รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์อุบล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสิริยากร  ประดับวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายรัชชานนท์  รวมเพชร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุระคนธ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงขวัญลภัส  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนนทวัชร์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชาญณรงค์  น่าเนตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภานุวิชญ์  ไม้อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุธิดา  เอกลาภ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายเจนณรงค์  ศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเพชรา  นพพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธีรนาฎ  มณีทับ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนวพร  ตางาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปิ่นมณี  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายปัญญาพัฒน์  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนกร  สุดเวียง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสสุด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนวพรรษ  นามจิตร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงขวัญฤดี  สายยศ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงทิติยากร  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขรอบ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศรัญญา  มาศสกุล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายทศพร  จงหาร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสิริราชกรณ์  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงธรรญพร  เอมโอด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกมลรัตน์  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายญาณากร  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอนันตญา  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายนนทวัฒน์  ปิ๊บกลาง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายนิติภูมิ  จันทบาล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปวเรศ  พิมย์พา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงศศิประภา  กล้วยทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกุลธิดา  อินทจักร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำเสมอ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสุธิดา  ดีนาน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายวันเฉลิม  มหาริตวัน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอนัญญา  อุรารื่น โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผมงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกาญจนสุดา  คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายเกรียงไกร  โกมล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายคมกฤต  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธัญจิรา  เพชรทองละออ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงจรรย์เจ้าขา  นวนชะนะ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศิริวรรณ  คงชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอภิชญา  เรือนรส โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนพภัสสร  อรชัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพงศ์พล  เสาะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสิตานัน  จันทร์แสน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เชียงไขแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธิดา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงทักษอร  ยิ่งคง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายศิริชัย  นาลิดลาด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกิตติมา  มีสิทธ์ิดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายภานุวิชญ์  นันทา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายศิลา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอดุลวิทย์  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายศศิธร  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอภิพลชัย  ไสยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงช่อทิพ  คงสำราญ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงลักษิกา  แก่นงาม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชยพล  นุราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนภสร  ยามะณี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชาลิสา  เหลือล้น โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอาชิตะ  สมถวิล โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 คณิตประถม
67 นายธีรภัทธ์  เหลือล้น โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวสุรีย์พร  ไม่ย่อท้อ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวสิริพร  สุขวัฒน์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาววรรณวิภา  ชาวนา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวนิศารัตน์  กมลบูรณ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวสาวิตรี  สุขจิตร โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัฐกานต์  เรียงเงิน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวแพรวา  เสาวะพงษ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวลาภินี  จันทร์เทศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวศิริพร  อนุทูล โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายธนภัทร  ควรคำนึง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัชชา  โพนรัมย์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสิริยุพิน  เวรสันเทียะ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัทธิชา  สุดใสดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุภิญญา  ใจฉ่ำ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บูรณะ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสิรินทรา  ยอดกระจาย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนันทนา  ทนงใจ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงหยาดน้ำทิพย์  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายปฏิพล  แปรต่วน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจิรณัฐ  เพชรรุ่ง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงญนันทพร  บัวหอม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจิรณัฐ  เพ็ชรรุ่ง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธานินรเดช  สุขแสวง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนัท  จารึกดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เภาว์เพ็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายเธียรสิริ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกมลภพ  งามฉลาด โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐดนัย  สมสนุก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายธาวิน  คำกลาง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายชนสรณ์  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพรนิภา  จันทคาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธนันต์ธรณ์  เจียนงาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงรตีภัทร  ทองศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงจิตชญา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพาขวัญ  จำปาอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายณรรฐวัตร  กระแสโสม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายจารุบุตร  จันลา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุราไกร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงศิริณญา  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธนันรัตน์  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายกิตติกานต์  วงศ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธีรภัทร  ใจจริม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายวรภพ  สุทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายศักดิ์ดา  จันทาคีรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายปณชัย  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเกตน์สิริ  หมื่นสา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจุฬามณี  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชนาภัทร  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงญาดา  สุขรอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายเกียรติภูมิ  รวมเพชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยสอน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรวีวรรณ  รักพร้า โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายกีรติ  จอมสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายนิธิกร  แรงรอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนัดนิชา  ลาธุลี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงบัณทิตา  พันสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงรำไพพักตร์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  อ่อนน้อม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชญาดา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐนรี  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอัญชิสา  เชียงชะนา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิราพัชร  ตางาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวิภาศิริ  เสนาไชย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรุ่งนภา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอรกานต์  ชมทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณภัทร  นันท์ไสย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐดนัย  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวริศรา  พันธ์สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพัชรพล  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภัคพล  ประมวลสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกุลนันท์  ไชยสนาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงศศิชวัญ  จันทาคีรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุชานันท์  วันติเสน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกฤษณะพงศ์  เอกยีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอภิสรา  นาเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธีริศรา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงศิริกัลยาภัทร  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภูวดล  สุวรรณศร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพลอทิป  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอชิรวัฒน์  ชุ่มมาก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศศิภัทร  เปล้ากระโทก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิดาภา  ช่วยแก้ว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเธียรชัย  สำราญสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายคุณากร  พันธุระ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนรบดี  สีดาพล โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐพัชร์  คุ้มพล โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณิญา  หิรัญญาณกร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณมน  สุขเหลือ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงคุณัญญา  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิตรกัญญา  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หลวงประชัย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธนพร  พูนเฉลียว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรพรรณ  กุลวุฒิ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเพชรประดับ  กันจร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศศิกานต์  ประวัติพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐธิรา  สิทธิวัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนริสรา  โพธิ์เรือง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภีมาภัทร  ทองศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอติเทพ  เผ่าเพ็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภาสรณ์  เบาะทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงลลิษา  จันทคาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุภัชญา  แผนปั้น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอัญชลิฎา  ทองยวง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอานัสดา  หงปัญญา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพงศกร  วงศ์เงิน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนากร  สุกลมใส โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอชิตพงศ์  แรงหาญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายไมเคิล  ไมซ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายณฐกร  ลักขษร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายชัยมงคล  ดำเนิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงวณิชยา  ศิริวงศ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองวิไล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายป้องนที  ศรีบาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธีรัชญา  น้องดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจิรัชยา  เงิดกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายเนติภูมิ  ประยงค์หอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงกิตติวรา  มงคลการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปลื้มฤทัย  ส่งกลิ่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายพงศธร  หอมหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายปิยพัฒน์  จิตรสะอาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกุลธีดา  ทัพพศักดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายอติโรจน์  รื่นรมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงประติญา  แสงสันต์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธงศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงบุญฑริกา  พูลเพียร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศุภานิช  ยามพูน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปวัณรัตน์  กลางอันเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงชุติมา  วุฒิยา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายจักรกฤษ  ภูศิริ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงโจรีแอนนา  โฟสเซแบร์ก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุภนิดา  แป้นแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกชกร  บุญยงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายจักรพันธ์  จันทยุง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอรชุมา  สำเร็จดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชัญญารัตน์  อุ่นใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายศานตวัน  จาดคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวรกานต์  สาระเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยิ่งคง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงเพชรนภา  ทองอ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงเกศยศวดี  ศรีมาก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายสุทธิภัทร  ใจกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายปวริศ  เดชธะนู โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายศาสตรา  มาเร็ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงรัชฎา  สืบเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตสมาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงธนัชชา  พรหมมี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายสรัลธร  ฤทธิรงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายรัชชานนท์  โตพันธุ์ตา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายฉลองรัตน์  ทาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายอดิเทพ  แก้วสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์วัน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีพาชู โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายวิทวัส  คำพันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายสิทธิโชค  ออลโมน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายณัฐพัน  กองคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงศิรประภา  ตาพั้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายธนพนธ์  ประติตัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายสหรัฐ  บุญเตือน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายโอบกิจ  ยิ่งหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปภาวี  คำดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงระพีพร  พุ่มแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายนันทชัย  อัมลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงวรพรรณ  เพ่งพิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสนพันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุวนันท์  สุขดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงตะวัน  ชนะชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวชิราพร  เอ็นดู โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายรพีภัทร  ทองเต็ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายป้องภพ  เมืองงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัตญาภรณ์  จงใจงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายปิยะพงษ์  มากมี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายศิลา  คะเรรัมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายอดิศร  อุดมทวี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายเอเดน  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายเทพทัต  ผมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสโรชา  ทาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกานติมา  กุลสิงห์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายศรายุทธ  สาแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพรธิพา  ไชยสงคราม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงเปมิกา  ทาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายปภังเสฎฐ์  บุญพิพัทธนโชติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายตรุษจีน  สำรวมไพรัช โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายภัญญาพัชณ์  สิทธิวาจา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายจิรวิชญ์  รักษาวงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายปีดา  เจริญสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายปัณณวิชญ์  เพชรอาวุธ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพรธิดา  ทองอ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายธีรไนย์  ทรงงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงนุชวรา  วงษ์ตาแสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสิรภัทร  ประจวบสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายภัทรดล  พันธ์ไชย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิมพิศา  ดวงชื่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายอาทิวรา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายศิริโชค  สายกระสุน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสุกฤตา  ไชยพันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายชิติภัทธ์  อาทวัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายเมธาพร  ยกกลิ่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงมุทิตา  มีศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายอภิรักษ์  เป็นสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญนอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพนิชญา  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศิริภัทร  รุ่งเรือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปภาวี  เหลาซื่อ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขซ้อน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงรสินทรา  ชินนาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงศุจินทรา  สมควร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายศักดิ์ดา  บุญเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายภควัฒน์  มีสิทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอรษา  คล้ายบุตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงฌัฐฌิชา  สมานโสร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพรนัชชา  ชัยงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงญาสุมินต์  อินทร์ทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงเปรมกมล  ผิวนวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงจิตราภา  บุญศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกชพร  รักษาชล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอรรพิมพ์  ภิรมรักษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกันตินันท์  คำปาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงวนัชพร  สิงห์ชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงรวิสรา  หมั่นวาจา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงรสิตา  ชฎารัตนฐิติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายอติเทพ  สุริใหญ่ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงศศิวภา  แสนกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศิณัชพัชร  อ่อนคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายปลาบปลื้ม  ศรีบาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายจิระศักดิ์  ศรีมะณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายนรากร  จันทร์เปล่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงจิรฐา  ไชยแสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณัฐพิมล  สามิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอินทิรา  สาธร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพอเพียง  ตุ้มนาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปภาวรินท์  สระแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนิชา  เอี่ยมสา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายวชิรวิทย์  สงค์พิมพ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธนัชพร  แซ่จึง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายจิรพัฒน์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพรธิตา  คำเสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุรภา  สืบเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์ทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายธนพงษ์  วงศ์ชู โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงกวิสรา  เทียมศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายนฤภัทร  พิมพ์ศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสุมตรา  ศรีสมบัติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงรักษิณา  บัวสอน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายพีรวิชญ์  แต้มทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายจิรวัฒน์  ประโลม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอติพร  ประดุจชนม์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จงหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายฌัฐวุฒิ  คงพินิจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายชวนากร  จารัตน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายธิติวรรธ  มีแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนิตย์รดี  เกศา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายชิติพัทธ์  ดาทวี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำสาว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอภิชนันท์  พลจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงโชติกา  แซ่ตัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนันทิชา  สูงยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงภาสินีภรณ์  สมร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายปุญญานันท์  ดวงปาโครต โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายแอซตัน  ออลลิส โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายพรพิพัฒน์  วัดบุญเลี้ยง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายอาทิตย์  ชงโค โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายเศรษฐศาสตร์  ดาวโคกสูง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายโอภาส  แจ่มใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงธีรดา  บุญกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายกฤษฎา  วรางกูร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายนับพงษ์  นุยันรัมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงวริษา  ศรีเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายปภังกร  พวงเพชร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายธรากร  ภูบาลชื่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายพัทรศักดิ์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายวชิรวิทย์  ชื่นจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายณัฐพงศ์  หอมกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายเกียรติกวิน  จันวัตโณทัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงมารีน่า  ดาอุสท์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทพอุทัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงเอกกมล  ขาวงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงขวัญจิรา  อะโรคา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพรมณี  คำดอกไม้ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงชนิกานต์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยศรีษะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงสุทธฺดา  ศิริไสย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายบูรณ์พิภพ  สาละ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงกฤษติยา  ในพรมราช โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายณฐนนท์  จงจำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายธนินท์รัฐ  สนิทสนม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายอิทธิพล  ล้ำเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงเกวลิน  อุดมเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายนภนต์  สามใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไฮนซ์ไมซ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายเดชาวิชญ์  ไหมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงสุพิชชา  วิมานยัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณัฏฐชา  มนัสจิวรรธน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงประภัสสร  สายสินจน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงศุภรักษ์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพสุนธรา  รวยสูงเนิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงศุภลักษณ์  อนงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัฏฐกมล  มนัสจิวรรธน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงชลดา  ตำทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมพุมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายธนนันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพุทธิรา  บัวศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงจันทร์จิราพร  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายฌัฐวุฒิ  บุตรเงิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนวรัตน์  จัทริย์วงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายรักแผ่นดิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพัชรินทร์  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายจักรินทร์  นราวงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายพลณพรรค  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายอิทธิพัทธ์  หลวงรักษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายรชต  พันธ์เกียร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงปณิตา  ราศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงชนัญภร  ปาริมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงศรุตยา  จัทริย์วงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  แสงเงิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงหิรัณยา  บำรุง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงอรจิรา  สถิร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสุพัทรา  สุขมณีใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายโสภณวิชญ์  คำฝอย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายปัณณทัต  ผลแม่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงช่อรดา  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัชพร  เทียนทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงธัญชนก  เสาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงธีราพร  ศรีบุญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายพรหมพิริยะ  แต้มทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสุกฤตา  จิวจิรกิตติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสุภาวดี  สายโรจน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมัญญา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายสุธิมนต์  แจ่มใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงธิดาพร  ศรีบุญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาแสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงปริยาภัทร  วิมล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงธานิกาญจน์  สมบูรณ์การณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
416 นางสาวกฤตพร  ศรีสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวชมพูนุท  เนียมหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวศศิตวัน  โสมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวปวีณา  สามิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวนภัสวรรณ  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสกุลิศริ  ศรีสันงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายปัณณธร  หล้าธรรม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีบุญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงวิไรวรรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะลิหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณัฐชนน  เฉียวกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงนิภาพร  อัมลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวรรณิศา  บุญด้วง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีธาวุธ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงปัณฑิตา  กนกหงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายวารันต์  พูมพงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสริดา  พัตรสิงห์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณัฐวัตร  วิจิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงจีรนันท์  อนงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงบัวชมพู  สามิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงภัทราวดี  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอณัฐชา  ยอดจันดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปนัดดา  บานเย็น โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพิพัฒน์  แจ่มใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปัญญาพล  สร้อยขุนทด โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายนิติธร  ถ้วยทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพงศกร  เจริญพันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฐนันท์  มูลดับ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปริทัศน์กุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายตะวัน  แซ่ตั้ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกฤติญดา  ศรีชมพู โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภัชปภณ  รักดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศศิกานต์  สำเร็จดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกชกร  เจริญสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพัชรดา  น้อยบล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพัชฌาลัย  ชัยศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวราพร  บุญด้วง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายปิยฉัตร  นาทันรีบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณภัทร  ศรีน้อย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชิตากานต์  ขาวงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวุฒิภัทร  เครือแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณพัฒษกร  หฤทัยถาวร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเศรษฐานาวี  ศรีวรรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ดอก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอภิชาติ  สุขอุ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนาธิป  คำงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสาธิตา  อรจันทน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปัญญาพร  ตนฉลาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกมลพร  เนริกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูผา  ทรวงทองหลาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์งาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพันธ์นิภา  อินทร์โสภา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภาณุภัทร  ทองพา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายชนพัฒน์  สิงห์ดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธีระภัทร  เสาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายจิตติพัฒน์  ดวงศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิราอร  พงษ์เกตุศิริพัฒนา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกรวรรณ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอริสรา  ยอดปรางค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงขวัญมุก  หลิมสกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงดวงฤทัย  สำราญใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุภาวดี  หนันกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายสรสิช  ดวงศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอนุพงษ์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายฉัตรเงิน  เอี่ยมศิริ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายธนกร  กระโนนศรี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายอภิรัชปัญญา  เชื้อจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายปรมินทร์  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงวีชญาดา  อุไรล้ำ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงสุชานันท์  คงเก่ง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงนิชากร  ฉลาดสุข โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายวีรพล  ถุนาพันธ์ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายสุรเกียรติ  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายนรวุฒิ  สมใจเรา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ดวงราษี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สำราญใจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนาลิน  ยี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปัญญพัฒน์  หิมโสภา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเทวินทร์  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอชิรวัฒน์  เรืองแจ่ม โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายนครินทร์  จันทร์อำพร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุริย์รัตน์  แซ่โง้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปวรรัตน์  เกื้อทาน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คิดพินิจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงชินันพร  ไม้จันดี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุรภา  ตินานพ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงฐิตาภา  ราษีทอง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจิตตา  คำภูแก้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสวงหา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปัณณพร  ดวงจิตร โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายวาทิตย์  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงเอื้องพร  คำฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงปวิณ์ธิญา  คำฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงนวลวราภรณ์  หอมชื่น โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายพลวัต  ประดุษนาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนภัทร  เจตนาดี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญแปลง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเพชรอาภา  แรงจบ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชลดา  มานะงาน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอรพรรณ  พัดศรี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปัทมา  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุปรีดา  พวงสันเทียะ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงแพรวา  อุ่นอ่อน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอดิศักดิ์  ชะเอมรัตน์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงโชติกา  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงเจนจิรา  ก่อทอง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงโยษิตา  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงจีรวรรณ  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปณิตา  เพียรบุญ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกมลเนตร  แก้วคำนัย โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายจิตรทิวัส  แก่งสันเทียะ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายนพนันท์  อุกอาจ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายเจษฎา  ผลวัฒน์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายนัฐธวุฒิ  ผาดนอก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายสหพันธ์  อินทร์ผล โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายณัฐภูมิ  นราแก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณัฐพล  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสุวิภา  ศรีเดช โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฐนิชา  บำรุงแคว้น โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์สว่าง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเอเชีย  เข่งพิมล โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุชาดา  สาคะนิล โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวรรณิดา  เสาเวียง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงโสธิดา  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองคำสุก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์สว่าง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงประกายฟ้า  สร้างสวน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสิริวิมล  เย็นประโคน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปวีณา  สุตลาวดี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอติวิชญ์  แซ่เตียว โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณัฐภัทร  อุกอาจ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพรมนัส  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายรุ่งเรือง  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายอารักษ์  อินทร์ปาน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวรรณพฤษ์  เวสะมูลา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนิพาดา  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอรวรรณ  พัดศรี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพัชรพล  จันทมล โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงแพรวา  วุฒิยา โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพาขวัญ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำเพิ่มพูล โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายณัฐพร  สมอร่าม โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงพัชราภา  เจียนงาม โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายนพดล  ใจวิเศษ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายอวิรุทธิ์  ทองมา โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอรฤดี  อินทบิน โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงโยษิตา  สัตโต โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุรัตน์ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายระพีพัฒน์  ชาญเชี่ยว โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายนนทชัย  แสนสุขโรจน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายกฤษกร  ศูนย์อินทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประวัติพงษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนับเดือน  ปุรินทร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายอัครพนธ์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายก้องภพ  พรมศรี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายศุภวิชญ์  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายจิรายุ  อยู่ญาติมาก โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงอังคณา  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอริสา  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงสุมาลี  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายภานุวัฒน์  เกลียวนาค โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายสิงหราช  พวงทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายธเนศ  จำปาปุ้ง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงอริสรา  สมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสุวิมล  สิมชมภู โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงวรรณิดา  ฉิมงาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บูรณะ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายธรรมนูญ  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงสุภาวิมล  สมานมิตร โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สารสุข โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายอภิชาติ  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงยิหวา  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงกฤติยา  หนุ่มแน่น โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงพัชรี  บุญมูล โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนิจวิภา  ยอดสิงค์ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายสิทธิพร  คุตะวัน โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวปนัดดา  เมืองไทย โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธนภัทร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นายรุ่งตะวัน  สมุทร โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นายอัคฑกร  ทวนกิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวศิริเสาวภา  หุ่นพวง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงชลธิชา  คำหาญ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวรสริน  ลายน้ำเงิน โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิส โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวสุพรรษา  จินดาศรี โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวบวรภัค  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวชุติกาญจน์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายอัษฎาวุธ  จางวางคง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายรุ่งโรจน์  หลอมทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวสุริยา  ศรีขาว โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายชยานันต์  ชัยรัมย์ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวสุทธิณี  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นางสาววิภาวี  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายชญานนท์  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายประทีป  แพทย์มด โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายนิธิศ  คงชูดี โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายภานุวิชญ์  พรมอินทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายอนิวัฒน์  ภาสดา โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปาณภา  แป้งยอม โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายปฏิภาน  อ่อนเกษ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายชนกันต์  ศรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายชยากร  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธราเทพ  กุลบุตร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายนันทิพัฒน์  งามสะอาด โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์จำเรือน โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายวิศิษฎ์  ธรรมชอบ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอาทิตย์  ทองดี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญชม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ตะโสรัตน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายภานุกิต  เกลียวนาค โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเจษรินทร์  ชมชื่นครบุรี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปัญณิปราย  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพิชชาอร  เลาเพียร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงแพรวา  พางาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงทัศราพร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวิรากานต์  ไกรสุข โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวรรณิกา  กองสุข โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงทยิตา  สายบุตร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอรพร  สิงห์บุญ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงเกวลิน  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แพงสุภา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอาจรีย์  สีดำ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพีรพล  ใจแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงดรุณี  กะการดี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศรพรม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายอนุภัทร  คุ้มรอบ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายวีรวัฒน์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายสิทธินันท์  สินสร้าง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายสุรสิทธิ์  สมหวัง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงทักษพร  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาสดา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปรัชญา  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพรรธิภา  ปันหอม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธิดาวารี  กิ่งหว้ากลาง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสุทัศนีย์  สาลีโภชน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายนิชคุณ  พุฒลา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายกิติภณ  ศรีขาว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนากร  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายศุภโชค  พางาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายอภินัทธ์  ทางตรง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายกษิดิ์คณิน  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายปวีณ  ศรีสุนทร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชลดา  มาลาล้ำ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงจิดาภา  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐยมล  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปภัสสร  บัวลอย โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปภาดา  วรบุตร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอาภัสรา  รู้รักษา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอิทธิกร  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภาคิน  วรกิจพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงขวัญตา  ตะโสรัตน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพัชรพร  คำเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนริสรา  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสุกฤตา  ตลับทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายสิทธิพร  จำปาทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายศุกลวัฒน์  เฉลิมรัมย์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงมุทิตา  เหิมฉลาด โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชนัญชิดา  โฮฟ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวรรณกานต์  พลคำ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายสุชาครีย์  สมเพชร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายชัยภัทร  จะสุรัมย์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกองปราบ  บูรณะ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายอิสรพงษ์  ไชยวงษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายนัทธกานต์  อินราช โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธนโชติ  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายภานุวิชญ์  ดวงเดียว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายภูมิพัฒน์  มูลสาร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธีรเทพ  นามรักษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายกิดาการ  บัลลังก์โพธิ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอรญา  จำปาเวียง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  เนติศักดิ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณิชานาฏ  อาจโนนเปลือย โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพรวี  วิริยางกูร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เผ่ามงคล โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงเมธาวิณี  ชะรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอติมา  คลาร์ค โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุชาวลี  วงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงธัญชนก  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญมา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายณัฐพล  ขันทอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายมนัสชัย  ประไว โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายธนวัฒน์  มะโนรส โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงฉัตรกมล  คำพานุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คลาดคล้าย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงอรัญญา  ปิยะไพร โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงชญานุช  เจริญใย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงสุธาทิพย์  มัญจะกาเภท โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงวีรานันท์  สังสมานันท์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงกมลเนตร  สืบสวน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยิ่งได้ชม โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงอัมพวรรณ  ตินานพ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายเอกวิทย์  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงวศินี  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงเพ็ญสมร  ประไวย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงนฤมล  พนารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายธนากร  กะการัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายชนัธธา  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายชานน  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายจตุรภุช  ผู้ดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายโตมร  พนารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายกรวิชญ์  ศิลาอ่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธนาภา  เสรีวัฒน์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภัคพสุตม์  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงจิรวรรณ  กุลวิลัย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกนกพร  หมั่นดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงบุณยาพร  มันจะกาเภท โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงมนัญญา  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงหทัยขวัญ  เงียบประโคน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงไหมทิพย์  วนมา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณธิดา  จารุณะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพิชชากร  ย่องเส็ง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายอชิระณัฐ  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายณัฐพล  เกิดสบาย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายศุภชัย  บุญอยู่ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพัสกร  ยืนยาว โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายก้องภพ  คันธชาติ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายชานน  นับถือสุข โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายปัญญากร  โตเล็ก โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายอชิชา  สืบสวน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงมณีทิพย์  ประไว โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาลี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพัชรินทร์  ราษีทอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกัญญาพร  ฝอยทองสำโรง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ฝอยทองสำโรง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชมพูนุท  รัตน์เมือง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปิยพร  ยิ่งเจนจบ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวศินี  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกรวรรณ  เพลินพร้อม โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงจุฑามณี  สุขนางรอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนันท์สินี  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนราวดี  ชาวดร โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปัทมา  พรหมนุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอารียา  พรหมนุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงวนัสนันท์  กตัญญู โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายฟาลลอน  เเจ๊คสัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงอัยาวีร์  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงธนพร  ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายศุภฤกษ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายธันย์ยวัฒน์  โสสนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายธนกฤต  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงวรดา  ติราวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายพีรพล  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายศุภกฤต  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายอรรถวุฒิ  จุดาบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายรชตศุภกร  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงกฤติกา  ต่างประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงลลิตวดี  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงทิวาพร  สีสาวแห โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงสิตาวีร์  ภูริวัฒนกุลพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงชาลิษา  เจนรอบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกมลชนก  อนุทูล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายจิตติเดช  ใหญ่มาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายรัชชานนท์  มีแสวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงจันทกานติ์  จันทร์เจือ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขวิทย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงแพรวา  ดวงลาดนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงอรัญญาภร  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงสุนิสา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายทักษ์ดนัย  ควรอาจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงขวัญดาว  พูนล้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายชินภัทร  รู้เกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายเกียรติพัทธ์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงวรรณณิศา  ตีประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงนิชานันท์  คุณทะเล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงกวิสรา  มุละดา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงอักษราภัค  พันธ์เสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงอภิสรา  นาคเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงภัคอร  ปิงจุลัด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายพรกวี  คงกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายรัชกฤต  มุตตโสภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายนิพวัฒน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงภัคนันท์  สมคเณย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงพิชญาภา  หามทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ไชยเงา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงวิภาดา  สีโท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงฉมาพร  แนบทางดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เลิศล้ำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สร้อยเสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายภูมิภัทร  ทะขุ่ย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายชยุตพงษ์  แสนสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายธนภัทร  พรหนองแสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงศนันธฉัตร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจบาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงปทิตตา  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายธีระวัฒน์  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายธนกฤต  แหวนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายภูริภัทร  ตรองจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายรชต  นิลแท้ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายชนะพล  สอนนนท์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงฑิมพิกา  วงศา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายบรรณวิชญ์  สายพรหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงญาดา  นิลล้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงบุษฎี  ท้วมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงศิโรรัตน์  โลหะทิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงธิติมา  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงสิริปภัทร  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงณัฐพร  พูนล้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงวนิษรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงกชกร  ฉายยิ่งเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงชณิชา  ห่วงไสธง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายวัชระ  สีดาสี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายธีรเมธ  แรงจบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์จำรัส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายปกรณเกียรติ  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายณัฐกร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายพศิน  สาดนอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายอิงครัต  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงธนัญชนก  คลองตรง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงวิยดา  พูนประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นรสาร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงอาริษา  ทศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงกนิษฐา  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงกิ่งกมล  ปัจจัยยะกา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายวรินทร์  เสาร์ทอย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิราศภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงกิ่งกมล  สุรพล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงณัฐนันท์  ประจันทะศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงอารี  แสงสุเรนทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงธมนวรรณ  ตั้งสิริลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงพัชรพร  ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงจิรฐา  ยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงทักษอร  ศรีดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงกิตติมา  มะลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงชนิดาภา  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอนงลักษ์  เยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายกอบชัย  ลอยทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายจิรภัทร  ทิพมนต์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายเอกธนา  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายภูริชญา  เสาว์ใย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายธีรเดช  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงทิพรดา  วนมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายทักษิณ  ยิ่งเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายฉันทพัฒน์  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายธนะทรัพย์  จุไร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายกรินทร์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุรเตมีย์กุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายอภิภู  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายอริญ  เช่นชาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ผลจันทร์งาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงดลฤดี  เหมือนถวิล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายกฤตภาส  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณัฏฐาพร  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงศศิธร  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธันย์ชนก  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงนิศากร  จันเต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทเคลิ้ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายปรัชญา  เชื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายภูรินทร์  สุขเจริญเวก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสิรภพ  โสนาพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายติณห์ธนโชติ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงศิรดา  แสวงมี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกัญญาวีย์  แววศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงบุษยมาศ  เหล่าศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงฟ้าจุติ  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอาศิรา  เหง่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกัลยาเกศแก้ว  ฉุนเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ห่อชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงนมิดา  สำหรับชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกรรณิกา  ทองอุดม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงกัลยา  งามแยะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธัญทิพย์  พลวงงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงอรวรรยา  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงพิริดา  ดงภูยาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงศุจินันท์  ฉันท์รัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายศรัณยู  ปลายแก่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายอนุวัต  แจ้งสนาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปัณญาพัฒน์  เสาใย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายณัฐวัตร  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายคมกฤษ  ศรีเครือดำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์มาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพสุธร  แถบเงิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายวุฒิชัย  ยิ่งเชิดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงชวิศา  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงธาราศิลป์  โสติยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงวีรินทรา  มาตรเมืองคุณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสุชัญญา  ผกาทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเจไพลิน  โฉลกดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงพฤกษา  ลัดดาไสว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธัญชนก  จองอยู่ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอุมาพร  ผิวละออง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอริสา  คิดงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงลดาวัลย์  แท่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงรวิสรา  สุพาวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงวรศิริ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปนัดดา  ยิ่งเชิดดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงศศิวิมล  แทนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงประภากวิน  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงวิลาสินี  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงโสรยา  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สมนิยาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายนวขจร  เข้มแข็ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายตรีภพ  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชนาภา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงญาณิศา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงจุฑามาศ  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสิริปภัทร  ศศิผทีป โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอรอุมา  ประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงศกลวรรณ  เชิดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณิชาภัทร  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงราษี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดังคนึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธาดากร  กล่อมจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงขวัญหทัย  นิยม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอารยา  เขียวเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธนัญญา  ไชยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงภูรีลนา  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พระใหม่งาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงชนม์ธิตา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงธนพร  ชีวสิทธิโกศล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงอัญชนา  วงศ์กนก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงโชติกา  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงภัสสร  พระใหม่งาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพัชรภรณ์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายต้นตระการณ์  กระจายแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายดลธรรม  กอบสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายฉัตรดนัย  สร้อยแสง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายวีระชัย  ฉายยิ่งเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายชลิต  ไกรประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงชมพูนุท  ครบส่วน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธนวัฒน์  บ่อศีล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายพีระพัฒน์  สีละมุลตรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงศิริกุล  นิลดำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงบุษกล  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงปริษา  ภาคตอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายสุรกานต์  ดิษฐบรรจง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายวงศกร  เเก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายจารุวัฒน์  ส่องาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงนภสร  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายเกรียงศักดิ์  วนมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายธัชพล  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงนงนภัส  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงนลินญา  ผะงาตุนัตถ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงกนกพรรณ  ก่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำตา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงสโรชา  เดวิส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงสาริศา  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงณิชชานันท์  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงปทิตตา  ร้อนศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงเจนจิรา  เพลินพร้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์วิไลศิริกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงธณัฐชา  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงผลินภัทร  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงลินน์เชอรี่  เลร์โว๊ก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงปวริศา  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สุดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงรัชช์สิตา  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงวรรณิดา  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพรรณภัทร  เห็นจงชม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงพัณณิตา  สีจันทึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงอัญวีณ์  อนันต์ภัทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปิยาพัชร  ฤกษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงจารุพร  จงมีเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงนันธิดา  จงเกิดดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงชยิสรา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงสุภัสสร  พิเรศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงประภาวดี  วงค์วัง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงศศิวิมล  ทุนดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงรักสติกริช์  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนันทรัตน์  บุษสาระคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงวิชาดา  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงสุจิรา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงสาริศา  สุดใสดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงรุ่งไพริน  ประสพผล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์กิตติเสถียร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงดุสิตา  ทองก่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงเพชรณณา  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงสวรินทร์  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 นายชยานันท์  อินทะเสย์ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาววิภาพร  จันทรสุข โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงกิตติยา  ดวงอาจ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงพัชรศรี  ขันเงิน โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงสุภัทรกาญจน์  อินทร์ดี โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายบูรพา  ทองคำ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายธนากร  ก่อแก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายอภินันท์  พงษ์ตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายพิษณุ  เข้มแข็ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงบุญยนุช  หมายทวี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงภัทราพร  กาศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงสุภานิชา  พรมเสนสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงณัฐริกา  ทรงวาจา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ่มใส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายบุญยวีร์  จารุณะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายสรศักดิ์  พนจิต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายฉัตรดนัย  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงสุจิตรา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายณัฐพล  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงวิรดา  พริ้งเพราะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงจันทรัช  แก้ววันทา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอุ้มบุญ  วิมุล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายปฐมวัฒน์  ภาคพรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายธนโชติ  เรืองสุขสุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายธนวัฒน์  น่าชม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงฌัฐนันท์  เพลินพร้อม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงญาณี  สีดาชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงนนท์ธิดา  เรืองสุขสุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงนงนวล  สีธีใจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรใสดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงฐิตามา  วาระจิตร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณัฐรุจา  เข้มแข็ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงนฤมล  ป้องกัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงดวงพร  ดวงสี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงกาญจนา  วนมา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพัชรินทร์  สีดาชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สมประสงค์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายชัยวัฒน์  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายอภิวิชญ์  พงษ์ตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายวันชนะ  วิเลิศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายวันชัย  วิเลิศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ทวีเหลือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายสรวิศ  ปอยทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายสันธาดา  เหมือนปืน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายธนากร  ชาบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายเสกธการณ์  สุดละไม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายเจริญสุข  บุญมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายเจษฎา  คงยิ่งหาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายณัฐพล  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายภูรินทร์  ยั่วยวนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายคณิศร  คงตุก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายเฉลิมชัย  พูนบางยุง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กชายชนากานต์  ใยจำนงค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายอัมฤทธิ์  กระแสสินท์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงรัญชนก  บุญมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงนันธิดา  ยั่วยวนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงมินท์ตรา  สุขศรีเด่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองปลั่ง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงณัฐิฌา  เหมือนปืน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงจิรสุดา  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงภัทรวดี  ปอยทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงจีราวรรณ  บุราณรมย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงเพชรลดา  ตราครบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงบงกชกร  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงขนิษฐา  คุตะโค โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายธีรเดช  ใยเม้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายศรัญญู  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายอชิร  ทองดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายอนุชัย  เสงี่ยมดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายวีรภาพ  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายวรวิทย์  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายภมร  รอดจิต โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กชายพีรวัฒน์  ปลื้มกมล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายวีรพงษ์  เข้มแข็ง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายนพัฒน์ชาย  เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายภาณุวิชญ์  วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กชายพิเชษชัย  ใจดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายทินกร  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงไอริณ  ศรีตะแกะ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงสุจิตตรา  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงอุพัด  เกิดลาภ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงณัฐหทัย  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงนันท์ธิดา  เสงี่ยมทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงศิตา  บุญมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงภวิษย์พร  คงยิ่งหาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ชอบสุข โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายวิชิต  ใจกล้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงบุญญารัตน์  สุขสกุล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงสุขิตา  เนียมหอม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงปัทวดี  สุขสีเด่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงทรายแก้ว  บุญมั่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงดวงแก้ว  สันติกุล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงสุกัญญา  ปาหา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงภาวิณี  ทองจันทร์ฮาด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงตะวันฉาย  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หนองเป็ด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงศศิธร  ปิยไพร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงชลระนา  ชื่นใจ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงโสด โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงสิริธาร  นกแก้ว โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงพิมนภา  มีเปี่ยม โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กชายโชติรัตน์  โฉลกดี โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงไมย่า  มอร์โรว์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงอาทิตยา  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงภวิกา  อินทะกูล โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายญาณธร  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กชายจิรสิน  กำจัดภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายธนาทรัพย์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงจันจิรา  จามิกรณ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงปาลิตา  หมายสม โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กชายฐิติพล  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธงชัย  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงธนพร  ไกรกรุง โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงอาทิตยา  แจ้งรักษ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายสุธิเดช  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายกนก  ฟีสันเทียะ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายบัญชา  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายมงคลธรรม  อาบรัมย์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายสุชญา  มีเปี่ยม โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายณัฐนันทน์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายเอกภพ  แสงตะวัน โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายนนทกร  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายสิทธิชัย  นกแก้ว โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายญาโณทัย  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธนวัฒน์  เสาะสนธิ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสุภัสสร  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงบัณฑิตา  แจ้งรักษ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายภากร  จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายตะวัน  แก้วสุรีย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญจะกุล โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงอัปศร  เหนือคูเมือง โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายบริวัฒน์  ภาสุดา โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงกมลวรรณ  เอสันเทียะ โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายณัฐชัย  หอมหวน โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายสิทธิโชค  โชติยา โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายสิทธิกร  เถียรทองศรี โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงสุธาวัลย์  พัฒน์ผล โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วสุรีย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงปัฐมาวดี  ทองแช่ม โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงบุษราคัม  สติพลัน โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงวริศรา  วันดี โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงโสรยา  สะหุนัย โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงปิยนุช  ศรีพรม โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงชนัญชิดา  จงใจงาม โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงเบญจา  บุญทัน โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงสวิตตา  จารัตน์ โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายพีรภัทร  พรมชัย โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายอภิวิชญ์  เชิดสุข โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายทนงศักดิ์  ชาวบ้านช่อง โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงนฤมล  เหนี่ยวบุบผา โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงศศิวิมล  เยาวพันธ์ โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายเจษฎา  ทรงฉลาด โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายเขษมศักดิ์  ชะโลธร โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายเดชาวัต  พยุงสกุล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายอินทรีย์  สมานรัตน์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายพิสุทธิ์  เงิดกระโทก โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายพิสิฐ  เงิดกระโทก โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงทรรศนันทน์  ทวีจิตร์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงยสุตมา  สุตลาวดี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงเพ็ชรทัชชา  จำนงมี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงวรันธร  ทองทะเล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงวิยนันต์  พรหมศรี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงเมธาวี  มีสานุ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงชโลทร  เสาะสืบ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงศิรประภา  อนุรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายปภังกร  พันธวัน โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายเตชินท์  อ่อนสี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายเอกองค์  สาคะนิล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายศุทธสิน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายวศิน  สิงห์วงษ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขบวนกล้า โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงธนิษฐา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงพาณิชชา  เทพไกรษร โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงจันจิรา  ใสแจ่ม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงธนัสถา  สาริโย โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สอนผม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงณัฐญาดา  สกุลเตียว โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงนภัสสร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1198 นางสาวกนกอร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวกำไลมาศ  พิมพัฒน์ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาวธัญญาลักษณ์  ชัยพร โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 นางสาวปาริสา  สุขจิตร โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวลัดดาวรรณ  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวอาภัสรา  สำราญดี โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวแสงมณี  ไชยพร โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงวราภรณ์  มีสุด โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 นางสาวอรสา  เข็มทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 นางสาวนันทิดา  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 นางสาวมาริษา  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวสุพรรษา  ทองนำ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงภัทรสุดา  สุขแสวง โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายณัฐพล  ตุพิลา โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงศศิธร  ธงทวี โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงไอลดา  ไหมทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายภูธเนศ  กายดี โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรเทศ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงมณีพร  ชนะชัย โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงรมิดา  เสนสินทรัพย์ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายก้องภพ  เสนผาบ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดรัก โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายพิทยา  เพ็ชรใสดี โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงกรทิพย์  บุญไชย โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงเมทินี  ทิมินกุล โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอรุณี  ศรีพรหม โรงเรียนบ้านมะเมียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงณัฐธภา  เครือคุณ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กชายสหรัฐ  องค์โชติยะกุล โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายพงศทร  จุดาบุตร โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมานชม โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงธนิตตา  ลำดับจุด โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวงาม โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายศุภกร  ประไวย์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงพรรณกิจ  พลีดี โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงบุญรักษา  ฉลาดเอื้อ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมวิรัช โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายบวรศักดิ์  มีงามดี โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงประภัสสรา  เม็งประโคน โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายภัทรพล  ศิลปรายะ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลืมไม่มิด โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายพัชรพล  สำราญจริง โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงอัจฉรา  ใจพินิจ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงกรวีร์  วรรณทอง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงชดาษา  หมั่นเที่ยง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กชายธนวัต  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กชายชัชพงศ์  สิงห์ศาตร์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายชาญณรงค์  สุมาตรา โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงเสาวภา  กำจิตเอก โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลอินทร์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายรพีภัทร  ดวงสิมมา โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายสุจิตต์  พอกเพียร โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายพรภวิษย์  ทองละมุล โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงยิ่งมณี  สุขสบาย โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายฐิติวัฒน์  กลุ่มในเมือง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายอชิตะ  รุ่งเรือง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายภคพล  ลุระจันทร์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงสุพรรษา  ประทุมทอง โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกนกพรรณ  แสนหล้า โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงเพชรฤดี  ปิยะไพร โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงประภัสสร  กอปรกิจงาม โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจกล้า โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวนา โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงสุชาดา  เกิดสบาย โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงนันทิชา  ตินานพ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงนิศิลา  สุขยินดี โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลายสนธิ์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลอยเลื่อน โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงปุณยาพร  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงรื่นฤดี  ชัยโชติ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพัชรภร  อยู่สวน โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายจิรายุ  บุญธรรม โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงปาริชาต  น่าชม โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายปิ่นทอง  จิตร์แก้ว โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายยูฮารัญ  ปิยไพร โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงธนพร  พูลพรหม โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดุจเพ็ญ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงลักษณ์นารา  พลเรือง โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายจิราเจต  ศิลาวรรณ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงอรไพลิน  พอกกล้า โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายทิวากร  ฮิมฮง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายไชยสุรินทร์  สุระถาวร โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงฐิติยา  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงจันทร์นิภา  ประชุมฉลาด โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงมุขมณี  ยิ่งอาจหาญ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  พิมพะวะ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายพนธกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายธนัท  มีมาก โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายไชยวัฒน์  วรภาพ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  ภาชีรัตน์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายปิยวัฒน์  ขอจงดี โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสบาย โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายวุฒินันท์  บุญเลื่อน โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงฟ้า  ชาญศรี โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงฝน  ชาญศรี โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงไอริสา  สุขรัตน์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายภูเบศ  ด้วงสด โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายณัฐวุธ  ใสนวน โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายปุญญพัฒน์  หาสุนทรีย์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กชายเมคา  สุขตัว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงมลฑาทิพย์  จันทร์สินธุ์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กชายกิตติศักดิ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
1302 เด็กชายธนกฤต  ศรีแย้ม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงธัญญานุช  ศรีแก้ว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงชลธิชา  ลายปูม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงจิดาภา  ลายปูน โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงพรพิมล  ฉายยิ่งเชี่ยว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กชายพันธวีร์  หวดสันเทียะ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กชายศุภกร  สุภผล โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กชายเทพนิมิต  เชื้อบุญมี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงภานุมาศ  เรืองฉาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงเปมิกา  พยุงเกษม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กชายธนโชติ  โต๊ะงาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายภาสกร  เรืองฉาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายกิจชัย  ระบือนาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายธีรโชติ  คุณชาติ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงขวัญพิชชา  งวงกระโทก โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายศักรินทร์  นิลแท้ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงอมลภา  โต๊ะงาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายชัยนันท์  นิลแท้ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายธีรดนย์  เรืองเกษม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายชนันธร  ถุนาพรรณ์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายอภิสร  ดีแก่ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายฟาง  เกิดสบาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พยุงเกษม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายสุชาพงศ์  ต้องถือดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงมณฑิตา  บุละคร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายทัศน์พล  ฉลาดล้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ราษีทอง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวพร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชุมพล โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายอนุรักษ์  ชาติภูมิ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายกฤษฎากรณ์  แซ่เตี้ยว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายพีรพงศ์  ศรีดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงปลายรุ้ง  นิลแท้ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงพัชริดา  เชี่ยวรอบดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายปฏิภาณ  เรืองฉาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงเบญญาภา  ภูมลี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงบุษบา  เสือเอี่ยม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญเรือง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์เนียม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงธญาดา  เฉลียวไว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงกรวีร์  มีเหมาะ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงผกามาศ  ร่องน้อย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายภูวิน  ลายปูม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายเติมพงศ์  คิดดีจริง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายรพีภัทร  สีน้อย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายปรเมศวร์  ประมูลศรี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายณตะวัน  งวงกระโทก โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายอติกานต์  ต้องถือดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณดำ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายณรงค์ธร  สุขดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายภูมิธนพัฒน์  สายกลิ่น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายภูชิต  ตรงสูญดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายศตรรฆ  สงปรีดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงพรทิพย์  ผ่องศรี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรียางนอก โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงจุฑามณี  บุละคร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงสุวีร์  เชยชม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงชลดา  ลายปูม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงวรกานต์  จิตงาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ยืนยง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงวริศรา  ศรีแย้ม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชมหมื่น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสุธิดา  บุญชู โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงศศิโรชา  ตุละพิภาค โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงพรรณทิภา  พิศโฉม โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงอินทรปาน  ยอดเสาร์ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงพีรยา  ศรีเจริญ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตอนสุข โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงจิราพัชร  มรรคผล โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายธนากร  ยวนจิตร โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายอัสนี  เนียมงาม โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายชญานนท์  มุ่งมี โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายปฏิวัติ  ยวนจิตร โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายอิฐษรพงศ์  เที่ยงตรง โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงลักษิกา  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1 ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กชายปิยภัทร  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1 ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กชายจิณณวัตร  กลุ่มยา โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1 ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงปุญญิศา  พรมมา โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1 ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กชายวรฤทธิ์  พรหมนุช โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงศิริพรรณ  เชี่ยวชาญยิ่ง โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายจิรภัทร  สำราญดี โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงเขมิกา  ดอกคำ โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงนัชชา  อนุทูล โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายชยังกูร  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายณัฐนันท์  ประมูลศรี โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กชายสรศักดิ์  ปิงจุรัตน์ โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กชายพงศกร  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายภัทรพีรพล  สุขศรีนาค โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายจักรภัทร  สุขประจบ โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กชายพงศกร  บุตรเทศ โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงเมธิตา  ไตรพรม โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ผนึกดี โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผูกดวง โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงเปมิกา  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงเจตสุภา  ประทุมโคตร โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงศิรินภัทร  ใจบุญ โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงวรพร  ระย้าย้อย โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงนภัส  ตั้งตระกูล โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงกานต์สินี  วันตธรรม โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงปัญญาพร  บุญล้ำ โรงเรียนบ้านกูน 1 ป.6 คณิตประถม
1404 นางสาวนริศรา  ปอยทอง โรงเรียนบ้านกูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวสุจิรา  ชาวเขา โรงเรียนบ้านกูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายภูวดล  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านกูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายสรศักดิ์  หารไกร โรงเรียนบ้านกูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงนารีกานต์  บุญชาติ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงเปมิกา  กองพิธี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายพัชรพล  เข็มมา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงสุลินดา  จูงาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายทศพร  สติภา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงจิราพัฒน์  ประจุทรัพย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงวริสา  สติภา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงรินรดา  ผดุงเมือง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงอรัญญา  เงางาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงญาดา  หอมตอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงณัฐวดี  พรศักดา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงมนัญชญา  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงอรวรรณ  พลวงงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงปณิตา  ปักกระโทก โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปลุกใจหาญ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงสุวรรณา  สุขแสวง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงวาสิตา  เหมาะดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงสุวิมล  สุขแสวง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงอริสา  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงเขมจิรัศมิ์  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายธนกร  สุขยา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายอภินันท์  ประกอบดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายธีรวัฒน์  คำโนนม่วง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงสิรินภา  จินันทุยา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงสุริยา  เจนจัด โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายณชพล  ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายพีระ  มิลธรณ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายณฐกร  ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายภาณุพงษ์  หวนประโคน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายธนธรณ์  แสวงสุข โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายชายฤทธิ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายจิรศรณ์  ใจกล้า โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายธีรภัทร  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายนุชากร  การภักดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายบรรณวัชร  สุขสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายปราชญ์  เงางาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายพงษ์พันธ์  สำราญจิตย์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายชญานนท์  เปรียบยิ่ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธุมา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงกรกนก  เกิดเหลี่ยม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงกันยาพร  เนียมถนอม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงกุลกนก  บำรุงมี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดเพชร โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงธัญรดา  ประดับศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีราม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขบวนงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงวริศรา  สุขแสงงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงสโรชา  ปลุกใจหาญ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงศุภสุตา  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายชลันธร  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงสุฑามาศ  บุญเป็ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์สมบัติ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพรพิมล  ภูมิภักดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายปฐมพร  ดีโพธิ์รัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงนลินี  ใจกล้า โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงนนท์ธิดา  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงปุญญิศา  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงสิรามล  ยืนยาว โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงปาลิตา  บุญมา โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงจิตราภรณ์  วันดี โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กชายกฤตเมธ  บุญอนันต์ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายดุลยวัต  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กชายจิราวัฒน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กชายธนศักดิ์  ใจพินิจ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันประโคน โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงสิริวรรณ  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงระวิวรรณ  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงพนิดา  ตองอ่อน โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงจิรานุช  อุส่าห์ดี โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงอริษา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงจันทิมา  โสภา โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงเกศินี  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงณัฐฐา  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงพรรัฎฎา  พิมพ์เก่า โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงอารยา  ภูวาดสาย โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงลักษม์สินาภรณ์  ทิพสุวรรณ์ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายธีรศักดิ์  ุสุโขรัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงเกวลิน  ดียิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงอดิษา  มณีวรรณ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงนันทิกานต์  เวียงวงษ์ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กชายวรเทพ  รุ่งเรือง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงศิรญา  นวลโสภา โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กชายสุทธินัย  หาสุข โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายวงศกร  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายศิวกร  รองพล โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายณัฐวัตร  รอบรู้ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายพัชรพล  สติภา โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายสุทธิพงศ์  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายนิธิกร  สังข์โกมล โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงวรนุช  ศรีพรหม โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงธัญรวี  แสวงสุข โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงนภสร  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายมังกร  นาคพรม โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายชานน  สุขยา โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายฉัตรชัย  วรรณมานะ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายศรชัย  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายยุทธนา  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายรัชชานนท์  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายวุฒิชัย  ไกรเสือ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายบารมี  ศรีโพธิ์ลา โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงอรัญญา  เพิ่มผล โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายชนวีร์  พุทธานุ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงสุกัญญา  จันทเสน โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงขิมขันกาญจนา  ศูนย์กลาง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงดี โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายมนัส  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายอาทิตย์  โปรดสูงเนิน โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายอิทธิพล  หาญทอง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สำราญใจ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงมณิการ์  พื้นพรม โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงพนิดา  คงสมพงษ์ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงอินทิรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงจิตตินันท์  วิชะระโชค โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ฤกษ์กำยี โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงสมฤดี  หอมยี่สุ่น โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงจรรยา  สุขสงวน โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายรวินท์  ไหมทอง โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงชลน์นิภา  อพรรัมย์ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พลศักดิ์เดช โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงศรี โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงปัทมา  จันสมุด โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงปาลิตา  สีหา โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงวราภรณ์  คำภิรมย์ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงศิวัตรา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กชายกรวัฒน์  เพิ่มศรี โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กชายวีระศักดิ์  สมบัติดี โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำทา โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กชายประวิชญา  อัดใจ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงกฤตธีรา  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงณิชานันท์  จันทเขต โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงณัฐนิชา  ภิญโญ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงรพพีพรรณ  งามเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงฐิติพร  สิงคเวหน โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงวรารัตน์  พุทธดี โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงกุลนันท์  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงมณฑิรา  มาโพธิ์ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงเกศริน  ดวงศรี โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงสาธิกา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สีดา โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงวราภรณ์  แรงรอบ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงจันทิมา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไข่มุกข์ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 นางสาวอาภัสรา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 นางสาววรรณิดา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 นางสาวกัญญาภัค  แฝงวัด โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 นางสาวจารุวรรณ  ทองแย้ม โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 นางสาวัจันจิรา  แดงงาม โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 นางสาวปภาดา  จันสมุด โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 นางสาวจริยา  อย่างบุญ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 นายอัมรินทร์  จันอุษา โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 นางสาววิภภาภรณ์  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 นางสาวทิพย์สุดา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 นางสาวธนาภา  ทองเปล่ง โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 นางสาวรัชฎาภรณ์  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 นางสาวธิชาพร  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 นายวัชระพงษ์  อุ่นสถิตย์ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 นางสาวรัตติกา  บุญจันทร์สุนี โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 นางสาวอุไรวรรณ  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 นางสาวธนัชชา  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงอรพิมล  ชุ่มมาก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายวิวิทย์  ยอดอาจ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายชนน  เผยไธสง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายภูรินทร์  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายกัณฑ์อเนก  บัวไขย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายชยพล  งามฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายน้ำเย็น  บูรณะ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายวีรภัทร  บุญวิเศษ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายดาเนียล  ตนศิริ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายณัฐกรณ์  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายรุ่งโรจน์  ว่าผัดไทย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงดรัลพร  มีชัย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตางาม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงสุจิรา  ปุราสะกัง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงบุญทริก  จอดนอก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงสุธิมา  กระแสโสม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงอนันตญา  แสนดี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงจินจิน  เอียดศรี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงแก้วมณี  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงสมหญิง  สุขพร้อม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงอินทิราลัย  เพิ่มฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายนนทกร  จันทะวารินทร์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงพิมพิศา  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายวันชัย  ทิพย์เป็นรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายณัฐพนธ์  แก่นมั่น โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายทรงชัย  งามฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายปองพล  วงขึง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายภีระพันธุ์  พิมพิศาล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายคุณานนต์  วงค์สาลี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงศศิลดา  ละเริงรัมย์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงฐานิดา  พลศรี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงวรัทยา  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงวนิดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงรินรดา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงวันนิสา  จันทร์หอม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ปะวันเนาว์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายชัยวัฒน์  พูลเลิศ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายชัชวาล  ลีสี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายณัฐมนัส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายวีรภัทร  ขันบุ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงจุฬามณีย์  สุขรอบ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วันลิโก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงสุพรรษา  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงกาญจนา  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  วีระวงค์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงอนันตญา  ทองเต็ม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีบุญ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงชนิดา  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายภัทรพงศ์  กระดานพล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงวีร์สุดา  มากแสน โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นูพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1621 เด็กชายวีรวัฒน์  ขอสืบ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายดิเรก  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายพฤฒิพงศ์  อินโอภาส โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายศรัณย์  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายสิทธินนท์  บุติมาลย์ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงณัฐพร  ศุภผล โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ชูชี โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายกฤษดา  สีสัน โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายนพพล  พูนยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายพงศกร  คงชูศรี โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายเอกภพ  ปานะโปย โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายสิทธิโชค  พูนยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายอารักษ์  นะราวัง โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายธีรยุทธ  ยอดจงรัมย์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายปกร  โสดา โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงกรชนก  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์เนตร โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงสุธาวัลย์  บุติมาลย์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงการ โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พิลากุล โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายอนุพงษ์  สุขสนั่น โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตัดประโคน โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายชยานันท์  ข่าวดี โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงบุญสิตา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงสุพรรษา  เถกิงผล โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงธารธารา  พันหล่อมโส โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงปาณรวินท์  เอ็มประโคน โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายบารมี  จงพูนศรี โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายทัศไนย  พูนยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงจิรประภา  คงชูศรี โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงกิตติยา  ชัยพูน โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงชลธิชา  บุญรักษา โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงชดาพร  โสดา โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงสีดารัศมิ์  ปานะโปย โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงสาวิกา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงสโรชา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงสุจิตรา  นำทอง โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงณิชา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงกิตติกา  แก้วหอม โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงนนธิชา  แก่นทอง โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายธนากรณ์  พูลลาภ โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กางบรรเทา โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงณัฐณิชา  น่าชม โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายธนพงษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายวีรภัทร  สวนงาม โรงเรียนบ้านโคลด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายธนโชติ  มิตรดี โรงเรียนบ้านโคลด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงสัญสิณีร์  ชวนทิศ โรงเรียนบ้านโคลด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงนารีรัตน์  ฉัตรพิมาย โรงเรียนบ้านโคลด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ร่องน้อย โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1673 เด็กชายวีรวัฒน์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กชายปราโมทย์  สายประเสริฐ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1675 เด็กชายนวพล  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กชายพรเทพ  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กชายณัฐรานนท์  มหาสนิท โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กชายธนวัตน์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงกันตินันท์  ต้องทอง โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงอภิญญา  พาผล โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1681 เด็กชายวัชรนันท์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1682 เด็กชายจิรายุทธ  ภูหอม โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงชลดา  เทียมสิงห์ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงธาราทิพย์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงจันทกานต์  ทองคำ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายสราวุฒิ  ดาศรี โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงกมลรัตน์  อุดมกาญจนหิรัญ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงรุจรวี  แพงทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายนัชพงษ์  ทองดี โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายกฤตเมธ  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายนพรัตน์  ทุมพล โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงสุภาพร  หนาจัตุรัส โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทนนาน โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายธเนศวร  สมตัว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายสันติภาพ  คชสีห์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงอรพินท์  จุฑาจันทร์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงทิพย์เพทาย  ศิลารัง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงปิยรัตน์  อยู่รัมย์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงปิยะมาศ  ทนงใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงชญานันท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงสุภาวดี  มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงสิริภัทร์  ชาวนา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงทิพราพร  บูรณะ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงฐาปนี  สุดใสดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงธนาภา  แย้มรัมย์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงถาวรีย์  รอดเขียว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายธนวัฒน์  สมตัว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายปุณยวีย์  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายนิธิพัฒน์  ขุนภักดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายภาณุวิชญ์  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายอโณทัย  ด่านส่งเสบียง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงชฎาพร  สงวนแบบ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายปรเมษฐ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายญาณวัฒน์  กรีฑา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายชานน  สำราญใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงสุทธิกา  สมานดวง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงอริสา  ทนงตน โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงปวีณา  หมายรอดดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงพรทิพย์  กล้าณรงค์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงปิ่นขวัญ  ทิพจร โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงณัฐวลัย  เพราะคำ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายพีรณัฐ  สุลินทาบูรณ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงอัจฉริยา  รัฐสมุทร โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงเสาวรี  คลังแสง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงชวนันต์  มั่นยืน โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงวิชญาพร  คำทา โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กชายนนทกานต์  พลพิมาย โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงณภัทรา  แสนคำอ้าย โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีทองสุข โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงปวริศา  ทนทอง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงศิรินทิพย์  หาดทราย โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กชายภพพสิฏฐ์  เหี่ยงมณี โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กชายเกียรติภูมิ  จุกหอม โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.4 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญยอม โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงนัทชา  ทองคำประสาท โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงสุชาดา  สมควร โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงมานิตา  ภาสกานนท์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 คณิตประถม
1741 เด็กชายภัทรชนน  ฉันทกุล โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กชายนันทิพัฒน์  พูนเสงี่ยมศิลป์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 คณิตประถม
1743 เด็กชายณัฐนันท์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายศรัณยพงศ์  สมยิ่ง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงชีวนันท์  มณฑล โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงภัณฑิรา  มีปะทัง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายชนันนัทธ์  แสงคำ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  นามสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงมันทนา  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงสุธาสินี  เสนาะเสียง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงลลิตภัทร  คำกิ่ง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงจิดาภา  แสงสุข โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงลินลดา  สมานทอง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงร่มพิชา  สีชื่น โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายณัฐวัตร  ใสยิ่ง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงสุทธิดา  ยิ่งหาญ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายอภิวัฒน์  อาจยิ่งยง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีเครือดำ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงปวีณา  ดาทอง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงเกศสุดา  ฉายยิ่งเฉี่ยว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงพศิกา  คิดประโคน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายรุ่งโรจน์  สุปิรัยธร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายเอกรัตน์  เรื่องกระจาย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงธัญญากร  เสาวคำ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงภาสินี  เสมอภาค โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายธนวัฒน์  เกิดผิวดี โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายวรวิช  พลพระแทน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายขัตติยะ  สดสี โรงเรียนบ้านพนมดิน 1 ป.4 คณิตประถม
1770 เด็กชายปารเมศ  สังสมานันท์ โรงเรียนบ้านพนมดิน 1 ป.4 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงบุษปรัชต์  สืบศรี โรงเรียนบ้านพนมดิน 1 ป.6 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงประภาพัชร์  ศรีมะเรือง โรงเรียนบ้านพนมดิน 1 ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กชายชัยบดินทร์  กุมผัน โรงเรียนบ้านพนมดิน 1 ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสนดี โรงเรียนบ้านพนมดิน 1 ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กชายนพนันท์  สารบรรณ โรงเรียนบ้านพนมดิน 1 ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงเจียระไน  เพชรใสดี โรงเรียนบ้านพนมดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงณกัญญา  จุทะแสง โรงเรียนบ้านพนมดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงฑิมพิกา  ภูโคกยาง โรงเรียนบ้านพนมดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายนราวิชญ  ลาลุน โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงเกศวดี  พรมสุดา โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงนิภาภรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงอลิษา  จำปาสุข โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กชายเกรียงไกร  ปัจวาจา โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงอนุสรา  อินทร์ทอง โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายพิริยะ  อดทน โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายชุมพล  สายกระสุน โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงธนิษฐา  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายธนากร  บวรรัมย์ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงกรชนก  คำมุงคุน โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายวัชระ  ศรีโสภา โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายอดิสรณ์  เทพโภชน์ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงสวรรยา  นพพิบูลย์ โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขดี โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงวรารัตน์  กระแสโสม โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายธีรนันท์  คำขม โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงปุณยาภา  สารีโส โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงฐิติวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงกัลยา  จำปาบุรี โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1799 นางสาวดวงกมล  มั่นยง โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 นางสาวพีรนัฐ  ทวีเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงสุวรรณี  บุญชัง โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงกัญญาณุช  บุตรพิมาย โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงณัชชา  สุขขิน โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงมาศประภา  โพธิมาตร โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงกวิสรา  สิริสวย โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสดาจันทร์ โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงปาริชาติ  สุขพลำ โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงกัลยาพร  มีนิสัย โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงรินรดี  เขียวพรหมมา โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์เจริญ โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงจีรณา  ผิวทวี โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงสุภานันท์  ใจตรงนา โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงรสติมา  เมียศพรม โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายพุทธิพงษ์  วงศ์รุจิโรจน์ โรงเรียนบ้านจารย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม