รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายอันดามัน  กายไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชุติมา  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญชนก  วิจิตสุขุม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติน  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธิติพันธ์  เฮงหิรัญญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนิสร  การักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขนัญชิดา  สุดเขต โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณพรรษ  ประสิทธิ์เวชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชนาธิป  จูงวงษ์สุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปุญโญทัย  ประสาทเขตรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนวพร  สามัคคี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญาณัฎฐ์  บุญคง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิตทิวา  ใจบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติภัค  สอนซิว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพชรวรรณ  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศศิตา  สงวนเผ่า โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายสิรภัทร  สาแช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกุลริศา  เกตุสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายฐปนรรฆ  วัชรเกษมสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพีรดา  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธีรดา  เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนงนภัส  จำนงสังฆ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนพร  อุ้ยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภักดีภูมิ  ถ้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภูมิกมล  ไม้สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอัครวัฒน์  วราหไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธฤษวรรณ  มะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวิชญ์ภาส  ปานดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนิธิกันต์  ทาไทสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรวิสรา  หาญเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สมถะธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายกฤตนู  กันภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒโนทัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอินทัช  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธีร์วรา  จันทรภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายภีมภพ  กันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายแทนคุณ  เลาหอุทัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายรัชชานนท์  พนมสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายกันณพงศ์  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายปัญญพนต์  บุญนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกิตติภูมิ  ว่องวิกย์การ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธีภพ  พุทธาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฐิติญา  ภารพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธัญญ์จุฑา  จันทนง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวรรณิภา  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธีรวัต  เอี่ยมโอษฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  นออุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายชยากร  อินสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธมลวรรณ  หมั่นการนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายดนุสรณ์  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกิตติธัช  ขาวพราย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกวินธิดา  กิจกวินสิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายพิธิพัฒน์  กาญจนากร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิริ  ฤทธิ์ลอย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพชรมณ  ปิยวัฒนสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนิติรัตน์  ปฏิพัทธาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายจารุวัฒน์  จิรวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายคมชาญ  ทองคร่ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายปวีณ์กร  ราชสีห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงฉันท์สินี  สิงหรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายตรัยคุณ  มูลชมพู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพีรดา  หงส์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพิพัฒน์  สมัครธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกวินธิดา  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปารเมศ  ผูกคล้าย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงมิตรสินี  โกยอมร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชาดีดา  ไทยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสรวัฒน์  เทพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเนติภัทร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภูริณัฐ  จันต๊ะโมกข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายศุภกิตติ์  อัมรนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกุลชวาล  นิ่มสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธิติ  เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวศินี  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงมนัสสิรินทร์  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนศิลปกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายจิรพัฒน์  อยู่รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทร์ชู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายรักษก  รัตนโชติธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชญากาณ  ประสาทเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชนกชนม์  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายชิติพัทธ์  รอดชะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนัชชา  สุบินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรัชพร  พลอยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอภิญญา  อิศรางกูล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกมลรัตน์  นันทจิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอชิรญา  เตียวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนารา  ทัศมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนภกานต์  ศิลาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรัตนเมธี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายสิทธินนท์  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกรวิก  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภัทรธร  พงศ์ภัทรธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพรรณาราย  เพ็ชร์วรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงรมมณี  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปวริศา  ชุมโกมนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงทักษอร  เทียนแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิชญาภา  วรรณสูตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วิเชียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงญาดา  ควัธน์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวรัทญา  เฟื่องสุขไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพศิน  แก้วจงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอะนะ  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปรเมศ  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนันทภพ  จันหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  แป้นห้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจรรยพร  เอี่ยมครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินชูพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงขวัญสุดา  ดำงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปณิสาภัทร์  สุขในศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนันทิชา  สมุณี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศิรินภา  ว่องกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกฤตพล  ตันติวิมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธัญรดา  ศรีแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวรวุฒิ  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสรวิชญ์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธัญเทพ  กุลชี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนาธิป  ปฏิสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายฐิติกร  กลัดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงรสิตา  ภูมิมา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชยพล  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายประวิตร  กมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายรัฐนันท์  นงค์บาง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัญจนภร  รุจิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงทัตพิชา  สีประดู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนิศาชล  เปรมกมล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปัณณทัต  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิริยะวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพีรพัฒน์  อธิวัฒน์ธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุพรรษา  ขำหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชลธิชา  สรรพ์สุขเติม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสิรินิรัน  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนัฐชัย  ฉิมศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภัทรพล  ศิริสาริการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐชนน  กำจร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศิริชาดา  ชูแสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายคณาธิป  ใจบิดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพาฝัน  นิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนัญชนก  อินสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกิตติศักดิ์  น่วมเกิด โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกุลจิรา  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพรมเศรษฐี  ภู่ไหมพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพีรพัฒน์  จิตรซื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชนาภา  ภาชนะปรีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเจษฎา  ฝ่ายจีน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวุฒิพันธ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพณณกร  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพิภู  นิ่มพระยา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกิตติกานต์  สมบูรณ์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูวดล  มิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนภรณ์  ทรงวารี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนาตาชา  ชวาลาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายคณิศร  กุศลธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติภณ  เกตุถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชินเทพ  จินตนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอารีรัตน์  จักกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายเกียรติคุณ  ไพบูลย์วุฒิโชค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธเนษฐ  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพัชรวัฒน์  ตุลยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพียรธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฉัตราพร  วิสิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงญาณิศา  บำรุงวงศ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนาดา  ขุนพลช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ราชสีห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอภิปวีณ์  บุรวิชเกษตรกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงยุรมาศ  สาจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอนัญญา  บุญนิล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปัณณวิชญ์  แผ่วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณฐวรรษ์  บางสมบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพิริยะ  ฉันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายสุกัลย์  ลี้ภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮวดอำไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปุญญิศา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภณัศกร  อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภัทรพัจน์  แห้วเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจัณทัศภา  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงลภัสรดา  วสุธนพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวรรณโยค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  วิเชียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายชัยชนะ  เกษไตรย์กุล โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์พางาม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงบุษมาศ  พัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนฤมล  มักเกษตรกิจ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายธราดล  เพิ่มเขตรกรรม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฏธณิตา  ยิวคิม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกัญชลิกา  ดีปาน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิมภรณ์  อรุณฉาย โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชร์กล่อง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ธุมา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรวรรณ  วงค์กำภู โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปวรา  สาคร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวรรณรภา  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสาธิกา  พูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจันทกานต์  คุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวริศรา  เหมือนทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงรสิตา  กันมัง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภคนันท์  สุดสมัย โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงมนพัทธ์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสุทธิพจน์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนโชติ  กลับชัยนาท โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเวธกา  ชาสอนตา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนิชากานต์  จันทร์ทาบ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณภัทร  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุวิมล  มาหัวเขา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงลักษิกา  ไผ่บง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิมพ์พร  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจินดารัตน์  ยอดบัว โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชัญญานุ  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศุภิสรา  ครุฑธา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสิรินทรา  ชุตินทร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพรรณปพร  ศิริเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เสือพ่วง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวศินี  เชื้อฉิม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุวิมล  เงินทนง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  คุ้มไพรี โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชชานันท์  เพ็ชรโพธิ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจันทนา  เขียวอุบล โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธนภัค  แจ้งใบ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูมิบริภัทร์  รักอู่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายชินวุฒิ  จุลพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายนราวิชญ์  วัตตะ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกรรณิการ์  ไกรเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายภัทรพล  เงินอยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายทัชชกร  พิลึก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอลินรัชวดี  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายพลวัฒน์  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายศุภโชค  จู้อี้ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงเตชิตา  ประทุมมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงลลิตภัทร  จันทราศรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพิชญาพร  ระงับไพร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอริสรา  อัมรนันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุษวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธิติกานต์  หมั่นเพียรธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สงพรมทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายวรกฤต  กล่ำเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสโรชา  แกว่นกสิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงอาทิมา  ผ่านพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายชินัดดา  ประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงเกษรา  น้อยเทียม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงทิฆัมพร  นาคยา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงนิชานันท์  ป้อมคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณภัทร  พูลการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพรัทพร  ทองทา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนริศรา  คล้อยชาวนา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายสิรภพ  พุ่มดนตรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อันทะสา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีวารี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกรยา  ทองอ่วม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงรินรดา  มีชู โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงชนิตา  กลิ่นแย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงวรัญรัตน์  เปรมจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนภัสรา  ทาราช โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงศิริพร  อิสลาม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประสพเนตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนันทนา  วัชนาค โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เหล่าขาน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณิชาภัทร  โฮนกระโทก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธาดา  เนื่องแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภัทรบดินทร์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายธนกฤต  ชำนาญไพร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นายคงพัฒนื  มาศขาว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวสวิตตา  ชูศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปิยมาศ  พันธ์จบสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุรีพร  ดีดสี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายศุภกร  โพธิ์เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายสุรวัช  เลาหวัฒนเสรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายอริยะ  นาคาพจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายพุฒิวัฒน์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงวราลักษณ์  อยู่สว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐริการ์  พันธุเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศศิธร  พ่วงแสง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายวุฒิชัย  สมัครการค้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวรวิชย์  จันทร์เสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณฐพงศ์  สุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวอรวรา  ดัดวัตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายวชิรวิทย์  ปรีศรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายอนุพนธ์  สดใส โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภคพล  เวชมนัส โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายฉัตรชัย  วัฒนพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวีรวัฒน์  เขียวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายกฤษกร  อินทร์น้อย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายยศภัทร  กิจเจริญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายมงคลณพัฒน์  ธนพัฒน์ดิลก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณิชกานต์  มิตรกิจการค้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิพรรษพร  กลึกสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนพรัตน์  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิมพ์วารี  จันเสน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวิไลวรรณ  รอดกำพล โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพรพิพรรษ  หมั่นมาก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปวริศา  สมัครการค้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเปรมยุดา  โรจนกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุปัณฑิตา  นวลปิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีอิน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสิริษา  สังขวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจิรภิญญา  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเกวลิน  หร่ายซี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงญาณดา  ศรีบุญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชนากานต์  เขียนงิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  แยบการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  เกตุกะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงนัสวี  ว่องเชิงค้า โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงริสา  จันแปงเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงปานดาว  หมั่นการนา โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงจิรัสยา  โทตรี โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนา  หลากสุขถม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชาลิสา  สายเทียน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกันยารักษ์  เรียนเอี่ยม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายรัชพล  เพ็ชรทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายภุชงค์  เกิดศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนภาพักตร์  ดีบุบผา โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนภพร  คำเพ็ญ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายณัชพล  ทิพรส โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงศิรประภา  ทองแท้ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสิดาพร  สีทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายนครินทร์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายศรันยพงศ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงศรัณย์พร  พงไพล โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงจุฑามาศ  ถิราวัฒน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอรทัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิมพ์ศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เปรมจิตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายวีรภาพ  เปาจีน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์ธัญญการ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมัครการไถ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวริศรา  เคนทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงศุทธินี  แกว่นเขตรวิทย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เก่งธัญกรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวรรณวิษา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพงศภัค  พัฒโนทัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงทอแสง  แก้ววิเชียร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายเทียน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปภัสรา  มุสิสาช โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงมนธกาน  โชคชัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุนิษา  โพธิ์สุ่น โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปรเสา  นุ่นงาม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเปรมปรีดา  สุระทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนันธิภา  ทิพวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายคชานนท์  สุระวาศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายชยางกูร  คงการ้อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายชยานันท์  ทับฤทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายธนโชติ  เชื้อกสิการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายมงคล  นิลสนธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายพีรวิชญ์  ปลื้มใจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายชนกชนม์  กาศสาริกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายธีรดล  แดงประดับ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงกชกร  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงชาลิสา  อาทร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงพิภาภรณ์  ศรีหงอก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยกิจกรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงมาลีวรรณ  โกสาแสง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกิ่งกานดา  อ่ำจุ้ย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงปลายฝน  สุวรรณไพรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงธมนพรรณ  พรมนิ่ม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายธนกร  บำรุงรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมสน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายปัณณชัย  จิตร์โกศล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายวรัญญู  วิสิทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายภูชิต  ธูปสุวรรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พันธ์วุ้น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายตริณณุภัทร  วานิชกร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปุลินิตา  นาคยา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงประภัสสร  มรรยาทอ่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงกนกวรรณ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพรชนก  เต็งอยู่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงธัญชนก  อรรถอาภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพัดชา  ผายะวัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายปกป้อง  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่ลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันสุวรรณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายจักรพงษ์  อุ่นกงราช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายอธิปจิรัชญ์  บุญบุตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงนฤชา  สีวัตถา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงขวัญข้าว  ใจหงิม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอรวรรณ  วชีรสูตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงแพรชมพู  สิทธิการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผึ้งเถื่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายพวิน  ธรรมเจริญศีล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายสหภพ  โพขวาง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายฐปนวัฒน์  นิลสนธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายณฐกร  กอบเกตกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายเจษฎา  ชะอุ่มดวง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายภาณุพงศ์  เก่งธัญการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายอรรถพล  ฟักผล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายศุภกิตติ์  จุ้ยดอนกลอย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายวรภพ  รัตโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายธนกร  หัตถวงค์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปากเกร็ด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายรณชัย  เรืองเขียว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายธนกร  เชยสวรรค์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปาณิภา  ซื่อตรง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายภูริช  เจนเขตต์การณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายณฐกรณ์  ดิเรกสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายสกุลวัฒน์  โสภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายธนดล  อินทร์พรหม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายพัฒนศักดิ์  งิ้วงาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายนันทิพัฒน์  เสือน้อย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายธนภัทร  สีดำ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายชนวีร์  กาศสาริกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอมรรัตน์  สีสด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปาณิสรา  สุ่มเงิน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตรีเดช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  นิลวัตถา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  สะดวก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงเทอร์ชา แองเจิ้ล  แลนฮาร์ด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายนิพัทธ์  ศรีแก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายจักรพงศ์  ลอยล่อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายชยพัทธ์  เรืองรุ่ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายเวชพิสิฐ  ทาสะโก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายวีรภัทร  เย็นสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสุญาณี  ทองดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงมตัญญุตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิราวัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอัฬลฎา  ร่มโพธิ์เย็น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายอภิรักษ์  รักเกียรติเผ่า โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายรัชชาพงษ์  โห้วงค์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวริศ  ลีปลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอริยะ  แก้วมีสี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวรัญญา  คนดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกฤตยาณี  พิมสอน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชนากานต์  เสือน้อย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงคนึงนิจ  วงศ์กิจเลิศพัฒนา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนันทิชา  โอชา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศุภจิต  หมกทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์งาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกฤษฏิภูมิ  อินทสิทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายไพสิฐ  สามลปาน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธีรเมธ  ประเสริฐดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายไตรทศ  เรียบฮวด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายชวนากร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายศิรวิชญ์  สวยสะอาด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภัทรกร  จีบประดับศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกิจติยา  สุวรรณคุณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธนัชชา วาล์เลรี่  อุดมพงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศศิญาภา  ศรีนุธรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายคณิน  ฟองศรีจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชัชวาล  สุพลจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายนภนัย  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายนักรบ  ทองอินทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกิตติวัฒน์  กุจนา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายนันทิพัฒน์  พัฒโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสุทธิพจน์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐชนน  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเตชินท์  บัวปลอด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพงศกร  เชิดสูงเนิน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปพิชญา  คำพร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิริยากร  อัคคะบุญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพิชญา  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณภัสสรา  อินทโลหิต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคยา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวนิดา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงทักษอร  บัวบาน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธัญพร  จินดา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปุยะพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงฐิติกานต์  มงคล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสิริวิมล  สังข์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุสาหะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนรมน  คุปติเกษม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐนันทพร  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนภัส  วิเลปะนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกวิน  กุศลส่ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกฤษณพล  ชมภู่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสุชาติ  อินทร์สังข์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภาคภูมิ  หอมหวล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายศรุต  มหาสมบัติกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญบุตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสุธีร์  โบราณประสิทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชาลิสา  ศรซี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวิภาวี  วิเลปะนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกฤษกร  ศรีโสภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปิติภัทร  มรรยาทอ่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายภีรภัทร  อัมระนันท์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนพงศ์  กอบเกตกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายสรรค์บุรี  รอดเหลือ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอัครชัย  สุวรรณคุณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายณัฐพัชร์  พิมพ์สอน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฐวัฒน์  พันราตรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชาลิษา  วงษ์รักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงบุญญาภา  ซื่อตรง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นพิกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงดารินทร์  เชื้ออภัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปรียาภัทร์  มนูญวงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอภิสรา  ยาเขต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  วิทยาภรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชนัญชิตา  จรูญพันธ์เกษม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุนีย์  อินทร์สังข์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชมพูนุช  พัฒโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอนันตญา  วรรณกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิภาดา  นะวารีย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิมชนก  วิสิกสิวิทย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธัญเทพ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกรวิชญ์  เสมือนพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอัฑฒ์  จันทร์ศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพีรวัส  ศิริเทียน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายณฐนน  สงวนวงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกฤตติกุล  เก่งสาริกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธันวา  ชูทรัพย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสิรภพ  สิทธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายวรยศ  นิลตระกูล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายคุณัชญ์  นาคินี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายคณัสนันท์  ก๊กศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปุณยนุช  นิลสนธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงภัทรนันท์  นิลผ่อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงฐิตาพร  คำภาวิช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงไพริน  เชาวนโชติ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิชญาภา  ลีปลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจิรชยา  นุ้ยตูม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเกวลิน  คนดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พริบไหว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนันท์นภัส  สอนจีน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธัญรดี  หอมขจร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสวิชญา  เชื้อศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายกมลวิช  ฉิมพาลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนกร  สุขจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพิตติยุต  สัจจวาทีกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพลกฤต  จั่นบำรุง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สูนประหัต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายวรกร  สิงห์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายคุณานนท์  คณฑา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพนิตพิชา  ท้วมทองดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐจิรา  ทีปะลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์นากนากร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  โคกม่วง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปภัสรา  ประดับญาติ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงชิดชนก  ใจมั่น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอริสา  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ภู่เกตุ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีมาลักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทวีการไถ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอริยา  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปราณณิชา  หนูตะเภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพรนัชชา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกฤษฎ์  เสือสุ่ม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชนานันท์  อยู่พรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจิรัชยา  ทิพกวีย์ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายสุรเสกข์  พงษ์เขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาสสุข โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพิชชาพร  เจตกสิกร โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสุธาพร  ศรีหาวงค์ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชาลิสา  ม่วงปัญญา โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอารยา  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงประติภา  พึ่งงาม โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายทวีศักดิ์  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม