รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรัชชานนท์  โอสถานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนภัทรชนก  รัตนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชุติพนธ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธัญพร  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจารุพิชญา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายญาณภัทร  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาสุด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณภัทร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแถม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายสิริภาส  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณภัทร  อภิวัฒน์สุขสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายภูมิพัฒน์  สังข์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชินโชติ  ลาบรรเทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัชกวินทร์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัลย์ธีรา  มะทะการ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุธิมา  ขันกฤษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอภิชญา  พุกรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์  สุขวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปภัสสร  มีสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนนันท์  ใยแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุภัทธราภรณ์  รุ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนรีรัตน์  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกัญญพัชร  คำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนิชา  ยศวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพชรดนัย  กันภัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิรวดี  นวลเปี้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศิริวิมล  เฟื่องมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายวชิรวิทย์  นุ่มนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอภิสรา  เกิดสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพิเชษฐไชย  เชื้อนพคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายเตชินท์  แสงเทียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายจารุกิตต์  บัวเทพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายอนุพงษ์  ก้อนเสทื้อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนัญกรณ์  กุศล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายศิวกร  จงแพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงลลิดา  น้อยนามบุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายปรัชญา  สุมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายชโยดม  ยศบุตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปัณณธร  บุญพึ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายจารุภัทร  พิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายอังกูร  ทองตีมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชญ์นรี  นาคพริก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธัญรดา  มณีรัตนาพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐวัชต์  ม่วงรัก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชญานุช  ศรีไกร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนาฏวดี  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปฤณวดี  เนาว์ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงยอดกมล  อรุณเขต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวรรธนกร  กาทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญวิวัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพรรณทองอร  เชียงส่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงรัตนนุมาส  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพชร  สระทองหย่อม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปานรดา  คล้ำชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนกฤต  ทับม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายพัชรพงษ์  มูลแก่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายอริญชัย  คงสุด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายชินภัทร  ศรีขำมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายปุณชัท  ลิขสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอังสนา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายชวกร  อ้นภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชวัลรัตน์  มณีงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายกฤษณะ  ธรรมชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ยวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธนโชติ  จันทร์ใช้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอัครพนธ์  จีจอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายกิติภูมิ  บุญหมื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายนักรบ  บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายคณิศร  ขันปิงปุ๊ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายก้องนคร  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงรักษิตา  พุ่มชุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายภัทรชัย  เครือมาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณญาดา  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภัทรชนน  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวันวิรัตน์  กรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายปริณวัฒน์  ดวงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงทีราพร  ทะนะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธนกร  อวนมาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายวชิรวิทย์  จักรน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภูมิรพี  โกศัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายชรินรัตน์  ปั้นจาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายจิรภัทร  แว่นสิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐภูมิ  ปะวะขัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายไกรวิชญ์  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายภควัตร  ขำไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายวิชชากร  บ้ามีธูป โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธีรพงศ์  ทาจ๋อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายอภิวิชญ์  อุ่นคำมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพิสิฐนันท์  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายชยุฒพงศ์  คงชู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศุภิสรา  ชิวชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายชยางกูร  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายปรมะ  ภาณุวัฒนภาคิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงทรรศน์พร  ทรงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพาไสว  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายเขตตะวัน  โกสุมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายชัยดิตถ์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายณฐพงศ์  ศรีสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายปุลวัชร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายรุธิร์พัฒน์  แสนเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายศิวาการ  ถีปรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเกณิกา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดมีมูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงทิชามญชุ์  ปลิวทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนันทัชพร  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวิชญาพร  เชียงบุญณะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุชาวดี  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายกษิดิศ  สุนทรายุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐกรณ์  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายปรเมศร์  แซ่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายกฤตภาส  นนทโคตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายชยกร  เลอศักดิ์ธนากร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายจิรภัทร  วิทยางกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเมธีกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงบุญสิตา  พันธชาติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายอัครเดช  สังฆพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชยาภรณ์  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงเพตรา  เนียมสอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐณิชา  เป็งเนตร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายชิษณุพงษ์  สระทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปิยธิดา  ศิริเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิชญธิดา  จุลญาติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายนนทชัย  อินกลาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายณฐพล  อยู่นุ้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกฤตานน  วังวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวริษา  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรพรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธนวรรณ  หาดเคลือบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธนวรรณ  แสงม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐชา  จันทัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกนกพร  แป้นสวน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่เจ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงบุญญากานต์  สวนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชยิดสรา  ม่วงแกม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอาทิตยา  โกศัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภัทรวดี  คำพึ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจุฑามณี  ประกายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงลักษิกา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์หล้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณภัทร  สาสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวชิรวิชญ์  สมโนชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญารัตน  ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวณิชยา  เมืองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนกฤต  เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงโชติมณี  มีชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฐิติมา  ชมภูง่าว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสมิตานัน  เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชิดชูกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเทพอักษร  จูมปา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอัจฉริยวิทย์  สอนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณฐภัทร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายเอกวิทย์  ฝามงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัณฑรัตน์  ยิ้มอ่ำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐชา  ธีรสุนทรานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพีรดา  ดำสนิท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัชชา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปัญณ์กมล  ริตเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกรกนกกาญจน์  สารเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณัฐุวุฒิ  บุตรเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชนัฐปภา  ไวยกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนบดินทร์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิศวไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตติภพ  นพศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธีรเมธ  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงลลนา  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนฤภร  เกลียวทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอรอนงค์  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจารุกิตติ์  อ่วมสั้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุตสาหปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงบุญญาภา  โชติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภัคจิรา  ศุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรแบน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธีระ  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธาราธร  ชายสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายแทนขวัญ  วงษ์บุตรดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปพน  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤษฎา  ประทังคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญธนาพรรธน์  นวลศรีใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนภัทร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนฤกมล  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายเชิดศักดิ์  กุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสัณหณัฐ  สอนคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเสกสรรค์  พรมน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายคณินกฤษฎิ์  สุขวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายครองพล  อ่อนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทองศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายคธานน  เชื้อต่อมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอัครพนธ์  กล่อมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายนราวิชญ์  รอดทองดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายรัชชานนท์  ฟองดา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพัลลภ  ห้อมหา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนพล  ศรีเคน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศุภิสรา  มังคละ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายจิรัฏฐ์  กรงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสรวิศ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธนัชพร  อิ่มลาภ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขมั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายรัชภาค  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณชพล  เลิศคลัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภรณ์พิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐสุดา  เตชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูดิศ  วัชราศรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรัตนาพร  ลาภประเสริฐพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิมสวรรค์  บุญโสภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกช  อุไรวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสิทธิเดช  มะโหรา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเจษฎา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวรรณพร  พวงเงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสิริวิภา  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผาดำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนภษร  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภาณุวัฒน์  ขวัญมุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงลักษิกา  พงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงระวีวรรณ  ไทยเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสรัลสิริ  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปวีนมัย  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงฐิตินันท์  กันหาทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายรักษ์รวี  เบี้ยวน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภัคพล  ทำมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนงนภัส  หว่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ยศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภทรพรรณ  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิยะดา  อาวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกานต์ระวี  ปัญญาวิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐชนน  นามโชติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธันวา  เย็นจิต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปวิชญา  จันทะนู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปาณิสรา  ผู้ดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพงศพัศ  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนโชติ  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงรัชนีพร  สิทธิหล่อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกุลกัณณญา  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐดนัย  ชังแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพนิตพิชา  จันรุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายทัดเทพ  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูริคุณ  แสงนวกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณิชชา  มากพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณิชา  บุตรดา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุทธญาณ์  โคเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐนันท์  เชื้อม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอาลิตา  ใจยาเปียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนธัช  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภคพร  เพิ่มพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจหลวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกชพร  อินตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนนทพร  จอนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายคุณาธิป  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนิธิศ  ทองแต้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนากร  มเหรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายยศพัทธ์  ตาแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัลยกร  ทำนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศุภสุตา  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกานต์  เหล็กสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเปรมชนก  เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวิศรุต  สายพริก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสหัชญาณ์  จินดาทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายรณวัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายนนธวัช  แต้มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวีรวัฒน์  นวลหิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชชานันท์  สมาธิมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายนวพรรษ  ทองศรีอ้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายบรรณวัชร  ยงไสว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธมกร  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุรัมภา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนพดล  เฮ็งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกษิดิ์เดช  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกิตติเดช  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปวรุตน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เคลือบมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรัฐธีย์  คิดสนอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายดิฐ  เจตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปิยะอังกูร  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเบญญาภา  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฏฐนันท์  ภูริสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศิริประภา  วอนเจียม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนัญชิดา  ลักษณาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ปันนวน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายทรงวุฒิ  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกษิดิศ  ดีเทศน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพงศ์วรัชต์  โพธิษา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายสรรวัฒน์  ศิริธวัช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายยศพัทธ์  แสนบ้าน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐพล  เวฬุมาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจริยาภรณ์  แก้วบุตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสรณ์สิริ  มานพกาวี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายดารชาต์  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายชนุดม  วันมหาชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปพิชญา  ตามูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอภิชาติ กระสวยทอง  อภิชาติ กระสวยทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชนิตพล  สินธุอุไร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจิรัชญา  ทุมลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวรยศ  ชนะโรค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนบดี  อินทร์พรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภัทรภร  พลังช้างสาร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงฐิติวรรณ  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกานต์เกล้า  กุลณาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกฤตพร  บานชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพุฒิพงศ์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพรีมรภัทร์  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงฐิตินันท์  ยาดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจรรยพร  สุทธไขย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพิภพภัทร  อุสาห์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภัทรปภา  นันตา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพันธิตรา  อยู่สา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฎฐากร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอธิคุณ  ยิ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูริพัฒน์  อภิวันท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  หวาดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ยะใหม่วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพรณพัส  มั่นสวาทะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสิริณัฐญ์  ศรีทน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกนกสินา  กาวี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเกวลิน  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกิรติยาณี  โปร่งแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธัญย์ชนก  สังข์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธนภรณ์  คงเทศน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจิณณา  ชารีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธรรณพล  แย้มอรุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินทร์เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกลวัชร  จันทร์บุตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเบญญสิทธิ์  มายรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนกร  อำ่เมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภัทรภณ  อำ่เมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวรภพ  เทศรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายรุ่งโรจน์  ผิวคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายอนวัช  พันธ์ุทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายนัทพงษ์  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกชพร  แจ่มฤกษ์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสรวิชญ์  ปาลาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนภัสสร  ปัญญาแจ้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนวพรรณ  การุณประชา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอารีรัตน์  สนใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภาณุวิชญ์  เงินพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงทักษพร  ทานะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายนิติศาสตร์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกานต์ชุดา  บรูตัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปัญญาวัฒน์  คำภู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกานต์สิตา  อินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  เอกกา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธนกฤต  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชัยณเดช  วัฒนะภูติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสุวรรณภูมิ  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวัชรวิศว์  โกฏโท้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกวิน  คุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พันไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายชาคริต  ห้อยไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภูริณัฐ  มั่นจีระ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  หาญวัฒนาศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชญานนท์  คงนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจิราพัชร  มาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายปราชญ์พงศ์  ขวัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สังขพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายศิรวุฒิ  อวยพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายไกรสิทธิ  ภู่เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงทานตะวัน  ภู่พัฒน์วิบูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายชุติพนธ์  อินฮุย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภาคภูมิ  รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายมงคลทรัพย์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเนินยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกฤตมุข  ฤทธิแสง แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัฐรุทธิ์  โกศลดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศศินันท์  หอมเพียร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงญาณิศา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอัญชิสา  ผลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกรัณย์กร  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงมาติกา  ก้อนเครือ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภัทรดา  พยาวัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธัญชนก  ทองอู๋ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกนกอร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสาธิตา  เอื้อจิรวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอรองค์  จามูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกมลชนก  บุญมาติด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกัญญามาลย์  คำภิระแปง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายรติวัฒน์  ทับขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำไท้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภัทรภัสสร  มีเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชนิดาภา  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายนพภัสสร  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฐิรญา  รัตนรณชาติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเจนภัทร  เจนประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเบญญาสิริ  แก้วอุ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายฐิติวัฒน์  เพ็ชรคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวรรณิภา  คำจีน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณฤดี  พวงห้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพลกฤต  อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธรรมรัฐ  ครันดอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธัญวรัตม์  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงแพรทอง  อิ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายคีตพล  แซ่ไล้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงจิรัชยา  ปานสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพาณิภัค  หมื่นเครื่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศิลาภัช  อินทะพาท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชลกานต์  เกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงมนัสวี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวรัญญา  มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายสุรสิทธ์  ไสยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายเตวิช  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวิรัลพัชร  มีเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายรัฐศาสตร์  วิระปิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายภานุกร  แดงกองโค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกนกวรรณ  ถ่ายเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีพลากิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนากร  ขานไข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอิทธิกร  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายนพกร  ทองประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภัทรศผา  วิริผงมร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หลงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนิธิชา  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงทิวากานต์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกมลพร  โมรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศุภกานต์  รอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอิทธิเดช  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปัณณิกา  ทองกระสิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภานุพงษ์  ชดช้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายสิรพัฒน์  เสาวภา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพัสกร  อ้นเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐชยา  กิตติจารุจรรย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุธาวินี  คำลอย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจิราภา  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปาณัชยา  โห้ถนอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสรัลชนา  ชัยเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงรติมา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนลินทิพย์  ลิ้มสุวรรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพราวพิชา  คุ้มขำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายนัฏฐ์ปพน  จำนงค์จิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุชานาถ  สุชาติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปัญญ์ณวัฒน์  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวนนุช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนันทัชพร  คำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพีชญา  สระทองหย่อม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปัญญภา  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำโสมศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงภัทราสรณ์  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณิศวรา  เงินอยู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธนัตพร  ปัทมานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐชวัล  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพิชญธิดา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายศิรวิชญ์  กันยะมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธนกร  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอธิพัชร์  จิราวัฒน์ธนากิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองกลั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเปรมณพัชร์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงหทยา  นวลมะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายคุณานนท์  ดำเนินยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อภักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายพลัง  วุฒิชัยอภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายสิทสิริ  แจ้งฉาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุขร่องช้าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงบุญญนุช  อินต๊ะนอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปรายฟ้า  แม้นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปริยากร  ลิขิตปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงภคพร  แถวปลิว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงภรภัทร  เศวตบรรเจิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงมิ่งกมล  โปธาตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงรวิภา  พัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวิชญาพร  ขัดสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวิศรุตา  มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกรกมล  รวยอบกลิ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายชญานนท์  พัฒนตรีกุณฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนนทรัตน์  มากน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายภูเมธา  ตั้งชั้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนฤชนก  มีสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศิวพงศ์  พงศ์กาสอ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธีร์ธวัช  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพรพุทธคุณ  ดีมูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงรวิพัณณ์  ธนเดชสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายวรโชติ  อินดวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศุภกฤต  ยินดีรส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายพงศกร  ลือเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายศุภวิช  วันแดง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงแพรวา  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธรรมศาสตร์  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงภทรวรรณ  ตรีโภคา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวรัญญา  ธงหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศิวนาถ  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพิชณุตม์  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนพนธ์  โนตา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสหรัฐ  เปี่ยมเนตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกัมพล  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุกริฤตา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงไอศิรา  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชลดา  อ่อนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัทมนกาญจน์  มูลนานเที่ยง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สว่างโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวสวัตติ์  แหยมบุรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกันตภณ  อัชวนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายวิชยุตม์  ศรีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายณวรรฒ  สิทธิวิรัชธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณัชริญา  พร้อมญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายธนทรัพย์  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายกัณฑ์อเนก  อินทรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายอัญญาวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายชวัลวิทย์  รบช้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงณัฐรินีพร  กองมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงพัชริญา  อิ่มเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงเกศแก้ว  มีสติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงกรวรรณ  ปาลาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงชวิศา  น่วมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายพิชัยยุทธ  ม่วงยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายรชต  พามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายกมนนัทธ์  สุขอร่าม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงพชิรารัตน์  ศิวะตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณิชากานต์  จิระเดชประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงเมธาวีย์  พัทดิพันธ์ปรีดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายเมธา  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงวาสิตา  ผะเดิมชิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสิริวรรณ  เพ็ชรไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนสันติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายปิยะพัชร์  จันทร์อิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงอักษราภัค  บุตรชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงศาศวัตรา  ศุภศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายปัณณวิชญ์  นิธิกุลวราวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายปภาวิชญ์  วงค์อ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายพิพัฒน์  แผ้วผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณชกนก  ประหลาดเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัฏฐากร  แย้มสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายวชิรวิทย์  สุนาพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงกาญจนณัฐ  กันเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายภีคเดช  ขอบใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนิรินทร์  อรัณยะปาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเพียงพอ  ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงรมิตา  นะบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสุภัทรา  กาวิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายปณิธิ  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปภัสสิริย์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายศุภพัชรกฤษณ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวรรณวริน  แก้วยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปารดา  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายไชยภัทร  เผ่าโหมด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชญานิศ  แสนยอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอชิรญา  แช่มช้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดถา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงดาธารัตน์  เกตุอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชยพัทธ์  สุขมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายณปัณวิชญ์  ชุมพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปวริศา  มาประกอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปริชญา  มาประกอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิมสุดา  ตันติอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงยมลพร  เรียนแพง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายปีมงคล  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายฬียฤทธิ์  พินิจรัตนอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพรสุวรรณ  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปพิชญา  ดีอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปุญญิศา  มณีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนนธนกร  วานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แพรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจิรัชยา  พืชเนาวรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุภัคชญา  แสนคำมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกชพร  เกลียวทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพจนาท  สิงขรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดิสสังวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธนภัทร  อัศวกิติพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณัฐทิตา  เรือนคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สุขโภชน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกษมา  นนทวาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอภิชญา  ธีระวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภูมิวสิษฏ์  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทับผดุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูพันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายพลอธิป  ปัญญาโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศุภัสชญา  ชีเปรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกุลนันท์  วิทยานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงรษิกา  รัชตอัมรากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพสุ  จงอัจฉริยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีอุดมพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกชพร  ณรงค์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงรวิภา  พงศดิลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสุภัสสรา  ติลภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชูประเสริฐสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุธาพร  กองแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกิรณา  ทิงิ้วงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงไอวารินทร์  เมืองอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพานเพขร  ฉัตรสุวรรณกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายพลพัฒน์  ศรีริอ่วม โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงธัญพร  คล้ายกล่ำ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงวีชราภรณ์  ชูเกตุ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสุพิชญา  สุธาพรต โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงกนกวรรณ  เกษวงศ์ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายพิรพัศ  อินทิม โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงวรวรัญชน์  พุทธา โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายกิตติพศ  สอนอุทัย โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายภูริณัฐ  ดีเพ็ง โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปวริศา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายสีหราช  รัตนภิระนนท์ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายทยากร  อยู่หนู โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายณัฏฐพัชร  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงชนากานต์  ค้ำมุ้ย โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงปิติชานันท์  ศรีวิจิตร์ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงสุวนันท์  อ่อนแสง โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงกวิสรา  สอนพงษ์ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงจีณห์วลา  สินหลักร้อย โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีวิจิตร โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสิรินดา  บุญธรรมมา โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพสชนัน  ทองสาย โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพีรเชษฐ์  พุ่มสิทธิโชค โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายศิวกร  สุขใส โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงทยากร  สุขแดง โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณัฐวีร์  กาสุด โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภาคีย์นัย  แสงเดช โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพอเพียง  แสงแก้วสุข โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายวีรภาพ  สุขใจ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอัศวิน  สิงเหม โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายภคิณ  เหม็นต้นสาย โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอติเทพ  ชูอ่ำ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปริยฉัตร  สั่งสอน โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอพิชญา  ดีท่า โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชัญญานุช  ลิ้มเจริญ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายกันต์กวี  นิลกำแหง โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนัชชา  สุกานนท์ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองแย้ม โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพิชญุตม์  ละอองเภา โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปาราเมศ  กำยาน โรงเรียนบ้านในเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงํภัทรพร  มุลลุน โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุนิสา  น่วมนุ้ย โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงภูริชญา  กิงกันทร์ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงญาณิดา  ม่วงมุกข์ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายจิรภัทร  มั่นอ้น โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายวีรภัทร  เยขะจร โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายอัครวิชญ์  วงษ์พรวน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายชุติเดช  พิมพากรณ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายพงศกร  หลักพิบูลมงคล โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายปริพล  ยวงนุ่น โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายณัฐวัชต์  กลิ่นทอง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ก้านพลู โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายสิรปัญ  หมุนลี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  จันทร์ทิม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงอนัญญา  วรพัฒนเมธ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงจิรัชยา  วิลัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นบ้าน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงวรรณรดา  คำสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนุนอนันต์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงพชรพร  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายธนวุฒิ  เหล็กแย้ม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายอัจฉราวุฒิ  สีทา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายพันธพัฒน์  ลาตา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงชนิสรา  บุญสังข์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงกัญรญา  อุก โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงธัญชนก  โฉมแดง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายธนากร  สุขโท้ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายธีรพัฒน์  เถื่อนเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงนนทชา  วรรณวงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงอารีย์  เต็งวิลัย โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงขนิษฐา  น้ำนุช โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงวริศรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงนิภาพร  แพรปราณีต โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายจิรภัทร  สีมาอิ้ง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายขันติ  สิงหา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายธนโชติ  ประสิทธิ์นราพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  แก้วประสงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกมลพรรณ  พรหมธารา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายศุภกร  เหล็กมั่น โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงนิศามณี  เกตุสุริวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงพรพัชรินทร์  สิทธิวิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงสรัลพร  คำยา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงชนาภัทร  อยู่เจริญกิจ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายณัฐเศรษฐ  แก้วคอน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายนินนาท  คำคุ้ม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธนกฤต  ยาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปิยวิศว์  นาคะวิจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพัสกร  ดิษเสถียร โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายรัชพล  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายจิรายุ  อ่อนอยู่ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายชัชชัย  สุขก้อน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพงษ์นพัท  นาคมี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายนภนันท์  มั่นคงดี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธนกร  สุขศรี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภาณุพงษ์  คำโอด โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปฏิพัทธ์  สินเดช โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงเปรมมิกา  กุลวงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวริศรา  ตันติ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิรญาณ์  กำพัน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสลิลทิพย์  โม่มาลา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกชพรรณ  ทารกเงิน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นาคกล โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปองขวัญ  ใจหล้า โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภู่เกาะ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงหทัยกานต์  แสนเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศุภจิรา  ทายะรินทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงดลนภัทร  ปรางทอง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอภิษฎา  บุญมาสืบ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสิริรัตน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนงลักษณ์  มีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงศศิธร  ทรัพย์ขำ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ดง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกฤษณี  ทิศขันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอังคณา  อรุณศรี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพชรพรรณ  จรัสพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธนภัทร  เสริมสุข โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกุสุมา  อยู่แก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายสุทธิพงษ์  เมืองซอง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอติคุณ  น้อยเทียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายวรเมศร์  มีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายพิษณุ  ใคร้ชม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงชนันธิดา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงสิริยากานต์  หุ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชลิตา  คำอยู่ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภูธเนศ  ใบบัว โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  โคกตาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอริสรา  โหมดพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงวรรณิศา  จิ๋วจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอริสา  สีหะอำไฟ โรงเรียนวัดดอย 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายอภินันท์  ป๊อกหลง โรงเรียนวัดดอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงชุติมา  แสงเทียน โรงเรียนวัดดอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกรกนก  กล่ำเชย โรงเรียนวัดดอย 1 ป.6 วิทย์ประถม