รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หิรัญอร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวาทิตยา  หมื่นตูม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพีรวิชญ์  ชาญธีระเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอาจารียา  ศรีเทศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปาริตา  พรมพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงปภาวรินร์  วาจาสัตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรพงศ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงศิรประภา  โคตรมี โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวิลาสินี  แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปริญญา  ชาวดร โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงยมลพร  อาชนะชัย โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายรัฐศาสตร์  คุณบุราณ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอนันตญา  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงชนินาถ  พรสอน โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอรอุมา  คำสาลี โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงมทณา  พลไธสง โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงมยุรดา  พลโท โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายสถาพร  ผดุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนิยดา  คำบัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฐานิศรา  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอมราพร  ไผ่พันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์ลาภา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายคชินทร์ธร  ลามคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกนกเทพ  เยาวะสัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอรทิพย์  สินธุชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำเสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายศิวกร  สาวะริพล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายนรินทร  นฤพรพุฒิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายทวิภพ  พันธุวัล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญรุ่งพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายสิริศักดิ์  วะวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายสิรศักดิ์  กินนะลีโดน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายโชคชัย  รักอู่ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกชกร  ไพรเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงบุณยวีร์  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพีรภัทร  แก้วกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายจิรพงษ์  เพ็งคูณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธนโชติ  ดวงโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธิติวุฒิ  อารามวัด โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายตะวัน  จันทะผล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  วิรุณปักษี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพาทิศวร์  สอนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนิรชา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพชรมน  คำเพชรดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธนภรณ์  สีโนราช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณดล  สาระสี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพชรภร  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิชญธิดา  สมประสาตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยลยุบล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวิชญ์ปวีร์  ไชยลือชา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หอมทวี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพชิราวรรณ  ภูด่านวัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจารุนันท์  ขันตา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศุภสุตา  ไชยเทพ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงทัศน์ธมน  เภรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงโชติกาญจน์  หอมแพน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงลลิตา  ชีวาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเวธกา  พทาเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิรนันท์  ประเสริฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำอุ่น โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปุญณิศา  สุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญปก โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอาชวิน  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสิรินภา  แก้วอินศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชาญวิทยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายปุณณกรณ์  อินธิกาย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพิชยะ  พลลือหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายปัณณวัฒน์  ลีเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนภัทร  สุโนนคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพัชร  พันพิลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธรรมสรณ์  ราษี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธนพร  ตุลาธน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวาสนา  กองทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วสนิท โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม