รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศศิภา  ชาญณรงค์ โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมเสน โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนพล  รอดจิตร โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ประดับ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธนภัทร  อินทร์นาค โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมณีวรรณ  สิงหวัฒน์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงปิยนิตย์  ประสมใจ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงสุวภัทร  เพ็ชรศิริ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปภาวดี  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงฑิมพิกา  เรืองศรี โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วท่าชี โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์พงค์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงลลิตา  เสรีพงษ์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธราดล  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านควนสูง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปาริตา  ไพฑูรย์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกชกร  ด้วงแก้ว โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธันยาภัทร  คุณสนอง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนารีรัตน์  ด้วงแก้ว โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์นวล โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงปริยากร  ปลอดปล่อง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอัจจิมา  ราชธานี โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนันทิยา  จั้งโล้ง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ์โชติ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงยศวดี  คงเอียง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงยลรดา  คงเอียง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงภัทราวดี  บัวเมือง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองอ่อน โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกัลธิยา  หัสพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายศักย์ศรณ์  ฉิมยินดี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอภิชาติ  จันทร์จอม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายนพเก้า  ชุมช่วย โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชุติพนธ์  พรหมเรือง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภรัญยู  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายศุภกิตต์  อินทร์บำรุง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตรีเภรี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทองหนู โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเบญจรงค์  เจริญอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวสุธิดา  แต้มจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิมพิศา  ลิ่มอรัญ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธีระยุทธ  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐกรณ์  ศักดิ์พรหม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวริศรา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กว่องสั่น โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายอนุชิต  ช่างคิด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งมาก โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพศุตม์  พรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายอมรชัย  ริยาพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายนวพล  คงษา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงสา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายปิยพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายทัณฑกร  ลือภพ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกฤติพงษ์  จงจิต โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกชกร  แก้วอ่อน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกฤษฎา  พุทธพืช โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสิทธิกร  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายยศภัทร  นพพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพรเพ็ญ  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนภาวรรณ  ทองศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศศิโฉม  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนฤมล  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอมรรัตน์  พราหมณ์คงแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสิริภร  อ่อนรัตน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายลัญจกร  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุรัตดา  คีรีทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกันตินันท์  ทองนิมิตร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวัชราวรรณ  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนาขวัญ  มณีพุทธ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวิชุดา  ดิฐเนียม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนภาทิพย์  จันทร์พงษฺ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงดนุลดา  สุขราช โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วอำไพ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองตุ้ม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธัญพิมล  ละออ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายฐาปกรณ์  ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายจิรเมธ  พราหมณ์ศรีชาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายจิณณวัตร  วงศ์ณาศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายรัชชานนท์  คงจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายจิรเมธ  จันดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายสถิตชา  เอียดเดช โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกนกพร  พิจิตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัชชู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายธนภัทร  ปริพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายวิราศิณี  จิตรธรรม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเพ็ญนภา  กายโรจน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายนรวิชญ์  นุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายอภิรักษ์  จูสม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายเมธพนธ์  เพิ่มเยาว์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายฐาปกรณ์  เกิดเกลื่อน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศรรรร  ชัยภักดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายธรรมปพล  ชัยชะดา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายธนภักษ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายพิทยุตม์  เนาวพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณิชาพร  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เถียรวิชิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงจิรนันท์  ภูละ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเกณิกา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกนกพร  ราชรักษย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงรับรพี  วังคุ้มภัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงฐรินดา  พรมขำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิมพิศา  รักราวี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐรดี  แก้วบุตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายณฐกร  ละม้าย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิพย์ดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายภัทรชัย  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวราภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปานิศรา  ศรพิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสะอาด โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงแพรวา  อักษรวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐณิชา  เถียรวิชิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงทิฐินันท์  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปวีณรัตน์  ไชยยศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปรีดาพร  โททัสสา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวิลาสินี  เทพศักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศุภิสรา  จิตรจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอดิศร  สวัสดิวงค์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจิราศิน  ประชุม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภาวดี  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายนครินทร์  โชคพิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปัญญากร  กำเหนิด โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณภัทร  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกอัครบัณฑิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนากร  วิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุระกา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงมนต์นภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายองศ์บุญ  มีแรง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปกิตตา  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงภัทรธิดา  อังสานาบ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจิตรลดา  อนุภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอินทิพร  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสิรภพ  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวชิรวิทย์  นวลละออง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอริสา  ด้วงชุม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกรธวัช  สุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมะลิวัลย์  ฟักทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิราพัชร  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกฤติน  เกาไศยานนท์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงมนฤดี  อนุภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกานต์ตะวัน  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอชิคุณ  ชมบุตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปาณิศา  ด้วงเพชร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพิสิษฎ์กิจพงศธร  คุ้มแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพงศกร  จอมคำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐพล  อ้นประวัติ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงฐิตาภา  จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชัชชัย  เทพเรือง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณาลังค์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอริย์ธัช  พรหมด้วง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอลินดา  รัศมี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุกฤตา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงไอริณ  เปี่ยมปรีดากุล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงค์นาศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ภู่ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงดลพร  เทียมเมือง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงฐานิกา  ทองพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุภิชญา  นวลศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกนกพรรณ  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอานัต  ทัศน์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนัฐฎนิชา  ชูชาติ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกานต์รวี  จะรา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงญัฐทิชา  ธราพร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิณนภัส  นาควิลัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลายแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพนิเอล  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนธรณ์  บุญแสง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายตันติกร  นรินทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนลิตา  ช่วยเลื่อม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐชาวดี  ทองขำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนวพร  ปานุวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรรษชล  เลื่อมใสสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอรพิมล  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกุลจิรา  พูลจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวกุลทิพย์  ริยาพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอารดา  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอชิรญา  รูปโอ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณิชาภา  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงรยา  เต็มราม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพรพรรษา  เพชรอาวุธ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชนิสรา  อนุกูล โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปิยะรัตน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทปัน โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายสัณหวัช  เคนมา โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายพุทธิพงษ์  คุณสนอง โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายธีรภัทร  สุขกุล โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเอียด โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพิชญาวี  โกศล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพรหมพชร  มงกุฎ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณัจฉรียา  หนูสาย โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ซั่นกุล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปิยวรรณ  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายมรุเดช  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซั่นกุล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงรุ่งฤดี  บรรดาล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธีรนาฏ  ทองควนลึก โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนารีรัตน์  ชอบผล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธินันญา  บัวเผียน โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองแดง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณกัญญา  โมฬี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญรักษ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสุทธิพงศ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภานรินทร์  อุปฐาก โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงใบตอง  บำรุงศรี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัลทิมา  ชูคำ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฐานิตา  สมบัติ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ฮ่าน โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายนภดล  พริกแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอแสง โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภนาพร  บุญแนบ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงฐานิตา  ช่วยกรด โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายสิรวิชญ์  คงกุลทอง โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายวิรชัช  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายทวีสิน  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายโชติภัทร  ประทานชวโน โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอลิศา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดารารัตน์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  สวัสดิ์อุบล โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิเจริญ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเกวลิน  ทองสินธ์ุ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนรวิชญ์  มะลิทอง โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงดนูนาถ  พริกแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวริศรา  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนฤมล  เทพแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศศิธร  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสพิชญา  ชูสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงเกษกนก  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธนพร  รามแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกังสดาน  กิ่งชัย โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสุรสิทธิ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายนฤเบศ  ชัยแป้น โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพัทธีธ์รา  ทองนุกูล โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสิริญามล  ช่างคิด โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวุฒิพงศ์  จำนงค์จิตร โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวราเทพ  แจ่มจรัส โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐนนท์  บุญแนบ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมจิตร โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจิดาภา  ภักดี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนันทิตา  แจ้งใจ โรงเรียนบ้านควนสระ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายวายุ  ลิ้มอารีย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายคเณศวร  พนาลี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายกรณ์  วิริยะตั้งสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนวินดา  นาคขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวิภาดา  ศักดิ์อำนวย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายวโรดม  กล่อมแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายวชิรวิทย์  รักสังข์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายจิรวิชญ์  สอนไว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายชวกร  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายจิรภัทร  สีดำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายธนชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายพลาธิป  ตันธนกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สงอาจินต์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายญาณพัฒน์  กุลรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณิชากร  สุดธานี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายกิตติพัศ  รอดมา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายคิดคม  นาคทุ่งเตา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายอนุวัตร  ตรีพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายจักรภัทร  คุ้มครอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายธนา  ช่วยคุ้ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายพิชญุตม์  วุ่นดี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงฐิติชญา  พรหมมนตรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลือหล้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศิริกันยา  ลิ่มซุ่นตี๋ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจรูญลักษณ์  เพชรสอน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูมิดล  คงไพฑูรย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงขวัญกมล  มั่นเมาะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรพิชชา  ปัญโญแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองฉิม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอภิสิทธิ์  ตัณฑกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสืออินโท โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสุภาวิตา  พงศ์พรหม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศุภักธิดา  เพชระ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนัญทพร  ศรีสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสันต์ภพ  ชูเฟื่องฟ้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกันติยา  ทองนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนัจจนันท์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิระพร  ร้อยนาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเนียม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัณฐมณี  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติภูมิ  นิยมญาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปริมญาดา  ไม้เลื้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสิรินดา  เนยนม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธรรศพล  ลิ่วรุ่งโรจน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศักดินนท์  อินทร์คง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลวัฒนสุนทร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพรนัชชา  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรวิสรา  มีมาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนันทิดา  สุดี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลศรีนวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศุภณัฐ  ผอมกลัด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปาณิสรา  หนูจีนเส้ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายบัลลังก์ฉัตร  ชูคง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองก้านเหลือง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปัณฑ์  ปราสาทิกะพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปวริศา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงแพรวฟ้า  เพ็ชรผ่อง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฏฐนารีย์  ปานเขียว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธ์ุ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอรอมล  เสนาณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอนาวิล  ทองปาน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเลนภา  จันทะโร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขาวทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกิตติพศ  วรมาศกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชนินทร์ศักดิ์  ฉันทสุเมธากุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐชยา  พรรณรา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงเมลิช่า  มีสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกฤติน  ตั้งฐานานุศักดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธีรภัทร  มุสิกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพรรวินท์  เจนเจริญวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตั้งนรกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงโชษิตา  รักเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนภัทร  พัฒสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกานต์พิฐชา  ไวถาวร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวิริทธิพล  ชุมศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอัญทิชา  เพชรอาวุธ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธีธัช  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายตรีวิชญ์  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปัณนธร  จิตราภิรมย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพัทธดนย์  วิมลพันธ์ุ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนวรรธน์  หนูศรีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัฐภัทร  เพชระ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายฐานันดร  ชัยยศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงฐาปนีย์  ขุนณิรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัทรธิดา  กะตากูล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธีรพล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ภมรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐเพชรมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายฤทธิเดช  เรืองทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกชกร  สมบัติแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายศิวัฒม์  ศรีนุ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอัครวัต  ชูเชิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังคหะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศุณัญญา  จันทร์พงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปาลิตา  ทองศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุธิกานต์  ไทยแท้ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวริษา  พิศแลงาม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญแพ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธิดารัตน์  หรรสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดีต่าย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายโชติกะ  ตั้งวิศวกิจ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐธิดา  จี่พิมาย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงบัณฑิตา  สินไชย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรชกร  อุ่นศร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เกตุณรายณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์หงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุตาภัทร  ติ่งต่ำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากขนอน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายนรนิติ  ช่วยยิ้ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพรปรีณัน  สระแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปัณณทัต  พุทธสาม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพชรพล  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภัสสร  บุญยิ่ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงโชติกา  เพชรเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายภาคีนัย  หนูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปรียาภัทร  รักการ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายมาร์วิน  รสจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธีรนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมศร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอาภากร  ช่อสะอึก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายดรัณภพ  ทองจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชนัญชิดา  พงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายคณิศร  จินต์จิโรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภูริภัทร  แซ่คู โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายดุลยวัต  ชูจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายเกรียงไกร  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายนิรัติศัย  เกิดเพ็ชร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชุติกานต์  กระจ่างมล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภิญดาพัชญ์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศศินันท์  บุญหรอ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงฐิติชญา  ทวีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอธิกานต์  ทองดี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนันทน์วิทย์  ทองโอ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายตุลธร  อินมาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายก้องเกียรติ  เพ็ชร์ขน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธันย์ชนก  สันติพนาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ้ววังโส โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสันหณัฐ  ขำเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศิวพร  เศรษฐเชื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายมนัสวิน  พุ่มบัว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกรกนก  ประพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณชพล  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างคิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชนันญา  สอนประสม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปพิชญา  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภูริภัทร  มีแสง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศักดินี  จรดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงภัทรธิดา  เฉลิมพิพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอจิรวดี  เพชรขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายปรเมธร์  มากขนอน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศิรวิทย์  ชนิดปลอด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธัญชนก  เกลี้ยงกลม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายยิ่งคุณ  เกษเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณภัครสรา  หอมสิ้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชวัลรัตน์  พัฒสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายรัชชานนท์  หนูดำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกุลญารัตน์  แดงขาว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายชนกรตถ์  เพชรอาวุธ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐพงศ์  แต่งเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพัชรพล  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปณาลี  อุราพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงรัตติกาล  ถุงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร์นวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐวดี  อรุณประภากร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐมน  ทวีศิลป์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณภัทร  ทองขาว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกฤติณัฏฐ์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเงิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกฤติมา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิมญาดา  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณัฏฐากร  หนูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสุราณี  บุญทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปภังกร  นาคขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อนุอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภูสิทธิ์  ติณชาติอารักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงรามาวดี  โสภาคย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงมณีมณฑ์  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนภัทร  บุญแก้วสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  อู้สกุลวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณฐกร  ชูมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่โค้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวรชัย  ดุลยะศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเบญจพร  แย้มแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปรายฝน  น่วมเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชชาภา  พุฒถนอม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายอุดมศักดิ์  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอริชญา  เกิดขุมทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนภัทร  กำเนิดไทย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชาติวงศ์  เห็นจริง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจุฑาการณ์  สุขศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีครุฑ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายระพีพัฒน์  นาคพิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกฤตเมธ  สมสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจิระภา  ไก่แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายรัฐภูมิ  ถุงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายไกรวิชญ์  อุดมทองสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพรทิวา  ตันธนกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอรวณิชยา  นาคพิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธันยกานต์  เวชนารายณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐวดี  กิจขุนทด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปรายฟ้า  น่วมเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปัญจณีย์  แซ่ภู่ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายปาณชัย  อุนะพำนัก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพัชริดา  แก้วคง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงฐิติวรดา  วรมาศกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกชนันท์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงฉันท์ชนก  จันทร์เหมือน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปทิตตา  เรืองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกระจก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวรพิชชา  มุณีวรรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเพ็ญณิกา  ปานยัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายนนทนันท์  เหมทานนท์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายนฤเบศ  ปัตตายะโส โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนวินท์  อินทจักร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงญาติมา  เบียกขุนทด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอัญชิษา  หนูพรหม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกิตตินันท์  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณภัสธนันท์  พรหมประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายปวริศ  เลิศแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจุไรวรรณ  ศรีเอี่ยมศิลป์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปัทมวรรณ  อนุอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชุติมา  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณัฐชนกพร  บุญหรอ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจักรชัย  อ่อนคำบัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผุดแจ่มใส โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจันทนิภา  บุญเลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสพิชญา  ตันติวิกรม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสวภัทร  เจริญแพทย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายเมธัส  ใจเพียร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธีระธาดา  รักนาควน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปารณ  ชุมขำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปวริศา  อดทน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชฎาเกษ  คินธร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพศุตม์  เพชรชนะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจารุวิทย์  สมหวัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปภาดา  ศรีประเทศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายชัยธวัช  เกื้อฉิม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งสถาพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สามทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฐิติกานต์  รองเดช โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงตรีชฎา  คำหวาน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายชิษณุพงศ์  ประเสริฐเพชรมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายจักรพงศ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพงศกร  ทองคำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธเนศเหมรัศมิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสัคค์วสุ  ลีลาวัฒนเกียรติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายอารักษ์  เนียมสุวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจริยนาฏ  วรรณศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุติษา  เพ็ชรยัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภานุวัชร์  บุตรพรหม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายบวรพจน์  เมฆศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพิมพิศา  ทองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายไชยธรรมรงค์  ดิษฐสาคร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายเสริมศักดิ์  ชัยธวัชธำรง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกฤษฎาพรณ์  หิรัญจารุ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนพัฒน์  สมประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจันทร์วิภา  แต่งเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันทร์เสาร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปัญญากร  แสงณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสุณิสา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณภัทร  จันทกานต์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงโสมสิริ  พาหุมันโต โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายวีรภัทร  เมืองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกุลนาถ  สุดจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธีธัช  สินธุวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิโรจน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณัฐพงศ์  มุสิกชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอดิศร  ตั้งนรกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอนุพงษ์  วงศ์ท่าเรือ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุภัสสรา  มีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงธันยพร  กรุยะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แซ่ชั้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงประดับขวัญ  ทองพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปทุมวดี  รัตนปัญญา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพรทิพา  รุจาคม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายจักรพงศ์  ตุ้งฉาย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  รักบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสุธิดา  จำปาพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพลลภัตม์  อุ่นศร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศักดิ์สง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายขวัญชัย  หลักซุม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกิรณา  ดุลยาสิทธิพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิรสัตยาวงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฐชา  ทองใบ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายสุทธิวีร์  จงจิตร โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายพิษณุพัฒน์  พัฒสังวาล โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายจตุพล  นิลมาศ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายนิติพล  ควบคุม โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายพงศกร  ช่างเรือ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายณฐพล  นวลเศษ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายศุภณัฐ  จำปาอูบ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายปัญญากร  คงแป้น โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงคริสติน่า  เซียร์ริ่ง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายรัชชานนท์  มาส่ง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายนฤชิต  หนูมาก โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกฤษณะ  บุญเจริญ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐพงศ์  คนึง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปพิศรา  กองดี โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปานกมล  ชูพันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายวินภัทร  คล้ายทอง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกรรณิการ์  คงทอง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงจณิตา  จันทร์ทอง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณิชมน  พริ้มเพรา โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงศิริวิมล  อินทรักษ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายเอกพล  ลำพูน โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายนวพล  แซ่ชั้น โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายนิติพัฒน์  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงภูมิญาดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายชนาธิป  ยวนพันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกนกพร  สิทธิชัย โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  รักษ์รอด โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงศิริรักษ์  ปลอดอ่อน โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยยศ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกันตยา  จุลเพชร์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงจีระนันท์  หอมกอ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกวิน  ก้อนทิพย์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงภูมิเทพ  สิงหบำรุง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายจตุพร  ริยาพันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภูวิศ  โฮกอ่อน โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวิญาดา  เทพทอง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทบำรุง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายฐติวุฒิ  ทองแท้ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวิริทธิ์พล  หลิวคง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงเวทิตา  วันชัย โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศรุต  ศรีบุญยัง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงคุณัญญา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายวุฒิภัทร  ตั้งสถาพร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงรินรักษ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงลภัส  กิจวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไมถึง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงรณพร  ชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงอรวรา  ปฤษฎางค์กูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายกฤติน  สวนกูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายยศพนธ์  ลูกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายศุภัชพงศ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายธนทัต  อรุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงวิสสุตา  วันมณีศรีบงกช โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปฏิวัติ  ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายวชิรวุฒิ  หลักซุม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์ชู โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภูริช  แว่นศิลา โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปฏิภาณ  สุ่มยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอภิภูมิ  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธันวา  จันทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสุชานรี  สลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงรัญชิดา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงเพชรลดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปริยาภัทร  พันธ์สุข โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงเกรศา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชาลิสา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจิรนันท์  เกื้อเจริญ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนุชนาฏ  ว่องสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงภัทรธา  ภูหิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงอริสรา  กองทูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงฐิติชญา  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายจักรพงษ์  โพธาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณภัทร  สุ่มยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เต็กสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงคิรภัสสร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงภัคภร  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายศุภณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายสัณหณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงขวัญกมล  แต้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายกฤษกร  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธัญรดา  รัตนคช โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงฐิดา  สุทธิคุณานันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายชัยวัตร  เพ็ชรมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายเสรฏฐวุฒิ  เกตุเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงณภัฏษอร  ผุดประสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายศุภณัฐ  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายศิรวิทย์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายเตชิต  จงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอมรกานต์  ฟักจีน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายเสกข์วิจักขณ์พงศ์  คุ้มชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นเสียม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปริยากร  อุปการแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายพงศกร  สาริขา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงดวงตะวัน  ยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นลดารมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายชนวัฒน์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงภัทรนิดา  สงอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายชยุติพงค์  พุทธาโร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพัสวี  ศรีวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายกิตติโชค  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงสุพิชชา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายณฐกร  กรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงทิฆัมพร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนันธิดา  อักษร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาควิลัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายจตุรชัย  ภูมิไชยา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงรดาภัค  ชูทองวรโชติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงกุนธิตา  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสุภัชชา  เพ็ชรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนิพัทธ์พร  ราชพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายสุภชัย  ฟุ้งเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอติวิชญ์  อักษรดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นามสน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงลลิตา  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอัญญา  ทักษิณาวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธารินี  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธนเทพ  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงฐานิตา  เพ็ชรรัตน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายพชรพล  กระจะจ่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายชินกฤต  ชัยขันท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงพศิกา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงกษิรา  ปิลวาส โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายธเนศ  ชูนาค โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายจิราวัฒน์  ชูลี โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงเบญญาภา  เบญจพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงอรชพร  รัฐนิยม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายกฤตพล  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงปริณดา  วุฒิไกรวิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงสิมิลัน  จันทร์พุธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงณัฐชนัน  เพชรขาวช่วย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงสิริกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงกรรณชนก  เภาประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายจักรกาย  ทรัพย์เมฆ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงธามิศา  คงเช็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายราเชน  รักปาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพรรณภัทร  งาแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพรรณพนัช  ยอดทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณฐภัทร  ไชยมุติ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายคีตศิลป์  เส้งสุย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คลาดนาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ริยาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งสกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายภวินท์  ไกรนรา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายกลวัชร  พัฒศรีเรือง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนลิน  สิงหบุญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงภัททิยา  จินตาคม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปภังกร  พิชัยณรงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายธีรภัทร  พูลแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เพ็ญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เล็กขำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม