รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายอันดามัน  กายไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชุติมา  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญชนก  วิจิตสุขุม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติน  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธิติพันธ์  เฮงหิรัญญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนิสร  การักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขนัญชิดา  สุดเขต โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณพรรษ  ประสิทธิ์เวชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชนาธิป  จูงวงษ์สุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปุญโญทัย  ประสาทเขตรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนวพร  สามัคคี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญาณัฎฐ์  บุญคง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิตทิวา  ใจบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติภัค  สอนซิว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพชรวรรณ  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศศิตา  สงวนเผ่า โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายสิรภัทร  สาแช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกุลริศา  เกตุสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายฐปนรรฆ  วัชรเกษมสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพีรดา  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธีรดา  เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนงนภัส  จำนงสังฆ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนพร  อุ้ยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภักดีภูมิ  ถ้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภูมิกมล  ไม้สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอัครวัฒน์  วราหไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธฤษวรรณ  มะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวิชญ์ภาส  ปานดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนิธิกันต์  ทาไทสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรวิสรา  หาญเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สมถะธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายกฤตนู  กันภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒโนทัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอินทัช  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายคมชาญ  ทองคร่ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายปวีณ์กร  ราชสีห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงฉันท์สินี  สิงหรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายตรัยคุณ  มูลชมพู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพีรดา  หงส์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพิพัฒน์  สมัครธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกวินธิดา  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายปารเมศ  ผูกคล้าย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงมิตรสินี  โกยอมร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชาดีดา  ไทยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายสรวัฒน์  เทพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายเนติภัทร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายภูริณัฐ  จันต๊ะโมกข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายศุภกิตติ์  อัมรนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกุลชวาล  นิ่มสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธิติ  เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวศินี  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงมนัสสิรินทร์  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนศิลปกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจิรพัฒน์  อยู่รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทร์ชู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายรักษก  รัตนโชติธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชญากาน  ประสาทเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายชนกชนม์  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายชิติพัทธ์  รอดชะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนัชชา  สุบินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรัชพร  พลอยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอภิญญา  อิศรางกูล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกมลรัตน์  นันทจิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอชิรญา  เตียวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนารา  ทัศมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนภกานต์  ศิลาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรัตนเมธี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายสิทธินนท์  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกรวิก  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภัทรธร  พงศ์ภัทรธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพรรณาราย  เพ็ชร์วรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรมมณี  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปวริศา  ชุมโกมนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงทักษอร  เทียนแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิชญาภา  วรรณสูตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วิเชียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงญาดา  ควัธน์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวรัทญา  เฟื่องสุขไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายพศิน  แก้วจงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอะนะ  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปรเมศ  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนันทภพ  จันหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  แป้นห้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจรรยพร  เอี่ยมครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินชูพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงขวัญสุดา  ดำงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปณิสาภัทร์  สุขในศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนันทิชา  สมุณี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศิรินภา  ว่องกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกฤตพล  ตันติวิมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธัญรดา  ศรีแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวรวุฒิ  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายสรวิชญ์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธัญเทพ  กุลชี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนาธิป  ปฏิสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายฐิติกร  กลัดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงรสิตา  ภูมิมา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชยพล  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายประวิตร  กมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายรัฐนันท์  นงค์บาง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญจนภร  รุจิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงทัตพิชา  สีประดู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนิศาชล  เปรมกมล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปัณณทัต  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิริยะวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรพัฒน์  อธิวัฒน์ธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุพรรษา  ขำหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชลธิชา  สรรพ์สุขเติม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสิรินิรัน  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายนัฐชัย  ฉิมศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภัทรพล  ศิริสาริการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐชนน  กำจร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศิริชาดา  ชูแสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายคณาธิป  ใจบิดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพาฝัน  นิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธนัญชนก  อินสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกิตติศักดิ์  น่วมเกิด โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกุลจิรา  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพรมเศรษฐี  ภู่ไหมพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพีรพัฒน์  จิตรซื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชนาภา  ภาชนะปรีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเจษฎา  ฝ่ายจีน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวุฒิพันธ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพณณกร  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพิภู  นิ่มพระยา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกิตติกานต์  สมบูรณ์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภูวดล  มิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนภรณ์  ทรงวารี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนาตาชา  ชวาลาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายคณิศร  กุศลธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกิตติภณ  เกตุถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชินเทพ  จินตนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอารีรัตน์  จักกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภูมิบริภัทร์  รักอู่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายชินวุฒิ  จุลพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายนราวิชญ์  วัตตะ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกรรณิการ์  ไกรเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายภัทรพล  เงินอยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายทัชชกร  พิลึก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอลินรัชวดี  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายพลวัฒน์  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายศุภโชค  จู้อี้ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงเตชิตา  ประทุมมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงลลิตภัทร  จันทราศรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชญาพร  ระงับไพร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอริสรา  อัมรนันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุษวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงธิติกานต์  หมั่นเพียรธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สงพรมทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายวรกฤต  กล่ำเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสโรชา  แกว่นกสิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอาทิมา  ผ่านพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายชินัดดา  ประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงเกษรา  น้อยเทียม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงทิฆัมพร  นาคยา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนิชานันท์  ป้อมคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณภัทร  พูลการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพรัทพร  ทองทา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนริศรา  คล้อยชาวนา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายสิรภพ  พุ่มดนตรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อันทะสา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีวารี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกรยา  ทองอ่วม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงรินรดา  มีชู โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงชนิตา  กลิ่นแย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงวรัญรัตน์  เปรมจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนภัสรา  ทาราช โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงศิริพร  อิสลาม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประสพเนตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนันทนา  วัชนาค โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เหล่าขาน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณิชาภัทร  โฮนกระโทก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธาดา  เนื่องแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายภัทรบดินทร์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธนกฤต  ชำนาญไพร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายคงพัฒนื  มาศขาว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวสวิตตา  ชูศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปิยมาศ  พันธ์จบสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสุรีพร  ดีดสี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายศุภกร  โพธิ์เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายสุรวัช  เลาหวัฒนเสรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายอริยะ  นาคาพจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 นายพุฒิวัฒน์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงวราลักษณ์  อยู่สว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฐริการ์  พันธุเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงศศิธร  พ่วงแสง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายวุฒิชัย  สมัครการค้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวรวิชย์  จันทร์เสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณฐพงศ์  สุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวอรวรา  ดัดวัตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายวชิรวิทย์  ปรีศรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายอนุพนธ์  สดใส โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภคพล  เวชมนัส โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายฉัตรชัย  วัฒนพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายวีรวัฒน์  เขียวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายกฤษกร  อินทร์น้อย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายยศภัทร  กิจเจริญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายมงคลณพัฒน์  ธนพัฒน์ดิลก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณิชกานต์  มิตรกิจการค้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิพรรษพร  กลึกสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนพรัตน์  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมพ์วารี  จันเสน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวิไลวรรณ  รอดกำพล โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรพิพรรษ  หมั่นมาก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปวริศา  สมัครการค้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเปรมยุดา  โรจนกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุปัณฑิตา  นวลปิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีอิน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสิริษา  สังขวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจิรภิญญา  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเกวลิน  หร่ายซี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงญาณดา  ศรีบุญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชนากานต์  เขียนงิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  แยบการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  เกตุกะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนัสวี  ว่องเชิงค้า โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงริสา  จันแปงเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปานดาว  หมั่นการนา โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงจิรัสยา  โทตรี โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนา  หลากสุขถม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชาลิสา  สายเทียน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกันยารักษ์  เรียนเอี่ยม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายรัชพล  เพ็ชรทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายภุชงค์  เกิดศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงนภาพักตร์  ดีบุบผา โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนภพร  คำเพ็ญ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายณัชพล  ทิพรส โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงศิรประภา  ทองแท้ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสิดาพร  สีทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายนครินทร์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายศรันยพงศ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงศรัณย์พร  พงไพล โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงจุฑามาศ  ถิราวัฒน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอรทัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิมพ์ศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เปรมจิตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายวีรภาพ  เปาจีน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์ธัญญการ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมัครการไถ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวริศรา  เคนทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงศุทธินี  แกว่นเขตรวิทย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เก่งธัญกรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวรรณวิษา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพงศภัค  พัฒโนทัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงทอแสง  แก้ววิเชียร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายเทียน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปภัสรา  มุสิสาช โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมนธกาน  โชคชัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุนิษา  โพธิ์สุ่น โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปรเสา  นุ่นงาม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเปรมปรีดา  สุระทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนันธิภา  ทิพวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายคชานนท์  สุระวาศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายชยางกูร  คงการ้อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายชยานันท์  ทับฤทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายธนโชติ  เชื้อกสิการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายมงคล  นิลสนธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายพีรวิชญ์  ปลื้มใจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายชนกชนม์  กาศสาริกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายธีรดล  แดงประดับ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกชกร  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงชาลิสา  อาทร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพิภาภรณ์  ศรีหงอก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยกิจกรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงมาลีวรรณ  โกสาแสง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกิ่งกานดา  อ่ำจุ้ย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปลายฝน  สุวรรณไพรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธมนพรรณ  พรมนิ่ม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายธนกร  บำรุงรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมสน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายปัณณชัย  จิตร์โกศล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายวรัญญู  วิสิทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายภูชิต  ธูปสุวรรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พันธ์วุ้น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายตริณณุภัทร  วานิชกร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปุลินิตา  นาคยา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงประภัสสร  มรรยาทอ่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกนกวรรณ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพรชนก  เต็งอยู่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงธัญชนก  อรรถอาภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพัดชา  ผายะวัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายปกป้อง  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่ลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันสุวรรณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายจักรพงษ์  อุ่นกงราช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายอธิปจิรัชญ์  บุญบุตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงนฤชา  สีวัตถา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงขวัญข้าว  ใจหงิม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอรวรรณ  วชีรสูตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงแพรชมพู  สิทธิการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผึ้งเถื่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายรัชชาพงษ์  โห้วงค์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวริศ  ลีปลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอริยะ  แก้วมีสี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวรัญญา  คนดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกฤตยาณี  พิมสอน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชนากานต์  เสือน้อย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงคนึงนิจ  วงศ์กิจเลิศพัฒนา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนันทิชา  โอชา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศุภจิต  หมกทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์งาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายกฤษฏิภูมิ  อินทสิทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายไพสิฐ  สามลปาน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธีรเมธ  ประเสริฐดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายไตรทศ  เรียบฮวด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายชวนากร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศิรวิชญ์  สวยสะอาด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภัทรกร  จีบประดับศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกิจติยา  สุวรรณคุณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธนัชชา วาล์เลรี่  อุดมพงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศศิญาภา  ศรีนุธรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายคณิน  ฟองศรีจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชัชวาล  สุพลจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนภนัย  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนักรบ  ทองอินทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกิตติวัฒน์  กุจนา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายนันทิพัฒน์  พัฒโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสุทธิพจน์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฐชนน  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเตชินท์  บัวปลอด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพงศกร  เชิดสูงเนิน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปพิชญา  คำพร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิริยากร  อัคคะบุญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิชญา  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณภัสสรา  อินทโลหิต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคยา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวนิดา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงทักษอร  บัวบาน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธัญพร  จินดา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปุยะพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฐิติกานต์  มงคล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสิริวิมล  สังข์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุสาหะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนรมน  คุปติเกษม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัฐนันทพร  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนภัส  วิเลปะนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกวิน  กุศลส่ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกฤษณพล  ชมภู่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสุชาติ  อินทร์สังข์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภาคภูมิ  หอมหวล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศรุต  มหาสมบัติกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญบุตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายสุธีร์  โบราณประสิทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชาลิสา  ศรซี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวิภาวี  วิเลปะนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจิรัชยา  ทิพกวีย์ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสุรเสกข์  พงษ์เขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาสสุข โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพิชชาพร  เจตกสิกร โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุธาพร  ศรีหาวงค์ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชาลิสา  ม่วงปัญญา โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอารยา  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงประติภา  พึ่งงาม โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายทวีศักดิ์  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม