รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ภูเขาทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนัฐณิชา  ถ้ำหิน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนรีธาร  พันตรา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงรัชนีกร  พลทะรักษา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิณัฐตา  กะมะณี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสรวิทย์  ออมสิน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธันวา  โทพิลา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายทรงธรรม  อุจรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวิรวรรณ  แสงเนตร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศิริญากรณ์  แก้วสาลี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงบุษกร  โพธิชาติ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพศวัต  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายรวิช  กลิ่นบัว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงทิพมนธา  นามบุรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศิลาชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทะคะมุด โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอัญชลีญา  สาโสม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเพชรนรินทร์  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกิตติกา  อ่างทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกันติชา  แก้วนอก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์ปุรเชษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายศรัญญ์  ปล้องไม้ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายกมนดนัย  วิชาหาญ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปิ่นมณี  สินศิริ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธนัชชา  อุปสุ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนวัต  ขวัญนู โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัชชา  หนูทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายอัครพล  ขยายวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิสาราช โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  บุญสิน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปาณิศา  สุมามารย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิดาพา  พรมกอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายเอื้ออังกูร  ตั้งจิตต์มงคล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายไชยฏุลา  ไชยนามน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายรุ่งตะวัน  หมั่นนิยม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายกรกฏ  เดชะคำภู โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  สุริโย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขจรฤทธิ์อนันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญชพร  ผลดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจิรัชฌา  รอดวิจิตร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนันทวดี  ฐิตินันท์สกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วบู่ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงจิรัชประภา  สิทธิ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายนิธิกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายภูมิ  พิมพ์เพ็ง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปุณยาพร  เจริญยุทธ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสวิตตา  กำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายเกษมสันต์  วิจิตรเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธนากร  สมดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วามะสิงห์รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกันติชา  แก้วอร่าม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณิชา  อมรชัยเลิศรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิยดา  ไชยหงษ์คำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายอภิชัย  ตั้งศิริกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเนตรชนก  จิตรวิขาม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอริสา  ทำสอาด โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธัญสุดา  ขันทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพรรณวดี  รูปพรม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจิรัชญา  เย็นประโคน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชื่นตา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงบุณยวีย์  ภามาศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกุลธิดา  คำพานันท์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันธ์บุตร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชรินรัตน์  วัฒนพานิชย์กุล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐฑิตา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพาวัตร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงรสิกา  ศรีชาลี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกฤษฎิ์กวิน  สารพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนวิทย์  แสนสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกมลฉัตร  ศรไชย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ประสาทศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชุติมา  สุบุญ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาทุมมา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฎฐ์หทัย  วีระทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐณิชา  ริ้วทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐวรา  มาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีเอิบ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์ภูธร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงศรัณย์พร  ประคองพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศุภกาญน์  ไพดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงเขมิสรา  จันทรภักดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจิราภา  บุญห่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐนนท์  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจันทริษา  หมายเกื้อ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจารุวรรณ  รูปแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวรรณวิสา  พงษ์รัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุภัทรา  มิผล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุปราณี  บุญนำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนวพรรษ  บุญทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศรุตา  วันริโก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวันวิสา  พิลารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงแพรวา  จำปาแพง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจันญา  ถวายมงคล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชนากานต์  ชุมนวล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุทธิดา  อนุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพรนภา  นิลผาย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิ์พงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิราภา  นะภากุล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสมพร  มณฑา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ยืนยาว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนภาพร  มาลัยสอน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์เลื่อน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพัขริดา  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปริยิน  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำหลอม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิรภิญญา  นระมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพลอยธิดา  โพธิ์ขาว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณิชกุล  นามแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวันวิสา  หมั่นนิยม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงรักษ์ณมน  มั่นคง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปุลพัชร์  แสงหิรัญ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปุญญภัทร  พากเพียร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญวัน โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายวสันต์  พันธบัตร โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงษ์ชู โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอารียา  คุณโคตร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกลียว โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุจิตรา  คำมา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายพิรุฬห์  คำงาม โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายอนันธนชัย  ธานี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พงษ์สุนทร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่จึง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนิชรัตน์  บัวสอาด โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสร้อยไพริน  อนุพัฒนกุล โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายวรากรณ์  แซ่กัว โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรพิมล  สีหนาท โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงผุสดี  คำสิน โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐธิดา  นามกระโทก โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพรรณปพร  พุทธา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปนัดดา  แสวงศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐถพล  บัวศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชาย๊ธีรภัทร  กุลสุทธิชัย โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายรุ่งอนันต์  นาหล่ง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธิติวัฒน์  วงศ์ธาตุทอง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเกศริน  สุดชะฎา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิราพร  ภูติยา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฐิติมา  หามทอง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปุณยวัจน์  ประเสริฐ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวุฒิศักดิ์  ประสาทศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชญานิศ  บุญชาติ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภิญทินีย์  ประทุมทอง โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงศุภัชชา  สมมาลย์ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอภิชญา  กระโทกนอก โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีรักษา โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุชาดา  พาชื่น โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงคำ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายศักดิ์ชัย  ประสานพวง โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายรัฐพงษ์  แก้วถนัด โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญใจรักษ์ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตะคำ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปุณปภัส  ชิ้นถาวร โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนภาพรรณ  พูลวาม โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำหาญ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิรัฐฏ์  เรือนใสแก้ว โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอรุณวลัย  บุปผาเผ่า โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายวรวุฒิ  ผการัตน์ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปอแก้ว  พิโล โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวายุพรรณ  วรรณศรี โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัญธร  คำสุทธิ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปฏิพัทธ์  ลิ้มวงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายเอื้ออานนท์  บุตรคำดี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุชาดา  อรุณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ท่าหาญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธิรัตน์ดา  มุทุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณิชกานต์  พิมชัย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  คำทา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนริศรา่  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปุณณิศา  พละโย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกมลวรรณ  กิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสุดารัตน์  อบมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายภานุวิชญ์  แก้วทุมทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายณัฐชนน  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายวรเมธ  ถิ่นขาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายอโนชา  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพัชริดา  ทองคำใส โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปาลิตา  สารพัฒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธีรวรรณ  มณีภาค โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุทุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจิรัชญา  จันมา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐชา  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจุฬามณี  ไวโสภา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนันทวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอรวรรณ  เกษร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เทียบคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงทิพพาภรณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปภินวิช  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอริสา  ปลูกเพชร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ถ้มพร้อม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมลฤดี  ลองสำลี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชลธิดา  แสงสาย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวริศรา  นุชนารถ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสรัลย์รัตน์  ชัยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชญาดา  จำรัสกุล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอินทัช  ศรีสุระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายศุภากรณ์  มังคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายศุภกร  อัคคปัสสา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายทัศไนย  วงศ์มาเกษ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวัฒนา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปรีชา  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอนัญญา  คุ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศิวกร  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพณิชพล  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงญาณภา  พาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรณคำผุย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอนันตชัย  บุญทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชลธิชา  สายพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายศราวุธ  คำศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนิธิศนล  อรรคบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายภูริพัฒน์  ต้นจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายภาณุวัฒน์  ลัดดา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริเทพ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงจรัญพร  วรรณโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงนัฐลดา  ไชยโชค โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุภาวิตา  บุญไว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงศกุนิศ  แก้วภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลเขตต์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายภัทรเมธิน  เครือบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายชวลิต  สุขหอม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายจิรภัทร  หาบุดตะ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายธนพล  พักวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธนัญญา  พลเสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอนัญญา  จันปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีคำมุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกัญญารัฐ  พระทัยกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญสาง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงทอฟ้า  เทศพานิชย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงเสาวภา  ศรีกุลวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภัทรชรินทร์  กอคูณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปรินลมัย  สายโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปราณปรียา  กลิ่นจันทน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผ่านวิเคราะห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอลิสา  ทรารมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงทิพรัตน์  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุมิตรา  ทิพเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอนุรักษ์  ประดับวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนนทกร  แพนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงค์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอาทิตย์  ชินโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเอกราช  ทองรอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพีรพัฒน์  อินแผลง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธนวัฒน์  ไพรดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนพชัย  สุริบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพงศภัค  ศาลาแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงดาณิมา  ทองเชื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสายน้ำ  สาลีคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชนิดาภา  เลินไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐศวรรณ  คำหล้า โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอาทิติยา  สีพลไกร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มิ่งจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุภัชชา  เจริญพระ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภาวิณี  เข็มพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปรีชา  ญารักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภาณุวัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายรัชโยธิน  บุญไว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุธิชา  ประเสริฐสิน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศิริกานดา  โทพิลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวรัทยา  ใยอุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วแสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอริศรา  หาญเชิงชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุลิตา  นามรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอนุชิต  สุขหอม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกฤษฎา  จำปาเต็ม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายชัยพล  หลายเตื่อย โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายสุรสิทธิ์  สาระวงค์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายวุฒิกรณ์  บุญเททิม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายธนพล  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายกิตติภพ  ทองเต็ม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายธนวัฒน์  แก่นมาลี โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายธีรสิทธิ์  คัดสันเทียะ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายนันทกร  โงนเงิน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายบารมี  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงธัญจิรา  อาะิโคตร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกชกร  แก่นลา โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสกาววรรณ  นรมาตย์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศิริกาญดา  คำภาพร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายนพพล  โสรินทร์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคำรอด โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษอุดม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายสิริวากรณ์  ทองไสล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุมาลี  เจริมสิม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงบุรัตดา  กาเมือง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงฐานิกา  โคตะนนท์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงธิญาภรณ์  ศิริโท โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงเนตรภัทร  วันทอง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพิมมาดา  สารเสนาะ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกษกันธร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมอินทร์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายธนาวัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายธีรภัทร  มีศิริ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายก่อศักดิ์  วรสิงห์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายกิตษกร  บุญส่ง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายชัยพัฒน์  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายมิ่งขวัญ  กาเมือง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงชุติมา  โมฬาศรี โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงฐิตากร  แก้วนิยม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรพันธ์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยจักร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอนัญญา  ทิพย์คุณ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายปัญชญา  คำปัญญา โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายภรภัทร  สุวรรณ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายอนุชิต  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีนวล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปุญญิสา  หนุ่ยโหน่ง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายธนาธิป  หมายมั่น โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายเอกวุฒิ  คำศรีสุข โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกัลยา  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปณิตา  ตามแต่รัมย์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิชญา  กำพุธ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายนเรศ  เอกรักษา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายสุรศักดิ์  ศิริสา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายนคินทร์  ทาแหวะ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอภิสิทธิ์  สำพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนิสร  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชวัลวิทย์  โทบุดดี โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลบุญญา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตตินันท์  กันตัด โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรณสี โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายนนทกร  ลอยหา โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญกัณฑ์ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอนุสรา  ประพาล โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวรินทร์ณิภา  กำต้าว โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายศิวกร  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายดนัยณัฐ  พิบูล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายดนัยยศ  สรจักร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายทวีพล  จันทะนิตย์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายณัชพล  สนทะวิน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชนะกุล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายรักพงษ์  ทิวัน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายรภัทร  สาเลศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายวิชชากร  ถูกจิต โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายชญานิน  สุอำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงสุจิตรา  พิทักษ์เขต โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงเอมิกา  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงชลิดาภรณ์  จันทราช โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงชญานิน  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงบัณฑิตา  วังคะฮาด โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงนงนภัส  กัญญาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงพรชนก  ไกรศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงแพรวา  สาเลศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงศรัณย์พร  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายกิตติพงษ์  จิตประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายขจรยศ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายทินกร  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายยศกร  เลิศนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายสันติ  กัลยาณี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายเพชรภัทร  ปฐมธรรมิก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงดารณีย์  อุตส่าห์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงพัชราภา  พวงจำปี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงมลฤดี  คำแพง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงรินลดา  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์คำดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอนุภา  สุขเย็น โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอารยา  อักษร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงจตุรงค์  ถนอมบุตร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายกลวัฒน์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายชนุดม  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายธนเทพ  โครตบุปผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายธนวัฒน์  ตุละโก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปิติศักดิ์  ระสิโน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายวรเดช  กัญจนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายศิริเทพ  ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายภูวนัย  เลื่อมใส โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายณัชพล  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายพันณา  รัตน์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงชุติภา  โสระสาร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พันธราช โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงเพ็ญภาสสิษฐ  ปฐมธรรมิก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงมาติกา  สาทำโล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายกิตติธัช  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศิริญญา  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายนันทวุฒิ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทะราช โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายมนัสวี  ราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายวทัญญู  จะโลนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงจารุนันท์  วงษ์ทองดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงฐิติมา  ต้นพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ไสล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงศรุตา  ขุนอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพรทิพา  ศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นายกิตตินันท์  สาเลส โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นายภิญโญ  ศรีบุบผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายชัยสมนึก  บรรดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายพงษ์ศธร  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายพีรวัฒน์  วงศ์คำดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นายวุฒิศักดิ์  สีมา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายสวรรค์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายสามารถ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายสิรดนัย  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายอธิศ  มงคลกาล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นายอมรพล  คำมีภา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวจรินทร์ทิพย์  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวธัญชนก  วิลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวนฤมล  คำแพง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวประภาพร  มาลัยลอย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวมนัสนันท์  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาววรันธร  วังคะฮาด โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวสุชาวดี  ศรีสุทโธ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวสุดารัตน์  ขุนโยธี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวอสมาภรณ์  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวอักษราภัค  สุอำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวอุษา  เลาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวกัลยา  คำเคนบ้ง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวนฤมล  จันทะนิตย์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวประกายดาว  เผยศิริ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวมะลิสา  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวขวัญจิรา  พรมวิชัย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวรุ่งระวี  บุลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวพัชราภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวอรัญญา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์สวง โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ดวงมะณีย์ โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายอธิวัฒน์  โคตรบุปผา โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงดวงฤทัย  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 นางสาวรัตน์ติกร  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายธีรไนย  ศรีวิจารย์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวเกลวลิน  วันดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวสุจิตราพร  พรมตา โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายขจิต  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายตุลวัตร  จันทะเจียด โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายชนะชัย  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงจุติพร  ไชยเศษ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทะเจียด โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงรัญธิดา  ทายบุตร โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายสมพล  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายบุญญาธิการ  เติมสุข โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงจิรัชญา  สินสาตร โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงรัชณี  วันดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แก้วนิล โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายกฤษฎา  ชำนิกุล โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงพรพิมล  ยาเคน โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายจารุกิตติ์  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงฐานิตา  มณีเนตร โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงศศิกานต์  แสงใส โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงเด่นนภา  คำเพียร โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงศรันช์รัตย์  แสงฉาย โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณปภา  ใหญ่ล้ำ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงจารุพันธ์  รูปชาติ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงอารดา  ยะราช โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงประวีณา  โคตรคันธา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดุจดีแก้ว โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงจิรภิญญา  สาระศิลป โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงรำไพ  ศาสตราชัย โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงภัทราวรรณ  สุทธิสา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ศิริเวช โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายพิทักษ์ชัย  โคตรคันทา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายสัชฌุกร  สาระมู โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงปาริชาต  พรมมุณี โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายพัทยา  ราไชย โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายชินวงศ์  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงศุนิสา  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงทิพภากร  โคตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงประภาพิมพ์  ไชยสำแดง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวจันทร์นภา  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาววิไลพร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวกัญญาวีร์  จันทร์ส่อง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวนภาลัย  กันจะนา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวสุวดี  จันทรา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวมาริสา  วงษาเคน โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวฐานิตา  สาโล โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวพัทร์ธีรา  หงษ์ลอย โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวมณีรัตน์  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายศรายุทธ  จิตแก้ว โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายสรสิช  จันทมาศ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายเอนก  ดับพันพิศ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพรไพลิน  ภูเงินทอง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เพียรชัยสงค์สงค์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปิ่นมณี  พละที โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วสุวสิงห์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงสุทธิดา  แย้มยิ้ม โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันมลตรี โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงพรชิตา  ดับพันพิศ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวบก โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอารยาพร  ล้านคำ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกมลพิยดา  สวิล โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปรารถนา  พรานไพร โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปราญชลี  บาลุน โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปิยนุช  บาลุน โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสุธัญญา  เทพประทุม โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงโคกสูง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงชลลดา  คุริโน โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจารีย์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงลัดดา  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงศศิกานต์  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายปิยะวัฒน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายศรชัย  สาโล โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายทวีศักดิ์  เก่งนอก โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเศรษฐา  พละที โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเจษฎา  พรบุญมี โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายจิรวัชร  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสร้อย  บุญเจริญ โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกชกร  ฤทธิมาตร โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอรัญญา  เทพประทุม โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชมพูนุช  พละที โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตแก้ว โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอนุภัทร  สรจักร โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธีรวัตร  โปร่งกลาง โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอิทธิเชษฐ  นุสนธิ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายวรรณศิริ  อุตพันธ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายทินกร  สรจักร โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงศิริญญา  กิ่งก้าน โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจารุณี  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุภาพร  หงษ์ลอย โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงเพชรไพรี  จิตแก้ว โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงยาตรา  บุดดาโจม โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์พวง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงจิตราพร  เกตุศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายกฤติภพ  สีสาย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงกมลพร  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายมงคล  ศรีสังขาล โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงฉันชนก  วงชาลี โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวิจิตรา  บุญสงค์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงประภาพร  จันแสง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงศตพร  พลหาญ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงยูมิ  ฐานะ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงรัตนากร  บุญมางำ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศรัญย์พร  พลหาญ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสไบทอง  ยุวพล โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกชกร  ธิษาไชย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงบัญฑิตาพร  ศรีคำ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เจริญไทย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกรวิภา  วงษาเคน โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ทะระวงษา โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงธันยมัย  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงมโนชา  สุมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงศศิธร  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงประภาวดี  ริวงค์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงศิรินภา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงชุลีพร  ศรีมาฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงทักษวดี  บุญละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงใบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายวุฒิชัย  สายเคน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายวสันต์  สุดา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงกวิสรา  มิ่งไชย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงลิปิการ์  บุญประสาร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายนฤนาถ  ขานอัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงปารีณา  นิลศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จะโลนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายณัฏฐากรณ์  ปราบชมภู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงจิราพร  นุสาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์สีทา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปนัดดา  มะลิภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงสุธิกานต์  ทองบุปผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงปวีณา  หอมหวล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณประภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญชนะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอภิญญา  วรรณา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงปทุมรัตน์  ทันจิตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงณัฐชา  อินทร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวสุฐิตา  อุวิทัศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวสุทัตตา  ภาณะรมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพิมพิไร  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสุพรรษา  ร่มทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวรุ่งอรุณ  แผ่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวรวงข้าวไทย  ใจราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอภิญกิตติญา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวนันดร์สิตา  แก้วตา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาววนิดา  สีสำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุพัฒชา  แสงฉาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวนฤภร  ศรีภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวอัครณี  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตมหัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวนันทยา  สุริยะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงศรัญญา  ศาตสิน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงมัทนา  การะกาม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวรุ่งนภา  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวอนัญญา  พะละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงสิริพร  พุทธไธสง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวสุนิตา  งามศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวสุนิตา  จันทะเรียง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพรพิมล  เรือนนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงดลพร  มะหัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงทิพปภา  ฟองศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงอภิญญา  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงรัชนีกร  บุญชิต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโพด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงรัตติภรณ์  ประทีป โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงรินภา  แก่นสิงห์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงรัชนีกรน์  สินศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงปรภาว์  สนั่นนารี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายวรัตถ์  สีอุดทา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายจีรพัฒน์  อูปคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงฐิตินันท์  รักหาญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงสิริยากร  สัตยากุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจนจบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายนัฐพงษ์  สุขมามอญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพิมชนก  อนิกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงอภัสรา  โมราษฎร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายวรเมธ  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชนม์นิภา  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงดวงพร  ประสารสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงสุพรรษา  นนพละ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจารรี  สายทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงภัทริดา  เสน่หา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณิชกานต์  ตอนสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายสิทธิชัย  จันดก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกานต์ชนิตา  เพียะวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชลดา  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงลดาวัลย์  คุชิตา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุวรรณษา  ก่อสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปนัดดา  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปวีณา  จันทะมาศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชาลินี  สาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพัชริดา  บุบผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธิดาพรธนทรัพย์  อุดมวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงนฤมล  พลแสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธนิตษา  พาเมือง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุดาพร  แฝงระโคก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวิตติมา  เคนประจง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวริศรา  ศิลป์ชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงอภิชญา  ทำละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงฐิติยาพร  ประสาทกะสิกิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศิรินภา  หาญกล้า โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายปิยทัศน์  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชฎาพร  เกาะแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอัยรดาพร  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกัญญา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงดาราลักษณ์  ศรีใส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงรวินันท์  สุขสม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายอภิรุจพล  บุญโชติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงธีร์วรา  โคตรสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหมั่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายศิวกร  ชายผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุปผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงศุภัทรตรา  จันทร์พวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงภัทราวดี  จันดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สารยศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับเพลิง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอัญชลี  สีแสง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพรฐิมนต์  รวมแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนามงคล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายภราดร  ประเสริฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเพชร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิโส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอภินันท์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงแพรวพราว  สัทนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายธนกร  ศรีอภัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศุภานัน  เถาวัลย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายวีระชัย  มนตรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายกิตติพงษ์  ดอนกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายวีรภาพ  กองพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกมลชนก  คิดสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอัฐพล  สมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพฤทธิพร  ศรีโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงลดาวัลย์  สมันชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายดนุเดช  พืบูล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงภัทรวดี  สนิท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสุปราณี  ยาดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธนดล  สมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายวันชนะ  ชุมเสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนพพล  แก่นคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนงนุช  พิมพ์กิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอินทุอร  อ้วนผิว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายสรชา  วงณะลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กอบแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ขันทะโข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงภควดี  อุดมกรรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายมนตรี  กัญญามา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฐรดา  บุราชรินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงวิภาดา  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปุญญิสา  แท่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หนูอินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงเกวลี  กิ่งแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ปริวันตัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงนันทกันต์  เชื้อตาพระ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงแคทเทอร์เรีย  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนิฐิญา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วตีนแท่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายบัญญวัต  นะราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภาคะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์ศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนักแน่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสวย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปาริฉัตร  งานขยัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปวีณา  พันภูงา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนิตยา  เเสงศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพิยดา  พัฒนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศศิประภา  ค้อชากุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายสุเมฆ  อัศดร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายยศพล  ภูติยา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงทักษพร  ทวีชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงตะวัน  พรมสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายสุรปรีชา  คุริโน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายณวัฒน์  สิงหาธรรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปิยะพงษ์  ดีไว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายชาญชัย  บุญสร้อย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายภีรมร  บรรทอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายมงคลชัย  อำพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์เเจ้ง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายนพรัตน์  ทวี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธนกร  โคตระศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพรรณษา  กันตพลอัมพร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายยุทธการ  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงสิรินดา  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงบุณยวีร์  สภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงมุฑิตา  การะบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พรมสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองโครต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงประทานภรณ์  จักษุกรรฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์จิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกมลทิพย์  เเก้วนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงประภาพร  กิจกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสุกัญญา  กัญญาธิ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธนวัฒนื  อินคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวรกร  ทองส่ว่าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอนันต์  จันทะศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายณัฐวิธาน  พูลพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงชนากาญณ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายพีรพัฒน์  สาระขันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสโรชา  แสนทวีสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนันทิการ์  ร่มทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธนวันต์  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณฐพร  บาดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายปิยวัฒน์  แสวงหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงศศิวรรณ  โนนจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายรัฐภูมินทร์  คำผัส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายกิตติภพ  หนองหงอก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายณัฐพดล  สุนันท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายสิทธินันท์  สาโส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธีรศักดิ์  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีพุฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงธันยพร  บุญเนตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงแววเดือน  แวววิเชียร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงประวีณา  สายสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  เสน่หา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม