รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวนิชาดา  คำภีร์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวอริสรา  พลเสน โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวชิดชนก  สมเมือง โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงธนิษฐาน์  ทวีเลิศมณีโชติ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนาพร  เภาพาน โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอนุธิดา  อ่องแก้ว โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงตรีทิพย์  สองห้องนอก โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขรมย์ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงศิรินภา  นิลดอนหวาย โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปัณณิกา  สุดใจ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายอภิเชษฐ์  สิงห์ศักดา โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายปรเมษฐ์  บุตตะหิน โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายวีรภัทร  พิลาหา โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายอรรคเดช  พันแสน โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐชา  ชินโซ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวิลาพร  บุษดี โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุวรรณี  ชมภูมี โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชยากร  ทองมา โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธนากร  สอนศิริ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายพีรภัทร  วิบูลย์กุล โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายเมฆพัฒน์  ปราบพาล โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายิชยุตม์  มีไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพธิ์ใต้ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพัชราพร  สุระมณี โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวรัญญา  สุระมณี โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปริยาภัทร  เกิดเพชร โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายนนทชาติ  มีกง โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายชยานันท์  ทองมา โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายชยานันท์  จำปาโชติ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายศิวกร  ชาญครไทย โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกชกร  ยศธแสน โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกุลธิดา  พูยี่ติ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกมลชนก  ยศธะแสน โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โคตรมณี โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐธิชา  รัตในย์ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงประนัดดา  สุทธิกร โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพร่างนภา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุภิสรา  สิมมาจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวริศรา  หงษ์ชัย โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพชร  พลสงคราม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกวิน  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปกป้อง  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐกร  แปะทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินเพ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงทิติยา  ติยะบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายวไลยอลงกรณ์  พันธุรัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พันธุวาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสรัลชนา  ก๊อกพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายน้ำหนึ่ง  คำสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกนกพร  สันติวัฒนากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายฐาปกรณ์  โคตรชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธวัชพงศ์  สวรรยาวิสุทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวราศิกาญจน์  โพธิ์สีมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงขวัญพิชชา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายอภิวิชญ์  ศิริวรโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวีรญา  โสโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเพียงนภัส  สุนทโรทก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพีรญา  สุวรรณกาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายอินทัช  ปัดทุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชนาภา  เพชรษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนรารัตน์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภิญญดา  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภักดิ์จรุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายก้องภพ  พิมพากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายกรกันต์  คำผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายปิยะนันท์  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำร่อนมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวรการณ์  แหมไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอติกานต์  มาลาอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภัทรวดี  ชอบสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เจริญสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายนิติณัฐ  วงศ์เอี๊ยดเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศศิรัศมี  ปัญญาตระกูลกีรติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอริสรา  วัฒนสาครศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิตติพัฒน์วงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายอินทัช  ศิริวรโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงลลิตา  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  แกมคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพัทธนันท์  วัจนะพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายอดิศร  ศรีวงราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธนาวุฒิ  สิงห์หลง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัทรชยา  สระคูพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธีรภัทร  ภักดิ์จรุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชาริตา  ธนากิจณิชยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชญานันท์  ปานมพฤกษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธีรเมธ  จันสุธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โยบุตดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงลริษา  นาเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกัญชลิกา  อินเรืองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกมลวรรณ  นามโส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีธงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชญ์สินี  บุญยะศาสตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกวินตรา  สนิทชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  กุดทิง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายติณณภพ  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธัญวลัย  โพธิ์หล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทำมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสิริกร  จิตรดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายศุภโชค  แสงสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายนภัสกร  สุขรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายก้องภพ  ภัทรมานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนาวีพร  ลุนสะแกวงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอริญรดา  ขันธวิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปุญยวีร์  คำศรีทวิวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รัตนศรีวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศศิวิมล  กองแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพอเพียง  สุริยะจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐชนิกานต์  แซ่เจ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปัญฐ์ชลี แอนเดรีย  คูเนลลิส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงบุษกร  วาริศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกษมาภรณ์  อนุประดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงขวัญข้าว  พลอาษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอัศวรุ่งเรือง  พิราโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพัชชา  รัชกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกานต์รวี  เมืองมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายฐิติกร  อ่อนสันสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธีรเมธ  คำพิมาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิตสุภา  สงกา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  แสงนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาลีสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภคพร  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนัชชา  นารัตน์โท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงภัทรีย์  ใจสามารถ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงไอลีล  ทองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวีรินทร์  ถีติปริวัตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุทัดตา  กอแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชชานันท์  ด้วงเอียด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐวศา  สิงห์สกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกวินตรา  สุภีคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกฤษฎา  สุขรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอัครวิทย์  เงยไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายวีร์ธวัช  ยังอยู่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกิตติญา  มะณีสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศุภกาญจน์  บุญพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุภิณดา  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพิชัยภูษิต  สิทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจันทร์จิรา  อยู่สบาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนารัตน์  ไชยคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายเมธาวิน  กงพลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ศรีสุขา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงบัณฑิตา  วระศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงศิริประภา  ไชยสิทธิ์สกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศิรพันธ์  น้อยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชลิตา  อุปมัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤษชานันท์  สุขวาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัญจนพร  ศิริภักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายบุริศร์  ปัสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิกุลภัสส  ปัสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายคัคเนศ  สุวรรณโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวรพิชชา  ธรรมสงฆ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภัทรภร  ทาระแพน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชานันท์  พัดไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธีราลักษณ์  สุระมรรคา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนราวิชญ์  ถิ่นถาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอณุภา  มณีรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเพชรลดา  เหลาดวงดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุรัสดา  บุตรสาระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายยศกร  ทาระแพน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  หาพรหม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกัลยา  วิ่งเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบันฑิตา  นามณีชม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงขวัญชนก  เชยโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรสิตา  คันธบุปผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเพชรกะรัต  นวลไชยดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอิศลักษมิ์  มหัทธนรังษี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธนพร  ไชยปัญหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอรวรินทร์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงการะเกตุ  วังคำหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงทัศณีวรรณ  เกิดไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงองค์อินทร์  มานะวงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกษิดิศ  ศรีแดดัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนโชติ  นามดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอติเทพ  ไชยสาส์น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวสิษฐ์พล  ธนสีลังกูร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์สีมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายฐปณวัฒน์  ใสสะอาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอรอมล  บริกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปนัดดา  ดรครชุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญลือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนารินทร์  มาแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงขวัญกมล  นิติธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฐิติกา  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงทักษพร  ศรีวงศา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภูริชญา  วงปัตตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปาลิดา  บุบผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกฤชณัท  สิงหบำรุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วคำสอน โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ธันศรี โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวรรณิศา  หวังเรียบกลาง โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายศุภกฤษณ์  นามนนท์ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพรสุดา  บุญคุณการ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โพธิหล้า โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปภัสรา  สารสิน โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิหล้า โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพิชิญากร  หวังให้สุข โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงตวิษา  พนาพนม โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวจิรนันทร์  ดอนจันเบ้า โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวฐิติมา  ลุนสแกวงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวจันทกานต์  ไกรหาน โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวพัชราภรณ์  พุทธดี โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายกมลภพ  ปั้นทอง โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายนันทพัฒน์  บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภราดร  ชัยประโคม โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกฤษดา  คำศรี โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุชัญญา  รักษ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชนิตพล  ศรีเสาวงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนาพิสุทธ์  ศรีเสาวงศ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายภูวดล  บัวมาตย์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงรวินันท์  คำโยค โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงอภิญญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกมลชนก  ภูมิเพ็ง โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงจิรัชญา  อุทิตสาร โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชนรดี  อุตตะกะ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายธนาวัฒน์  คำแก้ว โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงภัสริยา  พาเจริญวงษ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงนวนันท์  มหาชัย โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงภัทราพร  พิมพะวงษ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงไปรยา  อุ่นสงคราม โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงวรรณิภา  เสาะไธสง โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายนิลพัทธ์  พันธุ์สุรินทร์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปิยพร  นันทเพ็ชร โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวจุฑามาศ  น้อยนิล โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอลิน  สืบศักดิ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรสุทธิ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสุภนิดา  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงเนตรอัปสร  กองหล้า โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพีระภัทร  นรากุล โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพัชรพร  ทิพย์เสถียร โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณภัทร  กัตตะโร โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักคำ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเมธาพร  บุญส่ง โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรติกาญต์  กัญญาพัน โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศิลป์ศรุต  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพรณภา  สีหวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงเจนจิรา  จำปีหอม โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพนิดา  แปะทา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงชนิตา  คงทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศิรินทิพย์  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปวัณรัตน์  พิลาพรม โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธิษณา  จันอัมพร โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงศศิภา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายทอมมัส  เกรย์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายอาภากร  สิทธิคำ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายพูลทวี  สุวรรณื โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายปิติ  ทำสิมมา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพัณณิตา  สมคะเนย์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอรวรรษา  อ่อนราช โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  กิ่งมาลา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวรัญญา  นาสุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายเจษฎากรณ์  แสนน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวิลาวัลย์  โสภาคำ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงมินตรา  พากล้า โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรสีดำ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจิตฐิพร  แก้วจุนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสันติชัย  พละแสน โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเนตรนภา  โยธาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกฤษติกานต์  อ่อนราช โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.5 วิทย์ประถม