รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปุระชัย  อินทะนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพร้อมบุญ  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวีรภัทร  ชัยฑวังกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายไชยธัญธร  ไชยทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสรวิชญ์  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายวรากร  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเทวเทพ  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายญาณพล  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤตานน  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายรัชชานนท์  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภูริณัฐ  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศุภากาญจน์  จามรโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธัญญาโภชน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรวิอารยา  สุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพราวฟ้า  ภักดีร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชยพล  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนพัฒน์  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายสุวพัชร  คงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายศุภณัฐกรณ์  คำยอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายนิพิฐพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกำพล  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงรัชประภา  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพาวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายคงสักก์  โกศัลวิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายณัช  จูมพระบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายจิรกฤต  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจักรภัทร  ทองพุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายสุธนพัฒน์  ภูริยานุวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนันทิญา  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาภพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐรดา  คูณค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายภูวนาถ  ทาระธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพชรพล  เชื้อชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายณคุณ  เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายปริญ  ไพศาลรภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพิศิษฏ์  เต็มธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปภังกร  สมุทรเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายอชิตะ  ประกิตชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพงศกร  จันธุลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายอนนท์  ชัยวัฒนากุลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธนธรณ์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายเมธวัฒน์  สุริยะดำรงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกรวรรณ  กอพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปวริศา  ชนะไพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายนนทพัทธ์  พรหมป้อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายสร้างบุณ  พลาศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายณัชพล  กนกแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายต้นแบบ  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายศตายุ  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายกวินทร์  เอกปริญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปวเรศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายภัทรธร  ปาวรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนโม  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณปภา  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปภาวรินศ์  แก้วกันยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกุลปริยา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอชิรญา  ดำริห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปรีชญา  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายภัทรดนัย  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายกฤตภาส  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายวัชรากร  สาตาละ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายทยาวีร์  จูมลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพลช  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายศศิศ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายกวิน  กะนะหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายจอมทัพ  เหล่าพงษ์ศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปานพิมพ์  ไพยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์ภิญโญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเมธาพร  โสภาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอัณศยา  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายพีรวิชญ์  พิบูลมณฑา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายอินทัชธรร  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงรมย์ธีรา  แซ่โล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนิชาภา  ปัญจกนกกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายกรณ์พัชร  หอมจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายจิรภาส  ทองดีแท้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายทีปกร  ตังควนิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายนะโม  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายพรหมพิริยะ  ดีระสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงมันตรา  หงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เชื้อสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธนารีย์  พิมพะกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอันนา  พันธ์นิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุภิชญา  สังวาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนภัสตรา  พงษ์พิสิฐวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชัยวัฒน์  ยุ้ยจำเริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจักรพัฒน์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภักดี  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภูริภัทร  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพัชมณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพรรณลดา  สังข์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงหทัยภัทร  พัฒนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมีธนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภาสินี  วงศ์ที โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นิมิตรนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอักษราภัค  ทองคำบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายฐิติภัทร  ปิ่นโต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายศุภวิชญ์  วิวิตรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสุรชา  พิลาคงเดชากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนัฐศนัย  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพิชญะ  พานทองศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอุกฤษฎิ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายบุญญาธรณ์  สุขาวห โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณญาดา  แสนสี่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงทักษอร  ชุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอนัญญา  เชื้อชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชุติสรา  เทียรอุดม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอนุธิดา  กาลจักร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิชชา  ดาราสิชฌน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐมล  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชูกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธัญพัฒน์  ชูกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปัณณฑัต  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพิชชานนท์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐกริช  เกาสายะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพีรวิชญ์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายอิทธิกร  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภวินท์รพี  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชนิศภณ  นวภาณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายโชติภณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสิรภัทร  พาชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนนทวัฒน์  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชฎาณิส  เลิศอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวิชิรดา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธันยา  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงรินรดา  วงศ์สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกรวินท์วลัย  ผดุงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐพร  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสิรินดา  สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุดาภัทร  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอภิชาติ  ชลายน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอชรวัช  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภูวภัทร  พิมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายฑีรสีห์  สมบูรณ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสุวพิชญ์  นิยมพานิชพัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนันท์ปยุต  ธีระวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพสธร  สืบภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐชนนท์  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฏฐวริศา  สืบศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศรันย์พร  แก้วกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พิมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฐานนันท์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงญดา  ฤทธิ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพงษ์ศุภวิชญ์  พันธ์โสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพสิษฐ์  สีถาการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายษิริวิชย์  นิลรัตน์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศรัณยพงศ์  ประวิทย์ธนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวรพัฒน์  ปทุมวัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปรินทร  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปิติกร  แก้วธรรมมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอภิภู  ภูดิฐธนพัฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกฤตภาส  ฝางแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสิทธิ์พัฒน์  เกษเจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนภทีป์  ดอกพุฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจักษ์กฤษ  คำศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปราบปลื้ม  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธนัชชา  หรัญนวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอนัญญา  เขะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนิตย์รดี  กสิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิชญาดา  นาสารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนันทพร  คำนวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพชรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปวิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนิธิธนันท์  อธิธนัยชัยภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภภรชล  แนบชิด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนกฤต  เรือนประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชนธัญ  เชื้อสุจริต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภัทรพล  โอบอ้อมกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวงศ์วศิน  เติมสมบัติบวร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภูมินภัทร  บุปผาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รัตนสุนทรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงแพรวรัมภา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปวริศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธนัญญา  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์สราญ  ลือสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจิราพร  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐพร  พึ่มกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปุญญิสา  ไหลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศิรินภัทร  ชูค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอินเดียน่า  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชาติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจิดาภา  นรานันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณิชาลฎา  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวรกัญญา  รินทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงขวัญชนก  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตั้งศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฐาปณี  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกฤติมา  บุตนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพกานต์  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอรปภา  ป้องโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงมินนารา  สุวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกนกพร  ชินาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกุลณัท  กุลสถิรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธัญชนก  ทองงอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอภิอาภา  คลังทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิชยา  บุญประดิษฐสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศิริพานทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายเทพราชันย์  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเตชินท์  ไชยโกษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปธานิน  สุทธิเวสน์วรากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธัญญพัทธ์  วรพิพัฒน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสุรกิติ์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชนะเก้าทัพ  วิสุตกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศิวกร  ลอยหา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนพเมศฐ์  สโรชนันท์จีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธัญญชนก  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงลัลน์ญดา  บ่อหิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพรรนดา  ภูผาธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปานฤทัย  วรรณวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภคพร  วงศ์ผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิชอร  ภวโภคาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพีรญา  สุกฤตโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกีรติ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชัยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกชพร  อุรโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกันติชา  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปพิชญา  วิริยะการุณย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกฤชอร  กำลังงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปุณณภา  ขัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนราภรณ์  บุญบัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐทิชา  ปริบาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศิริรัตน์  นิยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก่นบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสุทธิกานต์  ศรีโพธิ์ชู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายฐิติพัทร์  สีด้วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอัษฎาวุธ  จินาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพุทธรักษา  ปราสาทศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายปิยภูมิ  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงขวัญชนก  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงประวีณา  คันทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศุภศศิน  กาญจน์วัฒกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัทราวดี  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปิยอังกูล  พรหมกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพีระ  สุไวศยวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนิพัฒน์  แต้ศิริเวชช์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพัชระเมศฐ์  แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปราชญ์ปิยะ  คำสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูคงคา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวริสา  ไสยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชมขวัญ  ศรีไมตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สมชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปีย์รฎา  พนาดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพัชริศา  อาภรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปณิตา  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรสง่า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายคณินณัฏฐ์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธีรเมธ  จันทร์พิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์กันทรากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูมินทร์  เทพดู่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายกวินพัฒน์  ชัยหิรัญกิตติ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเศรษฐ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงมนต์ลัดดา  คชฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายพชร  ลาธุลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายกฤษณ์  กุตาวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายยสินธร  สุภะนานัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายกฤติพงศ์  นวรัตน์ ณ อยุธยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัฐพันธ์  สายโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสุณัฐชา  เจริญบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงเกวลิน  คงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงธนัชญา  พลศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายชาคริต  ชนะสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายกฤตภาส  มุขขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์นวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไหลหลั่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัชชา  มาร์ติน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงลภัสรดา  ดอกบัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายชนะพล  ศรีแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ศิริบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายธนัตภูมิ  แก้วพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงเมธาพร  อิ่มใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายธีรเมธ  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายธนกฤต  สังโส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายรัชพล  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายสุทิวัส  ดวงสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชลิตา  น้ำกลั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอุปลมณี  วนมหากุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายกีรติ  คชฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายเปรมปิติ  ควรครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายพสิน  ยอดกันหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายนิรัติศัย  วงษ์สามารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายสิรดนัย  สมสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอนงค์พร  ตริรักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายศุภกฤต  บุญเจือ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายวิวัฒนากรณ์  เบาะแฉะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายกฤดา  วงษานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายปูรณ์ธนทรัพย์  ศิวประภากร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายปฏิภาณ  ทวีศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายอัชฌา  บุญพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายพีระภัทร  การภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายธนบดี  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายศิวดล  สาครขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงชัญญา  กัลป์ศิริไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงค์ศรีชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายสุกฤษฎิ์  นามคันที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายอนันดา  สอนสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัชพล  คูณมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภูมิณภัทร  มณีภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกิตติพัทธ์  พิลาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภูผา  ดำมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายคณิสร  สุขเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายศิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกิตตินันท์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายจีรวัฒน์  คำริยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปณต  ศุภลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพีรณัฐ  อารียะธนวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพีรวัส  อารียะธนวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐสุต  ชมบาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธีร์  อุปสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสิริยาพร  แพงสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณิชกานต์  ผลจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชญานนท์  ทองพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่ผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงบัณฑิตา  โสมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวราลักษณ์  มะลัยสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตทาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธัญพิชชา  อ่อนน้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพิชญธิดา  ซิงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุขมานพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศุภธีรารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศิริพร  คำทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเปมิกา  มีศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพาทินธิดา  ุผุยพรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริกมลเสถียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายนนท์ปวิธ  แสนตุ้ย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเชษฐ์ดนัย  สินงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนภัทร  เกษมสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐพัสธร  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายณวัธ  อุทธสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายนิติพงษ์  นรารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธีรภัทร  ทัดเทียม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปวิธชาต  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายชนวีร์  ธรรมสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกิตติศักดิ์  พิริยะพงศธร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวัลลภ  ทองแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายปณิธิ  ประมวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปองปุณย์  วงศ์ปักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐกัญญา  วามะกันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงบัวพรฑิตา  บัวขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุพิชชา  แกระหัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ็งพี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกนกอร  กุลวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงมณิสรา  สาธุชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตราชู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกัญญาภัค  กุมรีจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภัทรานิษจฐ์  จำปาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงรามาวฎี  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธีรกานต์  น้อยคำพวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชยามร  สองศร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสิรินพรรณ  สุขเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พันวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเอกนาวา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายปัญญพัฒน์  สะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอัครราชย์  ชาญเนติกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเผ่าภาคิน  ทองจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณนณ  วทัญญูเลิศสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพรรณนารา  สมเสนาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นะที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเกศชุฎาพรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกชกร  พรมไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยงกุลวณิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงรัตนกมล  แสงวิเชียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุชัญญา  สงวนงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปัทมพร  มุทาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปุณิกา  ขลุ่ยทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐริกา  สาวิไสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธิดารัตน์  โชคดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศุภธิดา  กาเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชเอนก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจรรยพร  ส่งสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธีมาพร  คะสุวรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐดนัย  สายแวว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐพล  ทานะกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายคมชาญ  วิชาชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีษะคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายศิวปรีชา  จันทร์จรัส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสรัลพร  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงโชติกานต์  บุญขจร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงลักษณ์พร  สีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงบงกช  เนตรเถื่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงภูริตา  อรุโณภาสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธนวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองคำห่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงชนรรถวรรณ  วิไลเลิศพงศ์วณิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสิริกรณ์  ประทาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวิภาวนี  ศรีสุรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงขวัญชนก  เจริญรอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอริสา  บุญชิต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจามิกร  พรมหล่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนลินทิพย์  โคตะสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปานรดา  เดชมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ลัทธิรมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายนิติพงษ์  มาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธรอธิป  ยะระเขต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอรชพร  ศรีแสงเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนันลินี  ตังควัฒนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงไอลดา  ระดาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายศุภกร  บุตรราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงมณีรัตน์  ก้อนเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายวรพล  วัณณะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธรรม์  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายยศพัทธ์  งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายวิชิต  เพียรงาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภาณุพงษ์  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายรัชชานนท์  ป้อมหิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปวรรัตน์  คำจันทร์ลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงตุลยมาศ  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศุภลักษ์  ธรรมนุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสมิตานัน  บุ้งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงเทียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุพิชชา  อยู่แล้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงจรรยพร  สุขเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงภนิดาพร  อยู่สุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุนันทา  แสงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงศศิกานต์  จานศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงแพรวลดา  ป้องเขตต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอังสุมาลี  เดชคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิรญาณ์  สุตะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนภสร  ดัดงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปวินท์ไชย  พวงพลอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุรีย์พร  พงษ์อุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็ชร์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงจริยา  โจระสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายพิเชฐพงศ์  วงศ์นามเถาว์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนกฤต  ก้องเบญจภุช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายอนิรุจน์  ราชอุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชยกร  บุญมาศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายบัวนพคุณ  บัวขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกฤศณ  กองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธัญวุฒิ  งอกศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชลธี  บูชายันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนฤชา  สันถวะสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอชิระ  บึงจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปภาวดี  แสงก่ำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงเกษสิริ  แก้วพรมดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเดือนเต็ม  เทพารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิมลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงภาขวัญ  อรุณเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงภัคธีมา  ปัจฉาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธิดาดาว  ธุระอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปริยาภัทร  อุตภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิภาวี  ปรินายวนิชย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกวินนาฏ  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวรัชยา  แสนสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสาวิตรี  สาวิสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปภาวี  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชนัญชิดา  พวงสร้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวาสนาดี  งามมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอจลวิชญ์  สาระกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุจรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนบดี  โพธิ์ไม้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายปณพัฒน์  ชัยฑวังกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธีระวงศ์  จันทรวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกุลิสรา  แสงโสภี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปริตา  คชเศียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงจิราพร  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอาทิติยา  ไกรษร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธิกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวริศรา  คำพู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนันทิชา  ศิลาเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนัชชา  อุทธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายวรินทร์ธร  จันทร์พวง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายณภัทร  ชัยสอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายทัตพงษ์  อู่อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายสุรศักดิ์  คำรัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายวารี  คำศรีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายปณวัชณ์  บังศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายกรวิชญ์  หงษ์อินทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายศรัณยพงศ์  พูลผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายโชติวัฒน์  พูลเสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายธนวัฒน์  แสนมหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายรุจฒ์ธิศักดิ์  พิจารณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญส่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงพิณศิริ  แจ้งจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงเก็จเพชร  ขันรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุมาลี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวีรปริยา  แก้วหลอดเท้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงแพรวา  บุรัสการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงสุภัสสรา  สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกฤชภร  อยู่เพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงจิรชยา  สาระวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงอมราวดี  โกธัญญะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงชีวาชนา  มูลศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ท้วมขำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายวรัญชัย  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอชิรวิทย์  โมฬีชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายนันทยศ  ผลาผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงศศิมณี  ราชิวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนาวบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงในฝัน  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มุงคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภัทราพร  ดอกไม้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงรัตนภรณ์  จันทร์เติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฮึงวัฒนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวาท โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงราชาวดี  พิณทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงประภาภรณ์  เทียนทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงญาณิศา  ทับแสง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปลื้มฤดี  วิบรรณ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงกณิตา  กิจคงเศียร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  คืนดี โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  พงศ์ธนาธนินทร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงสุดารัตน์  สาหินกอง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายศุภัช  มุสิกสาร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายจักรราช  หัตถชาติ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายเสาร์ธวัฒน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายอรรถพร  พิมพ์ทอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายเจตนิพันธ์  สุกรรณ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายวุฒิชัย  สมควร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายทัศนัย  วงค์ประเมษฐ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายธีรวัฒน์  นันทาทอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายพันแสง  จันทร์เอียด โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญครอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ถิ่นนาเมือง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงนาถศิริ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายอดิศักดิ์  ทาตระกูล โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงสุนิสา  เหลาทอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพิมชนก  อีศาสตร์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีพรม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอุมาพร  นำพา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงเมตตา  ศรีอำนาจ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกนกพร  บุญสิงห์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงณัฐณิชา  วันธิรัตน์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชลธิชา  อาลัยรักษ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงปฏิมาพร  พรมวิหาร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวภัทรวดี  เดชะคำภู โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงเจตปรียา  ทองชุม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงพงษ์พร  เวชนาม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายจิรภัทร  ผ่องจิตร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นายชนาวุฒิ  กุลวงค์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นายศิววงษ์  อัมพวานนท์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงธนาภรณ์  อ่อนอก โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นำพา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกฤษดา  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายพรหมโชติ  เทศนา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.5 คณิตประถม
611 นางสาวอรณิชา  นิยมการ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวน้ำฝน  สายโท โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายตระกูล  จำปาเงิน โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชัยลา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุมิตรา  บรรผนึก โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปาริตา  เป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายจักรี  ตรีวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอรวิภา  สายเมฆ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปรเมศ  พิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายอัมรินทร์  วุฒิเศลา โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
621 นายนิธิพงศ์  มั่นคูณ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวอินทุอร  สายวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวศุภลักษณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นายอนันต์ชัย  อรศรี โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นายสุรชัย  จันทร์หาญ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวกิตติญาดา  แสงอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศิริกัลยา  ภักดีวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายวีรวิชญ์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายฉัตรธวัติ  บุญประภาร โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายภานุวัฒน์  สรรพสาร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพุทธชาติ  พุทธดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสไปทิพย์  พันธ์งาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายราชันย์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัฒนาราช โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงณัฐภาส์  พาแก้ว โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงวรรณภา  พลศรี โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายอัศนัย  แสงวิเชียร โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอกเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงนฤมล  สังขรมย์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอินทิรา  จันทาทิพย์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชลลดา  ศุภสุข โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปลื้ม  แสงเพิ่ม โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายกฤษฎา  ผุยหัวโทน โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปาธิตา  ความสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงเพ็ญนภา  วาจาสัตย์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีธรรม โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกุลนัดดา  นาชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวาสนา  พาแก้ว โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายนัทธพงศ์  บุญคง โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายณัฐยศ  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงสวรินทิรา  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายปัณณวัฒน์  สายสุพรรณ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายนิธิกร  เชิดชู โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอนุวัตน์  แก่นกอ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนกฤต  ศรีละคร โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายวงศกร  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกาญจนา  พยัคคะมาศ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอัญมณี  หวังชื่นชม โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงศปรายรักษ์ฺ  วันดี โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงอุธารัตน์  พลพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจีรณัฐ  ท้าวทอง โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณชลนิภา  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านหนองมุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสุรางคนาง  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงอาริยา  แสนสุด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายอภิทรัพย์  สุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายพีรวิชญ์  บุษยานุรักษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายรัชชานนท์  บุญทวี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงธิดาทิพย์  อร่ามศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายราชันย์  ทองงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใจผ่อง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงธนพร  สุพิพัฒน์โมลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายอชิรวุฒิ  คันธจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงมนัสนันท์  โกยสำราญ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงแขไขนภา  สุทธัง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงปัญชลิกา  อินสมนึก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงปวิชญาดา  อักษร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายปารย์  บุญเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายธิติวุฒิ  จันทรถ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายสรวิศ  วิลัยบูลย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายธนวิทย์  บุญเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพันธวัช  ไชเสนา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอาทิตยา  พูลเพิ่ม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุดเต้ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วพิภพ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายศาสตรา  ศิลาคะ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สู่สุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเขวัญญาดา  กาวัลย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายธนวัต  พิมพาหนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกชกร  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงจุฑามาศ  ระดาบุตร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธราเทพ  อุดร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกชมน  ตระการจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงภัณฑิรา  สายเสน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงเขมจิรา  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายเทวินทร์  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายสิรณัฐพัชร  นวลงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายกิตฐพงษ์  บุญโกศล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงศิวพร  มีศิลป์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงบุญยพร  ศรีปาน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสิริวิภา  ภัควันต์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอรชุมา  รุ่งจารุชัย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงชลิดา  เทศสิงห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสุนิศา  เกิดปรุ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงชนกนันท์  ฝ้ายสีงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปลายฝน  บุญเจริญ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปัญญาพร  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวรกานต์  ชูแก้ว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงวารี  วรรณทวี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงภคมน  มั่นคง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายกันติพล  ประมูลพงษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพงสธร  แสนโสม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายวรพัฒน์  วะสุรีย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกันต์ณัฐพัชร  บุญพันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอรนิชา  วงศ์ศิริ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์หอม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายพัชรวินท์  ศิริไทย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายยศธนะพงศ์  ทองทา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายพานุพงษ์  แว่นระเว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปภาวิน  จันทร์ทรง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกษมสุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสิรินทรา  อินงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  พงศ์เพ็งธรรม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีดาวเดือน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณฐมน  ใจยะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปานิสรา  มณีพงษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญสู่ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปานตะวัน  ทองกลม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายนวพล  บุตรพรม โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายอภิชาติ  น้ำเงิน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายกนกพงษ์  ชินนะ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายเอกอนันท์  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายนภาดล  เกษเพชร โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายปุญญพัฒน์  สืบศรี โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงชลัญฏา  คาวะดี โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงอรุโณทัย  พงษา โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุด โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายดุจเทพ  ยิ่งยืน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงอรณิชา  อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายสมบัติ  ปริดฉิม โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายศุภชัย  หมั่นหา โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายบุณยกร  คณาจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงกัลยกร  หมอกวงษ์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายบุญญปัญญ์  โพธิอำพล โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โชคชัย โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวันวิสาข์  จอกนาค โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงขวัญเรือน  บุญกระจาย โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเขมจิรา  เกษเงิน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายกวินทรา  เกษเงิน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกัลยาณี  ธรรมศิล โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสนสุริวงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธนวัฒน์  จอกทอง โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงรัตน์ชนก  อ่อนมิ่ง โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนสอน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงชลธิชา  คุณมี โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายณชนก  ดาโรจน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายชัชพิมุข  จำปาทง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงเอมีเลีย นิตา  เเม็ทคอฟ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายคณาธิป  วายทุกข์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายธราเทพ  ลอยฟ้า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายกฤษดาณุวัตน์  สกุลจาป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายณัฐภูมิ  จันขาว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืออาจ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรภัทร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงศิรประภา  พุฒพงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายปฏิภาณ  โสตเเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงวิภาดา  สังฆะบุตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงศิวพร  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เเก้วทองนาค โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงยุภาวดี  คชรักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงวริศรา  โนราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงอมิตดารา  อกนิตย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงอัจฉริยา  หารมาก โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเชิญ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุชิตา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายพิธิวัฒน์  ทนสีราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายผาสุก  ศิระพรหม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงกานต์กนก  คุ้มจิตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายเหมราช  จินดาธนารักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายปฏิณญา  ไชยะเดชะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายไกรยสิทธฺ์  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เคน้ำอ่าง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงชาคริยา  โพธิสาราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงศิธาวรา  ปัญญาพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายพงศกร  ทองจุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงกรรินทร์  พิมพ์สำโรง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายสันติรัฐ  บุดดีสิงห์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายธนวิชญ์  โคตรคำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กชายณัฐพล  สาระจันทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงเทวธิดา  มณีเขียว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงอโนชา  จักรสาร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายธนกฤษณ์  สิทธิ์วรรณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงสุชาดา  ชนะชัย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายฐิติศักดิ์  แท่นทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงอาริษา  หงษ์เพรช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายสมชาย  โควสุรัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สุดา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงภัชราพร  สวัสดิ์ัรักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงอุมาพร  ยุววาสน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายรชานนท์  ดอกอินทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายทัตเทพ  ชลกาญ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายยศภัทร  เชื้อเเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงวริยา  สุขเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงเบญญาภา  ขุมทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจตนา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายชิติพัทธ์  สำราญสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพัชรินทร์  เข็มเพชร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายกวีวัธน์  คงกุทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงศ์คำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงขวัญชนก  ก้านนาค โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายนพกร  อุณหพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพัณณดา  รัตนวรรณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสุวดี  ธะนู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายวชิรวิทย์  ชายทวีป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงศรีรักษ์  กาฬเนตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงรัชฎาพร  บู่เเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พวงธรรม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงเเพรวา  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัฐพร  โควสุรัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  สกุลจาป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงธัญพิมล  ยิ่่งยืน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณิชานันท์  สุขเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปพิชญา  นามโคตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพาขวัญ  นนทวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายวีรภัทร  บุตรวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายพชร  ภูสิธานันท์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายชิณกฤษ  งอกงาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกมลชนก  พรมวัลย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ระรื่นรมย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงณิชกานต์  นิชวัน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงวิชญาพร  สุดา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายอาทิตย์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพรปวีณ์  มุขมณี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายนิติธร  โคตรวงษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนภัสกนก  กนกหงษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงศ์บุญชา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงนภัทร  พูลชาติ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงแทนคุณ  บรรพชาติ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุดเพียร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสุวพัชร  มุธุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เข็มเพรช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปารมี  ศักดิ์ชาลี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงภัชรธิดา  ทะปัญญา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภูมิรพี  นามศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายเตชินท์  สมชาติ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงกมลพร  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชมพูนุช  โกการัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายเลอสรรค์  อณุวรรณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายภัทรพล  อิ่มใจ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายรัฐภูมิ  ทัดศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายสิริชัย  ภักดี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายวรชิต  บรมฤทธิ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายบวรลักษณ์  แสนภูมี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงวิภาดา  ธะนู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงธารทิพย์  ถวิล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงศิรินภา  พนาสิทธิ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสวนิล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชลลดา  ศรีทองทุม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพัชราภา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายเอกอธิษฐ์  ทองเศรษฐี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปลายฟ้า  บรรเทา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 นายน้ำทิพย์  มีธรรม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายทาราวรรษ  สุรสาย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายชัยมนัส  สุภาคาร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงรัชนีกร  ภาคทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญคุณคำซาว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วกล้า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายจักรพันธ์  ศรีดาจันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่สุข โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายเตชสิทธิ์  มหาทอง โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายเอกชัย  หารโฮม โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายสมเกียรติ  โรมรัมย์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงนภสร  ชุดชอง โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงปณัฏฎา  หินผา โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงศรัญรัช  สารบรรณ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงศุกัณญา  กุลคำ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอภิสรา  รักโคตร โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงอัญญาพัชร  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงอัยลัดดา  โทนทัย โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายชินดนัย  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์สามารถ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงประกายแก้ว  สีแดง โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงนาตาชา  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายเบญจวิทย์  สายแวว โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายณัฐพนธ์  หินแก้ว โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญค่อม โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงอภิญญา  ถาวร โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงนริศรา  โยธา โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายศิวกร  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายนิติพัฒน์  สุวรรณพรม โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายวศิน  มหาทอง โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายสุวิจัขณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายปภังกร  ศุภลักษณ์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายถิรวัฒน์  ภาคศิริ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายศักนรินทร์  วงษ์สายตา โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายนนธชัย  ภูมิภาค โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายจิรเดช  การะเกษ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงสุรภา  สมัญกลาง โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงดวงจันทร์  มุสิกสาร โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปานไพลิน  อินทร์เชื้อ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สายแวว โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพีระญา  สีสวรรค์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสุวารี  คำบุญเกิด โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอรอุมา  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพีรพล  วงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงนันทิกานต์  โยธา โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายพิชยพล  สุขพรม โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายเกรียงไกร  ทาระ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายวิศนุ  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายภากร  สองศรี โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายยุทธนา  คำวงศ์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงคัมภีพรรณ  เทพมุสิก โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายอาทิตย์  มานิตย์นาถ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงเนตรทราย  มอญรัมย์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอารยา  เลียบไธสง โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงเชษฐธิดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปิ่นมุก  พุฒา โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายวิวัฒน์  พลหาญ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมมาลย์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ชาวตระการ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงบงกชกร  นาไชยสินธ์ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  ปริหา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงธันยกานต์  กิ่งสกุล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายมาเทโอ้  ลุทซ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงนาอีมี นัทตชา  กาบริแอล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงรัฐชาชนก  สมสิน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงปริสา  ปริพุฒิ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายณัฐวัฒน์  พาธิรักษ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงจิรัชยา  พระลักษณ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงคนดี  วงค์ภา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงจิดาภา  ดิษยกาญจน์กูร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายเอกศักดิ์  ดูวา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงอลูิเวีย  กตัญชลี โย๊ะเนน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิพย์รี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคำภา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายปภังกร  เหล่าจารอัน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงแพรวา  ปริพุฒิ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงผกาพรรณ  เชาว์โคกสูง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงณัฏพร  ศรีชมภู โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายวิศรุต  อยู่สุข โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายจิรวัฒน์  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายณัฐพัชร์  ญาติเจริญ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายตะวันฉาย  บำรุง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงปรารถนาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายจิรโชติ  สมอทอง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงนันทิตา  จันทร์ครบ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงNiri  Tongu โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายDat  Nguyen Viet โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงเดือนกนก  สมสิน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายมาร์ตี้  เบลล็อค โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงบุศรา  มานะกิจ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายศิลปชาญ  ไม้โคกสูง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงอลิเซีย  ทักษี้ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายกันตพิชญ์  เชียงศรี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงธิติรัตน์  สุมุทธราช โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงศิรินภา  มีห่วง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงทิพวรรณ  วงษาบุตร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายอรรคกร  เจนพิทักษ์คุณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์ครบ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายจัสกีรัส  ซิงค์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงประกายดาว  วรกุลปีติ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงศิลัชญา  ปริพุฒิ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายเจษฏาพร  รักสันเทียะ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายวินเซนท์  คราสก์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงชิชญา  นฤมิตรกริ่มกมล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายรัชต์ธร  แพงวงษ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงวริศรา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายภาสวิชญ์  บรรโล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงธันยพร  วงษาบุตร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายปราชญ์เปรื่อง  ์นครแก้ว โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงปณาลี  ทองประเสริฐ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายวรฤทธิ์  หิรัญธัญทิพย์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายแทนคุณ  ปรุงฆ้อง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณญาดา  นฤมิตรกริ่มกมล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายโทมัส  สตริงเกอร์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงปาณิศา  สมฤทธิ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญสุภา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงอิษฏาอร  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงญาณิศา  เจนพิทักษ์คุณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอรสินี  พลราษฎร์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงภิรญา  ยืนสุข โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายชาญยุทธ  พิณโท โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายศิวัช  บุญเนาว์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงธนพร  สมานชื่น โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสุภา โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงภาวิณี  คำสวาสดิ์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  มุสิกา โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงภาสินี  เซ็นทองหลาง โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายฐาปกรณ์  อะวะโห โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงชนัญชิดา  พงษ์กิ่ง โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกัลยา  ประกอบ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายกิตติพล  สายทิพย์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปิยดา  เเดงอาจ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงมุทิตา  เชาวนะ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงสุกฤตา  บัญชาธนันกร โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายอนุภัทร  บุดดีสิงห์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงกนกภรณ์  ทวีทอง โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงมธุริดา  เเก่นกุล โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงกุลจิรา  ลาวันนา โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายกมลเทพ  กุนันท์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงเพ็ญยุลักษณ์  ภาระสันต์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธนาพันธ์  กุลพรม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายเจริญชัย  ลุกลาม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายวรุตม์  พิณโท โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงพรประภา  วริสาร โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงอุษามณี  รสดี โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพรนภา  บูชาพันธ์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงอาริยา  พินิจพล โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายจักรกฤษณ์  อินทร์อ่อน โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงปารณีย์  พรธรรมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงพิชญาฎา  ชินนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงณัฐมน  ชินนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม