รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอัมพุชินี  สายราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติคุณ  จันทป โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวิชญาพร  นันทบุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายสิปปะ  แสนบุญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเนตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายสรยุทธ  บัวทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเตชินี  แสงงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงสุภัคชฏา  ปวะภูโต โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทองสลับ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายชวกร  นวลเนตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  พิมพ์ชาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงปัญญดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงศุภนุช  ถนอมวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปุญญรัศม์  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญครอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงวีรวดี  ทาระศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงภัทรธิดา  พวงงอก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพิชชาพร  ผกาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงภัทราพร  ดวงมาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงนวพร  กองแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณภัทร  ปัสสามั่น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงภัทรปภา  เลิศยิ่งดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณิชานันทน์  ครุทธมงคล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกนกรดา  อุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายพิชญศรุฒน์  ปัดสาคำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์สาร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปริยานุช  การกล้า โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงศิรประภา  น้อยวรรณะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณชนก  ตุละภิพาก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพัทธดนย์  โสมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายชุติพนธ์  ชิณโชติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายนนทวัตร  จูมสิมมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายศุภกร  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนกฤต  คนหาญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายพันเนตร์  เย็นนัมย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายญาณวรรธน์  อดิศัยเดชรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม