รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวีรภัทร  เบ็ญจจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศิวัช  วงษ์คลองเขื่อน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายนิติพงษ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพงศกร  ชาญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปัดถาวะโล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกชพร  สุเวียงถา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงบัณฑิตา  รักษาเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญาณิษา  กานมเขียว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอิงรดา  สมสี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายสุทธิชัย  เศษเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายทรงวุฒิ  วรยศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภูเบศ  นาคูบอน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนวรัตน์  มหาโยธี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุวรรณี  ปัญญาหลง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปริยากร  บำรุงจิต โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธนพัฒน์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสมรส โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกรชนก  ครุฑสังข์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงประภัสสร  แถสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พรหมโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญโกมุท โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุพัตรา  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกฤติกานต์  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฉัตรกมล  ศิริธร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แสนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธัญจิรา  มลิการ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปทุมมาศ  ทุนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พังไชสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชนมน  จูมลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธินกรณ์  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายสิปปกร  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายเจริญศักดิ์  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายสุกฤษฎิ์  วิประทุม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐชา  สำโรง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอมรา  แก้วประสาน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายอนุชา  ไชยคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยคีนี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายนิติภูมิ  ใต้ชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายปริญญา  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐกิกฤตา  สละ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชุติมณฑน์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกานต์ชญา  จันชารี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิตรกัญญา  จำใบรัก โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายอภิวัฒน์  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายภัทรพงศ์  แสนสูง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายนพรัตน์  โสประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุมิตรา  สีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เครือเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฐิติภา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  โคตรสี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุนิสา  พฤกษาโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกานต์วรินทร  วงค์ดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชลธิตา  ปัญโญเหียง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอรฤดี  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธีรภัทร  สถิรนาค โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีปัจฉิม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงบุญญ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธาวินันต์  พันโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายทนงศักดิ์  โคตรชาลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายกันติชา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญพิชชา  สีลา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศิริรัตน์  เชือคำ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงบุญญาพร  ประทุมแสง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวรัญญา  โททำ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่างทาพิน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศิรประภา  วังหอม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอชิรญา  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ใสโยธา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเกศรินทร์  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุชาดา  นาทราย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเขมิกา  ภารวัตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายวงศกร  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ  แสนสูง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุชานาฏ  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธราเทพ  สโมสร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอนุชิต  อิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพชร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายจักรี  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพงศธร  โพธิสาย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสวาท โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัฐภัทร  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนสนิท โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หันทำเล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิรากรณ์  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภัทรธิดา  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนวพรรษ  มลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวัชรนันท์  มหาโยธี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอรัญญา  ช่อลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกวินธิดา  สมสิวะกุล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสุนาครัว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุชานันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสิริลัดดา  การะภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดีสม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอัศวิน  ใจสอาด โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนุชจรินทร์  มณฑล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐชญาพร  โคกค้อ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุกานดา  ตะเกิดมี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอติพร  นนทชิต โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายนวมินทร์  บูรณสรรค์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายศุภวัฒน์  พนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายชานน  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปัทมเชษฐ์  ธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธีรโชติ  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธิดา  ดงแสนสุข โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงญาดา  วังหอม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชวกรณ์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายสิรภพ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอัมรินทร์  บุตรกัณหา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปิยะธิดา  รัขตโชติวรกุล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปวริศา  พรมโนภาส โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสิริพร  สนิทนิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปวริศา  แสนน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิรนันท์  ชิณเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวงศกร  วงษ์คุย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสถิตคุณ  บุญโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวีระพัฒน์  ละโป้ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนิธินนท์  โฮหนู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงทักษอร  บุญกันหา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศุภานิช  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็ญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเกศรินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณิชาพัชธ์  แก้วทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายวีรภัทร  งามดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอมรเทพ  นามวิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัลยารัตร์  พลชารี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจีระนันท์  นันทะมีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกวีวัฒน์  แท่งทม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกิตติกร  แสนสระดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายจักรพงษ์  พลสงคราม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์ละคร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนภัทร  คำแพงทอง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายจิรวัฒน์  แสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายจิรพัชร  อินทร์กง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปิยะภัทร  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงจิรดา  สิมมาแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิราภรณ์  จินดามล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธิดาพร  ชำมะลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชนากานต์  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรหัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวรลักษณ์  สิทธิพรหม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิชยา  โสภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภาสินี  ฤทธิ์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนิชา  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศศิธร  สิงห์เสนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปริยากร  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนพรัตน์  พิศาจารย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนวัฒน์  พรหมล้วน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายสุดใจ  บัวชาบาน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนพคุณ  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวีรวัฒน์  งาคม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายขวัญชัย  บุญเปรม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนวัฒน์  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนกฤต  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเพ็ญยุพา  วรยศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธีรดา  อัญฤาชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนิลภัทร  จิตรจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายปวริศร์  สุระมรรคา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนพกร  นาสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  สีบัวอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงภัทราพร  อ่อนบำรุง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไพเราะ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายธนกฤต  วงษ์ดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายณัฐพงษ์  นาสุริยวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปราณปรียา  ถึงมั่น โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธัญย์ชนก  สุขใจ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปาริชาติ  กิตติราช โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธิติมา  ศรีสร้อยพร้าว โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงภควดี  อุทัยนิล โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงศุภชัย  ชัยนิคม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงไอรินทร์  เม้าราษี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงทิพมณฑา  จันนวน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชฎาภรณ์  จันธานี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปวริศา  ราชศรีเมือง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเพชรดา  กัลยา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญบุตตะ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศาลา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธนวรรณ  วงศ์รักธรรม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วประสาน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพงษ์ศิริ  ดวนดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงรสสุคนธ์  อย่างสวย โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายวัชรพล  บรรเลงเสียง โรงเรียนร่มเกล้า 2 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายบัลลังก์  คงเสน่ห์ โรงเรียนร่มเกล้า 2 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รูปสม โรงเรียนร่มเกล้า 2 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายชัชชานนท์  ผันผ่อน โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนกร  ศรีปัตถา โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจิระภัทร  ดีขัน โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุนิสา  มอโท โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสราลี  มีประเทศ โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐชยา  หินเธาว์ โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอุบลวรรณา  เครื่องโค โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปริวัฒน์  คูชัย โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวีรภัทร  อัครพิน โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอชิรญา  สุไชยะ โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอลิตา  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลชารี โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพชรกมล  หัวดอน โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายกันฑ์อเนก  ลักษณะจันทร์ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายคณวัฒน์  แก่นพันธ์ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณภัทร  ลุนทะลา โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายฐิติวัฒน์  แซ่โล โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงมาริสา  ภูมิดง โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสิริยากร  ฤทธิยา โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงเนตรนภา  หมื่นหาวงษ์ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายวงศกร  ขันตีคำ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายโกเมนท์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายจักรพรรดิ  อาจหาร โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายเจษฎากร  ดวแสนสุข โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายอมรวิชช์  สมสนุก โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายศรัญยพงศ์  ศาลาแก้ว โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกมลพร  พิลาแก้ว โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม