รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอรจิรา  โป๊แซ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายปุณณวัฒน์  พรมทา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายศิวกร  ศิริวิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวานิชย์  ระดาชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเผ่าเกียรติ  จุละกะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายฐนกร  จันทร์แดง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวณิชญา  จำปาหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภูมิชัย  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนัญชนก  โคตะการ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปลิตานันท์  ปรือทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรมวาปี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายสิปปภาส  ธนชัยทิมากร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ์สืบ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกวิสรา  กิมยงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงดลพร  ปัญญามาตร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยะโอชะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนฤกมล  วุฒิพรหม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปิยากร  ปุระ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัญชนก  ปราณี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายนราวิชญ์  พึ่งพบ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธีรภัทร  ถามะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพีรยา  ไชยกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายไอยคุปต์  คุณมี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงหทัยชนก  โกมลศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพงศพัศ  เชื่อสิงห์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายต่อตระกูล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณฐนนท์  ตระการกสิกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสุธินันท์  บัวศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงโคตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกชพรรณ  สายหงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทิพธัญญา  สีลาไหม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนิรชา  เสตะจิต โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายอรรถวิทย์  เกศหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนวรัตน์  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใจกล้า โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายศุรศศิศธร  สอดส่อง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายนวพล  นนท์พละ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอนุวัต  คณาสาร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปัญญวีฬ์  สาระไทย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนพิพัฒน์  สุขบัติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ระเมือง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายจิรศักดิ์  อสงไขย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปีติภัทร  แสงงาม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ด้วง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 นายธนกฤต  นีระเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวรัญญา  เปล่งสุขเจริญศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเชิด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาตะคุณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศศิธร  สีตะมา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอฐิตา  ธนูศิลป์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกนกณัฐ  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนวัฒน์  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภะบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญชาลี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายโชคชัย  กุลเกลี้ยง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไหวดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฐวัศ  มุระศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายบวรรัช  ศรีสุข โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงแพรวา  เต๊ะซัน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายสมัตถ์  สีดาจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกุลเชษฐ์  สีลาคำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิกาล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฉัตรภรณ์  ศรีแนน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเจษฎา  เมษา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีหาบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเบียงก้า  ซินนอเร็ตตี้ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชุรีกร  สว่างเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจตุรวิทย์  มาลีรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สมพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมหิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธนวรรณ  ปัสสา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอัครชัย  ทนทาน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนริศรา  บุญมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธารทิพย์  สุดาชม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภรัณยา  ส่งยา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวรพิชชา  สินอ้วน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปานชนก  แสนหวัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเขมิกา  อตรพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอธิชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายวิวัฒน์  ศิริขันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  จันทร์อ่อน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสิริวิมล  เหมือนมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชลธิชา  โฉมเฉลา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายฐาปกรณ์  มีมานะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวัชพงศ์  เกษียร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐรัช  มุสารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงประภาสิริ  สายเย็น โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพัทธนันท์  วรรณศิริสกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชลธาร  ชิดดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนนทพัทธ์  สินอ้วน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอณาเซีย  สุทธินนท์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวรภพ  ยอดสวย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายขจรศักดิ์  กีกอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปิ่นมุก  วะสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายมิตรประชา  รื่นเริง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพรรณนิภา  คณาเสน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฐิติพร  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนันทยศ  ลาผ่าน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุระมาปัด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณพัชญา  พิมพะเลีย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสถิตคุณ  ป้องเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอลิชา  ทองก้อน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงญาณิชดาภา  สุรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงบุณยวีย์  ขีระมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐสิทธ์  อุตสาหพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธัชกร  สุธาพจน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  จิตตารมย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายมนุชาธิป  เจริญวัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจินดารัตน์  สรสุภาพงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนาราภัทรณ์  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาวัด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนันทพัทธ์  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอชิรวิชญ์  ดอกบัว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกณกพล  แก้วกอ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกฤษนล  สันตะวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกฤติชัย  กลางสูงเนิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรนิภา  อินบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวิจิตรา  สุดตา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายศุภกร  กองสมบูรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภูดินันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายคณิศร  โคตรทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายรชตะ  ขุลัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธราเทพ  เจริญขึ้น โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศิระกาญจน์  ขจรเกียรติเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุนีย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายศรายุธ  เหมันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอนันดา  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอภิชญา  ภาคภูมิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายชวิศาล  บุญเติม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ตังวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรัตม์  ธนเจริญสกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงศรัณญา  พิชัยกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฐชยา  อุสาห์จันทราบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงธนภรณ์  เนตรวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายญาโณทัย  แสงเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อั้งยุทธ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายปริยวิศว์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายกฤษกร  หอมหวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายพศิน  พงศ์วศิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายเลิศวรรธน์  เรืองนุ้ย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายสุรธัช  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายธีรภัทร์  คำสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสว่าง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายศิวกร  แก้วมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายพุฒิเมธ  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดีแสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอัตภิกญาณ์  จูมจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายธนกฤต  สอนเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายกฤษฏิ์ฐกรณ์  เสนพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายวีรภัทร  สีหาพัด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายฐานปกรณ์  พยัคฆทา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปริชญา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปพิชญา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายปภังกร  คลังแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายธนวัฒน์  กิวิโล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายสตีเว่น  เรืงวงศ์เวบ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายภคนนท์  จิตรมาศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายธนวัตน์  คณะพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายเสริมทรัพย์  ไชยแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายยจธนา  เพ้านู โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สกลไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวรเมธ  โสมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายจิรายุ  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชิษณุพงศ์  อาร์รวส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายรัชตะ  สร้อยงาม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอิทธิพล  บุญเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนราวิชญ์  ยิ่งยง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกตัญญู  ผิวเงิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนพล  สงวนนาม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวัชรพล  แก้วจันทึก โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปาณิสรา  บอนบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัชชนันท์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพาขวัญ  สุจิวโรดม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรัชยา  วังสการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวริศรา  มาพงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวานิสา  จันทสิทรางกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศิริวารีย์  พลบุรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษมสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงงามพิศ  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธนัญชนก  ถือโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกวินตรา  เทวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤทธิตา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญขึ้น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพัชรมัย  เงาดำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงญาณภา  วันดีวงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนุชลัดดา  ถาวร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนบุญถึง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนโชติ  ติดสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภัทรพร  ทานุมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงแคทรียา  นารีโฮล์มส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงองค์อินทร์  ดวงใจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทนัด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอภิวิชญ์  เห็มสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีนาแพง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงญาณิศา  กงแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพอเพียง  จันทร์ศิริ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงทักษอร  จันทะเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอธิติญา  สีส่วน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกมลวิษา  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิมลวรรณ  วะหิม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสิริกร  สันลักษณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุนินัทธ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพชิรา  บุญค้ำจุน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปพิชญา  จารุวาที โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายอัฑฒกร  บุญสวน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภูมินทร์  สู่เสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศุภชัย  วุฒิสัตยาบัน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนาธร  แก้วหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ตันวัฒนเสรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริราช โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐณิชากร  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกัณฐารัตน์  สุพร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพลอยชมพู  จารุสันต์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปุนรดา  กาฬจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปวริศ  แก้วศรีนวม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายไทโกะ  ราชอุ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธีร์กวิน  แสนมี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายศริน  ประเสริฐศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภาสกร  หนองรั้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภูรินทร์  หนองรั้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพงษ์พญา  อาจกมล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงโชติรส  ดอกแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุนะบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงมนัสขวัญ  บุญแปลง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชุติมา  หลาวแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลธิแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงรินรดา  แสงนวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุดาพร  งามวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพงษภัทร  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายสัณฐิติ  บุตรวัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีโท โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายเตชินท์  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายวัชฌิรายุทธ  สิงห์ป้อง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอิศริยา  สานัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงมินตรา  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงภัณฑิรา  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพริมรตา  โคตะการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐดนย์  โอสถ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายสิทธิชัย  โสภาพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายอิทธยา  มะลิหอม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายพัชรพล  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายวชิรวิทย์  สมณา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงวนิชิดา  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงชนม์นิพา  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงวรัทญา  โนนเพีย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายกิตติพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายกิติพล  สานัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงมัญชุพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงเฟื่องฉัตร  สาชนะ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงลีลาวดี  สุวรรณพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายณัฐภัทร  เพียสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายอภิวิชญ์  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายกิตติภูมิ  คุณมี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายกิตติภพ  ฉิมเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงวรกมล  บุดดีสุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงศุภรดา  วงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายจิระเมธ  สมณา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุระ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายจักรธร  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศศิตานันท์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสุภารัตน์  สายธนู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงขวัญข้าว  โลจรัส โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงรุ่งนภา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชญา  เพ็งพา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภูธิญา  ระติเดช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอัครชัย  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศุภกิจ  มังฉกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติชัยสุภาพ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกิตติพันธ์  จันทป โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอดิสร  ศิริเทศ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชัญญา  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพิชญะ  เชิญนิยม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวุฒิชัย  ภู่ก๋ง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอรรฆพร  มาลาอุตม์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอลงกรณ์  มาลาอุตม์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพงศ์พล  มูลเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายรัฐภูมิ  อนันต์เรือง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภาณุวัฒน์  คณาเสน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิศาเวช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายจักรพัฒน์  จันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชนิกานต์  สาทาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพรรนิภา  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงแพรวา  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเกศมณี  ขันทวี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวาสนา  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม