รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศศิภา  ชาญณรงค์ โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมเสน โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนพล  รอดจิตร โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ประดับ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธนภัทร  อินทร์นาค โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมณีวรรณ  สิงหวัฒน์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงปิยนิตย์  ประสมใจ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงสุวภัทร  เพ็ชรศิริ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปภาวดี  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงฑิมพิกา  เรืองศรี โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วท่าชี โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์พงค์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงลลิตา  เสรีพงษ์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธราดล  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านควนสูง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปาริตา  ไพฑูรย์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกชกร  ด้วงแก้ว โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธันยาภัทร  คุณสนอง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนารีรัตน์  ด้วงแก้ว โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์นวล โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงปริยากร  ปลอดปล่อง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอัจจิมา  ราชธานี โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนันทิยา  จั้งโล้ง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ์โชติ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงยศวดี  คงเอียง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงยลรดา  คงเอียง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงภัทราวดี  บัวเมือง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองอ่อน โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกัลธิยา  หัสพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายศักย์ศรณ์  ฉิมยินดี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอภิชาติ  จันทร์จอม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายนพเก้า  ชุมช่วย โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชุติพนธ์  พรหมเรือง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภรัญยู  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทร์บำรุง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตรีเภรี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทองหนู โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเบญจรงค์  เจริญอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวสุธิดา  แต้มจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิมพิศา  ลิ่มอรัญ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงบุษกร  ขนาบแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธีระยุทธ  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐกรณ์  ศักดิ์พรหม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวริศรา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กว่องสั่น โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอนุชิต  ช่างคิด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งมาก โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพศุตม์  พรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
51 นายศุภกร  มังกรรัตน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวกนกกร  ณเสน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวนันธิดา  บรรหาร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวญาดา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวสิริมา  จันทรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวณัฐฐา  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวนวรัตน์  หวานสนิท โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวพรภนา  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาววลัยพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวอรวรรณ  โตเอี่ยม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวนิฐปนี  ฉวีวรรณ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวสุธาวัลย์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นายธีรภัทร  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายอมรเทพ  หงษ์ไกรเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายศุภชัย  แซ่อื้อ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายศุภวิชญ์  ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายชาญณรงค์  อาจนะ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาววรรณกร  ตรีศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวณัฐพร  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวดาวพระศุกร์  วงษ์กวี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวมุกขรินทร์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวสุทธิดา  เมฆหมอก โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธนาวี  ส่องแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายเฉลิมพล  รองแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายภูริณัฐ  หวังแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายรัชภูมิ  รักษายศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอมรชัย  ริยาพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายนวพล  คงษา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงสา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายปิยพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายทัณฑกร  ลือภพ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกฤติพงษ์  จงจิต โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกชกร  แก้วอ่อน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกฤษฎา  พุทธพืช โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายสิทธิกร  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายยศภัทร  นพพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพรเพ็ญ  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนภาวรรณ  ทองศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงศศิโฉม  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนฤมล  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอมรรัตน์  พราหมณ์คงแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสิริภร  อ่อนรัตน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายลัญจกร  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุรัตดา  คีรีทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกันตินันท์  ทองนิมิตร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวัชราวรรณ  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนาขวัญ  มณีพุทธ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวิชุดา  ดิฐเนียม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนภาทิพย์  จันทร์พงษฺ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงดนุลดา  สุขราช โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วอำไพ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองตุ้ม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธัญพิมล  ละออ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายฐาปกรณ์  ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอุษา  จันทร์สังข์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพัฒน์ชิระ  แก้วชัด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศริราวดี  ภูครองตา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธนกฤต  ไชยยุทธ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพริมรตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงโชติทาริกา  สาละสาลิน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายจิรเมธ  พราหมณ์ศรีชาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณฐาอร  สุริยัน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกชณิชา  วิจาราณ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสโรชา  นิระโส โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสถิตาภรณ์  ศรีอุทัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธีรเทพ  บุญช้าง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกิตติคุณ  เพชรศิริ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วกระจาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชนิดาภา  กิตติพลจักร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมาริสา  น้อยภา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐกานต์  คงฤกษ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปานไพลิน  นพรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัชพล  หนูทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวรรณวิสาห์  บุญนำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนันท์นลิน  นวนนุ่น โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ศศิดเดโช โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญชู โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพราวแสงจรัส  สนิทราช โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  ชุ่มนวล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศุภพิชญ์  บัวเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรัตน์ประภา  พรหมทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอันดามัน  นิมนต์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรุ่งนภา  นวลสุทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพลอยเงิน  น้ำเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพชรมน  จีนศรีคง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์  ศรีทองคำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีใหม่ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนภกมล  ชุมทองมา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปราณปริยา  สรรเสริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หนูสงค์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนราเทพ  พิบูลย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐกรณ์  สิริ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายอภิวัฒน์  ยงรักษา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภูษณิษา  รักแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธิดาภรณ์  อุ่นแท่น โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนวัฒน์  วุฒิศักดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธัญญธร  อินทสโร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปุณยนุช  คะเชนทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายทีปกร  คำปรีชา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภัทรศัย  จิตพนมกาญจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนทัต  จำรัสฉาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสุภาวดี  ญาโนทัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอดิศร  เพ็งสกุล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายเกษมศักดิ์  เทพี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสรัลรัตน์  คงภักดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอริษา  จันทับ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกฤษฏ์ธนัน  บัวแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชาลิสา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจรื่น โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุณัฎฐา  เรือง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกนกอร  สุรกา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศุภกิตติ์  ทองศรี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสรวงศ์  ไชยทิพย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัชชา  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกฤษณะ  แม้นหิรัญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองถึง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอตินุช  ประกอบ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชาสิทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอัจฉรียา  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวชิรวดี  ชัยเวช โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงฤทธิชัย  ขาวทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกิตติญา  เดชะ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชยกร  หมีทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปิยพร  อุปลา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  มีอักษร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภรณ์ชนก  สวยสาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรสริน  เชื่อมใจ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศิรภัส  พัฒนกูล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภูริณัฐ  ดีชัยภูมิ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอชิรญา  ชำนาญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขกุล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกัณธีย์  คงอินทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกวินท์  บุญชู โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกฤษกร  อุไรโรจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงญาณิศา  สีจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพัชรภร  นวลแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสโรชา  สนิทราช โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายจิณณวัตร  วงศ์ณาศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายรัชชานนท์  คงจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายจิรเมธ  จันดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายสถิตชา  เอียดเดช โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกนกพร  พิจิตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัชชู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายธนภัทร  ปริพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายวิราศิณี  จิตรธรรม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงเพ็ญนภา  กายโรจน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายนรวิชญ์  นุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายอภิรักษ์  จูสม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายเมธพนธ์  เพิ่มเยาว์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายฐาปกรณ์  เกิดเกลื่อน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงศรรรร  ชัยภักดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายธรรมปพล  ชัยชะดา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายธนภักษ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายพิทยุตม์  เนาวพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณิชาพร  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เถียรวิชิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงจิรนันท์  ภูละ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงเกณิกา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกนกพร  ราชรักษย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงรับรพี  วังคุ้มภัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงฐรินดา  พรมขำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิมพิศา  รักราวี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงณัฐรดี  แก้วบุตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายณฐกร  ละม้าย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิพย์ดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายภัทรชัย  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงวราภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปานิศรา  ศรพิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสะอาด โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงแพรวา  อักษรวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณัฐณิชา  เถียรวิชิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงทิฐินันท์  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปวีณรัตน์  ไชยยศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปรีดาพร  โททัสสา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวิลาสินี  เทพศักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายเตชน์  นนทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายศิวรรจน์  คมกล้า โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงศิราภัสสร  หนูหีต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัตธิมา  อินทรทัศน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิพงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายกิตติพงษ์  รัชชู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงนภัสสร  เวียงชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนุชนาฎ  วัฒนวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงธัญรัตน์  จันทะปะ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพรธิรา  คงลำพูน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงฐานิกา  หนูพรหม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายธนาวุธ  สุขเปรม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงดรณีรัตน์  ทองเปลี่ยนแสง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายทีปกร  คงศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสุภัสสร  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอรกช  รัตนะ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศุภนุช  หนูคง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงรสริน  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงนิชาพัฒน์  หอสุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายธนกฤต  บวรสว่างนิเวศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายปุณณเดช  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปิยาพัชร  ฉวาง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญนำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภาวินี  พยัคฆา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายกันตพล  ภักดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกชฎาภรณ์  อำนวย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายวัรภัทร  ทองนาค โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศุภิสรา  จิตรจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอดิศร  สวัสดิวงค์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายจิราศิน  ประชุม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภาวดี  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนครินทร์  โชคพิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปัญญากร  กำเหนิด โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณภัทร  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกอัครบัณฑิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนากร  วิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุระกา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงมนต์นภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายองศ์บุญ  มีแรง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปกิตตา  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภัทรธิดา  อังสานาบ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจิตรลดา  อนุภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอินทิพร  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสิรภพ  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายวชิรวิทย์  นวลละออง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอริสา  ด้วงชุม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกรธวัช  สุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงมะลิวัลย์  ฟักทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจิราพัชร  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกฤติน  เกาไศยานนท์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงมนฤดี  อนุภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกานต์ตะวัน  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอชิคุณ  ชมบุตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปาณิศา  ด้วงเพชร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพิสิษฎ์กิจพงศธร  คุ้มแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพงศกร  จอมคำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัฐพล  อ้นประวัติ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงฐิตาภา  จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายชัชชัย  เทพเรือง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณาลังค์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอริย์ธัช  พรหมด้วง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอลินดา  รัศมี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุกฤตา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงไอริณ  เปี่ยมปรีดากุล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงค์นาศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ภู่ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงดลพร  เทียมเมือง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงฐานิกา  ทองพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสุภิชญา  นวลศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกนกพรรณ  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอานัต  ทัศน์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนัฐฎนิชา  ชูชาติ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกานต์รวี  จะรา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงญัฐทิชา  ธราพร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิณนภัส  นาควิลัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลายแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพนิเอล  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธนธรณ์  บุญแสง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายตันติกร  นรินทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนลิตา  ช่วยเลื่อม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฐชาวดี  ทองขำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายนวพร  ปานุวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพรรษชล  เลื่อมใสสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอรพิมล  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกุลจิรา  พูลจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวกุลทิพย์  ริยาพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอารดา  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอชิรญา  รูปโอ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณิชาภา  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงรยา  เต็มราม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฐนิชา  สารพงษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงติณณา  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชวิศณัฏฐ์  พิริยะรุ่งภิญโญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณฐกร  ยะโส โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอนินทิตา  ดำวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกริญญากร  จิตรธรรม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสโรษิณี  ศรีแก้วคง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปณิดา  เอี่ยมรักษา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปิยะเนตร  เพชรน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพรพิมล  ทองศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชมพูนุช  กำลังใบ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรวิสรา  ชุมชอบ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายสุทธิภัทร  ส้มเกตุ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยมา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงดวงกมล  ชูจิตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงจิราวรรณ  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพัชรกันย์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพรพิมล  ทองถึง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปริชาติ  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูดำดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายเภอ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงญาณิฐา  ชัยเวช โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงประภาภรณ์  ศิริชู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  สายสามพราน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญคง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงรัชนีกร  ประดับสกุลวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปณิศา  ทองขำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมุดจินดา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายปัญญวรรธน์  พลวิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนฤมล  ห่อวุ่น โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุรัสวดี  จรเปลี่ยว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐวรา  พาลกูล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพรพรรษา  เพชรอาวุธ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชนิสรา  อนุกูล โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปิยะรัตน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทปัน โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายสัณหวัช  เคนมา โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายพุทธิพงษ์  คุณสนอง โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายธีรภัทร  สุขกุล โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเอียด โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพิชญาวี  โกศล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายพรหมพชร  มงกุฎ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัจฉรียา  หนูสาย โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ซั่นกุล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปิยวรรณ  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายมรุเดช  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซั่นกุล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายรุ่งอรุณ  ชนะพล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงกฤติมากรณ์  แซ่หลี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนิภาพร  ฐานะกาจน์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงรุ่งฤดี  บรรดาล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงธีรนาฏ  ทองควนลึก โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนารีรัตน์  ชอบผล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงธินันญา  บัวเผียน โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวธีราพร  บัวนุช โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวจิราวรรณ  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวญาณศา  โมฬี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวอารดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นายฉัตรมงคล  จิตรแจ่ม โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพีรญาณ์  บุญจริง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพีรดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงศิริภัสสร  คุณสนอง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองแดง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณกัญญา  โมฬี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญรักษ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายสุทธิพงศ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภานรินทร์  อุปฐาก โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงใบตอง  บำรุงศรี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกัลทิมา  ชูคำ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงฐานิตา  สมบัติ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอุฑาทิพย์  ทองควนลึก โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวัลย์พร  สิขิวัฒน์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกัญญาวดี  สุระกา โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเสาวภา  กามูณี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ฮ่าน โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายนภดล  พริกแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอแสง โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงภนาพร  บุญแนบ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงฐานิตา  ช่วยกรด โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายสิรวิชญ์  คงกุลทอง โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายวิรชัช  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายทวีสิน  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายโชติภัทร  ประทานชวโน โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอลิศา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดารารัตน์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  สวัสดิ์อุบล โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิเจริญ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเกวลิน  ทองสินธ์ุ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายนรวิชญ์  มะลิทอง โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงดนูนาถ  พริกแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงวริศรา  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนฤมล  เทพแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศศิธร  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสพิชญา  ชูสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเกษกนก  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธนพร  รามแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายกังสดาน  กิ่งชัย โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายสุรสิทธิ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนฤเบศ  ชัยแป้น โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพัทธีธ์รา  ทองนุกูล โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสิริญามล  ช่างคิด โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวุฒิพงศ์  จำนงค์จิตร โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวราเทพ  แจ่มจรัส โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฐนนท์  บุญแนบ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมจิตร โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจิดาภา  ภักดี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงบัณฑิตา  สังคณี โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรเชนทร์ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงนัจนันทน์  หนูขาว โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายสีหนาท  อริยเดช โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวณัฐนิชา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวพรหมพิริยา  บุตรบุญ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวปภัสรา  จรแก้ว โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงนันทวัน  สังเลื่อน โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณิชารีย์  คงศรีชาย โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวรกาญจน์  สุขช่วง โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนันทิตา  แจ้งใจ โรงเรียนบ้านควนสระ 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายวรพล  เพชระ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงวริศรา  คงปลอด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงวรรณรดา  เรียงพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายรพีสิทธิ์  เจริญสุข โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายกิตติภัค  ยาบ้านแป้ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายชวกรณ์  กัลพฤกษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงธันยภัทร  ทรฤทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงนตชนก  เงินเหลี่ยม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แซ่ตั่น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายปกรณ์  ยิ่งบุตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายพีรวิชญ์  หมั่นถนอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายภูริพัฒน์  ฉิมมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายนรภัทร  แข็งมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายวทัญญู  ด่านเจริญชัย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายกิตติศักดิ์  พัฒน์ชู โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายธนพล  สุระกา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายชาติกานต์  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายเมธัส  ทวีโภควัฒนกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงชญานุตม์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายสุทธวีร์  รัศมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายกุลธวัช  ช่วยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกนกอร  สุดคง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพัชชารวี  นันตสิน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอนาวิล  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกนกอร  วรรณพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายนพรัตน์  รัตนบุรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภัทรกร  พรหมเจียม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศศินภา  ชูแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงโสภิดา  หนูแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภูริทัต  พันธ์เล็ก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วศรีมล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเพ็ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงทักษพร  เมืองซุม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวินท์ณกร  แซ่หลี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงโยษิตา  ยงเยื้องคง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงรินลดา  บุญฉิม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเยาวเรศ  ศรีเอี่ยมศิลป์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณชธร  พันธ์ศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐติกา  ให้หวล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีชุม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายณัฏฐากรณ์  ศรีโชติ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสุวินัย  ไชยยศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุราษฎร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปพาณิน  ครองนุช โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปราชญ์ญาพร  ทองมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายเอื้ออังกูร  แข็งมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปิยะธิดา  อยู่สกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสมาพร  สุทธินวล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงบุษยมาศ  สิงคาร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสราวุฒิ  ครองนุช โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัชวรัญญ์  พันธ์ศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายคุณาธิป  สงค์ช่วย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายชลากร  รัศมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนาพล  จินดา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปัญญาวิชญ์  จันทร์มณี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกิติยาพร  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชมพูนุช  หนูกลิ่น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อภิวัฒน์วราวงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสุขศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงมาศมาตา  ศุภกรชูวงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงรวิสรา  คงปลอด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกิตติภูมิ  มายุปักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนันทกว้าง  จัตุมิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทองคำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณิชนันทน์  แดงขาว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกฤษณพล  จันทร์ศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิ์บุรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนพัฒน์  รอดเจริญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพริษฐ์  บางรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวราคณา  พลายจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอรจิรา  พลายด้วง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกรณิศ  นามนวล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยคงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอนิษา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงจารุวรรณ  คชเถื่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวรเมธ  ชฎาการณ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงแพรวา  เกษรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปาลิตา  เส้งเซ่ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายวิศรุต  ขวัญม่วง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกชกร  เศวตเวช โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่วยคงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชนันธร  ชูศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอรนลิน  แก้วแสน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปองคุณ  ศรีสมทรัพย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกัณยาวีร์  รุ่งอาญา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงลลิตภัทร  ตังรักษา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสรัลรัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสิรินญา  พยาบาล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอรอุมา  สุขอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทวงษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงชญาดา  ทองสกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกฤติยาณี  หนูพรหม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายนพรัตน์  วงศ์เพ็ญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายกิจญาณ  จรดำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเกวลี  ปานดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณิชารวี  นันตสิน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุขแท้ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายสัณหณัฐ  ชูชาติ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายสุทเดช  รัศมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุเมธนี  สุขทิพย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอาทิติยา  มั่งมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายตะวันชัย  พรหมอินทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนันทภัส  เจริญรักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพัสกร  สุภาพโรจน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายภูมิทัศน์  บัวอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายหรินทร์  ลาชโรจน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอรปภา  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายปฏิวัติ  อุ่นสุด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐวดี  คงสิทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพีรพัฒน์  พิบูลย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปพิชญา  พรายพรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกชพร  แก้วเพ็ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเฑย์วษา  ขุนโหน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกฤชณัท  ขุนพัฒนากุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายนเรธรน์  ชูศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายปุณณัตถ์  ประพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายรัชชานนท์  แซ่เอี้ยว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายสนธิ  เจริญรักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเฮง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฐิติมา  พรมเสวียด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธเนศพล  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วสุขศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสิรวิชญ์  แดงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุภาพร  รักษ์ศรีเมือง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอรรถโกวิทย์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกวิสรา  ณะเสน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนภาพร  พันธ์เล็ก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงทักษอร  คงศรีรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมศร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณชพล  ยอดสร้อย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายนัทธพงศ์  นุศรีจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอธิวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธนัชพร  ธราพร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงมนัสญา  ยมนา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวายุ  ลิ้มอารีย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายคเณศวร  พนาลี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายกรณ์  วิริยะตั้งสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงนวินดา  นาคขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงวิภาดา  ศักดิ์อำนวย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายวโรดม  กล่อมแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายวชิรวิทย์  รักสังข์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายสิรวิชญ์  สอนไว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายชวกร  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายจิรภัทร  สีดำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายธนชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายพลาธิป  ตันธนกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สงอาจินต์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายญาณพัฒน์  กุลรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณิชากร  สุดธานี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายกิตติพัศ  รอดมา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายคิดคม  นาคทุ่งเตา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายอนุวัตร  ตรีพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายจักรภัทร  คุ้มครอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายธนา  ช่วยคุ้ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายพิชญุตม์  วุ่นดี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงฐิติชญา  พรหมมนตรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลือหล้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงศิริกันยา  ลิ่มซุ่นตี๋ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงจรูญลักษณ์  เพชรสอน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภูมิดล  คงไพฑูรย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงขวัญกมล  มั่นเมาะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวรพิชชา  ปัญโญแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองฉิม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอภิสิทธิ์  ตัณฑกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสืออินโท โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงสุภาวิตา  พงศ์พรหม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศุภักธิดา  เพชระ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนัญทพร  ศรีสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายสันต์ภพ  ชูเฟื่องฟ้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกันติยา  ทองนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนัจจนันท์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจิระพร  ร้อยนาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเนียม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกัณฐมณี  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกิตติภูมิ  นิยมญาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปริมญาดา  ไม้เลื้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสิรินดา  เนยนม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธรรศพล  ลิ่วรุ่งโรจน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายศักดินนท์  อินทร์คง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลวัฒนสุนทร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพรนัชชา  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงรวิสรา  มีมาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนันทิดา  สุดี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลศรีนวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายศุภณัฐ  ผอมกลัด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปาณิสรา  หนูจีนเส้ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายบัลลังก์ฉัตร  ชูคง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองก้านเหลือง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายปัณฑ์  ปราสาทิกะพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปวริศา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงแพรวฟ้า  เพ็ชรผ่อง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงณัฏฐนารีย์  ปานเขียว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธ์ุ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอรอมล  เสนาณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอนาวิล  ทองปาน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเลนภา  จันทะโร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขาวทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายกิตติพศ  วรมาศกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายชนินทร์ศักดิ์  ฉันทสุเมธากุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐชยา  พรรณรา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเมลิช่า  มีสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายกฤติน  ตั้งฐานานุศักดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธีรภัทร  มุสิกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพรรวินท์  เจนเจริญวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตั้งนรกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงโชษิตา  รักเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายธนภัทร  พัฒสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกานต์พิฐชา  ไวถาวร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายวิริทธิพล  ชุมศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอัญทิชา  เพชรอาวุธ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธีธัช  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายตรีวิชญ์  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปัณนธร  จิตราภิรมย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพัทธดนย์  วิมลพันธ์ุ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธนวรรธน์  หนูศรีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฐภัทร  เพชระ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายฐานันดร  ชัยยศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงฐาปนีย์  ขุนณิรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงภัทรธิดา  กะตากูล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายธีรพล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ภมรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐเพชรมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายฤทธิเดช  เรืองทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกชกร  สมบัติแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายศิวัฒม์  ศรีนุ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอัครวัต  ชูเชิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังคหะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงศุณัญญา  จันทร์พงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปาลิตา  ทองศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุธิกานต์  ไทยแท้ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวริษา  พิศแลงาม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญแพ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงธิดารัตน์  หรรสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดีต่าย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายโชติกะ  ตั้งวิศวกิจ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐธิดา  จี่พิมาย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงบัณฑิตา  สินไชย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงรชกร  อุ่นศร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เกตุณรายณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์หงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุตาภัทร  ติ่งต่ำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากขนอน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนรนิติ  ช่วยยิ้ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายพรปรีณัน  สระแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายปัณณทัต  พุทธสาม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพชรพล  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงภัสสร  บุญยิ่ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงโชติกา  เพชรเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภาคีนัย  หนูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปรียาภัทร  รักการ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายมาร์วิน  รสจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธีรนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมศร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายอาภากร  ช่อสะอึก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายดรัณภพ  ทองจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงชนัญชิดา  พงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายคณิศร  จินต์จิโรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภูริภัทร  แซ่คู โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายดุลยวัต  ชูจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายเกรียงไกร  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายนิรัติศัย  เกิดเพ็ชร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงชุติกานต์  กระจ่างมล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงภิญดาพัชญ์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงศศินันท์  บุญหรอ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงฐิติชญา  ทวีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอธิกานต์  ทองดี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายนันทน์วิทย์  ทองโอ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายตุลธร  อินมาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายก้องเกียรติ  เพ็ชร์ขน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงธันย์ชนก  สันติพนาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ้ววังโส โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายสันหณัฐ  ขำเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงศิวพร  เศรษฐเชื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายมนัสวิน  พุ่มบัว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกรกนก  ประพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายณชพล  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างคิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงชนันญา  สอนประสม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปพิชญา  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายภูริภัทร  มีแสง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงศักดินี  จรดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงภัทรธิดา  เฉลิมพิพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอจิรวดี  เพชรขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายปรเมธร์  มากขนอน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายศิรวิทย์  ชนิดปลอด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงธัญชนก  เกลี้ยงกลม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายยิ่งคุณ  เกษเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณภัครสรา  หอมสิ้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พัฒสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายรัชชานนท์  หนูดำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกุลญารัตน์  แดงขาว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายชนกรตถ์  เพชรอาวุธ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายณัฐพงศ์  แต่งเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพัชรพล  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปณาลี  อุราพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงรัตติกาล  ถุงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร์นวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฐวดี  อรุณประภากร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณัฐมน  ทวีศิลป์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายณภัทร  ทองขาว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกฤติณัฏฐ์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเงิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกฤติมา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิมญาดา  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายณัฏฐากร  หนูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุราณี  บุญทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายปภังกร  นาคขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อนุอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภูสิทธิ์  ติณชาติอารักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงรามาวดี  โสภาคย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงมณีมณฑ์  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธนภัทร  บุญแก้วสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  อู้สกุลวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายณฐกร  ชูมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่โค้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายวรชัย  ดุลยะศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงเบญจพร  แย้มแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปรายฝน  น่วมเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพิชชาภา  พุฒถนอม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอุดมศักดิ์  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอริชญา  เกิดขุมทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายธนภัทร  กำเนิดไทย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชาติวงศ์  เห็นจริง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงจุฑาการณ์  สุขศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีครุฑ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายระพีพัฒน์  นาคพิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายกฤตเมธ  สมสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงจิระภา  ไก่แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายรัฐภูมิ  ถุงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายไกรวิชญ์  อุดมทองสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพรทิวา  ตันธนกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอรวณิชยา  นาคพิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงธันยกานต์  เวชนารายณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐวดี  กิจขุนทด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงปรายฟ้า  น่วมเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปัญจณีย์  แซ่ภู่ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายปาณชัย  อุนะพำนัก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพัชริดา  แก้วคง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงฐิติวรดา  วรมาศกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกชนันท์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงฉันท์ชนก  จันทร์เหมือน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปทิตตา  เรืองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกระจก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงวรพิชชา  มุณีวรรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงเพ็ญณิกา  ปานยัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายนนทนันท์  เหมทานนท์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายนฤเบศ  ปัตตายะโส โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธนวินท์  อินทจักร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงญาติมา  เบียกขุนทด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอัญชิษา  ขุนพรหม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายกิตตินันท์  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณภัสธนันท์  พรหมประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายปวริศ  เลิศแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงจุไรวรรณ  ศรีเอี่ยมศิลป์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงปัทมวรรณ  อนุอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงชุติมา  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณัฐชนกพร  บุญหรอ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายจักรชัย  อ่อนคำบัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผุดแจ่มใส โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงจันทนิภา  บุญเลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงสพิชญา  ตันติวิกรม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสวภัทร  เจริญแพทย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายเมธัส  ใจเพียร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายธีระธาดา  รักนาควน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายปารณ  ชุมขำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงปวริศา  อดทน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงชฎาเกษ  คินธร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพศุตม์  เพชรชนะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายจารุวิทย์  สมหวัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงปภาดา  ศรีประเทศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายชัยธวัช  เกื้อฉิม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งสถาพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สามทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงฐิติกานต์  รองเดช โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงตรีชฎา  คำหวาน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายชิษณุพงศ์  ประเสริฐเพชรมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายจักรพงศ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายพงศกร  ทองคำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธเนศเหมรัศมิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายสัคค์วสุ  ลีลาวัฒนเกียรติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายอารักษ์  เนียมสุวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงจริยนาฏ  วรรณศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสุติษา  เพ็ชรยัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายภานุวัชร์  บุตรพรหม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายบวรพจน์  เมฆศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพิมพิศา  ทองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายไชยธรรมรงค์  ดิษฐสาคร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายเสริมศักดิ์  ชัยธวัชธำรง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกฤษฎาพรณ์  หิรัญจารุ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธนพัฒน์  สมประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงจันทร์วิภา  แต่งเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันทร์เสาร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายปัญญากร  แสงณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงสุณิสา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายณภัทร  จันทกานต์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงโสมสิริ  พาหุมันโต โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายวีรภัทร  เมืองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกุลนาถ  สุดจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธีธัช  สินธุวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิโรจน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายณัฐพงศ์  มุสิกชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายอดิศร  ตั้งนรกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายอนุพงษ์  วงศ์ท่าเรือ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสุภัสสรา  มีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธันยพร  กรุยะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แซ่ชั้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงประดับขวัญ  ทองพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงปทุมวดี  รัตนปัญญา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงพรทิพา  รุจาคม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายจักรพงศ์  ตุ้งฉาย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  รักบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงสุธิดา  จำปาพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพลลภัตม์  อุ่นศร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศักดิ์สง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายขวัญชัย  หลักซุม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกิรณา  ดุลยาสิทธิพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิรสัตยาวงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายจิรายุ  ชนะฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธนกร  ศรีกลับ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงปริญญา  พัฒนสิงห์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุมชอบ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณัฐชา  ทองใบ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายสุทธิวีร์  จงจิตร โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายพิษณุพัฒน์  พัฒสังวาล โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายจตุพล  นิลมาศ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายนิติพล  ควบคุม โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายพงศกร  ช่างเรือ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายณฐพล  นวลเศษ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายศุภณัฐ  จำปาอูบ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายปัญญากร  คงแป้น โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงคริสติน่า  เซียร์ริ่ง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายรัชชานนท์  มาส่ง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายนฤชิต  หนูมาก โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายกฤษณะ  บุญเจริญ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายณัฐพงศ์  คนึง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปพิศรา  กองดี โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงปานกมล  ชูพันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายวินภัทร  คล้ายทอง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกรรณิการ์  คงทอง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงจณิตา  จันทร์ทอง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณิชมน  พริ้มเพรา โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงศิริวิมล  อินทรักษ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายเอกพล  ลำพูน โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายนวพล  แซ่ชั้น โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายนิติพัฒน์  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงภูมิญาดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายชนาธิป  ยวนพันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกนกพร  สิทธิชัย โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  รักษ์รอด โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงศิริรักษ์  ปลอดอ่อน โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยยศ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกันตยา  จุลเพชร์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงจีระนันท์  หอมกอ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายกวิน  ก้อนทิพย์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงภูมิเทพ  สิงหบำรุง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายจตุพร  ริยาพันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายภูวิศ  โฮกอ่อน โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงวิญาดา  เทพทอง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทบำรุง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายฐติวุฒิ  ทองแท้ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายวิริทธิ์พล  หลิวคง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงเวทิตา  วันชัย โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายศรุต  ศรีบุญยัง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงคุณัญญา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายวุฒิภัทร  ตั้งสถาพร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงรินรักษ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงลภัส  กิจวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไมถึง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงรณพร  ชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงอรวรา  ปฤษฎางค์กูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายกฤติน  สวนกูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายยศพนธ์  ลูกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายศุภัชพงศ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายธนทัต  อรุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงธนัญชนก  ประสารทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงพีรดา  เจริญพรพิมลกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงธีร์พุธิตา  โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงอนุลดา  จูสวย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายธนกฤต  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แซ่ย่อง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายอนวัช  สัมภวมานะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายทตพงษ์  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายณัชพล  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กชายกรณพัฒน์  สวนกูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงภวรัญชน์  กองทูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงณัฐธญาน์  แสงระวี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงชนิตา  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงวิสสุตา  วันมณีศรีบงกช โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายปฏิวัติ  ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายวชิรวุฒิ  หลักซุม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์ชู โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายภูริช  แว่นศิลา โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายปฏิภาณ  สุ่มยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอภิภูมิ  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายธันวา  จันทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงสุชานรี  สลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงรัญชิดา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงเพชรลดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงปริยาภัทร  พันธ์สุข โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงเกรศา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงชาลิสา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงจิรนันท์  เกื้อเจริญ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงนุชนาฏ  ว่องสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงภัทรธา  ภูหิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงอริสรา  กองทูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฐิติชญา  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายจักรพงษ์  โพธาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงณภัทร  สุ่มยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เต็กสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงคิรภัสสร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงภัคภร  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายศุภณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายสัณหณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงขวัญกมล  แต้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายกฤษกร  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงธัญรดา  รัตนคช โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงฐิดา  สุทธิคุณานันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงธัญญ์ยประภา  ธนเกียรติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายภูวเดช  แซ่เก้า โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงณัฐทิตา  พรหมณะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายปัญญากร  อรชุน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพัลลภา  ด่านวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายพิชญ์ภูมิ  มูสิกะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงปีย์วรา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงชฎาฉัตร  สุระกา โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายธิติสรณ์  คะเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์คชสาร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงปภัชญา  แสงจันศิริ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายปฐมพร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปภัสสร  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงตวงพลอย  หนูนาค โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงกรวรรณ  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงกัญชนิตา  พลกันยา โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายไกรสิทธิ์  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายจักรี  พุนพูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายกันต์พิพัฒน์  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทรชู โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายรณกร  เกื้อเสนาะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงลลิตภัทร  สรีระพร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายปกป้อง  ประเสริฐยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายศุภวิชญ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพีรยา  สุทธิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายสิทธิชัย  ช่วยคง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  จันทร์เสาร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงทัศพร  เกตสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายชัชวัล  จันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงศรัณย์ธร  อิงควัชรกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทยเสน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายทีปกร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายณรงค์วิทย์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายชยธร  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายชัยวัตร  เพ็ชรมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กชายเสรฏฐวุฒิ  เกตุเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงณภัฏษอร  ผุดประสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายศุภณัฐ  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายศิรวิทย์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กชายเตชิต  จงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงอมรกานต์  ฟักจีน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายเสกข์วิจักขณ์พงศ์  คุ้มชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นเสียม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปริยากร  อุปการแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายพงศกร  สาริขา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงดวงตะวัน  ยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นลดารมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายชนวัฒน์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงภัทรนิดา  สงอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายชยุติพงค์  พุทธาโร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายพัสวี  ศรีวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายกิตติโชค  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสุพิชชา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายณฐกร  กรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงทิฆัมพร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงนันธิดา  อักษร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาควิลัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายจตุรชัย  ภูมิไชยา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงรดาภัค  ชูทองวรโชติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกุนธิตา  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงสุภัชชา  เพ็ชรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงนิพัทธ์พร  ราชพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายสุภชัย  ฟุ้งเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายอติวิชญ์  อักษรดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นามสน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงลลิตา  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงอัญญา  ทักษิณาวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงธารินี  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายธนเทพ  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงฐานิตา  เพ็ชรรัตน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายพชรพล  กระจะจ่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายชินกฤต  ชัยขันท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงพศิกา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงกษิรา  ปิลวาส โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กชายธเนศ  ชูนาค โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายจิราวัฒน์  ชูลี โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงเบญญาภา  เบญจพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงอรชพร  รัฐนิยม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายกฤตพล  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงปริณดา  วุฒิไกรวิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงสิมิลัน  จันทร์พุธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงณัฐชนัน  เพชรขาวช่วย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงสิริกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงกรรณชนก  เภาประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายจักรกาย  ทรัพย์เมฆ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธามิศา  คงเช็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายราเชน  รักปาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงพรรณภัทร  งาแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงพรรณพนัช  ยอดทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงณฐภัทร  ไชยมุติ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายคีตศิลป์  เส้งสุย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คลาดนาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ริยาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งสกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายภวินท์  ไกรนรา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายกลวัชร  พัฒศรีเรือง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงนลิน  สิงหบุญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงภัททิยา  จินตาคม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายปภังกร  พิชัยณรงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธีรภัทร  พูลแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เพ็ญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เล็กขำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม