รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนัฐพฤกษ์  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอาภาสิริ  เลิศแล้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงญชิฎา  ใบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธีร์ปพน  พันธ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสไบทิพย์  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงประภาพร  ลือเดช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปฑิตตา  สีสาสีมา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ผอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพาขวัญ  ปิ่นอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายปภิณวิช  จำรูญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนเดช  หาสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายศาสตราวุธ  สันติวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายภูบดี  ทองมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายชญานนท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธานน  พงษ์อุดม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธนภัทร  มุงเฟีย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายชาญวิทย์  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายอภิวัฒน์  ประสารแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธนกฤต  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายไชยวัฒน์  บุญจวบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฏฐพัชร์  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณฐวัฒน์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายนราธิป  นาจาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายคุณานนต์  เสระทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเกวลิน  เกษร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  พรหมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปพิชญา  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภษมน  เปรยะโพธิเดชะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธนิตรามณี  สุวรรรกูฎ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพรรัตน์  วันดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภัทรปภา  จันทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณปภัสร  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวนัชพร  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลาตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงมนัญชยา  จันทร์เติม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงบุณยาพร  มีมาก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สีมา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสาวิตรี  บุญวัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุทธิดา  พักพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิรญาณ์  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุพิชญา  หงษ์หา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชญาดา  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกฤตานนท์  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงญาณดา  อัครภาชื่นสกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายรพีภัทร  ภักดีการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฉัตรมณ  บรรพตะธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงประณัฐดา  เยื่อใย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายฐาปกรณ์  วรรณปะถา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐกรณ์  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธนัญชนก  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพัชรพล  ทรายมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอาทิตยา  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธารณ์ธิชณ์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนภัสกร  ประดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายอภิรักษ์  พันธ์ุเสือ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายพัชรพล  ทนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวิชญาดา  เบ้าเงิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ดอกคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศศินันท์  สุดโคตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวรันธร  พละพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐชญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายวุฒินันท์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายพิสิษฐ์  สมสาร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายรัฐภาค  สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายชนาธิป  บวรแสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอมรรัตน์  รัตนรักษ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกนกวรรณ  เส โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ผลชุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธรรศสนัยศ์  พันธ์แสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายฐิตากร  วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายภูวดล  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุธัญญา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัญชนก  สีแสด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายภิรวัฒน์  ปิ่นถาวรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชัยรัมภา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายอันดามัน  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายสกนธ์ธีร์  ดาลาด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุนิตา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธนัชญา  นนทสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายอนุชิต  แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปทิตตา  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายเสกสรรค์  ริมทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชญาดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปรานธิดา  ศรีบุระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงประภัสสร  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายบัลลังก์  ขลุ่ยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายชยพล  สุระพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายอาทิตย์  ผลาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเต็มสิริฉาย  สอนเรียง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายสิริโชติ  เทพอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงฐิติวรดา  อรุณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพีรยา  สมานทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดวงหม่อง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกนกเนตร  ประดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภัทรอร  ผิวศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศิลาธาร  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐดนัย  บุญเทา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุพิชญา  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะวัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุชาวดี  เหล่าแค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอภิญญา  ตั้งสืบพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุพิชญา  ตั้งการกิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธีรวัต  ศิริมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจิรบูรณ์  ปิตาระเต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนภูมิ  มุ่งพิงกลาง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอธิษฐ์  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนิสสราณี  คงสี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจักรกฤษ  กอทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทีฆกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิริกัลยา  แสนพินิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกฤษณพล  ศรีสุวอ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายรัฐภูมิ  สุนทรคล้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศิรนุช  บุญรอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกิตติญา  อุดด้วง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชไมพร  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวรัญญู  โกศัลวิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกิริยาภรณ์  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์คำดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอัญธิกา  วงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำมะนาถ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณิชชา  จันทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนเมศฐ์  รุ่งสิทธิ์ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายปฐมพร  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวรกร  บรรหารบุตราไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนรวรกรพรรณ  ยองใย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายวิทิต  ราชาธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเพชรฉัตรา  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธฤต  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเกวลิน  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนันทวิไล  อุรา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวรปภา  จันทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธมนันท์  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภัทรวดี  สุระสาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอริตา  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศศิธร  บุดดาเพศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพัชราภา  สาระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัญญาภัค  สงวนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเนตรนภิศ  สุชิลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภัทราวดี  ทาระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอภิวัฒน์  อุทุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นามวา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงมินตรา  พุดไทย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกานต์สินี  ศรีเวียง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปิยธิดา  ตั้งพิบูลชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสกุลวัฒน์  บานยา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงบัณฑิตา  มะละปัทธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชาคริยา  พลบุบผา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงไพลิน  หลักบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปรเวศ  บุญเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนัฐวัชร  คูณภาค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เรือนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอภิชญา  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภัทรดนัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชินกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงขิมชนก  พึ่งตัว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอัธภิญญา  ฟางคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐกมล  คำมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพลวัต  โคตรมนตรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอิทธิกร  อ่อนผิว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนวิชญ์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอณิชนันท์  จันพิรัก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าแค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายทักษ์ดนัย  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอิสรีย์  บุตรศิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุพีลา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงหทัยภัทร  ประดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอาทิตยา  มะณีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษาเกษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนนทรินี  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปุณยวีร์  เมอมะนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ล้อมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจิรโรจน์  จอมใจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภูนิกร  ดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอภิลักษณ์  หลักดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐกมล  วันตุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพรธิดา  มุงคุณดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฌอมะนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณิชารีย์  วันดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณณิชา  วงศ์ขัน โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจินติราภา  เรืออาจ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายถิรวุฒิ  บัวงาม โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงธิติมา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ช่ออ่อน โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันดา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเกษิณี  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปิยาภัสร์  จรูญเพ็ญ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายกิติศักดิ์  ศุขรักษ์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเศษโวหาร โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วันทาสุข โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงประกายดาว  หัสดี โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนพวรรณ  บัวคำ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
204 นางสาวสวิทตา  บั้งทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวอรนรินทร์  ประสงค์ดี โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวจิราภรณ์  บุญชม โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาววรรณภา  ชาวตระการ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวสุณิศา  เกมิโย โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธรณิศวร์  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสิทธิพล  กอแก้ว โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงมุกดา  พรมพิลา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงญาสุมินทร์  โยธานันท์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเปรมวดี  ปัตไตร โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอรพรรณ  จันทะภา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุภาพร  นีระพุฒ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวรรณิศา  เหลื่อมรัตน์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายศุภัช  การะปักษ์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศุภเลิศ  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปรเมษฐ์  เจิมงามพริ้ง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉัตรวิไล โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศรายุทธ  มิตรมาตร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวัชรชัย  ทองสว่าง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาภมูล โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายรัฐติกานต์  มงคล โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชญานน  หันณรงค์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชโรธร  บุญช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิยาภรณ์  วงศ์เจียม โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชลชนก  สุขเต็มดี โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวธนัชพร  วิริยะภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอริสญาภา  ทองพา โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีบุระ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น