รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณภัทร  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธีรภัทร  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชมเพชร  จำนงค์ไว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายปวินทกานต์  เหล่าศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปุณยณัชฐ์  อยู่เกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัทรนันท์  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์เย็น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายอัศวิน  ทองเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนาวรรธน์  วรวงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายนพธวิชญ์  พยอมแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รักซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายอรรถเนติกร  ดอนสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภัทรา  บุญฤทธิ์ลักขณา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอิสรีย์  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงลฎาภา  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงไอริสา  อารยะรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุตินันท์  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปุณยวีร์  พวงโภคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปพิชญานันท์  ศักดิ์สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายนภดล  ศรีวัฒนาธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอริสราพร  สอนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำคง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิชญา  จำเนียรศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญข้าว  พูลพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวริศรา  พูลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายภูริณัฐ  อ่วมทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพลวรรธน์  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุภาวิดา  กองโคตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพัสกร  เอี่ยมแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนนทพัทธ์  ไวยมะยุรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสรัลพร  รัตนอมรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวรินทร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายวรรณธกร  พงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายภูรี  แม้นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสรัลรัตน์  จึงธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญาณิศา  แจ่มอำพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วกระจาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภคภพ  อินทร์ไต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชัญญา  ฉัตรเฉลิมกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชุมพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพระนาย  จิญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพรรษกร  จำเรียงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิตภัทร์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอัญชสา  ดีบุกคำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีประจันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตระกูลใบชิด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชชาอร  ยิ้มประไพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจิรพัฒน์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอนวัช  มั่งนิมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายโชติวัฒน์  ห้องดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณชพล  สวยสม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพนธกร  ศรีทองทา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอริธัศย์  แจ่มวิมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพชร  แม้นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัฐพล  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์กาวิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกตัญญุตา  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกลัยกร  คงทารุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธิดาวรรณ  เรืองณภัทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวรรณิดา  หลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงญาติกา  ยงศ์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศุภิสรา  อุบลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายจารุวิทย์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปราชญา  คัชชิมา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายภาคิน  สำราญจิต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฐกิตติ์  ไพบูลย์ธนายุ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายเสฏฐพันธ์  อินทนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกนก  ครองตน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐพัชร์  ประดับเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชลธี  นทีธารทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกานต์  มาพระลัพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนภัสกร  ยอดระยับ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพรชนก  รีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพรนภัส  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวันวิสา  โพธิ์เที้ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสิริณภา  วงค์มั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฏฐาวฎี  กลิ่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธันย์ธมนต์  อวนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายภควัฒณ์  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนภัทร  วงษ์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกิตติ์กวิน  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอริสรา  สุริฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวชิรวิชญ์  สดแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจิรภัทร  พงพุฒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพิจัยณรงค์  วณิชกุลธวัช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลายจั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนันทนา  จิตร์ไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอัจจิมา  จำนงค์ไว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวราภรณ์  ลือนิคม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนาวิน  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกรวี  โพธิ์ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเฉกชนก  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวัชรวิทย์  จุลกสิกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพิชญุตม์  อนุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณธนัทฐ์  อรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสุรัชภณ  พรมยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณชพล  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวรรณพงศ์  พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจิรายุ  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนากานต์  ไพรเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวิมลสิริ  ตรีวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกณิศ  พุฒิซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนุตประวีณ์  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หิรัยโญภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองเพชราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมสิงห์สกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกิตติภัทร  หวังสะและฮ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณิชานันทน์  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายรณพีร์  ละม่อมอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปุญญิศา  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกฤษฎิ์คุณานนท์  พลอ่อนสา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภีมวัศ  นาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอธิป  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายจตุรภัทร  เริงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณภพ  โตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายจิรายุ  จันทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปวริศ  จันทวี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนเทพ  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิบูลย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์อารักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงแทนหทัย  สังข์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสราญรัตน์  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสิริวิมล  วารินศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงไปรยารัตน์  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงรดา  พันระยักคงคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐณิชา  หวัง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงลภัสรดา  แป้นเปีย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงลวัณรัตน์  วงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภัณฑิรา  นุชแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชชาพัชร  เกรียงไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนภทีป์  พึ่งจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนโชติ  ยิ่งยงสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอภิชญา  สิริช่วยชูชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสุกฤษฏิ์  กาเวระ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจารุพิชญา  คำปันโน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายจักรพงศ์  พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฏฐพร  โตอุรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสิชนม์  อินทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจตุทิพย์  จันทร์พราว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนนนรี  ถ้วนถวิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจารุพรรนธ์  ปีตินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิตตานันท์  จันทร์อาภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธีรศานต์  สุพรรณนิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสรวิศ  สันโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกันต์ชิสา  วิเศษพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนิพิฐพล  เอื้องเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปุญณิศา  สุโกสี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายถิรภัทร  สำเนียง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปัญชุพร  สุราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพันธกานต์  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชนัญชิดา  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกฤตพงศ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปวิชญา  ผอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงรวิสรา  คงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนวพล  เผือกเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัฒนารี  แตงดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุวรรณนิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายฐาปกรณ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนนท์นที  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจิรภัทร์  เตรียมวิจารณ์กูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงฐานิกา  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิตต์สามารถ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐธิตา  เจตนาศรีดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงทิพานัน  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพรรษา  พ่วงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภณจิตรีธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ศรีสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภาวินี  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รองรัตน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเศรษฐพร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณิชกานต์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอังศวีร์  บุญวัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนราวัลย์  ศิลามาศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภัทรธิดา  มีฟัก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปภาวี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐชนัน  เทียมเสวก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธราเทพ  วานิชวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรัตน  อ่อนละม่อม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุตาภัทร  สกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณฐวัฒน์  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวีรภัทร  โรจนบุรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวีรวิชญ์  โอฬารนิธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายนัธทวัฒน์  ดวงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธีรภัทร  ฤทธินาคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายโชติชญาน์  นาควะรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณัฐชพน  วรรณโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายปัญญาทวี  พงษ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายณฐภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายภูเบศน์  ขาวศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายโบอิ้ง  ยอดเถื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพรปวีย์  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงนิชาพร  ปรากฏผล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายยศกร  สุทธิพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายอาทิตย์  เปียไธสง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพกุลกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธนัชญา  วงษ์ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสุชาดา  ภู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายชัยณรงค์  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายณกร  ปานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายกิตติภัทร  เที่ยงทิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายฐาปกรณ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายอธิพัชร์  สิริรัตน์เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณัฐสิรี  แสงทับทิม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงรินลดา  ลายประหยัด โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายสุนิธิ  ไพรสันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงรวิศรา  งอกงาม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายกนกพล  พุฒวันดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงทักข์ธนภรณ์  พรมบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกวิณณา  แก้วอร่าม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสุชัญญา  ผลทิพย์ฺ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศดานันท์  แร่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฏฐยา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โสนน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนิฐิตรา  ไหลสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอชิรญา  ฤทธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุภัทรา  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธิติมา  ไทยนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจิรัสยา  ฉ่ำแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจริญญา  เทศสลุด โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจุธาภัค  แสงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนกฤต  ไวยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงบัณฑิตา  เชาว์เอนก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนกร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภูวเดช  ขุมพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเอเวอลีน  สีแตงสุก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปภาวรินท์  โคธา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรดา  รวยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิ่มสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปุณยนุช  ปานพันธุ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงลดาภรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐภัทร  ฐิตานุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายจิรพัชร  สำแดงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวรัญชิต  ครองตน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธีรภัทร  จันทราภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธนัชพร  คำเดช โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนภิสา  ไหลสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชนัญชิดา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิจิตรา  สินธุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงรตนภรณ์  โพสาวัง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงมนต์ตรา  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกานต์สินี  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกชพรรณ  กสิผล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลิ่นลำดวน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงไปรยา  ศรีพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพุทธธิดา  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนิสรา  อินใย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เอนก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอาทิตยา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธันย์นิชา  ฉัตรชาตรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอธิชา  แสงพันธ์ไม้ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสุรเสนีย์  ทองโอภาส โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุขิตา  โสพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสุรชัย  บุญมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายชินพัฒน์  ศรีธีระวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายธีรภัทร  บุญหมั่น โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายขจรวิทย์  สุภาวิมล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายทรงวุฒิ  บุราณรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงลลนา  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงขวัญกมล  วรนาถจินดา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายธีรพล  พุ่มขจร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์สมจิต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายวัชรินทร์  โอชาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงรำปาว  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายกฤตยชญ์  เทียมอุบล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงศุภิสรา  ผดุงแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอดิเทพ  คงคำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิชญาดา  เสมอเหมือน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงประกายแก้ว  อุดมพุทธา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสิริวิมล  เตียงประโคน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชลธิชา  จารึกรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงรวิสรา  การุญวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสัญจิตา  แจ้งสวะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกุลธิดา  รัตน์ไทรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายจิตวิสุทธิ์  หมั่นดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณิชาภา  กุศลเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพรรณพัชร  เอี่ยมสุนทร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชยิกา  จันทร์ระยับ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวริศรา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปทิตญา  ก้อนมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  เขียวฉวี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจิรัชญา  รามะนพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพงษ์นเรศ  คำแสนวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพีระพร  ตรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฎฐริชา  ผ่อนผาแดง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม