รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงญาณิศา  มีลา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เหมุทัย โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชุติมณฑกานต์  กัปโก โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายภูสิทธิ  พลศรี โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปิยวิทย์  เครือทอง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายศิขรินทร์  อ่อนละมุล โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงหทัยชนก  บทมาตร โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปภาวดี  สร้างนา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงดลพร  โสภากุล โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธีราพร  ทะวะระ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงเพียงพอ  ชัยจันทา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงนันท์สินี  แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกฤติกา  ลาวัณย์พร โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธีรศักดิ์  แวงคำ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายกฤษณะ  ขันดอกไม้ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีสร้างคอม โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงวิภาดา  เจริญชนม์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายธรรมวิชิต  ปะนิทานัง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงผริตา  แก้วชนะ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงอุษามณี  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุวิชาดา  กุดสุชัยราช โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญชนก  บุญเรือง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสุธรรม โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำใบ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภรณ์ลัดดา  โคตรเพ็ชร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกิตตพัฒน์  พูลเขตวิทย์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์วงษ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงภคพร  แก้วพล โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  วงษ์พิลา โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนวิชญ์  ผดาศรี โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายศิริภูมินทร์  ศิริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสวิตตา  นารินทอง โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพรชิตา  ปานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รวยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงภูริชญา  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกัลยา  พนาสูร โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงบุญธิชา  ดวงเทียน โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพอใจ  อาสานอก โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสุภาวดี  ตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกชกร  ทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบุญญาพร  แวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงเมตตา  ขวัญมนัสธรา โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กัลยา โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายวราธร  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายคุณานนท์  เกรงขาม โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายใจเพชร  ภูบังดาว โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณภัทร  วารีศรี โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเจสสิคา  ชไนเดอร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฉัตรนภา  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปรียากร  สายสิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปานทิพย์  คานทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปิยธิดา  พลพรมราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อฝั่งชน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุพรรษา  รานรมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญเหลือยิ่ง โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุมิตา  เหล่านรสิงห์ โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผ่านกลาง โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสุกัญญา  เหล็กโอ๊ก โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจันทิดา  สิงหา โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชนิษฐา  บัวชม โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญล้อม โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงผกาไพร  ชูโชติ โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุริษา  เกษาแก้ว โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธัญจิรา  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชัยวัฒน์  คำภานัย โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายจิรายุ  ประการแก้ว โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปาลิตา  โยธาแสง โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายปาลิตา  นามกร โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายพรรษา  บัวงาม โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายวีระศักดิ์  โคพะทา โรงเรียนบ้านหยวก 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายวัชรพงศ์  นนทะแสง โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญยัง โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายเมฆา  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายศุภกร  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอรอุมา  แสนภูวา โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพลศักดิ์  บังจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายศุภกร  โสรักนิต โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรนภา  คำวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอมรกานต์  ดอนกัญญา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอรวรรณ  โหมดนอก โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธนายุต  ทองกันยา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายธีรวุฒิ  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชุติสรา  สังฆรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงจารุวรรณ  โหมดนอก โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  แก่นเขียว โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธีรภัทร  สีธาตุ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปริชญาดา  ดีแสน โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชุติมา  หินประกอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศุกร์ฤดี  วงษ์เคน โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกุลภัทรา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยสงค์ โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปิยนันท์  ทองตัน โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุพิชญา  กองจันดี โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ทองคำ โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฐวุธ  เทพชนะ โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุธิมนต์  โง่่่่่่่นแก้ว โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศิริทรา  จำปาสิม โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอภิวัฒน์  คตภูธร โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนฤมล  ราชมัด โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์แข็ง โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงช่อเพชร  สายเมฆ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวิภาดา  แก่นจำปา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงมนัสนัน  กิ่งมาลา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เฮ้าทา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม