รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกมลภพ  งามฉลาด โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐดนัย  สมสนุก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธาวิน  คำกลาง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายชนสรณ์  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพรนิภา  จันทคาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธนันต์ธรณ์  เจียนงาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงรตีภัทร  ทองศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิตชญา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพาขวัญ  จำปาอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายณรรฐวัตร  กระแสโสม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจารุบุตร  จันลา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุราไกร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศิริณญา  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนันรัตน์  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติกานต์  วงศ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธีรภัทร  ใจจริม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายวรภพ  สุทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายศักดิ์ดา  จันทาคีรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายปณชัย  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเกตน์สิริ  หมื่นสา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจุฬามณี  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนาภัทร  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงญาดา  สุขรอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายเกียรติภูมิ  รวมเพชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยสอน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรวีวรรณ  รักพร้า โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรำไพพักตร์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  อ่อนน้อม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพิชญาดา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัฐนรี  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอัญชิสา  เชียงชะนา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เภาว์เพ็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงจิราพัชร  ตางาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวิภาศิริ  เสนาไชย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงรุ่งนภา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอรกานต์  ชมทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณภัทร  นันทไสย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายณัฐดนัย  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวริศรา  พันธ์สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายพัชรพล  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายภัคพล  ประมวลสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกุลนันท์  ไชยสนาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศศิชวัญ  จันทาคีรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุชานันท์  วันติเสน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกฤษณะพงศ์  เอกยีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอภิสรา  นาเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธีริศรา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงศิริกัลยาภัทร  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภูวดล  สุวรรณศร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายพลอทิป  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอชิรวัฒน์  ชุ่มมาก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศศิภัทร  เปล้ากระโทก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจิดาภา  ช่วยแก้ว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายเธียรสิริ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายอนุพงษ์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายฉัตรเงิน  เอี่ยมศิริ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธนกร  กระโนนศรี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายอภิรัชปัญญา  เชื้อจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายปรมินทร์  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวีชญาดา  อุไรล้ำ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุชานันท์  คงเก่ง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนิชากร  ฉลาดสุข โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายวีรพล  ถุนาพันธ์ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายสุรเกียรติ  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายนรวุฒิ  สมใจเรา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ดวงราษี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สำราญใจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนาลิน  ยี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายปัญญพัฒน์  หิมโสภา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายเทวินทร์  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอชิรวัฒน์  เรืองแจ่ม โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายนครินทร์  จันทร์อำพร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุริย์รัตน์  แซ่โง้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปวรรัตน์  เกื้อทาน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คิดพินิจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชินันพร  ไม้จันดี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุรภา  ตินานพ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงฐิตาภา  ราษีทอง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจิตตา  คำภูแก้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสวงหา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปัณณพร  ดวงจิตร โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายวาทิตย์  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายพลวัต  ประดุษนาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนภัทร  เจตนาดี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเอื้องพร  คำฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญแปลง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเพชรอาภา  แรงจบ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชลดา  มานะงาน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอรพรรณ  พัดศรี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปัทมา  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุปรีดา  พวงสันเทียะ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงแพรวา  อุ่นอ่อน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอดิศักดิ์  ชะเอมรัตน์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงโชติกา  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปวิณ์ธิญา  คำฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนวลวราภรณ์  หอมชื่น โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเจนจิรา  ก่อทอง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงโยษิตา  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจีรวรรณ  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปณิตา  เพียรบุญ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกมลเนตร  แก้วคำนัย โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพัชรพล  จันทมล โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงแพรวา  วุฒิยา โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพาขวัญ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำเพิ่มพูล โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐพร  สมอร่าม โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพัชราภา  เจียนงาม โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายนพดล  ใจวิเศษ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายอวิรุทธิ์  ทองมา โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงอรฤดี  อินทบิน โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงโยษิตา  สัตโต โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุรัตน์ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายระพีพัฒน์  ชาญเชี่ยว โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายนนทชัย  แสนสุขโรจน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายกฤษกร  ศูนย์อินทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประวัติพงษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนับเดือน  ปุรินทร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายอัครพนธ์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายก้องภพ  พรมศรี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายศุภวิชญ์  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายจิรายุ  อยู่ญาติมาก โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอังคณา  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอริสา  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุมาลี  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายภานุวัฒน์  เกลียวนาค โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายสิงหราช  พวงทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธเนศ  จำปาปุ้ง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายชยากร  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธราเทพ  กุลบุตร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนันทิพัฒน์  งามสะอาด โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์จำเรือน โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายวิศิษฎ์  ธรรมชอบ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอาทิตย์  ทองดี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญชม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ตะโสรัตน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภานุกิต  เกลียวนาค โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเจษรินทร์  ชมชื่นครบุรี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปัญณิปราย  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิชชาอร  เลาเพียร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงแพรวา  พางาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงทัศราพร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวิรากานต์  ไกรสุข โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวรรณิกา  กองสุข โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทยิตา  สายบุตร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอรพร  สิงห์บุญ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเกวลิน  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แพงสุภา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอาจรีย์  สีดำ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพีรพล  ใจแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงดรุณี  กะการดี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศรพรม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอนุภัทร  คุ้มรอบ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายวีรวัฒน์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสิทธินันท์  สินสร้าง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายสุรสิทธิ์  สมหวัง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงทักษพร  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาสดา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปรัชญา  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรรธิภา  ปันหอม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธิดาวารี  กิ่งหว้ากลาง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุทัศนีย์  สาลีโภชน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนิชคุณ  พุฒลา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกิติภณ  ศรีขาว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนากร  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศุภโชค  พางาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอภินัทธ์  ทางตรง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกษิดิ์คณิน  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปวีณ  ศรีสุนทร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชลดา  มาลาล้ำ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิดาภา  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐยมล  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปภัสสร  บัวลอย โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปภาดา  วรบุตร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอาภัสรา  รู้รักษา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอิทธิกร  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายภาคิน  วรกิจพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงขวัญตา  ตะโสรัตน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัชรพร  คำเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนริสรา  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุกฤตา  ตลับทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสิทธิพร  จำปาทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุกลวัฒน์  เฉลิมรัมย์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงมุทิตา  เหิมฉลาด โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชนัญธิดา  โฮฟ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวรรณกานต์  พลคำ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญมา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฐพล  ขันทอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายมนัสชัย  ประไว โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายธนวัฒน์  มะโนรส โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงฉัตรกมล  คำพานุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คลาดคล้าย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอรัญญา  ปิยะไพร โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงชญานุช  เจริญใย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุธาทิพย์  มัญจะกาเภท โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงวีรานันท์  สังสมานันท์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกมลเนตร  สืบสวน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยิ่งได้ชม โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอัมพวรรณ  ตินานพ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายเอกวิทย์  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวศินี  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเพ็ญสมร  ประไวย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนฤมล  พนารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายธนากร  กะการัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชนัธธา  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายชานน  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจตุรภุช  ผู้ดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายโตมร  พนารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกรวิชญ์  ศิลาอ่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธนาภา  เสรีวัฒน์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัคพสุตม์  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจิรวรรณ  กุลวิลัย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกนกพร  หมั่นดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงบุณยาพร  มันจะกาเภท โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงมนัญญา  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงหทัยขวัญ  เงียบประโคน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงไหมทิพย์  วนมา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณธิดา  จารุณะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชชากร  ย่องเส็ง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอชิระณัฐ  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัฐพล  เกิดสบาย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศุภชัย  บุญอยู่ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพัสกร  ยืนยาว โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายก้องภพ  คันธชาติ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายชานน  นับถือสุข โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปัญญากร  โตเล็ก โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอชิชา  สืบสวน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงมณีทิพย์  ประไว โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาลี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพัชรินทร์  ราษีทอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัญญาพร  ฝอยทองสำโรง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ฝอยทองสำโรง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชมพูนุท  รัตน์เมือง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปิยพร  ยิ่งเจนจบ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวศินี  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกรวรรณ  เพลินพร้อม โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจุฑามณี  สุขนางรอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนันท์สินี  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนราวดี  ชาวดร โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปัทมา  พรหมนุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอารียา  พรหมนุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวนัสนันท์  กตัญญู โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายฟาลลอน  เเจ๊คสัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอัยาวีร์  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงธนพร  ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายศุภฤกษ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายธันย์ยวัฒน์  โสสนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายธนกฤต  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงวรดา  ติราวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายพีรพล  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายศุภกฤต  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายอรรถวุฒิ  จุดาบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายรชตศุภกร  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกฤติกา  ต่างประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงลลิตวดี  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงทิวาพร  สีสาวแห โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสิตาวีร์  ภูริวัฒนกุลพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายอริญ  เช่นชาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ผลจันทร์งาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงดลฤดี  เหมือนถวิล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกฤตภาส  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฏฐาพร  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศศิธร  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธันย์ชนก  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนิศากร  จันเต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทเคลิ้ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปรัชญา  เชื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภูรินทร์  สุขเจริญเวก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสิรภพ  โสนาพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายติณห์ธนโชติ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศิรดา  แสวงมี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญญาวีย์  แววศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงบุษยมาศ  เหล่าศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฟ้าจุติ  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอาศิรา  เหง่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัลยาเกศแก้ว  ฉุนเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ห่อชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนมิดา  สำหรับชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกรรณิกา  ทองอุดม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกัลยา  งามแยะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญทิพย์  พลวงงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอรวรรยา  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิริดา  ดงภูยาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศุจินันท์  ฉันท์รัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศรัณยู  ปลายแก่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอนุวัต  แจ้งสนาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปัณญาพัฒน์  เสาใย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฐวัตร  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายคมกฤษ  ศรีเครือดำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์มาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพสุธร  แถบเงิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวุฒิชัย  ยิ่งเชิดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชวิศา  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธาราศิลป์  โสติยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวีรินทรา  มาตรเมืองคุณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุชัญญา  ผกาทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงเจไพลิน  โฉลกดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพฤกษา  ลัดดาไสว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธัญชนก  จองอยู่ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอุมาพร  ผิวละออง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอริสา  คิดงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงลดาวัลย์  แท่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงรวิสรา  สุพาวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวรศิริ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปนัดดา  ยิ่งเชิดดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศศิวิมล  แทนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงประภากวิน  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวิลาสินี  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงโสรยา  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สมนิยาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนวขจร  เข้มแข็ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายตรีภพ  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนาภา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงญาณิศา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจุฑามาศ  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสิริปภัทร  ศศิผทีป โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอรอุมา  ประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศกลวรรณ  เชิดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณิชาภัทร  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงราษี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดังคนึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธาดากร  กล่อมจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงขวัญหทัย  นิยม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอารยา  เขียวเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 นายชยานันท์  อินทะเสย์ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาววิภาพร  จันทรสุข โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกิตติยา  ดวงอาจ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพัชรศรี  ขันเงิน โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุภัทรกาญจน์  อินทร์ดี โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายบูรพา  ทองคำ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธนากร  ก่อแก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายอภินันท์  พงษ์ตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายพิษณุ  เข้มแข็ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงบุญยนุช  หมายทวี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงภัทราพร  กาศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสุภานิชา  พรมเสนสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฐริกา  ทรงวาจา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ่มใส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายบุญยวีร์  จารุณะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสรศักดิ์  พนจิต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายฉัตรดนัย  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุจิตรา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐพล  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวิรดา  พริ้งเพราะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจันทรัช  แก้ววันทา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอุ้มบุญ  วิมุล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปฐมวัฒน์  ภาคพรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธนโชติ  เรืองสุขสุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนวัฒน์  น่าชม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงฌัฐนันท์  เพลินพร้อม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงญาณี  สีดาชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนนท์ธิดา  เรืองสุขสุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนงนวล  สีธีใจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรใสดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงฐิตามา  วาระจิตร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐรุจา  เข้มแข็ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนฤมล  ป้องกัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงดวงพร  ดวงสี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกาญจนา  วนมา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพัชรินทร์  สีดาชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สมประสงค์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชัยวัฒน์  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอภิวิชญ์  พงษ์ตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวันชนะ  วิเลิศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวันชัย  วิเลิศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ทวีเหลือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายสรวิศ  ปอยทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายสันธาดา  เหมือนปืน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายธนากร  ชาบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายเสกธการณ์  สุดละไม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายเจริญสุข  บุญมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายเจษฎา  คงยิ่งหาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายณัฐพล  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายภูรินทร์  ยั่วยวนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายคณิศร  คงตุก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายเฉลิมชัย  พูนบางยุง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายชนากานต์  ใยจำนงค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายอัมฤทธิ์  กระแสสินท์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงรัญชนก  บุญมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงนันธิดา  ยั่วยวนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงมินท์ตรา  สุขศรีเด่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองปลั่ง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงณัฐิฌา  เหมือนปืน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงจิรสุดา  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงภัทรวดี  ปอยทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงจีราวรรณ  บุราณรมย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงเพชรลดา  ตราครบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงบงกชกร  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงขนิษฐา  คุตะโค โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายธีรเดช  ใยเม้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายศรัญญู  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายอชิร  ทองดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายอนุชัย  เสงี่ยมดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายวีรภาพ  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายวรวิทย์  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายภมร  รอดจิต โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายพีรวัฒน์  ปลื้มกมล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายวีรพงษ์  เข้มแข็ง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายนพัฒน์ชาย  เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายภาณุวิชญ์  วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายพิเชษชัย  ใจดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายทินกร  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงไอริณ  ศรีตะแกะ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงสุจิตตรา  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอุพัด  เกิดลาภ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณัฐหทัย  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงนันท์ธิดา  เสงี่ยมทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงศิตา  บุญมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงภวิษย์พร  คงยิ่งหาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ชอบสุข โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายวิชิต  ใจกล้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงบุญญารัตน์  สุขสกุล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุขิตา  เนียมหอม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงปัทวดี  สุขสีเด่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงทรายแก้ว  บุญมั่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงดวงแก้ว  สันติกุล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุกัญญา  ปาหา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงภาวิณี  ทองจันทร์ฮาด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงตะวันฉาย  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หนองเป็ด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงศศิธร  ปิยไพร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงชลระนา  ชื่นใจ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายภากร  จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายตะวัน  แก้วสุรีย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญจะกุล โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอัปศร  เหนือคูเมือง โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายบริวัฒน์  ภาสุดา โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกมลวรรณ  เอสันเทียะ โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณัฐชัย  หอมหวน โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายสิทธิโชค  โชติยา โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสิทธิกร  เถียรทองศรี โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุธาวัลย์  พัฒน์ผล โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วสุรีย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปัฐมาวดี  ทองแช่ม โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงบุษราคัม  สติพลัน โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวริศรา  วันดี โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงโสรยา  สะหุนัย โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปิยนุช  ศรีพรม โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชนัญชิดา  จงใจงาม โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเบญจา  บุญทัน โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสวิตตา  จารัตน์ โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพีรภัทร  พรมชัย โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายอภิวิชญ์  เชิดสุข โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายทนงศักดิ์  ชาวบ้านช่อง โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนฤมล  เหนี่ยวบุบผา โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศศิวิมล  เยาวพันธ์ โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐธภา  เครือคุณ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายสหรัฐ  องค์โชติยะกุล โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายพงศทร  จุดาบุตร โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมานชม โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงธนิตตา  ลำดับจุด โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวงาม โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายศุภกร  ประไวย์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงพรรณกิจ  พลีดี โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงบุญรักษา  ฉลาดเอื้อ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมวิรัช โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายบวรศักดิ์  มีงามดี โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงประภัสสรา  เม็งประโคน โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายภัทรพล  ศิลปรายะ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงยิ่งมณี  สุขสบาย โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายฐิติวัฒน์  กลุ่มในเมือง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอชิตะ  รุ่งเรือง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภคพล  ลุระจันทร์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุพรรษา  ประทุมทอง โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกนกพรรณ  แสนหล้า โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเพชรฤดี  ปิยะไพร โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงประภัสสร  กอปรกิจงาม โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจกล้า โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวนา โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุชาดา  เกิดสบาย โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนันทิชา  ตินานพ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนิศิลา  สุขยินดี โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลายสนธิ์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลอยเลื่อน โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปุณยาพร  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงรื่นฤดี  ชัยโชติ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพัชรภร  อยู่สวน โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายจิรายุ  บุญธรรม โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปาริชาต  น่าชม โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปิ่นทอง  จิตร์แก้ว โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายยูฮารัญ  ปิยไพร โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธนพร  พูลพรหม โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดุจเพ็ญ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายปุญญพัฒน์  หาสุนทรีย์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายเมคา  สุขตัว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงมลฑาทิพย์  จันทร์สินธุ์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายกิตติศักดิ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายธนกฤต  ศรีแย้ม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงธัญญานุช  ศรีแก้ว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงชลธิชา  ลายปูม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายธนโชติ  โต๊ะงาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภาสกร  เรืองฉาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกิจชัย  ระบือนาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธีรโชติ  คุณชาติ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงขวัญพิชชา  งวงกระโทก โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศักรินทร์  นิลแท้ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอมลภา  โต๊ะงาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชัยนันท์  นิลแท้ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธีรดลย์  เรืองเกษม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายชนันธร  ถุนาพรรณ์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอภิสร  ดีแก่ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายฟาง  เกิดสบาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พยุงเกษม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสุชาพงศ์  ต้องถือดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงมณฑิตา  บุละคร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายทัศน์พล  ฉลาดล้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ราษีทอง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวพร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชุมพล โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายอนุรักษ์  ชาติภูมิ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกฤษฎากรณ์  แซ่เตี้ยว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพีรพงศ์  ศรีดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปลายรุ้ง  นิลแท้ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพัชริดา  เชี่ยวรอบดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปฏิภาณ  เรืองฉาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเบญญาภา  ภูมลี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงบุษบา  เสือเอี่ยม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญเรือง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์เนียม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธญาดา  เฉลียวไว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกรวีร์  มีเหมาะ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงผกามาศ  ร่องน้อย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพรรณทิภา  พิศโฉม โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอินทรปาน  ยอดเสาร์ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพีรยา  ศรีเจริญ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตอนสุข โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงจิราพัชร  มรรคผล โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนากร  ยวนจิตร โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอัสนี  เนียมงาม โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชญานนท์  มุ่งมี โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายปฏิวัติ  ยวนจิตร โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอิฐษรพงศ์  เที่ยงตรง โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนารีกานต์  บุญชาติ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเปมิกา  กองพิธี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพัชรพล  เข็มมา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุลินดา  จูงาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายทศพร  สติภา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจิราพัฒน์  ประจุทรัพย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวริสา  สติภา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงรินรดา  ผดุงเมือง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอรัญญา  เงางาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงญาดา  หอมตอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐวดี  พรศักดา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงมนัญชญา  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอรวรรณ  พลวงงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปณิตา  ปักกระโทก โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปลุกใจหาญ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสุวรรณา  สุขแสวง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวาสิตา  เหมาะดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสุวิมล  สุขแสวง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอริสา  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเขมจิรัศมิ์  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธนกร  สุขยา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายอภินันท์  ประกอบดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธีรวัฒน์  คำโนนม่วง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสิรินภา  จินันทุยา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสุริยา  เจนจัด โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายณชพล  ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพีระ  มิลธรณ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายณฐกร  ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภาณุพงษ์  หวนประโคน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธนธรณ์  แสวงสุข โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชายฤทธิ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายจิรศรณ์  ใจกล้า โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธีรภัทร  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายนุชากร  การภักดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายบรรณวัชร  สุขสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปราชญ์  เงางาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพงษ์พันธ์  สำราญจิตย์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายชญานนท์  เปรียบยิ่ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธุมา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกรกนก  เกิดเหลี่ยม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกันยาพร  เนียมถนอม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกุลกนก  บำรุงมี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดเพชร โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธัญรดา  ประดับศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีราม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขบวนงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวริศรา  สุขแสงงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสโรชา  ปลุกใจหาญ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงศุภสุตา  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายชลันธร  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุฑามาศ  บุญเป็ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์สมบัติ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพรพิมล  ภูมิภักดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปฐมพร  ดีโพธิ์รัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนลินี  ใจกล้า โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงนนท์ธิดา  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงปุญญิศา  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงสิรามล  ยืนยาว โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงปาลิตา  บุญมา โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงจิตราภรณ์  วันดี โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายกฤตเมธ  บุญอนันต์ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายสุทธินัย  หาสุข โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวงศกร  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายศิวกร  รองพล โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายณัฐวัตร  รอบรู้ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพัชรพล  สติภา โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายสุทธิพงศ์  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายนิธิกร  สังข์โกมล โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวรนุช  ศรีพรหม โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงธัญรวี  แสวงสุข โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนภสร  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายรวินท์  ไหมทอง โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงชลน์นิภา  อพรรัมย์ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พลศักดิ์เดช โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงศรี โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงปัทมา  จันสมุด โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงปาลิตา  สีหา โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงวราภรณ์  คำภิรมย์ โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงศิวัตรา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงอรพิมล  ชุ่มมาก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวิวิทย์  ยอดอาจ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายชนน  เผยไธสง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายภูรินทร์  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกัณฑ์อเนก  บัวไขย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายชยพล  งามฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายน้ำเย็น  บูรณะ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายวีรภัทร  บุญวิเศษ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายดาเนียล  ตนศิริ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายณัฐกรณ์  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายรุ่งโรจน์  ว่าผัดไทย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงดรัลพร  มีชัย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตางาม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสุจิรา  ปุราสะกัง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงบุญทริก  จอดนอก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุธิมา  กระแสโสม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอนันตญา  แสนดี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงจินจิน  เอียดศรี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงแก้วมณี  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสมหญิง  สุขพร้อม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอินทิราลัย  เพิ่มฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายนนทกร  จันทะวารินทร์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิมพิศา  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวันชัย  ทิพย์เป็นรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายณัฐพนธ์  แก่นมั่น โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายทรงชัย  งามฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายปองพล  วงขึง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภีระพันธุ์  พิมพิศาล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายคุณานนต์  วงค์สาลี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศศิลดา  ละเริงรัมย์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงฐานิดา  พลศรี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวรัทยา  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวนิดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงรินรดา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวันนิสา  จันทร์หอม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ปะวันเนาว์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายชัยวัฒน์  พูลเลิศ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายชัชวาล  ลีสี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายณัฐมนัส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายวีรภัทร  ขันบุ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงจุฬามณีย์  สุขรอบ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วันลิโก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุพรรษา  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกาญจนา  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  วีระวงค์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอนันตญา  ทองเต็ม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีบุญ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชนิดา  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภัทรพงศ์  กระดานพล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกิตติกา  แก้วหอม โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนนธิชา  แก่นทอง โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธนากรณ์  พูลลาภ โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กางบรรเทา โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัฐณิชา  น่าชม โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายธนพงษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวีรภัทร  สวนงาม โรงเรียนบ้านโคลด 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธนโชติ  มิตรดี โรงเรียนบ้านโคลด 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสัญสิณีร์  ชวนทิศ โรงเรียนบ้านโคลด 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนารีรัตน์  ฉัตรพิมาย โรงเรียนบ้านโคลด 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ร่องน้อย โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายวีรวัฒน์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายปราโมทย์  สายประเสริฐ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายนวพล  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายพรเทพ  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายณัฐรานนท์  มหาสนิท โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายธนวัตน์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงกันตินันท์  ต้องทอง โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงอภิญญา  พาผล โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายวัชรนันท์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายจิรายุทธ  ภูหอม โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงชลดา  เทียมสิงห์ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงธาราทิพย์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงจันทกานต์  ทองคำ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายสราวุฒิ  ดาศรี โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงกมลรัตน์  อุดมกาญจนหิรัญ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงรุจรวี  แพงทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายนัชพงษ์  ทองดี โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายกฤตเมธ  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายนพรัตน์  ทุมพล โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุภาพร  หนาจัตุรัส โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทนนาน โรงเรียนบ้านกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายธเนศวร  สมตัว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายสันติภาพ  คชสีห์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอรพินท์  จุฑาจันทร์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงทิพย์เพทาย  ศิลารัง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปิยรัตน์  อยู่รัมย์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปิยะมาศ  ทนงใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชญานันท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสุภาวดี  มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสิริภัทร์  ชาวนา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงทิพราพร  บูรณะ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงฐาปนี  สุดใสดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธนาภา  แย้มรัมย์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงถาวรีย์  รอดเขียว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายธนวัฒน์  สมตัว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปุณยวีย์  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายนิธิพัฒน์  ขุนภักดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภาณุวิชญ์  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอโณทัย  ด่านส่งเสบียง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงชฎาพร  สงวนแบบ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม