รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกล่องขวัญ  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอรวรรยา  ญาติคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธนาพร  จันตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณฐกร  บริบาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณกรชัย  ปิยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐพงศ์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธนาวัฒน์  นามอานันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายศรายุทธ  มณีสวาท โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายนพวิชญ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธชกช  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คิดชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอรปรียา  บุญพูน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนันท์ชญาณ์  มุสิกิตติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐภัทร  อุตรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขันธรัตน์  จิตจระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายดรัสพงษ์  ทองพูลพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปัณณธร  อ่อนสีหา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวราพร  ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์พงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกนกพร  หนูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนิรดา  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายจิรัฏฐ์ธรณ์  เมืองแพน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธนภัทร  ชมภูจักร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัคจิรา  เหลืองอร่ามนภา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายศิวกร  ซ่วมเซียง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายพุทธวุธ  พงษ์ลิมศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกวินท์  อินเสมียน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุลัดดา  คำหมาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพร้อม  จิ๋วแหยม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพระธรรม  หัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายสิทธิเดช  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายฐาปพัฒน์  ขมิ้นเขียว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายศิวกร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายกิตติชัย  สุระถิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายพิชญะ  จันะิราชข โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายชยากร  กตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายศุภกร  อุทสิทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นนทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพรรษวัฎ  เทพแพงตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภูรินทรา  พาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายนันทพล  ทำมะวงสา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธมน  เทพรังสฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเมธินี  บรรพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณมีสุข  ภาษาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุจิรา  ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจอมขวัญ  วินัยโกศล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชุติมา  กูลาสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอัจฉราลักษ์  วงศ์ภัทรนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอริศา  ช่องท้วม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงครองขวัญ  อันชัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงลออรัตน์  วิเศษสุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปิติ  นภาสกุลคู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายรณกร  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนากานต์  ดวงขันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพรนภัส  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกชพร  แสงพันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายวชิรญาณ  วะจีประศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดาจง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปิยพร  เมธีนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายพัสกรณ์  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายรพีพงศ์  เอกหิรัณยราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณิชา  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศุภากร  สัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรุจจิรา  มณีทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภัควรัญชญ์  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุกฤตา  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายพัชชะณะพล  สุวัตร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายกฤษกร  ตันนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพีรภูมิ  พิบูลย์วัฒนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายศาสตรา  สุขวาณิชวิชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปาณัสม์  เคณาอุประ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายชีวานนท์  พรหมโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายกรภัทร  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธีรภัทร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพอเพียง  ไชยเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายแดนไทย  เชื่อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอาทิวราห์  พิณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเอริยา  วิชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวิภาพร  ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจุติพร  ศรีษะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุธาสินี  อันน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงชนิภรณ์  สายเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวริศรา  จ่าพันนา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรัชยา  ผิวสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวนิดา  โคตรมะณี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวรรณนพ  เทพบรรหาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภานุวัฒน์  พรมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศิรวิทย์  บานสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพิรชัช  สังคมกำแหง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชญาวัส  ปิติพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพสิษฐ์  น้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภวินท์  เรืองจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภารดี  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอลิตตา  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ลีเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิรัชญา  งามพร้อม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอัญญารินทร์  แสนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอาทิตยา  อุดชาชน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ตาลสูง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงแพรววิรี  ธาตุวิสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  เยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐวดี  อุตมาณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงแพรวา  ธาตุใชย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกันยาพร  โยติภัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงญาณีพร  พิชาลี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชชาภา  อาจไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐชญา  คำผุย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธัญชนก  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนกมล  นันทะมีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพรนภัส  คำภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพัชรพร  แสนโภชน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกมลวรรณ  สัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลางนคร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธนาภรณ์  สิมหลวง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชื่นนภา  ศิลาพจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฐิติมา  ดกกลาง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงฉันท์หทัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฐิติกานต์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจิราพร  นามไพร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพีรวิชญ์  อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพิชญุตม์  อุตะรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภณกฤศ  ตริยาวธัญญู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกรวิชญ์  พลพุทธา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายเกริกดนัย  จิตมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนิติธร  ทุมรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอภิรักษ์  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนนธวัฒน์  ดาจง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายถิรวัสส์  ณ สุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายยศวัจน์  รอดธีรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรมิดา  ประพจน์จีรกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชลลดา  วงหาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกุลณัฏฐา  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญราศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนฤภัทร  อุสสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปฐมาพร  ซ่วมเชียง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นิยะนุช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอติพร  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสิริยากร  หล้าดอน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐธพิมพ์  ตันนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อินทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีนาดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัชชา  สุทธิสินธ์ุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปาณิศา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐริการ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตาลห่อ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนกฤต  โสนันทะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนิพพิชฌน์  สีดาตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภัทรเวช  ไกยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศวัสกร  สาธรราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกนกพรรณ  หัสสา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกมลชนก  โหราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญญาภัค  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจิดาภา  ภาณุมาศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิตรลดา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชาลิตา  บทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงทรัพย์ทวี  สนองผัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนพภัสสร  กิจประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณเกษี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนพงษ์  ชาติทุ่ง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายราเชนทร์  ทิพยโสต โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวุฒิภัทร  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชรินรัตน์  พลาปัญญากูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจิตดาภา  เอี่ยมขันทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธันยธร  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวิภาวดี  ทองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายบุณยกร  ถาละคร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนัธทวัฒน์  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพงศภัค  รัตนติสร้อย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศรัณยพงค์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภัคธร  มะละกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภพธรรม  ลิ่มบุญสืบสาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณัฐภูมิ  ทุมรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจิตตานันท์  ทัศดรกุลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปวริศ  เปรมเดชา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภีษมะ  ธนาฤกษ์มงคล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายแทนคุณ  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธนศตพร  ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศรัณยา  องคนุสสรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐณิจชา  อุตะรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐนรีย์  วศินปิยมงคล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายทัตเทพ  ปุณลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้างช้าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสวรินทร์  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุภิญญา  เดชวีระพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพัชรพร  เถาว์โมลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพัชราพร  พงศ์ธนาการญจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอรุณวไล  ดวงพัง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรกนก  ทำก้อม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเจษฎากร  ภูกระบิล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนัฐชา  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธีร์ธวัช  จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชนิกานต์  กิติพิพัฒน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปรัญภัทร  กามาพร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวิระฎา  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนวัฒน์  ทบบุญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพราว  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภูรินทร์  ทาป้อง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปนัดดา  ป่าแฝก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนิภาภัทร์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวิชญาพร  พนาลิกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศุภสุดา  หินกาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนกฤติ  พลัตภูมิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพงษ์พรหม  สีดาตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภาพิมล  กิจขยัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม