รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอัมพุชินี  สายราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติคุณ  จันทป โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวิชญาพร  นันทบุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายสิปปะ  แสนบุญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเนตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายสรยุทธ  บัวทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรรณวรท  โคตรวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนิศารัตน์  คงนิล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัยเเสน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐวิธาน  ชูเเสง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายภัทรโกศล  มูลหา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนพงษ์  ขุนทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชยานันท์  ราษฎรดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกรภัทร์  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชลวิทย์  สิงห์แจ่ม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายเพชญเกล้า  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิสุทธิ์สินีย์  ท้าวด่อน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงมัลลิกา  บุปผาวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอรฤทัย  ด้วงทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรัตติกาล  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนารีรัตน์  ดอกดวง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวรดา  เจริญพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายกฤตภาส  ศรีสุวรรณภูมิ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนภัทร  สายเชื้อ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชิษณพัทธ์  ภูวภาคิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรยุทธ  สุขใส โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายสรวิศ  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายทีปกร  ถาเเก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอมรเทพ  สมบัติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายเปรมปกรณ์  ชูหา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์อักษร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีเสริม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายเกียรติคุณ  โพธิ์เขียว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพีระดา  สีราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงรินรดา  ขยันการ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปวีณ์นุช  วิชาดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเตชินี  แสงงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสุภัคต์ชฏา  ปวะภูโต โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทองสลับ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายชวกร  นวลเนตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  พิมพ์ชาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปัญญดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศุภนุช  ถนอมวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปุญญรัศม์  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญครอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวีรวดี  ทาระศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงภัทรธิดา  พวงงอก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิชชาพร  ผกาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงภัทราพร  ดวงมาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนวพร  กองแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณภัทร  ปัสสามั่น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภัทรปภา  เลิศยิ่งดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณิชานันทน์  ครุทธมงคล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกนกรดา  อุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพิชญศรุฒน์  ปัดสาคำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์สาร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปริยานุช  การกล้า โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงศิรประภา  น้อยวรรณะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณชนก  ตุละภิพาก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายพัทธดนย์  โสมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชุติพนธ์  ชิณโชติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนนทวัตร  จูมสิมมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายศุภกร  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนกฤต  คนหาญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพันเนตร์  เย็นนัมย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายญาณวรรธน์  อดิศัยเดชรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพงศธร  ดุจดา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอภิชญา  บัวเวช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชโนทัย  ใจบุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายราชพฤกษ์  โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวิมลศิริ  จันมาทูล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณาพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปุณญาภา  เวียงนนท์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอริศรา  ชัยศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายโชฏิญา  เพลพกุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธนภัทร  พละศักดฺิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปริชญา  พาประจง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายศิระ  แก้ววงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพฤฒิพงศ์  พวงจันทึก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวริศรา  เทศนา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณกมล  มุลคุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฏฐาพิชญา  ทองสิงหา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพิชชากร  ทองกัน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงภัทธิรา  บรรพตะธิ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชมชัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพิชเญศ  เคนคำบ้ง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพ็ชรพงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวาสนา  อารีย์เอื้อ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชกุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวีรินทร์  แก้วประกอบ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงดาริน  ประจญยุทธ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชุติกานต์  บังศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธีราพร  มวลสุข โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุขศิริ  เหลืองงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดอกพุฒธนะพงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภูริพัฒน์  ลบบำรุง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายภูกวินทร์  เนินสนิท โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐนรี  พินิจชัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนัทธมน  กลิ่นบุญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายองครักษ์  สีมาคำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายศุภกร  ปรารมย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพฤกษ์  แสงใย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพณิชนาฎ  พระฮึด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอินทัชพร  บุระสี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปวริศา  บุญอุ้ม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายราชนาวี  สุโภภาค โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธัชนนท์  ชาญชิตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณิชาภา  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกานต์กวี  ทองคู่ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกมลชนก  พงศ์จินดารัศมี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปานวาด  ภาระหอม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศุภาพิญ์  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฤทัยภัทร  ผ่องศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอรอินทร์  เจญอรัญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศิวกานต์  นุ่มฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนพงษ์พล  เขียวสด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  จัยสิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงลักษมี  จันคุณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ดำรงสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวิภวานี  พุทธวัน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชญาภา  นาเจริญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายบดินทร์  แสนโคตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงประกายแก้ว  หงษ์ศิริ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวิชญาดา  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวงศ์พลอย  รังษีกาญจน์ส่อง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรวินทร์ภัค  ศักดิ์ธนวัฒน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพีรภาส  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุภาวีร์  ชอบเสียง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญชพร  ผาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปวีณ์สุชา  เต็มดวง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอภิมุข  ป้อมอาสา โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายทศพล  ไชยทอง โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอมร  สิมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายทวีรวิชญ์  เครือมาศ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพงพิพัฒน์  พุทธาธรรม โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายอภิวัฒน์  สีลาพา โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปิยะวัฒน์  บุราเลข โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพิทยาธร  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธันยพร  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนิตตกร  ดำริห์ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขวัญนู โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพัชรพล  ใจใส โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายธนวัฒน์  สีลา โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงศิริภัสสร  พลอำนวย โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธีรเมธ  บุญไพโรจน์ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุภัสสร  ทวามั่น โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  พุทธานี โรงเรียนบ้านหินแห่ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชลิตา  วิมลรักษา โรงเรียนบ้านหินแห่ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายสันติ  แก้วคูณ โรงเรียนบ้านหินแห่ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปณิดา  พรมสุ โรงเรียนบ้านหินแห่ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายสรวิศ  มีกุศล โรงเรียนบ้านแก่งโดม 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายนัณธวัฒน์  พวงศรี โรงเรียนบ้านแก่งโดม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณภัชชา  ขันธวิชัย โรงเรียนบ้านแก่งโดม 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายธนกร  กวนหลวง โรงเรียนบ้านแก่งโดม 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุธิดา  บุญพุธ โรงเรียนบ้านแก่งโดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์ลา โรงเรียนบ้านแก่งโดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผลาเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโดม 1 ป.5 วิทย์ประถม