รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณภัทร  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธีรภัทร  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชมเพชร  จำนงค์ไว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายปวินทกานต์  เหล่าศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปุณยณัชฐ์  อยู่เกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัทรนันท์  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์เย็น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายอัศวิน  ทองเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนาวรรธน์  วรวงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายนพธวิชญ์  พยอมแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รักซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายอรรถเนติกร  ดอนสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภัทรา  บุญฤทธิ์ลักขณา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอิสรีย์  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงลฎาภา  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงไอริสา  อารยะรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุตินันท์  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปุณยวีร์  พวงโภคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปพิชญานันท์  ศักดิ์สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายนภดล  ศรีวัฒนาธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอริสราพร  สอนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำคง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิชญา  จำเนียรศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญข้าว  พูลพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวริศรา  พูลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายภูริณัฐ  อ่วมทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพลวรรธน์  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุภาวิดา  กองโคตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพัสกร  เอี่ยมแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนนทพัทธ์  ไวยมะยุรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสรัลพร  รัตนอมรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวรินทร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายวรรณธกร  พงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายภูรี  แม้นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสรัลรัตน์  จึงธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญาณิศา  แจ่มอำพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วกระจาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภคภพ  อินทร์โต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชัญญา  ฉัตรเฉลิมกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชุมพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพระนาย  จิญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพรรษกร  จำเรียงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิตภัทร์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอัญชสา  ดีบุกคำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีประจันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตระกูลใบชิด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชชาอร  ยิ้มประไพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนารีรัตน์  ผลสุด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฉัตรวรุณ  คูณภาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิยดา  กิมิบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายวายุ  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายวังกิ่ง  สุภาเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงฑิตยา  นาคเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณิชกมล  เฉลาภักตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายปวเรศ  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายปรเมศวร์  เอมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายพิเชษฐ  จำเนียรศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธนัญชัย  ศิริสุโขดม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณชนน  สุรวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์พลงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายฐิติศักดิ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภัทรภูมิ  พึ่งกัน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนิศารัตน์  ทรัพย์ศฤงฆรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจิรวดี  เส็งรอดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธีรภัทร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวิชิดา  เพ็งกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงจิรัชญา  แตงชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอภิชญา  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายกษิภัท  เรือนแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายจิรพัฒน์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอนวัช  มั่งนิมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายโชติวัฒน์  ห้องดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณชพล  สวยสม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพนธกร  ศรีทองทา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอริธัศย์  แจ่มวิมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพชร  แม้นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฐพล  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์กาวิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกตัญญุตา  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัลยกร  คงการุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธิดาวรรณ  เรืองณภัทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวรรณิดา  หลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงญาติกา  ยงศ์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศุภิสรา  อุบลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจารุวิทย์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปราชญา  คัชชิมา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภาคิน  สำราญจิต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฐกิตติ์  ไพบูลย์ธนายุ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเสฏฐพันธ์  อินทนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกนก  ครองตน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฐพัชร์  ประดับเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชลธี  นทีธารทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกานต์  มาพระลัพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนภัสกร  ยอดระยับ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพรชนก  รีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพรนภัส  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวันวิสา  โพธิ์เที้ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสิริณภา  วงค์มั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฏฐาวฎี  กลิ่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธันย์ธมนต์  อวนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภควัฒณ์  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนภัทร  วงษ์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกิตติ์กวิน  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอริสรา  สุริฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวชิรวิชญ์  สดแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายจิรภัทร  พงพุฒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพิจัยณรงค์  วณิชกุลธวัช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลายจั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนันทนา  จิตร์ไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอัจจิมา  จำนงค์ไว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวราภรณ์  ลือนิคม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนาวิน  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกรวี  โพธิ์ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายเฉกชนก  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวัชรวิทย์  จุลกสิกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพิชญุตม์  อนุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณธนัทฐ์  อรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสุรัชภณ  พรมยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณชพล  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวรรณพงศ์  พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายจิรายุ  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชนากานต์  ไพรเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวิมลสิริ  ตรีวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกณิศ  พุฒิซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนุตประวีณ์  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หิรัยโญภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองเพชราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมสิงห์สกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกิตติภัทร  หวังสะและฮ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณิชานันทน์  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายรณพีร์  ละม่อมอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปุญญิศา  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกฤษฎิ์คุณานนท์  พลอ่อนสา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภีมวัศ  นาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอธิป  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายจตุรภัทร  เริงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณภพ  โตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิรายุ  จันทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปวริศ  จันทวี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนเทพ  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิบูลย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์อารักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงแทนหทัย  สังข์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสราญรัตน์  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสิริวิมล  วารินศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงไปรยารัตน์  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงรดา  พันระยักคงคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐณิชา  หวัง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงลภัสรดา  แป้นเปีย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงลวัณรัตน์  วงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัณฑิรา  นุชแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิชชาพัชร  เกรียงไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนภทีป์  พึ่งจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนโชติ  ยิ่งยงสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอภิชญา  สิริช่วยชูชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสุกฤษฏิ์  กาเวระ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจารุพิชญา  คำปันโน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจักรพงศ์  พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฏฐพร  โตอุรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายสิชนม์  อินทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจตุทิพย์  จันทร์พราว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนนนรี  ถ้วนถวิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจารุพรรนธ์  ปีตินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิตตานันท์  จันทร์อาภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธีรศานต์  สุพรรณนิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสรวิศ  สันโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกันต์ชิสา  วิเศษพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนิพิฐพล  เอื้องเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปุญณิศา  สุโกสี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายถิรภัทร  สำเนียง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปัญชุพร  สุราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพันธกานต์  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนัญชิดา  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกฤตพงศ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปวิชญา  ผอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงรวิสรา  คงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนวพล  เผือกเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัฒนารี  แตงดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุวรรณนิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายฐาปกรณ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายนนท์นที  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรภัทร์  เตรียมวิจารณ์กูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงฐานิกา  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิตต์สามารถ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐธิตา  เจตนาศรีดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงทิพานัน  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพรรษา  พ่วงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภณจิตรีธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ศรีสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภาวินี  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รองรัตน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเศรษฐพร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณิชกานต์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอังศวีร์  บุญวัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนราวัลย์  ศิลามาศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัทรธิดา  มีฟัก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปภาวี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐชนัน  เทียมเสวก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธราเทพ  วานิชวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรัตน  อ่อนละม่อม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุตาภัทร  สกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณฐวัฒน์  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายวีรภัทร  โรจนบุรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวีรวิชญ์  โอฬารนิธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายนัธทวัฒน์  ดวงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธีรภัทร  ฤทธินาคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายโชติชญาน์  นาควะรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐชพน  วรรณโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนกานต์  เกษไชยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกัลยกร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกันตพล  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีธัช  รักเสรีไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวิลาสินี  สุนทรสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสรัล  เลิศเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงยรินทร์ภัทร์  รอดประยูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภณัฐ  มะกล่ำแดง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธันย์ฐิตตา  กิตติอุดมธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอาธัชยา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเขมวิรัณยา  นายกชน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนริศรา  จำนงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ้วน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวิชญ์พล  ผลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐชยา  จี่เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วงฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐกมล  จีนย้าย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐชนน  พลละเอียด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปานโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนภัทร  มนตรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวิชุดาวัลย์  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายรัชชานนท์  ท่าวัง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชื่นชอบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชาญณกรณ์  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอภิญญา  ถีระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธิดาญา  คงคาวัตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวรัชยา  รักอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนนท์ธภัทร์  บุญทด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปุณฑริกา  สายไหม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนัชพร  เต๊ะอุย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเด็กหญิงภัทรมน  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชีพชนก  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐชา  กระจายแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพัชชา  อุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวณิษรา  สุปันนี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฑิตฐิตา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สวนหลวง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐชนน  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงญภากัญ  โลหะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงภัทรมน  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกรกวี  ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายสิทธิโชค  ภู่ประสงค์ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณฐพล  ทับทิมบัว โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายรัชชานันท์  ฉ่ำกริ่ง โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนภัทร  รักชาติไทย โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภูริชญา  บัวศรี โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงเกษมณี  ทวีบุญล้น โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายปัญญาทวี  พงษ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายณฐภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายภูเบศน์  ขาวศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายโบอิ้ง  ยอดเถื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพรปวีย์  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงนิชาพร  ปรากฏผล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายยศกร  สุทธิพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายอาทิตย์  เปียไธสง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพกุลกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงธนัชญา  วงษ์ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุชาดา  ภู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายชัยณรงค์  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายณกร  ปานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายกิตติภัทร  เที่ยงทิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายฐาปกรณ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายอธิพัชร์  สิริรัตน์เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณัฐสิรี  แสงทับทิม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงรินลดา  ลายประหยัด โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายสุนิธิ  ไพรสันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงรวิศรา  งอกงาม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายกนกพล  พุฒวันดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงทักข์ธนภรณ์  พรมบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกวิณณา  แก้วอร่าม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุชัญญา  ผลทิพย์ฺ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศดานันท์  แร่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฏฐยา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โสนน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนิฐิตรา  ไหลสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอชิรญา  ฤทธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุภัทรา  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธิติมา  ไทยนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจิรัสยา  ฉ่ำแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจริญญา  เทศสลุด โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายจุธาภัค  แสงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนกฤต  ไวยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงบัณฑิตา  เชาว์เอนก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนกร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภูวเดช  ขุมพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเอเวอลีน  สีแตงสุก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปภาวรินท์  โคธา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงรดา  รวยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิ่มสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปุณยนุช  ปานพันธุ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงลดาภรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐภัทร  ฐิตานุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจิรพัชร  สำแดงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวรัญชิต  ครองตน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธีรภัทร  จันทราภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธนัชพร  คำเดช โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนภิสา  ไหลสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชนัญชิดา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิจิตรา  สินธุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรตนภรณ์  โพสาวัง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงมนตร์ตรา  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกานต์สินี  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกชพรรณ  กสิผล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลิ่นลำดวน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงไปรยา  ศรีพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพุทธธิดา  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชนิสรา  อินใย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เอนก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอาทิตยา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธันย์นิชา  ฉัตรชาตรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอธิชา  แสงพันธ์ไม้ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสุรเสนีย์  ทองโอภาส โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุขิตา  โสพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณชพล  พลเสน โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงวนัสนันท์  คงฉวี โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายกรัณย์พล  ศีรวงษ์ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนภูมิ  ทรัพย์น้อย โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธีรภัทร  เจือเจิม โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสุรชัย  บุญมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายชินพัฒน์  ศรีธีระวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายธีรภัทร  บุญหมั่น โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายขจรวิทย์  สุภาวิมล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายทรงวุฒิ  บุราณรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงลลนา  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงขวัญกมล  วรนาถจินดา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายธีรพล  พุ่มขจร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์สมจิต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายวัชรินทร์  โอชาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงรำปาว  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายกฤตยชญ์  เทียมอุบล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงศุภิสรา  ผดุงแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอดิเทพ  คงคำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิชญาดา  เสมอเหมือน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงประกายแก้ว  อุดมพุทธา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสิริวิมล  เตียงประโคน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชลธิชา  จารึกรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงรวิสรา  การุญวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสัญจิตา  แจ้งสวะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกุลธิดา  รัตน์ไทรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายจิตวิสุทธิ์  หมั่นดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณิชาภา  กุศลเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพรรณพัชร  เอี่ยมสุนทร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชยิกา  จันทร์ระยับ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวริศรา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปทิตญา  ก้อนมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  เขียวฉวี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงจิรัชญา  รามะนพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพงษ์นเรศ  คำแสนวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพีระพร  ตรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฎฐริชา  ผ่อนผาแดง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม