รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ปาสาจะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายภูสิทธิ์  เจริญดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวิสรา  มาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเขมนิจ  อินทา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จารุจารีต โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พิลาพัน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศกุนิชญ์  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอรณัฐ  สุวรรณประทีป โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเขตโสภณ  ศรีโยวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายพีรพล  นิกรเทศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนนันตา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลปรีญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธนภรณ์  มงคลแสน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาจวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวาสินี  ทองถา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายอนันต์  บุญประสม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชมพูนุช  มิตรครบุรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชลิตวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาญชำนิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงทิพานัน  วิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนิสร  พรมบิล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธิติยา  ดอกไม้ทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปิยากร  ปาทา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิณแพรวา  ดอกรัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอารยา  แนมขุนทด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายโชตินาม  คำหนองคู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายรัชพล  อันทะสีดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรินรดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายก้องไกร  จันทะคุณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปฏิพล  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายสิงหนาท  กรงระหัด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภาณุมาศ  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายเดชดนัย  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอมลรดา  มินิชิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธิตยา  โคปาบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวรรณพร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกัลยาวดี  แท่นประทุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกมลชนก  ประโคทัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุพิชชา  ชมภูนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คลังเกตุ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปัญจพาณ์  จันพวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธนโชติ  พุฒาอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศิริณภา  ทูลมาลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณปภา  นิลแสง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวรวลัญช์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลเจิม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกิตติภรณ์  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิยดา  สาบ้านบัว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายอนาวิน  ฮวดปากน้ำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายสุริยัน  คะกะเนปะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปภาวดี  ศิริปี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวริศรา  พารุณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายต่อตระกูล  สะวิลัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธีรเดช  แสนบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพีระพงษ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศรีจอมพล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงมนัสนันส์  ยงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงมอลลี่ เม  โรบินสันต์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวาริสา  ดวงภักดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศุภพิไล  ภูแมนวาด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอารยา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูบุญล้น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปารณีย์  เล่ห์รักษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวันวิสา  ฮาดดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงโศภิตา  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอรวรรณ  มะไลโย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิราพร  ระเริง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อำไพร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนันทนา  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนิธาวดี  สายพานทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยนคร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปภาดา  กุลพัชรสกุล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุภาวรรณ  จอมคำสี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอรธิชา  นาหอคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชนาธิป  ทองยาน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภัทรพล  คำลือฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงขิงดำ  เดชเดิม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธนัญญา  ธูปเศษ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุธีมนต์  ราษี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายผณิศวร  กรงระหัด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเกศรินทร์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงขวัญชีวา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงฑิมพิกา  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูชนิด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงบุษยมาศ  อาจสมัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปพิชญา  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปัญสิริย์  ฉลวยงาม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพรนัชชา  ผาจวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศรินทิพย์  ปิดตังนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสาริศา  นาหอคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุชัญญา  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอริชญา  สีมูลทา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สอนจ้อย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธธีร์ธร  อนันต์หิรัญมา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงบูรณิน  รองทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอภิสรา  เดชศิริ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ทองนำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐยา  สีวงษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนัชชา  แสงใบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปวริศา  นันทะถิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุนิษา  สุเนตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยพูม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเพชรธิดา  วงค์ศรีลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุพัตรา  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเขมิกา  ศิลาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงลลิตา  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุภัสสรา  กวนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กุมลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศศิวิมล  ราชสีโท โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกานต์ชนิต  นัฐพงศ์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุพธิดา  ดอนหมั่น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวริศรา  ชิณเกตุ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศศิกานต์  สมนอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐสิทธิ์  โต้เพชร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวัฒนศิริ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวรัญญา  มลต์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนิศารัตน์  สุวรรณแสน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวริดา  คำม่วน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอัครวินท์  สุขโข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายวัชรพล  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภารตี  สารสอน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุภากาญจน์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ดากงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนัชพร  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนุกุล  คำรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงญาดา  เทพคำดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนัชชา  แทนโหมก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงคณิตา  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภูธริศ  นครสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตั้งวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หิรัญอร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวาทิตยา  หมื่นตูม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายพีรวิชญ์  ชาญธีระเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายเอกพิสิฐ  แก้วเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอาจารียา  ศรีเทศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปาริตา  พรมพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปภาวรินร์  วาจาสัตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายคภัสสิริ  เพ็งทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรพงศ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศิรประภา  โคตรมี โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวิลาสินี  แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปริญญา  ชาวดร โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงยมลพร  อาชนะชัย โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายรัฐศาสตร์  คุณบุราณ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอนันตญา  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชนินาถ  พรสอน โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอรอุมา  คำสาลี โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงมทณา  พลไธสง โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงมยุรดา  พลโท โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายสถาพร  ผดุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงนิยดา  คำบัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงฐานิศรา  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอมราพร  ไผ่พันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์ลาภา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายคชินทร์ธร  ลามคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายกนกเทพ  เยาวะสัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายอรทิพย์  สินธุชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำเสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายศิวกร  สาวะริพล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฐภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายนรินทร  นฤพรพุฒิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายทวิภพ  พันธุวัล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญรุ่งพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายสิริศักดิ์  วะวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายสิรศักดิ์  กินนะลีโดน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายโชคชัย  รักอู่ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกชกร  ไพรเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงบุณยวีร์  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายพีรภัทร  แก้วกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายจิรพงษ์  เพ็งคูณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายธนโชติ  ดวงโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายธิติวุฒิ  อารามวัด โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายตะวัน  จันทะผล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  วิรุณปักษี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายพาทิศวร์  สอนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงนิรชา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพชรมน  คำเพชรดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธนภรณ์  สีโนราช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายณดล  สาระสี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพชรภร  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิชญธิดา  สมประสาตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยลยุบล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวิชญ์ปวีร์  ไชยลือชา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หอมทวี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพชิราวรรณ  ภูด่านวัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจารุนันท์  ขันตา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศุภสุตา  ไชยเทพ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงทัศน์ธมน  เภรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงโชติกาญจน์  หอมแพน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงลลิตา  ชีวาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเวธกา  พทาเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจิรนันท์  ประเสริฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำอุ่น โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปุญณิศา  สุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญปก โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอาชวิน  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสิรินภา  แก้วอินศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชาญวิทยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปุณณกรณ์  อินธิกาย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพิชยะ  พลลือหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปัณณวัฒน์  ลีเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนภัทร  สุโนนคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพัชร  พันพิลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธรรมสรณ์  ราษี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธนพร  ตุลาธน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวาสนา  กองทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วสนิท โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม