รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนกฤต  บุตรอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐวดี  สาคร โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์ทำมา โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพรรณิภา  คำลอย โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายอาณัต  เอื้อนไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพิมานรัตน์  อ่อนไสว โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอภิริตา  บุญครอง โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศรัญญา  สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายภัทรพล  อุดหนุน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภูริ  สมหวัง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายวรายุทธ  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอรทัย  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฉัตรกมล  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทเวช โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธันยพร  ทองนำ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสุข โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายสงกรานต์  ขุนจงกลาง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายธีรเทพ  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชัยรัตน์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายเกริกไกร  วันลักษณ์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชนิสรา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงคริษฐา  ป้อมหยิบ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปรเมศวร์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐธิกา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนันธิกานต์  ทะวี โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศิริวัลย์  วัดแผ่นลำ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนากรณ์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายเจษฎา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจุฑาธิป  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูดำ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเพชรธิดา  ยางหงษ์ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอรณภา  โสพรมมี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิดาภา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายรัตนพันธ์  ปานเกษม โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงบุญสิตา  กะการดี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอภิรดี  ทองมูล โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายจิรวัฒน์  ปัดภัย โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วสระแสง โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจิตชญา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปริชญา  จันทอง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปานคำ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงจันทวรรณ  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงฉัตรพร  วังเอก โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงทิภานัน  แนบโนนสูง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสาวิตรี  บรรลุสุข โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณัฐชา  ลับพะใส โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทำดีกุลโชติสถิตย์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายศรัณย์กร  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกัญจนพร  เสริมแก้ว โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงทองเดือนเพ็ญ  บุตรดาพงษ์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปวีณา  สอนพรม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัชชานันท์  ศรีโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายวีรศาสตร์  ลอดทอง โรงเรียนบ้านดู่ (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายอาทิตย์  เหลามี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอนันท์วิจิตร  คุณนาม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐพล  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรัษติยากร  เอียงเทศ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายเพทาย  อิ่มเอิบ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกชกร  นูพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิตรลดา  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาลัย โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพัชรา  บุญภา โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนพัฒน์  ประสมศรี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวริษฐา  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวรากร  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธัญรดา  ยืนยง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มเอิบ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายประภานวิทย์  ดีนันท์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายวัชรพล  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิชฎา  ชมชื่นดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอินทิวราห์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิณนภา  สมดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพงศ์ตวรรษณ์  ทองจักร โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชุติพนธ์  สุพันธมาศ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภูริพัฒน์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายศรัญญู  อนันตสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอรรถกร  ทาหาญ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชินณวัช  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพีรพล  บุญล้อม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณิญาดา  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองจักร โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวันนิดา  เข็มทอง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชัยณรงค์  มุลภา โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงมาริสา  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอรพรรณ  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวิชุดา  เติมสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงขวัญฤดี  คุมสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงตวงทิพย์  สุมทุม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอุษามณี  ยางนอก โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพิพัชญะ  ไชยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐริกา  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกุลกัลชญา  จิตรมั่น โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปรัชญา  คำภานุช โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงบุศบาบัน  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัชพล  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทร์ปิ่น โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชายาดา  ฤทธิโสม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชาย้พรภวิษย์  พิพัฒน์พงศษนนท์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอริสา  เเก้วหอม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพีระ พรรนิภา  เเพงภูงา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กุลพิลา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสิริพรสวรรค์  พัดค้อ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชัยมงคล  กะการดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอมลวรรณ  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศรันยภัทร  พูนศรีธนากูล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายนครินทร์  โนนพล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม