รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนม์นิภา  นันทะโคตร โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปีย์ธิดา  ราชโยธา โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฏฐา  ทองเพชร โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญมีป้อม โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปณิตา  ผิวงาม โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  สุวรรณอภิชน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกุญชร  ชาวดร โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนรินธารา  จอมทอง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพัชรินทร์  เกื้อกูล โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิไทย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอารยา  เกกาคำ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงศศิธร  เรียงวัน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพีรยา  สิงห์โต โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงฮันน่าห์  แดเนียวจง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายอัครวินท์  กาษาวัจน์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอนันญา  จันทนวรานนท์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงเบญญาภา  สีนวล โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายสุรกานต์  น้อยมนตรี โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศิริประภา  สุทธิชัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนันทิธาดา  แก้วนอก โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุชาดา  เชื้อกลางใหญ่ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ทองแสน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงญาณิศา  มีลา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เหมุทัย โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชุติมณฑกานต์  กัปโก โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภูสิทธิ  พลศรี โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปิยวิทย์  เครือทอง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายศิขรินทร์  อ่อนละมุล โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงหทัยชนก  บทมาตร โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปภาวดี  สร้างนา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงดลพร  โสภากุล โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทินช่วย โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธีราพร  ทะวะระ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงเพียงพอ  ชัยจันทา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนันท์สินี  แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกฤติกา  ลาวัณย์พร โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธีรศักดิ์  แวงคำ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกฤษณะ  ขันดอกไม้ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีสร้างคอม โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวิภาดา  เจริญชนม์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธรรมวิชิต  ปะนิทานัง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงผริตา  แก้วชนะ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอุษามณี  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงรวิสรา  นามสว่าง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายชูพงษ์  แสนตุ้ย โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงทองไทย  ไตรนิรันดร โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพงศ์พณิช  แจ้งนิล โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายภานุวัฒน์  สวัสดิ์ชิตัง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุวิชาดา  กุดสุชัยราช โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธัญชนก  บุญเรือง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสุธรรม โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำใบ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภรณ์ลัดดา  โคตรเพ็ชร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกิตตพัฒน์  พูลเขตวิทย์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์วงษ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธนพร  พัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจิรัฎฐ์  เจิมขุนทด โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอนันธิตา  โชคมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงยะรินทร์ดา  เกตุปลี โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุชาวดี  คุณสาร โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธนารัตน์  ภูพวก โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกานต์มณี  สีนวล โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายเกียรติกมล  ลูกแก้ว โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายชิราวุฒิ  เนื้อไม้หอม โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายพงศกร  กองปาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายนัฏฐพล  กองทอง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ชรคราม โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายธงชัย  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายปรเมศ  ซอกลม โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมสา โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธนสรณ์  จันตะเสน โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนงนภัส  พิมพาแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงขวัญจิรา  คำไพ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวรัญญา  เบ้าคำ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมยุรา  สังชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธัญญาเรศ  นาสมโภชน์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปณิดา  แก้วแสนชัย โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงดวงพร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปณิดา  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธันวา  สีสมรส โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพัชรี  จันทร์พรม โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนิธิพร  คำอ้น โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพรนลัท  สอนโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอรอุมา  บุญมาก โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสิริลักษณ์  โม้แพง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธนพร  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงเกสริน  แก้วโก โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายเสกสันต์  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพิมพิศา  รียะวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายพุฒิพงษ์  ป้องโส โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปรเมษฐ์  มุงคุณคำซาวด์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชนิภรณ์  ชาวดร โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายอัมรินทร์  สินทร โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายอภินันท์  ทับทิมหิน โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชลธิชา  สุตตานนท์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายอิทธิพล  วงษ์ทะนี โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายขวัญเมือง  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอรสา  อุทกโยธะ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชลธาร  ชมภูน้อย โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพรพิไล  กิ่งก้าน โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงภัทริดา  พรมภา โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพรทิชา  คันที โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายวทันยู  ไร่พริก โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภูชิษ  บ้านหว้าน โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ยมรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนกร  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงน้ำฝน  ดวงมีละดา โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภูธเนศร์  ผาใต้ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเมธา  สีดาบุญมา โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายฉันทพล  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงดารินทร์  นันทะ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสิรสิทธิ์  ขันอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปุณยนุช  ร้อยจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายศตพรรษ  กุลวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายภาคิน  สิงห์วงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุจิรา  ไชยศรีดา โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงมีนาพร  โพธิ์หล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวลักขณา  วงเวียน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวสุภารัตน์  เรือนใส โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวปภาวี  จันทร์สว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แพงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงธนัญญา  พันธ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนวันต์  ชาวหล่ม โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกิตติชัย  พันธ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายนวพล  อินทร์ภู โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชลลดา  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรุ่งลัดดา  คะสุดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชลธิชา  บัวบน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอรปรียา  ชัยภูมี โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงคีตภัทส์  กอแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจินตนา  ไชยศรีดา โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวรินทร์ดา  ทองกร โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภคพร  แก้วพล โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  วงษ์พิลา โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายธนวิชญ์  ผดาศรี โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายศิริภูมินทร์  ศิริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสวิตตา  นารินทอง โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพรชิตา  ปานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รวยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภูริชญา  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัลยา  พนาสูร โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงบุญธิชา  ดวงเทียน โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพอใจ  อาสานอก โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุภาวดี  ตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกชกร  ทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงบุญญาพร  แวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเมตตา  ขวัญมนัสธรา โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กัลยา โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายวราธร  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายคุณานนท์  เกรงขาม โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายใจเพชร  ภูบังดาว โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณภัทร  วารีศรี โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วอาษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายสุรเดช  ระแพงสี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกัญญาพร  จันทะแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายพีรพัฒน์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายเอกริน  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงจรรยาพร  รัจกก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงบุณยานุช  วรเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพรสวรรค์  ภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงฐิติญา  พาจันดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกสน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงมลฤดี  พิมคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเนตรนภา  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงวิรัญชณา  ศรีเชียงสา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกมลรัตน์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกษมา  สีหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธนพร  ผ่องปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  กุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัฐธิตา  วงศ์หาจักร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวิลาสินี  สินไชย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงไอรดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิญาดา  ภูถมดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธนภร  วันคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธนัญชนก  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุริยวงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชญานิษฐ์  หิมพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงเจสสิคา  ชไนเดอร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฉัตรนภา  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปรียากร  สายสิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปานทิพย์  คานทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปิยธิดา  พลพรมราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อฝั่งชน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุพรรษา  รานรมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปาริตา  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพลวัตร  มูลคม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุพรรษา  เนียมหนองตูม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปิยมน  ช้างเผือก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชุติมา  หมื่นพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุชาวดี  ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธีริศรา  สระบุรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชลลัดดา  เก้ากระโทก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงบรรทัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพัลลภา  ดีโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงตวิษา  เอกตาแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงเสนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอารดา  สุภะดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายรณกร  สุพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนาเดช  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธมลวรรณ  สิงห์ทน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิม  มีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจัณห์วรา  กรจักร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวราวรรณ  ชัยมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพัชราพร  หวันธรรมมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปิยวัฒน์  กระพี้สัตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธุวนิช  สาระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัคจิรา  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศศิวิมล  พลพรมราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสิริวิมล  ภูบังเดือน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอรปวีณา  ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนพัชรา  พันปอปิด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปัณณพร  จรบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวิชชุดา  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอรพรรณ  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัชชา  สุทาวา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิงห์สาร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองผาสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรพิชชา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวิมลณัฐ  งามเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกชมาศ  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชฎาธาร  ลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไพรพนม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศิรินธร  ขาวปลอด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชลดา  ดาวสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกษิรา  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศศิวิมล  ประพันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศิรภัสสร  รุ่งรัตน์ธวัชชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอนัญญา  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอรรษา  คานเพชรทา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุดธิดา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุรัชติกาน  พิลาทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปณิดา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจทน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงหฤทัย  ศิริคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญเหลือยิ่ง โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุมิตา  เหล่านรสิงห์ โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผ่านกลาง โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุกัญญา  เหล็กโอ๊ก โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจันทิดา  สิงหา โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชนิษฐา  บัวชม โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญล้อม โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงผกาไพร  ชูโชติ โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุริษา  เกษาแก้ว โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธัญจิรา  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายชัยวัฒน์  คำภานัย โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายจิรายุ  ประการแก้ว โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปาลิตา  โยธาแสง โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายปาลิตา  นามกร โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายพรรษา  บัวงาม โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายวีระศักดิ์  โคพะทา โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวดร โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยวัน โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสนสินาท โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวีรภาพ  เมินดี โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอนันตญา  แสงสุด โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวัชรพงศ์  นนทะแสง โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญยัง โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายเมฆา  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายศุภกร  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอรอุมา  แสนภูวา โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพลศักดิ์  บังจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายศุภกร  โสรักนิต โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพรนภา  คำวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอมรกานต์  ดอนกัญญา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงอรวรรณ  โหมดนอก โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายธนายุต  ทองกันยา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายธีรวุฒิ  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชุติสรา  สังฆรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงจารุวรรณ  โหมดนอก โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  แก่นเขียว โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธีรภัทร  สีธาตุ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปริชญาดา  ดีแสน โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชุติมา  หินประกอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศุกร์ฤดี  วงษ์เคน โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกุลภัทรา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยสงค์ โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงปิยนันท์  ทองตัน โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุพิชญา  กองจันดี โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ทองคำ โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐวุธ  เทพชนะ โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุธิมนต์  โง่่่่่่่นแก้ว โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศิริทรา  จำปาสิม โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปวิตรา  ลุนศรี โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายศิริวัฒน์  แก้วพิจิก โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอรสา  สารบรรณ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกฤษณา  พลสงคราม โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปภาดา  ผดุงเวียง โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปิยานุช  คำพิธรรม โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณัฐภูมิ  ภูเวียง โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วกันหา โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวิลาวัลย์  มาลาศรี โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธนภารณ์  โพธิศรี โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวราภรณ์  ปาคำ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปฐมากรณ์  กำเนิดกาลึม โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงประภัสสร  พานคำ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปริยภัทร  โง่นแก้ว โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพาทินธิดา  มณีชัย โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายอภิวัฒน์  คตภูธร โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนฤมล  ราชมัด โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์แข็ง โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงช่อเพชร  สายเมฆ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวิภาดา  แก่นจำปา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงมนัสนัน  กิ่งมาลา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เฮ้าทา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอดิเทพ  ไชยพิม โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงปพิชญา  พันศรี โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายณฐลักษณ์  สำแดงไชย โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนิจวิภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายเจค๊อบ  หยกฮอง โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงไอยวริญท์  วังสะอาด โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายกิตติกวิน  ชาญนอก โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายศักรินทร์  กุดดวงแก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปวันรัตน์  จอมไธสง โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 คณิตประถม
333 นางสาวพิยะดา  แสงอ่อน โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาววิจิตรา  แสนอาจ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวศศิธร  บัวระพา โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวฐิติรัตน์  ทองดี โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงศิริวรรณ  อัคเทพ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงธิญาดา  พิมบก โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธนาภา  ธงชัย โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงยุพารัตน์  ศิริโสม โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวมัณฑิตา  กันยารัตน์ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวอภิญญา  มาตพระคัง โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงเจนิส  แวนเฮลเด่น โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วหอม โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวสุภาพร  ตะไก่แก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสุภัคจิรา  กองสอน โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงมณฑิตา  กุดดวงแก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวขนิษฐา  นาหนองตูม โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงภัทชรินทร์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวมธุรดา  รอนไพรี โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ธุระงาน โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนริศรา  ผาแก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูงามดี โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวอภิรดา  พิมพิลา โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วชื่น โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายณัฐวุฒิ  เวชพราหมณ์ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายวทัญญู  มณีชัย โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์ภาค โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายครุจิต  มาพันธ์ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายชญานนท์  นามย่อง โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายทิวากร  สีหาราช โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงเยาวนารี  โฉมปราชญ์ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธนัชชา  หลวงทิพย์ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจิรัชญา  คาคำเมล์ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภูดินันท์  ประเสริฐศรี โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนราวิชญ์  กาญจนแก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธิราพร  สุขหา โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตั้งมั่นดี โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธัญรดา  ชาวดร โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงรัชนีกร  ภูเซซัง โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงทิพปภา  สมบัติมาก โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัคขมัย  ไตรนอก โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  แก้วเจริญ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจิรัชญา  เวชภัณฑ์ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอนินทยา  ศิริมะณี โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวิคตอเรีย  เบตตี้ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนภสร  หัสดี โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศิวกร  วะชุม โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชนันธิดา  เนตรวงศ์ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนิชา  อาริต โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์โพชญา  ยาใจ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธนะภูมิชัย โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวันวิสา  ดวงตา โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวัชรกิตติ  ภิบาลขันธ์ โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายเจนพัทธ์  ลาดคอมมอม โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายไกรวิชญ์  สานุกิต โรงเรียนภูมิพิชญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงทองมา โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายธนวัช  จงจัดกลาง โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปุญญิศา  กาญจน์แก้ว โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงสำราญ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนรีกานต์  กันดุล โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงศศิษา  อัตถสุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงศิโรรัตน์  รองคำ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสิริพัชชา  ร่องบุตรศรี โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงขนิษฐา  ช่วงปลูก โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงปัทมา  ช่างปลูก โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายสมจิตร  มุสิจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายกฤษณะ  คูณศรี โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพรชนก  พิมศูนย์ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสหรัฐ  จันทร์ผอง โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีดาแจ่ม โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงมณทิรา  คำผาย โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงบุญรัตน์  จันทร์วงศ์ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปินิดา  ไชยา โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชรินรัตน์  คานลุน โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงรดา​  พลชา โรงเรียนบ้านนาสี 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนสอน โรงเรียนบ้านนาสี 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยเพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านนาสี 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายธีรเดช  บุตรพันธ์ โรงเรียนบ้านนาสี 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงชลธิชา  พลคร โรงเรียนบ้านนาสี 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงวิมลสิริ  วงษ์ลา โรงเรียนบ้านนาสี 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดชุมพิสัย โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงวณิชยา  ทองงาม โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายเสกสรรค  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุรางคนา  หอระพูล โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงวรกมล  ฉิมพลี โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินอุดม โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปภาวี  ลุนพันธ์ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปวีณา  วรีไทยสงค์ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพงษ์ศกร  เพ็งกล้า โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐรินทร์  คุริมา โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินสา โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงโซติกา  มะณีชัย โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชูชนะ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธีรภัทร  แตงบุญรอด โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชัยชนะ  สุมะลี โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธิติศักดิ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอรรถพล  อุ่นแสนสุข โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปรัชญา  ช่างแคน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงฐาปนี  กุตัน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงมณี โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสิรินทรา  ผดุงราช โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสิริกัญญา  อันศรีแก้ว โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายสรศักดิ์  กองศิลา โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงวรัญญา  ประทุมวัน โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอัจฉรา  คติ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายปรเมศวร์  พานเมือง โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณัฐธิชา  ขุริดี โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกาะแก้ว โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงศิริวรรณ  ยังสบุตร โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปัฐมาวดี  ชอบเรียบร้อย โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงภัทรวดี  ผาลอย โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอินธุอร  เบ้าไอ่ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศลิสา  สุรินทะราช โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์พรม โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวชิรเดช  วงษ์ชำนาญ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงดลญา  โกบึงกาฬ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนสุภา โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิมญดา  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกิ่งแก้วเพชร  บุ้งทอง โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงลลิตา  สิมสีพิมพ์ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายอานันตพล  วันนุรักษ์ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงมณธิชา  หลงเจ๊ะ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายบรรณสรณ์  ป้องเทพ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายรัฐภูมิ  วงศ์ยศ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายนิธินันท์  ประทุมมา โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายชนินทร์  นาฬิกุล โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงมัฑริกา  เกาะแก้ว โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุภัสสรา  โจมคำ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกัมปนาท  เหลืองอ่อน โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายธราเทพ  สายโสธร โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงอำพร  สีทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงธันยะชนก  กินรี โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงศศิธร  รินทะรักษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายกิตติกร  บัวหลง โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายพรมพิริยะ  เข็มทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายธวัชชัย  ศรับุปผา โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายปวริศ  ท้าวมะลิ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายอธิราช  เรียนเที่ยง โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปณิดา  คานเพ็ชรทา โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วเมืองกลาง โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายณัฐพล  กันจันวงศ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงอุมากร  ภูแหวน โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสุกัญญา  บรรณารักษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงมาริษา  ขานหมัก โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงเยาวภา  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกัลยา  สาขจร โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกันหา โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายพีรภัทร  จงเอี้ยง โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงอรปรียา  ป้องเทพ โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพะลับ โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงภาวิณี  ดอกไม้พ้วง โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงพนิตพร  ท้าวพา โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายฉัตรยา  อุตมาร โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายณภัทร  ทิมเทศ โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายศิรพล  พรมมา โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงอุทัยรัตน์  เพชรตะกั่ว โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงมณัฐชยา  สีหาราช โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธีร์ธวัช  ประสงค์ผล โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงสกาวรัตน์  เกื้อพหุชน โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสุข โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงชลินทรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม