รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนเพชร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพญา  ภูวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายธนกร  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนิชานันท์  ดอนลาดพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพชรวัฒน์  อึ้งเจริญไพศาล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรมมาโอน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายรณกร  ชามนตรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  นรมาตร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขวัญพิชชชา  มุขธระโกษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศศิวิมล  ดาวเฉลิมวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศศิลดา  ศรีเจริญไพศาล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสรัลชนา  พันธ์เทศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพันอวยชัย  สารราษฎร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจิตธนา  ดวงท้าวเศษ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
17 นางสาวฑิฆัมพร  ภูษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพงษ์เจริญ  สุเดช โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายอภิรักษ์  ทวีคูณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนสายเนตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงวาสนา  ศรียาวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงพัชรา  หงษ์สีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชลประทาน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวชนิกานต์  ยะสาธโร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายนัฐวัฒน์  สัมโย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกฤษดา  อำไพ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายจักรพล  อุทัยสาวัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายเอกพล  สวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายปราณชัย  แสนเวียง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายสกุลเพชร  เอื้องสัจจะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงรุ่งนภา  บรรเทิง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวปลายฟ้า  ศิลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงอริษา  วิเศษชาติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวมาริษา  คำผิว โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวปรารถนา  เทพศรีหา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายกิตติธัช  พระสุวรรณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยะสาธะโร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสิริจิตร  มีกุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายจิรายุ  เกตชารี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายวิทวัส  เพ็ญศิริ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายทองคำ  มีสุข โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกิตติธัช  สนัดชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายภาคภูมิ  แก้วอินทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชิดชนันท์  เหงาพรม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวกานดา  เลขตระโก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายปริทัศน์  พหล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายพีระพล  สิงห์คา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  คิดรอบ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงบุญสิริ  พวงงาม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนาคาร  เจริญชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายเจษฎา  ดอนจันโคตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธนวัฒน์  ทานะแสน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริโอฐ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอนัตตา  ติวทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอธิปจิรา  กฤตยานุวัฒน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงบุญยอร  คำขวา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายปราบดา  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนาทิพย์  ก้านศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุพิชชา  กันนะลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายสิงขร  อินตะวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายปฏิมากรณ์  พุทโธ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายชนาธิป  วงษ์มา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายสุเจตน์  ปัดถา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเจติยา  บัวผัน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปรัชญา  อุดมรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองสมบัติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวริทธิ์นันท์  จันทร์เสียร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอัครวิทย์  สมอุ่มจารย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภูมิใจ  จงอางจิตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภิตติญา  เบ้าสวัสติไชย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนิสร  ช่วยค้ำชู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสาวิตตรี  สักขวา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธวัชชัย  อาจศัตรู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีมนตรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยศึก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายภานุพงศ์  พันธ์สุเภาดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คานลุน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรวิพร  พลนุรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณรัช  สมณะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายสิรวิชญ์  ขุนจ่าเมือง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายศุทธิวัจน์  นาทันตอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชนาธิป  สามล โรงเรียนบ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ 1 ป.6 คณิตประถม