รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพุฒิพงศ์  สัณฐิติพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฉันทิษา  สงกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐพงศ์  อิธิพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสิริวิมล  กิ่งก้านนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายฑนวัฒน์  ชัยศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอนันตพร  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงรสิตา  ศรีโกตะเพชร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธัญณิชา  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนฤมล  กิ่งบุหงา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชญาดา  เพชรศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชนามุยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฏฐริส  บุญแสน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองนรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายนันทิพัฒน์  พระงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรชต  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายบุญญานนท์  มณฑาทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนกร  สุขประเดิม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ขาวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  ครึ่งมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงแทนฤทัย  ทองใบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภาวิณี  จำปารอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสาริศา  อยู่ครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสิรนันท์  เนติพิพัฒนสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัทราภา  แซ่เตียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชญา  ฉายแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงมรกตวงศ์  อิสิเสถียร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายศุภกิตต์  โชคเกิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤษณพงศ์  ประหยัดชื่อ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายถิรสิทธิ์  ดวงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายสรวิชญ์  สุขสำราญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพศิน  บุญโทแสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพีรวิชญ์  แสงนิล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพิรภพ  ผิวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายสิปปกร  คนึงกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนวิน  งามปลอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายกฤตเมธ  ละม่อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนิภาภัทร  สีหยดยอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรธรรม  ถะเถิงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปีรติ  ถาวร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอิสระเมธี  ตั้งสวัสดิ์เมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนเพื่อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายอาทิตย์  ถนอมจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอมิตรา  ปาโท้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวณัชชา  สมอ่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกชมน  สอนสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายจิรายุ  ศูรวัตธนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสาวยงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอิศม์เดช  น้อยมิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐธิดา  สายรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอภิชฏา  แสนสิงห์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรัมจ์ลภัฐพ์  แผ่นใหญ่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายอินทัช  พิมพ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพงศกร  เชื้อจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่เงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฐานันตร์  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวรัญญา  เรืองวงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเดือนดาว  นพเก้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรรณวนัช  อยู่ครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปิยาภรณ์  เนินแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอริสรา  บัณฑิตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แนบทางดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงบุษกร  มาลีแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกวินทิพย์  ชื่อมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตินตะชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สร้อยสุนเทศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนัชชา  กระสังข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงยิ่งดาว  ยอดสง่า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอลิสา  อนันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายกนกพล  ดาทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายสุวิชชา  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรภัทร์  เสาวนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธนเสฏฐ์  เฉิดฉาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายสุระปัญญา  อุดมดัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอนัญญา  กันกา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายภานุวัฒน์  พูนล้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธนาธิป  บรรจถรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอริษา  พยอมหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปุญญพัฒน์  มาคงเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายวชิรวิชย์  วีระวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายอัครชัย  มณีเรือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายจิรกุลชัย  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนันทนา  ใจงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัทรนันท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงญาณากร  จันทน์วิลาวัณย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายจรัสพงศ์  เหมือนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายสุรบดินทร์  สมกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงลักษมณ  นพพิบูลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายภูตะวัน  เกชฎา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอัจฉรา  จับใจเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายปรัชญ์  ดวงตา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธีรพัฒน์  พูนดังหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงเวทิตา  งามขำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายพงศ์เดช  บุญร่วม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายฐนกร  บุตรพราว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายกฤติพงศ์  กางรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายศุกลภัทร  เพ็งชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายเนติภูมิ  เทียมเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายศุภสัณห์  สุกแสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายไกรยุทร  อาลักษณสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอนงค์อร  สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณิชานาฎ  ชาติภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอภิญลดา  จองอยู่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวรปภา  หูไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เบ้าเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวิชญาดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงประภาดา  สมหมาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภัทชณิกา  นึกเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายไกรวิชญ์  ศัตรูพินาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายกฤตภาส  ประดุจชนม์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายพอเพียง  ภูมิประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายณภัทร  พอกแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายอันดามัน  วิบูลย์เพ็ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อะทอยรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุปรียา  จันดา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพรรณนันทา  นะรายรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายจีรวัฒนา  จองมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายนพกร  คงครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงโสภินภา  วรรณศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มั่นยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปิยนันท์  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอัสมา  ร่าหมาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงรมิตา  อนันท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัทราพร  อุกอาจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพัณณิตา  อาชญาเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเกศโสภา  พิกุลหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์อ้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายศิวกร  ศิริพัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปาริชาติ  ถิรวัฒนโชติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนาธิป  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนเดช  มุตุมาจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐพล  พิมพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพงศกร  ศรีสอาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนธร  หวาเกตุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธัชชภูมิ  ไชยสีดา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสัญญา  เพ็งศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปาริชาต  เกิดเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงรมิตา  บุญเติม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวนาวรรณ  บุญนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวัชรียา  พ่อค้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายคุณานนท์  นารีนาถ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิรภัทร  สีหะไชย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายรัณนวัฒน์  แสงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีอนุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายสิทธิพล  ศรีอภิชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายคณิศร  มงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธีระ  โภคมณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวรเมธ  จันทร์อบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้ววิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพงศกร  อินทรามะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายฤทธิกร  เถกิงผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพรรณธิภา  สมคะเณย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเจียม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุนิตา  ปานทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่นาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภัทรพร  บุตรพราว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจันทร์ธนา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขาวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หอมสมบัติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสรัลพร  ไกยสวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศิริวัลย์  เสมอภาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงดวงกมล  ศิริมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายฐาปณพงษ์  ตั้นจัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนรีกานต์  ทัดสุคนธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธิติรัตน์  มีสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงแพรวา  บุญมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงขวัญข้าว  สาแก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนม์นิภา  แท่นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงบุญสิตา  ชูสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงไอย์ริสา  มาฉ่ำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชฎาธาร  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเจนาธรณ์  สีห์สมยาบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัชชา  ศิริพิทยกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณฐิตา  กลิ่นตั้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนพร  เฉวียงไว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนันทกานต์  เสริมศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจิระวดี  อัครชัยมงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอมตบุญ  วิจิตรขจี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธภัทร  สมชอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายวรัญญู  หมายดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสุรวัศ  สุขดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายยศพล  แสงดำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐวัศ  ว่าถูกใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณภัทร  ฌานวุฒิพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปุณณวิช  มูลธาร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณัฐพร  นิยมหาญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีเหลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐชา  สงวนดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงดวงหทัย  งามเด่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณิชารีย์  ลีสันติวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรนิชา  สมยาทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจอมทัพ  ไชยพลบาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายจิรวัฒน์  ทองอ้ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไขไพรวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชญา  โอษฐงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกวิตา  นามวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เขียวรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวรรณพรรษา  ทวีสิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกฤษฎา  ยิ่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพีรภัทร  ต้นทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายโมกข์คณิน  สนโศรก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายลัทธพล  อุตตโน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงมนัสวี  สีอะนนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองนำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงดุจดวงชวาลา  คงนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวิจิตรา  ผ่องใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงมัณยาภา  วิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจิรชยา  สุขตน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนธวิตา  คงถือมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศราวดี  พรหมเทพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนันท์สินี  กองจันทร์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์อิฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชนิดาภา  ซ้อนกลิ่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสุยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงมนัสวีร์  ละมุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกชพร  รู้จิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสิริภา  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวราภรณ์  มาลัยทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอชิรญา  ยิ้มย่อง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนุชวรา  ปรากฏรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ใจหมายดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูริทัต  มะลิซ้อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภาณุวัตน์  อ่อนละออ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณัฐวัฒห์  ทองม้วน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวิชญ์ภาส  กันรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สาทจีนพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสิริยากร  พหุลรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศิริภัสสร  สิงคเสลิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายเดชฤทธิ์  เสริมศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนิดาภา  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอนาฐิตฌา  สุขแสวง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายหิรัญ  สืบสันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปีขาล  โมกศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวชิระศักดิ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพัตร์พิมล  คงคาพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศรีจริยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายฉลองรัฐ  ผู้สมเก่า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงขวัญชนก  เหมือนลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธนารีย์  มุมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนาวี  กวีรัฐอนันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจารุพิชญา  เจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกวิน  ผ่องแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชนกันต์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายแทนคุณ  คมคาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพิชญ  ประสานสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายลัญจกร  ชัยสอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ลาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอชิระ  ครองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกิตติกวิน  รักษาวนิชชา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกิตติเดช  ภูหนองโอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฎฐา  พวิ่งรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธีร์วรา  สุจินพราหมณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมีซาคิ  มาทซูโอะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธีรดา  เปล่งปลั่งศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  วงศ์แหล้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกมลพรรณ  วัดตรง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณภัทร  เชื้อเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปุณยนุช  อินทร์แจ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงซูรีน่า  ซูตานี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณญาดา  อัมพะวะสิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอารียา  เอื้อจรัสพันธ์ุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกมลพรรณ  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสิริยากร  สิงคเสลิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชุตินันท์  หมายเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวรรณจีรา  แท่นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัณย์สุดา  แก่นเดียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสิรยาพร  วิทยาจารุรัชต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกฤษณพล  แผ่นจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอานุภัฒ  คุมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายจิรทีปต์  วันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายชาญชัย  รูปเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนกฤต  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธีระเทพ  แผ่นงา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกิตติภัค  เหมรา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนรินทร์ภรณ์  จันทรศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอริษา  ดีพลงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอรอุมา  สกุลเตียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชฎาพร  เสือแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิมรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเขมมิกา  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกชพรรณ  ประพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญาภา  ชะอุ่มดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธันยพร  เวชกามา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวิลาสิณี  สมในใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกนกมงคล  สุซงไชย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภัทรพล  บุญภา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวงศกร  แก้วชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพันดาว  พวกดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายทรงวุฒิ  โลเชียงสาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิชญะดา  สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนภัทร  สวัสดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายปาณสาร  จิตตธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธารมณี  ภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปะนาทัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเกตุกนก  นะสะโต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธาริดา  วรรณธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนภัทร  ยวนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณรภร  ร่วมพัฒนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงญาณิศา  นิเรศรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปพิชญา  จาธุนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวิชญานีย์  มีปะทัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจิลลาภัทร  ถะเกิงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัฐนันท์  ชอบมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธเนศพล  โควสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชิลี  ว่าถูกใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศุภกร  เยาวลักษณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์เภาดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณัฐวุฒิ  อดุลรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพีรพัฒน์  คำสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายชัยภัทร  โดนสันเทียะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายปารินทร์  จันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปรัชญา  ดุจพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกษิดิ์เดช  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสมัชญา  มีสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวลีภร  สอยแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงช่อลดา  หอมฉุน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงวชิราพันธ์  ชาพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายปรัชญา  หอมขจร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกิตติพัศ  ทองฟู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายรัชรชา  จันทร์น้ำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปวีณอร  กะการดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกนกแก้ว  บุติมาลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเปรมวดี  สำราญใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เครือวัลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอัญชสา  ดาราย้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายต้นกล้า  จองมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสุรพันธ์  ตั้งรัตนพัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนัญชิดา  จรจรัญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศศิกานต์  เสริมผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายศิรภัส  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายวรกิจ  ระย้ายาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัชนันท์  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวรพล  ทวิตชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพนิษา  ศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศุภกานต์  เวือนประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายแทนคุณ  พูนสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวริศรา  ใจมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธัญกร  หุนารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพีรณัฐ  เจียมรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนดล  ประเกาทัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอนันตา  เลาอารีกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชนนนท์  สุขล้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรวิกานต์  รวยสันเทียะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเขมนิจ  พระงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรพิชชา  อินทร์แป้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกชกร  ต้นทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรัชนก  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสุธิมา  เกษรแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกรวรรณ  ชูศักดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสโรชา  พะสุรักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คราวจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชลกวนันท์  อินทรนุช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนโชติ  ศรีทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายยศกร  วานุนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอดิศร  จงอบกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสุทธิพงษ์  บังคะบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวสุ  วิไชยคำมาตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายยศพนธ์  แสนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพชรพล  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภานุพงศ์  ปั่นหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายดลสรณ์  จันทร์หอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเปรมบารมี  บานเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวีรภัทร  นามวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจิรายุทร  สุทธิวรรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายการัณภาส  อาจยิ่งยงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธิติ  ฌานวุฒิพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายภานุพงศ์  นพเก้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายสุเมธ  มารมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสมโชค  เสาวไน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชองโชค  เสรีก่อแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปรัชญา  หายทุกข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกัณนรีภัทธ์  วิริยะธนาชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชุติมณ  ยั่งยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุณัญญา  ฉิมพลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธัญกมล  สำรวมจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงศุจินทรา  บุตรงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัทรวดี  อามาตย์มนตร๊ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ต้องสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเกศกนก  ประวาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณิชชา  วรรณทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าเสมอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนภัสกร  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โสดากุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนงนภัส  ดาราย้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเบญญาภา  มนต์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวุฒิเดช  แซ่คู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงทักษอร  คิดยาววงศ์สกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณัฐชนน  สายชุมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายจารุวิทย์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ก่อแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอธิตยา  คำทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกชนิภา  ใจกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงฉัฏฐมี  สุวรรณนุช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายนนทกร  แววบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกีรติ  หอมสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศุภากานต์  ได้ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชาลิสา  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหลี่ยมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอาทิตยา  มานะดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงแพรววนิต  นาคูณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองแสน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงอินทิรา  บุญสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ผลจันทร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงวรัฏศิตา  ดอมไธสง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอัญชิสา  ชิดชอบ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายยศกฤต  คุณนาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายปัณณวัฒน์  ไชยโกษ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงปุณิกา  งามมาก โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายธนัท  มะสูงเนิน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายศตคุณ  รังแก้ว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงวิชญาพร  สุทธิสัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสายธาร  สุบินนาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพิชชาอร  จันทินมาธร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายรพีภัทร  ห้อยทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนวลพรรณ  เหล่าขวัญสถิตย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงกุลทรัพย์  วิจิตรศักดิ์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงชุ่มเกษม  เพียซ้าย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุวนันท์  ชิ้นแก้ว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเมษิณี  เชิดชัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงจิรภิญญา  มีเกิด โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงเบญจมาศ  เกษรบัว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพัสวี  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกานต์มณี  สุขจันทร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงวรรณพร  อุไร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กันนอก โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายวัชรพันธุ์  มิตถุลาวงศ์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงมลวิภา  สายนาค โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเจนจิรา  แสวงมี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงแสนสิริ  อยู่สบาย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงอรปรียา  ผลเกิด โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงชุติกร  เทพวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงศุภักษร  แสงศิลา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวรินธร  สายกลิ่น โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงนุสรา  พูนกล้า โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายโสมนพัฒน์  นาคสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงวิรินทิรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงเบญญา  โมกหอม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายสุดเขต  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายจักรกฤษณ์  สุมหิรัญ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายณัฐพล  มาสขาว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงธัญพร  โสมสระน้อย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอมลวัทน์  บุญญัติ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงพิรสา  เการัมย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำจันทร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายธนกฤติ  รัตนกาญจนาภา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประสานสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงมัธนาง  บุญมณีมงคล โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไพศรี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงมินตรา  ขุนศรีมณี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงชาลินี  หวังสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวรินรำไพ  ไสวดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงมัธตังค์  สุขคุ้ม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายมติภูมิ  เปรมผล โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเตชินท์  สมนึกตน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกานติ์ชนิต  ดีล้อม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอินทิรา  ศรีไสว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายยศกร  คุณนาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภัทราพร  คุ้มจอหอ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงรมิดา  เพราะดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขศรี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนกฤต  ชิงชัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพสธร  ภักดีกรวยทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเบญญาภา  วสุวัชร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชัญญานุช  ลีปีเตอร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงทิพกัญญา  ราชอุ่น โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอาริสา  ดิษฐปาน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนิพาดา  วรรณตรง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายภูริโรเจอร์  มิลเลอร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายเกษมสันต์  เลิศสรรสิริ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุรวดี  ไกยสวน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชมพูนุท  มีรสล้ำ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสุภัสษร  ไกยสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดรัก โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงดวงขวัญ  พุฒหอม โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์เมือง โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายอธิป  เลโน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงธนัชพร  เกษมทรัพย์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงสุธาวิณี  เขียวศรี โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงลินลนี  มณีนิล โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญกำเหนิด โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายักัณฑ์อเนก  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายตุลาธร  พันธุมา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงพิชชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายศรัณย์กร  บัวแย้ม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายสิรสิชฌ์  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงทิพย์วรา  เรืองโชติเสถียร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายธนกฤต  ทองสืบสาย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายชินดนัย  โรจน์จรัสไพศาล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ศรีตุลานุ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงฐานิตา  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  นะพรรัมย์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายปภังกร  อินทร์หอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายก่อบุญ  โล่เสถียรกิจ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริเมธากูล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายธนพล  ยอดเยี่ยม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายณิชคุณ  กิจอานันท์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงธนภรณ์  สรรพวานิช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายกฤติน  วรวัชรพงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปริญ  รักรสหอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวังจันทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฐชฏา  ทองสุข โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณิชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปุณยภา  เหลืองมณีโรจน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณคุณปัญจ์  อำไพภิญโญกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชนิษฐา  มานะวิกผล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐพล  อาทิตย์รุ่งอรุณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงณัชชารีย์  หวัง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชมเพลิน  ลิ่มสกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายเอริค  แกรมสตร๊อบ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเมลินา  เลอบูล็องเจร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอารีอานา อมีเลีย-โรส  สเตียร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภูผา  กิตติคุณากร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงลภัสรดา  ลอยประโคน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศรัณพร  อาสาเสนา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม