รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปุระชัย  อินทะนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพร้อมบุญ  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวีรภัทร  ชัยฑวังกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายไชยธัญธร  ไชยทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสรวิชญ์  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายวรากร  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเทวเทพ  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายญาณพล  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤตานน  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายรัชชานนท์  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภูริณัฐ  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศุภากาญจน์  จามรโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธัญญาโภชน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรวิอารยา  สุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพราวฟ้า  ภักดีร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชยพล  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนวัฒน์  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายสุวพัชร  คงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายศุภณัฐกรณ์  คำยอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายนิพิฐพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกำพล  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงรัชประภา  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพาวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายคงสักก์  โกศัลวิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายณัช  จูมพระบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายจิรกฤต  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจักรภัทร  ทองพุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายสุธนพัฒน์  ภูริยานุวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนันทิญา  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาภพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐรดา  คูณค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายภูวนาถ  ทาระธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพชรพล  เชื้อชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายณคุณ  เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายปริญ  ไพศาลรภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพิศิษฏ์  เต็มธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปภังกร  สมุทรเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายอชิตะ  ประกิตชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพงศกร  จันธุลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายอนนท์  ชัยวัฒนากุลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธนธรณ์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายเมธวัฒน์  สุริยะดำรงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกรวรรณ  กอพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปวริศา  ชนะไพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายนนทพัทธ์  พรหมป้อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายสร้างบุณ  พลาศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายณัชพล  กนกแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายต้นแบบ  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายศตายุ  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายกวินทร์  เอกปริญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปวเรศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายภัทรธร  ปาวรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนโม  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณปภา  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปภาวรินศ์  แก้วกันยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกุลปริยา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอชิรญา  ดำริห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปรีชญา  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายภัทรดนัย  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายกฤตภาส  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายวัชรากร  สาตาละ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายทยาวีร์  จูมลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพลช  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายศศิศ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายกวิน  กะนะหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายจอมทัพ  เหล่าพงษ์ศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปานพิมพ์  ไพยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์ภิญโญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเมธาพร  โสภาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอัณศยา  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายพีรวิชญ์  พิบูลมณฑา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายอินทัชธรร  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายอัษฎาวุธ  จินาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงรมย์ธีรา  แซ่โล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนิชาภา  ปัญจกนกกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายกรณ์พัชร  หอมจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายจิรภาส  ทองดีแท้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายทีปกร  ตังควนิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายนะโม  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายพรหมพิริยะ  ดีระสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงมันตรา  หงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เชื้อสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธนารีย์  พิมพะกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอันนา  พันธ์นิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุภิชญา  สังวาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนภัสตรา  พงษ์พิสิฐวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายอัครวัฒน์  อธิธนัยชัยภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายวรชัย  สีมาพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายกณิญ  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายภคิน  พรรณาภพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายอริย์ธัช  อนันต์เจริญพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายนวพล  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายอิทธิกร  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายกฤษณ์  สูนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายรุจิภาส  ตนินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงไอริสา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายกันตพัฒน์  กวีนัฏธยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายคณาทิป  บุตรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายดุลยวัต  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายไอยเรศ  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายกฤตภัค  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายกิตติธัช  นิลาสน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายเอกวัชร์  ศิริพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายชัยภัทร  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายฐิติพงศ์  แก้วมหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภูมินทร์  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายธีรภัทร  กลางถิ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฐพัฒน์  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายดิษยธร  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายภัทธดนย์  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนภาดา  สายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายอนาคิน  จำนงกำาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จิตสันติกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยะโสธรศรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงแพรชมพู  พจน์ธีรมนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอชิรยา  พื้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวรมน  หม่าตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายอภิวรรธน์  พลธะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายเมธัส  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายวรรธนะ  เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายนาธัส  บางเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายอชืตพล  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายบวรศักดิ์  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายศุภชัย  จอมใจทิปิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงฐานิฏฐ์  โชคนิรัติศัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกานต์สินี  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสาริน  แก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายกฤติน  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายฉัตรชัย  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายชยกร  คล้ายใยทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายณัฐนนท์  ตังควัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายฐานิวัฒน์  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประสารวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงภิรวดี  กฤชปัญญาวโร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอภัสนันท์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกฤตยา  นามจันดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชญานิน  นรเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายศิวกร  ภาสตตโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายภาคภูมิ  ชาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอัยยาริณณ์  ช้างสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชนันทกานต์  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฐภัทร  ตรีโรจน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธีราภรณ์  ภาสตโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายวีรวิชญ์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายธนดล  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายศุภเศรษฐ์  อยู่เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายอติคุณ  สุริยะรังษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายณฐนน  ตันติวาทินกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายอภิวิชญ์  รูปช้าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายสุขุมภัทร  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพรนพัฒน์  จันทร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วงามสอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเตชิตา  ฤทธิ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายจักรวัฒน์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายกันต์ธีร์  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธัญทิพ  ก้อนคำดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงณฐพร  ปัญญาสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายกันตภณ  ทุมเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายวรกมล  เศรษฐนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอัสรีย์  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายญาณวุฒิ  ผ่องเเผ้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายพชรพล  นิลเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายธนกร  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายณัฐกิตติ์  มานิตทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายนัฐเศรษฐ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนภัสนันท์  ขจรฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงฌานิกา  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงฐิติธาดา  บุญโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายทัตเทพ  สุวรรณวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสุเทวา  กองตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงธัญชนก  สุขอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอัญชเกศ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายณัชย์ธรรม์  วิไลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงเนตรนภา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพีรดา  พันธ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนลินนิภา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงฐาปานีย์  ประสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงธรรชนก  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายวายุ  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายอติเทพ  สายสิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพรรษชลธร  มักการุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงจิลลาภัทร  จิระบลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิมพ์ลลิต  พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายปุณณพัฒน์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายพงศธร  ชัยสมร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายธนกร  ศรีทิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทรพานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายอาชวิน  นาคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายปวริศ  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายอนุวัฒน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงศิริกัญญา  นวลงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงฐณิกา  นิยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงสวิชญา  อู่สมบัติชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงเกวลิน  พุฒพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงภคพร  ปั้นปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงภาวิกา  องอาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายนภสินธุ์  เต็มศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายปุณณวิช  เขตคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายวชิรวิทย์  สำเนียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายคชภัทร  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายปรัตถกร  จรรยาเลิศอดุลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายพรรษวุฒิ  ปานห้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายธนพล  หวังชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายนำโชค  พุทธบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวกฎ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายวงศธร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายพิชญ์พิสุทธิ์  รักษาคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพอใจ  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงชนุตร์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธัญมน  เกษมทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนถฤณี  พระอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายกันจพงศ์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายธนกร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายพุทธิวัฒน์  กอบัวกลาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายปัญญาวุธ  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายณัฏตวัณ  จันทะมาลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายธนวินท์  โอบอ้วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายธนกร  ทานะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสวิตตา  วรรณลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิชญาภัค  พิมพกันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกันยารัตน์  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุกัญญาเรศ  หล่อเพชรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  สิงห์เผ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงภคมน  ศรีสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงจิรัชญา  หมายดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชัยวัฒน์  ยุ้ยจำเริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายจักรพัฒน์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภักดี  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูริภัทร  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพัชมณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพรรณลดา  สังข์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงหทัยภัทร  พัฒนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมีธนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภาสินี  วงศ์ที โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นิมิตรนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอักษราภัค  ทองคำบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายฐิติภัทร  ปิ่นโต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศุภวิชญ์  วิวิตรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสุรชา  พิลาคงเดชากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนัฐศนัย  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพิชญะ  พานทองศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายอุกฤษฎิ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายบุญญาธรณ์  สุขาวห โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณญาดา  แสนสี่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงทักษอร  ชุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอนัญญา  เชื้อชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชุติสรา  เทียรอุดม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอนุธิดา  กาลจักร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิชชา  ดาราสิชฌน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐมล  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชูกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธัญพัฒน์  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปัณณฑัต  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพิชชานนท์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐกริช  เกาสายะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพีรวิชญ์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอิทธิกร  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภวินท์รพี  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชนิศภณ  นวภาณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายโชติภณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสิรภัทร  พาชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายนนทวัฒน์  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชฎาณิส  เลิศอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวิชิรดา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธันยา  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงรินรดา  วงศ์สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกรวินท์วลัย  ผดุงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐพร  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสิรินดา  สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุดาภัทร  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอภิชาติ  ชลายน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอชรวัช  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภูวภัทร  พิมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายฑีรสีห์  สมบูรณ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายสุวพิชญ์  นิยมพานิชพัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนันท์ปยุต  ธีระวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพสธร  สืบภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัฐชนนท์  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฏฐวริศา  สืบศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศรันย์พร  แก้วกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พิมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงฐานนันท์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงญดา  ฤทธิ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพงษ์ศุภวิชญ์  พันธ์โสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพสิษฐ์  สีถาการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายษิริวิชย์  นิลรัตน์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายศรัณยพงศ์  ประวิทย์ธนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวรพัฒน์  ปทุมวัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายปรินทร  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปิติกร  แก้วธรรมมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอภิภู  ภูดิฐธนพัฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกฤตภาส  ฝางแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสิทธิ์พัฒน์  เกษเจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนภทีป์  ดอกพุฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายจักษ์กฤษ  คำศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปราบปลื้ม  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธนัชชา  หรัญนวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอนัญญา  เขะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนิตย์รดี  กสิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชญาดา  นาสารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนันทพร  คำนวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพชรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปวิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนิธิธนันท์  อธิธนัยชัยภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงภภรชล  แนบชิด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนกฤต  เรือนประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชนธัญ  เชื้อสุจริต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภัทรพล  โอบอ้อมกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวงศ์วศิน  เติมสมบัติบวร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภูมินภัทร  บุปผาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รัตนสุนทรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงแพรวรัมภา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปวริศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธนัญญา  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิมพ์สราญ  ลือสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจิราพร  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฐพร  พึ่มกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปุญญิสา  ไหลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศิรินภัทร  ชูค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอินเดียน่า  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชาติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิดาภา  นรานันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณิชาลฎา  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวรกัญญา  รินทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงขวัญชนก  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตั้งศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงฐาปณี  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกฤติมา  บุตนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิมพกานต์  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอรปภา  ป้องโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงมินนารา  สุวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกนกพร  ชินาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกุลณัท  กุลสถิรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธัญชนก  ทองงอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอภิอาภา  คลังทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิชยา  บุญประดิษฐสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศิริพานทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายเทพราชันย์  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายเตชินท์  ไชยโกษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายปธานิน  สุทธิเวสน์วรากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธัญญพัทธ์  วรพิพัฒน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายสุรกิติ์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชนะเก้าทัพ  วิสุตกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศิวกร  ลอยหา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนพเมศฐ์  สโรชนันท์จีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธัญญชนก  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงลัลน์ญดา  บ่อหิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพรรนดา  ภูผาธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปานฤทัย  วรรณวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภคพร  วงศ์ผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชอร  ภวโภคาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพีรญา  สุกฤตโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกีรติ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชัยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกชพร  อุรโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกันติชา  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปพิชญา  วิริยะการุณย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกฤชอร  กำลังงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปุณณภา  ขัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนราภรณ์  บุญบัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐวดี  ภูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐทิชา  ปริบาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงศิริรัตน์  นิยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก่นบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสุทธิกานต์  ศรีโพธิ์ชู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายฐิติพัทร์  สีด้วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพุทธรักษา  ปราสาทศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปิยภูมิ  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงขวัญชนก  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงประวีณา  คันทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศุภศศิน  กาญจน์วัฒกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภัทราวดี  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปิยอังกูล  พรหมกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพีระ  สุไวศยวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายนิพัฒน์  แต้ศิริเวชช์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพัชระเมศฐ์  แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปราชญ์ปิยะ  คำสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูคงคา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวริสา  ไสยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชมขวัญ  ศรีไมตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สมชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปีย์รฎา  พนาดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพัชริศา  อาภรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปณิตา  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรสง่า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายคณินณัฏฐ์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธีรเมธ  จันทร์พิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์กันทรากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายโชควิวัฒน์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายฐปนวัชร  ฉลูสิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนบธรรม  จิตตกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพิชญุตม์  ตระกูลชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศุภวิชา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายชัยภัทร  ปลูกเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพัสกร  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายโภควิชฌ์  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายไชยพล  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายณัทชาติ  พิมพบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายขฑาหิรัณย์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวชิระญาณ  อิทร์โทน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำนวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนรีรัตน์  พงษ์พิสิฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเวยา  โสวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธันยนันท์  ปัตถา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธีราพร  ภูยางดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงบุญยาพร  อรุณยะเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพชรวดี  จันทร์ร่องคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธนภรณ์  จรรยาเพศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภูชญาดา  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชธำรงกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงเขมมิกา  ปัญญาธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนลินธรณ์  คงเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอิงธาร  น้อยพลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชิดชนก  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงภัทรวี  นารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกชพรรณ  ปาวิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณฤดี  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปุณวรรษ  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายภูมิพัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณวัฒน์  บุญห่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายชิษณุพงศ์  สายเมฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนนทวัฒน์  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพิชัยยุทธ  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายไกรวิน  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงทิพชนก  หมื่นพัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปฏิพัทธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หอมสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชิตาภา  สีดาโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพิชญาพร  นนทะใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณิชากร  พลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธนัชพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โลกภิบาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศุภานิช  สิมาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงทิญาดา  โพธะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภัทธริดา  หมทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายชยากร  ตนะวิไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายจิรภัทร  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกรวิชญ์  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายวรปรัชญ์  โพธิ์ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายทัตเทพ  กองพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายทัศน์พล  บุ่งทวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวรากร  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายคุณภาช  นิพขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายนวมินทร์  รสจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนิตเชษฐ์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณัฐภัทร  ไกรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนวัตน์  กาขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปัญญวรรธน์  ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายนครินทร์  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายณัฐปคัลภ์  หวังลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกรวิชญ์  นามกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอัครวัฒน์  จงตระการสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพุฒินาท  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายปภพ  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายณัฐชนน  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชนะพนธ์  ชิงชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปิยภัทร์  พูลผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายจิรภัทร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายวัชรรัฐต์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภัทราวุธ  ส่งศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกชพรรณ  โพอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายปกรณ์  ปัตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปิยกริษฐ์  ศีลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายปภาวิน  แม่นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายผืนน้ำ  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายปุุณกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจิตรสุดา  โชติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธนพร  ความสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายสกุลกานต์  การงาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธัญภา  ไชยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปุณยวีร์  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกรธีรา  ธุศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศุภวรา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกมลพัชร  สำเภานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปุญยวีร์  สวรรค์ตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภานุวิชญ์  จตุภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณิชกานต์  ฐานียการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกฤตณัฏฐา  สุตะพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณิชารีย์  หวานใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณัฐศักดิ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสุพิชชา  ทินกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงมัทนพร  เอกอมรธัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายขอบฟ้า  เหล่าอยู่คง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอริศรา  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงรังสิมาภรณ์  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงบุญวีร์  อภินันทกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณปภัช  วัฒนสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอินทิพร  สงวนตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอภิรดา  พลธะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอรจิรา  มณีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอาภาวรรณ  นิลทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสวิตตา  วงศ์ก่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสุชานาฏ  แจ้งจรัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนัฏธิดา  ยาประสาท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสิริพร  สำราญเริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณกมล  ณัฐรังสี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์สุนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิชามณชุ์  ศรีเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงบุญรักษา  ทองผุย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลาภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสิคีริยา  เหม่ากระโทก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกชพร  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงแพรวา  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพรพิรุณ  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงชัญญา  จารุแพทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุกานดา  ศิลปรายะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงภัททิยา  โสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกมลพิชญ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายปิติสวัสดิ์  แก่นคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายมนสันต์  แสงพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฏฐิมา  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศุภสิน  บุญรังษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายเดชาธร  ดุลย์ชูประภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธนรินทร์  คชาธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณัฐชนน  สิทธิผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงศิริกุลวดี  แย้มบางยาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายวิชยุตม์  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปรีติยากร  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายจักรินทร์  รูปดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชนพัฒน์  ชุติพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวรันธร  ไชยสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนภัสสร  ลีลาศสง่างาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนันทเกตุ  หล่อเพฃรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพลอยนภัส  ธรรมชอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงขวัญปราชญา  โสภิตชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงภริตพร  ปทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชลนิชา  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนภัสรา  นันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกุลปรียา  ปาณิวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงเนติคุณ  ดิษฐอั้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงมนัสชนก  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงภัทรภร  นามแสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชนกฉัตร  สุนทรวราภาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปวิชญา  แสงสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนิลุบล  บุญยาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกฤติภัทร  พุ่มพฤกษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงประวีณา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายภัทรพล  มงคลดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอิสริยา  ภาคพาไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธนพร  พุทธเทศก์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธนวรรณ  วามะเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสิริญาดา  หมื่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพีรพัฒน์  กาหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปริญ  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธนดล  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายจิตติพัฒน์  เสนาะน้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพศวัต  สายสมยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปรเมฆ  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพันธะ  คณะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายวัรพล  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายชนาธิป  เจริญกรุง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายตรัยคุณ  จิตกุศล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายฐณะวัฒน์  กุจะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายปัณณวัฒน์  เผ่าภูรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภัทร  สายโน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายอานันท์กร  ทาโพนทัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศุภณัฐ  ชนะศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกิตติธัช  บุญปก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายปฏิพล  ดีไว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปณชัย  ศิริวัฒน์วิมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอิศลาลัฐ  มากมูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวรัญชิต  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายโอบนิธิ  สันธนาคร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายต่อภูมิ  บุญญโก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนกฤต  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายภูมิพัฒน์  จินารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายจักรพรรดิ์  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายศรัทธา  ต่อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายนครินทร์  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจิรัชญา  โตสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธนัชชา  สุพรรณไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปราณณิชา  อ้อนอุบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณฤดี  ผงคลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณิชา  กวีวรญาณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงอัญชลิตา  กินรีโดน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงภิรัญญา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสาธิตา  สอนอาจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงค์นาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงภทรภรณ์  พิมพ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสุนิตา  มิ่งชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชญาภรณ์  รัตนจันทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงรมิตา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มาคะวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกมลพร  พิมพ์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณฐนนท์  ศรีล้วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปฐพี  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายอนันดา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายจักรภัทร  โมฬีชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีนาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนภสร  เกษาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพรกนก  สายโกสีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวรรษชล  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงขวัญชนก  บัวสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธํญวรัตม์  กลั่นความดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กลั่นความดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุจิรา  ยุทธกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนันท์ฐิตา  ศักดาวัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงธันยวลัญญ์  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุชาดา  สุมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปัตถาทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาผ่าน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงเพชรชฎา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศกลรัตน์  พิมพ์เทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสุจิตรา  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนภัสศร  ลาภเกิด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพิชเญศ  เทียมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายธนภูมิ  สุขอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายธนาธาร  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปางฆเณศวร์  ฉ่ำเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนลินี  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนัฐธิชาดา  ทาระขจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภัทรศิยา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวราสินี  ประเสระกัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัฐวรา  สมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพิชาภัค  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวิคตอร์เรีย  ลี ฮิวส์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพรรณพัชรา  คำแก่นกลาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสุชาดา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงภครมณ  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงภัควดี  ก้อนด้วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงอนัญญา  คุสิตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงธนิยรัศมิ์  ฤกษ์สมสุนัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงไอลดา  ปรีชาเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณิชพิชฌานันท์  จันทพาลน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงดวงรุ่ง  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายภาสกร  ม่วงศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงจิตบุณย์  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนวพร  ตติยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนวินท์  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธีรพงศ์  นันทสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายสุทธวัช  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอิทธกร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายเอื้ออังกูร  พรหมกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายทศพล  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธนวิน  เดชะวลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถือสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงวีระดา  ตนะวิไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอติวัณณ์  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปุญญิศา  โพธิสาขา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงบุญศิตา  แก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปานวาด  เพชรพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวสวัตติ์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพชร  กุระโท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายณัทพงศ์  เก้าลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภูดิศ  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงชญานิศ  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายร่มธรรม  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายจิรายุส  สุยะลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธีรเมธ  อารีย์วิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วอมตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายชยาภพ  ศรีภูมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายสกลพัฒน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปิติณัฐชนัน  คำมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายปัณณทัศน์  ชัยเรืองรัชต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปุณญดา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงทัสดา  โคบาลอีสาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปุณยาพร  สงวนตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงญาตา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงจิฑาภรณ์  กัลยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงกนกพร  เพ็งชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอนันตยา  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวัชรพล  คำมุงคุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายชัยภัทร  พลอำนวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวรภพ  วรนาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอภินันท์  พันธ์ภู่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงญาดา  ดาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงภานิชา  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงทักษพร  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงฐิติญาดา  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศุธิรักษ์  ชิณะโคตรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงจารุภา  โคตรพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงภคพร  อุทรามนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ศรีธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนงนภัส  ยอดมาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นิธิพานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายชนกันต์  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายรัชนนท์  พรมลาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายปณชัย  กนกนภากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายณัทกฤช  พร้อมพรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายอีธาล  โลว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธีรดนย์  เคนบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายถามพัฒน์  จันทเวทย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงไกรดา  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หิญชีระนันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพุทธิฌา  สุวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนลัทพร  เอี่ยมวชิรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงศุภิสรา  จิงหะรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภูษณิศา  ภูธนแสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายประวิณ  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธนัช  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายณัฐวรรธน์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธิษณ์  ขุนจิตรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงก้านพลอย  คานเขต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงศิรินภา  วงคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงสุพพัตรา  วีระนันทาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  เยาวศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปาลิดา  จังกาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภัทรปภา  สุทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกุลธิดา  เหมรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปาณิสรา  สายงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงรมณภัทร  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอาภากร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกษมา  สายเมฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายกรวิชญ์  ถนอมสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายสันทัด  พันธุ์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปิยกัณ  รัตนูปการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงชนกนันท์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพีรดา  ศิลาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงเมธาวี  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายเจนวิทย์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายภูวริฐ  บุญทน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายรุจิภาส  อุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายณัฐวัฒน์  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกฤษฏิ์  ฉายจรัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายภูวัช  ศุภโชคโชติกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายก้องนภากาศห์  โชติกวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายคิม  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายภูริวัฒน์  กอบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายณัฐดนัย  สะเดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปรวีร์  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายสิทธินนท์  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายชมะนันท์  ทะนอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายภูเบศ  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธิรนันท์  ดุจดำเกิง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพุทธินันท์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายปิติกร  เหล็กงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิตติวงศ์วิศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงวิสารัตน์  เสลวาปีนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงวรางคณา  โชคศิริวรางค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงญาณภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงรมิดา  จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงทวาราวดี  กิติพิเชฐสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงวริศรา  ลิมปิทีปราการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงธนัชญา  ชาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายเปรมคุณ  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงมนัสนันต์  นิ้วทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขจรเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพิริยากร  เจริญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายนันทนัช  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองสุกงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงลภัสรดา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพาขวัญ  แสงไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงสุธิดา  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงจรัสรวี  มณีภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงญาโณบล  สีแสด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพีรดา  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงณิชาภา  วรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงนนทิชา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์พรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงชลิดา  จันทวารา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายภัทร์ธนัตถ์  มาพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงรมิดา  เกษสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงปัณณพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงธัญรดา  ทันธิมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกุลพิพิทย์  กุลสถิรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนิรัญญาภัทร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงชนิสา  พันธิมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายรัชชานนท์  ลีลาตระการกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงภัทรศยา  วันประจิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายณัฏฐชัย  เหล่าสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายจักรภัทร  พากเพียรตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายธนวัฒน์  สะเดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงวรินทร  แสนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงดากานดา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัฐชยา  สุริยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายภูมินทร์  เทพดู่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายกวินพัฒน์  ชัยหิรัญกิตติ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเศรษฐ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงมนต์ลดา  คชฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงอัภภิชา  ไชยเสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายพชร  ลาธุลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายกฤษณ์  กุตาวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายยสินธร  สุภะนานัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายกฤติพงศ์  นวรัตน์ ณ อยุธยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงณัฐพันธ์  สายโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงสุณัฐชา  เจริญบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงเกวลิน  คงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงธนัชญา  พลศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายชาคริต  ชนะสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายกฤตภาส  มุขขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์นวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไหลหลั่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงณัชชา  มาร์ติน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงลภัสรดา  ดอกบัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายชนะพล  ศรีแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ศิริบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายธนัตภูมิ  แก้วพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงเมธาพร  อิ่มใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายธีรเมธ  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายธนกฤต  สังโส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายรัชพล  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายสุทิวัส  ดวงสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงชลิตา  น้ำกลั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงอุปลมณี  วนมหากุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายกีรติ  คชฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายเปรมปิติ  ควรครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายพสิน  ยอดกันหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายนิรัติศัย  วงษ์สามารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายสิรดนัย  สมสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงอนงค์พร  ตริรักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายศุภกฤต  บุญเจือ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายวิวัฒนากรณ์  เบาะแฉะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายกฤดา  วงษานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายปูรณ์ธนทรัพย์  ศิวประภากร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายปฏิภาณ  ทวีศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายอัชฌา  บุญพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายพีระภัทร  การภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายธนบดี  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายศิวดล  สาครขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงชัญญา  กัลป์ศิริไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงค์ศรีชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายกรวิชญ์  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายณัฐวีร์  สารกอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงณัฐรินทร์ญา  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงเปรมิกา  หวังดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงศวิตา  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงจิรภัทร  พันธง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายนภัสรพี  ดวงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงสุภัคจิณา  บุตรวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงปุณยาพร  เครือวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงรัตนากร  มังคละพลัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันมนตรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงสุชัญญา  ราชอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงกนกนิกา  โตใหญ่ยิ่งเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายชโยธิต  ดีพลงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายจิรภัทร์  มนัส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายธนาเดช  มุสิกสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายยศวรรธ  ไชยสัตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายพีรณัฐ  เจริญศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายธนกร  ธงวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายรัชชานนท์  สารกอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงอภิชาดา  พูลงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงอักกิชา  ไชยเสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงปวริศา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงจิณณพัต  ศักดิ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายนรภัทร  คุ้มครอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายวริศ  รัตนโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายธณะโชติ  จันทร์ทรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ผลดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายภูมิทรัพย์  บุญล้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายนิติธรรม  บุญอาสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายวิธวินท์  พรมสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายพรเจษฎา  วิลามาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงพิมท์น้ำเพชร  ศรีแก้วกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงเปมิกา  ศรศิลป์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงพลิน  โสภะถา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กชายดิศพงษ์  วงศ์ชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายนพพล  กาญจนเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายธัญญ์นิธิ  จตุรรังสฤษฏิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงวรรณธิดา  ตียาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงศิริตระกูล  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บรรทอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายวีระชัย  วีระกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายภูรินทร์  บุญโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  บุญประสม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาบแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีลาชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงธนัชชา  เหล็กงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายณฐนนท์  ทองวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายวิชชากร  อนุพันธางกูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
975 เด็กชายอภิมุข  นามวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงชนิกานต์  ดานุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงนงนภัส  ชิณพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงสาริศา  ดิศแพทย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงชัญญา  เชื้อโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงฐานิสรา  สีมาวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงฐิตาพร  วงวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กชายณัฐวัฒน์  เสพสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงพนัชกร  จันทะเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายธัตรชัย  เสนาะวาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายพาทิศ  ศรีอาราม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กชายธนภัทร  บุญตะวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายณัฏดนัย  มีห่วง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายรัชชานนท์  พันธ์โชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายธนพัฒน์  เกษเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กชายณัฐธัญพงศ์  ศาสตร์ศศิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายเวคา  เลยกลาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ทรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงสกุลทิพย์  สิริชาติสิทธิโชค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงศิริทรัพย์  โสมินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงพชรรัศมิ์  ทองน้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงชนาธิป  สุวรรณกูฏ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาญจนรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงกนกรัตน์  พลราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขุนตาแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงพรเพชร  โสภะกา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงลักษณานันท์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงแก้วเพรชฌรัตน์  สาจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงธนพร  ทรัพย์โคกสูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายชาญชัย  ช่วยอาษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายธนพล  ใจองสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายสุกฤษฎิ์  นามคันที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายอนันดา  สอนสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายณัชพล  คูณมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายภูมิณภัทร  มณีภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายกิตติพัทธ์  พิลาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภูผา  ดำมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายคณิสร  สุขเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายศิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายกิตตินันท์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายจีรวัฒน์  คำริยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายปณต  ศุภลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายพีรณัฐ  อารียะธนวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายพีรวัส  อารียะธนวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายณัฐสุต  ชมบาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายธีร์  อุปสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงสิริยาพร  แพงสินธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณิชกานต์  ผลจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงชญานนท์  ทองพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่ผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงบัณฑิตา  โสมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงวราลักษณ์  มะลัยสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตทาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงธัญพิชชา  อ่อนน้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงพิชญธิดา  ซิงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุขมานพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศุภธีรารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงศิริพร  คำทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงเปมิกา  มีศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพาทินธิดา  ผุยพรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริกมลเสถียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายนนท์ปวิธ  แสนตุ้ย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายเชษฐ์ดนัย  สินงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายธนภัทร  เกษมสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายณัฐพัสธร  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายณวัธ  อุทธสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายนิติพงษ์  นรารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายธีรภัทร  ทัดเทียม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายปวิธชาต  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายชนวีร์  ธรรมสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายกิตติศักดิ์  พิริยะพงศธร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายวัลลภ  ทองแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายปณิธิ  ประมวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปองปุณย์  วงศ์ปักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงณัฐกัญญา  วามะกันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงบัวพรฑิตา  บัวขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงสุพิชชา  แกระหัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ็งพี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกนกอร  กุลวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงมณิสรา  สาธุชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตราชู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงกัญญาภัค  กุมรีจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงภัทรานิษจฐ์  จำปาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงรามาวฎี  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงธีรกานต์  น้อยคำพวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงชยามร  สองศร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงสิรินพรรณ  สุขเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พันวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายเอกนาวา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายปัญญพัฒน์  สะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายอัครราชย์  ชาญเนติกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายเผ่าภาคิน  ทองจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายณนณ  วทัญญูเลิศสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพรรณนารา  สมเสนาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นะที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงเกศชุฎาพรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงกชกร  พรมไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยงกุลวณิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงรัตนกมล  แสงวิเชียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงสุชัญญา  สงวนงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงปัทมพร  มุทาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปุณิกา  ขลุ่ยทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงณัฐริกา  สาวิไสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงธิดารัตน์  โชคดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงศุภธิดา  กาเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชเอนก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงจรรยพร  ส่งสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงธีมาพร  คะสุวรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายณัฐดนัย  สายแวว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายณัฐพล  ทานะกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายคมชาญ  วิชาชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีษะคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายศิวปรีชา  จันทร์จรัส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสรัลพร  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงโชติกานต์  บุญขจร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงลักษณ์พร  สีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงบงกช  เนตรเถื่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงภูริตา  อรุโณภาสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธนวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองคำห่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงชนรรถวรรณ  วิไลเลิศพงศ์วณิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงสิริกรณ์  ประทาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงวิภาวนี  ศรีสุรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงขวัญชนก  เจริญรอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงอริสา  บุญชิต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงจามิกร  พรมหล่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงนลินทิพย์  โคตะสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงปานรดา  เดชมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ลัทธิรมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายนิติพงษ์  มาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายธรอธิป  ยะระเขต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอรชพร  ศรีแสงเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงนันลินี  ตังควัฒนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงไอลดา  ระดาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายศุภกร  บุตรราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงมณีรัตน์  ก้อนเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายวรพล  วัณณะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายธรรม์  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายยศพัทธ์  งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายวิชิต  เพียรงาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายภาณุพงษ์  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายรัชชานนท์  ป้อมหิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงปวรรัตน์  คำจันทร์ลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงตุลยมาศ  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงศุภลักษ์  ธรรมนุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงสมิตานัน  บุ้งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงเทียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงสุพิชชา  อยู่แล้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงจรรยพร  สุขเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงภนิดาพร  อยู่สุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงสุนันทา  แสงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงศศิกานต์  จานศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงแพรวลดา  ป้องเขตต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงอังสุมาลี  เดชคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงพิรญาณ์  สุตะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงนภสร  ดัดงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายปวินท์ไชย  พวงพลอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงสุรีย์พร  พงษ์อุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็ชร์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงจริยา  โจระสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายพิเชฐพงศ์  วงศ์นามเถาว์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายธนกฤต  ก้องเบญจภุช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายอนิรุจน์  ราชอุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายชยกร  บุญมาศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายบัวนพคุณ  บัวขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายกฤศณ  กองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายธัญวุฒิ  งอกศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายชลธี  บูชายันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายนฤชา  สันถวะสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายอชิระ  บึงจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปภาวดี  แสงก่ำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงเกษสิริ  แก้วพรมดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงเดือนเต็ม  เทพารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงพิมลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงภาขวัญ  อรุณเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงภัคธีมา  ปัจฉาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงธิดาดาว  ธุระอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงปริยาภัทร  อุตภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงวิภาวี  ปรินายวนิชย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงกวินนาฏ  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงวรัชยา  แสนสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงสาวิตรี  สาวิสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงปภาวี  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงชนัญชิดา  พวงสร้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงวาสนาดี  งามมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายอจลวิชญ์  สาระกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุจรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายธนบดี  โพธิ์ไม้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายปณพัฒน์  ชัยฑวังกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายธีระวงศ์  จันทรวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงกุลิสรา  แสงโสภี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงปริตา  คชเศียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงจิราพร  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอาทิติยา  ไกรษร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธิกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงวริศรา  คำพู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนันทิชา  ศิลาเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนัชชา  อุทธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายศิวัช  จันพวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เสวยสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อชม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายฐิติพล  บุเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงวทันยา  ดอนชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายคุณานนต์  แสงนิล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก่นสาร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงสกุลพลอย  คำวชิรพิทักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงภานรินทร์  ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายพิชัยภูษิต  ชูไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายศุภกร  สารรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทศพรไพบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายวชิรพล  ดวงโสมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงพิชญา  เลนทำมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขสาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายวรชิต  ศิริจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายธนัช  ตียาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายเนรมิตร  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายสัณห์พิชญ์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายปริพัฒน์  นามวงศ์ษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายธนัท  บุญยรัตนกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายวรปรัชญ์  สายเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายอัคคัญญ์  แสงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายภาณุวัฒน์  พงศ์ญาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงญาดา  บุญชิต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายธีระวริทธิ์  สามารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายธนันณัฏฐ์  พิทักษ์ธงชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายสุรชาติ  ตลอดพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายวชิรวิทย์  โสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายทัพพ์  จิรดานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายวีรภัทร  อัปกาญจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงวราพร  ประจวบบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงศิรัญญา  สุพะนานัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายพิชัยศักดิ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงณภัทร  บริสุทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงชาลิสา  คะเณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงปุตราจายา  พิมพ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงนลพรรณ  ศิริผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมไธสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงปูริดา  วรานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายชัยธัช  อึ้งอุดรภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายฐิติวัฒน์  กองคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงสนธิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดีการกล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงพุทธิตา  เย็นศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงชวิศา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงพิยดา  โกศัลวิตร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงภัฎชธิดา  อุ่นอินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงมัญชุพร  น่วมปฐม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงพิมพ์วรินทร์  อุทานุเคราะห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงปริชญา  นามบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกฤตพร  สุภี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงชาริตา  เผ่ากัณหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีทองธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงรุ้งพราย  สัสดีวิจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายธีระศักดิ์  องอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงไอรดา  จักษุบษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายรัฐภูมิ  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายณัฏฐิพล  แก่นธาตุ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงชนกนันท์  ดานุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงยอดทรัพย์  สุทธิคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงวริศรา  คะเณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายจิรายุ  บุญใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายธนธรณ์  เนาวมาตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายจิรัฐติ  สิงสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงเฟื่องลดา  ผลาเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงคณิสร  พุทธแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงวรันธร  วงศ์ปักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงวรรณวิลัย  แก้วผลึก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรกาญจน์  บุญเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายชยพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงณัฐหทัย  ฝ่ายคำตา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงวิลัญชนา  บุศดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โปธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชาชุมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงธนิดา  ร่วมรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงปวริศา  ศรีมงคล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงกชกร  ศรศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงไพรัลยา  กาญจนจิรวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทานให้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายดิษยทัศน์  อุตส่าห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายธนทรัพย์  ลายทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงปาลินี  อุดาหน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงอินทิมา  ต่อนคำสนธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายบารเมษฐ์  ทวีรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงกัญยาณี  เดชมุงคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายอติเทพ  ดวงโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงจิณาณา  จรรยากรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงพิชฎา  จันทร์พวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงธีรดา  ศรีโนนซี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงภคพร  ออมไธสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงเมษิยาพร  คูณภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายศักดิ์เลิศล้ำ  คำเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงจิรนันท์  กลมเกลียว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงภูสุดา  สุรารักษ์วงษ์วีระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โคตรมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงธีมาพร  เหลานาคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายธนโชติ  ศรีเสมอ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายเอกพจน์  กองสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายติณณภพ  ต้นโพธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงเบญญาภา  บริสุทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงอรวรา  กันยาบัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงจตุพร  คำโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงฐิติพัชร  ศรีอินทร์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงณฐนันท์  อินทนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายพิสิษฐ์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงสุรัมภา  คณะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงสุรัตน์พร  ดุจดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงปราญชลี  สายบาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสุภาวิตา  สุดชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายวิเชษฐ์  คุณพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายธนพล  สุระพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายภูธเนศ  ทองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายธนะพัฒน์  ดวงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายกฤษกร  อิสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายธนวัฒน์  คำงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายปรินทร  สารมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายธีรภัทร  สงวนตระกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายภาคภูมิ  ใสจูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เทพสังข์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงสุทธีธิดา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงพรณะรินทร์  หัสดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงชุติมา  คชเศียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงพิชชา  มหาผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงบุญญพร  ไชยสัจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงณภัทร  วรรณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงศรุตา  พรานประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงกชพร  วิลาวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธ์โชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงภควดี  รูปงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงเมธาพร  บุญชารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศิริพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงไอลิน  กรงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงธนพร  ศรีธรรมภิวัฒน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนอินทโรจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงณัฏฐวี  พลหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงธันยชนก  อระไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงกัลยกร  มีป้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายตุลยวัต  แก้วกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงชนิกานต์  พวงธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงธัญสินี  สุดแสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงนิชาธรรม  บุญอาสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายภัทรพล  รัตนสุนทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายภูมิภัทร  บัวภาเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายนาตะ  แสงทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงณิชาภา  โลหะสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายศิวกร  แสงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายชิษณุพงษ์  พิมพ์วัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ตั้งตระกูลอดุลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายรชต  แก้วดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายวรัชญ์  อนุเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์สกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงณัฏฐนรี  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงญาดารัตน์  กุลบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสุวพัชร  คูณทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงวิชชุดา  สายมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงบุษญา  โทบุดดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  คุมวานิชพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ยองรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ลือโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงขวัญข้าว  มานะโส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ศรีชมภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงณัฐชยา  นนท์ศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มะยม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงกษิตินาถ  ใจตรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายวรินทร์ธร  จันทร์พวง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กชายณภัทร  ชัยสอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายทัตพงษ์  อู่อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กชายสุรศักดิ์  คำรัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กชายวารี  คำศรีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายปณวัชณ์  บังศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กชายกรวิชญ์  หงษ์อินทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กชายศรัณยพงศ์  พูลผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กชายโชติวัฒน์  พูลเสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กชายธนวัฒน์  แสนมหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กชายรุจฒ์ธิศักดิ์  พิจารณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญส่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงพิณศิริ  แจ้งจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงเก็จเพชร  ขันรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุมาลี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงวีรปริยา  แก้วหลอดหล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงแพรวา  บุรัสการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงสุภัสสรา  สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงกฤชภร  อยู่เพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ท้วมขำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงจิรชยา  สาระวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงธนัญชนก  เอื้อทาน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงชีวาชนา  มูลศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กชายเธียรธรรม์  เธียรภูริเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงอริษา  เชื้อชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กชายภูมิพันลภ  อบเชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  บุบผาสังข์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กชายสหรัถ  นวมครุฑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายพลกฤต  ขวานทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เค้ามูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กชายนราวิชญ์  สำราญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายทินสิริ  สีใส โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กชายอรรณพ  ลายสันเทียะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กชายก้องสุธา  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กชายปภังกร  สุภาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงกุสุมา  คุณมะนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงอนัญภรณ์  สมสุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงธนพร  สุโพธิ์คำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงอชิรญา  บุญพร้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  คงมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อรรคพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงกรกนก  กองไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์บุบผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กชายปวเรศ  สุขเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กชายกิตติพล  ศรีรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงชนิสรา  วิชาพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงมนต์นภา  นภา วีสเพ็ญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงสิริกันยา  บุตรบาล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงนันต์ทิยากร  ศรีสมุทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงบุญยวีร์  บุญเย็น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาสมใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงดลนภา  กลิ่นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงศรัลย์พร  เปี่ยมศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงพรรณนารา  ผลจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายปุณยวัจน์  สงครามมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญล้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงปพิชญา  คงวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กชายณาศิส  พิณศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงห์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายรรรณธัช  มาตรา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กชายนิติธร  ประพันธา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กชายณัฐพงศ์  แสนมหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กชายนิทิชคุณ  สุริสาง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงวรวรรษา  กูลรัมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงกมลชนก  สุทธิคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงวิยะดา  กิ่งทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงกนกพร  นรดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงนรพร  ก้อนคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปูเชียงแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงอทิติยา  พูลภาพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงสุชญา  มั่นยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงกัญญวี  ทองสำแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กชายศุภกานต์  แก้วกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กชายกัมปนาท  เพ็งธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายภูภิภัทร  กัณหาสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายสิทธิพงษ์  มุคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงปุณฑริกา  ตอพล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงฐิติรัชต์  ทองพิเศษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจภพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงศรัญญา  เกณทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วเกิดมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงวนัสนันท์  เวียงคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กชายนัฐพงษ์  ชิณโชติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กชายสิรวิชญ์  โกยทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายพิพัฒน์  แกล้วกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายธนวินท์  นัยนานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงอสิตา  ฝาวัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กชายพุทธานุภาพ  แพทย์เพียร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กชายฤทธิไกร  สายเหลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กชายบิลพัสดุ์  คงสนั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กชายตะวันฉาย  สดชื่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กชายกฤษฏิพงศ์  บัวศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงพิจิตรา  พันธ์สุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายวรณธรรม  ทองทาบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายปัญณวัชร  ประหยัดยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กชายไวณวิณ  คงสนั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายสิทธิพิเศษ  นิลเกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงนิรัชพร  พลราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กชายณัฐวร  คุณิรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงแพรวา  ทาลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กชายธนดล  ท้าวแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงธนภัสสร์  ดุลยเสรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กชายปฐพี  จันทะวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงปณิตา  ปิ่นใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กชายเวธัสน์  ไพรลักษมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กชายวรวัฒน์  บุญทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงนลินี  พันธ์คุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงชิดชนก  วงษ์อินตา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงสุชาวดี  สุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงศศิประภา  บุญประชุม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงบงกชกร  หว่างเที่ยน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กชายณัฐพัฒน์  เถลิงรัมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กชายอัคราเดช  สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กชายปุณณกันต์  นาสมวา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กชายธนาวิณ  เปาคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายธีรเดช  มีเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กชายณัฐภัทร  เฉลิมศิลป์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงชนกพร  ทองคุ้ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงวรุณยุพา  สุนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชาววัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงนภัสสร  ปัสสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงอรณัชชา  โสมณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงเบญญาภา  บัวกอ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงกวินนาถ  พานิชเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กชายวรัญชัย  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายอชิรวิทย์  โมฬีชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายนันทยศ  ผลาผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงศศิมณี  ราชิวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนาวบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงในฝัน  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มุงคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงภัทราพร  ดอกไม้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงรัตนภรณ์  จันทร์เติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฮึงวัฒนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวาท โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงราชาวดี  พิณทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายชัชชัย  จันทบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายธนากร  บำรุงผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงญานิศา  วงจันลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงพชร  สิงห์ตะโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงสิริประภา  ภิญโญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงธนพรรณ  บุญชิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงณญาดา  สุภาวดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงสิริกัญญา  ทวีวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  นาภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงกรธิษณ์ชยา  บุญกอ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงลักษิกา  แสงศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงมานิตา  ทองภู โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงชะญานิษฐ์  แพงไธสงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงณิชาภัทร  สายนาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายจิระกิตติ์  แซ่เลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงกันยากร  ชูญาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงปนัดดา  สารสิทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงปาลิตา  อินทรุขา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงปราญชลี  คำดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บังสี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงหนึ่งปรียา  ทองแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายศรัณยพงษ์  ไยศร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายศุภกร  ยุคลธร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายภัทรศิษฏ์  นำผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายณัฐพล  พุทธรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงศศินันท์  เฉลิมพร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงช่อชมพู  ข้องม่วง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงเกศกนก  ชิณภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงจินตพร  สุขมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายอาชัญ  นิยมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายนัทธพงศ์  วงศ์ด้วง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายพุฒิพากร  เที่ยงแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงอริสา  ทรัพย์คูณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงพิชญา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงภูษณิศา  ประสานศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงช่อชมพู  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมนิยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงกรณิศ  จันทะสาต โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงปัณจวนิส  เนตรสง่า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุนทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีเพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงพัณณิตา  กานา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิขวา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงภูริชญา  ชัยอาสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงมุทิตา  มาเฉลิม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สาวงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงดรัณ  พวงมาลัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายเพชรพิพัฒน์  แก้วพิลึก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายสรวีย์  ภานุสิทธิ์ตรีภูมิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายจุมพล  กล้าหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายรัฐภูมิ  สมสนุก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายธนวินท์  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายธนากร  นามประสพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายธเนศ  เกษพรหม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายวัชรพล  หงษ์อุทัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายอดิศร  มณีนิล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายธีระวัฒน์  ทีมุ้ย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายธนวัฒน์  ยิ่งยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายกฤษดา  จันทร์เกื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายปัญญา  พระอารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทริยวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงญาดา  จึงมั่นคง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงภัทรวดี  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงมนัสนันท์  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงอานิสา  บุญมาปัด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงนิชกานต์  สมโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงปรายฟ้า  ปิ่นคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาตมุลโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงกมลชนก  พิมศรีเมือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงปุณยนุช  สู่บุญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงเนตรนภิศ  แก่นการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงแพรวา  มั่นจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงชาลิสา  สุภาพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญฤทธิเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงซาร่านาเซิล  ทิพรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายอชิรยา  วงศ์เสนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงเปรมฤทัย  วืโรจน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายธนาธิป  วะสุรีย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายวรชิต  พุทธวอร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายเกียรติภูมิ  ผาสิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายกิตติภูมิ  ภูมิ วันดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายวัธนพล  สร้อยมาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายอเนกพงศ์  ผิวอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายเพชรมณี  บำรุงผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายธนดล  บุญวิจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายพัฒนชัย  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายอลงกรณ์  แดนพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายสรวิศิษฎ์  บุญเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายธันวา  โยธา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายธีรภัทร  ยกเทพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงภรภัทร  ศรีทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงนันธิดา  บุญทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงวรนุช  สวัสดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงพีรดา  โภคทรัพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงธนัญญา  คำแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงณัฐกุล  พุทธรักษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงจรรยพร  มานะบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงกรณิกา  ธีรศุทธากร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ชูหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงวรัญญา  พุดด้วงเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงศิรินันท์  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงนันทินุช  เวชสวัสดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงปิยะดา  เสียงชอบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงรุ่งกานต์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงเบ็ญจพร  อุดรพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงสิริยากร  จันทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายเอกรินทร์  มูลทองเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายจักรภัทร  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงพรรณภัทร  เชื้อชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงณัฐณิชา  หลักคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงวราภรณ์  บุดดารวม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงสกาวใจ  วงศ์โหง่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงแองเจิล นภาภรณ์  ฮอร์บอรี่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงธิภารัตน์  สมอาจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงดวงกมล  แท่งทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายสรวิชญ์  พงศ์ธนาธนินทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายอภิชาติ  พวงจำปา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงปริยากร  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงกัณยาวรรณ  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายวิริยะ  ชมภูจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายจิรวศิน  มีเพียร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยนต์ยงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายศิวกร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสาแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงโสรญา  สมบัติมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงชนิดาภา  สามารถ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงกนกพร  ยุทธวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงสุชานันท์  กำจร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงปรมาภรณ์  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สียางนอก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงสุชาวดี  ครบอยู่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงปัญญดา  ขจรกลิ่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภาเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงสุนิษา  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะมิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายวรากร  สีงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายเตชินท์  ลินลิโก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายไตรวิช  บุญยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายชาญณรงค์  ไอครรัมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายสัณหณัฐ  วิสาการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงสริญญา  เครือแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงจิรัชญา  มณีวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปุสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงภัทรนันท์  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงนัชญาพลอย  มณธิราลัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงชลธิชา  กอมะณีย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงพิชญาวี  สุรำไพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายเดชาวัต  ดาวิเด กาดาอู โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายปภาวิน  โพธิ์สีนวล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงศิรประภา  โชติบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงพรไพลิน  ห้าวหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงกชกร  ภูธา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงรินรดา  มงคลศิรินาดูน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายนันทวัฒน์  บุญมาปัด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายอาทิตย์  สวัสดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายธีรชาติ  ประสานวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายปภังกร  ตรีประทุม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายวรวุฒิ  บัวระพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายธีรภัทร  สมรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายณภัทร  ต่อมกระโทก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายมหาลาภ  อินทร์โสม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงพิชชาภา  ขันอาสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงภิรณพร  กูร์ณา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงฐิติมา  ไชยนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงสิริกร  สิงห์ทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงอุษามณี  วจีภูมิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงสุพิชญา  ดีรอด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงอัยริสา  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงณิชาภัศ  ยงกุลวณิช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงดากานดา  ผลพยุง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พรมโสภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงพรรณพร  ทาศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ดำรงชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงปริยากร  สีอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายปิยปาณ  หมื่นท้าว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายวิพัธน์  สร้อยมาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายสุรเกียรติ  สุทธิกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายชาติสยาม  กาวัลย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายชาคริต  ศรีพลาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงพรบุณยา  จันทุมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงปัณณพร  นิลแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงจรัสรวี  เมืองเหนือ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายจิตติพัฒน์  เผือกอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงลักษิกา  เมืองเหนือ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ปัญญา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงสุภัชญา  สุขมดัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายชโนดม  เงินยวด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงสุกฤตยา  อ่อนละออ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงกัญญา  ลาภพิกิตติ์ภัทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงธนาภา  วิชาบาล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภาคแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กล่ำฮวบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงณมลชนก  นวลสุภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงกุลนาถ  พันโสรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงปทิตา  พิมพ์ตะคุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายปริญญา  เจริญชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทักทาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงมนปรียา  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงณิชาภัทร  พานแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงอัยลดา  กันยะลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงวิสารดี  ศรีบรรเทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงศิวรินทร์  เดชคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงพัชรพร  พึ่งวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงนวกาญจน์  มาตรา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงสิริวิมล  กาญจนพิมาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงกนกรัตน์  วิเวกวิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงพลอยปภัส  ชนะภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงจิตตาภา  บุบผาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงชื่นนภา  พุทไธสงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  อรัญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงญาณิศา  คงได้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงรัตนประภา  สอนทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญรอย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญจอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงภัทราพร  ศิริป้อง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายพัทธดนย์  วันดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายธนวัฒน์  อุไรวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายเจนวิทย์  สุนทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายกิตติทัต  ทุมวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายกิตธิศักดิ์  ล้อมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายอัครวินท์  สมบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายธีราทร  เทพสวัสดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงสกาวเดือน  พรมดาว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงนันทิชา  แสวงพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงกัญญาพร  สุวรรณโส โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงทักษอร  แก้วดวงงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงพิชชานันท์  วิทิตพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงพุทธวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงชญานิศ  หล่อวินิจนันท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงปณิตา  ศิวเลิศพร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงธนัชชา  อริยนันทกาญจน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงพรรณิภา  อัศฤกษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงทิพยาภา  กิณเรศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงชไมพร  นามพงษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงนาราชา  สวัสเอื้อ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กชายอชิรวิชญ์  คำแพงทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงมนัสนันท์  งามเถื่อน โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงปัณฑธ์ร  นามจำปา โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงวริษฐา  รักชัยกิจ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กชายปฏิภาณ  บุษมงคล โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
1763 เด็กชายวายุ  ศรีจำปา โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงประภาภรณ์  เทียนทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงญาณิศา  ทับแสง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงปลื้มฤดี  วิบรรณ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงกณิตา  กิจคงเศียร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  คืนดี โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  พงศ์ธนาธนินทร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงสุดารัตน์  สาหินกอง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายศุภัช  มุสิกสาร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายจักรราช  หัตถชาติ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายเสาร์ธวัฒน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงต้นข้าว  กุลเกษ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงพิชญธิดา  ผลพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงจิรภาส  สมตา โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายปริญญา  กาบสุวรรณ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายธีรศักดิ์  สุดตาชาติ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายวงศธร  นามประกอบ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายอนุกูล  บุญเรือง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายสุรยุทธ  นบไธสงค์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายธนโชติ  กาฬเนตร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองมูล โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายยศนนท์  เกณฑ์ทวี โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายอนุชา  หอมเงิน โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายอัมรินทร์  สุ่มมาตร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงกิติญาภา  คเณศร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงพิมพ์ณิภา  พงษ์อนันต์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงมินตรา  สิมพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนโสม โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงวิรังรอง  สุโภภาค โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายตติพันธ์  คืนดี โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองศรี โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงธัญชนก  สังวาลทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงศิริภัทร  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงชนาพร  นามพงษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  สุริยะศรี โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายสุเลิศศิลป์  ศุภสุข โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายสุรดิษ  ทองอ่อน โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรไชย โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายอรรถพร  พิมพ์ทอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายเจตนิพันธ์  สุกรรณ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กชายวุฒิชัย  สมควร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายทัศนัย  วงค์ประเมษฐ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายธีรวัฒน์  นันทาทอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายพันแสง  จันทร์เอียด โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญครอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ถิ่นนาเมือง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงนาถศิริ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายอดิศักดิ์  ทาตระกูล โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงสุนิสา  เหลาทอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงพิมชนก  อีศาสตร์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีพรม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงอุมาพร  นำพา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงเมตตา  ศรีอำนาจ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงกนกพร  บุญสิงห์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงณัฐณิชา  วันธิรัตน์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงชลธิชา  อาลัยรักษ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงปฏิมาพร  พรมวิหาร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 นางสาวภัทรวดี  เดชะคำภู โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงเจตปรียา  ทองชุม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงพงษ์พร  เวชนาม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายจิรภัทร  ผ่องจิตร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 นายชนาวุฒิ  กุลวงค์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 นายศิววงษ์  อัมพวานนท์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงธนาภรณ์  อ่อนอก โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นำพา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายกฤษดา  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กชายพรหมโชติ  เทศนา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.5 คณิตประถม
1832 นางสาวอรณิชา  นิยมการ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 นางสาวน้ำฝน  สายโท โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายตระกูล  จำปาเงิน โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชัยลา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงสุมิตรา  บรรผนึก โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงปาริตา  เป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายจักรี  ตรีวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงอรวิภา  สายเมฆ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายธนิสร  มงคลเสริม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กชายปิยพงษ์  หมีคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กชายธนกร  พิมพลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงจันทมณี  นามศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงสุพรรษา  ทาวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงกรปณต  ทากุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1846 นายมนเฑียร  สมาทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 นางสาวไอลดา  โอภากุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 นางสาวกมลชยา  จันทร์นาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 นางสาวพัชรพร  ร่มเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 นางสาวชื่นฤทัย  สารภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 นางสาวณัฐนิชา  ศรีทะลับ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 นายพงศภัค  สนั่นเอื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายปรเมศ  พิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
1854 เด็กชายอัมรินทร์  วุฒิเศลา โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
1855 นายนิธิพงศ์  มั่นคูณ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 นางสาวอินทุอร  สายวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 นางสาวศุภลักษณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 นายอนันต์ชัย  อรศรี โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 นายสุรชัย  จันทร์หาญ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นางสาวกิตติญาดา  แสงอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงศิริกัลยา  ภักดีวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายวีรวิชญ์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายฉัตรธวัติ  บุญประภาร โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายภานุวัฒน์  สรรพสาร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 ป.6 คณิตประถม
1866 เด็กชายพงศธร  ส่งเสริม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 ป.6 คณิตประถม
1867 เด็กชายชัยภัทร  มัชปะโม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงพุทธชาติ  พุทธดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงสไปทิพย์  พันธ์งาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงพีรดา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายภูมิธรรม  รัตนกุล โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กชายชนแดน  แสนทวีสุข โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.4 คณิตประถม
1873 เด็กหญิงนิตยา  สอนดี โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.5 คณิตประถม
1874 เด็กชายนวพล  พันเสมอ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.6 คณิตประถม
