รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายแทฮัน  สุทธิ คัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายบดินทร์  พรพัฒนนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฐาณิญา  ภัทรชัยภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมชัยคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายสุรวิพล  เขาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายปิติภัทร  สิมพลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติธัช  ศรีพันบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายสงวนชัย  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนวัฒน์  ลี้วงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายชินบัญชร  ล่องสุวรรณา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนาวุฒิ  สุมรรคา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปรเมษฐ์  มารศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกฤษวรรณ  แก้วกองแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีหริ่ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปรียาดา  โพธิศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงทิพธิดา  อุดมวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสโรชา  ชำนาญพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายฆรวัณณ์  ชาวเชียงยืน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนวิน  อันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายกีรติ  หงษาคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนุส  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายษมาวีร์  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายกณวรรธน์  โยธาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายติณณภพ  อุปโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายจักริน  พิลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายภูเบศ  วิจิตขะจี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปัณณธร  มุริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายปองภพ  บุญศิวนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจิรภา  วะจีปะษี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณฐพร  ลักษณะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนิพิชญา  จินดาภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวสสา  วรรณไสย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธมลวรรณ  มีโสม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเภยริตา  สุภัคกาญจนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศิรดา  โคธิเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรัญรัตน์  พิลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธันวา  คัมภ์บุญยอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายบวรเทพ  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอรฉัตร  เบ้าทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิชญา  โอนากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลิ้มรัตนพิมพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายปรินธร  หล้าจางวาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสิรินยาธร  ชาญนอก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพัทธดนย์  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฐิตปรีชารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายชนันท์สิทธิ์  สกุลโรจนโยธิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พรมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายปณิภน  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายสิรวิชญ์  มูลพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนันทิยา  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอรพรรณ  สายทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกรวรรณ  นิลทะละ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงรินรพี  คำวิชา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุธิดา  สมพิมาย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทพประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพัชรอร  สังสีโห โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนกฤต  จุลชัยวรกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายศิวกร  ลักสาวง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์สีดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอรกัญญา  จองศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายนราวิชญ์  ไชยกาฬสินธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายภัทรดนัย  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายศุภิจชกรณ์  นุสนธรา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายณธิวรงค์  อุดมศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายธีรดนย์  บุตตะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายศิรนา  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชนากานต์  ลิ้มญาณกีรติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายจักรกฤช  บุรุษภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ศศินันท์คำพุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายบูรพา  พรพัฒนนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายนรนิต  หลวงเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  ยศษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนงนภัส  มวลมนตรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอนัญญา  หารินไสล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพันนภา  ปะริเวทัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายตฤณ  เสนานิคม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนฤชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณฐาภพ  คำปากดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนิติภัทร  จันทร์ขุนทศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายปฏิญญา  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอติวิชญ์  สงครินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศิริโชค  อินทร์ดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฐกร  พร้อมจันทึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายมงคล  บำรุงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายบัญญวัต  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพชร  เชียงทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอฐิสิทธิ์  จิตตโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงดานุวดี  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวิชญาดา  ชมภูธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศิริภรณ์  สอนฮูม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสิรภัทร  สหธรรมิกะชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชาลีผล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกันทลัส  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนพพัสสร  มะลาศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสิริกร  คำศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงศุภากานต์  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกัญภร  มาลัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เจียวิริยบุญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิมพ์อักษิกรณ์  วงศ์ภาคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศุภิสรา  โสรมรรค โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปวริศา  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัณภัค  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชัญญานุช  เอื้อวงศ์กูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงทอฝัน  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงลลิตา  เครือเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนภัทร  รัตนพลที โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สุนทรกมล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัลยกร  นรสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐภัทร  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายไชยวัฒน์  พรมยาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เปาวนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธีระเดช  วรรณราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายคมธง  ทิพมาตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนภัทร  เศรษฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนะศักดิ์  ช่วยรัก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปณิธาน  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายคุณากร  สิงห์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวรภพ  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปรัชญา  สุธีสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปัณณ์  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกุลจิรา  เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณปภัช  ไชยกุมาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวรนิษฐา  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงบุญญาดา  พุกโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฟ้าใส  บุดดีคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิมพ์ปภัชญ์  เวชชนินนาท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพราวลิน  ชะลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ภู่เหลือ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเจริญบุญ  พุ่มชะบา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศุภวิชช์  พิสุทธิ์เลิศมานะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพิธพัฒน์  ราชสีมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณภัทร  สอนจันดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทำทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกตัญญู  กุศลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อึงสกาว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทอนมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกวีณวัช  รอดชมภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณฐพัฒน์  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายสิรภัทร  แสงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนวัฒน์  ชาตินาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงรสิตา  กาญจนสุขเมฆิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทีตอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอริศรา  ไตยราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายสรดิศ  เสนาธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฝันสิริ  เบ้าแบบดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกฤตปกรณ์  น้อยนาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฏฐชา  ธิตะปัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนพัฒน์  พาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศวิตา  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  เวชชนินนาท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงไอริษา  รู้ยืนยง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธีรกานต์  บัวป่า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงจิดาภา  ชูเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรัฏฐอร  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญยชนก  ขอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกุลธิดา  ช่วยค้ำชู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายศวัสกร  อนุสุริยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฐานิกา  แก้วนามเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุชานรี  เหล่าสงคราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภัทราวดี  ถามูลเลข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชิชญา  ดาวังปา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฐานนันท์  ภูมิช่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรนภัส  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชชาภา  โมคา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภูริภัทร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอภิศรารักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริพณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกัลยา  ลำทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายยศกร  จันทยุคันโท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปัญจพร  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนพล  ทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกรวิชญ์  พรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดอนแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภัทรชัย  พิศจำรูญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวรธิษณ์  แสงศิลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายสุทธิรักษ์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงลลิตา  ชำนาญพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชนวรรณ  พิทักษ์วงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสารสิทธิ์  สุรชนม์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณานนท์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวิจิตตา  งามสิริภัทร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกันติยา  คำใบ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกมลพร  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพชรพร  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปทิตตา  พุฒประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายรัฐภูมิ  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวรัชญ์  บำรุงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพุทธิดา  สีซา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอทิติยา  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธราธิป  กองธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเมธัส  พบวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายจิรโชติ  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณญาดา  ชมภูนิมิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนพรรณพ  เวียนเป๊ะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงบุญยาพร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปริยากร  นนทปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกนกวรช  แพงน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญรวม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายโชคชนุตม์  สกุลพานิช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปานระวี  ภูมิเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวรรณวิช  วิรติกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจิรกร  ตุงคโสภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุภาวดี  อุดมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มะเสนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชัญญานุช  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงมาติกา  ทองอุทัยศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพิชชกฤษฎิ์  พุ่มมาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายเจษฎา  เทพเสนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิริกร  ศิริเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธญาณี  อุปรโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศตพร  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปารเมศร์  หมั่นอุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงรสิตา  นิโรธรังสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายสุปรีชา  เล้าประดิษฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายธนกฤต  โชคธนะไพบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงเบญญาพร  ชมภูโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายแท่นเพชร  ทองบน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงเฌอร์มาลย์  สายวิลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายชินกฤต  เสารยะวิเศษ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสุรมณี  มาลาศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพีรพัฒก์  ศรีแขไตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายเจษฎา  มาพร้อมฐิติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายคมชาญ  โคตรธนวดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอัจฉรียา  เชื้อสัตตบงกช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายวศิน  ดรจันทร์ใต้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายวริทธิ์ธร  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายกฤตภาส  ผลไสว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงบุลภรณ์  รัตนะเจริญธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปัญวรรัตน์  ไชยเสนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองสังวรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปณาลี  ศรีคัฒนพรหม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายพีรดนย์  สุขธนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายจิรกร  วาจนสุนทร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสรัลพร  กิตติญาณขจร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณัฐกันต์ธิดา  ไกรวิทย์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาดาเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายบรรณสรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกรวรรณ  นันทะรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายศุภณัฐ  นามประกาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายพัฐนนท์  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวชิรญาณ์  การโอสถ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงทรรศมนวรรณ  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฐนันท์  รุจิระธนาพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายปฏิภาณ  เอกธนบดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายกันตินันท์  ผดุงกมล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิมพ์พาขวัญ  วงษ์หาแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายกรวิชญ์  นามดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงชนะจิต  เลิศเศรษฐพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายธนกร  ฉัตรชมชื่น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายพีระวิทย์  โสภณธนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสิริยากร  ชมพจนานันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธนวรรธน์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงชญากาญจน์  อบเชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงศิวาการ  ศิริวานก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงวิชัชญา  ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงทัตพิชา  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนานพ  ชาโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายพีรพล  ริมสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายชีวธันย์  มหาปัญญาวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงภนิตา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภีมยุตม์  ด้วงบาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลิศแสงอรุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทักษะชำนาญการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภูวิศ  ลือวิเศษไพบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพอเพียง  งามบุษกรโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงรดา  วรรณาสุนทรไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธัญรดา  เพ็ชร์เหลือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธันยพร  จอดนอก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปราณปรียา  เค้าโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงมณิภา  อัญญโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฎก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงอริสรา  จวงจรัสโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงรวิสรา  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปทิตตา  พิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีไชยโยรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายภูรินทร์  กงศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายสหรัฐ  แก้วหาญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายอุดมโชค  ชัยดำรงค์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปรียาณัฐ  วะจีประสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธนกร  สุริยันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงเก็จแก้ว  แซ่จึง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายเจษฎากร  ผาแดง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายวชิรวัจน์  วิบูลย์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงยูนา บาร์บาร์รา  ยาโกฟเลฟ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสุพิชญา  นพคุณโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายปุณณภพ  ศรีชะนนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายกฤษกร  เหง้าพรมนิล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงเปมิกา  จิตธรรมมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปภาดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงตรีรญา  ศิริโยธา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณิชชานรี  คำกันหา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงภาคินี  เจียมรุ่งแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์สาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภคนันท์  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงชวิศา  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดอกบัวหลวง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงมณินทร  หงษาคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายทยากร  ขวาโยธา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายกิตติภูมิ  แสงศิริไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วโสดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายอิศระบดินทร์  โฆษิตชัยมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภานุวัส  วรพิบูลย์วิทย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายอิทธิ์ธร  รุจิระธนาพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยะดารากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายแท่นทอง  ทองบน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายนภดล  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอลงกรณ์  แข็งขัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงศุภานัน  วิสารทกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธาริต  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงญาณภัค  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปัญฑารีย์  