้อยไพริน  อนุพัฒนกุล โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายวรากรณ์  แซ่กัว โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพรพิมล  สีหนาท โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงผุสดี  คำสิน โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฐธิดา  นามกระโทก โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพรรณปพร  พุทธา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปนัดดา  แสวงศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายณัฐถพล  บัวศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชาย๊ธีรภัทร  กุลสุทธิชัย โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายรุ่งอนันต์  นาหล่ง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายธิติวัฒน์  วงศ์ธาตุทอง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงเกศริน  สุดชะฎา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิราพร  ภูติยา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงฐิติมา  หามทอง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายปุณยวัจน์  ประเสริฐ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายวุฒิศักดิ์  ประสาทศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงชญานิศ  บุญชาติ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงภิญทินีย์  ประทุมทอง โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศุภัชชา  สมมาลย์ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอภิชญา  กระโทกนอก โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีรักษา โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุชาดา  พาชื่น โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงคำ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายศักดิ์ชัย  ประสานพวง โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายรัฐพงษ์  แก้วถนัด โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญใจรักษ์ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตะคำ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปุณปภัส  ชิ้นถาวร โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนภาพรรณ  พูลวาม โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำหาญ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจิรัฐฏ์  เรือนใสแก้ว โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอรุณวลัย  บุปผาเผ่า โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายวรวุฒิ  ผการัตน์ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปอแก้ว  พิโล โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายวายุพรรณ  วรรณศรี โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธัญธร  คำสุทธิ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายปฏิพัทธ์  ลิ้มวงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายเอื้ออานนท์  บุตรคำดี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุชาดา  อรุณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ท่าหาญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธิรัตน์ดา  มุทุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณิชกานต์  พิมชัย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  คำทา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนริศรา่  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปุณณิศา  พละโย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกมลวรรณ  กิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุดารัตน์  อบมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายภานุวิชญ์  แก้วทุมทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐชนน  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายวรเมธ  ถิ่นขาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายอโนชา  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพัชริดา  ทองคำใส โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปาลิตา  สารพัฒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธีรวรรณ  มณีภาค โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุทุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิรัชญา  จันมา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐชา  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจุฬามณี  ไวโสภา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนันทวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอรวรรณ  เกษร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เทียบคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงทิพพาภรณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปภินวิช  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอริสา  ปลูกเพชร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ถ้มพร้อม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงมลฤดี  ลองสำลี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชลธิดา  แสงสาย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวริศรา  นุชนารถ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสรัลย์รัตน์  ชัยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชญาดา  จำรัสกุล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายอินทัช  ศรีสุระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศุภากรณ์  มังคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายศุภกร  อัคคปัสสา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายทัศไนย  วงศ์มาเกษ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายวัฒนา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปรีชา  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอนัญญา  คุ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศิวกร  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพณิชพล  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงญาณภา  พาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรณคำผุย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอนันตชัย  บุญทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชลธิชา  สายพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงทอฟ้า  เทศพานิชย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเสาวภา  ศรีกุลวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทรชรินทร์  กอคูณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปรินลมัย  สายโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปราณปรียา  กลิ่นจันทน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผ่านวิเคราะห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอลิสา  ทรารมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงทิพรัตน์  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุมิตรา  ทิพเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอนุรักษ์  ประดับวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายนนทกร  แพนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกฤษฎา  จำปาเต็ม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายชัยพล  หลายเตื่อย โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายสุรสิทธิ์  สาระวงค์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายวุฒิกรณ์  บุญเททิม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธนพล  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายกิตติภพ  ทองเต็ม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธนวัฒน์  แก่นมาลี โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธีรสิทธิ์  คัดสันเทียะ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายนันทกร  โงนเงิน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายบารมี  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธัญจิรา  อาะิโคตร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกชกร  แก่นลา โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสกาววรรณ  นรมาตย์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงศิริกาญดา  คำภาพร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายนพพล  โสรินทร์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคำรอด โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษอุดม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายสิริวากรณ์  ทองไสล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสุมาลี  เจริมสิม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงบุรัตดา  กาเมือง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงฐานิกา  โคตะนนท์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงธิญาภรณ์  ศิริโท โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงเนตรภัทร  วันทอง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพิมมาดา  สารเสนาะ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกษกันธร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมอินทร์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายธนาวัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธีรภัทร  มีศิริ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายก่อศักดิ์  วรสิงห์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายกิตษกร  บุญส่ง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายชัยพัฒน์  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายมิ่งขวัญ  กาเมือง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชุติมา  โมฬาศรี โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงฐิตากร  แก้วนิยม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรพันธ์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยจักร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอนัญญา  ทิพย์คุณ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายปัญชญา  คำปัญญา โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายภรภัทร  สุวรรณ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายอนุชิต  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีนวล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปุญญิสา  หนุ่ยโหน่ง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายธนาธิป  หมายมั่น โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายเอกวุฒิ  คำศรีสุข โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกัลยา  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปณิตา  ตามแต่รัมย์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิชญา  กำพุธ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายนเรศ  เอกรักษา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายสุรศักดิ์  ศิริสา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายนคินทร์  ทาแหวะ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอภิสิทธิ์  สำพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนิสร  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชวัลวิทย์  โทบุดดี โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลบุญญา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศิวกร  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายดนัยณัฐ  พิบูล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายดนัยยศ  สรจักร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายทวีพล  จันทะนิตย์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายณัชพล  สนทะวิน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชนะกุล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายรักพงษ์  ทิวัน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายรภัทร  สาเลศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายวิชชากร  ถูกจิต โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายชญานิน  สุอำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุจิตรา  พิทักษ์เขต โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงเอมิกา  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงชลิดาภรณ์  จันทราช โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงชญานิน  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงบัณฑิตา  วังคะฮาด โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนงนภัส  กัญญาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพรชนก  ไกรศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงแพรวา  สาเลศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงศรัณย์พร  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายกิตติพงษ์  จิตประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายขจรยศ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายทินกร  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายยศกร  เลิศนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายสันติ  กัลยาณี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายเพชรภัทร  ปฐมธรรมิก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงดารณีย์  อุตส่าห์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพัชราภา  พวงจำปี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงมลฤดี  คำแพง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงรินลดา  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์คำดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอนุภา  สุขเย็น โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอารยา  อักษร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงจตุรงค์  ถนอมบุตร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายกลวัฒน์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายชนุดม  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายธนเทพ  โครตบุปผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายธนวัฒน์  ตุละโก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปิติศักดิ์  ระสิโน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายวรเดช  กัญจนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายศิริเทพ  ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายภูวนัย  เลื่อมใส โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายณัชพล  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายพันณา  รัตน์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชุติภา  โสระสาร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พันธราช โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเพ็ญภาสสิษฐ  ปฐมธรรมิก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงมาติกา  สาทำโล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายกิตติธัช  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงศิริญญา  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายนันทวุฒิ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทะราช โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายมนัสวี  ราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายวทัญญู  จะโลนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจารุนันท์  วงษ์ทองดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงฐิติมา  ต้นพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ไสล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงศรุตา  ขุนอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพรทิพา  ศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นายกิตตินันท์  สาเลส โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายภิญโญ  ศรีบุบผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายชัยสมนึก  บรรดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายพงษ์ศธร  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายพีรวัฒน์  วงศ์คำดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายวุฒิศักดิ์  สีมา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นายสวรรค์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายสามารถ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายสิรดนัย  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายอธิศ  มงคลกาล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายอมรพล  คำมีภา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวจรินทร์ทิพย์  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวธัญชนก  วิลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวนฤมล  คำแพง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวประภาพร  มาลัยลอย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวมนัสนันท์  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาววรันธร  วังคะฮาด โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวสุชาวดี  ศรีสุทโธ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวสุดารัตน์  ขุนโยธี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวอสมาภรณ์  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวอักษราภัค  สุอำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวอุษา  เลาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวกัลยา  คำเคนบ้ง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวนฤมล  จันทะนิตย์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวประกายดาว  เผยศิริ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวมะลิสา  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวขวัญจิรา  พรมวิชัย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวรุ่งระวี  บุลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวพัชราภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวอรัญญา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์สวง โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ดวงมะณีย์ โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายอธิวัฒน์  โคตรบุปผา โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงดวงฤทัย  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 นางสาวรัตน์ติกร  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธีรไนย  ศรีวิจารย์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวเกลวลิน  วันดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวสุจิตราพร  พรมตา โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นายขจิต  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายตุลวัตร  จันทะเจียด โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายชนะชัย  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจุติพร  ไชยเศษ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทะเจียด โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงรัญธิดา  ทายบุตร โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายสมพล  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายบุญญาธิการ  เติมสุข โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจิรัชญา  สินสาตร โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงรัชณี  วันดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แก้วนิล โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกฤษฎา  ชำนิกุล โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพรพิมล  ยาเคน โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายจารุกิตติ์  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงฐานิตา  มณีเนตร โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศศิกานต์  แสงใส โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงเด่นนภา  คำเพียร โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศรันช์รัตย์  แสงฉาย โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณปภา  ใหญ่ล้ำ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงจารุพันธ์  รูปชาติ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอารดา  ยะราช โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงประวีณา  โคตรคันธา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดุจดีแก้ว โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงจิรภิญญา  สาระศิลป โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงรำไพ  ศาสตราชัย โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงภัทราวรรณ  สุทธิสา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ศิริเวช โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายพิทักษ์ชัย  โคตรคันทา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายสัชฌุกร  สาระมู โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงประภาพิมพ์  ไชยสำแดง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงยาตรา  บุดดาโจม โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์พวง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจิตราพร  เกตุศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายกฤติภพ  สีสาย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกมลพร  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายมงคล  ศรีสังขาล โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงฉันชนก  วงชาลี โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวิจิตรา  บุญสงค์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงประภาพร  จันแสง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงศตพร  พลหาญ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงยูมิ  ฐานะ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงรัตนากร  บุญมางำ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศรัญย์พร  พลหาญ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสไบทอง  ยุวพล โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกชกร  ธิษาไชย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงบัญฑิตาพร  ศรีคำ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เจริญไทย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกรวิภา  วงษาเคน โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ทะระวงษา โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธันยมัย  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงมโนชา  สุมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงศศิธร  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงประภาวดี  ริวงค์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงศิรินภา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชุลีพร  ศรีมาฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงทักษวดี  บุญละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงใบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายวุฒิชัย  สายเคน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายวสันต์  สุดา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกวิสรา  มิ่งไชย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงลิปิการ์  บุญประสาร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายนฤนาถ  ขานอัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปารีณา  นิลศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จะโลนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายณัฏฐากรณ์  ปราบชมภู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงจิราพร  นุสาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์สีทา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงปนัดดา  มะลิภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงสุธิกานต์  ทองบุปผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงปวีณา  หอมหวล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณประภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญชนะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอภิญญา  วรรณา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปทุมรัตน์  ทันจิตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงณัฐชา  อินทร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวสุฐิตา  อุวิทัศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวสุทัตตา  ภาณะรมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพิมพิไร  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสุพรรษา  ร่มทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวรุ่งอรุณ  แผ่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวรวงข้าวไทย  ใจราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอภิญกิตติญา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวนันดร์สิตา  แก้วตา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาววนิดา  สีสำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสุพัฒชา  แสงฉาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวนฤภร  ศรีภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวอัครณี  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตมหัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวนันทยา  สุริยะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงศรัญญา  ศาตสิน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงมัทนา  การะกาม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวรุ่งนภา  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวอนัญญา  พะละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสิริพร  พุทธไธสง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวสุนิตา  งามศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวสุนิตา  จันทะเรียง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพรพิมล  เรือนนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงดลพร  มะหัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงทิพปภา  ฟองศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอภิญญา  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงรัชนีกร  บุญชิต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโพด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงรัตติภรณ์  ประทีป โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงรินภา  แก่นสิงห์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงรัชนีกรน์  สินศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปรภาว์  สนั่นนารี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวรัตถ์  สีอุดทา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายจีรพัฒน์  อูปคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงฐิตินันท์  รักหาญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสิริยากร  สัตยากุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจนจบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายนัฐพงษ์  สุขมามอญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพิมชนก  อนิกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอภัสรา  โมราษฎร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายวรเมธ  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงชนม์นิภา  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงดวงพร  ประสารสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสุพรรษา  นนพละ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงจารรี  สายทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงภัทริดา  เสน่หา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงณิชกานต์  ตอนสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายสิทธิชัย  จันดก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกานต์ชนิตา  เพียะวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชลดา  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงลดาวัลย์  คุชิตา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุวรรณษา  ก่อสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปนัดดา  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปวีณา  จันทะมาศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชาลินี  สาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพัชริดา  บุบผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธิดาพรธนทรัพย์  อุดมวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนฤมล  พลแสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธนิตษา  พาเมือง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุดาพร  แฝงระโคก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงวิตติมา  เคนประจง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวริศรา  ศิลป์ชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอภิชญา  ทำละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงฐิติยาพร  ประสาทกะสิกิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศิรินภา  หาญกล้า โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปิยทัศน์  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชฎาพร  เกาะแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอัยรดาพร  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกัญญา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงดาราลักษณ์  ศรีใส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรวินันท์  สุขสม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอภิรุจพล  บุญโชติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธีร์วรา  โคตรสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหมั่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายศิวกร  ชายผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุปผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงศุภัทรตรา  จันทร์พวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภัทราวดี  จันดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สารยศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับเพลิง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอัญชลี  สีแสง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพรฐิมนต์  รวมแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนามงคล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภราดร  ประเสริฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเพชร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิโส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอภินันท์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงแพรวพราว  สัทนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนกร  ศรีอภัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศุภานัน  เถาวัลย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายวีระชัย  มนตรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกิตติพงษ์  ดอนกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวีรภาพ  กองพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกมลชนก  คิดสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายอัฐพล  สมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพฤทธิพร  ศรีโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงลดาวัลย์  สมันชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายดนุเดช  พืบูล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงภัทรวดี  สนิท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุปราณี  ยาดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนดล  สมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายวันชนะ  ชุมเสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายนพพล  แก่นคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนงนุช  พิมพ์กิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอินทุอร  อ้วนผิว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายสรชา  วงณะลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กอบแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ขันทะโข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภควดี  อุดมกรรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายมนตรี  กัญญามา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐรดา  บุราชรินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวิภาดา  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปุญญิสา  แท่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หนูอินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเกวลี  กิ่งแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ปริวันตัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนันทกันต์  เชื้อตาพระ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงแคทเทอร์เรีย  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนิฐิญา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วตีนแท่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายบัญญวัต  นะราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภาคะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์ศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนักแน่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสวย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปาริฉัตร  งานขยัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปวีณา  พันภูงา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนิตยา  เเสงศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิยดา  พัฒนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศศิประภา  ค้อชากุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสุเมฆ  อัศดร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายยศพล  ภูติยา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงทักษพร  ทวีชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงตะวัน  พรมสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสุรปรีชา  คุริโน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณวัฒน์  สิงหาธรรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปิยะพงษ์  ดีไว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายชาญชัย  บุญสร้อย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภีรมร  บรรทอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายมงคลชัย  อำพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์เเจ้ง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายนพรัตน์  ทวี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนกร  โคตระศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพรรณษา  กันตพลอัมพร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายยุทธการ  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสิรินดา  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงบุณยวีร์  สภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงมุฑิตา  การะบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พรมสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองโครต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงประทานภรณ์  จักษุกรรฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์จิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกมลทิพย์  เเก้วนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงประภาพร  กิจกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุกัญญา  กัญญาธิ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนวัฒนื  อินคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายวรกร  ทองส่ว่าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอนันต์  จันทะศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณัฐวิธาน  พูลพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชนากาญณ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพีรพัฒน์  สาระขันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสโรชา  แสนทวีสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนันทิการ์  ร่มทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธนวันต์  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณฐพร  บาดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายปิยวัฒน์  แสวงหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงศศิวรรณ  โนนจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายรัฐภูมินทร์  คำผัส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกิตติภพ  หนองหงอก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณัฐพดล  สุนันท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสิทธินันท์  สาโส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธีรศักดิ์  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีพุฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธันยพร  บุญเนตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงแววเดือน  แวววิเชียร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงประวีณา  สายสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  เสน่หา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม