รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนกร  แก้วลาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  ดอนกำยาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอินทุอร  คำอุ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีคำม่วม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  ไกรแจ่ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายอดิศร  แสนหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธรรมรชต  พึ่งตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายแทนคุณ  แสงทวี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายรัชตะ  สาริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจักรกฤษ  รอดชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายปกรณ์  พรหมหาราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายศิวัช  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวริศรา  สมชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอรอุมา  ขุมลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิราชนันท์  ทองโครต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเจษณี  เวียงสิมมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติภูมิ  สารพิมพ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปาริชาด  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชญาดา  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธัญยทรณ์  ศฺริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธันยพร  เกตุวัฒน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนัสติยา  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายดลธฤทธ๊์  หายโศก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธิพาพร  แก้วกัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุภาพร  ชินคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงญาณิศา  เริ่มศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอาริสา  ชาญฉลาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอรรรณพ  จิตภาค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกันตพิชญ์  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายตะวัน  พันธ์โสภณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายศิรวุุฒิ  เผ่าหอม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  อินเรืองศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทือกเถาว์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพรนิภา  พิทักษ์บ่อแก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐวัฒน์  กว้างขวาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงรจยาจินดา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรีพร  ขันตี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐชนน  หอมเเพงไว้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เขี่ยวจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนวรรธน์  วันเทาแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมนกานท์  บัวสาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พลขาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงโชติมณี  สนสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพัชรพร  ไชยสงคราม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายปฏิภาณ  พานอะนันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธิติมา  บรรนามน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสัณห์สินี  ปิงตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายนัธทวัฒน์  หวังเผ่ากลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชลธิศา  ฮาดบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุภาพร  ขวัญถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกุมภาพันธ์  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายนัธวัฒน์  หวังเผ่ากลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายฤทธิชัย  เตนน์เมทนี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีพลลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนพล  สุวะเสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายมนทกานต์  บัวสาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนรารัตน์  พอภัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายพงศทร  อาภาผง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฮมแพน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปวีร์ทิชา  หินสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายไทกะ  ชิมาโนะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชลดา  นามมาลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายธัญพิชชา  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงรวิปรียา  โสระเวช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปาริชาติ  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พักตร์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวนิดา  หล้าหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  แหลมคม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศิริขวัญ  แก้วโสภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายบุณพจน์  หวังแอบกลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภัทรธิดา  จินดาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ทองบุ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตุ้มน้อย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลปรีชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฐานวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายสิรวิชญ์  คำเสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชลธิชา  แสงจันดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอภิษฎา  พุทธจิต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงมุทิตา  คำพิลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงคีตกานต์  กันสีชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกิตติพัทธ์  บัวแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปั้นทอง  ศรีหาทัพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชยุทธ์  บุญมี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพิชิตชัย  ศรีเกษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเกวลิน  พงษ์เหล่างิ้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายจักรินทร์  ยศอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพีรภัทร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุญตอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธีรนัย  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำภูเงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภัทรพล  เคนดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายน้ำมนต์  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจารุจักร  สุวิชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุญเกษม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายราเมศวร์  พรมจำปา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีสา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกิตตินันท์  สวัสแวงดง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจิรเมธ  คุยบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสิริกร  ธนบุรีรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสามศร  ช่องผม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุพัตรา  มาชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภานุวัฒน์  ดวงบุปผา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤษณกันต์  ค้องก่ำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภานุวิชญ์  ผ่านแผ้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธนบุรีรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปวรปรัชญ์  สอางจิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอนุชา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอภิสมัย  สมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายศุภณัฐ  เวียงเหล็ก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวจนะ  สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายิปิยวัฒน์  ชินทะวัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปภาวิทย์  ช่วยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภูตะวัน  บุณฑริกชาติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวรรณธนพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมัญชุภา  รีบเร่งดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจิรวัฒน์  เเก้วลาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฐนน  มะลิทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสิปปนนท์  มงคลเคหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายบวรศักดิ์  หงษาวนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปรเมศวร์  ขันตีกรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวิมลศิริ  ชัยสงฆ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพลวัฒน์  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายต้นกล้า  แพงสาระ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนาวนวุธ  แหม่งปัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอัญมณี  เเก้วกัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายทวีคุณ  เอกตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภคพร  วาโย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แวงภูลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนากร  ศิริ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฉันทพิชชา  สิรินาคสัณฑิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนาธิป  ไชยศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีหล่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวรรณิดา  วรวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฏฐกร  โครตเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปรวัฒน์  ขันตีกรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชยังกูร  บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนิรมล  ทองโครต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภูตะวัน  พิมพืดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพงศ์สิริ  สิริปัญญาพงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงทัศนาวรินทร์  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายโชติวุฒิ  บุญยานาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเนตรชนก  วระสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเสกสรรค์  แสนศรีสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอรวรรณ  บุญคาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญชลิกา  ภาชนัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปฐมาวดี  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภาคภูมิ  ภูจักแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธิปัญโญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงบุญยอร  ศาลาแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงดมิสา  ทบด้าน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกิติขจร  โนนทะนำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชัญญานุช  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีจันดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายศุภกิจ  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพรรณศิริ  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณเทพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยโสดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงมะลิการ์  บายสี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรนัชชา  แพงวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุนิสา  สีหะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเขมิกา  ทองทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายรังสิต  ถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพุทธา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัลยาณธรรม  ประโยตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนิรชร  พลูชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชลชาญ  ใสงาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนันทพร  กิริวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐพล  กะกุลพิมพ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกวิตา  มหาราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ่มนาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงเพ็ญจิตร  ยอดตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสาวิตรี  พรมภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปัญจพล  เเก้วเหลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกตัญญุตา  สว่างกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงขวัญจิรา  อ้วนนุราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกนกเทพ  สอนพระจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณภัทรพร  ขุนทายก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนันทิยา  จันธิยะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุชัญญา  อินทรา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายโกสินทร์  ศรีภูธร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงมาริกา  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวริศรา  จุปะมะตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภูมิพิทักษ์  เดชะโชติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุนิตา  ยะสีดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปารียา  พิมพ์หนองแปน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปาริชาต  พรมด้าว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนฤาชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศิริประภา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศรินทิพย์  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสิทธิพล  ช่วยหาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอภิญญา  ฮดลือชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงผุสดี  ศรีดามุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปัญญวัฒน์  พรมต้อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอภิชญา  โรมพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนภัสรินทร์  วอหล้า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงมินตรา  เมล็ดกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญอาจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชินภัทร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์นนท์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพลวัฒน์  ฤทธิยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอารยา  ตาราษี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุนิษา  พิมผุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศศิประภา  เงินคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศิรฺวรรณ  พรมโนนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกานดาภรณ์  กัณหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีกลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนันทิชา  ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสิดาพร  ประทุม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวรปรัชญ์  เจริญลอย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกรรณิชา  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวรกิตติ์  เดยะดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอิงอร  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเมเยอร์  เลออนวิค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชญาดา  เหลาพร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูตะวัน  พิมพ์ดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงไปรยาพร  เสริมสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกรองแก้ว  เทียนคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเกษเเก้ว  วันทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรัญยาพร  สุวรรรละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนิตยาพร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายเตโช  ทองบุญมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกิตติพงศ์  แสนซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทุมสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายรัชชานนท์  จุลาณุกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงดรุณพิชญ์  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปวีณา  ภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปรียาพร  ค้ำชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายจิรายุ  กอทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิตตินันท์  ภักดีพันดอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เพลงปาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฐิติวรดา  พงษ์ประเทศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวาริศธิดา  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายทักษิณ  ชินศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายปัณฑระ  แรมจะบก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงไปรยา  สังฆะสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนริศรา  คำเมรีย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพลอย  บุตรดาซุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ดอนหงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายพงศกร  บุตรโพธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชนิดาภา  มีศิลป์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีพล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนันทภัค  สามา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐริกา  เบียดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายคณิศร  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายชิระวิชญ์  วิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงขวัญตา  ปัจสาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนภัสสร  ภูบุญปลูก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปัถยานี  อาชุมไชย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรังสิมันต์  บุญสมัคร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  สมศรีแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเวธณี  ถิ่นจันดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนศรีชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญญารัดน์  ชี้นถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุชัญญา  ภูขาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพ์กิรติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสันนิภา  เสมามิ่ง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกมลชนก  ทุ่มแห่ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิชญ์ลดา  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงขวัญฤดี  ซาหยอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พ่่ัวตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทะศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปภาดา  มีมูล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนิดาภา  ปะวันตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปภัสสร  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุญเรืองศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนภัสสร  เเก้วเกตุ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปริยากร  ชาติชาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศิริฤทัย  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อ่อนศรีชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชพุฒิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวรณัน  สีหานาท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุพรรณี  น้ำใจดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม