รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายแทอัน  สุทธิ คัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายบดินทร์  พรพัฒนนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฐาณิญา  ภัทรชัยภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมชัยคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายสุรวิพล  เขาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายปิติภัทร  สิมพลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติธัช  ศรีพันบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายสงวนชัย  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนวัฒน์  ลี้วงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายบูรพา  พรพัฒนนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายนรนิต  หลวงเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  ยศษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนงนภัส  มวลมนตรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอนัญญา  หารินไสล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพันนภา  ปะริเวทัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายตฤณ  เสนานิคม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนฤชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายณฐาภพ  คำปากดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายนิติภัทร  จันทร์ขุนทศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายปฏิญญา  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายอติวิชญ์  สงครินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายศิริโชค  อินทร์ดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายพีระวิทย์  โสภณธนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสิริยากร  ชมพจนานันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธนวรรธน์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชญากาญจน์  อบเชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงศิวาการ  ศิริวานก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงวิชัชญา  ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงทัตพิชา  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธนานพ  ชาโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายพีรพล  ริมสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายชีวธันย์  มหาปัญญาวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงภนิตา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายภีมยุตม์  ด้วงบาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลิศแสงอรุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทักษะชำนาญการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายภูวิศ  ลือวิเศษไพบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพอเพียง  งามบุษกรโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงรดา  วรรณาสุนทรไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธัญรดา  เพ็ชร์เหลือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธันยพร  จอดนอก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงปราณปรียา  เค้าโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงมณิภา  อัญญโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฎก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงอริสรา  จวงจรัสโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงรวิสรา  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปทิตตา  พิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีไชยโยรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายภูรินทร์  กงศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายสหรัฐ  แก้วหาญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายอุดมโชค  ชัยดำรงค์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปรียาณัฐ  วะจีประสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนกร  สุริยันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงเก็จแก้ว  แซ่จึง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายเจษฎากร  ผาแดง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายวชิรวัจน์  วิบูลย์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงยูนา บาร์บาร์รา  ยาโกฟเลฟ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงสุพิชญา  นพคุณโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายปุณณภพ  ศรีชะนนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกฤษกร  เหง้าพรมนิล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเปมิกา  จิตธรรมมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปภาดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงตรีรญา  ศิริโยธา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณิชชานรี  คำกันหา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภาคินี  เจียมรุ่งแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์สาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงภคนันท์  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชวิศา  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดอกบัวหลวง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงมณินทร  หงษาคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายทยากร  ขวาโยธา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกิตติภูมิ  แสงศิริไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วโสดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายอิศระบดินทร์  โฆษิตชัยมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายภานุวัส  วรพิบูลย์วิทย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายอิทธิ์ธร  รุจิระธนาพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยะดารากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายแท่นทอง  ทองบน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายนภดล  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอลงกรณ์  แข็งขัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงศุภานัน  วิสารทกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธาริต  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงญาณภัค  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปัญฑารีย์  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปุญญาดา  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฏิภาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงสาธนี  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายอริณ  บุญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายภูมิรพี  ดวงดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายชนาพล  ปัญสังกา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพัชรนันท์  เธียรธนเกียรติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายสรกริช  ทองพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายชาญวิทย์  หยาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายวิวิศน์  ชูบัณฑิตจิรยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธนะเมศฐ์  ฐานุไกรพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายภูริทัต  ชัยรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงฑิชภร  รัชฎาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนละมุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปารีณา  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  โสภณธนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปาฏิหารย์  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองรัญรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิณณะ  คงธนโฆษิตกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภทรธร  ผลินยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐวรา  ธรรมรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพัชราพร  ศรีหะวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีบ้านแฮด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนนุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวนัชพร  ชาวนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตย์วิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณราชล  คำคูณเมือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงตุสิตา  ชูสาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภูชญาภา  ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงแคทเธอรีน  อุลลมานน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สอนศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศุภกร  เหมะธุลิน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร์  บัวมี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงลลิตา  ปู่แตน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนันทิพร  จำปาโพธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายนราดา  แก้วน่าน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายดาเนียล  โกรเนินเบอร์ด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายจักรภัทร  ไตรป้อมทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายนภพล  สกุลพิมล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงภคนันท์  กิจเวชเจริญ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธิชาดา  ศรีขว่าง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชยพล  บุตตะโยธี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศตวรรษ  อินทร์มะโรง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐนรี  พุกทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูยงค์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชิชศิริ  เคลือสี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฐานวีร์  หิรัญอนันตศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกวินนาถ  ป้องนอก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์โอสถ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศุภวิชญ์  ปรางค์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายปัณณทัต  ปัดถาวโร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายเกริกเพชร  เกณพล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนภสร  กัลยาธิ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายกตพร  ชูชื่น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายอภิชาติ  ขันภิบาล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวริศญา  พัฒนสาร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ชัยยา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายนันทภพ  แก้วทองมา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายถิรวัฒน์  บุญเจียม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงศุภิสรา  ภาคาม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุชาดา  เผือกศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แท่นสง่า โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายวรเมธ  สีสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายปณิธาน  เจนดง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงณัชริญา  โสตาสิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศวรรยา  พรมเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเมลิสา  เชียงอินทร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวรางคณา  กุลพรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอาทิตย์  กันทิสา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวรากรณ์  บุญชูศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายไกรเทพ  ถูกดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายจตุภูมิ  แสนสุริยวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอิทธ์พัทธ์  สันโดด โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอภิยดา  เสนานันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิชญาภัค  จำปีหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธิติกาญจน์  ทาสีดำ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอจลญา  ศรีใสแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวริศา  ศรีสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภคพร  นามแสง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงทัศวรรณ  สหพล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์เพชรเล็บ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุกดากิจ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวิภาวดี  กองศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญราศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกัลยากร  โพยนอก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพิรภพ  มอโท โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พงศ์ชีวนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศุภโชค  เจริญผล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปิยาภรณ์  โสภา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุจิตรา  โคตรมูล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนพล  ดำเวียงคำ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงฐิติมา  ชูศรีสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอัญชุลี  ใจทน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปวันรัตน์  จำปี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  พันธ์อุดมสิน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปมาราภรณ์  โกสีลา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนัทฐธิดา  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอรัญญา  คำกันยา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเฮ้า โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศุภกิจ  บุตรศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพริม  ศรีสมภาร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพนิดา  นามวงฬา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายยุติธรรม  โคตรนายูง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนันทพงศ์  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายศราวิน  สีหาจันนคร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แสงชัย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวันเฉลิม  วรรณศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงศิริวรรณ  พรหมมา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธีรเดช  ไทยศิริภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพรรณวษา  กรมสินไทย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายกอสินธุ์  พิมพาแรง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพรศักดิ์  ขวัญธนชาคร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายวิศรุต  คอยตาม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสุกฤษฏ์  ใยปางแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธนาวุฒิ  งามล้น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกนกวรรณ  โซ๊ะรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสุนิชา  แสนสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายถิรายุส์  พาจันดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายสมพรชัย  พรานป่า โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายศุภวิชญ์  สุภะดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงชญาดา  แง่พรหม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพรนิภา  ชัยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพรรัตดา  ชัยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพิมมาดา  พวงเพชร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พลหล้า โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงศิรินาทชนก  ธรรมมิภัคดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงหยาดนภา  สมสอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอรรถฉรา  โมรา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอานัฐดา  พรหมอยู่ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพรรณทิภา  ศรีหาขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพรทิพย์  คุ้มคัทมาน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายชยณัฐ  วงศ์อร่าม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายณัฐพันธ์  ซุยเสนา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายศุภกิจ  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายพงศ์พนิช  พรมประทุม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธวัชชัย  ปาคูณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐริกา  แสนเมือง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธนภัทร  อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเตชภณ  ยามวัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสิรวิชญ์  สุจริต โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิมญดา  บุตรราช โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพาขวัญ  คำชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีเสริม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกฤติมา  หิมพรหม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงญาดา  ฉัตรเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวราภรณ์  พรมเภา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเพชรดา  ยิ้มใย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมัทนา  ชะมูล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุธาสินี  คำโนนจาน โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอรจิรา  ถานะ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ขันตี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศิริกุล  ผิวดำ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศราวัลย์  ตู้ทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภควัต  ฮุยพรมมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงวรรณธิดา  โชติบุญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธรรมชนพร  วงษ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายคณิน  พุทธรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายพชรคุน  โพธิไหม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายธัชธรรม์  โคตรภักดี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายปาลริษฐ์  ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายรตน  กรกิจมั่นคง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงแทนใจ  อ่อนศรี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกิรณา  กิจรังสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปราชญวิท  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุระศรี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนรินทร์  นภามาศ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐษา  ฐิติรัตน์สานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงทิพานัน  คลองโคกสี โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสุชานันท์  จุลม่วง โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวิภาวดี  แหมไธสงค์ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงศิริประภา  ภูงามเดือน โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายวัชระกร  คะรังรำ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายธนพัฒน์  สุวะรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม