รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงมนัสวีร์  สินธุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายทยากร  ธนะมูล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกนกพล  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชนาเมธ  ฉอ้อนศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐพงษ์  เอื้อนไธสง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายปรัชญานนท์  แก้วดวงตา โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธันวา  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอินทิรา  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิชชาภา  อินทชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปิยดา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพักตร์พิไล  นครชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายอภิวุฒิ  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัชราภา  นามรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุมิตรา  ทองคำสาร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธิติญา  ทองคำสาร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธีรโชติ  วรชินา โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายเอกปพน  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สามศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเนติมา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ภูริธร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ภาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชัชณัช  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงทักษพร  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ศาลาดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชนกนันท์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงทันทิมา  ปั้นสีทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปัญญาพร  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ลืมพิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายสิรวิชญ์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายรัชต์พงษ์  เอี่ยมสุดใจ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกิตติภัทร  สินธุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐวดี  คงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกาญจนา  ประจวบบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงทักษพร  ชาติชาวนา โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายอธิภัทร  เนื่องมี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปัณยตา  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอักษราภัค  ลามณี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงขวัญมุก  หอมมาลา โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัคจิรา  กาญจรัส โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรรณิกา  ชะเนินรัมย์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แหล่งสุข โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธันยพร  งามสง่า โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์เสน โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชนากานต์  มณีศรี โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
49 นางสาวฉวีนวล  เพียรสมบัติ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวมิ่งกมล  ชะเนินรัมย์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกุลธรา  บุญครอง โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์สีดา โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจิราภา  บุญโสม โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวีรยา  ชินภาพ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชลธิชา  สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงญาริศา  มะลิงาม โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนิพาดา  สุขแก้ว โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนพรัตน์  ชินภาพ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงรัตติกาล  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุกใส โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกฤษณา  นิโยนรัมย์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายสันติชัย  สาลักษ์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวิวรรณ็  มณีรัมย์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุธาสินี  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธนกฤต  บุตรอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐวดี  สาคร โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์ทำมา โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพรรณิภา  คำลอย โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายอาณัต  เอื้อนไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมานรัตน์  อ่อนไสว โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอภิริตา  บุญครอง โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศรัญญา  สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปกาสไบ  สุกใส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอภิชญา  หงอนไก่ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายปิยพัชร  จันทมี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชนินาค  ยานะสาร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขล้อม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภาวิณี  นามสว่าง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายรชต  จึงเมธรวุฒิ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธนรัฐภูมิ  สีทา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายสุจินดา  มาลีหวล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปุณยาวีร์  อ่อนอินทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพัชรี  ิทิวาพัฒน์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศิริกาานต์  ปิโคทัง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เหลาคม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายเศรษฐวุธ  มงคลสุภา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายกำชัย  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธาราทิพย์  ชีวาจร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์ชู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ไตรโสม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุกใส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอรวรรณ  สาแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเทพธิดา  บุญปก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอดิลักษณ์  ลาภจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายเอมปวีร์  พันธมณีวิชญ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสิรินทรา  คงเย็น โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปริญญา  สังโสมา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทรธิดา  สายจีน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศศิกาญจน์  งามเลืิศ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกุลณัฐดา  นามอาษา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเขมรัตน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนิญาพร  กำจร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสุริยา  ทาระมล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพงศธร  สุระสังข์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนวิชญ์  ลักขษร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายพุฒิเมธ  คำโฮง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอรุโณชา  อุดหนุน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอนุชิตา  พรมรักษา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเบญญาภา  ค้ำชู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวิลเลี่ยม  โพเวล์ล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภัคจิรา  ป้องคำศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพงศพัทธ์  สาพันธ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงญาณิศา  โสรถาวร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกุลฉัตร  โนนคำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศศิธร  เกตุแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเบญจมาศ  ลอยประโคน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉิมงาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฐิติพร  แก้วประทุม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินชู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุชานรี  ทองเฟื่อง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คารศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจลาภัณฑ์  วันละ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนฐิรณา  บุญปก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวันวิสา  อินทร์งาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอภิชญา  คลองงาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพิสิทธิ์  แก้วสระคู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปทุมรัตน์  สร้อยจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพรทิพย์  ก่อแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนพินประภา  โอบอ้อม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรัศมีกานต์  ทิพย์รอด โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภัทรพล  อุดหนุน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายภูริ  สมหวัง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายวรายุทธ  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอรทัย  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงฉัตรกมล  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทเวช โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธันยพร  ทองนำ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสุข โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสงกรานต์  ขุนจงกลาง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธีรเทพ  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชัยรัตน์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเกริกไกร  วันลักษณ์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชนิสรา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงคริษฐา  ป้อมหยิบ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายปรเมศวร์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐธิกา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนันธิกานต์  ทะวี โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศิริวัลย์  วัดแผ่นลำ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายธนากรณ์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายเจษฎา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายจุฑาธิป  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอัญธิกา  เมืองศรี โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุจิตตา  สนทอง โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญปก โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้ววัน โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปัทมาพร  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายเทพทัต  นามวงษา โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวายุ  ควรชม โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูดำ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเพชรธิดา  ยางหงษ์ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงวรภาส์  ดวงแก้ว โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฐติกา  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนิพาวัน  ยอแซ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงบุญขวัญ  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงขวัญมุก  นามสว่าง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงชญากานต์  พงษ์กลั่นกล้า โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพลอยณิชา  คำงาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธัญญา  บัวไกรสร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสริตา  ภาษาสุข โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายมนัสชัย  บัวทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนกฤต  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสุริยน  ขำคำ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายอรรถชัย  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายทวีชัย  เข็มทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอภิฤทธิ์  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธนากรณ์  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายสุจรินทร์  อภิธีรพัฒน์กุล โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงชลธิชา  ขุมทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปาริสา  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงอริสรา  ทิพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงนภัสกร  สีขาว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงลักษณ์นาถ  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรจิตร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงวรรณิสา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอภิษฎา  ชินนา โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปณัสสญา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศศิธร  เอื้อเฟื้อสุข โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายกิตติภูมิ  ขอเลื่อนกลาง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศุภลักษณ์  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงบุญณิตา  การะเกษ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอภิสรา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูพันนา โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสหรัตน์  ลาลุน โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายเกตพงษ์  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสุชาดา  นามสว่าง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปิยาพัทร์  หวดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงเด่นดวง  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวิจิตตรา  บัวทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงรัตนา  ยางศรี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวณัชพร  ดอกคำ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงดวงกมล  กรมนคร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพีรพัตร์  กองรอด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายภานุวัฒน์  ปรักมาศ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสายธาร  บัวสอาด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจิราภรณ์  คูณสิงห์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปิยาพร  บัวทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชลดา  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายสิทธินันท์  แสนวงษ์สา โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวุฒิกร  ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศุภานัน  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุชัญญา  ยาระยาน โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายถวัลรัตน์  จันแดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายรัชพงษ์  เชิงหอม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธารา  บัวสอาด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอภินันท์  ยอแซ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงมุกตะวัน  มั่นวงศ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญไทย โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนรพนธ์  สีนามล โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสมโชค  กระจ่างจิตต์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายจักรกฤษณ์  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสิรภัทร  จาบทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวันสงกรานต์  ปัตวงค์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงแก้วใจ  สีสังข์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกัลยกร  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวริสา  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองแม้น โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเจริญ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองเรือง โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปานระพี  สาระสุข โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายรักษ์เขตต์  เสียงเพราะ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสะใบทิพย์  ชุมสุข โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนานันท์  พิมพ์งาม โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสมรรถชัย  กระแสจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายปริวัฒน์  ทองแม้น โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชวิศา  กุลรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายจิระศักดิ์  ชุมสุข โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอนุภัทร  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฑาริการ์  ทองด้วง โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสิริธร  สว่างแสง โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐวุฒิ  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกวี  สุกสาร โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอรณภา  โสพรมมี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงจิดาภา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายรัตนพันธ์  ปานเกษม โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงบุญสิตา  กะการดี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอภิรดี  ทองมูล โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายจิรวัฒน์  ปัดภัย โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วสระแสง โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจิตชญา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปริชญา  จันทอง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปานคำ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงจันทวรรณ  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฉัตรพร  วังเอก โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงทิภานัน  แนบโนนสูง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสาวิตรี  บรรลุสุข โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐชา  ลับพะใส โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทำดีกุลโชติสถิตย์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายศรัณย์กร  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกัญจนพร  เสริมแก้ว โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงทองเดือนเพ็ญ  บุตรดาพงษ์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปวีณา  สอนพรม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัชชานันท์  ศรีโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวีรศาสตร์  ลอดทอง โรงเรียนบ้านดู่ (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายณัฏฐพงษ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายศุภกฤต  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายเมธี  แบบอย่าง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายศิวกรณ์  โสพัง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายอรรถพล  เพ็งงาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายณัฐชน  ตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายชนกันต์  สีหามาตร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายตรรกพล  ละอองศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายพิทักษ์ไทย  อนันตสุข โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วคำไสย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายอสีติวัสส์  พิมพ์วงศ์สัตย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายวีรศักดิ์  ภิรมย์คล้อย โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายสุรพิพัฒน์  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพรรณกร  สอนเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพิลินดา  ประสพแก้ว โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ภางาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวรรณนิษา  หริคำภา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอักษรจันทร์  แซ่อึ่ง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงศุภสร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงปาณิสรา  นุชเจริญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายนพรัตน์  สว่างผุย โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงขวัญพิชชา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงชุติสรา  ล้วนขาว โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายปิยวรรณ  ดุสิต โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอัญญดา  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปีย์วรา  สีดาธรรม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตถา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทอนศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวาสนา  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณัฐรดา  ยาเงิน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายเมธี  เเบบอย่าง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายอริยพล  เเก้วมา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงภัคจิรา  ตุ้มไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อภิชัยบุคคล โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  การสนธิ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนรินทิพย์  สมร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปลื้มจิตร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เค้าหาญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธนพร  ศรีโท โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปราชญา  ยงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกิติปนาท  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปวีณวัช  หงษ์อนันท์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพชรดนัย  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายรุ่งเกียรติ  สายศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศุภกิตต์  ศรีกระสุน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอนุชิต  หาผล โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชิษณุพงษ์  เกสรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายศิวัช  ชาวบ้านกล่าง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายเสฎฐวุุฒิ  ประทีป โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกัญญวรา  โมทะจิตร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิยดา  วงค์ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณุตตรา  ทวีแสง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณิชานันท์  สีทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงญาณิศา  วัยอาภา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธนพร  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงขวัญสิรดา  พงษาปาน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์หง่อม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอภินันท์  ทวีสาร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนวัฒน์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพลภัทร  หนองหาร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพงศธร  เถื่อนผา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวิษณุ  กระชิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอธิวัฒน์  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธีรพล  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สามารถกุล โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายหฤษฏ์  ประสารทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายอัครชัย  มีเพชร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายศุภวัชญ์  เหมาะดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพลพัฒน์  กันยา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมษา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธาวินทร์  ทาหาญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชนนิกานต์  ตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์สระคู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวริษฐา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐวัฒน์  มาเสมอ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวัชรินทร์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปภาวิน  ทองทา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพงค์ศิริ  ค้ำคูณ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายยุทธภูมิ  เสริมแสง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอิสรภาพ  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชัชรินทร์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐกานต์  ภาคนิตย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐกิตต์  บุญประจำ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายจักรพงส์  สมเดช โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐพล  กองสุข โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกัญจนพร  แสงใส โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปณิตา  พนัส โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปานทิพย์  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปุณณกัลย์  ศรีทะโร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพลอยชนก  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงไพรัลยา  ศรีโยยา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศิริรัตน์  นาดิน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอ่องกิจ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธีรดา  ไชยสนาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกวินตรา  ทองทา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนันธิภาพร  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงญาตาวีมินทร์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณปกรณ์  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายนพรุจ  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเนติธร  ชตาถนอม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวิริทธิ์พล  เครือศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายวีระยุทธิ์  เต็มกระโทก โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจีระศักดิ์  จงพินิจ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวงศกร  เทียนเตีย โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายณัฐภัทร  จอดนอก โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายเริงชัย  ไชยมั่น โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงออมสิน  ครุฑทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิมลรัตน์  จินดา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประสานทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชนิสรา  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงศุภัชญา  นาวาพนม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงโศภิษฐา  ทองอ้ม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพริมลตา  ศรีลินลี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอนุชา  ภักดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกิตตินันท์  ชูเศียร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายฉัตรชัย  แก้วคำไสย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนกฤษ  สัตย์แสง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนโชติ  สรรพมุข โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธีรศิลป์  สูงสนิท โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศุุภรัตน์  หลักด่าน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายเพชรอุทัย  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอนุวัฒน์  บุญนาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนกร  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปิยวัฒน์  สุขสำโรง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพงษ์ศิริ  ยอดเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปัณณวัฒน์  ตริตรองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกรวิชญ์  มูลเอก โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงจิราภา  เเสนสวาท โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปณิธาน  สดมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คุณวิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงมีรัสมี  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงลักษณพร  บุญสรรค์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวิภาดา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุชาดา  บุตนิต โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  ชะบา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุทธดา  วงศ์นาลอย โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โสดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงมัชฌิมา  มากมี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงยิ่งนรา  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฏพล  ปราณีต โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพงพญา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐพล  คงสอน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ้เชี่วชาญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายศุภชัย  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายชนกันต์  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐธิดา  ครองงาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนงนภัส  สุภาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภิญญดา  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายอาทิตย์  เหลามี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายอนันท์วิจิตร  คุณนาม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายณัฐพล  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงรัษติยากร  เอียงเทศ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายเพทาย  อิ่มเอิบ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกชกร  นูพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจิตรลดา  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาลัย โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพัชรา  บุญภา โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนพัฒน์  ประสมศรี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวริษฐา  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวรากร  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธัญรดา  ยืนยง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มเอิบ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายประภานวิทย์  ดีนันท์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวัชรพล  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิชฎา  ชมชื่นดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอินทิวราห์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิณนภา  สมดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพงศ์ตวรรษณ์  ทองจักร โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายชุติพนธ์  สุพันธมาศ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายภูริพัฒน์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศรัญญู  อนันตสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอรรถกร  ทาหาญ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายชินณวัช  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพีรพล  บุญล้อม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณิญาดา  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองจักร โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวันนิดา  เข็มทอง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชัยณรงค์  มุลภา โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงมาริสา  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอรพรรณ  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวิชุดา  เติมสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงขวัญฤดี  คุมสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงตวงทิพย์  สุมทุม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอุษามณี  ยางนอก โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพิพัชญะ  ไชยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐริกา  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกุลกัลชญา  จิตรมั่น โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปรัชญา  คำภานุช โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงบุศบาบัน  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายรัชกฤต  สุระสุข โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายธนกฤษ  สุระสุข โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายอชิรวงษ์  ชัยเทพ โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
477 นายธีรภัทร  เพ็งพินิจ โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายธนวัฒน์  แก้วก่อง โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวกนกวรรณ  เกษดา โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายสุภวิชย์  พิมพ์น้อย โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงไอซ์ริสา  ห้าวหาญ โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัชพล  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทร์ปิ่น โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงชายาดา  ฤทธิโสม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจิราพัชร  สุจินพรัหม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงปณิตา  จีนสมุทร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปภาวรินทร์  งอกงาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงวิมลสิริ  วงศ์พินิจ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เคนโยธา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัฐกนิษฐ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงปาริชญา  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงธมกร  ประมูลจ่าใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายวีชรกร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายรัชพล  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายอภิฐณพงศ์  รัตนวงกต โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพรภวิษย์  พิพัฒน์พงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอริสา  เเก้วหอม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพีระ พรรนิภา  เเพงภูงา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กุลพิลา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสิริพรสวรรค์  พัดค้อ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชัยมงคล  กะการดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอมลวรรณ  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศรันยภัทร  พูนศรีธนากูล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนครินทร์  โนนพล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงทิพปภา  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพนิตพิชชานันท์  เจริญไว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธัญนัทธ์ฐา  บุญเลิศภูวงศา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธนภัทร  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเคียงฟ้า  ปาจะ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพัชรพล  บรรจงปรุ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกฤษฎ์  กองสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงดลนภารัชต์  เชื้ออินทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธนันต์ธรญ์  ตราชู โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนตา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอักษราภัค  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายชาญณรงค์  บุตตะพิน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนฤมล  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายกิตติพงษ์  กอสาลี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธนัญชนก  คำภูเมือง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐธินันท์  ลักษวุธ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกรรณิการ์  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสิริรัตน์  ยุทธโกษา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนโชติ  วันลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชนิดาภา  ประสมศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนันทัชพร  กุนอก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธารเทพ  มูลเหล็ก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายเดชา  ไทยสา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสิริยากร  ยาวศิริ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลุนาบุตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปกเกศ  สุขบท โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงขวัญข้าว  พรมเก่า โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพัตรพิมิล  พัฒน์กุศล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธนัชชา  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิระดา  สารสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวิภาสิริ  เทศบุตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอุ้มอารีย์  ประทา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอัครนาฎ  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศศิขวัญ  แก้วปุ่ม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายปรเมศวร์  เสียงสนั่น โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอัชญาภรณ์  ประสมุทร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายจิรวัฒน์  เต็มเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกนกพร  เหลาคม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงคารีน่า โฮลสตาด  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายต้นสกุล  สารสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงมนัสนันท์  คิดยาว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนริศราภรณ์  วาทะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐจิราภา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายชนะพล  ลาภจิตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณิชา  จรรยาวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายผดุงเกียรติ  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวริศราสิริ  ใจกลางดุก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปุณยาพร  พูนสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธัญชนก  วังมหา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายอานัน  ทวีปกะการดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายยศวริศ  มีเดชา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายจตุรภัทร  กิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชนกันต์  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายนราธิป  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภูริชกิตติ์  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปณิสรา  สุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงจิราวรรณ  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสุพรรษา  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกฤตภาส  พรมแพง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภาณุวิชญ์  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงรดา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปภาวีร์  หอมเนียม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายอนุชิต  เด่นทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายณัฐกร  โสสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายจิรัชยา  วารุลังก์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงกชกร  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธัญชนก  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงนภสร  ยืนยง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงเจตสุภา  สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงณิชาพร  โชติยา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายประชา  สิมมา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายจิรโชติ  หาสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงปรียาภัสร์  ทีงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงวินิธา  บุญพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายบุญญฤทธิ์  รัตน์ประโคน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายสุรพัศ  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงมณีส่องหล้า  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายธนรัตน์  กมลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายศิวกร  กำจร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายอธิคุณ  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายกษิดิศ  วงษ์วิบูลเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายกล้า  พิมสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงนรินทิพย์  เรืองโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายภานุวัชร  ปานทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายไชยอนันต์  ทาวิชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายฐาปนวัฒน์  พลอำนวย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขชีพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงสกุลตลา  สมพินิจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปุณยวีร์  สิมมา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงกนกนาถ  คงยศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงอนุสรา  ประสพผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายพิพัฒน์  พวงมาลี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายมรุพงศ์  จันทะสอน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวัชรพิพัฒน์  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนโชติ  คารศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธนโชค  ตรีโอฐ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกุลลภัส  ปักโคทานัง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงบุนยาพร  หอมดวง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนลินนิภา  พูนสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภัทรธิดา  พัดงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงภัทรสิริ  ชิดนอก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิสาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชัยเสริม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงมัชฌิมา  ทองสรรค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ค้ำชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวิมลสิริ  จิตแจ้ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสิรภัทร  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงฐิตินันท์  พงษ์สุนทรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงสุพกานต์  นามวิชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายราชวัตร  เหลาคม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอัษฎา  จารุธนิตกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภานุวิชญ์  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงญาดา  ภูตลาดขาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวาสนา  นามโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณิชาพัชญ์  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  บุญพึ่ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงภูริตา  นิลนามะ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงแพรวา  กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายญาณกร  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายเมธัส  ชิ้นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายจตุรงค์  พ่วงแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนภัทร  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายนราวิชญ์  บุญทวี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายชินาธิป  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายบัณฑิต  ทองล้วน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพงษ์ภรณ์  ศรีสันธา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพรรณราย  เชื้อชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวันวิสา  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอริสรา  เอ็นดู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายสิรกร  แว่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายสิรภพ  มาสระ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธีรภัทร  ยี่สุ่นหอม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปองพล  เชื้อหงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายภัทรกร  บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายนิธิกันต์  นามวงศ์ลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนกฤต  คารศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสุขกาย  ปราสาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายณัชพล  เตชากาญจนภัทร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธันวารัตน์  ขันโอฬาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายจักรภพ  ถิ่นถาน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเต็มวศิน  วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภัทรษิณ  สำรวมจิตร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายภาคิน  รดาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีพลกรัง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงกัญจนพร  เล่ห์กล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธิติกานต์  พัดงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงศรัญญา  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัฐจิราภา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพิตติธาร  บุญหล้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกรชนก  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงลภัสลดา  รอดวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงภัทรวดี  สิงสมบัติ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงชญานิศ  จันแดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกนกขวัญ  พรหมเหล่าล้อ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพิมพ์อรนิชา  ผลโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสู่ขวัญ  พรโสภณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปวรปรัชญ์  แก้วขวัญข้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายเมธิชัย  ยืนยง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพรหมรวัฒน์  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายอันดานันท์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายธีรวัฒน์  พัดงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายศุภกร  นามบุญลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายสิทธิกร  สมพินิจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธนกร  จิตร์แม้น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอิทธิกร  สมตน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพีรยา  วันแพง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพรประภา  แข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวีรดา  มูลศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสุรารักษ์  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วปุม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวิลาวัลย์  โพธิ์ทัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสุรัสวันต์  สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงชญานันท์  จันแดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ยืนมั่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสิรภัทร  งอกงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพิมพ์กุล  หอมเนียม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอัมพิกา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงศศิธร  นิลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปัทมวรรณ  วรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพาทินธิดา  มโนลัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ต้นจำปา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงนนิชา  จำปาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงชัญญานุช  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงญาตาวี  ประดับทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม