รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนเพชร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพญา  ภูวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายธนกร  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนิชานันท์  ดอนลาดพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพชรวัฒน์  อึ้งเจริญไพศาล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรมมาโอน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายรณกร  ชามนตรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  นรมาตร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขวัญพิชชา  มุขธระโกษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศศิวิมล  ดาวเฉลิมวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศศิลดา  ศรีเจริญไพศาล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสรัลชนา  พันธ์เทศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพันอวยชัย  สารราษฎร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายจิตธนา  ดวงท้าวเศษ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายพงศธร  แก้วแกมแข โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โยเหลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงทอฝัน  สุขรักษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัลยกร  เขมา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนภร  หอมสมบัติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธัญสินี  ชิณโคตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัทระ  พลวิบูลย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกมลธิดา  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวิกานดา  ปลาหนองโปร่ง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนิดาภา  การีชุม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกุลสตรี  จันทร์วังทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายเอกปวินท์  อระบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศิวพร  หีบแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุภัสสร  ช่วยเงิน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนัญชิดา  โคตรกอก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศุภนัตร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพลวรรธน์  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
34 นางสาวฑิฆัมพร  ภูษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายพงษ์เจริญ  สุราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายอภิรักษ์  ทวีคูณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนสายเนตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงวาสนา  ศรียาวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพัชรา  หงษ์สีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชลประทาน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวชนิกานต์  ยะสาธโร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายนัฐวัฒน์  สัมโย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกฤษดา  อำไพ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายจักรพล  อุทัยสาวัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเอกพล  สวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปราณชัย  แสนเวียง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายสกุลเพชร  เอื้องสัจจะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงรุ่งนภา  บรรเทิง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวปลายฟ้า  ศิลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงอริษา  วิเศษชาติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวมาริษา  คำผิว โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวปรารถนา  เทพศรีหา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายกิตติธัช  พระสุวรรณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยะสาธะโร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงสิริจิตร  มีกุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายจิรายุ  เกตชารี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายวิทวัส  เพ็ญศิริ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายทองคำ  มีสุข โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกิตติธัช  สนัดชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายภาคภูมิ  แก้วอินทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชิดชนันท์  เหงาพรม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวกานดา  เลขตระโก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นายปริทัศน์  พหล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายพีระพล  สิงห์คา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  คิดรอบ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงบุญสิริ  พวงงาม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนาคาร  เจริญชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายเจษฎา  ดอนจันโคตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนวัฒน์  ทานะแสน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริโอฐ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอนัตตา  ติวทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอธิปจิรา  กฤตยานุวัฒน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงบุญยอร  คำขวา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายปราบดา  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนาทิพย์  ก้านศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุพิชชา  กันนะลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสิงขร  อินตะวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปฏิมากรณ์  พุทโธ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายชนาธิป  วงษ์มา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสุเจตน์  ปัดถา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเจติยา  บัวผัน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปริชญา  อุดมรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองสมบัติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายวริทธิ์นันท์  จันทร์เสียร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอัครวิทย์  สมอุ่มจารย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภูมิใจ  จงอางจิตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภิตติญา  เบ้าสวัสติไชย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนิสร  ช่วยค้ำชู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสาวิตตรี  สักขวา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธวัชชัย  อาจศัตรู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีมนตรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยศึก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภานุพงศ์  พันธ์สุเภาดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คานลุน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงรวิพร  พลนุรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณรัช  สมณะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสิรวิชญ์  ขุนจ่าเมือง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศุทธิวัจน์  นาทันตอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จวงโส โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพรทิวา  แสงมุกดา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายศุภกร  กงเพชร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพชรดนัย  รัตพลที โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชลธิชา  พันสุเภาดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปราณปรียา  จ๋อยนุแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกิตติธร  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิดาภา  เสนกระจาย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนิธิภัทร  อัครศรีชัยโรจน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชนาธิป  สามล โรงเรียนบ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ 1 ป.6 คณิตประถม