รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพุฒิพงศ์  สัณฐิติพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฉันทิษา  สงกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐพงศ์  อิธิพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสิริวิมล  กิ่งก้านนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายฑนวัฒน์  ชัยศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอนันตพร  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงรสิตา  ศรีโกตะเพชร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธัญณิชา  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนฤมล  กิ่งบุหงา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชญาดา  เพชรศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชนามุยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฏฐริส  บุญแสน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองนรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายนันทิพัฒน์  พระงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรชต  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายบุญญานนท์  มณฑาทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนกร  สุขประเดิม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ขาวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  ครึ่งมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงแทนฤทัย  ทองใบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภาวิณี  จำปารอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสาริศา  อยู่ครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสิรนันท์  เนติพิพัฒนสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัทราภา  แซ่เตียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชญา  ฉายแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงมรกตวงศ์  อิสิเสถียร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายศุภกิตต์  โชคเกิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤษณพงศ์  ประหยัดชื่อ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายถิรสิทธิ์  ดวงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายสรวิชญ์  สุขสำราญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพศิน  บุญโทแสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพีรวิชญ์  แสงนิล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพิรภพ  ผิวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายสิปปกร  คนึงกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนวิน  งามปลอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายกฤตเมธ  ละม่อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนิภาภัทร  สีหยดยอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรธรรม  ถะเถิงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปีรติ  ถาวร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอิสระเมธี  ตั้งสวัสดิ์เมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนเพื่อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายอาทิตย์  ถนอมจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอมิตรา  ปาโท้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวณัชชา  สมอ่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกชมน  สอนสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายจิรายุ  ศูรวัตธนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสาวยงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอิศม์เดช  น้อยมิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐธิดา  สายรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอภิชฏา  แสนสิงห์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรัมจ์ลภัฐพ์  แผ่นใหญ่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายอินทัช  พิมพ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพงศกร  เชื้อจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่เงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฐานันตร์  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวรัญญา  เรืองวงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเดือนดาว  นพเก้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรรณวนัช  อยู่ครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปิยาภรณ์  เนินแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอริสรา  บัณฑิตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แนบทางดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงบุษกร  มาลีแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกวินทิพย์  ชื่อมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตินตะชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สร้อยสุนเทศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนัชชา  กระสังข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงยิ่งดาว  ยอดสง่า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอลิสา  อนันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายกนกพล  ดาทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายสุวิชชา  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรภัทร์  เสาวนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธนเสฏฐ์  เฉิดฉาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายสุระปัญญา  อุดมดัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอนัญญา  กันกา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายภานุวัฒน์  พูนล้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธนาธิป  บรรจถรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอริษา  พยอมหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปุญญพัฒน์  มาคงเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายวชิรวิชย์  วีระวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายอัครชัย  มณีเรือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายจิรกุลชัย  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนันทนา  ใจงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัทรนันท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงญาณากร  จันทน์วิลาวัณย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายจรัสพงศ์  เหมือนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายสุรบดินทร์  สมกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงลักษมณ  นพพิบูลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายภูตะวัน  เกชฎา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอัจฉรา  จับใจเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายปรัชญ์  ดวงตา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธีรพัฒน์  พูนดังหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงเวทิตา  งามขำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายพงศ์เดช  บุญร่วม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายฐนกร  บุตรพราว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายกฤติพงศ์  กางรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายศุกลภัทร  เพ็งชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายเนติภูมิ  เทียมเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายศุภสัณห์  สุกแสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายไกรยุทร  อาลักษณสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอนงค์อร  สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณิชานาฎ  ชาติภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอภิญลดา  จองอยู่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวรปภา  หูไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เบ้าเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวิชญาดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงประภาดา  สมหมาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภัทชณิกา  นึกเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายไกรวิชญ์  ศัตรูพินาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายกฤตภาส  ประดุจชนม์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายพอเพียง  ภูมิประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายณภัทร  พอกแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายอันดามัน  วิบูลย์เพ็ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อะทอยรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุปรียา  จันดา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพรรณนันทา  นะรายรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายจีรวัฒนา  จองมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายคุณากร  คำภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายณัฎฐ์ชาภณ  กิตติวราสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายอรรถโกวิท  สายวิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายอัศวณาวิน  ศรีชมพล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายภูวริชณ์  สมยาทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอภิชญา  ดอกใหญ่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สกุลสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชญพร  แสนสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายเฉลิมทรัพย์  สมหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายปิยพงษ์  แสงเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณภัค  บุญมาตรณกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายภูริภัทร์  นัดกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปกป้อง  มุลาลินน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ลายทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐวศา  โพธาราม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนรินทร์ทิพา  จันทป โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณกันตา  โสนทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายนพกร  คงครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงโสภินภา  วรรณศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มั่นยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปิยนันท์  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอัสมา  ร่าหมาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรมิตา  อนันท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภัทราพร  อุกอาจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพัณณิตา  อาชญาเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเกศโสภา  พิกุลหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์อ้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศิวกร  ศิริพัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปาริชาติ  ถิรวัฒนโชติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนาธิป  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนเดช  มุตุมาจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐพล  พิมพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพงศกร  ศรีสอาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนธร  หวาเกตุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธัชชภูมิ  ไชยสีดา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสัญญา  เพ็งศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปาริชาต  เกิดเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงรมิตา  บุญเติม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวนาวรรณ  บุญนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวัชรียา  พ่อค้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายคุณานนท์  นารีนาถ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายจิรภัทร  สีหะไชย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายรัณนวัฒน์  แสงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีอนุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายสิทธิพล  ศรีอภิชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายคณิศร  มงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีระ  โภคมณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวรเมธ  จันทร์อบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้ววิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพงศกร  อินทรามะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายฤทธิกร  เถกิงผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรรณธิภา  สมคะเณย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเจียม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุนิตา  ปานทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่นาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัทรพร  บุตรพราว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจันทร์ธนา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขาวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หอมสมบัติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสรัลพร  ไกยสวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศิริวัลย์  เสมอภาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงดวงกมล  ศิริมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายฐาปณพงษ์  ตั้นจัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนรีกานต์  ทัดสุคนธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธิติรัตน์  มีสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงแพรวา  บุญมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงขวัญข้าว  สาแก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชนม์นิภา  แท่นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงบุญสิตา  ชูสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงไอย์ริสา  มาฉ่ำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชฎาธาร  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเจนาธรณ์  สีห์สมยาบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัชชา  ศิริพิทยกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณฐิตา  กลิ่นตั้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนพร  เฉวียงไว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนันทกานต์  เสริมศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิระวดี  อัครชัยมงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอมตบุญ  วิจิตรขจี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธภัทร  สมชอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวรัญญู  หมายดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสุรวัศ  สุขดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายยศพล  แสงดำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐวัศ  ว่าถูกใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณภัทร  ฌานวุฒิพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายปุณณวิช  มูลธาร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐพร  นิยมหาญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีเหลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐชา  สงวนดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงดวงหทัย  งามเด่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณิชารีย์  ลีสันติวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพรนิชา  สมยาทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจอมทัพ  ไชยพลบาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายจิรวัฒน์  ทองอ้ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไขไพรวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิชญา  โอษฐงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกวิตา  นามวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เขียวรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวรรณพรรษา  ทวีสิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกฤษฎา  ยิ่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพีรภัทร  ต้นทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายโมกข์คณิน  สนโศรก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายลัทธพล  อุตตโน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงมนัสวี  สีอะนนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองนำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงดุจดวงชวาลา  คงนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวิจิตรา  ผ่องใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมัณยาภา  วิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจิรชยา  สุขตน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนธวิตา  คงถือมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศราวดี  พรหมเทพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนันท์สินี  กองจันทร์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์อิฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนิดาภา  ซ้อนกลิ่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสุยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงมนัสวีร์  ละมุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกชพร  รู้จิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสิริภา  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวราภรณ์  มาลัยทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอชิรญา  ยิ้มย่อง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนุชวรา  ปรากฏรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ใจหมายดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภูริทัต  มะลิซ้อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภาณุวัตน์  อ่อนละออ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐวัฒห์  ทองม้วน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวิชญ์ภาส  กันรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สาทจีนพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสิริยากร  พหุลรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศิริภัสสร  สิงคเสลิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเดชฤทธิ์  เสริมศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชนิดาภา  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอนาฐิตฌา  สุขแสวง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายหิรัญ  สืบสันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปีขาล  โมกศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวชิระศักดิ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพัตร์พิมล  คงคาพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศรีจริยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายฉลองรัฐ  ผู้สมเก่า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงขวัญชนก  เหมือนลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนารีย์  มุมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนาวี  กวีรัฐอนันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจารุพิชญา  เจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกวิน  ผ่องแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายชนกันต์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายแทนคุณ  คมคาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพิชญ  ประสานสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายลัญจกร  ชัยสอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ลาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอชิระ  ครองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกิตติกวิน  รักษาวนิชชา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกิตติเดช  ภูหนองโอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฎฐา  พวิ่งรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธีร์วรา  สุจินพราหมณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงมีซาคิ  มาทซูโอะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธีรดา  เปล่งปลั่งศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  วงศ์แหล้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกมลพรรณ  วัดตรง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณภัทร  เชื้อเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปุณยนุช  อินทร์แจ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงซูรีน่า  ซูตานี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณญาดา  อัมพะวะสิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอารียา  เอื้อจรัสพันธ์ุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกมลพรรณ  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสิริยากร  สิงคเสลิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชุตินันท์  หมายเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวรรณจีรา  แท่นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัณย์สุดา  แก่นเดียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสิรยาพร  วิทยาจารุรัชต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกฤษณพล  แผ่นจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายอานุภัฒ  คุมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจิรทีปต์  วันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชาญชัย  รูปเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนกฤต  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธีระเทพ  แผ่นงา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกิตติภัค  เหมรา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนรินทร์ภรณ์  จันทรศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอริษา  ดีพลงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอรอุมา  สกุลเตียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชฎาพร  เสือแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิมรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเขมมิกา  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกชพรรณ  ประพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิชญาภา  ชะอุ่มดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธันยพร  เวชกามา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวิลาสิณี  สมในใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกนกมงคล  สุซงไชย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายภัทรพล  บุญภา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวงศกร  แก้วชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพันดาว  พวกดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายทรงวุฒิ  โลเชียงสาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิชญะดา  สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนภัทร  สวัสดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปาณสาร  จิตตธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธารมณี  ภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปะนาทัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงเกตุกนก  นะสะโต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธาริดา  วรรณธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธนภัทร  ยวนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณรภร  ร่วมพัฒนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงญาณิศา  นิเรศรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปพิชญา  จาธุนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวิชญานีย์  มีปะทัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายจิลลาภัทร  ถะเกิงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐนันท์  ชอบมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธเนศพล  โควสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชิลี  ว่าถูกใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายศุภกร  เยาวลักษณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์เภาดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐวุฒิ  อดุลรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพีรพัฒน์  คำสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชัยภัทร  โดนสันเทียะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปารินทร์  จันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปรัชญา  ดุจพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกษิดิ์เดช  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสมัชญา  มีสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวลีภร  สอยแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงช่อลดา  หอมฉุน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวชิราพันธ์  ชาพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปรัชญา  หอมขจร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกิตติพัศ  ทองฟู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายรัชรชา  จันทร์น้ำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปวีณอร  กะการดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกนกแก้ว  บุติมาลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเปรมวดี  สำราญใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เครือวัลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอัญชสา  ดาราย้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายต้นกล้า  จองมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสุรพันธ์  ตั้งรัตนพัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชนัญชิดา  จรจรัญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศศิกานต์  เสริมผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายศิรภัส  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวรกิจ  ระย้ายาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัชนันท์  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวรพล  ทวิตชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพนิษา  ศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศุภกานต์  เวือนประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายแทนคุณ  พูนสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวริศรา  ใจมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธัญกร  หุนารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพีรณัฐ  เจียมรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนดล  ประเกาทัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอนันตา  เลาอารีกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชนนนท์  สุขล้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงรวิกานต์  รวยสันเทียะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเขมนิจ  พระงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวรพิชชา  อินทร์แป้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกชกร  ต้นทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงรัชนก  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุธิมา  เกษรแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกรวรรณ  ชูศักดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสโรชา  พะสุรักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คราวจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชลกวนันท์  อินทรนุช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนโชติ  ศรีทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายยศกร  วานุนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอดิศร  จงอบกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสุทธิพงษ์  บังคะบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวสุ  วิไชยคำมาตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายยศพนธ์  แสนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพชรพล  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายภานุพงศ์  ปั่นหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายดลสรณ์  จันทร์หอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายเปรมบารมี  บานเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวีรภัทร  นามวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายจิรายุทร  สุทธิวรรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายการัณภาส  อาจยิ่งยงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธิติ  ฌานวุฒิพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภานุพงศ์  นพเก้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสุเมธ  มารมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสมโชค  เสาวไน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายชองโชค  เสรีก่อแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปรัชญา  หายทุกข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกัณนรีภัทธ์  วิริยะธนาชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชุติมณ  ยั่งยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสุณัญญา  ฉิมพลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธัญกมล  สำรวมจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศุจินทรา  บุตรงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภัทรวดี  อามาตย์มนตร๊ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ต้องสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงเกศกนก  ประวาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณิชชา  วรรณทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าเสมอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนภัสกร  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โสดากุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนงนภัส  ดาราย้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเบญญาภา  มนต์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายวุฒิเดช  แซ่คู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงทักษอร  คิดยาววงศ์สกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐชนน  สายชุมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจารุวิทย์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ก่อแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอธิตยา  คำทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกชนิภา  ใจกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงฉัฏฐมี  สุวรรณนุช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายนนทกร  แววบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกีรติ  หอมสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศุภากานต์  ได้ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชาลิสา  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหลี่ยมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอาทิตยา  มานะดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงแพรววนิต  นาคูณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกิตติกานต์  สมบูรณ์ประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวงศพัทธ์  เอิบอิ่ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนัธทวัฒน์  พวงขจร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายรัชกฤช  เริกดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกฤติน  แก้วงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวริทธิ์ธร  ตะลาโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฐพร   กกรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายบรรณวิชญ์  เศรษฐาภรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกิติญาดา  สุขสุม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชัญญานุช  ชายพรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชนิภรณ์  ทองคำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศิรประภา  ชะโกฏ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายมหาสมุทร  อริยะเดช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณภัทร  เยาวฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพรณภา  งามเด่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงลักษิกา  บุญเพ็ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงโชติกา  สุขร่วม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธัญทิพย์  สอนสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเอมิกา  ระเมียดดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปาณิสรา  โสสุดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพชรกรณ์  ภักดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศัสยมน  สุดเส้นผม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณฐเชษฐา  ตั้นจัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศิวกร  ยิ้มย่อง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปริยฉัตร  ชะเมืองรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกฤษฏิกร  หลุมแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คมคายหล่อนจำปา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภูริณัฐ  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอภิสรา  สุขดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปานพิมพ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศิวพร  พระทวง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสรวิศ  อินทมะโน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายวรินทร  เกิดลาภ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณฐพงศ์  บุญจิราพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายตะวัน  ธรรมทักษิณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จันทร์ปรุง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธัญชนก  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐนิชา  นุสายรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายพีระพล  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายฐากร  มณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายรพี  คุ้มมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงธัญสิณี  ลักษวุธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงชวิศา  พวงจำปา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงภูริชญา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงมนัสนันท์  เข้าเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายสรวิศ  จันทร์ไตรย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายวรเมธ  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสาธิยา  สว่างสิริทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายณัฐภัทร  เครือยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงนฤพร  ปลาดลาภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงญาดา  เนินงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงอัญชสา  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงกฤชอร  เยาวสกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงชลธร  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายวรภพ  ปัตตฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงอคัมย์พัชน์  อนันตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงบุญยาพร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงธนัชพร  ขอนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงฐิติพร  เนียรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงจินดารัตน์  ญาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงธนพร  สุขอุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายภวินธรณ์  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงณัฎฐา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงปพิชญา  บุตรสาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงเบญญาภา  ทุมไมล์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงปริศรา  คำบุญฐิติสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงลลิตภัทร  รักษ์คิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงเลอลักษณ์  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงวาสิตา  จิตรแม้น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายฉัตรตพล  สุบินดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายธัชกร  มณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายภักดีพงศ์  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กล้าณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงวรัมพร  พันธ์พรสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงณฐพร  ขอชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงนภัสสร  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายรภัทกร  กันสุมาโส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายรัฐธีร์  สินประสิทธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีรินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายโอเชียน สกุลภัส  ดูสโซล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายทวีวัฒน์  ศิรจตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงจันทิมา  จันทินมาธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายอนันต์วัฒน์  เผ่าสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกชพร  พัฒนศุภวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายภิเศกสินธุ์  นิยมธรรมกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงศิริยาณ์  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายดนัยพัชร์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายธีร์ปกรณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงฐิติภัสร์  จีระพงศ์ประภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายจักริน  ชมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายอิสระ  สุทธิโยธา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงธีมาภัท  ทะเกิงลาภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายประยูรศักดิ์  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายนพกร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายรัฐวิชญ์  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายกิจปณัฎฐ์  ทองพระพักตร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายณัฎฐ์  พิศโสระ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลุนราศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายวุฒิพันธุ์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายเมธัส  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายพอเพียง  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายปรัตถกร  เจนขนบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายเอกวัสส์  สุจิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  สุวรรณพึง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายชิติพัทธ์  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายแทนคุณ  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายอชิตะ  จองระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายชินภัทร  สมสวย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายอภิวิชญ์  ปัญญาเอก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายพงศกร  สระสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะโสทะกัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายธนกฤต  ทองวิไล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงศิศิรา  กมลาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายกลวัชร์  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายมิ่งมงคล  เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ต่ออภิชาตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงชนินธร  สินมาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายเตชินท์  ถาวจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายนวมินทร์  เสนาะกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงญาณิศา  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายณัฐชนน  พิมพากุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสิตางศุ์วตี  นิพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณหทัย  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงปาลิดา  สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงจิราพร  นิยมชม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพีรญา  ศรกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงคุณภรณ์  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงภัทรวดี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงแพรขวัญ  แพงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงเณรัญญา  กมุติรา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายณัฐภาส  ธานีพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายพลกฤต  พิกุลชาคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายฐานันท์  สิงหลสาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายดนพภัทร  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงพรนัชชา  ชาติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายกฤษกร  จันทร์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณปภา  ศุภธนะวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงเปมิกา  กระจ่างจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงสุริวิภา  ยงคง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายรพีพัฒน์  อุ่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงรุจีรัตน์  รักปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายรัชพล  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายแทนคุณ  ศรีสว่างอรุณรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายดนัยณัฎฐ์  กิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่กัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกานต์สินี  เหมาะทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหิมหัก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพวงชมพู  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงนิชกานต์  สวยรูป โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายนวินธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายกฤษณพล  สืบสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายกันตพัฒน์  คำดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายเรืองสิทธิ์  เมธาชัยศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายโกสิน  ดำรงสันติสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายณัฐพงษ์  นุสายรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายต้นบุญ  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพิชญ์นรี  หมอกเทพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงณิชกานต์  สิงคนิภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงยลรดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายธนภัทร  วริทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงเมทิกา  ทิพยเทอดธนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงณัฎธัญญา  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายพบธรรม  บุญเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายนิตินันต์  ได้รอดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงปั้นรัก  พลสาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายพีรวัส  รัตนโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายวีรภาพ  จุไร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายพงศ์พัศ  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายพงศ์พิสิฐ  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายอนุชา  จงผสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียมพล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายณรัณ  ภักดีรัตนางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงธนิษฐา  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงลภัลรดา  สุตลาวดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงชลิตา  วาสุพิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงสุชาดา  ทันงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงศิริพรรษา  สายหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงพรชนก  เลิศวิจิตรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกชกร  สกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงภัทรพร  ถิ่นอุ้มชู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงชนาภา  ทองพินิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ประคองดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายธนกฤต  กริดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายธนธรณ์  ชมภูเพชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายปัญญโชค  ทามนตรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายนพอนันต์  สุจินพรหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายพัสกร  ผลักกระโทก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายจารุเดช  บุญตั้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายณัฐวีกานต์  มณีเรืองสิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงบุญสิตา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงศรุตยา  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงกวินธิดา  อรรคคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงวิชญาดา  พะยังเฆ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพิชญาพร  แสงนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายธนิสร  ชมชื่นสิริพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายปาณัปนน  จรัสกุลางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายวุฒิภัทร  หวังวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายธนัท  ลิ้มถวิล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายณธรรศ  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายภัคพล  วงษ์บ้านหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฟังสุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายธรรศ  คุณปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายชวัลวิทย์  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงภคพร  อรุณสิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจักรี  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงนพรรณพลอย  กุลสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายราชพฤกษ์  วีรวงศ์สาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายปฏิภาณ  ธิติเชษฐ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ปทุมวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกวิสรา  วรรณตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธมกร  นิมิตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพิมพร  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายศุภณัฏฐ์  แยบดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณฐกร  ชอบมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชนรดี  สมานทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงสุพิชชา  ชิระกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุ่งเจริญพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณฎฐภรณ์  ปณัตถ์บุณย์ภวัต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายภัทรกรณ์  สารภี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงขวัญชนก  เพชรศรีสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณัฐดล  บุราคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงธนกร  กะลีพัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธรรมปพนณ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกานต์ธีรา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อรรคคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายชวนากร  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายปธิกร  มณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงบัณฑิตา  แนบทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสุธีกาญจน์  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายเปรมปริญญ์  ทรงศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปาณิสญา  สายคมคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณัฐถพ  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสิริวิมล  ประดวงชื่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงเพลงพรรษ  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงจิดาภา  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายสรวิชญ์  อุดมเวช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพงศ์ระพี  โกศลพุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายมรุพงศ์  พัทธวิภาส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงลภัสรดา  จันไธสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงชลฉัตร  บุตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงฉัตรกมล  เงยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายกวินท์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฐชยา  เประนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพิชชาพร  พันธ์บุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงชนมณี  ประยูรชาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หาญมานพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงญาดา  กำหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายนภสินธุ์  ถือคุณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอินทัช  อณาชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายจิรัฏฐ์ติกานต์  ครองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงทองกร  ตรองจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงเมธาพร  คำบุญฐิติสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปวริศา  สายยศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงอนัญญา  อุส่าห์ดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายชัยภัทร  แผ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงธนพร  ตรองอุดมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายเนติธร  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงชัชชญา  พัฒนฉัตรชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายกีรติกร  ควรอาจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงจิดาภา  ภูลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายก้องภพ  กิจแสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธัญญาพร  ภูตาคม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพรบุณยา  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายพงศภัค  บุญรับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายกฤษฎิ์  แย้มดวง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิชชาภา  เมธาจิตติกรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายศุภวิชญ์  ไหล่กลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายฌฒกร  พิศโฉม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธิติ  นิลผึ้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปัญญธิดา  ปัญญาเหลือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงชญาดา  วชิรภูวดล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอิงครัต  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายบุญยวี  สังข์พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพบธรรม  ฉัตรธนาธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงเบญญาภา  หายโศรก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงชาลิสา  พอกเพียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  จึงสุวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนฤชล  ชอบเสร็จ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอรชัญญา  พอกสนิท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายสุรวิทย์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงลภัสรดา  สายเมียศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพนิดา  อัศวรัศมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณิชชา  คนึงเพียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงมาริสา  ริชมอนด์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปณิดา  วงศ์สกุลภักดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพิชญา  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์แสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกันตินันท์  ลิมปวรางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงเกษญาณี  สารเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสุประวีณ์  คร่ำสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภัทรา  ชันกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงเกศินี  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายสิรภพ  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงฐิติยา  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพัชรพร  พรหมลิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายวัทน์สิริ  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ไชยพันนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  เลาวัชรากุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพันธจักร  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภิภัทษ์  ลักษวุธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธันยธรณ์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายสุทาวิชญ์  อรศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธีรภัทร  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายชนภัทร  จันตา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงจิรัชยา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงณัฐนันท์  วิริยกิจจา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวรวลัญช์  พาริหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกวิตา  จงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงมุทิตา  โอฬารพูลผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงเบญญาภา  จันสีดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพรชนก  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงณัชชา  ชินเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสุพรรษา  โสภิณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงวริศรา  เพ็ชรกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงธนัญญา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกุลจิรา  รักความดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายสุรศกร  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพชรกมล  นามเดช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปุณณภา  ชุมพลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงจุติณัฏฐ์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุพิชญา  หินเพชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกิรนันท์  ปกรณ์วัธน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายชณวัษก์  คำนึงคง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายปธิกร  สุดชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายฐณกฤต  โรจนกุศล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้องดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงขวัญข้าว  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอาทิตยา อันเนลิซ  โบเรอร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงทิพย์จารีย์  สืบนุการณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายรวิภาส  มามูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงภูนิภา  ลีเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปวริศา  โกสีย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายศิระ  บุญบัวมาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายบุริศร์รัฏฐ์  สุขแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพลวรรธน์  ปิ่นอำพล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงฐิตาภา  เย็นเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายปัณณวิชญ์  เหลืองมณีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงภวภาวัน  มุ่งวิริยะกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายกรีฑา  คลายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายธนกฤต  ทมะนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายภพณัฏฐ์  ย้วนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญปก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วทาสี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายณัฐดนย์  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายภรัณยู  โอวรากร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงภัทรศริญญา  เรียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปวริศา  โกติรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายวิชยุตม์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณัชชา  อ่าวพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชาลิสา  ร่วมพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งวงศ์เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกุนญาณิชา  ปะกิระตา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายนฤทธ์ธรณ์  สุริย์ฉาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพุฒิพงศ์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงองค์อร  กุลัดนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธนภัทร  จุงเลียก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสุชัญญา  มัดตุรัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายภูวิช  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายปวเรศร์  ไหว้พรหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงจิรัฏฐ์สุภา  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงชญานิศ  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายภัทรวัศฐ์  พงษ์ปิยานุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  กาบยุบล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายกันติพัฒน์  ผ่องศีล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกุลทรรศน์  สว่างสิริทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายจิรพิพรรฒ  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายอิทธิกร  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายสิรวิชญ์  คงนาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายเดชาธร  เจริญดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายธีรัตม์  สวายสมสีกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปริยากร  ธิติเชษฐ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกุลฉัตร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปิยรัตน์  ปาละศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงฉัตรศลิษา  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธมนวรรณ  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงจุตินันทร์  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพนิตตา  สันติสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงปาณิสรา  อังศุวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพรรษกร  จงอุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณัชชา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธนวิศว์  ธนานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพรขวัญ  ทีอุปมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณัฐชยา  คินขุนทด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงนลินรัตน์  วัฒนพายัพกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวิชญาดา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงศุภรดา  อุตตะโปน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัชชาภัทร  มียิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กมุติรา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงวัลลภา  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงดารัณ  เนินงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงอิสรีย์  รักแผน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงชนัญชิดา  เลอมานกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณัฐนรี  บุราคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์จูม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงมาศปีติ  เถกิงบุณย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ปัญตะยัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรใสดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงไอริสา  ระเมียดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิจสกุลไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายกฤษฏ์  ตฤณณานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิมพ์มณี  วิเชียรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายปฐพ์วรรธก์  สถิตอุตสาหกร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายปวริศร์  พงษ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงองค์อินทร์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายอนุพงศ์  อนันต์ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงวณานันท์  ดวงจันทร์โชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายศิริญานนท์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกวินธิดา  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงภูริชญา  นนทิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายวรพล  จะเชิญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายเจตน์  อมรกาญจนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงปารวี  พึ่งชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  อนุศาสนัน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงปุณณดา  ทรงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายกฤตภาส  พิกุลชาคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงรำไพพรรณ  ดวงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงมลกานต์  พงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายพีณกันต์  สำแดงเดช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพิณฉัตร์  เจริญปิยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายธนกฤต  พัดพรหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายอินทัช  อินทะนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงพรรษา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงวรฤทัย  จันทราช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงธมลวรรณ  หวังมั่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายจเด็จ  สระสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงธัญลิดา  อินัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกิตติมา  กมลวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงฉันท์ชนา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงนิศารัตน์  แก่นเดียว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงณิชากร  โมเทียน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงณัชชา  วีนาตะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงจิรัชยา  แพ่งเทพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายฮาริส  วลีประทานพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงจันทิมา  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายวรกฤต  กาญจนากาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายไชยพร  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสุพิชญา  สุชาติสุนทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายกฤชกัมพล  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายนราวิชญ์  เข้าเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงปุญญิสา  จรจรัญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงสาริศา  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธีรดา  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายชนนันท์  จันทน์หอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายกฤติธี  สังข์สาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงวริศรา  อัตวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์วิไล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธนัญชนก  ช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงทรรศน์กมล  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สกุลธรรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายพสุธร  วิภาคะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิระยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงจิรสุดา  พระไวย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกัญญภัส  สายศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายธนภัทร  ผาโคตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายคณิศร  ข่าขันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงปาลิตา  เทพรำพึง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายศิขเรศ  ทองวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวรรณิดา  ราษฎร์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพลอยชนก  สามาลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงขวัญชนก  ภักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงปาณิสรา  มงคลนพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงกัลยา  โกยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนภสร  เจียมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงลีลาวดี  ศิลาภากุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงศ์สกุลภักดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปคุณา  นพพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  สิรภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายณัฏฐพล  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงเกวลิน  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวธัญญู  เหลืองศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงไออริสา  คิดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงไออสา  คิดงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงไอลิน  คิดนาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงไอออ  คิดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองแสน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงอินทิรา  บุญสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ผลจันทร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงวรัฏศิตา  ดอมไธสง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงอัญชิสา  ชิดชอบ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายยศกฤต  คุณนาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายปัณณวัฒน์  ไชยโกษ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงปุณิกา  งามมาก โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายธนัท  มะสูงเนิน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายศตคุณ  รังแก้ว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงวิชญาพร  สุทธิสัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงสายธาร  สุบินนาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงพิชชาอร  จันทินมาธร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายรพีภัทร  ห้อยทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงนวลพรรณ  เหล่าขวัญสถิตย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงกุลทรัพย์  วิจิตรศักดิ์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงชุ่มเกษม  เพียซ้าย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงสุวนันท์  ชิ้นแก้ว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงเมษิณี  เชิดชัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงจิรภิญญา  มีเกิด โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงเบญจมาศ  เกษรบัว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงพัสวี  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงกานต์มณี  สุขจันทร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงวรรณพร  อุไร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กันนอก โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายวัชรพันธุ์  มิตถุลาวงศ์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงมลวิภา  สายนาค โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงเจนจิรา  แสวงมี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงแสนสิริ  อยู่สบาย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงอรปรียา  ผลเกิด โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงชุติกร  เทพวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงศุภักษร  แสงศิลา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงวรินธร  สายกลิ่น โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงนุสรา  พูนกล้า โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายโสมนพัฒน์  นาคสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงวิรินทิรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงเบญญา  โมกหอม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายสุดเขต  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายจักรกฤษณ์  สุมหิรัญ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายณัฐพล  มาสขาว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธัญพร  โสมสระน้อย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงอมลวัทน์  บุญญัติ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงพิรสา  เการัมย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำจันทร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายธนกฤติ  รัตนกาญจนาภา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประสานสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงมัธนาง  บุญมณีมงคล โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไพศรี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงมินตรา  ขุนศรีมณี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงชาลินี  หวังสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงวรินรำไพ  ไสวดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงมัธตังค์  สุขคุ้ม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายศรายุทธ  คงสิงห์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายสุรพันธ์  เห็นสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวปนัดดา  บุญกล้า โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายมติภูมิ  เปรมผล โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายเตชินท์  สมนึกตน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงกานติ์ชนิต  ดีล้อม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงอินทิรา  ศรีไสว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายยศกร  คุณนาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงภัทราพร  คุ้มจอหอ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงรมิดา  เพราะดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขศรี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายธนกฤต  ชิงชัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายพสธร  ภักดีกรวยทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงเบญญาภา  วสุวัชร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงชัญญานุช  ลีปีเตอร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงทิพกัญญา  ราชอุ่น โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงอาริสา  ดิษฐปาน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงนิพาดา  วรรณตรง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายภูริโรเจอร์  มิลเลอร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายเกษมสันต์  เลิศสรรสิริ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงสุรวดี  ไกยสวน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงชมพูนุท  มีรสล้ำ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงสุภัสษร  ไกยสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดรัก โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงดวงขวัญ  พุฒหอม โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์เมือง โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายอธิป  เลโน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงธนัชพร  เกษมทรัพย์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงสุธาวิณี  เขียวศรี โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงลินลนี  มณีนิล โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญกำเหนิด โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายักัณฑ์อเนก  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริทวี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงสุพิชญา  พันธุ์ดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดีสองชั้น เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีกำพล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงชมพูนุช  เการัมย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายกัญจ์  นพเก้า เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงกฤษณา  ธรรมพุมา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงภัณฑิลา  เพียรกล้า เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายธนกร  ไตรธิเลน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงจุรีรัตน์  มาสู่ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงกิตติยาพร  ศิริสุข เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายศุภสันต์  บุญอุดม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายจีเหนียว  จอย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหมาะหมาย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงกมลรัตน์  ยิ่งรุ่งโรจน์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายศิวภัฏ  พลประเสริฐ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงนรินการณ์  ศรีไสว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงมินตรา  เสมอสาย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงดลลดา  บุตรงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงขนิษฐา  ลดาวัลย์สุนทร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงจีรนันท์  โอทรงชัยอนันต์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กชายอุษณกร  แก้วพินึก เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายหัฏฐกร  แววดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายศิริศักดิ์  จันทร์ศรี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายณัฏฐากร  ชัยบัวแดง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงสรารี  ศรีบุตร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงศิริวศา  หมายกล้า เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงอรัญญา  ตรวจมรรคา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายณันฐภัทร  รสหอม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายภูดิศ  ศักดิ์ปรีชากุล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายชัยนันท์  แก้วงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายนัธวัฒน์  ดวงพล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงทิฆัมพร  ยวนจิต เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงภัทรวดี  พรธรรม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายอติชาติ  จันดาวงศ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวเงิน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงเสาวพร  สร้อยทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายไพศาล  วรโชติวนาไพร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงสุรัมภา  สมานทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายณภัทร  วัฒนสิงห์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปาริตา  อู๋หนู เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงภาวิณี  บานบัว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธัญกร  คงเอกลักษณ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสุเจียตา  สาน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชนะทะเล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพงศธร  สกุณี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายอัศวิน  ศรีเพชร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงศิรินทร์นภา  โภคทรัพย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายพงศ์พิชญ์  บุญตะนัย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายพัชรพล  เรืองรัมย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายสิงหา  ละเมียดดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายศิริพงษ์  เสาทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายกิตติทัษ  พูนดังหวัง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายศุภกร  เหลาฤทธิ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงอังคณา  รูปพรม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงนิภาวรรณ  เสาไสย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อินเทียน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เพ็ญ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายปิยปาน  เกษรบัว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  ทองเกลี้ยง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายอรรถพล  ภู่ภมร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายอาชวิน  เลิศสกุล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองฉ่ำ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายยงยุทธ  สนิทฉัตร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงโชติกา  บวรนันท์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายอครพล  จันทร์อักษร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงปริณดา  ชัยสนาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงสิริกร  สุราฤทธิ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สัตพันธ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงธันยพร  ชยายส เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายนันทชัย  สายชุมดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงกรองทอง  สุระโคตร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลมเมฆ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงคณิษฐา  พัตรสิงห์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงจุฑามาศ  พื้นนวล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงสุทธิดา  คงอุตส่าห์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงเบญจมาศ  กลิ่นฟุ้ง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงพัชรพร  โด่งดัง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายณภัทร  อ่อนเลิศ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายศิริโชค  รัตนสมบูรณ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงเบญญา  พวงจันทร์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพียรการ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงน้ำฝน  อินทนูจิต เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงภริภรณ์  เสาร์งาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงศิรัญญา  เชิดชีวี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายชัยนิธิ  มุงธิราช เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงฉันทชริยา  สุบินดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงวราพร  ศิริมา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายพิภพภัทร  พันธ์ใหญ่ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุริพล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายพรเทพ  อยู่พูน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณัฐธิดา  ริ้วลอด เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงนภษร  พารา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพิชญ์ญาภัทร  อัตไพบูลย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงวิชฎามณี  มูลพิมพ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงเสาวนีย์  ณะภาคเวชร์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงมาติกา  ศรีอ่ำดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายปฐพี  อายุชา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายศิวกร  มีเอี่ยม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายภาสกร  มาดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เจนถูกใจ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายปฏิพล  สวยสะอาด เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายปรัชญา  ละเมียดดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนพัฒน์  สุกิมานิล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายเจษฎา  นิยมไทย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายชาตโยดม  เจือจันทร์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายศักดิ์ดินัน  คงถือมั่น เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงนพมาศ  ชัยพร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงนันทกาญจน์  แก้วสมนึก เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงศศิกานต์  ตาดทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงอริสรา  คำแหง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงศิริรัตน์  สนสี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงญาณภัทร  แสงกล้า เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ชมบุญ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกมลชนก  เครือเพชร โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศิริรจน์ โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงดุษฎี  สวัสดิ์ทอง โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงถาวรีย์  แผ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงวริศรา  อยู่ดี โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แสงงาม โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงสุจิรา  ปานคำ โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงอาทิตยา  ประดับดี โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงจันทิมา  พวกพูนดี โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายอภินันท์  ไหมเลิศหล้า โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายรัชชานนท์  กิจเจริญ โรงเรียนบ้านเปรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายหาญทรัพย์  เยาวลักษณ์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงสุชาวดี  สุ่มทอง โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงณัฐชญานิศ  บุญเย็น โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีชะอุ่ม โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายกฤตภาส  และสง่า โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายสราวุฒิ  แก่นท้าว โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายรพีพัฒน์  เดชบุญ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายฐาปกรณ์  พยอมหอม โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปิยนัฐ  นาคสุข โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปุญยวีร์  นาคสุข โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงนัฐติยา  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงอภัสรา  สุขร่วม โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงปวันรัตน์  แช่มรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงสุวรรณนภา  ชะนะทอน โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงปาลิตา  คงศรี โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงกมลานนท์  พะนิรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วสุข โรงเรียนบ้านท่าส่วาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงธารศิลา  ชัยนิต โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงไปรยา  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงพาขวัญ  โคณะบาล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายณัฐพล  สามยอด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายตุลาธร  พันธุมา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงพิชชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายศรัณย์กร  บัวแย้ม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายสิรสิชฌ์  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงทิพย์วรา  เรืองโชติเสถียร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายธนกฤต  ทองสืบสาย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายชินดนัย  โรจน์จรัสไพศาล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ศรีตุลานุ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงฐานิตา  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  นะพรรัมย์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายปภังกร  อินทร์หอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายก่อบุญ  โล่เสถียรกิจ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริเมธากูล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายธนพล  ยอดเยี่ยม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายณิชคุณ  กิจอานันท์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายพสธร  พานทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายพงศ์ปวีร์  พิษณุวงษ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายกันตพัฒน์  จีนมะโน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงพัชรินทร์  คงถนอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงวิภาดา  อ้อวิเศษ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายวิญธารา  อึ้งอรุณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงณิชา  โชติพันธุ์พิวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงอธิฐาน  สินธาราประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงสุนิสา  ฮุนทิงทอน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงนภัสสร  เชิงหอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงทัฑณา  ผิวจันทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงณัฐจิตตกานต์  พุ่มลา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  จันทวงค์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงกมลพร  สมบุญลาภ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จนุช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายภูพิพัฒน์  บุญมา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใยยอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กชายณัฎทวรรธ์  จิววิบูลวัฒนะ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงศศิธร  แสนนอก โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายจิรวัศก์  ทองสืบสาย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงมาลิสา  อึงพินิจพงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีตุลานุ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายพสิษฐ์  เรืองโชติเสถียร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายธีร์รุตต์  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายภูมิพัฒน์  รังคกูลนุวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กชายภูวิศ  ยืนยง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงกุลจิรา  กองสนั่น โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงเอ็มม่า เมทินี  ลินควิส โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงคีต์ธันวาค์  กลีบเอ็จ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายไอตะวันฟ้า  สุขสมเพียร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงวสุมา  วิริยะเขษม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงธนภรณ์  สรรพวานิช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายกฤติน  วรวัชรพงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายปริญ  รักรสหอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวังจันทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงณัฐชฏา  ทองสุข โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงณิชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงปุณยภา  เหลืองมณีโรจน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายณคุณปัญจ์  อำไพภิญโญกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงชนิษฐา  มานะนาวิกผล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายณัฐพล  อาทิตย์รุ่งอรุณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงณัชชารีย์  หวัง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงชมเพลิน  ลิ่มสกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายเอริค  แกรมสตร๊อบ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงเมลินา  เลอบูล็องเจร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงอารีอานา อมีเลีย-โรส  สเตียร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายภูผา  กิตติคุณากร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงลภัสรดา  ลอยประโคน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงศรัณพร  อาสาเสนา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงศตนันท์  นาคเจริญ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายชรันธร  ชูชมงาม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายพัสกร  บุญศิริ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายปรมะ  ตรึกตราจังหรีด โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุดเส้นผม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายพศุตม์  ชำนาญการ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายภีมพล  ธุรานุช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายณัฐพงศ์  คัชมา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  คิดประโคน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายอภิมุข  เรืองวิเศษ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงสุพัชรี  กุลรัตน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายธนวัฒน์  ออกหาญ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายจิรวัฒน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายทศพล  ประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงสุรัตนวดี  สุวาสุนะ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงเอเซีย  ออเดอเรอร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงวารีกานต์  พีระนันท์รังษี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายกีรเกียรติ  ครอบแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายรัฐพงษ์  แต้มทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายปฐวี  ดีล้อม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงพรปวีณ์  สิริภักดีพิพัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายเจมส์ โทมัส  ดันแคน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตร์มานะโรจน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  จิตหนักแน่น โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงศิรนาถ  สันธืโร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงปุณณิศา  ยิ่งโรจน์ธรากุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงชุดาณัฏฐ์  สุขอุ้ม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายภูบดี  บุญน้อย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายธรรมวัฒน์  จึงวิวัฒนาภรณ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายกตัญญู  ศิริบูรณ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต๊ะวรรณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงณธิดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายณรึเดช  ทองอุ่น โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงอรณิชชา  นิลแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสังเกตุ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายอชิติกร  บุญสำเร็จ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงกิ่งโพยม  วัณโณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายมรรค  อยู่นาน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงปุญญิสา  รักพรม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงรัตฐิกานต์  เรียบร้อย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงเหมือนฝัน  กาสี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายธนวินท์  ขาวงาม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายกิตติพล  แสงดี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงอัศววิไล  เชื่อมงาม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงธนาวดี  สร้อยทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงสุธินันท์  คงถนอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงณภัสวรรณ  ผลจันทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายธนโชติ  มณีธรรมวงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายวัฒน์ธสรณ์  สุปินวงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงภัทรนันท์  นิลสุข โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงพันธกานต์  บุญล้ำ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม