รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปารัชญา  แก้วลาย โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายสิรวุฒิ  จันทร์หล้า โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพรนภา  คีรีวงษ์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนโชติ  แก้วคำ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทะบุตร โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายศุภกรณ์  บุญเหลือ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รดตะร่าง โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวิภาดา  นระศรี โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิณชฎาภรณ์  นามโยธา โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปัญชิกา  ปิดตาทะเส โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนลินรัตน์  สุริยะ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอริสรา  ชาอินทร์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายดนุพงษ์  แซ่พ่าน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงชลธิชา  สาธาวงษ์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปิยะภา  ภูลิน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงธัญสิริ  จันทร์หล้า โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปณิดา  ลมไธสง โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงจารุวรรณ  ไทยสอน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณัฐกานต์  มีทรัพย์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปิยธิดา  สารสิน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงมลฤดี  นาคำ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสมิตา  สุมา โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐติยาพร  ภูหนองโอง โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพินันทา  ดาสุภี โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงธิดารัตน์  พานโน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายพงศกร  เขตบุตรสี โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายศุภกรณ์  สุราชสิงห์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธนพล  ฐานะ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศรุตา  วงษ์มา โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายวิชาญ  พันธุ์ขวา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองยัง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอรอนงค์  พรมคุณ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนิชานันท์  ภูชัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่จัง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวารุณี  ลุนศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชุติศรณ์  บุ้งทอง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายวิรุฬห์  โสภาศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเกตวริน  หามะจำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชัญญานุช  เพชรหงษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุตรพรหม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวันวิสา  ทุมชะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวรฤทัย  จำวิเศษ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูยอดสูง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงไพลิน  ทองแสนไกร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงรัตน์ติยา  กุละคำแสง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญตา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนริศรา  ชมชื่น โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุภัสสร  หาหอม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อู่เงิน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณิชา  ศรีเชียง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรเดช  ศรเพ็ชร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายทัตเทพ  สาลารักษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  ปองไป โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอัญชลี  แก้วท่า โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายเทอดเกียรติ  มหาเนตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายปรเมศวร์  ขวัญสถิตวงศ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธนายุทธ  ฤทธิ์โคหา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายถิรชัย  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจารุภา  บุญมาก โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวรชา  พหลทัพ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายอภิชาติ  นรแสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงฑัณฑิกาภรณ์  แก้วกล่ำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายพีระพันธ์  สุทธวงค์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณิชาดา  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงดารินทร์  นิลปะกะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงนริศรา  มัครมย์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงมะลิวัลย์  จันทะบุตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภูริพัฒน์  กลัดจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายณัฐพล  อินงาม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวรากร  ภูวิชัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปิยะ  โพธิรุกย์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐพล  น้อยเพ็ง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธนพล  ภูถมดี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายภราดร  พลเสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกนกวรรณ์  ปานรอด โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปริตานันท์  หลวงเรื่อง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยซ้อน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองก่ำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสิรินยา  ชมขวัญ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดอนคำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายราชาตะวัน  โสเกษ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปริชญา  ทะยาธรรม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายศราวุธ  โม้แพง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงลลนา  ศรีเรือง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชลดา  ภูถมดี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายประจวบ  ดอนประเพ็ง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณภัทรดา  ไชยวงษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอริสรา  อุตมูล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนิพาดา  เมฆะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจันทิมา  ศุภนัด โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภูวฤทธิ์  ด้วงโต โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศศิประภา  พลางวัล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พัยเพชร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐนิชา  ขันขวา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสมศักดิ์  หารภักดี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสุรสิทธิ์  พลศรีลาภ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายรัฐนันท์  ศิริโสม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอินทราณี  อินเรืองสม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิรัชยา  ดาทอง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสยุมพร  ยกตระกูล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยโยกุล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นมี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอรพินท์  ศุภนัด โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนกร  แก้วลาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  ดอนกำยาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอินทุอร  คำอุ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีคำม่วม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายกรวิชญ์  ไกรแจ่ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายอดิศร  แสนหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธรรมรชต  พึ่งตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายแทนคุณ  แสงทวี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายรัชตะ  สาริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายจักรกฤษ  รอดชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายปกรณ์  พรหมหาราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายศิวัช  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวริศรา  สมชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอรอุมา  ขุมลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงจิราชนันท์  ทองโครต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเจษณี  เวียงสิมมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายกิตติภูมิ  สารพิมพ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปาริชาด  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชญาดา  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธัญยทรณ์  ศฺริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงธันยพร  เกตุวัฒน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนัสติยา  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายดลธฤทธ๊์  หายโศก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธิพาพร  แก้วกัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุภาพร  ชินคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงญาณิศา  เริ่มศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอาริสา  ชาญฉลาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายอรรรณพ  จิตภาค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกันตพิชญ์  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายตะวัน  พันธ์โสภณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายศิรวุุฒิ  เผ่าหอม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  อินเรืองศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทือกเถาว์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพรนิภา  พิทักษ์บ่อแก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายณัฐวัฒน์  กว้างขวาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงรจยาจินดา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวรีพร  ขันตี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐชนน  หอมเเพงไว้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เขี่ยวจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธนวรรธน์  วันเทาแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงมนกานท์  บัวสาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พลขาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงโชติมณี  สนสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพัชรพร  ไชยสงคราม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายปฏิภาณ  พานอะนันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธิติมา  บรรนามน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสัณห์สินี  ปิงตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายนัธทวัฒน์  หวังเผ่ากลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชลธิศา  ฮาดบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุภาพร  ขวัญถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกุมภาพันธ์  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายนัธวัฒน์  หวังเผ่ากลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายฤทธิชัย  เตนน์เมทนี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีพลลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายธนพล  สุวะเสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายมนทกานต์  บัวสาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนรารัตน์  พอภัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายพงศทร  อาภาผง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฮมแพน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปวีร์ทิชา  หินสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายไทกะ  ชิมาโนะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชลดา  นามมาลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายธัญพิชชา  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงรวิปรียา  โสระเวช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปาริชาติ  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พักตร์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวนิดา  หล้าหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงณัฐณิชา  แหลมคม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศิริขวัญ  แก้วโสภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงบุณยานุช  ศรีจันทะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงณัฐชยาพร  แสงสา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายภูวดล  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายบุณพจน์  หวังแอบกลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัทรธิดา  จินดาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ทองบุ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตุ้มน้อย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลปรีชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฐานวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสิรวิชญ์  คำเสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชลธิชา  แสงจันดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอภิษฎา  พุทธจิต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมุทิตา  คำพิลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงคีตกานต์  กันสีชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกิตติพัทธ์  บัวแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปั้นทอง  ศรีหาทัพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชยุทธ์  บุญมี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพิชิตชัย  ศรีเกษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเกวลิน  พงษ์เหล่างิ้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายจักรินทร์  ยศอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพีรภัทร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุญตอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรนัย  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำภูเงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภัทรพล  เคนดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายน้ำมนต์  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายจารุจักร  สุวิชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุญเกษม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายราเมศวร์  พรมจำปา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีสา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกิตตินันท์  สวัสแวงดง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรเมธ  คุยบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิริกร  ธนบุรีรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสามศร  ช่องผม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุพัตรา  มาชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภานุวัฒน์  ดวงบุปผา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกฤษณกันต์  ค้องก่ำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภานุวิชญ์  ผ่านแผ้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธนบุรีรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปวรปรัชญ์  สอางจิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอนุชา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอภิสมัย  สมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศุภณัฐ  เวียงเหล็ก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวจนะ  สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายิปิยวัฒน์  ชินทะวัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปภาวิทย์  ช่วยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภูตะวัน  บุณฑริกชาติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรรณธนพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงมัญชุภา  รีบเร่งดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจิรวัฒน์  เเก้วลาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐนน  มะลิทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสิปปนนท์  มงคลเคหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายบวรศักดิ์  หงษาวนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปรเมศวร์  ขันตีกรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวิมลศิริ  ชัยสงฆ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพลวัฒน์  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายต้นกล้า  แพงสาระ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนาวนวุธ  แหม่งปัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอัญมณี  เเก้วกัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายทวีคุณ  เอกตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภคพร  วาโย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แวงภูลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธนากร  ศิริ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฉันทพิชชา  สิรินาคสัณฑิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนาธิป  ไชยศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีหล่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวรรณิดา  วรวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฏฐกร  โครตเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปรวัฒน์  ขันตีกรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชยังกูร  บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนิรมล  ทองโครต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูตะวัน  พิมพืดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพงศ์สิริ  สิริปัญญาพงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงทัศนาวรินทร์  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายโชติวุฒิ  บุญยานาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเนตรชนก  วระสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเสกสรรค์  แสนศรีสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอรวรรณ  บุญคาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญชลิกา  ภาชนัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปฐมาวดี  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภาคภูมิ  ภูจักแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธิปัญโญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงบุญยอร  ศาลาแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงดมิสา  ทบด้าน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกิติขจร  โนนทะนำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชัญญานุช  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีจันดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายศุภกิจ  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพรรณศิริ  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณเทพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยโสดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงมะลิการ์  บายสี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพรนัชชา  แพงวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุนิสา  สีหะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเขมิกา  ทองทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายรังสิต  ถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพุทธา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัลยาณธรรม  ประโยตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนิรชร  พลูชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชลชาญ  ใสงาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนันทพร  กิริวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัฐพล  กะกุลพิมพ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกวิตา  มหาราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ่มนาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเพ็ญจิตร  ยอดตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสาวิตรี  พรมภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปัญจพล  เเก้วเหลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกตัญญุตา  สว่างกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงขวัญจิรา  อ้วนนุราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกนกเทพ  สอนพระจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณภัทรพร  ขุนทายก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนันทิยา  จันธิยะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุชัญญา  อินทรา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายโกสินทร์  ศรีภูธร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงมาริกา  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวริศรา  จุปะมะตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภูมิพิทักษ์  เดชะโชติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุนิตา  ยะสีดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปารียา  พิมพ์หนองแปน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปาริชาต  พรมด้าว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนฤาชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงศิริประภา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศรินทิพย์  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายสิทธิพล  ช่วยหาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอภิญญา  ฮดลือชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงผุสดี  ศรีดามุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปัญญวัฒน์  พรมต้อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอภิชญา  โรมพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนภัสรินทร์  วอหล้า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงมินตรา  เมล็ดกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญอาจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชินภัทร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์นนท์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพลวัฒน์  ฤทธิยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอารยา  ตาราษี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุนิษา  พิมผุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงศศิประภา  เงินคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศิรฺวรรณ  พรมโนนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกานดาภรณ์  กัณหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีกลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนันทิชา  ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสิดาพร  ประทุม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวรปรัชญ์  เจริญลอย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกรรณิชา  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวรกิตติ์  เดยะดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอิงอร  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายเมเยอร์  เลออนวิค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชญาดา  เหลาพร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภูตะวัน  พิมพ์ดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงไปรยาพร  เสริมสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกรองแก้ว  เทียนคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเกษเเก้ว  วันทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรัญยาพร  สุวรรรละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนิตยาพร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายเตโช  ทองบุญมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกิตติพงศ์  แสนซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทุมสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายรัชชานนท์  จุลาณุกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงดรุณพิชญ์  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปวีณา  ภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปรียาพร  ค้ำชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายจิรายุ  กอทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพิตตินันท์  ภักดีพันดอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เพลงปาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฐิติวรดา  พงษ์ประเทศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวาริศธิดา  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายทักษิณ  ชินศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปัณฑระ  แรมจะบก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงไปรยา  สังฆะสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนริศรา  คำเมรีย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพลอย  บุตรดาซุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ดอนหงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพงศกร  บุตรโพธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชนิดาภา  มีศิลป์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีพล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนันทภัค  สามา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐริกา  เบียดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายคณิศร  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายชิระวิชญ์  วิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงขวัญตา  ปัจสาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนภัสสร  ภูบุญปลูก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปัถยานี  อาชุมไชย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายรังสิมันต์  บุญสมัคร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  สมศรีแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเวธณี  ถิ่นจันดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนศรีชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกัญญารัดน์  ชี้นถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุชัญญา  ภูขาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพ์กิรติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสันนิภา  เสมามิ่ง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกมลชนก  ทุ่มแห่ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิชญ์ลดา  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงขวัญฤดี  ซาหยอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พ่่ัวตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทะศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปภาดา  มีมูล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชนิดาภา  ปะวันตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปภัสสร  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุญเรืองศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนภัสสร  เเก้วเกตุ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปริยากร  ชาติชาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงศิริฤทัย  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อ่อนศรีชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชพุฒิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวรณัน  สีหานาท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสุพรรณี  น้ำใจดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศรัญญา  เกิดไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอริญชญา  พละศูนย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุวพัชร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญพิชชา  แก่งจำปา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปุณนาพร  เหล่ารัตนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวัลลปภา  ศรีสะอาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงมินตรา  ทาบุญมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศิริญาพร  ศรีสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชลดา  อำภะวา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอานัญญารัตน์  บรรเทิง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเพชรชรัตน์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายนพชัย  พันผาง โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายศุภกิจ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายวงศธร  พลอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายจุลจักร  มีจันดี โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายวสันต์  ตุลุโคตร โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกรทักษ์  ประสมพืช โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายณัฐพงค์  โพธิ์หล้า โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสรวิศ  โคตรชุม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายถิรวิทย์  ไชยศาสตร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนงนุช  พลเสน โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงมาริษา  กาหลิบ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกรณัฐ  หลวงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิมญาดา  หล้าเรือน โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชยศล โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐภิรมย์  จู่พระจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐชา  พันเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวิภาวี  ยมสีดำ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวรินทร  มอญขาม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปาริชาติ  กาเจริญ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจิราภา  แสงจันดา โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกันยารัตน์  กัลยาสี โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพิมชนก  วันที โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุปรียา  จำปาแก้ว โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงขวัญฤท้ย  พรมน้อย โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศุภกฤต  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายเปรมมนัส  ใหม่วงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใหม่วงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงสิริกัญญา  พรชัย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายป้องภัย  เหล่าอุด โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงอารยา  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายเจษฎากร  ฝีปากดี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจิรัชญา  หลวงกลาง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธนิดา  คำแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนฤภร  สุทธิโสม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงบัณพร  แสนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายรวิพล  พลซา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพัลลภา  หาญไชย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอินทิรา  พรรคพิง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 ป.5 วิทย์ประถม