รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสายนทีทอง  ฤทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  กองสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพงษ์พิชญาพร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนุตประวีณ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเผือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภาณุพงศ์  โหมดม่วง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชนินทร์  วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพิชัยภูษิต  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพชรพล  แก้วชารี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวลมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพัทธดนย์  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณัษฐพงษ์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธนกฤต  อันทะเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงมนรดา  โททอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรกาญจน์  สนั่นเครื่อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธมนวรรณ  ธารารมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุธิณี  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพัชริฎา  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชยุตม์พงศ์  สายเจียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายปิยชาติ  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธาราภัทร  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณิชพงศ์  พรมมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายวายุ  นิลแสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธีระพงษ์  ดวงลาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายวรากร  อุตอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายเชษฐวุฒิ  พันธุ์ปลาโด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกีรติกานต์  บุญธิมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเกษมณี  บุญสะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงประภาวดี  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสคำภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชนรดี  มารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนิษฐา  สวยกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวสุธิดา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกฤต  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายปัญญาพัฒน์  ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุณิสา  อำลุงพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปิยาพัชร  สุเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกุลจิรา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนันทิชา  ดำเดียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายชลิต  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงแพรวา  กาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชญานิศ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรพิชชา  สุขสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอภิชญา  สมปอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัทรภัสสร  เรืองชาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณิชานันท์  ตราทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวิภาดา  มั่งคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเกวลิน  ถามะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภาวินี  เรืองบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  กาตีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวิรตา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายบุณยกร  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกรวิชญ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายอานุภาพ  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุตรอำคา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชนันธร  พุทธขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมรภัทร  สุระเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปรางค์สินี  ผาปรางค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภูกวิน  กุลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายสิทธินนท์  วิรุฬวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายอิทธิณัฐ  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายธนกฤต  โคตรอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายรักษ์  ชารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพงศกร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายภาณุเมศ  พันธ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ฟักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายจุลจักร  โคกโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายวโรทัย  กิทำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายพงศพัศ  ปากอุตสาห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายกฤษฎา  ไทรเล็กทิม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพิชิตพงษ์  ชิตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายวิษณุ  ชนนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายปราโมทย์  ชุมภูแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายวันชนะ  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอำนาจ  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายเตชินท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายธรรพ์ณธร  ปัญญานาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายรณฤทธิ์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศิริรัตน์  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภูสิทธิ์  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุภัทรา  สีงาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายกิตตน์ธนกร  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายรภสกร  อินทมนต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงจิดาภา  ดำมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวริศรา  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายพงศพัศ  พยัฆฑา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปวิตรา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงตรีชฎา  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรันธร  หลอดคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  วงศ์ศรีธร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกวินทิพย์  พันธทัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปวิชญาดา  ยศพันษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนภัส  พร้อมสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณิชานาฎ  ศรีวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปิยาพัชร  นันทจักร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนิธิตา  เหลืองช่อสิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนันทิยา  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายเพลงศักดิ์  พูลภูงา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธนวัฒน์  มงคลมาตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายพัฒน์ชรพงศ์  ต่ายธานี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงแทนขวัญ  วารีนิล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปณิดา  จิตรมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐพล  รัตนศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอันดา  มาสขาว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงรัชณิชา  มาศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสุภเวช  หนันอ้าย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายประดิทรรศณ์  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนรัฐ  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฐปภัสร์  เจษฎาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกริชปกุล  โคตรชาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณฐกร  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนกฤต  ประชุมชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายดีแลนด์  วาสนีแอ็ค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายถิรวัฒน์  คำจร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอรปภา  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนลพรรณ  ผลประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุชานันท์  บุตรสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทนะชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุภัสสรา  กีรตินันท์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรติวันต์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธัญรัศม์  รุ่งหิรัญเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปวีณา  ประชาปกป้อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายทัศน์พงศ์  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศุภกฤต  ปรุโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนพณัช  คติสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีระภัค  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปาณัท   ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเดชาวัต  กะมุทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกานต์  กาฬบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภคพล  อุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงรัชฌา  อุดโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปณิตา  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภัทรพร  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวรินมณี  กุบแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐพร  บูรณปรีชา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณฐวัฒน์  คำจร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปุณณดา  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนภูมิ  จูมลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายยศวริศ  ขันบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนฤพร   พนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายศุภชัย  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธนาภา  แสงย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชยางกูร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปวริศา  ต้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพัสกร  กาลพันธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอนุวงศ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศุภกฤต  โพธาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนาธิป  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสิรินทรา  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุตาภัทร  บารมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอนุธิดา  สายสมคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปาณิสรา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณฐพงศ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจิรกุล  ศิริโภค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปิยาพัชร  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนพงษ์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฤทัยชนก  เหล่าศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชยกร  อ่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภาวิต  ประชาปกป้อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิชาภา  จำปาไพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุชญา  จันทร์เกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเพชรไพลิน  รุจิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธนภร  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกวินทรานภัส  ลุยพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศิริรดา  ศิริอำนาจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฉัตรภิญญา  โพธิ์มาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนิภาธร  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธณัญชนก  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจินตวีณ์  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงโสรญา  รูปดีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอัญมณี  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปาลิตา  พุทธขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชาลิสา  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอมรรัตน์  โมริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพริ้มพักตร์  วอศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงมุกมณีรัตน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงรินลดา  สุราพิท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นใต้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุธิดา  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสุประวีณ์  ช้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสวัสดิ์วงศ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณันฐกิดติ  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนันธวัฒน์  ฝ่ายบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงยุวดี  ศรีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวรวิช  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปิยชล  สุขใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายสิงหา  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวีรภาพ  พรหมกาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวีรพล  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนาวิทย์  คุ้มผล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชัญญาธรณ์  จอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธนพร  วงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกวินตรา  ศักดิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปั้นศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงมนัสพร  มุทุจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกัลย์สุดา  พาตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณิชานันท์  โคตอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฉานอก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุพิชณันฑ์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศุจีภรณ์  คืนดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐริกา  คุ้มขำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศุภวิทญ์  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพุทธินันท์  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธรรพ์ณธรณ์  สารีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภาคิน  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกิตติพล  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพีรภาส  เรืองผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูริณัฐ  เกตุกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณฐพล  ประแดงปุย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภูวเนตร  มิ่งไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกฤษดา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงเหลือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนชาติ  ก้อนแพง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายคุณานนท์  ผิวเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวรัทยา  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพลอยปวีร์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรฐิตาภรณ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกาญจนา  มารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชนินาถ  มัสยามาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศิริญญารัตน์  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอภิญญา  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกชพรรณ  สุกูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวิรวรรณ  พสุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิตรานุช  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วรรณโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกมลนิตย์  มีมานะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภัทรฏา  คณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายต้นกล้า  แก้วเลื่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีจันทร์เด่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนิชกานต์  ชิงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภาสินี  กุศลสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกิตติภณ  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนโชติ  พาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภัทรพล  ได้เลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฐวัชต์  บุญมาภักดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายฐิติพัทธ์  สีฟ้า โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวรวัฒน์  จันทร์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชิษณุพงษ์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขอร่าม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปรีญานันท์  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปภาดา  เพ็งพา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงรุจิรา  โมระดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชลลดา  ธัมมานุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชัญญา  คุณุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกนกวรรณ  นนทพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงญาดา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศุภนุช  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงไอซ์รัตน์ดา  จารุมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนฤมล  ภาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปัณณพร  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอภิญญา  วงกลม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงลฎาภา  พรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายบวรศักดิ์  ชนนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพีระพัฒธนะพงษ์   ง่ามเข็มกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวรุตม์พงษ์  คงทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปริวัฒน์  วายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศตคุณ  เรืองบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชนกฤต  วงศ์ละคร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายดนุสรณ์  นีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกรวิชญ์  ปะตะสังค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภูริ  พลราช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธรรมปพล  กงใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอรรถพร  นามสร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธีรญาภรณ์  ทองโส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณดา  แสนสุรีย์รังสิกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเปรมสิริ  พวงจินดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุธีกานต์  เบ้าเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนันทรัตน์  อิสสะรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธีรดา  ณุวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงคาร่า เบญจมาศ  รูนีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปุณยานุช  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปภาวีร์  คำยอด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โมรา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสรัณรัตน์  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนภศวรรณ  ทนงจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงบุญญาพร  อมรพรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมุทาดา  มุทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิชญาภา  บรรใดทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจิณวราห์  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายเวทิศ  พิมพ์สะกะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงมิ่งมณี  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปวีณา  โสภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภัทรพล  พันเพชร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายศิวาวุธ  กล้าทุกวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรมนุก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอธิฏญา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายนันทพัทธ์  กุลโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพีระวัฒน์  คณะมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายนิธิธาดา  คติอุดมพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนัชชา  เนื่องเผือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายระพีพัฒน์  ธิษาไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกฤชพล  ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชยดา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพัชรพล  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนิติธร  ปฏิจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปัญฑิตา  กาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธีรเดช  เจตนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายรัฐสิทธิ์  สอนคำมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปริญญา  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงโสมศิริ  ศรีรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงขวัญข้าว  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธนัชพร  อันไขหน้า โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แพงโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกุลธิดา  จันทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสมัชญา  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปาริสา  ดาคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกนกอรวลี  ยุวบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอลงกรณ์  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกนกพร  โวหาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไสย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวรัญญา  ขรขวา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตน์ผกาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวิสสุตา  โนโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงทาณิชา  ฟักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกวิลธิดา  สุขสะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอนินทิตา  สุลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอรจิรา  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศรุตา  ประเคน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกอหญ้า  สาระพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนภัสสร  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิชชาภา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอภิชญา  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศิมัญตรา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายจีระพัฒน์  คำหอมกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอรัชพร  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกนกพร  ศรียาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐพร  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจิรัชยา  เครือดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวาคาณา  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายบุพกร  จันทร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกัญวรา  จำปาเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนาฏารี  กลิ่มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสาวิตรี  ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงทัศนาวลัย  หาริตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศิวกร  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภณิตา  ภูศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายจิรายุทธ  บุญธรรมมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ป้องพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายจรัลชัย  ภาระเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงฐิติมา  โสภิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายญาณกวี  ถาวรคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงฐิตาภา  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพชรกร  ไทยชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายสิทธิโชค  มานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพชรธร  ไทยชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรเครือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนพัฒน์  คำสุมาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศศิธร  ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงยุพารัตน์  สินเติม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนวัฒน์  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงราตรี  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจิดาภา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวัชรากร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศศินา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกวินตรา  กาณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกาญจน์พิชชา  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิมธิดารัตน์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุรัตนาวดี  สารีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  พันทะนาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุชาดา  ผิวจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงโสภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ตาแปง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธนิดา  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพงศกร  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายศิริโชค  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธีรศักดิ์  สุวะมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงศศิประภา  ละติเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงเณศรา  ถีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกิติคุณ  มณีกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สารคณา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสิริยากร  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปพิชญา  เกตุหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธนาภา  ชานุชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชนัญญา  ปรือทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกฤษกร  บรรลุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัฐราวุฒิ  มาลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงเข็มจิรา  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฐริกา  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนภาพร  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภานรินทร์  ระบุสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพัณณิตา  พระโสภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศศิวรรณ  แซ่หยาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภัทรวดี  ตอสกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงฏีฉัตร  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐชา  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอรจิรา  โป๊แซ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายปุณณวัฒน์  พรมทา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายศิวกร  ศิริวิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายวานิชย์  ระดาชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายเผ่าเกียรติ  จุละกะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายฐนกร  จันทร์แดง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงวณิชญา  จำปาหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายภูมิชัย  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงธนัญชนก  โคตะการ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงปลิตานันท์  ปรือทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรมวาปี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายสิปปภาส  ธนชัยทิมากร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ์สืบ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกวิสรา  กิมยงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงดลพร  ปัญญามาตร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยะโอชะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงนฤกมล  วุฒิพรหม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงปิยากร  ปุระ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงธัญชนก  ปราณี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายนราวิชญ์  พึ่งพบ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายธีรภัทร  ถามะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพีรยา  ไชยกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายไอยคุปต์  คุณมี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงหทัยชนก  โกมลศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายพงศพัศ  เชื่อสิงห์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายต่อตระกูล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายณฐนนท์  ตระการกสิกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายสุธินันท์  บัวศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงโคตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงกชพรรณ  สายหงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงทิพธัญญา  สีลาไหม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงนิรชา  เสตะจิต โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายอรรถวิทย์  เกศหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงนวรัตน์  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใจกล้า โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงเจริฐรัตน์  ระดาพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงนาริณี  ธรรมโรจน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงอริศรา  สันตะวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยต้นเทือก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายฐิติ  จันทร์แดง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายปัญญา  ไชยสุระ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงโยทะกา  จรลี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสศิมา  บุญสะอาด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทียนวิลัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายเจตนิรันดร์  เกษกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วเกิด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายศุรศศิศธร  สอดส่อง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนวพล  นนท์พละ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอนุวัต  คณาสาร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปัญญวีฬ์  สาระไทย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนพิพัฒน์  สุขบัติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ระเมือง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายจิรศักดิ์  อสงไขย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปีติภัทร  แสงงาม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ด้วง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 นายธนกฤต  นีระเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวรัญญา  เปล่งสุขเจริญศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเชิด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาตะคุณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงศศิธร  สีตะมา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอฐิตา  ธนูศิลป์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกนกณัฐ  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนวัฒน์  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภะบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญชาลี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายโชคชัย  กุลเกลี้ยง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไหวดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณัฐวัศ  มุระศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายบวรรัช  ศรีสุข โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงแพรวา  เต๊ะซัน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสมัตถ์  สีดาจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกุลเชษฐ์  สีลาคำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิกาล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงฉัตรภรณ์  ศรีแนน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายเจษฎา  เมษา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีหาบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงเบียงก้า  ซินนอเร็ตตี้ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชุรีกร  สว่างเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายจตุรวิทย์  มาลีรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สมพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมหิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธนวรรณ  ปัสสา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายอัครชัย  ทนทาน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนริศรา  บุญมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงธารทิพย์  สุดาชม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภรัณยา  ส่งยา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวรพิชชา  สินอ้วน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปานชนก  แสนหวัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเขมิกา  อตรพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายอธิชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายวิวัฒน์  ศิริขันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  จันทร์อ่อน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสิริวิมล  เหมือนมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชลธิชา  โฉมเฉลา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายฐาปกรณ์  มีมานะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายวัชพงศ์  เกษียร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณัฐรัช  มุสารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงประภาสิริ  สายเย็น โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพัทธนันท์  วรรณศิริสกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชลธาร  ชิดดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนนทพัทธ์  สินอ้วน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอณาเซีย  สุทธินนท์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายวรภพ  ยอดสวย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายขจรศักดิ์  กีกอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปิ่นมุก  วะสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายมิตรประชา  รื่นเริง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพรรณนิภา  คณาเสน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงฐิติพร  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายนันทยศ  ลาผ่าน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุระมาปัด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณพัชญา  พิมพะเลีย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายสถิตคุณ  ป้องเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอลิชา  ทองก้อน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงญาณิชดาภา  สุรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงบุณยวีย์  ขีระมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายณัฐสิทธ์  อุตสาหพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธัชกร  สุธาพจน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  จิตตารมย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายมนุชาธิป  เจริญวัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจินดารัตน์  สรสุภาพงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนาราภัทรณ์  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาวัด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายนันทพัทธ์  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอชิรวิชญ์  ดอกบัว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายกณกพล  แก้วกอ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกฤษนล  สันตะวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกฤติชัย  กลางสูงเนิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพรนิภา  อินบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวิจิตรา  สุดตา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายศุภกร  กองสมบูรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายภูดินันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายคณิศร  โคตรทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายรชตะ  ขุลัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธราเทพ  เจริญขึ้น โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงศิระกาญจน์  ขจรเกียรติเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุนีย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศรายุธ  เหมันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอนันดา  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอภิชญา  ภาคภูมิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐพร  มารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงมัณฑนากร  สิมมา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกวินธิดา  คชเสน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายชยพล  ลัทธชัยดิลก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายนราพงษ์  บุญมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพงษ์ตะวัน  สุรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจันทร์วรา  เศรษฐวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแสง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนากร  มิลยะมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายกรรณวิษณ์  จำนงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายชวิศาล  บุญเติม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ตังวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายธีรัตม์  ธนเจริญสกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงศรัณญา  พิชัยกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงณัฐชยา  อุสาห์จันทราบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงธนภรณ์  เนตรวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายญาโณทัย  แสงเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อั้งยุทธ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายปริยวิศว์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายกฤษกร  หอมหวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายพศิน  พงศ์วศิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายเลิศวรรธน์  เรืองนุ้ย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายสุรธัช  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายธีรภัทร์  คำสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสว่าง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายศิวกร  แก้วมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายพุฒิเมธ  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดีแสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงอัตภิกญาณ์  จูมจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายธนกฤต  สอนเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายกฤษฏิ์ฐกรณ์  เสนพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายวีรภัทร  สีหาพัด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายฐานปกรณ์  พยัคฆทา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงปริชญา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปพิชญา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายปภังกร  คลังแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายธนวัฒน์  กิวิโล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายสตีเว่น  เรืองวงศ์เวบ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายภคนนท์  จิตรมาศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายธนวัตน์  คณะพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายเสริมทรัพย์  ไชยแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายยจธนา  เพ้านู โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายชยุต  พลายโถ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายกษิดิศ  วิริยพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายธนัช  ธันญบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายชัยวิชญ์  เห็มสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายวิทวัส  อุปริวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายกิตติธัช  ผาริบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายกัญจน์ติพัฒษ์  ไชยถาวร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงสุธาวี  เงินเรียน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงอนัญญา  คูณมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงอภิสร  จันทมูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงพลอยกาญจน์  หมายทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงปวริศา  กัลยาพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงอลิส  เจอร์แรมส์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงจิรภิชญา  กัลยกฤต โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงสุชานาถ  คำสนอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายภัทรดนัย  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สกลไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวรเมธ  โสมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายจิรายุ  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายชิษณุพงศ์  อาร์รวส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายรัชตะ  สร้อยงาม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอิทธิพล  บุญเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายนราวิชญ์  ยิ่งยง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกตัญญู  ผิวเงิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธนพล  สงวนนาม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายวัชรพล  แก้วจันทึก โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปาณิสรา  บอนบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณัชชนันท์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพาขวัญ  สุจิวโรดม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงวรัชยา  วังสการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวริศรา  มาพงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวานิสา  จันทสิทรางกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศิริวารีย์  พลบุรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษมสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงงามพิศ  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธนัญชนก  ถือโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกวินตรา  เทวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤทธิตา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญขึ้น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพัชรมัย  เงาดำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงญาณภา  วันดีวงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนุชลัดดา  ถาวร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนบุญถึง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธนโชติ  ติดสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงภัทรพร  ทานุมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงแคทรียา  นารีโฮล์มส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงองค์อินทร์  ดวงใจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทนัด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอภิวิชญ์  เห็มสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีนาแพง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงญาณิศา  กงแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพอเพียง  จันทร์ศิริ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงทักษอร  จันทะเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอธิติญา  สีส่วน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกมลวิษา  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพิมลวรรณ  วะหิม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสิริกร  สันลักษณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุนินัทธ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพชิรา  บุญค้ำจุน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปพิชญา  จารุวาที โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายอัฑฒกร  บุญสวน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายภูมินทร์  สู่เสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายศุภชัย  วุฒิสัตยาบัน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธนาธร  แก้วหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ตันวัฒนเสรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริราช โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐณิชากร  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกัณฐารัตน์  สุพร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพลอยชมพู  จารุสันต์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปุนรดา  กาฬจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายปวริศ  แก้วศรีนวม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายไทโกะ  ราชอุ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธีร์กวิน  แสนมี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายศริน  ประเสริฐศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายภาสกร  หนองรั้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายภูรินทร์  หนองรั้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายพงษ์พญา  อาจกมล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงโชติรส  ดอกแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุนะบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงมนัสขวัญ  บุญแปลง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงชุติมา  หลาวแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลธิแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงรินรดา  แสงนวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงสุดาพร  งามวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายกฤชนนท์  เสือดาว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายณฐพงศธร  ไชยมงคลดิษฐ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภัทรพล  สีบุญนำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงธนิดา  อนุกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอติภา  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายทัตธน  ศรีสะอาด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงรมิตา  เจษฎาพาณิชย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภรณ์ชนก  มารัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงเบญญาภา  อรชัย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงโศภิตา  โสมอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสาวิตรี  พลหงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงอังสนา  ชัยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงศิรประภา  ทุมชาติ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพงษภัทร  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายสัณฐิติ  บุตรวัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีโท โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายเตชินท์  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายวัชฌิรายุทธ  สิงห์ป้อง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงอิศริยา  สานัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงมินตรา  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงภัณฑิรา  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงพริมรตา  โคตะการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายณัฐดนย์  โอสถ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายสิทธิชัย  โสภาพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายอิทธยา  มะลิหอม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายพัชรพล  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายวชิรวิทย์  สมณา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงวนิชิดา  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงชนม์นิพา  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงวรัทญา  โนนเพีย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายกิตติพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายกิติพล  สานัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงมัญชุพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงเฟื่องฉัตร  สาชนะ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงลีลาวดี  สุวรรณพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายณัฐภัทร  เพียสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายอภิวิชญ์  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายกิตติภูมิ  คุณมี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายกิตติภพ  ฉิมเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงวรกมล  บุดดีสุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงศุภรดา  วงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วิริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงศิรประภา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงธนัญญา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายจิระเมธ  สมณา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุระ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายจักรธร  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงศศิตานันท์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงสุภารัตน์  สายธนู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงขวัญข้าว  โลจรัส โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงรุ่งนภา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงพิชญา  เพ็งพา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงภูธิญา  ระติเดช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายอัครชัย  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายศุภกิจ  มังฉกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติชัยสุภาพ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายกิตติพันธ์  จันทป โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายอดิสร  ศิริเทศ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายชัญญา  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายพิชญะ  เชิญนิยม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายวุฒิชัย  ภู่ก๋ง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายอรรฆพร  มาลาอุตม์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายอลงกรณ์  มาลาอุตม์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายพงศ์พล  มูลเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายรัฐภูมิ  อนันต์เรือง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายภาณุวัฒน์  คณาเสน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิศาเวช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายจักรพัฒน์  จันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงชนิกานต์  สาทาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพรรนิภา  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงแพรวา  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงเกศมณี  ขันทวี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวาสนา  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวิยะดา  รัตนพลแสน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงพิชชาพร  ชั่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม