รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุคนธวา  สุดหล้า โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญจนพร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจินดาพร  หมูนหมาย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหญ่ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธนชาติ  สายสิทธิ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายยศภัทร  เยาวะศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพัชรพล  จารุตัน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอรจิรา  หินนาค โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชนวรรณ  ดรุณพันธ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุจิตรา  ทัศบุตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปิยฉัตร  ยิ่งยง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุษดี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฏฐินี  บุดตะโคตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธันยพร  โลมรัตน์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปวารตรีรัตน์  แสงฉาย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอนรรมชัย  พงษ์พิลา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายปุณยวัฒน์  ชายแก้ว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายไชยวัฒน์  อ่อนเขียว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายอภิเชษฐ์  ชารี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายอัษฏาวุธ  วงษ์งาม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรัชนี  เจือบุญ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรัญญา  รูปแกะ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญวรรณ  ดวงศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงแพรวา  เทียมทัด โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงทิพย์ประภา  หลายภา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงสีทา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจรรยพร  มะณีเรือง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอ้ายอิ่ง  ซู โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพุทธรักษา  ธิอินทร์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุทิดา  ตลบหอม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายขันติชัย  ธานี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายกิตติพัศ  คำนาม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพฤทธิพร  เงาแจ้ง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนวัฒน์  สุมาตย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐวัฒน์  กองพล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายรัชชานนท์  ยลไชย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรภัทร  บัวศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกร  ยุทธภิญโญ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายบัณฑิตา  คนล่ำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐธิดา  หาระสาร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงมะลิรัก  พลสวัสดิ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญมาปัด โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฤทัยชนก  ชาลี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญมี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเมลานีว์  อุนานันทพงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศุภนัฎฐ์  พัฒนะดำรงค์ชัย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนันธิกา  นนทกุล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุพัชเวช  เพชราเวช โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายเรืองชัย  เรืองแสน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายนรัตถภูมิ  เนื้ออ่อน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐชยา  กาหา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอภิญญา  อมตะเวทิน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบเชื้อ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วันทา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกิตติกานต์  ทองพันชั่ง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปิ่นรัตน์  ท่วงที โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุภิเพ็ญพร  อิทธิสกุลชร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวรดา  อินทร์ตา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิลาวัลย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐธิดา  โภคทรัพย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัญชนก  วิเศษชลธาร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงบุญญากานต์  สุราโพธิ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอารียานีณ์  นามบุญเรือง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิดาภา  แพงจ่าย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอชิรญา  สาสีมา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะวารี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายราเชนทร์  ชะนะพา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฉัตรมณี  นวลพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนันทนา  เทียมทัด โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสันต์จเร  หนองหาญ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนิชฌาวัลย์  พลศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอรนุช  คันธนฤกษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอภิชาติ  แข่งขัน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวุฒิกร  เสริฐสม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายวิชชากร  แบนประชา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพีรพัฒน์  ทับทิมใส โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชรัมพร  กอบเกื้อ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชรินรัตน์  มาสู่ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสุริยา  วังพลับ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงประภาวดี  พรมจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพรธีรา  พรวิเศษศิริกุล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐวิภา  พันโย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำศรีสุข โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาลัย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศิวรานุรัตน์  เพ็งสอน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงบุญยานุช  คงทน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวราภรณ์  รูปสงค์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุวรรณา  ใยทอน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยวงมณี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิรัชญา  โพนแก่น โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธาราทิพย์  ไชยพิเศษ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิรัชญา  สีสำรวม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพวงชมภู  ธรรมวงษ์ศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฟาริตา  วิชุวงค์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิตติภัทร  เครืองาม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกิตติ  ทองผาย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยลา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสราวัลย์  พิพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัชญาดา  ปัญญา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสิทธินนท์  คำแก้ว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปรินทร  วรสาร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงแพรพิไล  หลายภา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภวิภาพร  วรบุตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภิพาดา  บุตรจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงลภัสรดา  ผาสุข โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปรายญารัตน์  ล้วนคัด โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวิษณุ  รื่นเริง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงรินลณี  รินทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุพรรณหงษ์  แก้วกนก โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนิศากานต์  สุดศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนรมน  จงสูงเนิน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุตรโท โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วารัพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอมรเทพ  พืชคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอนุกูล  ชมตันติ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภัทรพล  โมหา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายยุทธภูมิ  อึ่งน้อย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจตุพร  วงค์มั้น โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกิตติธร  กัญญาบัตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายนันธวุฒ  ครุณพันธ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายบวร  ลานนท์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอัครพล  ทิพยพร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หลุยบุญเริง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนกฤต  องษา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสิริกัญญา  แถมวัน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพาวิดา  แสงตา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสิตานัน  บุญสุข โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ตันแก้ว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศิริราช โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอัครชัย  นวลพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวารินทิพย์  สลัยรัมย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอัญชลี  ทปประดิษฐ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐทิชา  หวานฉ่ำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนิตยา  คู่แก้ว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกรรณิการ์  แดนดี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงแก้วกัลยา  จันทรา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงมัทยาทิพย์  ปัดนา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฌานิดาภรณ์  เรืองแสน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาลัย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวริศ  ขาววงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลัดดา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิมผกา  เพิ่มพาม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภัทรดนัย  ประสารดี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภัทรวดี  วงค์ชมภู โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เทพพินิจ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนภรณ์  ทรงดวงดี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปิยะธิดา  อุ้ยโพนทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพัชราภา  มะหิน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธมลวรรณ  ถายะพิงค์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปุญญิสา  ชมตันติ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกมลชนก  แสนทวีสุข โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชุตินันท์  บุตรศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกันตวิชญ์  สีเทา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงดาราธิป  ปูคะภาค โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิระนันท์  ศรัทธาพันธ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวรัมพร  กอบเกื้อ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แพงคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพัฑฒิดา  อุ้ยโพนทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิชญธิดา  โนนทิง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพันเทพ  ประสาน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนกฤต  เยาวศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 นายณัฏฐดนย์  ทุนมาก โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสราวุฒิ  หาวุฒิ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวิมลศิริ  ทันธิมา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุภิสรา  พงศิลา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงทักษิณา  ประกอบผล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภักดิ์พิลัย  ว่องไว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอัครเดช  ชนะพาห์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐชยา  สีสุวะ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศุภกร  วามะกันต์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธ์ตา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปวรปรัชญ์  สุพรม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริสืบ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปิยากร  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายดุลยวิทย์  อินทร์เสนา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัชชา  แสนหล้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกันตา  กาญจนพรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงขนิษฐา  ฝูงดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกมลมาตย์  เจษฎาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายวัชระวิชญ์  ตรีชินะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายกิตธิกร  แก่นทน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเบญจพร  มะโนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพรรพษา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงญาดา  โคตรวันทา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายฐปนวัฒน์  คำสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุธีกานต์  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุระพินิจ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงศุภิสรา  บาทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายภูริวัฒน์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนันท์นภัทร  สาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายอเล็กซ์  จอนห์ ฟีนีย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุธีกานต์  โสมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนิสาชล  วัฒนพรหมธาดา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายก้องภพ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศิรกานต์  ชัยน้อย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายรุ่งเกียรติ  สีมาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงลักขณาภรณ์  แกะมา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิทยโทนุศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวิพรธิดา  สุภาคาร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สีลับสี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายสิปปกร  นวลฉวี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ลาสา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญครุฑ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกานติมา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงลริตา  จารุกมูล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายธนภัทร  ลานนท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เลิศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐกานต์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปุญญิสา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรดากานต์  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชนัญธิดา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมะลิชาติ  การกล้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปานไพลิน  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสุด โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา  ภะวัง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอาทิตินันท์  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปริณทิพย์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอักษิกา  วงศโภชย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายเตชินท์  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปวริศา  แคนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิรัชญา  พลีดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพชร  ภิสสาสุนทร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนภัสสร  ชินพงศธร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพชรอร  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สีสุวะ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนันท์นภัส  กองพล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพันธุ์พฤกษ์  กางกั้น โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนาทร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนาธิป  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศรันญ์พร  กาทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสายสวรรค์  ทัศราช โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพงศ์ปณต  อุปรีที โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงมินตรา  จันทร์นันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายทวีสินทรัพย์  สายจันดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณฐพรรณ  ป้อมแดง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจิราภรณ์  มงคล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอธิคุณ  ก้อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภูมิมินทร์  คำสิม โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเมธิชัย  สุดหล้า โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงขวัญวจี  สีมาบัติ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศุภรักษ์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรัชนีกร  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  แพงทรัพย์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปิยะกาญจน์  บุญทิตย์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวิชญาพร  สุขสิงห์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เชื้อท้าว โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพรส โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐชยา  ทิพรส โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทราวดี  น้ำคำ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกฤตเมธ  วะนา โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนพรัตน์  สุขแสง โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายตระการศักดิ์  จุใจล้ำ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกีรติกา  พลเสริม โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุภาวิดา  ท่าหาร โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุภาวดี  วะนา โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิชญธิดา  หาสุข โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกฤษฎา  สุดหล้า โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายปฏิพาร  พละโพธิ์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายอภินันท์  คำพลี โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอรอินทร์  รักการ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวิภาวณี  ผงจันทร์ โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกมลพร  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวราภรณ์  แรกเรียง โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงกาญจนา  ลคร โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  โคตรพรมศรี โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปริศณา  จูมรี โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างเนตร โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถนอมบุญ โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 นายนันทวุฒิ  ขันสิงห์ โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายเปรมปรีด์  นาคทอง โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายอัศนี  คำแก้ว โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาววิจิตรา  วันทอง โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายวัชกรณ์  ใจกล้า โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวทิพานัน  สาเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุนิสา  จำปาไทย โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปิยธิดา  พวงศรี โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอจลวิทย์  พรมพิลา โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงบุหลันฉาย  คงทน โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพงษ์พันธ์  จันปุ่ม โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวรนุช  เสนพันธ์ โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐิดา  ล้วนคัด โรงเรียนบ้านโหมน 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงรวินันท์  ศิริวัฒนกุล โรงเรียนบ้านโหมน 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงธัญวรัตน์  หิมคุณ โรงเรียนบ้านโหมน 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงออรญา  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนบ้านโหมน 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุตาภัทร  แวงวรรณ์ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายชนภัทร  แวงวรรณ์ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงโคตร โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มัดทะปนัง โรงเรียนบ้านพังเคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปุณฑริกา  คำผุย โรงเรียนบ้านพังเคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสุดหา โรงเรียนบ้านพังเคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกนิษฐา  รอบรู้ โรงเรียนบ้านพังเคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงขวัญกมล  ผายม โรงเรียนบ้านพังเคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเพชรดา  สาลีเครือ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวนิดา  แจ้งพรมมา โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศรีสุดา  เทพอาษา โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศารยา  แพงจักร์ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 ป.6 วิทย์ประถม