1875 เด็กชายดินแดน  แสนทวีสุข โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กชายศุกลวัชญ์  โคตรมงคล โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงนภัสศร  ไหมชู โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงสุพัฒตรา  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงเอมมิกา  คงดี โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงบุษกร  ทวีบูรณ์ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงอินทิรา  ชมบุญ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงจิดารัตน์  โงมขุนทด โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายราชันย์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.4 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัฒนาราช โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.4 คณิตประถม
1885 เด็กหญิงณัฐภาส์  พาแก้ว โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 คณิตประถม
1886 เด็กหญิงวรรณภา  พลศรี โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 คณิตประถม
1887 เด็กชายอัศนัย  แสงวิเชียร โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 คณิตประถม
1888 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอกเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงนฤมล  สังขรมย์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 คณิตประถม
1890 เด็กหญิงอินทิรา  จันทาทิพย์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงชลลดา  ศุภสุข โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงปลื้ม  แสงเพิ่ม โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายกฤษฎา  ผุยหัวโทน โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงปาธิตา  ความสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงเพ็ญนภา  วาจาสัตย์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีธรรม โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงกุลนัดดา  นาชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงวาสนา  พาแก้ว โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายนัทธพงศ์  บุญคง โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 คณิตประถม
1900 เด็กชายณัฐยศ  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงสวรินทิรา  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 คณิตประถม
1902 เด็กชายปัณณวัฒน์  สายสุพรรณ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายนิธิกร  เชิดชู โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายอนุวัตน์  แก่นกอ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายธนกฤต  ศรีละคร โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายวงศกร  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงกาญจนา  พยัคคะมาศ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงอัญมณี  หวังชื่นชม โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงศปรายรักษ์ฺ  วันดี โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงอุธารัตน์  พลพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงจีรณัฐ  ท้าวทอง โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงณชลนิภา  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงสุรางคนาง  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงอาริยา  แสนสุด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กชายอภิทรัพย์  สุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กชายพีรวิชญ์  บุษยานุรักษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กชายรัชชานนท์  บุญทวี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงธิดาทิพย์  อร่ามศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1919 เด็กชายราชันย์  ทองงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใจผ่อง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงธนพร  สุพิพัฒน์โมลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1922 เด็กชายอชิรวุฒิ  คันธจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงมนัสนันท์  โกยสำราญ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงแขไขนภา  สุทธัง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงปัญชลิกา  อินสมนึก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงปวิชญาดา  อักษร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1927 เด็กชายปารย์  บุญเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
1928 เด็กชายธิติวุฒิ  จันทรถ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายสรวิศ  วิลัยบูลย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายธนวิทย์  บุญเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายพันธวัช  ไชเสนา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงอาทิตยา  พูลเพิ่ม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุดเต้ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วพิภพ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายศาสตรา  ศิลาคะ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สู่สุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงเขวัญญาดา  กาวัลย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายธนวัต  พิมพาหนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงกชกร  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงจุฑามาศ  ระดาบุตร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กชายธราเทพ  อุดร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงกชมน  ตระการจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงภัณฑิรา  สายเสน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงเขมจิรา  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายเทวินทร์  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายสิรณัฐพัชร  นวลงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายกิตฐพงษ์  บุญโกศล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงศิวพร  มีศิลป์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงบุญยพร  ศรีปาน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงสิริวิภา  ภัควันต์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงอรชุมา  รุ่งจารุชัย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงชลิดา  เทศสิงห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงสุนิศา  เกิดปรุ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงชนกนันท์  ฝ้ายสีงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงปลายฝน  บุญเจริญ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงปัญญาพร  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงวรกานต์  ชูแก้ว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงวารี  วรรณทวี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงภคมน  มั่นคง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายกันติพล  ประมูลพงษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายพงสธร  แสนโสม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายวรพัฒน์  วะสุรีย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงกันต์ณัฐพัชร  บุญพันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงอรนิชา  วงศ์ศิริ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์หอม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายพัชรวินท์  ศิริไทย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายยศธนะพงศ์  ทองทา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายพานุพงษ์  แว่นระเว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายปภาวิน  จันทร์ทรง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกษมสุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงสิรินทรา  อินงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  พงศ์เพ็งธรรม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีดาวเดือน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงณฐมน  ใจยะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงปานิสรา  มณีพงษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญสู่ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงปานตะวัน  ทองกลม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงภัทรลภา  ปวงสุข โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1 ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงนิธิตา  จันทร์โยธา โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1 ป.5 คณิตประถม
1983 เด็กชายภูวไนย  อุ่นจิต โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1 ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กชายศรัญภัทร  อุ่นจิตร โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1 ป.6 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงจุฑามาศ  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1 ป.6 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงปณิดา  จันทร์โยธา โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1 ป.6 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงภัธรภร  บุญจำเนียร โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์โยธา โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายจารุวิทย์  บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายนวพล  บุตรพรม โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1992 เด็กชายอภิชาติ  น้ำเงิน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1993 เด็กชายกนกพงษ์  ชินนะ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1994 เด็กชายเอกอนันท์  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
1995 เด็กชายนภาดล  เกษเพชร โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1996 เด็กชายปุญญพัฒน์  สืบศรี โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1997 เด็กหญิงชลัญฏา  คาวะดี โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงอรุโณทัย  พงษา โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1999 เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุด โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
2000 เด็กชายดุจเทพ  ยิ่งยืน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
2001 เด็กหญิงอรณิชา  อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายสมบัติ  ปริดฉิม โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายศุภชัย  หมั่นหา โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กชายบุณยกร  คณาจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงกัลยกร  หมอกวงษ์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กชายบุญญปัญญ์  โพธิอำพล โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โชคชัย โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงวันวิสาข์  จอกนาค โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงขวัญเรือน  บุญกระจาย โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงเขมจิรา  เกษเงิน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายกวินทรา  เกษเงิน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงกัลยาณี  ธรรมศิล โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสนสุริวงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายธนวัฒน์  จอกทอง โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงรัตน์ชนก  อ่อนมิ่ง โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนสอน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงชลธิชา  คุณมี โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2018 เด็กชายณชนก  ดาโรจน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
2019 เด็กชายชัชพิมุข  จำปาทง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กชายคณาธิป  วายทุกข์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายธราเทพ  ลอยฟ้า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กชายกฤษดาณุวัตน์  สกุลจาป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กชายณัฐภูมิ  จันขาว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืออาจ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรภัทร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงศิรประภา  พุฒพงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กชายปฏิภาณ  โสตเเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงวิภาดา  สังฆะบุตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงศิวพร  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เเก้วทองนาค โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงยุภาวดี  คชรักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงวริศรา  โนราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงอมิตดารา  อกนิตย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กชายยศภัทร  เชื้อเเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงอัจฉริยา  หารมาก โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเชิญ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุชิตา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กชายพิธิวัฒน์  ทนสีราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กชายผาสุก  ศิระพรหม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงกานต์กนก  คุ้มจิตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กชายเหมราช  จินดาธนารักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
2042 เด็กชายปฏิณญา  ไชยะเดชะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กชายไกรยสิทธฺ์  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เคน้ำอ่าง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงชาคริยา  โพธิสาราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กหญิงศิธาวรา  ปัญญาพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กชายพงศกร  ทองจุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2048 เด็กหญิงกรรินทร์  พิมพ์สำโรง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2049 เด็กชายสันติรัฐ  บุดดีสิงห์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
2050 เด็กชายธนวิชญ์  โคตรคำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
2051 เด็กชายณัฐพล  สาระจันทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงเทวธิดา  มณีเขียว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงอโนชา  จักรสาร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2054 เด็กชายธนกฤษณ์  สิทธิ์วรรณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2055 เด็กหญิงสุชาดา  ชนะชัย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2056 เด็กชายฐิติศักดิ์  แท่นทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2057 เด็กหญิงอาริษา  หงษ์เพรช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2058 เด็กชายสมชาย  โควสุรัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2059 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สุดา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2060 เด็กหญิงภัชราพร  สวัสดิ์ัรักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2061 เด็กหญิงอุมาพร  ยุววาสน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
2062 เด็กชายรชานนท์  ดอกอินทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
2063 เด็กชายทัตเทพ  ชลกาญ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
2064 เด็กหญิงเอมีเลีย นิตา  เเม็ทคอฟ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงวริยา  สุขเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงเบญญาภา  ขุมทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจตนา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายชิติพัทธ์  สำราญสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงพัชรินทร์  เข็มเพชร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายกวีวัธน์  คงกุทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงศ์คำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงขวัญชนก  ก้านนาค โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายนพกร  อุณหพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงพัณณดา  รัตนวรรณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงสุวดี  ธะนู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายวชิรวิทย์  ชายทวีป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงศรีรักษ์  กาฬเนตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงรัชฎาพร  บู่เเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พวงธรรม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงเเพรวา  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงณัฐพร  โควสุรัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  สกุลจาป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงธัญพิมล  ยิ่่งยืน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงณิชานันท์  สุขเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงปพิชญา  นามโคตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงพาขวัญ  นนทวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายวีรภัทร  บุตรวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายพชร  ภูสิธานันท์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายชิณกฤษ  งอกงาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงกมลชนก  พรมวัลย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ระรื่นรมย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงณิชกานต์  นิชวัน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงวิชญาพร  สุดา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายอาทิตย์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงพรปวีณ์  มุขมณี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายนิติธร  โคตรวงษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงนภัสกนก  กนกหงษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงศ์บุญชา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงนภัทร  พูลชาติ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงแทนคุณ  บรรพชาติ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุดเพียร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2103 เด็ก