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงปุญญาดา  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฏิภาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสาธนี  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายอริณ  บุญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายภูมิรพี  ดวงดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายชนาพล  ปัญสังกา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพัชรนันท์  เธียรธนเกียรติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสรกริช  ทองพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายชาญวิทย์  หยาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายวิวิศน์  ชูบัณฑิตจิรยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนะเมศฐ์  ฐานุไกรพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายภูริทัต  ชัยรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงฑิชภร  รัชฎาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนละมุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปารีณา  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงชมพูนุช  ภักดีประยูรวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพัสกร  พิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายพัฒนะ  พิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอภิสุตา  เรืองสิริโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารโภค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริวัฒนาเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสวิตตา  ทรงคาศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายวรธันย์  ดารารัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสิริรัตน์  ชาทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธนัชพร  สานจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงจรัสพร  ลีเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายสุธัญญะ  เลิศภูมิปัญญา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงศราวดี  แสนสาระ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอติกานต์  สังสรรค์อนันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงพลอย  เฟื่องทวีโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงเอ็ล์ กัลระโห  ซเทริฟ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงนฤนาถ  มาหลิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงเบญญทิพย์  นครชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงนาราภัทร  สมวัชรจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายกันต์กวี  มองโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายชิษณุพงศ์  สารกรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายชนม์ชนก  จุมพลหล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงณัฐธารา  พรพลธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงไดอะน่า  เรห์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงอรอนงค์  สายเชื้อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงกนกกร  ศรีสำราญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปณิฏฐา  นาสมผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพรรณวรฑ  โคตรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นางสาววาเนสสา พลอยไพลิน  ร็อคเคอร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนัช  นพพิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ไชยวารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองมีชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายไตรภูมิ  พลศิลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพุทธธิดา  ชัยสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงมัชฌิมา  สาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสิตานัน  ศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายสิปปวิชญ์  คำมุงคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงธัญยธรณ์  คำศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวกนกนิภา  ชัยสว่างวงค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัชชารีย์  โคตบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทศศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายณวัฒนา  สมุทรโคตา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงธนิสร  คลังแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงญาณกิตติ์  รวิโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวอัญชิสา  วรรณกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอารีรัตน์  พลประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายกฤตณ์พัทธ์  นิธิศโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงดลยากร  ฮวดคูณประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวจุฬาพรรณ  เวฬุวันใน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงชนิสรา  สายสุพรรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายอัศวิน  มั่นวิชาธร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงมินทิรา  ประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงชัญญานุช  โคตรประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสุนิสาธินี  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพชรพล  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายตุนท์  นภฤตโกสินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายคุณานนต์  ไชยคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวสนปัตตาเวีย  สุริยะไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายเตชสิทธิ์  เวียงธรรมฐิตา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นายชัชวาล  บุดดีพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นายฐิรพงศ์  พละศูนย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงมธุรดา  หมั่นวิชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายธนกฤต  สุไชยชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวนภสร  แสนกรุง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงพลอยใส  บรมปิยสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวชุติกาญจน์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายพีรวิชญ์  คำมะณีจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายธนชาติ  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวปุณยนุช  หริตวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงจิตตานันท์  พัฒน์พงศ์ไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายนันทภพ  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวอรปรียา  กองคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวมนัสนันท์  เพียรชัยสงค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวกันติชา  พิมพ์ดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาววรดา  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบิร์ท โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายนพณัฐ  ทองเย็น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายพิชญงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายิพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายภิญญู  กุลวรินภัค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายจิรัสย์โชติ  พันหล่อมโส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายรัชชานนท์  แสงทะลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายกฤตวัฒน์  ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายปุญญพัฒน์  ผาสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายวรพจน์  แซ่ฉัว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายอธีตภูมิ  อุ้ยเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายณัฐพล  บุญใส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถำวาปี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธนกร  สุทธจรรยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายธนธม  จรุงสถิตพงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โสภณธนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปาฏิหารย์  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองรัญรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงจิณณะ  คงธนโฆษิตกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภทรธร  ผลินยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยคำภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงมณฑิรา  สิงหสุริยะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนครินทร์  จันทร์งามธนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุวรรณวิสา  ศรีหล่มสัก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธวัชชัย  อามาตทัศน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงญาณิดา  อภิรัตน์วัฒนากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปรียาภัทร  จุลนิล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกชพร  คำแดงไสย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงประภาวรินทร์  แก้วส่อน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเจนภพ  โคตรประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนโชติ  รัตน์ประเสริฐกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอลิสซาเบธ  ซาสเซน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงแพรทราย  พีรวรสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปรียนันท์  ฟ้าขลิบทองเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตระกูลกิจเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกันต์  พงศ์ศิริปรีชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวริศรา  สุริยะเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิพชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนันทกานท์  พรหมบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงโชติกา  ตุลยานันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพีรญา  พรมลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงจิระภาพรรณ  อรรถประจง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธนัชพร  วุฒิสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปุณณวิช  จอดนอก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปิยนันท์  ยงเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายสรวิศ  บุญรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงฮานน่า  โอลิเวอร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอรกัญญา  อุดมศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชินพัฒน์  กิจรักษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โอภาสเถียรติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวรินท์ปภา  สนทนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายจุฑาธิป  ชำนาญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอรกัญญา  งามจันทึก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นงนุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนกร  ศรีพันดอน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกมลชนก  ปาตุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปัณปารัช  มาสันติสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายศุภกร  ทัตตินาพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสิรภพ  วังธนากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายนาราภูมิ  เต็งศิริกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภูวสิษฎ์  ท้าวมะลิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นรานันทน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายณัฐภัค  โอฐงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชลภิชา  แสงวุธ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธรรม์รพี  อุ้ยเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพีรัช  เตชอภิชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธนัชญา  สาลาด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุภิดา  เริงฤทธิชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสุวรรณกัลยา  ปิยฉัตรสกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาติชนบท โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงภริตา  สภาพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขพานิช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงภิญญดา  ภูริชินวุฒิ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ฝ่ายหมื่นไวย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงจิรภิญ  คุยบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุทธิบาก โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงเพรชนก  สายคง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  เต็งณฤทธิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงพิชญดา  คมทัศนียกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงปรียาพร  รู้บุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงรินรดา  แสงห้าว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงวริศรา  ฟักทิม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงเออะมีเรีย  โบว์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงชารี  เกา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงวารีรัตน์  บุษราคัม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทวาเรศเรืองคาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงสิริยากร  หาชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงนวพร  ไข่เพรช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงกัญจิรา  ราชเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงขัวญฤทัย  ประทุมโฉม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงสุชาดา  ธรรมฤทธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงรดา  ทองสา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงธนัชนก  ประวันโน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงนชิตา  พรหมโสภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงปวริศา  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณสังข์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสลิลเกตน์  เมฆะสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพรชนก  จันทร์แซม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกชวรรณ  พลนิโคตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงคณัญญา  งามเหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงณัชพร  สมันวงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงปฐมพร  ปิลอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กองมณี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีเคน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงกิรติกา  คำวิเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชรารัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงนัฐพร  จันทิหล้า โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงฐิติวรดา  พลท้าว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงณัฐพร  นุชประยูร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงณิชาธาน  พลชารี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงวัลลดา  รัตนเจริญเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีษะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงธารทอง  ทาทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงภัณทิลา  โคตกระพี้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองส่า โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพรวิรุณ  เลิศวงศ์ษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงศิริปรียา  เต็มตาวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงณิชา  เกา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงมนสิชา  วางัสชา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงจิดาภา  ภาวะชาติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงปณิตา  พัฒนาอนุสกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงศุภัสรา  พุ่มเมือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงชาลิสา  เอียการนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงฌัณไชด์  คำภูเเก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีวิพันษุ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงศิรินญา  ไชยโคตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงแพทรียา  เมอร์เนย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำวันดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงนิตย์ธิดา  ทิพย์เทพา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงทิย์ธิดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงณัฐพัชร์  จันทรสิงหาญกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงเจริญรัตน์  พันธ์คำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกฤติมา  ดาแร่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงหทัยภัทร  วงศ์อาษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงธารทอง  นาคสังข์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพันธบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงณัฐริดา  ศรีชมภู โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงณัฐมน  วันโนนทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงณัฐธพร  พระดิเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงมณทิรา  สมุทรโคตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงรานีรัฐ  สารีโท โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงฐาปณี  สูหา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สิริสุภัค โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงไบรโอนี่  นิโคลัส โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงรัตนกร  อินทรปรีชากูล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงทัตพิชา  คำมีรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงรวิวรรณ  สารพิมพ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธัญธิตา  เวียงพล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงธนภร  สววิบูลย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงสุภาวดี  มะสูงเนิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงสุพัณณดา  โคตรวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงสาริศา  ศรีวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงดลชนกภรณ์  ลาสงยาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงประธานพร  ศิริวังชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงวิภาดา  เชียงรัมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอาทิตยา  ร็อคเคอร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพิชญาภา  งามาหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงนิษฐา  จำปาศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปักกังลงภัง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงชนาภา  พลนามอินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชาริษา  มาลาเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงวิชิราวรรณ  อภิญญานุรังสี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพิสชานาฏ  แล่นทม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงอารียา  พรหมดาบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงมณิกา  น้อยดอน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงรัตษนา  ผดุงวงษ์จันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงธัญธิตา  นิจคำภีร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสุชญา  เมืองเชียงหลวง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงอารยา  ดีใหม่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ธรรมสรางกูร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงชลชิชา  บุรุษภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงพราวลดา  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอาภากร  มานะพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงฟาติมา  ทองจันทนาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงศิริดา  สืบชา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัสโป โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงปราณปรียา  ขุนจ่าเมือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงอนันญา  จันทร์อัมพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสริยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงบุษกร  แก้วคำแสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงอนุธิดา  กำเนิดกาลึม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วยวน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปพิชญา  ด้วงพันลำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอิสรีย์  เจริญลาภถาวร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงอนัญญา  มีจันทร์ที โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สมบูรณ์พร้อม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงปนัดฎา  อินแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงปภาวี  บุษราคัม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงภคมณ  คุประตกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสุธิมา  ภูผายาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงปฏิมาพร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฎฐรินี  ทับสมบัติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงพัชรา  แก้ววันนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงศิรดา  อึ้งมณีประเสริฐ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพิจิตตรา  อัศวเรืองชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงธนพรณ์  ประชุมขน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชาสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณัฐวรา  ธรรมรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพัชราพร  ศรีหะวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีบ้านแฮด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนนุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวนัชพร  ชาวนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตย์วิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณราชล  คำคูณเมือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงตุสิตา  ชูสาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภูชญาภา  ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงแคทเธอรีน  อุลลมานน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายกานต์  ศุภการพิทยากุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายพงศกร  พูลชัย โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายซันนี่  บุญสิน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายเชนทอง  แอ็บบี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายแพททริก ปรมินทร์  แมนสัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายกิตติกวินท์  ตระกูลโกศล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณธรรส  นัทธี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายจิรายุ  แท่นวัฒนกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอธิชา  เชียงหลิว โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปรียนันท์  บุตรทองคำวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนิษฐกานต์  สกุลเจริญลาภ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นินยวี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐนันท์  โชคธฤตอนันต์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปธิมาภรณ์  กฤษเกล้า โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปัญจรัศม์  บุตรทองคำวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นินยวี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงจิณณพักต์  มนต์สันเทียะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปิยะธิดา  โคบาล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายรุ่งโรจน์  โชคศิริเจริญ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายลีโอ ยามี  แมนสัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงภูณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงมะยุกิ  โอชิมะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายโคทาโร่  โดชิตะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายบุญทัยดลย์  เต้ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายรัชพล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงรุ่งเรืองรอง  โชคศิริเจริญ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายวาเลนติโน่ นิภัสกรณ์  สาสร้อย เรย์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สอนศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงศุภกร  เหมะธุลิน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร์  บัวมี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงลลิตา  ปู่แตน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงนันทิพร  จำปาโพธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายนราดา  แก้วน่าน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายดาเนียล  โกรเนินเบอร์ด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายจักรภัทร  ไตรป้อมทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายนภพล  สกุลพิมล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายกวิน  ทรัพยวาณิชย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายมารวย  มาสาซ้าย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงอนามิกา  ปิตตะกาศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายราเมน  โคตรน้ำเนาว์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายนโม  กัสนุกาซ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายดรัณภพ  ศรีสงคราม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายสรวิศ  กระแสร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายเพาล์  พลพล ชไนเดอร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงจีรนันท์  จิกจักร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายประกิตพงศ์  เอาโชคลาภ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายวาทิน  อภัยนิพัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายบรรณวิชญ์  แสนโภชน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายปิ่นทองคำแท้  ทะแพงพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงขวัญธิดา  จำปาหอม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงอาภาสินี  สัตถาผล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงศิรประภา  บรรพจ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวะกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายนิธิกร  อัศววุฒิโรจน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายทยากร  ศุภกมสิทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายณัฐกร  ผาจันดา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายธนากร  สมใจ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายกล้าณรงค์  อินมะโรง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
772 นายเกียรติพงษ์  หอมอ้ม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวเณรัญญา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวริศรา  ภูวเดชกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงวิศญาภรณ์  แอธน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพลอยชมพู  มัสยวรกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอภิญญา  ขารพ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุนา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนศกุลไพศาล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อานพรหม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงสิรินารี  แท่นราษฎร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงสุรางคนา  อภัยนิพัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวณัฐฐา  โยควัด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายจักรพันธ์  วิชาศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงภคนันท์  กิจเวชเจริญ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงธิชาดา  ศรีขว่าง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายชยพล  บุตตะโยธี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายศตวรรษ  อินทร์มะโรง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณัฐนรี  พุกทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูยงค์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงชิชศิริ  เคลือสี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงฐานวีร์  หิรัญอนันตศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกวินนาถ  ป้องนอก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์โอสถ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพัชรดนัย  สุเมธพันธ์ุ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายนเรศ  ชาธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายภัสส์ชัย  กิตติ์วิชชานันท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพงศกร  โรจน์สง่า โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายณัฐภูมิ  ฤกษ์ดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายก้องทิศ  วันทา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายชัยมงคล  พันธ์ชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพีรพันธ์  ไชยภักดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายกฤษณ์  แก่นสม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายปฏิพล  ปัสสาวะสังข์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายณัฐนันท์  อินทร์ลี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปภาวิน  วันทานี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกฤษณพล  สว่างเนตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธนาวัฒน์  หาญธงชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายอภิราม  โสภา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายปกรณ์  มันเลิศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายชิษณุพงศ์  ผลทิพย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายเศรษฐศาสตร์  แสนแก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธนโชติ  บริกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายพงศกร  สัตพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายทศพร  บุญพานึก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายวีระพัฒน์  ฟุ้งสุข โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีกุลวงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงหทัยภัทร  พงษ์พิษ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอนาวิลา  ปิตตะกาศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพาขวัญ  พิลาพรม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอนันตญา  ลาอ่อน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงปาริดา  สาธุการ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสิตานัน  สิทธิ์เชียงพิณ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายเจริญทรัพย์  ลิ้มสิริชนาธิป โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายภูริช  มูลมะนัส โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายพชร  บุญมาก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายภูฟ้า  ทั่งรองทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงภัณฑิดา  อาจสมจิตร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกัลยกร  พิมพ์ดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงทมิตา  เมืองลือ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรหมทา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนภารัตน์  โพธิ์พระ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงวรัญญา  พินิจมนตร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  นีรชา เวลดอล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงสุกัญญา  คำพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพงศ์นภัทร  โคตรบึงแก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธนพล  จันตรา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายแทนคุณ  บัณฑิตรักการค้า โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายวัชรพล  สลักษร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายภคพล  พันทะบัวศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายณพชรกร  ชอย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายนันตกรณ์  รอดบุญมา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงศิริกร  สอนสะอาด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงสุวรรณา  พันธัง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงอลิษา  ศรีโลห้อ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพลอยตะวัน  เสียงหวาน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายพรหมประสิทธิ์  พิมประเสริฐ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงโทรย่า  ปัญญาใส โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายวุฒินันท์  พาภักดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงภัทราวดี  เสนาชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงอรัญญา  โสภาไฮ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายเศวตโชติ  วระไวย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายพชรพล  ลือไชยษา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายจิณณะ  ชาปัญญา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายชัยมงคล  ชัยคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายเทอดธนา  วงศ์ประเทศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายกัปวัตน  บัวติก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงจินดารัตน์  ไชยยา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงจีรนันท์  เนตรหาญ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอิงฟ้า  กวินสุวัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นวนลม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงลักษิกา  พันแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงชนิสรา  ทาอ่อน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายรวีโรจน์  จันทร์ศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายพงษ์ณภัทร  เพ็งคำศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายปิติภัทร  รูปสม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายปรวี  เวินชุม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชนะสงคราม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายเอลเฟ  เพอรี่ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงศิริน  จันทร์แก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัฐชยา  ประวันตา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายธัชชัย  ปัญญาพุทธิกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายภูชิสส์  แช่มชื่น โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายพิชญุตม์  ่แช่มชื่น โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายธนกฤษ  ศรีแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายคอสทิน  ลอยด์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายธงชัย  เย็นวัฒนา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงเกวลิน  ค่ายเพชร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงชนิดาภา  วารีอากาศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงศศิกานต์  ทรงไตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสุกฤตา  สุ่นศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสุทธดา  ทำทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงพศิกา  กุลมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แสนมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายชิษณุพงศ์  อุปรีที โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายพงศ์วิชญ์  ไชยศิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายวีระชัย  ศรีสุวะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงพอฤทัย  เสวตวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงสิรีธร  บัวลอย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แก้วชิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำคูณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงกุมารี  วงศ์ษาบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงกานต์ติมา  ศรีสัมพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมเกษา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงพิชญาภร  พาพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายปานชัย  ศรีสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงนพัสร  ผลจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงฐายิกา  แป้นพยอม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายชยนนท์  สุวัฒนพูนลาภ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงลาภินี  ภาพูวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงณิราณัฐ  แก่นดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ภูมินทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงกัญญาภัค  อรุณสันติเดชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงพรหมชนก  รักสุจริต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงภัทรณัฐ  ไทยใจดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายจิรภัทร  จันทะศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายธนวิชญ์  พลบูรณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงปิยธิดา  ตียะวาพร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายปณิธาน  ธิวรรณลักษณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายก้องภพ  ศรีพงษ์วิวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายอรรถนนท์  จูปาน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายปุณพจน์  ภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายนัทธ์ชนัน  สีมะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงศุภรดา  จันทรวิจิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงรวิพร  จิตประสงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายปภังกร  เอาหานัด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายปธานิน  นาโสก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงนาราภัทร  บุญพา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายพีรพล  ศรีแป้นเพชร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  ชุมพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายปัณณวิชย์  เพ็งสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรตื่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงพรรณมัย  ปานมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงศุธีรญา  หนาดเสน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจำรัส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายธนวิชญ์  อัครสาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายภาณุวิชญ์  ราชบัณฑิต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงณัฐริกา  มาลาภูมิ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายฤทธิ์  ธีสุระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายธนาทิพ  สิริชนาธาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงกุลปรียา  เกตุนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายภูมินทร์  สนิทนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายนิฑคุณ  กาฬสิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงณภัทร  จันบุตรดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงฐานิดา  ใจหาญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายพีระพัฒน์  มั่งสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายณฐกร  แก้วสีดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายธนากร  พุทธจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงรุจิรา  แช่มขุนทด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงสิริญาดา  มงคุณดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายธราธิป  บุญพุ่มพวง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงลิซ่า  แพทย์จันลา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายศุภชัย  ศิริธีระวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายณัฐกรณ์  ประไพศิลป์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายกฤตภาส  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายธนกร  เขียวกอ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอชิรญา  เย็นสำราญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสุวภัทร  เจริญสินทวี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายนนทพัทธ์  โคตรมณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณปภัช  ทองเชื้อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณิชา  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงไอริน  ราชบัณฑิต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงสริลนุช  ทองพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงขวัญหทัย  แสนคำวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงไรฮาน่า  ชาติอนุลักษณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายหิรัณย์  นันทะพงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายติณห์ณภพ  ธนวัชร์ปกรณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฏฐ์กมล  จิตตรานุเคราะห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายชนาชาติ  ศรีสุริยวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายศุภพล  มีธรรม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายณัฐดนัย  คำอ่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร  ชูทุ่งยอ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงญาณิศา  พ่วงมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงบุษราคัม  ธนูศิลป์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายอัษฎา  งามสีทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงโชติกา  เหง่าศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชนิดาภา  ศูนย์รวมทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายธนาธรณ์  คำภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายปรัญชัย  ศรีจันเทพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายนนทกร  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายยศกร  สมใจ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายพิสิษฐ์  เดชภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงนภัสสร  ทองหล่อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงทักษอร  ดวงแจ่ม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายจิณณวัตร  ภูขาว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอัจฉะริยา  พนมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยแสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงปิยาภา  บุญส่ง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำพรมมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  ประจุดทะศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงอรัญยพร  เป้าป่าเถื่อน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงชาแนล อ่อนศรี  ลอนเนอแกน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงภุลภญา  กำไรเงิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงชลลดา  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายศุภนัฐ  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงศวรรยา  เที่ยงแท้ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงบุญรวี  ประวะเสนัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายธีรโชติ  บรรจงธนกร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงนภัส  พรเอนก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนชาติวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงกมลเนตร  แสงจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายณธายุ  นครสันติภาพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงวรัญยา  เสนามา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงมัสลิน  การพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายอนุวัตร์  ศรีสำราญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงปิยะฉัตร  วรยศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงสุธาสินี  สีเงิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงกมลกานต์  อุเทนสุต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงพิณประภา  แสนสิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พูลเขตต์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงฐิตาพร  โคตรวิทย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงสุภาวดี  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงปิยะธิดา  มธุรส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธนพัฒน์  มีสีสรรค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพงศกร  สระอุบล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปาลิตา  ศิริรัตนพงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายพานทอง  ดำดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายกันตพัฒน์  ทิพรักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์อนุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงกนกรดา  อภิเษกมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงมนพร  พยัคฆพงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงวริศรา  วิไลงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ์งามสะอาด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยคำแดง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงบุณยานุช  มาลัยกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีชาทุม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกนิษฐา  ธรากิตติรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายปรเมศย์  แก้วไชยะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงญาณวิภา  ทิพโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายยูนิส  มุงคุณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงศศิวรรณ  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงรัตติกัลยา  คำบุศย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงจินต์จุฑา  คงทัน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงวิชญาพร  ชูตระกูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงอินทิรา  พวงสมบัติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงสุภัชชา  สุนารักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงสุภัควรรณ  ธรรมบวร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงอรอินทร์  โพธิราช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายวิชยุตม์  วงค์คำพระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอัยรา  อะเพิลท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายนาวิน  ซุยใจทัด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายวีรวิชญ์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์จารุจินดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลอภิทองคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายวิชชากร  จันทรเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายพบธรรม  พรหมสุขันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายสรสิทธิ์  เขตเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายวีรภัทร  ปิตตายัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงรินลดา  แวมประชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงศศิญาดา  รัตนเรืองจิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงพิชญ์พร  พินิจมนตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายณฐนนท์  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงเทย่า  จั๊ด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงเยนนี่ มาเรีย  อันเดรียอัสเซ่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายธีรภัทร  ขัตติยวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายภารุจ  อ่อนอุทัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธนดล  คุณาคม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงฮินะ  เมืองแวง โรงเรียนอาภาพัชร 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายไคโตะ  เมืองแวง โรงเรียนอาภาพัชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายภัทรพล  จำปาหอม โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายกันตภณ  ชัยวิมล โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงทอฝัน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงซาร่า  วอลลิงตัน โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายรัชพล  จำปาหอม โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงกนกอร  อดทน โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงปวีณพันธ์  ตั้งหลักมั่นคง โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายสุวิศิษฎ์  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงลิลลิยา  ดิกคินสัน โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายรวิภาส  วะริวรรณ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธนภัทร  พฤฒิฤทธิไกร โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงธัญญา  พรหมหีต โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงบรีแอนนา  ทับส์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายวรชัย  ธนมัยมาศ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงเอรินน์ เซร่า  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายจักริน  จันทร์สม โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงอรวรรยา  เพชรน้อย โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายปุณยธร  จันทสุรียวิช โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงเรน่า  ลี คอร์แกรนด์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายสิโรฒม์  ศรีเดช โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงธรชญา  สื่อนพพระคุณ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหธนาคม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงเจียรนัย  แซ่โง้ว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงวริสา  แก้วเกิน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วเบญจา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอภิญญา  อำไพ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงเมริษา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พุทธพลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทองพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงศศิวิมล  คำศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายศุภวิชญ์  ปรางค์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายปัณณทัต  ปัดถาวโร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กชายเกริกเพชร  เกณพล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงนภสร  กัลยาธิ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายกตพร  ชูชื่น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กชายอภิชาติ  ขันภิบาล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงวริศญา  พัฒนสาร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ชัยยา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายนันทภพ  แก้วทองมา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายถิรวัฒน์  บุญเจียม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงศุภิสรา  ภาคาม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงสุชาดา  เผือกศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แท่นสง่า โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายวรเมธ  สีสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กชายปณิธาน  เจนดง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงณัชริญา  โสตาสิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงศวรรยา  พรมเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงเมลิสา  เชียงอินทร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงวรางคณา  กุลพรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายอาทิตย์  กันทิสา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายวรากรณ์  บุญชูศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายไกรเทพ  ถูกดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายจตุภูมิ  แสนสุริยวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายอิทธ์พัทธ์  สันโดด โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงอภิยดา  เสนานันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงพิชญาภัค  จำปีหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงธิติกาญจน์  ทาสีดำ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอจลญา  ศรีใสแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงวริศา  ศรีสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงภคพร  นามแสง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงทัศวรรณ  สหพล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์เพชรเล็บ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุกดากิจ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงวิภาวดี  กองศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญราศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกัลยากร  โพยนอก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายพิรภพ  มอโท โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พงศ์ชีวนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายศุภโชค  เจริญผล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปิยาภรณ์  โสภา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสุจิตรา  โคตรมูล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธนพล  ดำเวียงคำ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงฐิติมา  ชูศรีสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงอัญชุลี  ใจทน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงปวันรัตน์  จำปี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  พันธ์อุดมสิน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงปมาราภรณ์  โกสีลา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนัทฐธิดา  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงอรัญญา  คำกันยา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเฮ้า โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายศุภกิจ  บุตรศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพริม  ศรีสมภาร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงพนิดา  นามวงฬา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายยุติธรรม  โคตรนายูง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายนันทพงศ์  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายศราวิน  สีหาจันนคร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แสงชัย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายวันเฉลิม  วรรณศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงศิริวรรณ  พรหมมา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธีรเดช  ไทยศิริภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงธียะดา  อุ่นจันที โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหล็กสี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงณัฐวิกา  หารินไสล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงปาลิตา  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงชุลีพร  วามะลุน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงกุลณิภา  ดอกบัวหลวง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงวณิชชา  นาหอคำ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพัชรีย์  มะโนธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงนรินทิพย์  แก้วบุรมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงรวิสรา  จันศรีนวล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงกมลชนก  ภาสว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงรัชฎา  วุฒิเสน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายนิรันดร์  สุพิน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายนพรัตน์  พันธ์ุบุปผา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายพีรพล  ดวงมาลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายฤทธิไกร  แย้มเสาธง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายภูมิภัช  จำปา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายธิราช  โทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายเจษฎา  พิพิธกุล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายภูวณัฎฐ์  วันชัยสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิเสน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงไอรดา  กิ่งบัณฑิต โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่ลี่ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงศิริภาวรรณ  ธีรพงษ์พัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงวชิระวรรณ  อินทร์พามา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงนรีกาญจน์  งึ้มนันใจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงมาริสา  มณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงณัฐณิชา  สัพพะโส โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงอรัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขศาลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงวรัชญา  มหาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงวรัมพร  หาญปราบ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงภิรฎาภรณ์  อภิพัฒน์สว่างกุล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงชลนิภา  สีหะวิมล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงพราวรวี  สืบสอน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงมลินี  บุญมาเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงธนัญชนก  เดชยศดี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายณัฐภาส  แสนวัง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายปาณรวัฐ  บุญนันตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายศุภสิน  หมื่นพล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายภูริวัฒน์  แพงแซง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมกุล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายพงศกร  แดงสีอ่อน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทุมมา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายพรเทวา  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายขุนพล  เพิ่มชอบ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงพรรณวษา  กรมสินไทย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายกอสินธุ์  พิมพาแรง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายพรศักดิ์  ขวัญธนชาคร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายวิศรุต  คอยตาม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายสุกฤษฏ์  ใยปางแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายธนาวุฒิ  งามล้น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงกนกวรรณ  โซ๊ะรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสุนิชา  แสนสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายถิรายุส์  พาจันดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายสมพรชัย  พรานป่า โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายศุภวิชญ์  สุภะดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงชญาดา  แง่พรหม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงพรนิภา  ชัยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงพรรัตดา  ชัยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงพิมมาดา  พวงเพชร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พลหล้า โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงศิรินาทชนก  ธรรมมิภัคดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงหยาดนภา  สมสอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงอรรถฉรา  โมรา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงอานัฐดา  พรหมอยู่ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพรรณทิภา  ศรีหาขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงพรทิพย์  คุ้มคัทมาน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายชยณัฐ  วงศ์อร่าม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายณัฐพันธ์  ซุยเสนา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายศุภกิจ  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงธัญชิดา  บุตรธนู โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายพงศ์พนิช  พรมประทุม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายธวัชชัย  ปาคูณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงณัฐริกา  แสนเมือง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงธนภัทร  อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายเตชภณ  ยามวัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายสิรวิชญ์  สุจริต โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงพิมญดา  บุตรราช โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงพาขวัญ  คำชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาเชาว์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายศศธร  เพ็งหมุ่ย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายประกายสิทธิ์  มะโนชาติ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงนาตาลี  แก้วมงคล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายไกรวิทย์  บุดศรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายธีรภัทร  บัวภา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายพีรพัฒน์  คลื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงเกษชฎา  ชาเครือ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายอริยะ  จันทรศร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุมศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงศศิประภา  เสาะแก่น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มัชมนทน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายพิพรรธ  พาจันดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายพัชระ  แก้วบุปผา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายวุฒิชัย  โคมทอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายสุทธิชัย  ทุมดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสุพรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงกุลจิรา  ผลิปัญญา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ไชยเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงศิรินทรา  หลาวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำบอนพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายดุลวัฒน์  พลน้ำเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงนฤมล  จงกลาง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงปิยนุช  คล่องใจ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงอาทิตยา  พุดซ้าย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์เสือ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีเสริม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกฤติมา  หิมพรหม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงญาดา  ฉัตรเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงวราภรณ์  พรมเภา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงเพชรดา  ยิ้มใย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงมัทนา  ชะมูล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงสุธาสินี  คำโนนจาน โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงอรจิรา  ถานะ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ขันตี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงศิริกุล  ผิวดำ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงศราวัลย์  ตู้ทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายศุภณัฐ  ราชมนตรี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงวรดา  อินทมาตยากุล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงสุธาสิณี  บุตดีพัต โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงสิริกัญญา  วงค์อาษา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงเจนจิรา  อินทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายวัชระพล  อาดนอก โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายกิตติวินท์  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวิราวรรณ  ทองลาด โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงชญานันท์  หลักหนองบุ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงธัญญาเรศ  หนองหานพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงจันทราทิพย์  พัฒนา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายภควัต  ฮุยพรมมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงวรรณธิดา  โชติบุญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายกวินวิชญ์  ทองอินทร์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 นายธีรธรรม  รักษามารถ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายสิรภัทร  สิมมา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงวันนิสา  หินสูงเนิน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายจีระภัทร  ชอระชาญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงประภาวี  วรรณดี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายชวพล  หงษ์ชัย โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์ดี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงอรอนงค์  สำราญจิต โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงธารทิพย์  ไผ่ป้อง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายปวรปรัชญ์  เกาะสูงเนิน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงกานด์ชนก  จันทระ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงชนัดดา  วงค์ภูธร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุทรักษ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงวิภาดา  มูลหาร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญหล้า โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายภูวมินทร์  สุระขันธ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงอังค์วรา  มาริณี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  สุวิชา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายสุรพัฒน์  รักศิลป์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายอนุวัฒน์  ทราจันทร์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายพิชิตชัย  มัชมนทน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 นางสาวเยาวลักษณ์  แสงกล้า โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 นางสาวชลธิชา  พลยะเรศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายรพีภัทร  มาลัยศรี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายโยธิน  ธุทินนท์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายณัฐวัฒ  ทองมีลา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงเสาวคนธ์  สิงห์ขร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายจักริน  เกรียงกรกฎ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงณัฐกุล  บุญวัน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงอัญญารัตน์  พรมบุตร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุข โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงพรประภา  แสนาผา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุภาร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวเสาวลักษณ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงธรรมชนพร  วงษ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กชายคณิน  พุทธรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กชายพชรคุน  โพธิไหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กชายธัชธรรม์  โคตรภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กชายปาลริษฐ์  ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กชายรตน  กรกิจมั่นคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงแทนใจ  อ่อนศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงกิรณา  กิจรังสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมแสงใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงสิริวรรณ  ภาจำปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายปราชญวิท  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุระศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายธนรินทร์  นภามาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงณัฐษา  ฐิติรัตน์สานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงทิพานัน  คลองโคกสี โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงสุชานันท์  จุลม่วง โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงวิภาวดี  แหมไธสงค์ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงศิริประภา  ภูงามเดือน โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กชายวัชระกร  คะรังรำ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กชายธนพัฒน์  สุวะรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม